innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum"

Transkript

1 industri produktion talenter kompetencer infrastruktur eksport innovation klynger netværk triple helix Danmarks produktionscentrum automation specialisering værdikæde karriere faglært arbejdskraft design forretningsmodeller strategi globalisering rammevilkår branding logistik produktivitet vækst

2

3 Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion - en position, der blev grundlagt allerede i midten af 1800-tallet i røgen fra Fredericias jernstøberier. En tid, hvor bomuldsspinderierne gav Vejle tilnavnet Danmarks Manchester, mens mange af borgerne i Kolding, Vejen og Grindsted tjente til føden på Magarinefabrikken Alfa, De Danske Mejeriers Maskinfabrik eller en af de andre førende fabrikker inden for fødevareindustrien. I dag er industrien stadig en stærk driver i Trekantområdet. Vi har flere industriarbejdspladser end landets tre største byer tilsammen. Og det stærke udgangspunkt understøttes af vores gunstige beliggenhed og gode infrastruktur. Vi har en urokkelig tro på, at industrien også i fremtiden har en vigtig rolle at spille. Hvis den forstår at forny sig. Og det gør den i Trekantområdet. Vores virksomheder klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder. Mange er specialister inden for et af de traditionelle industrierhverv. Men de er også specialister i udvikling. Samtidig er vi frontløbere inden for design. Design handler om at tænke funktionalitet ind i alle produkter og processer, for at få mere konkurrencedygtige produkter, og for at kunne arbejde mere smart og effektivt. Denne særlige kombination af kompetencer gør, at vi i Trekantområdet former fremtidens produktionscentrum. Hvor produktion ikke kun handler om produkter, men i langt højere grad om at udvikle industrielle koncepter i verdensklasse.

4 Danmarks produktionscentrum Must win battles Optimering og udvikling af virksomheder til global konkurrence Effektivt samspil mellem erhvervsliv, uddannelse/forskning og kommuner Udvikling og tiltrækning af talenter og stærke kompetencer Trekantområdet er allerede Danmarks produktionscentrum Trekantområdet har den største industri-intensitet blandt landets største byer Operere effektivt som ét arbejdsmarked Synliggørelse af Trekantområdet som Danmarks mest attraktive erhvervsområde Trekantområdet har adgang til flest industriarbejdspladser indenfor pendlingsafstand i Danmark Trekantområdet har flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense tilsammen Værdien af produktionen i Trekantområdet (BNP) er den største i Danmark uden for Hovedstaden Industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet Trekantområdet er en velstående region. En velstand, der er opbygget gennem årtier, og der er baseret på en stærk forankring i industrisamfundet. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed var vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job i 60 erne, 70 erne, 80 erne og 90 erne. IRIS Group Hvor byer som Aarhus og København er blevet mere serviceintensive, har Trekantområdet fastholdt sin industrielle produktion, og det i sig selv udgør et potentiale, idet det hører med til historien, at flere industrivirksomheder i Trekantområdet har formået at øge produktionen og har oplevet en markant fremgang i produktiviteten. Teknologisk Institut

5 Danmarks produktionscentrum Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks måske stærkeste industriregion. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed var vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job fra I dag er Trekantområdet fortsat stærkt specialiseret inden for industrierhverv. Specialiseringen ser endda ud til at stige. Det underbygger Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Men det illustrerer også vigtigheden af at sikre gode rammer for industrivirksomhederne, da de er grundlaget for en betydelig del af områdets beskæftigelse og velstandsudvikling. Trekantområdet er således også i dag Danmarks produktionscentrum med langt flere jobs i industrien end i landets største byer og med en central placering, der sikrer, at den største koncentration af industriarbejdspladser er indenfor pendlingsafstand. Dertil kommer, at industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet og er en stærkt medvirkende faktor til, at områdets BNP er det højeste i Danmark efter Hovedstaden. Har industrien en fremtid i Trekantområdet? I de senere år er Trekantområdets position blevet udfordret. Industrien fylder mindre og mindre i den danske økonomi og i resten af den vestlige verden. Dele af produktionen er blevet outsourcet til Østeuropa og Asien. Og overgangen til vidensamfundet stiller store krav til innovationsindsatsen og kompetenceniveauerne i virksomhederne. En række nye analyser peger samstemmende på, at der ikke desto mindre er grund til at tro på en fremtid for industri i Danmark og i Trekantområdet. Der findes en underskov af højproduktive, internationaliserede små og mellemstore industrivirksomheder, der trodser krisen. Succesfulde produktionsvirksomheder er komplekse størrelser, der ikke længere blot konkurrerer på at fremstille kvalitetsprodukter med brug af den nyeste teknologi. I dag er stærke produkter og brug af ny teknologi nemlig en basisforudsætning for at være på markedet. Men det er sjældent tilstrækkeligt til at skabe vækst eller blot at fastholde sin markedsposition. Succesfulde produktionsvirksomheder er i stedet karakteriseret ved en række fælles træk, der kan sammenfattes i fem overskrifter: Holistiske forretningskoncepter Kundeudviklende relationer Specialisering En stærk udviklingsfunktion Trimmet produktion Udfordringer for industrivirksomheder En analyse blandt industrivirksomheder i Trekantområdet peger på, at alle virksomheder på hver deres måde er udfordret af de nye industrielle drivkræfter og forretningsmodeller. De arbejder i større eller mindre omfang med netop at udvikle deres forretning og produkter, og det kræver typisk adgang til nye kompetencer, ny viden og i nogle tilfælde også nye partnerskaber. Virksomhederne peger selv på syv primære udfordringer for at kunne overleve og vækste i den globale konkurrence: Ledelse og strategi Adgang til kompetent faglært arbejdskraft Adgang til højtuddannet arbejdskraft Automatisering og procesoptimering Innovation og adgang til videninstitutioner Viden om internationalisering Optimering af værdikædesamarbejde Kompetencer og viden Et fælles træk for de udfordringer, industrivirksomheder står overfor, er det bagvedliggende behov for nye kompetencer og ny viden både på ledelses- og medarbejderniveau. Og her har mange industrivirksomheder vanskeligt ved at få adgang til de nødvendige kompetencer og den efterspurgte viden. Godt en fjerdedel af produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har inden for det seneste år oplevet ikke at kunne rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Samtidig viser andre analyser, at det kan være svært ikke mindst for SMV er uden for de større byområder at tiltrække og fastholde velkvalificeret arbejdskraft. Tendenserne forstærkes af, at nogle industrivirksomheder begynder at berette om flaskehalse på trods af, at der stadig er ledig industriarbejdskraft. Dette er en konsekvens af, at de kompetencer, som industrien nu efterspørger, er under markant ændring i forhold til de kompetencer, der blev efterspurgt før krisen. Disse behov kan næppe blive tilgodeset alene gennem rekruttering af nyuddannede. Derfor et det afgørende, at der skabes rammer for en tæt strategisk dialog mellem virksomhederne, de ordinære uddannelsesinstitutioner, VEU udbydere på alle niveauer samt beskæftigelsesindsatsen, for at virksomhedernes forventninger kan blive afdækket i dybden og kan anvendes som grundlag for en strategisk tilgang til kompetenceforsyningen i Trekantområdet.

6 Centrale initiativer Samvirkende jobcentre Produktionsfokuseret Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion med en høj grad af specialisering indenfor en række traditionelle industrierhverv samt transport/ logistik og energi/forsyning. Danish International Manufacturing Academy Attraktive rammevilkår Denne position som Danmarks produktionscentrum skal fastholdes og styrkes. Dansk Center for Industriel Ledelse Branding af Trekantområdet 2010 ernes succesfulde industrielle forretningsmodeller er meget anderledes end de typiske forretningsmodeller hos industrivirksomheder i 90 erne og starten af 00 erne. Det betyder også, at traditionelt ledede virksomheder (med begrænset kapacitet til omstilling) ofte har svært ved at fastholde deres positioner i markedet. IRIS Group Derfor er det afgørende, at der skabes rammer for en tæt strategisk dialog mellem virksomhederne, de ordinære uddannelsesinstitutioner, VEU udbydere på alle niveauer samt beskæftigelsesindsatsen, for at virksomhedernes forventninger kan blive afdækket i dybden og kan anvendes som grundlag for en strategisk tilgang til kompetenceforsyningen i Trekantområdet. Teknologisk Institut

7 Centrale initiativer Fælles for de centrale initiativer er, at de er udviklet i et tæt samspil med alle de relevante aktører. De bygger derfor på reelle behov og potentialer af afgørende betydning for Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum skal fortsat udvikles gennem et stadigt tættere samspil mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelse og forskning. De centrale initiativer bygger derfor alle på aktiv involvering af de relevante aktører. Attraktive rammevilkår De seks kommuner har i en årrække samarbejdet om at skabe gunstige vilkår for erhvervslivet i Trekantområdet. Disse bestræbelser videreføres bl.a. i form af fælles fysisk planlægning, bedre og smidigere myndighedssagsbehandling, reduktion af dækningsafgiften og byggesagsgebyrer samt varetagelse af vores fælles interesse i at styrke Trekantområdets infrastruktur. Branding af Trekantområdet De seks kommuner har netop vedtaget en fælles brandingstrategi med udgangspunkt i en fælles grundfortælling og fælles visuel identitet. Fokus i den nye brandingstrategi er ikke mindst på markedsføring af Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum. Produktionsfokuseret.. er et samarbejde imellem Trekantområdets enheder og Væksthuset med særligt fokus på at styrke innovationen og produktiviteten i produktionsvirksomhederne i Trekantområdet. Produktionsfokuseret er kort sagt fokuseret og intensiv målrettet små og mellemstore produktionsvirksomheder i Trekantområdet med fokus på afdækning af behov og udfordringer samt formidling af tilbud/ydelser i det lokale, regionale og nationale erhvervsfremmesystem. Produktionsfokuseret styrker udviklingsmulighederne i både den enkelte virksomhed og i Trekantområdets samlede produktionssektor. Den enkelte virksomhed serviceres gennem en målrettet indsats fra dedikerede erhvervskonsulenter, der har en særlig ekspertise i at vejlede og udfordre produktionsvirksomheder. Samvirkende jobcentre Trekantområdet er et naturligt arbejdskraftopland. Jobcentrene har derfor i en årrække haft et veludbygget samarbejde. For at få flere i arbejde og bedre at kunne imødekomme virksomhedernes behov efter arbejdskraft på både kort og længere sigt, er det dog nødvendigt at kvalificere og udbygge samarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalgene i de seks kommuner har derfor taget initiativ til et tættere samarbejde mellem jobcentrene i Trekantområdet og i Haderslev Kommune. De samvirkende jobcentre sikrer én indgang for erhvervslivet i Trekantområdet i form af en fælles jobformidling, der sikrer, at virksomhederne får de rette medarbejdere med de rette kompetencer. Dernæst skal samarbejdets fokus rettes mod opkvalificering, idet der allerede nu opleves mangel på arbejdskraft i visse brancher, også indenfor industrien. Danish International Manufacturing Academy er et tæt samarbejde mellem Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at styrke vækst, innovation og attraktive uddannelses- og jobmuligheder i industrien. DIMA skal sikre, at produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har adgang til kompetent arbejdskraft både i form af nyuddannede og i form af efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. DIMA bygger ovenpå og styrker synergien mellem de eksisterende aktører i Trekantområdet. Formålet med initiativet er at styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser og samtidig styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft ved at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej og Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum. Danish International Manufacturing Academy spiller tæt sammen med projektet Hands on, der med støtte fra regionens uddannelsespulje netop er igangsat i samarbejde med Trekantområdets erhvervsskoler og som fokuserer på at styrke erhvervsuddannelsernes attraktivitet og optag af dygtige elever. Dansk Center for Industriel Ledelse Trekantområdet tager initiativ til etablering af Dansk Center for Industriel Ledelse, der er et nødvendigt nationalt svar på den strategiske og ledelsesmæssige udfordring, dansk industri står overfor. Hovedmålgruppen er små og mellemstore industrivirksomheder, der har ønske om og behov for at styrke forretningsudviklingen og forretningsmodellen. Dansk industri står over en betydelig ledelsesudfordring. Mange produktionsvirksomheder ikke mindst de ejerledede mangler ressourcer og strategiske ledelseskompetencer til at arbejde med forretningsmodeludvikling. Dansk Center for Industriel Ledelse skal etablere et unikt udviklingsmiljø, der bygger bro mellem ny viden og implementering af forretningsmodeller i SMVer.

8 Produktionsfokuseret PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER Produktionsfokuseret Lokal Lokal Lokal Kerneopgaver Lokal at sikre en enkelt og effektiv indgang for produktionsvirksomheder til erhvervsfremmesystemet at give kompetent vejledning og sparring til produktionsvirksomheder at styrke netværksdannelse, værdikædesamarbejder og klyngeudvikling at sikre bedre og skarpere indblik i produktionserhvervets udfordringer Lokal Organisation Styregruppe bestående af de seks erhvervschefer Tæt netværk mellem produktionsfokuserede erhvervskonsulenter i enheder, Væksthuset og Trekantområdet Danmarks sekretariat Fælles infrastruktur og værktøjskasse Trekantområdet Danmarks sekretariat koordinerer Lokal Fælles værktøjskasse Dialogkoncept CRM Videndeling Kompetenceudvikling Samarbejde med centrale aktører Evalueringsværktøj

9 Produktionsfokuseret Produktionsfokuseret skal sikre, at Trekantområdet er det mest attraktive sted at drive produktionsvirksomhed gennem en bedre og målrettet. Formål At styrke produktionsvirksomhedernes innovation og produktivitet At sikre Danmarks bedste til Trekantområdets mange produktionsvirksomheder At sikre produktionsvirksomhederne i Trekantområdet en enkelt og effektiv adgang til relevante tilbud og aktører i erhvervsfremmesystemet At styrke og synliggøre Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum Aktører Billund Erhvervsfremme, Business Fredericia, Business Kolding, Middelfart Erhvervscenter, UdviklingVejen, Vejle Kommune Erhvervsudvikling, Væksthus Syddanmark samt Trekantområdet Danmark. Rationale Produktionsfokuseret er kort sagt fokuseret og intensiv målrettet små og mellemstore produktionsvirksomheder i Trekantområdet med fokus på afdækning af behov og udfordringer samt formidling af tilbud/ydelser i det lokale, regionale og nationale erhvervsfremmesystem. Den enkelte virksomhed serviceres gennem en målrettet indsats fra dedikerede erhvervskonsulenter, der har en særlig ekspertise i at vejlede og udfordre produktionsvirksomheder. Samtidig sikrer den produktionsfokuserede, at Trekantområdets enheder samlet får et langt bedre og skarpere blik på produktionserhvervets udfordringer. Det indebærer ikke mindst bedre muligheder for at styrke netværksdannelse og klyngeudvikling gennem værdiskabende netværk og værdikædesamarbejder. Endelig skaber produktionsfokuseret skabe en mere enkel indgang til det samlede erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne hurtigt og effektivt kan blive matchet med de mest relevante tilbud. Organisering Hver af de seks enheder deltager i samarbejdet med mindst én dedikeret erhvervskonsulent, der fokuserer på produktionsvirksomhederne. Konsulenterne har særlig ekspertise ift. produktionsvirksomheder. Samarbejdet understøttes af en fælles infrastruktur: Et fælles koncept for virksomhedsdialog Et fælles CRM-system Netværk mellem de produktionsfokuserede erhvervskonsulenter Kompetenceudvikling Trekantområdet Danmark er ansvarlig for koordination af den produktionsfokuserede, herunder driften af den fælles infrastruktur. Dimensionering Målgruppen for den produktionsfokuserede er de godt 500 produktionsvirksomheder med medarbejdere i Trekantområdet. Disse virksomheder tilbydes alle et årligt besøg/samtale. Forventningen er, at godt 40% tilbydes udvidet vejledning.

10 Danish International Manufacturing Academy Hansenberg VEU-center Trekantområdet EUC Lillebælt AMU Syd EA Lillebælt SDU IBA SDE Samvirkende jobcentre IBC Uddannelse Kerneopgaver at skabe én indgang for erhvervslivet til kompetencer (og viden) indenfor produktion at styrke den strategiske dialog om udviklingstendenser indenfor produktion for at øge kapaciteten til at matche uddannelsesudbuddet med erhvervslivets nuværende og fremtidige behov at skabe en platform for konkrete tiltag og initiativer mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner at skabe en kraftdynamo, der kan tiltrække relevante uddannelser og kompetente undervisere, studerende/elever og medarbejdere Kommuner Erhvervsliv LO DI Arbejdsgiverne Erhvervsservice Industrivirksomhederne i Trekantområdet Fælles værdiskabelse Synliggøre at produktion er en attraktiv karrierevej Styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft Styrke virksomhedernes innovation og produktivitet Sikre en bedre kompetenceforsyning til erhvervslivet i Trekantområdet Styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum Trekantområdet Danmark Grundlæggende organisation Juridisk partnerskab Bestyrelse med repræsentation af alle partnere Funktionelle netværk Uafhængigt sekretariatet hos Trekantområdet Danmark

11 Danish International Manufacturing Academy Danish International Manufacturing Academy (forkortet DIMA) er et tæt samarbejde mellem Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at styrke vækst, innovation og attraktive uddannelses- og jobmuligheder i industrien. DIMA skal sikre, at produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har adgang til kompetent arbejdskraft både i form af nyuddannede og i form af efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Formål at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej at styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft at styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser at sikre en høj kvalitet, sammenhæng og relevans i kompetenceforsyningen til erhvervslivet i Trekantområdet at styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum Aktører De væsentligste produktionsrettede uddannelser i Trekantområdet er repræsenteret i DIMA. Det gælder Hansenberg, SDE, IBC, EUC Lillebælt, AMU Syd, VEU-center Trekantområdet, EA Lillebælt, IBA og SDU. Samtlige jobcentre og enheder i Trekantområdet er repræsenteret ligesom erhvervslivet og arbejdsmarkedet er repræsenteret af DI, LO og Arbejdsgiverne samt 4 direktører fra områdets industrivirksomheder. Rationale Adskillige analyser har vist, at virksomhederne har svært ved at orientere sig i det samlede udbud af uddannelse og efteruddannelse. DIMA kan ved at danne én indgang til uddannelse og efteruddannelse målrettet fremstillingsindustrien gøre det nemmere for virksomhederne at orientere sig i et komplekst udbud og dermed øge og kvalificere samspillet om kompetenceforsyning. DIMA kan skabe et samlet mødested for dialog og samarbejde om kompetenceforsyningen DIMA kan løfte og dagsordensætte spørgsmål om kompetenceforsyningen i en strategisk dagsorden om innovationsperformance og herigennem tydeliggøre behovet for kompetenceudvikling og derved også styrke uddannelsesinstitutionernes udbud Organisering DIMA organiseres som et triple helix samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervslivet i Trekantområdet. Der etableres et uafhængigt sekretariat hos Trekantområdet Danmark med en bestyrelse med repræsentanter for de enkelte parter. Sekretariatet etablerer og drifter et antal funktionelle netværk: for uddannelsesinstitutionernes erhvervs- og salgskonsulenter for funktionsledere i industrien for uddannelsesinstitutioner om koordinering af udbud Perspektiver DIMA er også en platform for yderligere tiltag og initiativer, der konkret defineres og prioriteres i partnerskabet som fx: Industriens port til viden: Formidling af viden og forsknings- og innovationssamarbejder mellem erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner Inno-camps / maker-camps: Intensive lærings- og udviklingsforløb/-miljøer, hvor studerende og virksomheder mødes Partnerskaber med internationale kompetencehubs Internationalisering af uddannelserne: Fælles regional tilgang til internationale partnere, udvekslingsforløb m.m.

12 Dansk Center for Industriel Ledelse HOLISTISKE FORETNINGS- KONCEPTER Organisation Forankres på SPECIALISERING Kerneopgaver at opsamle relevant viden om industrielle forretningsmodeller at omsætte viden i konkrete værktøjer til SMVer at udvikle skræddersyede udviklingsforløb for SMVer inden for industriel forretningsudvikling at være kompetencecentrum for konsulenter og erhvervsfremmeaktører KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse... med deltagelse af: Center for Ledelse Erhvervsserviceenhederne i Trekantområdet Trekantområdet Danmark STÆRK INTEGRERET UDVIKLINGS- ORGANISATION TRIMMET PRODUKTION Dansk industri står over en betydelig ledelsesudfordring. Mange produktionsvirksomheder ikke mindst de ejerledede mangler ressourcer og strategiske ledelseskompetencer til at arbejde med forretningsmodeludvikling... IRIS Group IRIS Groups og Syddansk Universitets analyse af industrielle vækstvirksomheder Fremtidens industri viser, at succes bygger på evnen til at udvikle, tilpasse og implementere forretningsmodeller. IRIS Group

13 Dansk Center for Industriel Ledelse Dansk Center for Industriel Ledelse er Trekantområdets nødvendige bidrag til styrkelse af de strategiske og ledelsesmæssige kompetencer i dansk industri. Formål Tanken med Dansk Center for Industriel Ledelse er at etablere et unikt udviklingsmiljø, der bygger bro mellem ny viden og implementering af forretningsmodeller i SMVer. Målet er således at etablere et nationalt kraftcenter, der skal; Opsamle relevant viden om industrielle forretningsmodeller og omsætte denne viden i konkrete værktøjer, der kan anvendes af en vifte af SMVer. Udvikle og gennemføre skræddersyede udviklingsforløb for industrielle SMVer (mindst 60 forløb på årsbasis). Udvikle metoder til forretningsmodeludvikling i SMVer med dokumenteret effekt, og som efterfølgende kan anvendes af virksomheder, rådgivere og uddannelsesinstitutioner. Det forventes, at virksomheder vil deltage i centrets aktiviteter på årsplan. Rationale Dansk industri har gennem de seneste to årtier samlet tabt ca arbejdspladser. Alligevel viser nyere data, at en del industrivirksomheder vokser og har succes. Analyser viser, at denne succes bygger på evnen til at udvikle, tilpasse og implementere forretningsmodeller. Hvorvidt industrivirksomheder oplever fremgang eller tilbagegang hænger således i høj grad sammen med den strategiske ledelseskapacitet, markeds- og værdikædeforståelse og tilgangen til at levere værdi for kunderne. Målgruppe og ydelser Dansk Center for Industriel Ledelse har to hovedmålgrupper: Industrivirksomheder i størrelsen ansatte, der har et betydeligt udviklingspotentiale og har behov for tilførsel af viden, inspiration og nye værktøjer inden for forretningsmodeludvikling og -implementering. Konsulenter i erhvervsfremmesystemet og private rådgivere, der arbejder med at udbyde hhv. uvildig sparring og rådgivning målrettet industrielle SMV-ledere. Forankring og organisering Centret forankres på SDU-Kolding, der varetager administrationen og danner ramme om centrets seminar- og undervisningsaktiviteter. Centrets kerneaktiviteter udvikles og udbydes i et samarbejde mellem tre aktører; SDU (Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse), med hovedansvar for administration, følgeforskning og opsamling af viden om forretningsmodeller. Center for ledelse, med hovedansvar for den praktiske gennemførelse af camps og for den løbende sparring og kontakt til deltagerne. Trekantområdet Danmark og de seks enheder i Trekantområdet, med ansvar for bl.a. opsøgende arbejde samt rekruttering af virksomheder og mentorer.

14

15 Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 DK-6000 Kolding T

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere