Dokumentation. Husholdningernes formue i biler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation. Husholdningernes formue i biler"

Transkript

1 Dokumentation Husholdningernes formue i biler Individbaserede registre Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade København Ø

2 MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES BILER Danmarks Statistik Offentlige finanser Juni 2015 Gitte Frej Knudsen Direkte tlf.: /10

3 Indhold 1. Indledning Metoden kort Antagelser Værdisætning Bilforhandlernes bruttoavance Koblingen til bilregistret... 6 Bilag 1: Datakilder /10

4 1. Indledning Det følgende er dokumentation for metoden til beregning af markedsværdien for husholdningernes biler. Opgørelsen af husholdningernes biler er en del af formuestatistikken, som offentliggøres første gang i juni Dansk Automobilforhandlerforening (DAF) har leveret data med vejledende salgspriser for salgsklargjorte brugte personbiler i normal stand. Bilregistret i Danmarks Statistik er beriget med de vejledende salgspriser for brugte personbiler, og prisdata fra DAF er meget detaljeret, hvilket gør det muligt at foretage en præcis værdisætning. Registret med markedsværdien for husholdningernes personbiler er individbaseret, hvilket gør, at der kan knyttes forskellige baggrundsvariable til den enkelte bilejer. 2. Metoden kort I Danmarks Statistiks bilregister er der oplysninger om køretøjer og disses ejere. Ud fra oplysninger om ejernes CPR- eller CVR-nummer kan registret begrænses til kun at indeholde ejere i husholdningssektoren dvs. private personer og enkeltmandsvirksomheder. Det mest detaljerede niveau for kategorisering af personbilerne i bilregistret er typegodkendelsesnummer 1 og årgang. DAF har leveret estimerede priser på samme detaljeringsniveau som kategoriseringen i bilregistret - svarende til typegodkendelsesnummer og årgang. Modellen prisfastsætter kun husholdningernes personbiler, da der ikke er leveret priser for husholdningernes øvrige køretøjer. Modellen estimerer derfor ikke markedsværdien for husholdningernes varebiler (inkl. personbilslignende køretøjer på gule plader), påhængsvogne, motorcykler, campingvogne m.m. Prisdata fra DAF dækker ca. 90 pct. af husholdningernes personbiler i årgangene fra 1990 og frem. Nogle personbiler kan ikke værdisættes ud fra DAF s prisdata, og de har fået tildelt markedspriser ved hjælp af estimerede priser ud fra princippet om nærmeste nabo i forhold til drivmiddel, alder, vægt, km/liter, motorstørrelse og motoreffekt. Ca. 6 pct. af personbilerne er registreret før 1990, og i modellen er markedsværdien for disse biler sat til nul. Prisdata fra DAF samkøres med bilregistret i Danmarks Statistik ved hjælp af typegodkendelsesnummer og årgang Antagelser Sektorafgrænsningen i forhold til husholdninger og ikke-husholdninger foretages ud fra nationalregnskabets definition i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ESA2010). Det Erhvervsstatistiske Register indeholder oplysninger om virksomhedsform og branchekoder på virksomhedsniveau, som kan bruges til at identificere enkeltmandsvirksomhederne i bilregistret. I DAF s fastsættelse af en vejledende salgspris (bruttoværdi) er det antaget, at der er tale om et repræsentativt bilsalg. 1 Når køretøjer af en bestemt modeltype fremstilles i serier, kan producenten anmode SKAT om typegodkendelse af alle biler i den serie på én gang. 4/10

5 Et repræsentativt bilsalg er defineret som: Bilejeren sælger sit køretøj til en professionel bilforhandler i en ren handel, hvor der ikke købes en anden bil i stedet. Småskavanker af kosmetisk og/eller mekanisk karakter svarer til gennemsnittet for tilsvarene biler af samme alder. Bilen har aldrig været udsat for større skader. Bilen er ikke nødvendigvis 100 pct. forskriftsmæssigt serviceret, hvilket er normalt. Evt. fejl og mangler kan udbedres som del af normal klargøring inden videresalg. Bilen har normal kilometerstand, som kan beregnes som en funktion af køretøjets alder. Bilen er registreret første gang 30. juni i året svarende til årgangen. Ca. 30 pct. af husholdningernes køretøjer er ikke personbiler. Herunder tæller også påhængsvogne, campingvogne, varebiler m.m. Her er det værdisætningen af varebiler, som værdimæssigt udgør det største problem. Modellen prisfastsætter ikke personbilslignende køretøjer på gule plader, som udgør en stor andel af køretøjerne i kategorien for husholdningernes varebiler Værdisætning I modellen prisfastsættes personbilerne på niveauet for typegodkendelsesnummer og årgang i bilregistret. Typegodkendelsesnummer og årgang afgrænser som hovedregel biler af samme fabrikat, model, variant, drivmiddel, motoreffekt og gearkassetype. Værdisætningen sker på individniveau (ejer). Modellen introducerer to værdibegreber: Bruttoværdi og nettoværdi Bruttoværdien af et køretøj er defineret som det beløb, salget af køretøjet efter klargøring og reparation kan indbringe en professionel bilhandler ved kontantsalg til en forbruger. Bruttoværdien er således bilforhandlerens salgspris ved detailsalg. I modellen er nettoværdien defineret som det beløb, salget af køretøjet til en professionel bilforhandler kan indbringe ejeren på det givne tidspunkt (gadeværdien). Nettoværdien er således bilforhandlernes indkøbspris. Nettoværdien kan også fortolkes som prisen ved privat salg dvs. uden brug af en forhandler til formidling af salg fx ved salg gennem Den Blå Avis. Forskellen mellem nettoværdi og bruttoværdi er bilforhandlernes bruttoavance, som skal dække omkostninger og fortjeneste. Nettoværdi = bruttoværdi - bruttoavance I nationalregnskabet skal alle omkostninger ved ejerskifte medregnes i værdisætningen, dvs. også forhandlerens bruttoavance. Men der er også en del privatsalg på brugtbilsmarkedet, hvor prisen er lavere end ved salg fra en forhandler. Nettoværdien svarer til prisen ved privat salg, da den private ejer ofte indregner en fortjeneste i prisen, men ikke behøver at tage hensyn til andre omkostninger ved salget. Bruttoværdien repræsenterer altså et maksimum og nettoværdien repræsenterer et minimum for bilens markedsværdi. Den reelle markedsværdi ligger et sted imellem bruttoværdien og nettoværdien, men det vurderes at bruttoværdien er den mest retvisende. Bruttoværdierne er baseret på antagelse om salgsklargjorte biler, der er normalt udstyrede, har normal kilometerstand, og som er i normal stand i forhold til alderen. 5/10

6 I DAF s model til beregning af bruttoværdien tages udgangspunkt i den normale bruttoværdi, som er bestemt således: Alder i år Normal bruttoværdi = senest kendte nypris * Værditabsfaktor Den normale bruttoværdi er også en vejledende salgspris for de brugte biler. Værditabsfaktoren afspejler, at personbiler mister værdi efter et eksponentielt forløb som funktion af alder. Værditabsfaktoren er specifik for den enkelte bilmodelserie, og er et udtryk for modelseriens popularitet. Sagt på en anden måde, repræsenterer værditabsfaktoren det typiske afskrivningsforløb for den enkelte bilmodel. Faktoren er et positivt tal < 1 og typisk 0,9. Modellens forudsætninger om afskrivningsprofiler har stor betydning for resultatet af bruttoværdien og dermed af markedsværdien for biler, da en stor andel af personbilerne i husholdningssektoren er relativt gammel. I praksis bliver beregningen af normal bruttoværdi anvendt af bilforhandlerne til at estimere en konkret salgspris for brugte personbiler. Med udgangspunkt i beregningen af normal bruttoværdi som en vejledende salgspris for en normal bil, kan prisen på en konkret personbil af samme model og alder estimeres ved at korrigere for afvigelser i forhold til normalen for ekstra udstyr, vedligeholdelsesstand, skader, kilometerstand m.v Bilforhandlernes bruttoavance Beregningen af nettoværdien tager udgangspunkt i et estimat for den normale bruttoværdi, der fratrækkes bilforhandlernes bruttoavance. Estimering af bruttoavancen er baseret på DAF s erfaringer fra autobranchen. Bruttoavancen skal dække diverse omkostninger og forhandlerens fortjeneste. I modellen estimeres bruttoavancen ud fra følgende: Bruttoavance = forhandlerens fortjeneste + andel i fællesomkostninger + mekanisk klargøring + kosmetisk klargøring Størrelsen af forhandlerens fortjeneste er sat til 9,5 pct. af den normale bruttoværdi dog minimum kr. Fortjenestens størrelse varierer meget fra forhandler til forhandler, men dette er DAF s bud på niveauet for gennemsnittet. I kalkulationen af bilforhandlernes omkostninger anvender modellen de samme størrelser, som i almindelighed anvendes i autobranchen. De forskellige delelementer er i høj grad standardiserede som procenter af bruttoværdien, og i DAF s prisdata forudsættes det, at bilen er i normal stand og vedligeholdelsesgrad mv. DAF vurderer, at usikkerheden på nettoværdien af et konkret køretøj, som følge af simplificeringerne i kalkulationen, ligger i intervallet +/- 20 pct. For en stor mængde køretøjer kan denne usikkerhed for de summerede beregnede nettoværdier med rimelighed antages at være nogenlunde udlignet Koblingen til bilregistret Værdioplysningerne fra DAF gøres anvendelige for Danmarks Statistik via bilregistret, hvortil de samkøres vha. personbilernes typegodkendelsesnummer og årgang. Bilregistret har adgang til ejer- og brugeroplysninger fra en række forskellige registre i Danmarks Statistik: Befolkningsstatistikregistret Erhvervsstatistikregistret Indkomststatistikregistret Boligregistret 6/10

7 Persondata Det gør det muligt at knytte baggrundsvariable med værdidata til de enkelte individer, husholdninger og virksomheder. På familieniveau kan bilregistret således foretage fordelinger på familietype, person- og familieindkomst, arbejdsstilling, uddannelse og boligforhold. Statistikken har ikke værdisat biler, der er leasede af husholdningerne, da opgørelsen er baseret på ejerskab. 7/10

8 Bilag 1: Datakilder Datakilderne til et individbaseret register for markedsværdien af biler er følgende: Bilregistret (internt register) Prisdata fra DAF (eksternt register) Erhvervs statistisk register (internt register) Nedenfor beskrives kilder og indhold af disse registre. Centralregistret for Motorkøretøjer Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM)/SKAT, er kilde til registrets oplysninger vedr. køretøjerne, herunder ejer- og brugerforhold. Indsamlingen af data til CRM er til og med 2007 foretaget på motorkontorer rundt om i landet, hvor man har anmeldt transaktioner for et køretøj, fx en nyregistrering, en ejerændring eller en teknisk ændring. Fra 1. januar 2008 er Centralregistrets (politiets) opgaver med registrering af køretøjer og opkrævning af afgifter overtaget af SKAT. De ca. 60 motorkontorer er lukket, og opgaverne løses nu på skattecentrene. Når køretøjerne først er registreret, genererer registret løbende en række administrative data som fx oplysninger vedr. syn og afgifter. Kilden til en række af de tekniske oplysninger vedr. køretøjerne i CRM er køretøjernes typegodkendelse, som udarbejdes af Færdselsstyrelsen. Bilregistret i Danmarks Statistik Bilregistret er en database med oplysninger om køretøjer og disses ejere. Ejerne på husholdningssiden kan dække hele befolkningen, mens de på erhvervssiden kan dække alle virksomheder. Databasen med køretøjer indeholder oplysninger om de registreringspligtige køretøjer, der er eller har været aktive siden 1. januar Den vigtigste kilde er Centralregistret for Motorkøretøjer. Databasen indeholder ingen oplysninger om ikke-registreringspligtige køretøjer, fx entreprenørmateriel og militære køretøjer. Visse registreringspligtige køretøjer er heller ikke medtaget, fx en del af politiets køretøjer og andre køretøjer, der udelukkende anvendes indenfor lukkede områder som fx havne og lufthavne. For det enkelte køretøj i bilregistret foreligger der nedenstående oplysninger: Typegodkendelsesnummer Årgang (1. registreringsdato) Køretøjets art (fx person-, vare- eller lastbil) Køretøjets anvendelse (fx privat persontransport, godstransport, buskørsel, beboelse) Stelnummer Alder (1. registreringsdato) Registreringsnummer Aktivperioder (ud fra start- og slutdato for nummerplade(-r)) Drivmiddel Energieffektivitet (km/liter) Motorvolumen (cm3) Maximal nettoeffekt (kw) Vægt Fabrikat 8/10

9 Model Variant Akselantal Akseltryk Transportmarkeringskode (bl.a. vognmands- og firmakørsel) Passagerantal Supplerende anvendelser (forskellige typer anvendelser samt tekniske opbygninger, omkring 80 forskellige koder) Primær ejer (nuværende og tidligere) Primær bruger (nuværende og tidligere) Start- og slutdato for ejerskabsforhold Baggrundsvariable med værdidata for de enkelte husholdninger og virksomheder Databasen med hele befolkningens familierelationer indeholder oplysninger, der er gyldige i et specifikt år. Ved hjælp af disse oplysninger kan følgende oplysninger anvendes på familieniveau: familietype, bolig, uddannelse, indkomst, arbejdsstilling og geografisk lokalisering. Tabellerne om virksomhederne indeholder data om branchetilhørsforhold og om geografisk lokalisering. Der er mulighed for at indhente oplysninger om antal ansatte og omsætning. Samkøring mellem tabellerne med køretøjsdata og tabellerne med familie- /virksomhedsdata sker i databasen vha. ejerens CPR- eller CVR-nummer. Prisdata fra DAF Auto IT A/S er et firma under Dansk Automobilforhandlerforening (DAF). Prisoplysningerne fra Auto IT A/S bygger på observerede markedspriser. Modellen til beregning af priserne valideres løbende af DAF s brugtbilsudvalg, som er et udvalg med repræsentanter fra bilbranchen (eksperter). Datasættet fra DAF indeholder: Typegodkendelsesnummer Årgang (medio året) Senest kendte nypris på billigste model Senest kendte nypris på dyreste model Beregnet nypris = 2/3 * laveste nypris + 1/3 * højeste nypris Nettoværdi, brugt bil Bruttoværdi, brugt bil Alder på opgørelsestidspunktet Normalt kilometertal Nypriserne bruges til konjunkturstatistikken. I kalkulationen af nettoværdien for personbiler anvendes variable for bruttoværdi, alder og normalt kilometertal. I samkørslen med bilregistret anvendes typegodkendelsesnummer og årgang som nøgle. Inden for den enkelte gruppe defineret ved typegodkendelsesnummer og årgang forekommer der forskellige udstyrsvarianter. Laveste og højeste nypris er yderpunkterne herfor. Nypriserne svarer til de såkaldte listepriser, som er de vejledende udsalgspriser. Idet udstyrsvarianterne ikke kan identificeres i bilregistret, har Danmarks Statistik bestilt en beregnet nypris, der antages at dække den gennemsnitlige solgte bil i gruppen. 9/10

10 Den beregnede nypris anvendes til værdiberegninger for nyregistreringerne. DAF har ud fra deres branchemæssige erfaring om handlernes sammensætning på udstyr mv. vurderet, at prisen for den teoretisk hyppigst handlede bil, skal beregnes som 2/3 * laveste nypris + 1/3 * højeste nypris. Erhvervsstatistisk Register Det Erhvervsstatistiske Register er placeret i kontoret for virksomhedsindberetninger. Registret indeholder oplysninger om virksomhedsform og branche på virksomhedsniveau, som kan bruges til den institutionelle sektorinddeling i husholdninger og ikke-husholdninger. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. CVR indsamler grundoplysninger om virksomhederne, og giver virksomhederne samt deres produktionssteder et entydigt nummer. Alle danske virksomheder har et CVR-nummer, som er virksomhedens identifikationsnummer. CVR-nummeret er et ottecifret nummer, der er unikt for den enkelte virksomhed. Til et CVR-nummer kan der være tilknyttet et eller flere SE-numre. SE-numre bruges af SKAT til en juridisk opdeling af virksomheden. I Ejendomsstamregistret er virksomhedsnummeret angivet med et SE-nummer. Følgende variable fra det Centrale Virksomhedsregister bruges til afgrænsning af husholdningssektoren: Virksomhedens identifikationsnummer (CVR-nummer) SE-nummer Branche Virksomhedsform Virksomhedens startdato Virksomhedens slutdato 10/10

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Produktivitetskommissionen konkluderede i deres indledende analyser af nationalregnskabet, at tidsserierne for bygge og

Læs mere

Omkostningerne ved elforsyningssvigt

Omkostningerne ved elforsyningssvigt Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Dokument nr 1 Revision nr 4 Udgivelsesdato 8 december

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT

AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT Til By- og Landskabsstyrelsen Dokumenttype Delrapport Dato Juni 2010 AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT AFDÆKNING AF LOKALISERINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Uforsikrede restgrupper

Uforsikrede restgrupper MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Anna Elisabeth M. Jakobsen Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder

Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder foto ursula bach UDARBEJDET AF GRONTMIJ FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Udgivelsesdato : 18. november 2013 Projekt : 22.2737.01 Udarbejdet : Toke Emil Panduro

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere