Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode"

Transkript

1 Bestemmelse af sporstofmetaller med ny dynamisk fraktioneringsmetode Elueringsprocesser i naturen foregår under ikke-ligevægtsforhold. Med et specialbygget SIA-system eftergøres naturens fraktioneringer. Det giver en meget detaljeret information om elueringsprocesserne og dermed bedre basis for at vurdere de miljømæssige konsekvenser af sporstofmetaller i jord eller sediment Af Elo Harald Hansen, Manuel Miró og Roongrat Chomchoei, Kemisk Institut, DTU Bestemmelse af sporstofmetaller i diverse faste substrater, såsom jord, sedimenter eller slam, benyttes i stigende grad til toksikologiske evalueringer, idet tilstedeværelsen af sporelementer og koncentrationerne af disse kan have fundamental indflydelse på vitale funktioner i levende organismer. de alle er baseret på anvendelsen af veldefinerede ekstraktionsmidler. Det skal imidlertid ikke opfattes negativt, idet fraktioneringsstudier kan give værdifuld og supplerende information om sporelementernes opførsel i prædefinerede geologiske faser eller jordtyper. Fælles for alle fraktioneringsmetoder er, at en given mængde fast stof (typisk 0,5 til 5,0 g) ekstraheres med et givet reagens, som så under konceptuelt simulerede miljøkonditioner frigør og opløser en vis metalfraktion. Almindeligvis bruges der sekventielle ekstraktionsprocedurer, hvor prøven i en given rækkefølge eksponeres for en serie af ekstraktionsmidler, startende med et relativt mildt, efterfulgt af opløsninger af stigende aggressivitet. I denne forbindelse kan specielt nævnes 3-trins BCR-metoden, også kaldet SM&T-protokollen (Standard, Measurement and Testing, Commission of European Communities; jf. tabel 1). Med metoden bestemmer man sekventielt følgende prædefinerede faser:»udskiftelige (exchangeable)«,»syreopløslige (acid soluble)«,»reducerbare (reducible)«og»oxiderbare (oxidisable)«. Figur 1. (a) Exploded view of ekstraktions-mikrokolonnen, der omfatter følgende komponenter: (1) dobbelt-konisk prøvebeholder (vist i detaljer i (c)); (2) silikone-pakning; (3) membranfilter; (4) perforeret filterstøtte; (5) O-ring; og (6) samlemuffe. (b) Billede af den samlede kolonne (længde 43 mm). (c) Nærbillede af den dobbelt-koniske prøvebeholder (volumen ca. 400 µl og med kapacitet op til 300 mg fast prøvemateriale). I de senere årtier har man imidlertid erkendt, at sporelementernes effekt ikke ensidigt kan bedømmes på basis af deres totalkoncentrationer, men at man må bestemme på hvilken kemisk form, de er (speciering), idet de enkelte specier udviser store forskelle mht. mobilitet, biotilgængelighed og indvirkning på økologiske systemer og biologiske organismer. Derfor har der været udfoldet megen analytisk kemisk forskningsaktivitet for at udvikle passende procedurer til at foretage sådanne bestemmelser. I litteraturen er der beskrevet en lang række metodikker og instrumentelle metoder. Strengt taget er de ikke specieringsprocedurer, men snarere operationelle fraktioneringsmetoder, idet Trin Ekstraktionsreagens Fraktion I 0,11 mol l -1 eddikesyre Syreopløselige II 0,5 mol l -1 hydroxylamin hydrochlorid, ph 1,5 Reducerbare III 30% hydrogenperoxid, ph 2,0 Oxiderbare Tabel 1. Den 3-trins SM&T modificerede sekventielle ekstraktionsprotokol. Konventionelle metoder Konventionelt er disse ekstraktioner blevet udført ved batchmetoder, hvilket gør dem meget belastende. Dels mht. de involverede manipulationer, og dels hvad angår det store tidsforbrug. Således tager en total kørsel ca. 50 timer. Derfor har man prøvet at accelerere ekstraktionerne ved at anvende eksterne energikilder såsom mikrobølger eller ultralyd. Imidlertid kan man sætte spørgsmålstegn ved, om de informationer, batchmetoderne giver, er økotoksikologisk relevante. De ekstraktions-/elueringsprocesser, der foregår i naturen, sker altid under dynamiske betingelser. Batchmetoderne, der skal forsøge at simulere scenariet i naturen, baserer sig på en enkelt ligevægt mellem den faste prøve og væskefasen. Herudover er der endnu to problemer: - Ekstraktionsmidlets mangel på selektivitet mht. at frigøre metaller, der er associerede til diskrete geologiske faser, idet udstrækningen er afficeret af ekstraktionsmidlets eksponeringstid. - Og måske mere alvorligt, om spormetaller, der er frigjort af et ekstraktionsmiddel, efterfølgende kan associere sig med andre ikke-opløste komponenter eller friskt eksponerede overflader inden for det tidsrum, hvor ekstraktionen pågår. Alt afhængig af i hvilken udstrækning re-adsorptionsprocessen sker, bliver indholdet af spormetaller i en given jordekstrakt underestimeret, mens metalmobiliteten i de følgende fraktioner overestimeres. dansk kemi, 86, nr. 10,

2

3 DTU. Missionen med at opholde sig hos os var affødt af, at hun håbede at kunne drage fordel af den viden og ekspertise, vi har inden for automatisk analyse med Flow Injection (FIA) og Sequential Injection analysis (SIA), der begge tidligere er beskrevet her i bladet [1-2]. For at kunne eksekvere de kinetiske studier er der i projektet blevet udviklet en hel speciel ekstraktionsenhed, der på basis af vort design er tilvirket af instituttets værksted. I det følgende beskrives den udviklede ekstraktionsenhed og dens anvendelse i et SIA-system. Dernæst præsenteres udvalgte data, der klart demonstrerer dens praktiske anvendelighed. Figur 2. Skematisk diagram af det anvendte SIA-system med den inkorporerede mikro-ekstraktionskolonne (Soil column) med online FAAS detektion, omfattende en stempelpumpe (Pump); en 10-ports selektionsventil (SV) med en central kommunikationskanal (CC), der kan bringes til at kommunikere med ventilens individuelle porte og dermed med diverse opløsninger/luft; en Holding Coil (HC); og en 2-positionsinjektionsventil, hvori er monteret to prøveloops (SL 1 og SL 2, hver med et volumen på 175 µl); C 1 og C 2, inerte bæreropløsninger (vand); P1 og P2, én og samme peristaltiske pumpe; og W, affaldsudløb. Automatiske metoder For at komme disse ulemper til livs og opnå et mere detaljeret kendskab til ekstraktionsprocessernes kinetik (der kan give øget information om de miljømæssige risici) er det derfor en fordel at kunne benytte automatiske og dynamiske (dvs. ikkeligevægt) fraktioneringsmetoder, der på sin vis også illuderer de betingelser, hvorunder ekstraktioner foregår in natura. Den problemsfære har vi i det forløbne år arbejdet med i et ph.d.-projekt, hvor den drivende kraft har været Roongrat Chomchoei fra Mahidol University, Bangkok, Thailand, idet hun som led i sit ph.d.-projekt om fraktionering af jord har tilbragt 15 måneder ved Analytikergruppen på Kemisk Institut på Ekstraktionsenheden I figur 1(a) er vist et exploded view af ekstraktionsenheden, der er fremstillet i materialet PEEK for gøre den fuldstændig resistent over for alle anvendte ekstraktionsmidler. Kernen i enheden er prøvebeholderen (1), der er udformet som dobbelt-konisk (figur 1(c)). Med de dér angivne dimensioner har den et volumen på ca. 400 ml og kan akkommodere op til 300 mg fast prøvemateriale, hvilket sikrer en repræsentativ mængde. På hver side er der påmonteret et membranfilter (3), som understøttes af en perforeret skive (4), der uhindret tillader væske/ eluat at passere. Når kolonnen er samlet med passende tætningsskiver/o-ringe (som vist i figur 1(b)), er længden, inkl. de to samlemuffer (6) ca. 43 mm. Den dobbelt-koniske udformning er dels valgt for at sikre en god og intim kontakt mellem det faste prøvemateriale og det anvendte ekstraktionsmiddel, og dels for at opnå et stort tilgængeligt filtreringsareal. Sidstnævnte forhindrer, at prøvematerialet pakker sig og dermed fører til øget modtryk. Figur 3. Ekstraktogrammer for Cu i et certificeret referencemateriale (CRM 483) under anvendelse af den i tabel 1 angivne 3-trins-elueringsprotokol og det i figur 2 angivne SIA-system med online FAAS-detektion. Hver subfraktion, svarende til et punkt på den optrukne kurve, er på 175 µl. SIA-ekstraktionssystem I figur 2 ses inkorporeringen af ekstraktionskolonnen i et SIAsystem. Vha. stempelpumpen (Pump) kan man sekventielt aspirere et veldefineret volumen af de enkelte ekstraktionsmidler fra de individuelle porte i selektionsventilen (SV). Hvert aspireret volumen placeres først i»holding Coil«(HC), hvorefter volumenet via port 6 pumpes gennem kolonnen (Soil column) og videre til en injektionsventil (IV). Sidstnævnte er en rund 2-positionsventil, der kan drejes (i figuren vist som en opeller nedforskydning), hvorved de to prøveloops, SL 1 og SL 2 (hver af et volumen på 175 µl) alternativt kan bringes til at korrespondere med væskestrømmen fra udgangen af kolonnen. dansk kemi, 86, nr. 10,

4 Dette design er valgt i det tilfælde, hvor detektionen af de eluerede metalspecier foretages vha. flamme-atomabsorptionsspektrometri (FAAS). Nærmere betegnet foregår elueringen af kolonnen ved, at man opdeler det enkelte elueringsmiddel fra HC i alikvoter (segmenter) på 175 µl. Efter have passeret kolonnen føres hvert segment til injektionsventilen og ind i et prøveloop (SL 2 på figuren). Netop når hele eluat-segmentet er i prøveloopet, standses stempelpumpen i 3 s. I dette tidsrum drejes ventilen (her som en forskydning nedad), hvorved SL 2 kommer til at korrespondere med hhv. pumpe P2 og FAAS-instrumentet, og samtidig kommer SL 1 til at indtage den position, som SL 2 tidligere havde. Efter de 3 sekunder (i hvilke FAAS-instrumentet gøres klar til den kommende måling) aktiveres pumpe P2, hvorved SL 2 -indholdet introduceres i flammen vha. bæreropløsning C 2 (vand). Samtidig genstartes stempelpumpen, hvorved elueringen, nu med den næste eluent-alikvot, genoptages, hvilket efterfølgende medfører, at eluat-segmentet parkeres i SL 1. Ved næste drejning af ventilen er man tilbage i den position, der er vist i figuren, hvor indholdet af SL 1 kan føres ind i flammen af bæreropløsning C 1 (vand), og SL 2 kan fyldes med næste alikvot, etc. Der fortsættes indtil ekstraktionen med fraktioneringsmiddel 1 er tilendebragt, dvs. alt sporstofmetal er elueret, og det registrerede FAAS-signal er 0 (jf. figur 3), hvorefter der skiftes til det næste eluentmiddel. Figur 4. Ekstraktogrammer for Cu i CRM 483 ved brug af EDTA som ekstraktionsmiddel. Resultaterne opnået ved online FAAS-detektion (hver subfraktion på 175 µl) er sammenlignet med resultaterne opnået ved opsamling af subfraktioner (hver på 1,0 ml) med efterfølgende offline FAASbestemmelse. Opnåede elueringsdata På denne vis kan man opnå et meget detaljeret billede af elueringsforløbet, som angivet i figur 3, hvor eluering af Cu i et referencemateriale (CRM 483 fra NIST) er vist. Den i tabel 1 angivne 3-trins elueringsprotokol er anvendt. Begrænsningen i at bruge FAAS er, at man kun kan bestemme ét element ad gangen. Anvendelse af multidetektionsteknikker såsom ICP- AES eller ICP-MS kan eliminere denne ulempe. Bortset fra at man, som demonstreret her, kan opnå en multipunktsbestemmelse ved at eksponere prøvematerialet til et flow i blot en retning, så åbner anvendelsen af mikroekstraktionsenheden inkorporeret i et SIA-system også andre muligheder. Man kan foretage frem-og-tilbage-ekstraktion ved at reprogrammere den operationelle protokol, dvs. hvilken type eller typer af ekstraktionsmidler, der skal benyttes (og evt. en ændring af selve manifolden, dvs. placeringen af ekstraktionskolonnen i forhold til selektionsventil og detektor). Eluenten føres først gennem kolonnen i en retning og derefter tilbage igen, en eller flere gange, eller eluenten stoppes inde i selve kolonnen i Specialister i - Automatiseret Fastfaseoprensning Gilson ASPEC XL, ASPEC XLi, ASPEC XL4. - Automatisering af væskehåndtering. - HPLC, LC, SFC kromatografi. - ERWEKA Dissolution systemer. - Avancerede systemer til tabletkontrol. - Salg og kalibrering af Gilson pipetter. Biolab A/S Sindalsvej 29 DK-8240 Risskov Telefon Telefax dansk kemi, 86, nr. 10, 2005

5 en given tid. Man kan frit vælge hvor lang tid, der er mest opportunt. Alt sammen for at studere de eluerings- og evt. readsorptionsprocesser, der kan finde sted under de dynamiske forhold prøven eksponeres for. Og igen for at opnå data der realistisk kan illudere, hvad der finder sted under naturlige forhold. Disse forskellige metodikker og deres kapaciteter er for nylig beskrevet detaljeret i offentliggjorte publikationer [3-6]. I figur 4 ses ekstraktogrammer for Cu i samme referencemateriale, som benyttet ved figur 3 (CRM 483). EDTA anvendes som ekstraktionsmiddel, og der bruges dels online FAAS-detektion som beskrevet ovenfor, og dels opsamlede subfraktioner (på hver 1 ml), der efterfølgende blev analyseret offline ved FAAS. Det ses tydeligt, at detaljeringsgraden er væsentligt større ved onlinedetektionen. Det sætter den begrænsede information, man kan opnå traditionel batchekstraktion, i relief - man opnår blot én koncentrationsangivelse. Anvendelse af det dynamiske ekstraktionssystem er ikke kun begrænset til analyse af jord- eller slamprøver, idet man sagtens kan forestille sig at benytte det til f.eks. fødevareprøver. Der er således frit slag for fantasien hos læserne. Da det har været et meget»delikat«arbejde for vort værksted at fremstille ekstraktionsenheden, vil vi gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til medarbejderne der, og specielt til Anders Sølby, hvis arbejde nærmest har været den rene kunst. adresse: Elo Harald Hansen: Referencer: 1. E. H. Hansen, J.-H. Wang, Dansk Kemi, 83(9) (2002) E. H. Hansen, R. Chomchoei, X.-B. Long, Dansk Kemi, 85(10) (2004) R. Chomchoei, E. H. Hansen, J. Shiowatana, Anal. Chim. Acta, 526(2) (2004) R. Chomchoei, M. Miró, E. H. Hansen, J. Shiowatana, Anal. Chim. Acta, 536(1-2) (2005) R. Chomchoei, M. Miró, E. H. Hansen, J. Shiowatana, Anal. Chem., 77(9) (2005) M. Miró, E. H. Hansen, R. Chomchoei, W. Frenzel, TrAC Trends Anal. Chem. (in press; oktober 2005). Nobelpristager til international konference på RUC I dagene fra 30. august til 3. september var RUC vært for en stor international naturvidenskabelig konference om hydrogenbinding,»horizons in H-bonding«. En af konferencens hovedtalere var nobelpristageren i kemi for 2003 professor Peter Agre fra Johns Hopkins University i Baltimore. Peter Agre fik nobelprisen for sin opdagelse af, hvordan vand trænger ind i celler. Peter Agre holdt foredrag om det meget aktuelle emne:»aquaporiner: Fra atomar struktur til klinisk medicin«. Han gav en række spændende eksempler på, hvordan hans grundvidenskabelige opdagelse har ført til udvikling af medicin på en lang række områder. Aquaporiner regulerer f.eks. udskillelse af vand i nyrerne, og når vi ikke er mere tørstige om morgenen, er det fordi, denne vandudskillelse er hormonalt droslet ned om natten. Hvis der derimod er en defekt i aquaporinerne, kan man jo selv regne ud, hvad det har for konsekvens. En større forståelse for regulering af aquaporiner forventes at få stor betydning for symptombehandling af f.eks. sukkersyge. Mange svage gør stærk, dette beskriver den store betydning som svage hydrogenbindinger har for alt, hvad vi tænker på som liv. Det understreges af Linus Paulings opdagelse af proteiners molekylstrukturer og senere Watson og Cricks opdagelse af DNA-strukturen. Konferencen viste, at studier af hydrogenbindinger kan bidrage til forståelse af, hvordan enzymer virker på det molekylære plan og dermed til konstruktionen af mere effektive enzymer. Konferencen, den sekstende i rækken, havde som sit kendetegn en tværvidenskabelig tilgang til problemstillingen, hydrogenbinding. Grundet emnets store vanskelighed både teoretisk og eksperimentelt byder konferencen altid på nye tilgange. I år var det f.eks. den nye eksperimentelle teknik:»fotokemi i superfluide heliumdråber«. Professor Poul Erik Hansen, Konferencens hjemmeside: dansk kemi, 86, nr. 10,

6

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS F ORBEDRING OG INNOVATION AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS Gruppe 3 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Martin Nybo Nielsen Mads Hald Jørgensen Martin Knudsholt Kenneth Lilja-Nielsen

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 OPTIMALE KONSTRUKTIONER - når naturen former Mange natur- og menneskeskabte konstruktioner har optimale egenskaber, eller er resultat af forsøg på at opnå optimale egenskaber:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Spar tid ved komponent placering

Spar tid ved komponent placering Spar tid ved komponent placering CircuitSpace er et prisbelønnet værktøj, der effektiviserer komponent placeringen og revolutionerer design reuse konceptet. CircuitSpace er integreret direkte ind i OrCAD/Allegro

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Århus Havn Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Titel: Århus Havn Undertitel: Et casestudie om afvikling

Læs mere

Putting a smile on people s faces

Putting a smile on people s faces Fag: Receptionsteori og analyse, CLM (prøve V3/V4) Putting a smile on people s faces - Forslag til analysemetode og respondentudvælgelse samt generelle overvejelser mht. metodevalg i forbindelse med lancering

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere