Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010. med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet"

Transkript

1 Bilag til rapport om tilsyn 2010 Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010 med plejehjem i Esbjerg Kommune på medicinområdet Plejecenter Medicinhåndtering Distrikt 1 Strandby At præparatets navn, styrke og dosis skal fremgå af medicinlisten. At det korrekte handelsnavn og/eller generisk navn skal fremgå af medicinlisten. At aktuel medicin holdes adskilt fra ikkeaktuel Præparatets navn mv. taget til efterretning. Assistenter og sygeplejersker vil have øget fokus på dette område. Medicinlisten rettes altid til korrekt handelsnavn. Ifølge PSA referat drøftes ovenstående i PSA og der afventes tilbagemelding. Ikke aktuel medicin holdes adskilt fra aktuelt Skovbo-centret At det korrekte handelsnavn og/eller generisk navn fremgår af medicinlisten; At lægemidlerne seponeres på medicinlisten ved ophør af behandlingen. At doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med beboerens navn og personnummer. Det er i orden at bruge begge dele, og man behøver ikke at bruge handelsnavn eller generisk navn konsekvent. Godkendt i PSA. Det er indskærpet overfor medarbejdere med medicinkompetencer, at der ske en seponering. Det er præciseret på personalemøde, at beboerens navn og personnummer skal være på doseringsæsker mv. Bliver løbende kontrolleret.

2 Kollektivhuset at der i de sygeplejefaglige optegnelser er dokumenteret al medicin, incl. PN medicin: præparatets navn, dispenseringsform (f.eks. tabletter eller mikstur) og styrke. dokumenteret enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn- At beboerens medicin findes i overensstemmelse med ordinationen. At der er personale med medicinkompetence, der ophælder At medicin doseres af personale med medicinkompetence. Hele punktet om PN medicin tages op til revision i SSA/sygeplejefaglig regi. Beboerens medicin findes i overensstemmelse med ordinationen behandles på SSA/sygeplejefaglig møde. Personale med medicinkompetence, der ophælder medicin det er naturligvis kun ssa og sygeplejersker, der ophælder I det konkrete tilfælde drejer det sig om opgaveglidning, idet en tablet af stor størrelse ikke kunne være i doseringsæskerne. Den, der gav medicinen, tog derfor denne tablet (som er korrekt anført på medicinlisten) direkte fra beholderen. Dette er åbenbart at betragte som dosering. Proceduren er nu ændret, idet pillen fremover doseres som de andre. Behandles på SSA/sygepleje møde. Distrikt 2 Højvang Embedslægetilsynet har ikke givet anledning til krav til centrets håndtering af Distrikt 3 Gjesing Midtby At dokumentationen af medicinordinationerne er korrekt. At den ordinerede medicin findes i beboerens medicinbeholdning. At doseringsæsker og beholdere med ophældt medicin er mærket korrekt. Aftaler: alle fejl i forhold til medicinhåndtering registreres og rapporteres til teamleder. I en afgrænset periode er det alene fast personale, som håndterer Dette for at afdække hvor i processen, der præcist opstår fejl. Teamlederen foretager 1 gang / måned stikprøver af medicinhåndteringen med udgangspunkt i bilag i medicinhåndtering Esbjerg Kommune. Fovrfeldt At dato for ordination (dag, måned, år) og/eller seponering fremgår af medicinskabet.

3 At det ikke er manuelle rettelser på medicinskemaet. At aktuel medicin bliver opbevaret separat fra ikke aktuel At der ikke findes medicin med overskredet holdbarhedsdato i beboernes beholdning. At plejehjemmet ikke har medicin til fælles afbenyttelse. Der har været undervisning af assistenter og sygeplejersker af sygeplejefaglig ansvarlig samt en farmaceut med udgangspunkt i de 5 områder. Alle hjælpere er blevet undervist og fået udleveret pjece omkring medicinhåndtering. Der bliver indkaldt til faglig assistent møder hver 2 måned, hvor medicin adm./håndtering gennemgås med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes nye retningslinjer i medicinhåndtering. Med bl.a. fokus på at undgå utilsigtede hændelser, samt læringsrapporter af arbejdsgange i medicinhåndtering. Embedslægens tilsyn er gennemgået på gruppemøderne og særskilt på assistentmøderne. Der er blevet undervist i alle grupperne og faggrupper omkring utilsigtede hændelser. Tarp Gradueret tilsyn ingen tilsyn i Distrikt 4 Lyngvej at aktuelt handelsenavn altid anføres på medicinlisten. Problematikken er videregivet til sygeplejefaglig konsulent. Bytoften Det korrekte aktuelle handelsnavn skal altid stå anført i medicinskemaet. Sagen er drøftet med den sygeplejeansvarlige i distriktet og vedkommende har sendt sagen videre til Anna Højmark, hvorfra vi afventer svar. Strandgården Grauderet tilsyn ingen tilsyn i Distrikt 5 Hedelund at aktuelt handelsnavn altid anføres på medicinlisten. Kravet udmeldes til personalet, som docerer Melde til IT-afdelingen, at det er en mangel, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at notere præparat, og det bør forbedres. At der foretages stikprøvekontrol, og det giver tilbagemelding til personalet. Distrikt 6 Østerbycentret dokumenteret præparatets aktuelle handelsnavn.

4 dokumenteret enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn- At doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med beboerens navn og personnummer. At pn medicin fremgår af medicinskabet. At sikre, at der dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser når medicinen seponeres af lægen. At aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel At den ordinerede medicn forefindes i beboerens medicinbeholdning. At ledelsen sikre, at personalet får kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og sikrer, at alle målepunkter vedrørende medicinadministration i Sundhedsstyrelsens standardisering af plejeboligenhedstilsynet bliver opfyldt. Taget op på SSA møder. I forbindelse med den nye medicinhåndtering er der lavet et evalueringsskema, som er ved at blive implementeret. Care giver ikke mulighed for at skrive det generiske navn. Medicinæskerne gennemgås konsekvens. Vi har et system for aktuel og ikke aktuel medicin, der kontrolleres at det efterfølges. Sundhedsstyrelsens vejledningen er kendt og bruges jævnligt. Tjæreborg At aktuelt handelsnavn skal angives i medicinskemaer. At PN medicin indgår i den enstrengede elektroniske dokumentation. Nuværende er det ikke muligt i care at udsøge. Dette kan nuværende ikke lade sig gøre. Distrikt 7 Østergården At det aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten. At plejehjemmet ikke har medicin til fælles afbenyttelse med undtagelse af adrenalin. Medicinlisten tilrettes nuværende løbende, således at handelsnavnet er i overensstemmelse med det navn på præparatet, der fremgår af medicinlisten. Der forefindes ikke medicin til fælles afbenyttelse, ud over det aftalte. Solgården At den ordinerede medicin findes i beboerens

5 medicinbeholdning. At sterile forpakninger jævnligt gennemgås, således det sikres, at de ikke overskrider dato. Ved doseringen hver 14 dag kontrolleres medicinskabet hos den enkelte beboer. Kontaktpersonen skal have større fokus på sammenhold mellem aktuel medicin og pauserende Der er udnævnt en kontaktperson for hvert depotrum på afdelingerne, og denne er også ansvarlig for gennemgang af sterile forpakninger. Distrikt 8 Åhaven At det aktuelle handelsnavn fremgår af medicinskemaet. At plejeboligenheden ikke har medicin til fælles afbenyttelse. Sikrer at det aktuelle handelsnavn fremgår af medicinskemaet. Riberhus Embedslægetilsynet har ikke givet anledning til krav til centrets håndtering af Dagmargården Gradueret tilsyn ingen tilsyn i Distrikt 9 Margretegården Indikation for behandling skal fremgå af medicinskemaet. At aktuel medicin bliver opbevaret adskilt fra det ikke aktuelle At doseringsæsker og beholdere er mærket korrekt. At der ikke forefindes medicin med overskredet holdbarhedsdato i beboernes At plejehjemmet ikke har medicin til fælles afbenyttelse med undtagelse af adrenalin. Der har været undervisning for alt personale med gennemgang af bl.a. medicinadministration i Esbjerg Kommune. Der er udarbejdet procedurer og tjeklister i forbindelse med egenkontrol i forhold til medicinadministration, dokumentation i Care, sygeplejefaglige optegnelser og patientrettigheder. Der laves 2 gange årligt interne runderinger af distriktschef, teamleder og sygeplejerske. Der er tilrettet arbejdsgange i forhold til medicinprojekt i Esbjerg Kommune. Karstens Minde Embedslægetilsynet har ikke givet anledning til krav til centrets håndtering af Esehuset dokumenteret enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift.

6 dokumenteret præparatets navn (enten det generiske navn og/eller det korrekte handelsnavn). At ophældt pn-medicin er doseret i ordinerede doser. At det dokumenteres i den elektroniske journal når der gives pn At det dokumenteres i den elektroniske journal når der ikke bliver givet den ordinerede At uåbnede insulinpenne opbevares på køl. At sikre at der er anbrudsdato på insulinpenne, medicinske salver dråber m.m. At aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel At kasserne til opbevaring af medicin er rene og kun indeholder At sikre at beboeren får den ordinerede At ledelsen sikre, at personalet får kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og sikrer, at alle målepunkter vedrørende medicinadministration i Sundhedsstyrelsens standardisering af plejeboligenhedstilsynet bliver opfyldt. Esehusets bemærkninger: Sygeplejersker/SSA er i oktober måned blevet undervist i den nye Medicinhåndtering 2010 af sygeplejefaglig konsulent og farmaceut. Både opbevaring, håndtering af medicinen samt dokumentationen. Der vil løbende følges op på dette. PN medicin vil fremover blive doseret pr. dag. PN medicinen vil fremover skrives på papirskemaer, som ligger hos borgeren, og senere dokumenteret i Care. Esbjerg Kommune kan endnu ikke leve op til at alt bliver ført direkte i Care. Det er embedslægeinstitutionen blevet orienteret om. Gradueret tilsyn betyder, at embedslægetilsynet på det pågældende center har været så tilfredsstillende, at der kan gå to år inden næste tilsyn gennemføres.

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer 1-17-132/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 17-03-2010 Navn og adresse på plejehjem Aabybro Plejecenter,,, Kommune 849 Region Region Nordjylland

Læs mere

Ulla Birgit Paludan. 8240 Risskov. Midtjylland. Aarhus Kommune. J-nr: 5-2211-1821/1. P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366

Ulla Birgit Paludan. 8240 Risskov. Midtjylland. Aarhus Kommune. J-nr: 5-2211-1821/1. P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366 J-nr: 5-2211-1821/1 P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 12. november

Læs mere

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 02-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 61 Møllehøj,,Møllehaven

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Elisabet Tornberg Hansen. Embedslægeinstitutionen Øst

Marianne Presskorn-Thygesen. Elisabet Tornberg Hansen. Embedslægeinstitutionen Øst Jr. nr.: 5-2211-368/1 P-nr.: 1007522009 SST-id: PHJSYN-00002934 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Marianne Presskorn-Thygesen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution Besøgsdato Navn og adresse på plejehjem Kommune Region Antal beboere Vælg... Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-279/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Esbjerg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen HERLEVGÅRD CENTER

Birthe Margrethe Pedersen HERLEVGÅRD CENTER J.nr.: 5-2211-991/1 P-nr.: 1003265727 SST-id: PHJSYN-00003639 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægeinstitutionen Øst

Læs mere

august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav

august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav Embedslægetilsyn 2010 En samlet oversigt over alle plejecentrenes afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet, der giver anledning til følgende krav: august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem

Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem J. nr.: 3-17- 50 /5 P nr.:1006394357 Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem Adresse: Ribe Landevej 128, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Johanne Erichsen Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret 14. december 2011 J.nr. 5-2211-48/1 Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63 51 65 90 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus

Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus J. nr.: 3-17-154/4 P nr.:1003019385 Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus Adresse: Fåborgvej 355, 5250 Odense SV Kommune: Odense Leder: Ardry Larsen Dato for tilsynet: 24.juli 2009 Telefon: 6614 3868

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Hørup Plejecenter. Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Nehm. Telefon: 88 72 46 50

Tilsynsrapport 2012. Hørup Plejecenter. Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Nehm. Telefon: 88 72 46 50 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-308/1 Hørup Plejecenter Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Nehm Telefon: 88 72 46 50 E-post: mneh@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-98/5. P nr.:1011355362. Sandalsparken 19, Fællesbo. Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-98/5. P nr.:1011355362. Sandalsparken 19, Fællesbo. Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-98/5 P nr.:1011355362 Tilsynsrapport 2010 Sandalsparken 19, Fællesbo Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Kirsten Dragsbæk Dato for tilsynet: 13.

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLBAKKEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLBAKKEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-138/7 P-nr.: 1003376117 SST-id: PHJSYN-00001082 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Rønshave Plejecenter. Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg. Kommune: Aabenraa. Leder: Bente Egholm. Telefon: 73 76 82 70

Tilsynsrapport 2012. Rønshave Plejecenter. Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg. Kommune: Aabenraa. Leder: Bente Egholm. Telefon: 73 76 82 70 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-489/1 Rønshave Plejecenter Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg Kommune: Aabenraa Leder: Bente Egholm Telefon: 73 76 82 70 E-post: be@aabenraa.dk Dato for tilsynet: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 ROSENVÆNGET. Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk. Kommune: Tønder. Leder: Anita Imhof Meggers. Telefon: 74 92 97 85

Tilsynsrapport 2012 ROSENVÆNGET. Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk. Kommune: Tønder. Leder: Anita Imhof Meggers. Telefon: 74 92 97 85 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-179/1 ROSENVÆNGET Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk Kommune: Tønder Leder: Anita Imhof Meggers Telefon: 74 92 97 85 E-post: ame@toender.dk Dato for tilsynet: 17. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven 23. januar 2013 Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Telefon: 65513425 E-post: asu@odense.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Olivenhaven Plejecenter. Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Clausen. Telefon: 79 79 85 10

Tilsynsrapport 2013. Olivenhaven Plejecenter. Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Clausen. Telefon: 79 79 85 10 Tilsynsrapport 2013 18-07-2013 Sagsnr. 5-2211-560/1 Olivenhaven Plejecenter Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding Kommune: Kolding Leder: Hanne Clausen Telefon: 79 79 85 10 E-post: hafc@kolding.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 7. april 2014 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg Midtfyn Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herlev Kommune 15. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-52/1/ Reference MAPT T +4572227450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Herlev Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk. Kommune: Nyborg. Leder: Inge Merete Kaaber

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk. Kommune: Nyborg. Leder: Inge Merete Kaaber Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-418/1 Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Kløvervej 1 Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk Kommune: Nyborg Leder: Inge Merete Kaaber Telefon: 63 33

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr.: 4-17-236/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Stevns Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Stevns Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Berit Arvad Evald. Telefon: 72 35 64 00

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Berit Arvad Evald. Telefon: 72 35 64 00 Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Lillevang Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum Kommune: Furesø Leder: Berit Arvad Evald Telefon: 72 35 64 00 E-post: beh@furesoe.dk Dato for tilsynet: 05. september 2014 Sagsnr:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev. ssf@herlev.dk

Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev. ssf@herlev.dk Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev ssf@herlev.dk j.nr. 4-17-252/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Brøndby Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Brøndby Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig MUNKEBOCENTRET DISTRIKT ØST Adresse: Farimagsvej 44-52, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Slagelse Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Slagelse Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig

Tilsynsrapport 2016 Endelig Tilsynsrapport 2016 Endelig Plejecenter STENHUSBAKKEN Adresse: Stenhusvej 21, 4300 Holbæk Kommune: Holbæk Leder: Centerleder Mette Munch Telefon: 72 36 29 37 E-post: mem@holb.dk Dato for tilsynet:18. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Klosterhaven. Adresse: Klosterhaven 1, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Klosterhaven. Adresse: Klosterhaven 1, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen Tilsynsrapport 2013 Plejecenter Klosterhaven 18. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2718/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 10. april 2014 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft.

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft. Tilsynsrapport 2014 Strandcentret plejecenter Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Mai-Britt toft Telefon: 43959066 E-post: mvt@greve.dk Dato for tilsynet: 23. juni 2014 Sagsnr:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMSORGSCENTRET KÆRBO. Adresse: Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Susanne Jørgensen. Telefon: 43 57 96 00

Tilsynsrapport 2014 OMSORGSCENTRET KÆRBO. Adresse: Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Susanne Jørgensen. Telefon: 43 57 96 00 Tilsynsrapport 2014 OMSORGSCENTRET KÆRBO Adresse: Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj Kommune: Ishøj Leder: Susanne Jørgensen Telefon: 43 57 96 00 E-post: sus@ishøj.dk Dato for tilsynet: 11. december 2014 Sagsnr:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00 Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast Kommune: Ikast-Brande Leder: Forstander Birte Bæk Telefon: 96 26 36 00 E-post: sikkerpost@ikast-brande.dk Dato for tilsynet: 14. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Engparken.

Tilsynsrapport 2010 for Engparken. J. nr.: 3-17-52/5 P nr.: 1003322831 Tilsynsrapport 2010 for Engparken. Adresse: Kirkealle 22, Gram Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Andrea Terp Dato for tilsynet: 15-10-2010 Telefon: 74346832 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 22. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1275/1 OKÆ Plejeboliger, Hjallese Adresse: Hjallesegade 30, 5260 Odense S Kommune: Odense Leder: Susanne Egelund Telefon: 65 51 36 58 E-post: seje@odense.dk

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Birkelund. Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså. Kommune: Aabenraa. Leder: Jytte Platz. Telefon: 73 76 86 10

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Birkelund. Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså. Kommune: Aabenraa. Leder: Jytte Platz. Telefon: 73 76 86 10 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-317/1 Plejehjemmet Birkelund Adresse: Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså Kommune: Aabenraa Leder: Jytte Platz Telefon: 73 76 86 10 E-post: be@aabenraa.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch (siden 1.

Tilsynsrapport 2012. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch (siden 1. Tilsynsrapport 2012 Smedegården J.nr. /5-2211-1091/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 sal. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 72227999 E-post nord@sst.dk Adresse:

Læs mere

sikkerpost@silkeborg.dk

sikkerpost@silkeborg.dk Jr. nr.: 5-2211-528/1 P-nr.: 1013525095 SST-id: PHJSYN-00003155 Tilsynsførende: Heidi Aagaard Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 08. april

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Områdecenter Møllevang. Adresse: Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ. Kommune: Randers. Leder: Susanne Vestendahl Eberhard

Tilsynsrapport 2015. Områdecenter Møllevang. Adresse: Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ. Kommune: Randers. Leder: Susanne Vestendahl Eberhard Tilsynsrapport 2015 Områdecenter Møllevang Adresse: Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ Kommune: Randers Leder: Susanne Vestendahl Eberhard Telefon: 89152000 E-post: sikkerpost@randers.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO. Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Vibeke Fleckenstein

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO. Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Vibeke Fleckenstein Tilsynsrapport 2013 Den 11. juni 2013 Sagsnr 5-2211-180/1 Reference OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby Kommune: Lyngby-Taarbæk Leder: Vibeke Fleckenstein Telefon:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Nordstjernen. Adresse: Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Rikke Thomasberg (fra 1.

Tilsynsrapport 2014. Nordstjernen. Adresse: Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Rikke Thomasberg (fra 1. Tilsynsrapport 2014 Nordstjernen Adresse: Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Rikke Thomasberg (fra 1. februar 2014) Telefon: 99 45 52 40 E-post: rikke.thomasberg@99454545.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Lærkegaard Center. Adresse: Persillehaven 28, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 61 80

Tilsynsrapport 2014. Lærkegaard Center. Adresse: Persillehaven 28, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 61 80 Tilsynsrapport 2014 Lærkegaard Center Adresse: Persillehaven 28, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Lene Thrane-Møller Telefon: 44 52 61 80 E-post: lene.thrane-moller@herlev.dk Dato for tilsynet: 22. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Lindelse Ældrecentret

Tilsynsrapport 2008 Lindelse Ældrecentret Tilsynsrapport 2008 Lindelse Ældrecentret Adresse: Langegade 30 Lindelse Kommune: Langeland P Nummer:1003319004 Leder: Birgit Jacobsen Dato for tilsynet: 29-5-2008 Telefon: 62571455 E-post: bija@langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Lions Park Søllerød Adresse: Lendemosevej 4, 2850 Nærum Kommune: Rudersdal Leder: Birte Jexen Telefon: 40 71 35 75 E-post: bjx@lionspark.dk Dato for tilsynet: 08. september

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 22. oktober 2013 Plejecenter Solbakken Sagsnr. 5-2211-1062/1/ Reference IRT T 7222 8654 E seost@sst.dk Adresse: Ole Hansens Vej 10, 4100 Ringsted Kommune: Ringsted Leder: Gunnar Guldberg

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Valdemarsgade Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Lene Weibel Christiansen Telefon: 99 45 54 33 E-post: sikkerpost@99454545.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short.

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short. Tilsynsrapport 2014 Fortegårdens Plejecenter Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov Kommune: Århus Leder: Karin Short Telefon: 87178144 Høringsmail: ksh@aarhus.dk E-post: post@mso.aarhus.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 HERLEVGÅRD CENTER. Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller

Tilsynsrapport 2013 HERLEVGÅRD CENTER. Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller Tilsynsrapport 2013 Den 20. august 2013 Sagsnr. 5-2211-991/1 HERLEVGÅRD CENTER Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller Telefon: 44 52 63 36 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Arne Kolsum

Tilsynsrapport 2013 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Arne Kolsum Tilsynsrapport 2013 16. april 2013 Sagsnr. 5-2211-292/1 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Arne Kolsum Telefon: 3838 4600 E-post: arko@diakonissen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Allerød Omsorgscenter Engholm. Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød. Kommune: Allerød. Leder: Charlotte Urhammer

Tilsynsrapport 2014. Allerød Omsorgscenter Engholm. Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød. Kommune: Allerød. Leder: Charlotte Urhammer Tilsynsrapport 2014 Allerød Omsorgscenter Engholm Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød Kommune: Allerød Leder: Charlotte Urhammer Telefon: 24 40 09 63 E-post: charlotte.urhammer@alleroed.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Plejecenter Kildegården Adresse: Kildevej 10, 8660 Skanderborg Kommune: Skanderborg Leder: Distriktsleder Lene Mortensen, Teamledere Karen Benzarti og Alice Pedersen Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Sct. Thøgersgård

Tilsynsrapport 2007 Sct. Thøgersgård Tilsynsrapport 2007 Sct. Thøgersgård Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Yvonne Tilsted Dato for tilsynet: 15. 10. 2007. Telefon: 99 17 33 30 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 LILLE BIRKHOLM CENTER. Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 62 00

Tilsynsrapport 2013 LILLE BIRKHOLM CENTER. Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 62 00 Tilsynsrapport 2013 Den 30. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-1079/1 Reference T 72227450 E seost@sst.dk LILLE BIRKHOLM CENTER Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Lene Thrane-Møller Telefon:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Bytoften. Adresse: Jernbanegade 12, 8840 Rødkærsbro. Kommune: Viborg. Leder: Områdeleder Lise Bertelsen

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Bytoften. Adresse: Jernbanegade 12, 8840 Rødkærsbro. Kommune: Viborg. Leder: Områdeleder Lise Bertelsen Tilsynsrapport 2013 Plejecenter Bytoften 20. december 2014 Sagsnr. 5-2211-2107/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Aabrinken. Adresse: Aarestrupvej 8, 7470 Karup J. Kommune: Viborg. Leder: Carl Christian Såby Madsen.

Tilsynsrapport 2012. Aabrinken. Adresse: Aarestrupvej 8, 7470 Karup J. Kommune: Viborg. Leder: Carl Christian Såby Madsen. Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-949/1 Aabrinken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Aarestrupvej 8, 7470 Karup J Kommune:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Tilsynsrapport 2015 Sankt Lukas Stiftelsen Lindely Endelig tilsynsrapport Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Forstander Pia Thøgersen Telefon: 25 22 87 15 E-post: lindely@sanktlukas.dk

Læs mere

Social & Sundhed. Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver

Social & Sundhed. Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver Social & Sundhed Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver FORORD I foråret 2011 nedsatte Furesø Kommune en medicinarbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen.

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SOLVANG. Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Kommune: Århus. Leder: Tina Porsmose

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SOLVANG. Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Kommune: Århus. Leder: Tina Porsmose Tilsynsrapport 2012 J.nr. / 5-2211-525/1 PLEJEHJEMMET SOLVANG Plejeboligerne Husumvej Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Lokalcenteret Skelager

Lokalcenteret Skelager Opfølgende tilsynsrapport 2012 Lokalcenteret Skelager 18. september 2012 j.nr. 5-2211-718/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Syd, Birkebo. Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Lisbeth Ninn Bøgeholdt

Tilsynsrapport 2015. Område Syd, Birkebo. Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Lisbeth Ninn Bøgeholdt Tilsynsrapport 2015 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89 70 39 44 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-93/5 P nr.:1003310913. Stenstrup Plejecenter. Adresse: Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-93/5 P nr.:1003310913. Stenstrup Plejecenter. Adresse: Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-93/5 P nr.:1003310913 Tilsynsrapport 2010 Stenstrup Plejecenter Adresse: Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup Kommune: Svendborg Leder: Rita Stuhr Dato for tilsynet: 26. marts 2010 Telefon: 6223 4176

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET TORSBO. Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Mai Kirkegaard. Telefon: 43 99 14 88

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET TORSBO. Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Mai Kirkegaard. Telefon: 43 99 14 88 Tilsynsrapport 2013 Den 21. januar 2013 5-2211-480/1 PLEJEHJEMMET TORSBO Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj Kommune: Ishøj Leder: Mai Kirkegaard Telefon: 43 99 14 88 E-post: 34327@ishøj.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejehjemsboliger Drachmannshave. Adresse: Holger Drachmanns Vej 1, 9200 Aalborg SV. Kommune: Aalborg. Leder: Linda Troelsen

Tilsynsrapport 2013. Plejehjemsboliger Drachmannshave. Adresse: Holger Drachmanns Vej 1, 9200 Aalborg SV. Kommune: Aalborg. Leder: Linda Troelsen Tilsynsrapport 2013 Plejehjemsboliger Drachmannshave 5. juli 2012 Sagsnr. 5-2211-744/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950, Fax: 7222 7440, E-post: syd@sst.dk

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950, Fax: 7222 7440, E-post: syd@sst.dk Tilsynsrapport 2007 for Søbo Ældrecenter Adresse: Rolighedsvej 16, 5400 Bogense Kommune: Nordfyn Leder: Jeanie Bruun Dato for tilsynet: 27-11 2007 Telefon: 63818179 E-post: jbr@nordfynskommune.dk Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen

Tilsynsrapport 2012. Plejeboligerne Parkvænget. Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro. Kommune: Holstebro. Leder: Plejeboligleder Heike Pedersen Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-848/1 Plejeboligerne Parkvænget Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Parkvej 88, 7500 Holstebro

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2014 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 18.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Den Selvejende Inst. Søndervang. Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Kommune: Faxe. Leder: Centerleder Lennart Christensen

Tilsynsrapport 2014. Den Selvejende Inst. Søndervang. Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Kommune: Faxe. Leder: Centerleder Lennart Christensen Tilsynsrapport 2014 Den Selvejende Inst. Søndervang Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe Kommune: Faxe Leder: Centerleder Lennart Christensen Telefon: 56761600 E-post: pleje@sondervang.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig PLEJEHJEMMET ROSENVANG Adresse: Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Ulla Krøger Telefon: 55 36 22 00 E-post: ulkr@vordingborg.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne på Skovstien. Adresse: Skovstien 4, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen

Tilsynsrapport 2015. Boligerne på Skovstien. Adresse: Skovstien 4, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Tilsynsrapport 2015 Boligerne på Skovstien Adresse: Skovstien 4, 3400 Hillerød Kommune: Hillerød Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Telefon: 40 34 00 25 E-post: lijn@hillerod.dk Dato for tilsynet: 15. april

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Hanne Munkholm Telefon: 38 38 46 00 E-post: hmmo@diakonissen.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Plejecentret Halsnæs

Tilsynsrapport 2010 Plejecentret Halsnæs J. nr.: 4-17-57/5 P nr.: 1003281689 Tilsynsrapport 2010 Plejecentret Halsnæs Adresse: Søndergade 81, 3390 Hundested Kommune: Halsnæs Leder: Heidi Buch Hansen Dato for tilsynet: 31. august 2010 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen. Telefon: 87 87 65 70. E-post:

Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen. Telefon: 87 87 65 70. E-post: 5. december 2013 Sagsnr. 5-2211-1653/1 Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg Kommune: Viborg Leder: Centerleder Lene Nielsen Telefon: 87 87 65 70 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere