innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum"

Transkript

1 industri produktion talenter kompetencer infrastruktur eksport innovation klynger netværk triple helix Danmarks produktionscentrum automation specialisering værdikæde karriere faglært arbejdskraft design forretningsmodeller strategi globalisering rammevilkår branding logistik produktivitet vækst

2

3 Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion - en position, der blev grundlagt allerede i midten af 1800-tallet i røgen fra Fredericias jernstøberier. En tid, hvor bomuldsspinderierne gav Vejle tilnavnet Danmarks Manchester, mens mange af borgerne i Kolding, Vejen og Grindsted tjente til føden på Magarinefabrikken Alfa, De Danske Mejeriers Maskinfabrik eller en af de andre førende fabrikker inden for fødevareindustrien. I dag er industrien stadig en stærk driver i Trekantområdet. Vi har flere industriarbejdspladser end landets tre største byer tilsammen. Og det stærke udgangspunkt understøttes af vores gunstige beliggenhed og gode infrastruktur. Vi har en urokkelig tro på, at industrien også i fremtiden har en vigtig rolle at spille. Hvis den forstår at forny sig. Og det gør den i Trekantområdet. Vores virksomheder klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder. Mange er specialister inden for et af de traditionelle industrierhverv. Men de er også specialister i udvikling. Samtidig er vi frontløbere inden for design. Design handler om at tænke funktionalitet ind i alle produkter og processer, for at få mere konkurrencedygtige produkter, og for at kunne arbejde mere smart og effektivt. Denne særlige kombination af kompetencer gør, at vi i Trekantområdet former fremtidens produktionscentrum. Hvor produktion ikke kun handler om produkter, men i langt højere grad om at udvikle industrielle koncepter i verdensklasse.

4 Danmarks produktionscentrum Must win battles Optimering og udvikling af virksomheder til global konkurrence Effektivt samspil mellem erhvervsliv, uddannelse/forskning og kommuner Udvikling og tiltrækning af talenter og stærke kompetencer Trekantområdet er allerede Danmarks produktionscentrum Trekantområdet har den største industri-intensitet blandt landets største byer Operere effektivt som ét arbejdsmarked Synliggørelse af Trekantområdet som Danmarks mest attraktive erhvervsområde Trekantområdet har adgang til flest industriarbejdspladser indenfor pendlingsafstand i Danmark Trekantområdet har flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense tilsammen Værdien af produktionen i Trekantområdet (BNP) er den største i Danmark uden for Hovedstaden Industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet Trekantområdet er en velstående region. En velstand, der er opbygget gennem årtier, og der er baseret på en stærk forankring i industrisamfundet. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed var vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job i 60 erne, 70 erne, 80 erne og 90 erne. IRIS Group Hvor byer som Aarhus og København er blevet mere serviceintensive, har Trekantområdet fastholdt sin industrielle produktion, og det i sig selv udgør et potentiale, idet det hører med til historien, at flere industrivirksomheder i Trekantområdet har formået at øge produktionen og har oplevet en markant fremgang i produktiviteten. Teknologisk Institut

5 Danmarks produktionscentrum Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks måske stærkeste industriregion. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed var vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job fra I dag er Trekantområdet fortsat stærkt specialiseret inden for industrierhverv. Specialiseringen ser endda ud til at stige. Det underbygger Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Men det illustrerer også vigtigheden af at sikre gode rammer for industrivirksomhederne, da de er grundlaget for en betydelig del af områdets beskæftigelse og velstandsudvikling. Trekantområdet er således også i dag Danmarks produktionscentrum med langt flere jobs i industrien end i landets største byer og med en central placering, der sikrer, at den største koncentration af industriarbejdspladser er indenfor pendlingsafstand. Dertil kommer, at industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet og er en stærkt medvirkende faktor til, at områdets BNP er det højeste i Danmark efter Hovedstaden. Har industrien en fremtid i Trekantområdet? I de senere år er Trekantområdets position blevet udfordret. Industrien fylder mindre og mindre i den danske økonomi og i resten af den vestlige verden. Dele af produktionen er blevet outsourcet til Østeuropa og Asien. Og overgangen til vidensamfundet stiller store krav til innovationsindsatsen og kompetenceniveauerne i virksomhederne. En række nye analyser peger samstemmende på, at der ikke desto mindre er grund til at tro på en fremtid for industri i Danmark og i Trekantområdet. Der findes en underskov af højproduktive, internationaliserede små og mellemstore industrivirksomheder, der trodser krisen. Succesfulde produktionsvirksomheder er komplekse størrelser, der ikke længere blot konkurrerer på at fremstille kvalitetsprodukter med brug af den nyeste teknologi. I dag er stærke produkter og brug af ny teknologi nemlig en basisforudsætning for at være på markedet. Men det er sjældent tilstrækkeligt til at skabe vækst eller blot at fastholde sin markedsposition. Succesfulde produktionsvirksomheder er i stedet karakteriseret ved en række fælles træk, der kan sammenfattes i fem overskrifter: Holistiske forretningskoncepter Kundeudviklende relationer Specialisering En stærk udviklingsfunktion Trimmet produktion Udfordringer for industrivirksomheder En analyse blandt industrivirksomheder i Trekantområdet peger på, at alle virksomheder på hver deres måde er udfordret af de nye industrielle drivkræfter og forretningsmodeller. De arbejder i større eller mindre omfang med netop at udvikle deres forretning og produkter, og det kræver typisk adgang til nye kompetencer, ny viden og i nogle tilfælde også nye partnerskaber. Virksomhederne peger selv på syv primære udfordringer for at kunne overleve og vækste i den globale konkurrence: Ledelse og strategi Adgang til kompetent faglært arbejdskraft Adgang til højtuddannet arbejdskraft Automatisering og procesoptimering Innovation og adgang til videninstitutioner Viden om internationalisering Optimering af værdikædesamarbejde Kompetencer og viden Et fælles træk for de udfordringer, industrivirksomheder står overfor, er det bagvedliggende behov for nye kompetencer og ny viden både på ledelses- og medarbejderniveau. Og her har mange industrivirksomheder vanskeligt ved at få adgang til de nødvendige kompetencer og den efterspurgte viden. Godt en fjerdedel af produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har inden for det seneste år oplevet ikke at kunne rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Samtidig viser andre analyser, at det kan være svært ikke mindst for SMV er uden for de større byområder at tiltrække og fastholde velkvalificeret arbejdskraft. Tendenserne forstærkes af, at nogle industrivirksomheder begynder at berette om flaskehalse på trods af, at der stadig er ledig industriarbejdskraft. Dette er en konsekvens af, at de kompetencer, som industrien nu efterspørger, er under markant ændring i forhold til de kompetencer, der blev efterspurgt før krisen. Disse behov kan næppe blive tilgodeset alene gennem rekruttering af nyuddannede. Derfor et det afgørende, at der skabes rammer for en tæt strategisk dialog mellem virksomhederne, de ordinære uddannelsesinstitutioner, VEU udbydere på alle niveauer samt beskæftigelsesindsatsen, for at virksomhedernes forventninger kan blive afdækket i dybden og kan anvendes som grundlag for en strategisk tilgang til kompetenceforsyningen i Trekantområdet.

6 Centrale initiativer Samvirkende jobcentre Produktionsfokuseret Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion med en høj grad af specialisering indenfor en række traditionelle industrierhverv samt transport/ logistik og energi/forsyning. Danish International Manufacturing Academy Attraktive rammevilkår Denne position som Danmarks produktionscentrum skal fastholdes og styrkes. Dansk Center for Industriel Ledelse Branding af Trekantområdet 2010 ernes succesfulde industrielle forretningsmodeller er meget anderledes end de typiske forretningsmodeller hos industrivirksomheder i 90 erne og starten af 00 erne. Det betyder også, at traditionelt ledede virksomheder (med begrænset kapacitet til omstilling) ofte har svært ved at fastholde deres positioner i markedet. IRIS Group Derfor er det afgørende, at der skabes rammer for en tæt strategisk dialog mellem virksomhederne, de ordinære uddannelsesinstitutioner, VEU udbydere på alle niveauer samt beskæftigelsesindsatsen, for at virksomhedernes forventninger kan blive afdækket i dybden og kan anvendes som grundlag for en strategisk tilgang til kompetenceforsyningen i Trekantområdet. Teknologisk Institut

7 Centrale initiativer Fælles for de centrale initiativer er, at de er udviklet i et tæt samspil med alle de relevante aktører. De bygger derfor på reelle behov og potentialer af afgørende betydning for Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum skal fortsat udvikles gennem et stadigt tættere samspil mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelse og forskning. De centrale initiativer bygger derfor alle på aktiv involvering af de relevante aktører. Attraktive rammevilkår De seks kommuner har i en årrække samarbejdet om at skabe gunstige vilkår for erhvervslivet i Trekantområdet. Disse bestræbelser videreføres bl.a. i form af fælles fysisk planlægning, bedre og smidigere myndighedssagsbehandling, reduktion af dækningsafgiften og byggesagsgebyrer samt varetagelse af vores fælles interesse i at styrke Trekantområdets infrastruktur. Branding af Trekantområdet De seks kommuner har netop vedtaget en fælles brandingstrategi med udgangspunkt i en fælles grundfortælling og fælles visuel identitet. Fokus i den nye brandingstrategi er ikke mindst på markedsføring af Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum. Produktionsfokuseret.. er et samarbejde imellem Trekantområdets enheder og Væksthuset med særligt fokus på at styrke innovationen og produktiviteten i produktionsvirksomhederne i Trekantområdet. Produktionsfokuseret er kort sagt fokuseret og intensiv målrettet små og mellemstore produktionsvirksomheder i Trekantområdet med fokus på afdækning af behov og udfordringer samt formidling af tilbud/ydelser i det lokale, regionale og nationale erhvervsfremmesystem. Produktionsfokuseret styrker udviklingsmulighederne i både den enkelte virksomhed og i Trekantområdets samlede produktionssektor. Den enkelte virksomhed serviceres gennem en målrettet indsats fra dedikerede erhvervskonsulenter, der har en særlig ekspertise i at vejlede og udfordre produktionsvirksomheder. Samvirkende jobcentre Trekantområdet er et naturligt arbejdskraftopland. Jobcentrene har derfor i en årrække haft et veludbygget samarbejde. For at få flere i arbejde og bedre at kunne imødekomme virksomhedernes behov efter arbejdskraft på både kort og længere sigt, er det dog nødvendigt at kvalificere og udbygge samarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalgene i de seks kommuner har derfor taget initiativ til et tættere samarbejde mellem jobcentrene i Trekantområdet og i Haderslev Kommune. De samvirkende jobcentre sikrer én indgang for erhvervslivet i Trekantområdet i form af en fælles jobformidling, der sikrer, at virksomhederne får de rette medarbejdere med de rette kompetencer. Dernæst skal samarbejdets fokus rettes mod opkvalificering, idet der allerede nu opleves mangel på arbejdskraft i visse brancher, også indenfor industrien. Danish International Manufacturing Academy er et tæt samarbejde mellem Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at styrke vækst, innovation og attraktive uddannelses- og jobmuligheder i industrien. DIMA skal sikre, at produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har adgang til kompetent arbejdskraft både i form af nyuddannede og i form af efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. DIMA bygger ovenpå og styrker synergien mellem de eksisterende aktører i Trekantområdet. Formålet med initiativet er at styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser og samtidig styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft ved at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej og Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum. Danish International Manufacturing Academy spiller tæt sammen med projektet Hands on, der med støtte fra regionens uddannelsespulje netop er igangsat i samarbejde med Trekantområdets erhvervsskoler og som fokuserer på at styrke erhvervsuddannelsernes attraktivitet og optag af dygtige elever. Dansk Center for Industriel Ledelse Trekantområdet tager initiativ til etablering af Dansk Center for Industriel Ledelse, der er et nødvendigt nationalt svar på den strategiske og ledelsesmæssige udfordring, dansk industri står overfor. Hovedmålgruppen er små og mellemstore industrivirksomheder, der har ønske om og behov for at styrke forretningsudviklingen og forretningsmodellen. Dansk industri står over en betydelig ledelsesudfordring. Mange produktionsvirksomheder ikke mindst de ejerledede mangler ressourcer og strategiske ledelseskompetencer til at arbejde med forretningsmodeludvikling. Dansk Center for Industriel Ledelse skal etablere et unikt udviklingsmiljø, der bygger bro mellem ny viden og implementering af forretningsmodeller i SMVer.

8 Produktionsfokuseret PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER Produktionsfokuseret Lokal Lokal Lokal Kerneopgaver Lokal at sikre en enkelt og effektiv indgang for produktionsvirksomheder til erhvervsfremmesystemet at give kompetent vejledning og sparring til produktionsvirksomheder at styrke netværksdannelse, værdikædesamarbejder og klyngeudvikling at sikre bedre og skarpere indblik i produktionserhvervets udfordringer Lokal Organisation Styregruppe bestående af de seks erhvervschefer Tæt netværk mellem produktionsfokuserede erhvervskonsulenter i enheder, Væksthuset og Trekantområdet Danmarks sekretariat Fælles infrastruktur og værktøjskasse Trekantområdet Danmarks sekretariat koordinerer Lokal Fælles værktøjskasse Dialogkoncept CRM Videndeling Kompetenceudvikling Samarbejde med centrale aktører Evalueringsværktøj

9 Produktionsfokuseret Produktionsfokuseret skal sikre, at Trekantområdet er det mest attraktive sted at drive produktionsvirksomhed gennem en bedre og målrettet. Formål At styrke produktionsvirksomhedernes innovation og produktivitet At sikre Danmarks bedste til Trekantområdets mange produktionsvirksomheder At sikre produktionsvirksomhederne i Trekantområdet en enkelt og effektiv adgang til relevante tilbud og aktører i erhvervsfremmesystemet At styrke og synliggøre Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum Aktører Billund Erhvervsfremme, Business Fredericia, Business Kolding, Middelfart Erhvervscenter, UdviklingVejen, Vejle Kommune Erhvervsudvikling, Væksthus Syddanmark samt Trekantområdet Danmark. Rationale Produktionsfokuseret er kort sagt fokuseret og intensiv målrettet små og mellemstore produktionsvirksomheder i Trekantområdet med fokus på afdækning af behov og udfordringer samt formidling af tilbud/ydelser i det lokale, regionale og nationale erhvervsfremmesystem. Den enkelte virksomhed serviceres gennem en målrettet indsats fra dedikerede erhvervskonsulenter, der har en særlig ekspertise i at vejlede og udfordre produktionsvirksomheder. Samtidig sikrer den produktionsfokuserede, at Trekantområdets enheder samlet får et langt bedre og skarpere blik på produktionserhvervets udfordringer. Det indebærer ikke mindst bedre muligheder for at styrke netværksdannelse og klyngeudvikling gennem værdiskabende netværk og værdikædesamarbejder. Endelig skaber produktionsfokuseret skabe en mere enkel indgang til det samlede erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne hurtigt og effektivt kan blive matchet med de mest relevante tilbud. Organisering Hver af de seks enheder deltager i samarbejdet med mindst én dedikeret erhvervskonsulent, der fokuserer på produktionsvirksomhederne. Konsulenterne har særlig ekspertise ift. produktionsvirksomheder. Samarbejdet understøttes af en fælles infrastruktur: Et fælles koncept for virksomhedsdialog Et fælles CRM-system Netværk mellem de produktionsfokuserede erhvervskonsulenter Kompetenceudvikling Trekantområdet Danmark er ansvarlig for koordination af den produktionsfokuserede, herunder driften af den fælles infrastruktur. Dimensionering Målgruppen for den produktionsfokuserede er de godt 500 produktionsvirksomheder med medarbejdere i Trekantområdet. Disse virksomheder tilbydes alle et årligt besøg/samtale. Forventningen er, at godt 40% tilbydes udvidet vejledning.

10 Danish International Manufacturing Academy Hansenberg VEU-center Trekantområdet EUC Lillebælt AMU Syd EA Lillebælt SDU IBA SDE Samvirkende jobcentre IBC Uddannelse Kerneopgaver at skabe én indgang for erhvervslivet til kompetencer (og viden) indenfor produktion at styrke den strategiske dialog om udviklingstendenser indenfor produktion for at øge kapaciteten til at matche uddannelsesudbuddet med erhvervslivets nuværende og fremtidige behov at skabe en platform for konkrete tiltag og initiativer mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner at skabe en kraftdynamo, der kan tiltrække relevante uddannelser og kompetente undervisere, studerende/elever og medarbejdere Kommuner Erhvervsliv LO DI Arbejdsgiverne Erhvervsservice Industrivirksomhederne i Trekantområdet Fælles værdiskabelse Synliggøre at produktion er en attraktiv karrierevej Styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft Styrke virksomhedernes innovation og produktivitet Sikre en bedre kompetenceforsyning til erhvervslivet i Trekantområdet Styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum Trekantområdet Danmark Grundlæggende organisation Juridisk partnerskab Bestyrelse med repræsentation af alle partnere Funktionelle netværk Uafhængigt sekretariatet hos Trekantområdet Danmark

11 Danish International Manufacturing Academy Danish International Manufacturing Academy (forkortet DIMA) er et tæt samarbejde mellem Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at styrke vækst, innovation og attraktive uddannelses- og jobmuligheder i industrien. DIMA skal sikre, at produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har adgang til kompetent arbejdskraft både i form af nyuddannede og i form af efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Formål at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej at styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft at styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser at sikre en høj kvalitet, sammenhæng og relevans i kompetenceforsyningen til erhvervslivet i Trekantområdet at styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum Aktører De væsentligste produktionsrettede uddannelser i Trekantområdet er repræsenteret i DIMA. Det gælder Hansenberg, SDE, IBC, EUC Lillebælt, AMU Syd, VEU-center Trekantområdet, EA Lillebælt, IBA og SDU. Samtlige jobcentre og enheder i Trekantområdet er repræsenteret ligesom erhvervslivet og arbejdsmarkedet er repræsenteret af DI, LO og Arbejdsgiverne samt 4 direktører fra områdets industrivirksomheder. Rationale Adskillige analyser har vist, at virksomhederne har svært ved at orientere sig i det samlede udbud af uddannelse og efteruddannelse. DIMA kan ved at danne én indgang til uddannelse og efteruddannelse målrettet fremstillingsindustrien gøre det nemmere for virksomhederne at orientere sig i et komplekst udbud og dermed øge og kvalificere samspillet om kompetenceforsyning. DIMA kan skabe et samlet mødested for dialog og samarbejde om kompetenceforsyningen DIMA kan løfte og dagsordensætte spørgsmål om kompetenceforsyningen i en strategisk dagsorden om innovationsperformance og herigennem tydeliggøre behovet for kompetenceudvikling og derved også styrke uddannelsesinstitutionernes udbud Organisering DIMA organiseres som et triple helix samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervslivet i Trekantområdet. Der etableres et uafhængigt sekretariat hos Trekantområdet Danmark med en bestyrelse med repræsentanter for de enkelte parter. Sekretariatet etablerer og drifter et antal funktionelle netværk: for uddannelsesinstitutionernes erhvervs- og salgskonsulenter for funktionsledere i industrien for uddannelsesinstitutioner om koordinering af udbud Perspektiver DIMA er også en platform for yderligere tiltag og initiativer, der konkret defineres og prioriteres i partnerskabet som fx: Industriens port til viden: Formidling af viden og forsknings- og innovationssamarbejder mellem erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner Inno-camps / maker-camps: Intensive lærings- og udviklingsforløb/-miljøer, hvor studerende og virksomheder mødes Partnerskaber med internationale kompetencehubs Internationalisering af uddannelserne: Fælles regional tilgang til internationale partnere, udvekslingsforløb m.m.

12 Dansk Center for Industriel Ledelse HOLISTISKE FORETNINGS- KONCEPTER Organisation Forankres på SPECIALISERING Kerneopgaver at opsamle relevant viden om industrielle forretningsmodeller at omsætte viden i konkrete værktøjer til SMVer at udvikle skræddersyede udviklingsforløb for SMVer inden for industriel forretningsudvikling at være kompetencecentrum for konsulenter og erhvervsfremmeaktører KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse... med deltagelse af: Center for Ledelse Erhvervsserviceenhederne i Trekantområdet Trekantområdet Danmark STÆRK INTEGRERET UDVIKLINGS- ORGANISATION TRIMMET PRODUKTION Dansk industri står over en betydelig ledelsesudfordring. Mange produktionsvirksomheder ikke mindst de ejerledede mangler ressourcer og strategiske ledelseskompetencer til at arbejde med forretningsmodeludvikling... IRIS Group IRIS Groups og Syddansk Universitets analyse af industrielle vækstvirksomheder Fremtidens industri viser, at succes bygger på evnen til at udvikle, tilpasse og implementere forretningsmodeller. IRIS Group

13 Dansk Center for Industriel Ledelse Dansk Center for Industriel Ledelse er Trekantområdets nødvendige bidrag til styrkelse af de strategiske og ledelsesmæssige kompetencer i dansk industri. Formål Tanken med Dansk Center for Industriel Ledelse er at etablere et unikt udviklingsmiljø, der bygger bro mellem ny viden og implementering af forretningsmodeller i SMVer. Målet er således at etablere et nationalt kraftcenter, der skal; Opsamle relevant viden om industrielle forretningsmodeller og omsætte denne viden i konkrete værktøjer, der kan anvendes af en vifte af SMVer. Udvikle og gennemføre skræddersyede udviklingsforløb for industrielle SMVer (mindst 60 forløb på årsbasis). Udvikle metoder til forretningsmodeludvikling i SMVer med dokumenteret effekt, og som efterfølgende kan anvendes af virksomheder, rådgivere og uddannelsesinstitutioner. Det forventes, at virksomheder vil deltage i centrets aktiviteter på årsplan. Rationale Dansk industri har gennem de seneste to årtier samlet tabt ca arbejdspladser. Alligevel viser nyere data, at en del industrivirksomheder vokser og har succes. Analyser viser, at denne succes bygger på evnen til at udvikle, tilpasse og implementere forretningsmodeller. Hvorvidt industrivirksomheder oplever fremgang eller tilbagegang hænger således i høj grad sammen med den strategiske ledelseskapacitet, markeds- og værdikædeforståelse og tilgangen til at levere værdi for kunderne. Målgruppe og ydelser Dansk Center for Industriel Ledelse har to hovedmålgrupper: Industrivirksomheder i størrelsen ansatte, der har et betydeligt udviklingspotentiale og har behov for tilførsel af viden, inspiration og nye værktøjer inden for forretningsmodeludvikling og -implementering. Konsulenter i erhvervsfremmesystemet og private rådgivere, der arbejder med at udbyde hhv. uvildig sparring og rådgivning målrettet industrielle SMV-ledere. Forankring og organisering Centret forankres på SDU-Kolding, der varetager administrationen og danner ramme om centrets seminar- og undervisningsaktiviteter. Centrets kerneaktiviteter udvikles og udbydes i et samarbejde mellem tre aktører; SDU (Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse), med hovedansvar for administration, følgeforskning og opsamling af viden om forretningsmodeller. Center for ledelse, med hovedansvar for den praktiske gennemførelse af camps og for den løbende sparring og kontakt til deltagerne. Trekantområdet Danmark og de seks enheder i Trekantområdet, med ansvar for bl.a. opsøgende arbejde samt rekruttering af virksomheder og mentorer.

14

15 Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 DK-6000 Kolding T

Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området?

Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området? Januar, 2015 Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området? 1. Indledning Trekantområdets position som produktionscentrum Trekantområdet er en velstående region.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmarks produktionscentrum

Danmarks produktionscentrum Danmarks produktionscentrum »I flere hundrede år har Trekantområdet været landets trafikale knudepunkt og produktionscentrum. Det agter vi også at være i fremtiden«fra Trekantområdets grundfortælling Vi

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK FREMTIDENS INDUSTRI I DANMARK?? Med analysen Fremtidens industri leverer REG LAB ny viden om industriudviklingen i Danmark. Analysen sætter fokus på udsigterne for den industri, der er tilbage i Danmark.

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere