Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V."

Transkript

1 Årsrapport 2002

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL 8 BERETNING 10 Årets resultat 14 Forventninger til Fusionen 19 Organisation og selskabsledelse 26 Danske Bank aktien 29 Incitamentsprogrammer 31 Medarbejdere 35 Informationsteknologi 38 FORRETNINGSOMRÅDER 39 Bankaktiviteter 40 Bankaktiviteter Danmark 45 Bankaktiviteter Udland 52 Realkredit 55 Danske Markets 58 Danica Pension 62 Danske Capital 64 Danske Securities 66 Beholdningsindtjening 69 RISIKO- OG FINANSSTYRING 72 Raroc 74 Kreditrisici 79 Markedsrisici 82 Operationelle risici 83 Forsikringsrisici 84 KONCERNENS REGNSKAB 84 Ledelsespåtegning 85 Revisionspåtegninger 86 Anvendt regnskabspraksis 90 Regnskab 123 Koncernoversigt 128 ORGANISATIONSOVERSIGT 130 LEDELSESHVERV 135 RÅDGIVENDE REPRÆSENTANTSKAB 136 ADRESSER DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 BESTYRELSE Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand. polit. Henning Christophersen Direktør, cand. polit. Bent M. Hansen Gårdejer Hans Hansen Kabinetssekretær, kammerherre, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Direktør Eivind Kolding Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Professor, dr. oecon. Claus Vastrup ** Privatrådgiver Tove Abildgaard * Bankassistent Helle Brøndum * Bankassistent Bolette Holmgaard * Fuldmægtig Peter Michaelsen * Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen * Fuldmægtig Verner Usbeck * Bankassistent Solveig Ørteby * * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren indtil Indstilles til generalforsamlingens valg til bestyrelsen. 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

5 DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard Direktør Jørgen Klejnstrup Direktør Sven Lystbæk Direktør Henrik Normann Økonomidirektør Jesper Ovesen Associerede medlemmer af Eksekutivkomite Direktør Jeppe Christiansen Direktør Angus MacLennan Direktør Hans E. Mørk DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Danske Bank koncernen Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle virksomhed. Koncernen består af Danske Bank, BG Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension samt andre enheder i ind- og udland, herunder Östgöta Enskilda Bank i Sverige og Fokus Bank i Norge. Koncernen tilbyder sine kunder bankydelser samt forsikring, realkredit, boligformidling, kapitalforvaltning og leasing. Koncernen betjener i Danmark, Norge og Sverige over tre millioner privatkunder og en væsentlig del af både erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder. Hertil kommer et stort antal internationale erhvervskunder, overvejende i Nordeuropa kunder benytter koncernens muligheder for on-line betjening. Der er knap medarbejdere i Danske Bank koncernen. Uanset i hvilken del af koncernen, den enkelte medarbejder er ansat, arbejder alle ud fra det samme værdisæt koncernens fem kerneværdier: Ordentlighed i forretningsadfærd og som en del af samfundet Tilgængelighed elektronisk og fysisk i forretning og kommunikation Værdiskabelse for aktionærer, kunder og medarbejdere Kompetence ved høje standarder for kvalitet og faglighed Engagement i kundernes finansielle forhold I en mangesidet virksomhed som Danske Bank skaber kerneværdierne en fælles identitet og sikrer, at kunderne samarbejder med en veldefineret forretningspartner. Kerneværdierne er medarbejdernes pejlemærker i det daglige arbejde og er centrale for den værdibaserede forretningsudøvelse og ledelse. Kerneværdien værdiskabelse er konkretiseret i tre finansielle mål: Konkurrencedygtigt afkast Kernekapital i størrelsesordenen 6,5 pct. Payout ratio i størrelsesordenen 40 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

7 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) * Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter*** Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.)** 11,5 11,9 8,2 9,4 7,5 Årets resultat i procent af gns. egenkapital** 14,0 16,0 11,5 16,4 13,7 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 17,2 18,9 16,8 17,0 15,6 Omkostninger i procent af basisindtægter 57,2 57,5 61,2 62,2 61,2 Solvensprocent 10,5 10,3 9,6 11,0 10,4 Kernekapitalprocent 7,6 7,3 6,8 7,4 7,7 Udbytte pr. aktie (kr.) 4,75 4,75 4,40 2,50 1,80 Børskurs ultimo 117,4 135,1 141,8 80,9 85,7 Indre værdi pr. aktie (kr.) 84,8 78,0 70,5 57,5 57,3 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber *) Proforma. For året 2000 er der foretaget en proforma konsolidering af Danske Bank koncernen og RealDanmark koncernen. Basisindtjeningen for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset den basisindtjeningsmodel, der hidtil er anvendt af Danske Bank. **) Nøgletal for året 2000: Opgjort ekskl. omkostninger ved fusion udgjorde Årets resultat pr. aktie : 11,0 og Årets resultat i procent af gns. egenkapital : 15,4. ***) Omfatter nettorenteindtægter, gebyrer, provisioner og kursreguleringer fra handelsaktiviteter. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Beretning 2002 blev et godt år for Danske Bank trods omskiftelige markedsvilkår. Årets resultat bekræftede koncernens stabile forretningsgrundlag, og den fortsatte fokusering på at optimere kundebetjeningen, produktkvaliteten og de administrative processer medvirkede til yderligere at styrke koncernens konkurrenceevne. Egenkapitalen blev forrentet med 14,0 pct., hvilket i betragtning af markedsvilkårene anses for tilfredsstillende. Koncernen fastholdt sin basisindtjening på stort set samme niveau som det foregående år, hvilket kan tilskrives en god udvikling inden for bankaktiviteterne, såvel de danske som de udenlandske. Forretningsområder med stærk afhængighed af aktiemarkederne opnåede i forhold til tidligere års indtjeningsniveauer utilstrækkelige resultater blev også året, hvor aktiviteterne i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark blev tilendebragt. De målsætninger for bl.a. omkostningsreduktioner, der i 2000 blev planlagt realiseret frem til udgangen af 2003, var i stort omfang opfyldt allerede ved udgangen af I et år, hvor mange virksomheders ratingkarakterer blev nedjusteret, bevarede Danske Bank koncernen sine gode ratings, herunder Aaa-ratingen af Realkredit Danmarks obligationsudstedelser. Danica Pension modtog karakteren A+ fra det internationale ratingbureau Standard & Poor s som en bekræftelse af selskabets gode, finansielle position bragte afslutning på den såkaldte Hafnia-sag om bankens rolle som emissionsbank for Hafnia Holding A/S i Højesteret frikendte i juni Danske Bank m.fl. for erstatningsansvar i de søgsmål, som blev anlagt i 1996, og omgjorde således Sø- og Handelsrettens dom fra september DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

9 Beretning En investering i Danske Bank aktien gav i 2002 et negativt afkast på 8,9 pct., hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende. Vurderet i forhold til resultatet af en investering i en gruppe af sammenlignelige europæiske banker, var investeringsresultatet dog konkurrencedygtigt. Afkastet af en investering i Danske Bank aktien over en fem-årig periode kunne opgøres til 7,8 pct. p.a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i lighed med sidste år udbetales 4,75 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. Udbyttet andrager 42 pct. af koncernens overskud efter skat, hvilket er i overensstemmelse med koncernens målsætning om en payout ratio i størrelsesordenen 40 pct. Den begrænsede aktivitet på en række af koncernens markeder nødvendiggjorde revurdering af såvel ressourceforbrug som organisationsstruktur. Revurderingen medførte bl.a. tilpasning af koncernens organisation, hvorved investmentbankaktiviteterne blev reduceret i omfang og integreret i Danske Markets. Omstruktureringen medførte engangsomkostninger, der påvirkede resultatet for En række andre aktiviteter blev ligeledes tilpasset til de nye markedsvilkår gennem omkostningsreduktioner. Danske Bank koncernens omkostningsprocent viste et fald og er på et niveau, der understreger Danske Banks stilling som en effektiv bankorganisation såvel i et nordisk som i et bredere europæisk perspektiv. Det er koncernens ambition at nedbringe omkostningsprocenten yderligere inden for en kortere årrække. Koncernens stærke markedsstilling, fokuseringen på risikostyring og de høje ambitioner om omkostningseffektivitet gør fortsat koncernen godt rustet i den fremtidige konkurrence på hjemmemarkederne i Nordeuropa. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Årets resultat Danske Bank koncernen realiserede i 2002 et resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens basisindtjening for 2002 blev stort set fastholdt på niveauet fra Basisindtægterne faldt med 4 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægterne var fortsat negativt påvirket af et markant fald i pengemarkedsrenten i Danmark og af den moderate aktivitet på koncernens hovedmarkeder. Gebyrer og provisioner blev reduceret med 2 pct. til mio. kr. Tilbagegangen var dog beskeden, når den vurderes på baggrund af den lave omsætning på kapitalmarkederne. Indtægterne fra handelsaktiviteterne kunne ikke fastholdes på samme høje niveau som i Øvrige basisindtægter steg i 2002 som følge af avance fra ejendomssalg samt tilbageførsel af reservation vedrørende retssager. Koncernens basisindtjening fra forsikringsaktiviteter steg med 96 mio. kr. til mio. kr. Omkostningerne faldt med 786 mio. kr. til mio. kr. svarende til en reduktion på 5 pct. Omkostningerne i procent af basisindtægterne faldt til 57,2 i 2002 fra 57,5 i I omkostningerne er inkluderet omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. i 4. kvartal i forbindelse med ændringen i investmentbankaktiviteterne. Ses bort herfra, var omkostningsprocenten 55,9 i 2002, hvilket trods vigende indtægter næsten var i overensstemmelse med koncernens forventninger. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

11 Årets resultat Tab og hensættelser viste i 2002 en nedgang på 332 mio. kr. til mio. kr. Uanset den økonomiske stagnation var tab og hensættelser, som udgjorde 0,14 pct. af de samlede udlån og garantier, fortsat på et lavt niveau. Ved indgangen til 2002 forventede koncernen vækst i basisindtjeningen dog lavere end de 12 pct., som blev realiseret i På grund af de vigende renteindtægter, den lave aktivitet på kapitalmarkederne og de afholdte omstruktureringsomkostninger viste koncernens basisindtjening et beskedent fald på 1 pct. til mio. kr. Koncernens forventninger blev nedtonet i løbet af året, og resultatet var i overensstemmelse med koncernens seneste forventninger, som udtrykt i regnskabsmeddelelsen for kvartal 2002 samt i meddelelsen om Organisationstilpasninger i Danske Bank udsendt i november Beholdningsindtjeningen udgjorde mio. kr. mod 870 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen fra bankforretningen var positiv med mio. kr. Beholdningsindtjeningen fra Danica Pension viste et underskud på 809 mio. kr. især som følge af et utilstrækkeligt investeringsafkast, der gjorde det nødvendigt at udskyde indtægtsførsel af risikotillæg fra livforretningen. Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, er beregnet til mio. kr. i 2002 svarende til en skatteprocent på 26. Stigningen i skattebetalingen kan især henføres til, at der i 2001 var en ekstraordinært lav skatteudgift, da koncernen i det år indtægtsførte 700 mio. kr. svarende til skatteværdien af tidligere års underskud i Fokus Bank. Trods tilbagekøb af egne aktier steg koncernens kernekapitalandel i 2002, hvilket medvirkede til, at egenkapitalforrentningen faldt fra 16,0 pct. i 2001 til 14,0 pct. i Balance, solvens og egenkapital Ultimo 2002 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Danica Pensions balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 177 mia. kr. mod 172 mia. kr. i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Koncernens bankudlån udgjorde 479 mia. kr. ved udgangen af Koncernens danske bankudlån blev reduceret med knap 6 mia. kr., mens udlånet fra de øvrige skandinaviske enheder blev forøget med 13 mia. kr., hvoraf 5 mia. kr. kunne tilskrives stigende valutakurser. Repoudlån til udenlandske finansielle institutioner blev forøget med 12 mia. kr. Udlånsomfanget i UK og USA blev reduceret med 16 mia. kr., hvoraf 7 mia. kr. skyldtes valutakursfald. Realkreditudlånet steg 21 mia. kr. til 469 mia. kr. Indlånet udgjorde 428 mia. kr. ultimo 2002 svarende til en stigning på 28 mia. kr. fra ultimo Stigningen kunne primært henføres til indlån modtaget fra større erhvervskunder og institutionelle virksomheder i Danmark og Norge. Koncernens beholdning af værdipapirer blev forøget med 77 mia. kr. til 433 mia. kr. Stigningen kunne henføres til en forøget beholdning af pengemarkedspapirer udstedt af den danske stat samt danske realkreditobligationer. Egenkapitalen udgjorde 60 mia. kr. ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen kan udover henlæggelse i forbindelse med årets resultat tilskrives en positiv engangskorrektion af Danica Pensions egenkapital med 1,4 mia. kr. som følge af overgangen til ny overskudspolitik for forsikringsselskaber, samt en reduktion med 3,0 mia. kr. som følge af det i 2. kvartal 2002 gennemførte aktietilbagekøb. Aktietilbagekøbet blev gennemført i perioden 13. maj til 17. juni 2002 og omfattede aktier til en gennemsnitskurs på 147,61 pr. aktie. Aktierne vil blive foreslået annulleret ved førstkommende generalforsamling. Solvensprocenten ultimo 2002 blev opgjort til 10,5, hvoraf 7,6 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Aktietilbagekøbet betød isoleret set en reduktion af kernekapitalprocenten med 0,4 procentpoint. 12 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

13 Årets resultat Uagtet det i 2002 foretagne aktietilbagekøb, er kernekapitalen ved indgangen til 2003 højere end koncernens langsigtede finansielle målsætning om en kernekapitalprocent i størrelsesordenen 6,5. Danske Bank vil i løbet af første halvår 2003 tilbagekøbe egne aktier svarende til en markedsværdi på i alt 2,0 mia. kr., hvilket er forsigtigt i forhold til målsætningen. Årsagen hertil er bl.a. den usikre konjunktursituation. Bestyrelsen vil løbende i 2003 tage stilling til eventuelt yderligere tilbagekøb, hvilket endvidere vil kunne medvirke til, at Danske Bank aktien får relativt lav volatilitet. KAPITAL OG SOLVENS (Mio. kr.) Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,5 10,3 Kernekapitalprocent 7,6 7,3 Den supplerende kapital udgjorde 31 mia. kr. ultimo Som led i den løbende refinansiering optog Danske Bank i marts 2002 et obligationslån på nom. 400 mio. EUR med en løbetid på 13 år og med mulighed for førtidsindfrielse efter 10 år. I november 2002 optog banken et obligationslån på nom. 500 mio. EUR med en løbetid på 10 år og med mulighed for førtidsindfrielse efter 7 år. I maj 2002 indfriede banken et obligationslån på nom. 100 mio. GBP, og nom. 100 mio. USD blev indfriet i juli Endvidere blev obligationslån på henholdsvis nom. 506 mio. DKK og nom. 150 mio. USD indfriet i oktober DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Forventninger til 2003 Der er for 2003 udsigt til fortsat svag vækst i verdensøkonomien og generelt lave rentesatser samt stadig betydelig usikkerhed om, hvornår og med hvilken styrke et realøkonomisk opsving slår igennem på koncernens hovedmarkeder i Nordeuropa. Koncernens nettorenteindtægter ventes at stagnere, idet rentemarginalen vil være påvirket af de lavere rentesatser. Desuden påregnes udlånsaktiviteten at blive begrænset som følge af en tilbageholdende investeringspolitik hos mange kunder. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner ventes at være svagt stigende i 2003, men meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder og kundernes aktivitet. Resultatet af forsikringsdriften ventes at blive bedre end i 2002, dog afhængigt af markedsforholdene. Danske Bank koncernens samlede basisindtægter forventes på denne baggrund at blive på stort set samme niveau som i 2002, men den afdæmpede økonomiske konjunktur i Europa og et lavere renteniveau kan presse koncernens indtægter i nedadgående retning. Koncernens omkostninger forventes at vise nedgang i 2003, bl.a. fordi en del af de besparelser, der blev opnået i løbet af 2002, først får fuld virkning i Hertil kommer, at der i 2002 blev afholdt omkostninger af engangskarakter. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

15 Forventninger til 2003 Hensættelsesniveauet vil være påvirket af de økonomiske konjunkturer. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende, uanset den økonomiske stagnation. Derfor forventes fortsat en forholdsvis lav hensættelsesprocent i forhold til de samlede udlån og garantier. På baggrund af den beherskede aktivitet på kapitalmarkederne, udsigt til lave rentesatser og risikoen for en fortsat afdæmpet konjunktursituation forventes basisindtjeningen i 2003 samlet at være på nogenlunde samme niveau som i Beholdningsindtjeningen vedrørende både bank- og forsikringsvirksomheden vil som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat. I medfør af ændrede regnskabsregler skal koncernen fra 2003 optage unoterede værdipapirer til den anslåede dagsværdi samt aktivere indretning af lejede lokaler. Ændringerne forventes at medføre en forøgelse af koncernens egenkapital primo 2003 med knap 250 mio. kr., men forventes ikke at have væsentlig indflydelse på resultatet for DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 Vores vigtigste opgave er at frigøre ressourcer i filialerne, så medarbejderne kan koncentrere sig om salg og rådgivning. Det, at vi har samlet de administrative opgaver, har givet os de bedste muligheder for at udnytte synergieffekterne ved fusionen. Søren Hellmann, senior sagsbehandler i Kredit Service Kredit Service beskæftiger sig blandt andet med produktion og efterbehandling af kredit- og sikkerhedsdokumenter. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

17 Fusionen Fusionen Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark, der blev annonceret i oktober 2000, og juridisk gennemført primo 2001, blev på det praktiske plan tilendebragt i Hensigten med fusionen var at øge de fusionerende virksomheders samlede værdi ved etablering af en finansiel koncern med et betydeligt og velafbalanceret finansielt grundlag og med mulighed for at øge den drifts- og kapitalmæssige effektivitet. Der blev opstillet en række konkrete, omkostningsrelaterede mål for den nye koncern frem til udgangen af Fusionsaktiviteterne er gennemført tilfredsstillende og hurtigere end oprindeligt forudsat. Allerede ved udgangen af 2002 var de opstillede omkostningsmål i stort omfang nået. Det fastlagte mål om omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. årligt ved udgangen af 2003 blev således opfyldt et år før forudsat. Endvidere var omkostningsbesparelser, der var blevet planlagt i de to virksomheder inden fusionen på samlet 0,7 mia. kr. årligt, også realiseret ved udgangen af Reduktion af medarbejderstaben medvirkede mærkbart til den positive omkostningsudvikling. Siden efteråret 2000 er antallet af medarbejdere nedbragt med korrigeret for udvidelsen i udenlandske enheder og ansættelsen af elever. Endvidere er der indgået aftale med yderligere 500 medarbejdere om fratrædelse på et senere tidspunkt. Sammenlægninger af 136 filialer i Danmark i perioden bidrog også betydeligt til reduktion af omkostningerne. På IT-området blev der opnået store besparelser som følge af samlingen af koncernens bankrelaterede IT-opgaver på en fælles platform. Endelig blev virksomheder og aktiviteter, der ikke var en del af kerneforretningen, solgt fra eller nedlagt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 I forbindelse med fusionen afgav Danske Bank tilsagn til Konkurrencestyrelsen om at nedbringe sin ejerandel i Københavns Fondsbørs og Værdipapircentralen til 15 pct. af kapitalen og stemmerne. Dette blev gennemført i I PBS koncernen skulle andelen af kapital og stemmer nedbringes til 25,9 pct. Der blev i 2002 indgået en principaftale med Danmarks Nationalbank om salg af udvalgte aktieandele i PBS, således at nedbringelsen vil ske i løbet af Herefter udestår nedbringelse af ejerandelen i aktiviteter for internationale kreditkort. Til trods for, at det konkrete mål om omkostningsbesparelser på 2,9 mia. kr. årligt blev nået, fastholder koncernen sin ambition om at gennemføre yderligere effektiviseringer ikke alene på IT-området, men på alle områder i koncernen. Danske Bank koncernen fremstår efter en vel gennemført fusion med en stærk markedsposition. Det gælder især i Danmark, hvor koncernen opererer med to bankbrands, der med to forskellige profiler appellerer bredt til kunderne. Herudover indgår Danmarks største udbydere af henholdsvis realkreditprodukter og livsforsikrings- og pensionsordninger i koncernen. I Norge og Sverige er der sideløbende blevet etableret et godt grundlag for en fortsat rentabel udvidelse af forretningsomfanget. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

19 Organisation og selskabsledelse Organisation og selskabsledelse Ledelsen af Danske Bank koncernen sker med udgangspunkt i dansk lovgivning og ledelsespraksis. Bestyrelsen udnævner direktionen, der udgør den øverste daglige ledelse, samt godkender koncernens strategier og drøfter spørgsmål af væsentlig eller principiel karakter med den øverste daglige ledelse. Herudover er det bestyrelsens opgave at fastsætte forsvarlige rammer for koncernens samlede risici og grundlag for kontrolaktiviteter samt at tilse overholdelsen heraf. Bestyrelsen har i en forretningsorden truffet nærmere bestemmelse om udførelsen af sine opgaver. Forretningsordenen, der årligt gennemgås og revurderes af bestyrelsen, er udfærdiget i overensstemmelse med lovgivningens og Finanstilsynets forskrifter og indeholder nærmere retningslinier for bestyrelsens arbejde, herunder formandens og formandskabets opgaver. Bestyrelsen har ansat en intern revisionschef og har i tilslutning til forretningsordenen godkendt en funktionsbeskrivelse for intern revision, ligesom bestyrelsen har sikret, at der er en revisionsaftale mellem intern og ekstern revision. Funktionsbeskrivelsen og revisionsaftalen fastsætter nærmere retningslinier for bestyrelsens samarbejde med revisionen om den finansielle kontrol af koncernen, herunder risikostyringen, og om den nærmere arbejdsfordeling mellem ekstern og intern revision. Forretningsordenen regulerer tillige direktionens beføjelser og samspillet mellem bestyrelse og direktion, herunder direktionens pligt til at forelægge konkrete sager for bestyrelsen i en række forhold. Det gælder bl.a. engagementsansøgninger af nærmere defineret omfang og sager af usædvanlig art eller af stor betydning. Endvidere indeholder forretningsordenen regler om løbende rapportering til bestyrelsen om en række væsentlige forhold. Omfattet heraf er rapportering vedrørende bankens balance- og driftsmæssige udvikling samt kredit-, markeds- og likviditetsrisici i forhold til de af bestyrelsen fastsatte principper og limits. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 Bestyrelsen har endvidere godkendt etableringen af en eksekutivkomite, som under den ordførende direktørs ledelse udgør den daglige ledelsesgruppe. Eksekutivkomiteen er et koordinerende forum, der arbejder ved siden af andre styregrupper og komiteer, men med vægten på at anskue aktiviteterne på tværs i koncernen og med særlig hensyntagen til det tværgående samspil mellem eksempelvis stabsfunktioner/produktleverandører og de enkelte landeorganisationer. Direktionens og eksekutivkomiteens interne arbejdsdeling er ligeledes godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes en eller to gange om måneden efter en for hvert kalenderår fastsat mødeplan. En eller to gange om året afholdes møder af længere varighed med henblik på drøftelse af koncernens strategiske situation. Der er af bestyrelsen nedsat et antal udvalg, der følger særlige områder eller forbereder sager, der efterfølgende behandles i den samlede bestyrelse. Der er således etableret et kreditudvalg, hvis medlemmer følger væsentlige engagementer som forberedelse til bestyrelsens behandling. Endvidere er der etableret et revisionsudvalg, som gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den interne revisionschef eller de eksterne revisorer ønsker gjort til genstand for en nærmere gennemgang forud for forelæggelse for bestyrelsen. Revisionsudvalgets aktivitet omfatter møder med intern og ekstern revision også uden deltagelse af den øverste daglige ledelse. Med baggrund i omfanget og kompleksiteten i koncernens forretningsaktiviteter inden for realkredit og livs- og pensionsforsikring er der desuden etableret to udvalg, der følger den overordnede udvikling i datterselskaberne Realkredit Danmark henholdsvis Danica Pension. Endelig har bestyrelsen etableret et udvalg, som følger den løbende udvikling i koncernens løn- og bonussystemer. Nedsættelsen af udvalgene, som løbende orienterer den 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

21 Organisation og selskabsledelse samlede bestyrelse, indebærer ingen ændring i bestyrelsens eller direktionens kompetence og ansvar eller i andre koncernselskabers selskabsretlige kompetence og ansvar. Bestyrelsen har som rådgivende organ et repræsentantskab, der ikke kan træffe bindende beslutninger. Repræsentantskabet virker som bindeled og kontaktflade i forhold mellem banken og dens kunder samt hele det danske samfund i erhvervsmæssige, kulturelle, politiske og sociale relationer. Repræsentantskabet består af mindst 24 og højst 50 medlemmer. Møder i repræsentantskabet afholdes som regel halvårligt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapport og halvårsrapport. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens medlemmer repræsenterer en bred forretningsmæssig viden og erfaring. Det er bestyrelsens ambition løbende at sikre, at bestyrelsen er sammensat med den fornødne kompetence og professionelle erfaring under hensyn til kompleksiteten i bankens aktiviteter. I forbindelse med indtræden i bestyrelsen får nye bestyrelsesmedlemmer en introduktion om banken og bestyrelsesarbejdet, ligesom de tilbydes relevant supplerende orientering. I forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark blev bankens bestyrelse i 2001 udvidet til i alt 24 medlemmer. Det var et led i fusionsaftalen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer inden for en kortere årrække skulle søges reduceret. Bestyrelsen er efterfølgende foreløbig nedbragt til 21, med 14 generalforsamlingsvalgte og 7 medarbejdervalgte medlemmer. Ordningen med et ministerudpeget bestyrelsesmedlem er i henhold til lovændring ophørt i Danske Bank ved udgangen af Professor, dr. oecon. Claus Vastrup, der var udpeget af økonomiministeren frem til udgangen af 2002, er af bestyrelsen indstillet til generalforsamlingens valg til bestyrelsen. Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ligger fast indtil udløbet af den nuværende valgperiode i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

22 Ved bankens ordinære generalforsamling den 19. marts 2002 blev adm. direktør Sten Scheibye og direktør Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med direktør Poul J. Svanholm som formand samt direktør Jørgen Nue Møller og adm. direktør Alf Duch- Pedersen som næstformænd. Ved valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i marts 2002 blev fuldmægtig Peter Michaelsen, fuldmægtig Verner Usbeck og bankassistent Solveig Ørteby genvalgt, og privatrådgiver Tove Abildgaard, bankassistent Helle Brøndum, bankassistent Bolette Holmgaard og ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen blev nyvalgt. Senior account manager Jens Elton Andersen, fuldmægtig Henning Mikkelsen og fuldmægtig Torben Pedersen, der ikke genopstillede, og prokurist Jørgen Andersen og ekspeditionssekretær Per Alling Toubro, der ikke opnåede genvalg, er udtrådt. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for fire år ad gangen. Hvert år afgår dog mindst to af disse, udvalgt blandt bestyrelsesmedlemmer der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes seneste valg. Genvalg kan finde sted. Koncernen har ikke en fastlagt maksimal funktionsperiode. Bestyrelsesmedlemmer udtræder dog af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 70. år. Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af koncernens incitamentsprogrammer. Bestyrelseshonoraret udgør p.t kr. årligt. Formanden modtager tredobbelt honorar og næstformænd dobbelt honorar. For medlemskab af bestyrelsesudvalg ydes halvt bestyrelseshonorar. Intet bestyrelsesmedlem kan modtage et samlet honorar på mere end to gange bestyrelseshonoraret. Medlemmer af formandskabet kan dog modtage indtil fire gange bestyrelseshonoraret. 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL 8 BERETNING 10 Årets resultat 14 Forventninger til 2003 17 Fusionen 19 Organisation og selskabsledelse 26 Danske Bank aktien 29 Incitamentsprogrammer 31 Medarbejdere

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001

DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL 8 BERETNING 10 Årets resultat 12 Balance, solvens og egenkapital 14 Forventninger til 2002 16 Opfølgning på fusionen med RealDanmark 19 Danske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere