Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen"

Transkript

1 Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011

2 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 110/11 ISSN Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Bent Ole Gram Mortensen Juridisk Institut Syddansk Universitet Campusvej Odense M Tel.: Fax:

3 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Generelt om regulering af vindmøller Politikken bag lovgivningen Havvindmølleudbygning på europæisk plan Formål og fokus Metodiske overvejelser Kapitel Etablering af havvindmøller Statens højhedsret Aktuelle havvindmølleparker Planlægning Særligt om landskabsmæssige hensyn Forsøg og udvikling på havet Tilladelses- og bevillingskrav Forundersøgelsestilladelse Udbudsregimet Retlige rammer for udbud De danske udbudsbetingelser særlige elementer Åben dør Etableringstilladelse Elproduktionstilladelse Klager over afgørelser om tilladelser Søkabler Sø- og lysafmærkning Miljømæssige forhold (VVM)... 59

4 Miljøvurdering af havvindmølleparker Tilladelseskravet Projektændringer VVM-redegørelsen Høring Omkostninger Klageadgang Miljøvurdering af planer og programmer Grænseoverskridende forhold i øvrigt Normer og nettilslutning Typegodkendelse Støj Nettilslutning Vindmøller som fast ejendom Kompensationspligt ved etablering (fiskeri) Fortidsminder og historiske skibsvrag Råstofindvinding Dekommissionering Værditabsordningen Offentligt møde og anmeldelse Opstillers forpligtelse Den berettigede i forhold til erstatning Erstatningsudmåling mv Køberetsordningen Omfang og konsekvenser Møller omfattet af køberetsordningen De købsberettigede Procedure Udbudsmateriale... 99

5 Offentliggørelse Prissætning Krav til organisation Garantiordningen Garantiberettigede formål Garantiberettigede møller Modtagere af garanti Garantiens størrelse Løbetid og bortfald Kapitel Afsætning på elmarkedet og støtteordninger Tilskudsordninger for ældre havvindmøller Vindmøller med nettilslutning mellem den 1. januar 2005 og til og med den 20. januar Vindmøller med nettilslutning i årene Vindmøller med nettilslutning i årene Vindmøller købt inden udgangen af 1999 (såkaldte eksisterende møller) Elværksfinansierede havvindmøller Aftagepligt Tilskudsordninger ved statslige udbud Direkte driftstilskud Kompensation ved nedregulering Etableringsstøtte Tilskudsordninger ved åben dør Direkte driftstilskud Indirekte driftstilskud Etableringsstøtte Elproduktion og elmarkedet

6 Afsætning på spotmarkedet Certifikatmarkedet Balancemarkedet og nedregulering Markedspris som afregningsteknisk begreb Skrotningsbeviser Regulering af andre VE-teknologier på havet Kapitel Afsluttende betragtninger Støtte PSO-finansiering af støtten De statslige udbud Åben dør Kilder mv Litteratur mv Retsakter Internationale konventioner EU-ret Direktiver Danske bestemmelser Danske love og lovbekendtgørelser Danske bekendtgørelser mv Danske domme Administrative afgørelser Politiske aftaler Stikord

7 Kapitel 1 1. Indledning Udnyttelsen af vedvarende energi (VE) er et område, der nyder stor politisk bevågenhed. Jævnligt kommer der politiske tiltag, der skal fremme udbredelsen heraf. Vindmøller er en af de teknologier, der i Danmark har været benyttet mest til at fremme produktionen af vedvarende energi. Vindmøller er imidlertid ikke altid en lige velkommen nabo. Det giver jævnligt anledning til lokal modstand, når der skal opstilles vindmøller på land. I visse tilfælde kan det medføre så stor lokalpolitisk modstand, at projekter må opgives. Der er derfor en vis interesse for at etablere vindmøller til havs, hvor der i sagens natur er færre naboer og desuden også i reglen bedre vind. Desværre er omkostningerne også højere. Fordelene ved havvind har medført, at det gennem en årrække har været en del af den danske energipolitik at udnytte vindenergien på havet. Danmark har da også været pioner på havvindmølleområdet, og de to danske vindmølleproducenter Siemens og Vestas dominerer markedet for havvindmøller. At gøre politikken operationel indebærer forskellige tiltag, som alle i et eller andet omfang bringer juraen på banen. Forenklet sagt fastlægger juraen rammevilkårene for udnyttelsesmulighederne. Dette arbejde vedrører netop disse rammevilkår Generelt om regulering af vindmøller Den primære regulering af udnyttelsen af vindenergi i Danmark findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) 1 med underliggende bestemmelser. Desuden reguleres en række mere specifikke områder af miljø-, plan- og byggelovgivningen. Havvindmøller er imidlertid ikke underlagt plan- og byggelov- 1 Lov nr. nr af 27. december

8 givningen. De hensyn, der på land varetages af disse regelsæt, varetages i stedet gennem VE-lovens tilladelsessystem. Hvor kommunerne er de centrale plan- og tilladelsesmyndigheder for vindmøller på land, er staten repræsenteret ved Energistyrelsen den centrale myndighed for vindmøller på havet. 2 Elektricitet, der er produceret på vindmøller, betragtes som vedvarende energi og falder ind under definitionen på VE-elektricitet i VE-lovens 5, stk. 1, nr. 5, der meget enkelt definerer VE-elektricitet som elektricitet,»der fremstilles ved anvendelse af vedvarende energikilder.«3 Denne definition har sammenhæng med indberetningsbestemmelsen for VE-elproduktion i VE-lovens 51 og den tilsvarende bestemmelse i elforsyningslovens 59. Vedvarende energi omfatter dermed primært teknologi baseret på vindkraft, biomasse/biogas, solenergi, bølgekraft og vandkraft. VE-lovens 2, stk. 2 breder yderligere definitionen ud ved i en ikke-udtømmende opregning tillige at medtage geotermisk energi. Men vedvarende energi er i VE-loven ikke afgrænset til disse teknologier, jf. f.eks. VE-lovens 47, stk. 1, nr. 2, der mere generelt omtaler»andre vedvarende energikilder«. Det må antages, at VE-lovens anvendelse af begrebet»vedvarende energi«skal forstås i overensstemmelse med VEdirektivets 4 definition»energi fra vedvarende energikilder«, der omfatter»energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i form af: vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas«. Det er karakteristisk for lovgivningen, at den synes at forudsætte, at vindmøller tilsluttes til elnettet. Vindmøller anses dermed for kraftværker, hvilket er i overensstemmelse med de teknologiske fakta. Det forhold gælder også vindmøller på havet. Havvindmøllernes energiproduktion ilandføres aktuelt som elektricitet. Selv om det teknisk nok er muligt at ilandføre den indvundne energi 2 Energistyrelsen hører under Klima- og Energiministeriet. Energistyrelsen varetager mange departementslignende opgaver for ministeren. 3 En tilsvarende definition anvendes i elforsyningslovens 5, nr Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF. 8

9 som f.eks. brint, har muligheden ikke været benyttet. Som kraftværksteknologi er vindmøller tæt forbundet med hele reguleringen af elforsyningsområdet. De centrale bestemmelser om vindmøller i VE-loven fandtes da også tidligere i elforsyningsloven. 5 Det er imidlertid ikke i VE-loven et krav i forbindelse med etablering af havvindmøller, at de tilsluttes elnettet. Ønsker en opstiller af f.eks. havvindmøller at ilandføre den indvundne energi som brint, stiller loven sig ikke i vejen herfor. Om ministeren ønsker at give tilladelse hertil, er et andet og politisk spørgsmål. 6 Den nugældende planlægning synes udelukkende at forudsætte ilandføring som elektrisk energi. Det er da også i overensstemmelse med almindelig praksis Politikken bag lovgivningen Energiområdet i Danmark er generelt præget af brede politiske forlig. 7 Traditionelt indgås der mellem størsteparten af Folketingets partier et energipolitisk forlig, hvorefter forliget bliver udmøntet gennem én eller flere (ændrings)love. Dette er også tilfældet for reglerne for havvindmøllers vedkommende. Denne konsensuspolitik medvirker til en vis stabilitet i lovgrundlaget, også selv om der sker et regeringsskifte. Ikke desto mindre sker der hyppigt ændringer i lovgrundlaget på energiområdet. Det skyldes den store politiske bevågenhed i forhold til energiområdets centrale betydning for fire centrale politiske områder: Klima, miljø, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne. Desuden medfører behovet for at implementere EU s energiregulering i dansk ret løbende en del ændringer. Energipolitikken er bl.a. præget af målsætninger om fremme af vedvarende energi som et led i udfasning af fossile brændsler. Af den seneste store energi- 5 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning. 6 Allerede fordi pristillægget efter VE-lovens kapitel 6 forudsætter nettilslutning, er det tvivlsomt, om en opstiller skulle finde det hensigtsmæssigt ikke at tilslutte vindmøllen til elnettet. 7 De politiske aftaler er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk). 9

10 politiske aftale (2008-aftalen) 8 fremgår en målsætning om, at VE-andelen af bruttoenergiforbruget i 2011 skal være nået op på 20 %. Målsætningen synes opnåelig. Af energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) fremgår, at VE-andelen af det endelige energiforbrug for 2009 var 19,7 %, mens VE-andelen af den samlet elforsyning var 27,4 % aftalen må forventes afløst af en ny aftale i løbet af 2011 eller snarest herefter. Hvornår, dette vil ske, er forbundet med en vis usikkerhed er et valgår for det danske Folketing, men ved manuskriptets indlevering var valgdatoen ikke fastlagt endnu. Valgets placering kan i sagens natur konsensuspolitik eller ej få indflydelse på især tidspunktet for indgåelse af en ny politisk aftale. De energipolitiske målsætninger for fremme af havvindmøller og anden VEteknologi er delvis initieret af Danmarks forpligtelser i forhold til omverdenen. Af EU s klima- og energipakke fra december fremgår, at andelen af VE i Danmark skal være 30 % af det endelige energiforbrug i På EU-plan er der også et vist fokus på havvindmøller som bidrag til at nå de overordnede mål for VE-udbygningen. 10 Det er dog primært op til medlemsstaterne at fastlægge, hvorledes målopfyldelsen skal ske. Det primære regelsæt, der regulerer havvindmøller, er som ovenfor omtalt nu VE-loven. Den er en delvis udmøntning af en energipolitisk aftale af 21. februar 2008 mellem hovedparten af Folketingets partier for perioden VE-lovens 1 indeholder følgende formålsbestemmelse: 8 Aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Byrdefordelingen fremgår af bilag 1 til VE-direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF. 10 Kommissionen: Offshore-vindkraft: Nødvendig indsats for opfyldelse af de energipolitiske mål for 2020 og derefter, KOM(2008) 768 endelig. 11 Aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Kun partiet Enhedslisten og de oversøiske mandater stod uden for 2008-aftalen, hvilket er helt sædvanligt for politiske aftaler på energiområdet. 10

11 1. Lovens formål er at fremme produktion af energi ved anvendelse af vedvarende energikilder i overensstemmelse med klima- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske hensyn med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Stk. 2. Loven skal særlig medvirke til at sikre opfyldelse af nationale og internationale målsætninger om at forøge andelen af energi, som produceres ved anvendelse af vedvarende energikilder. Anvendelsen af vedvarende energi er dermed et instrument til at varetage de sædvanlige energipolitiske hensyn til forsyningssikkerhed, miljø og klima. I udtrykket»i overensstemmelse med klima- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske hensyn«ligger, at der skal ske en afvejning. Hvorledes de samfundsøkonomiske hensyn skal afvejes mod de øvrige hensyn specificeres ikke nærmere i lovteksten eller bemærkningerne. Det er dog en helt sædvanlig afvejning, og uanset om udtrykkes fandtes i loven, vil det samfundsøkonomiske hensyn naturligt indgå i den politiske beslutningsproces, herunder i ministerens administration af statens højhedsret, jf. nedenfor under afsnit 2.1. Det er ganske sædvanligt, at energilovgivningen i Danmark eksplicit anfører det samfundsøkonomiske hensyn. Det fremgår således af 1, stk. 1 i såvel elforsyningsloven, naturgasforsyningsloven 12 og varmeforsyningsloven. 13 Bestemmelserne i VE-loven omfatter bredt vedvarende energi, men har dog sin tyngde på vindmølleområdet. Havvindmøller er særskilt reguleret af kapitlerne 3 og 5 og omfattes tillige af nogle af de mere generelle bestemmelser. Størsteparten af havvindmøllereglerne i VE-loven er videreført fra elforsyningsloven. Selve anvendelsen af statslige udbud, der stammer fra elreformaftalen fra 1999, 14 blev første gang omsat til konkrete målsætninger med en po- 12 Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om naturgasforsyning. 13 Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning. 14 Aftale af 3. marts 1999 mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti om en reformlov for elsektoren. 11

12 litisk aftale fra 2004, 15 der omfattede udbud af 2 havvindmølleparker på hver 200 MW aftalen indeholdt yderligere 2 gange 200 MW, der evt. kunne udbydes som én park, hvilket skete med Anholt-projektet. Den primære del af havvindmølleudbygningen beror således på løbende politiske aftaler Havvindmølleudbygning på europæisk plan Havvindmølleudbygningen har hidtil været yderst begrænset. Kun i få lande er der sket en udbygning, og kun i Østersøen og Nordsøen er der hidtil sket en nævneværdig udbygning. Det er i de områder, hvor det største potentiale findes. 16 Udbygningen må dog forventes at ville accelerere. Især Storbritanniens bebudede omfattende udbygning, der delvist allerede er igangsat, vil i de kommende år kunne få generelle indvirkninger ikke blot for det britiske elmarked, men også for dem, der ønsker at opstille havvindmøller. Der kan således komme et øget efterspørgselspres på forskellige led i værdikæden, der igen kan påvirke omkostningsniveauet, både for opstiller og for de stater, der via tilskud søger at fremme opstillingen af havvindmøller. Energistyrelsen forventer på baggrund af især de britiske ambitioner, at offshore vindmølleparker frem til 2020»fortsat vil være sælgers marked« Formål og fokus Fokus i dette arbejde er rettet mod udnyttelse af vindenergi på havet. Dette fokus skyldes, at vindmøller for tiden er den primære teknologi til udnyttelse af energi på havet. Ingen andre teknologier som f.eks. bølge- eller tidevandskraft har pt. opnået en tilstrækkelig modenhed til at være aktuel i en større markeds- 15 Aftale af 29. marts 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne vedr. vindenergi og decentral kraftvarme mv. 16 Se Kommissionen: Wind energy developments and Natura 2000, oktober 2010, afsnit Energistyrelsens notat af 15. juni 2010: Bud på bygning af Anholt Havvindmøllepark konsekvenser og alternativer, s. 6 f. 12

13 mæssig sammenhæng. I afsnit 4 redegøres der dog kortfattet for, hvorledes andre VE-teknologier på havet reguleres. De regelsæt, der her behandles retter sig primært mod det led i værdikæden, der kan betegnes som etablering af produktionsanlæg. Enkelte andre dele af værdikæden behandles også. Det gælder således driftsdelen for så vidt der her ydes et offentligt driftstilskud. Værdikæden for havvindmøller kan kort fremstilles som følger: Forskning & udvikling Projektud vikling og drift Vedligehold og drift Transmission Engrossalg Værdikæden kan forlænges med distribution og salg. Denne del af værdikæden har havvindmøller dog til fælles med andre elproduktionsformer, hvorfor det ikke medtages i dette arbejde. Et særligt element er dekommissionering, der kort behandles i dette arbejde. Vindenergi og andre VE-teknologier er i dag primært reguleret af VE-loven, hvis definition i 2, stk. 2 på vedvarende energi ikke overraskende omfatter vindkraft, jf. ovenfor. VE-loven omfatter såvel land- som havvindmøller, idet lovens 3, stk. 1 fastlægger den territoriale udstrækning af loven til land- og søterritoriet og den eksklusive zone (200 sømilegrænsen, jf. nedenfor). 18 VEloven er dels udtryk for en videreførelse af tidligere bestemmelser, dels udtryk for nye tiltag. Med denne fremstilling tilstræbes det at samle fremstillingen af de gældende offentligretlige rammebestemmelser for havvindmøller. Begrebet vindmølle er ikke defineret i VE-loven. I Energinet.dk s tekniske forskrift for vindkraftværker større end 11 kw er en vindmølle dog defi- 18 Det har hidtil ikke været relevant at etablere vindmøller uden for den eksklusive økonomiske zone. Skulle der senere blive etableret en eller flere vindmøller på kontinentalsokkelområdet, f.eks. i forbindelse med olieindvindingsplatforme, vil disse ikke være omfattet af VE-lovens regler. Det samme gælder andre VE-anlæg, f.eks. bølgekraftanlæg. Højhedsretten på kontinentalsokkelområdet reguleres af kontinentalsokkelkonventionen af 29. april Se tillige lov nr af 18. november 2005 om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven). 13

14 neret som»et system, der producerer elektrisk effekt ved hjælp af vind«. Der henvises til den internationale standard IEC Begrebet havvindmølle er ikke defineret i VE-loven, men dog anvendt i 21, 22 a og 36 samt overskriften til kapitel 5, ligesom begrebet havvindmøllepark er anvendt i 30-32, og 37. Havvindmøllebegrebet er dog defineret som»en vindmølle, der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone«i 1, stk. 2, nr. 1 i bekendtgørelse nr af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. (vindmøllebekendtgørelsen). Anlæg, der er landfaste, f.eks. ved placering på et dertil etableret dige er næppe at betragte som et elproduktionsanlæg på havet. Det blev antaget af Energistyrelsen i dets godkendelse af 19. juli 2002 af 8 vindmøller på havet ved Rønland, j.nr Kommercielle vindmøller benytter i dag elektricitet som energibærer. Dermed indgår vindmøller som elproduktionsanlæg på linje med andre mere konventionelle anlæg og omfattes tillige af de mere generelle regler i elforsyningsloven. 19 I de relevante afsnit redegøres der kort for sammenhængen med elforsyningslovens bestemmelser. For en nøjere gennemgang af elforsyningslovens bestemmelser, henvises der til Gram Mortensen 2004 og Gram Mortensen 2008a. Formålet med denne fremstilling har været tvedelt. For det første har det været ønsket at komme med en samlet fremstilling af rammevilkårene specifikt for havvindmøller. For det andet ønskes gennem en behandling af de gældende rammevilkår for havvindmøller at identificere eventuelle problematiske områder. Hermed tænkes på forhold, der ikke understøtter hensigten med bestemmelserne, eller som på anden måde kan ses som en barriere for gennemførelse af de politiske målsætninger. Det er ikke tanken med dette arbejde at komme med egentlige retspolitiske løsningsforslag. 19 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning med senere ændringer. 14

15 1.5. Metodiske overvejelser Dette arbejde er i sit udgangspunkt et klassisk retsdogmatisk arbejde, hvor det har været hensigten at afdække og analysere den gældende retsstilling. Dette er sket gennem studier af retsgrundlaget, retspraksis, administrative afgørelser og litteratur. Med henblik på at identificere særlige problematiske områder i forbindelse med lovgrundlaget har der som led i en aktørundersøgelse været rettet henvendelse til en række centrale aktører på energiområdet. De drejer sig om brancheforeninger, myndigheder, vindmølleproducenter og virksomheder og organisationer, der ejer og driver havvindmøller. Det har medført en række interviews samt skriftlige svar på baggrund af en række skriftligt formulerede spørgsmål, der også har ligget til grund for de gennemførte interviews. Det har været tilstræbt i interviewene og spørgeskemaerne ikke at afæske en stillingtagen til konkrete problemstillinger. Dette har været et bevidst valg for ikke at»fastlåse«meningsudvekslingen på baggrund af de interesser, der naturligt præger de organisationer, som de interviewede har været ansat i. I stedet har det været tilstræbt at identificere problemområder. Ligeledes vil den enkelte organisations svar ikke blive omtalt i dette arbejde. Svarerne er udelukkende indgået som baggrundsmateriale for identifikation af problemområder. 15

16 Kapitel 2 2. Etablering af havvindmøller Moderne vindmøller er ikke noget, man uden videre kan stille op. Uanset om de skal opstilles på havet eller på land, er der krav om en række offentlige godkendelser og tilladelser. I dette afsnit behandles de juridiske forhold, der er forudsætningen for lovligt at kunne opstille vindmøller på havet Statens højhedsret Det følger af VE-lovens 22, stk. 1, 1. pkt., at adgangen til at udnytte energi fra vand og vind på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone alene tilkommer den danske stat. 20 Med bestemmelsen understreges statens eksklusive ret til udnyttelse af energi fra vand og vind. Bestemmelsen er i overensstemmelse med de almindelige regler om statens højhedsret over søterritoriet 21 og rettighederne i den eksklusive økonomiske zone. 22 Statens eksklusive rettigheder til energiressourcer fra vind og vand på havet reguleres folkeretligt bl.a. af havretskonventionen. 23 Det er en generel folkeretlig antagelse, at»the land dominates the sea«.havretskonventionens artikel 2 fastslår kyststaterne suverænitet over søterritoriet, herunder»såvel luftrummet over søterritoriet som dets havbund og undergrund«. Der er som udgangspunkt tale om en fuld suverænitet, der kun begrænses af særlige folkeretlige forpligtelser, herunder skibstrafikkens ret til passage. I den eksklusive økonomiske zone har kyststaterne en mere begrænset suverænitet, der jf. konventionens artikel 56 dog omfatter bl.a.»udvinding af energi fra vandet, strømme og vind«. Efter 20 Bestemmelsen fandtes tidligere i elforsyningslovens 13, stk. 1. Bestemmelsen blev introduceret i elforsyningsloven med ændringslov nr. 89 af 10. februar Se søterritorieloven (lov nr. 200 af 7. april 1999 om afgrænsning af søterritoriet). 22 Se EØZ-loven (lov nr. 411 af 22. maj 1996 om eksklusive økonomiske zoner). 23 De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 (UNCLOS). 16

17 artikel 60, stk. 1, litra b har kyststaten i den eksklusive økonomiske zone ligeledes eneret til at bygge, give tilladelse til og regulere opførelsen, driften og brugen af bl.a.»installationer og anlæg med de formål, som er fastsat i artikel 56 eller med andre økonomiske formål«. Der er således ingen tvivl om, at kyststater folkeretligt inden for søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone kan anbringe havvindmøller, blot retten til passage respekteres. Uden egentlige ejendomsrettigheder på havet må det antages, at borgerne kan benytte dette, hvor der ikke er særlig lovgivning imod. Særlig brug herunder etablering af anlæg på havet vil dog typisk forudsætte højhedstilladelse. Se generelt Højesterets dom som refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 1856, s. 500 (UfR H), UfR H (kommenteret i TfR ), UfR H (kommenteret i TfR ), og UfR H (kommenteret af Trolle i UfR 1975B.398). Dette tilladelseskrav omfatter også opstillingen af havvindmøller. For højhedsrettens anvendelse på kontinentalsokkelområdet, se også Kgl. Anordning nr. 259 af 7. juni 1963 om udøvelse af statens højhedsret over den kontinentale sokkel (højhedsretsanordningen), der implementerede den oprindelige Genève-konvention (FN s kontinentalsokkelkonvention af 29. april 1958). Om forholdet mellem Genève-konventionen og havretskonventionen, se Gram Mortensen & Rønne 2008, s. 190 f. Søterritoriet, også kaldet territorialfarvandet, er defineret som en 12 sømils grænse (22,224 km) regnet fra basislinjer fra kysten (tilpasset kystlinje), jf. søterritorielovens 2, stk. 1 og havretskonventionens artikel 3. Det inkluderer vandområder såsom havne, havneindløb, bugter, fjorde, sunde og bælter, som er beliggende inden for de nævnte basislinjer. Ved eksklusive økonomiske zoner forstås havområder uden for og stødende op til søterritoriet indtil en afstand af 200 sømil fra de til enhver tid gældende basislinjer, jf. EØZ-lovens 1 og havretskonventionens artikel Aktuelle havvindmølleparker Danmark har siden 1991 haft havvindmølleparker. Der er for øjeblikket etableret 12 havvindmølleparker i Danmark. 17

18 Navn Idriftsat Ejer Antal møller Samlet effekt Vindeby 1991 Dong Energy 11 5 MW Tunø Knob 1995 Dong Energy 10 5 MW Øresund Middelgrunden 2000 Middelgrundens Vindmøllelau og Dong Energy MW Horns Rev I 2002 Vattenfall og MW Dong Energy Paludans Flak 2003 Samsø Havvind MW Samsø A/S Rønland 2003 Vindenergi 8 17,2 MW Aps/Harboøre Møllelau I/S og Thyborøn- Harboeøre Vindmøllelau I/S Nysted 2003 Dong Energy MW (Rødsand I) og E.ON Sweden Frederikshavn 2003 Dong Energy 3 7,6 MW Horns Rev II 2009 Dong Energy MW Avedøre Holme 2009 Dong Energy ,2 MW Sprogø 2009 Sund & Bælt 7 21 MW Rødsand II 2010 E.ON MW Den 12. februar 2010 gav Energistyrelsen Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S forundersøgelsestilladelse til et område i Nissum Bredning med henblik på opstilling af forsøgsmøller. Der er desuden den 2. juli 2010 givet etableringstilladelse til Anholt-projektet til DONG Energy. Tilladelsen omfatter MW fordelt på vindmøller. Vindmølleparken forventes idriftsat inden udgangen af Endvidere er der den 3. november 2010 givet DONG Energy NearshoreLab, Frederikshavn A/S etableringstilladelse til opstilling af 6 demonstrationsvindmøller på havet ved Frederikshavn. 18

19 2.3. Planlægning Størstedelen af den danske havvindmølleudbygning målt i kapacitet (MW) er sket som følge af en statslig planlægning, dels i form af politiske aftaler om størrelsen af udbygningen, dels i form af en planlægning af placeringen af de større eksisterende og forventede anlæg. Den almindelige planlovgivning finder ikke anvendelse på søterritoriet, og det følger af planlovens 5 b, stk. 1, nr. 2, at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Via højhedsretten kræves der statslig tilladelse til inddragelse af arealer på søterritoriet f.eks. i forbindelse med placering af vindmøller på en molelignende konstruktion. Reglerne er nu lovfæstet i 16 a i kystbeskyttelsesloven. 24 Er en vindmølle således placeret på søsiden af basislinjen fra kysten, jf. søterritorielovens regler herom, vil den almindelige planlovgivning ikke finde anvendelse, uanset hvor tæt på land vindmøllen ellers er placeret. Dermed falder sådanne vindmøller uden for kommunernes plankompetence. I 1996 kom regeringens generelle energihandlingsplan, Energi 21, 25 der som målsætning bl.a. havde installation af MW havvindmøller inden Forinden havde der været gennemført analyser af muligheden for at placere havvindmøller i dansk farvand: Vindmøller i danske farvande en undersøgelse af de visuelle forhold ved opstilling af vindmøller på havet (1994) og Vindmøller i danske farvande (1995), begge udført af Miljø- og Energiministeriets udvalg om havbaserede vindmøller. Med afsæt i disse analyser blev Energi 21 fulgt op med en mere specifik plan for vindmøller på havet: Havmølle- Handlingsplan for de danske farvande (1997) udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af Energistyrelsen og elsektoren. Planen udpegede et antal havarealer, hvor der var potentiale for etablering af havvindmøller. Arbejdsgruppen anbefalede af hensyn til kystlandskabet at samle udbygningen i få og store par- 24 Lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse. 25 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan

20 ker. Kun i de enkelte tilfælde, hvor funktionelle begrundelser (f.eks. nærhed til tekniske anlæg) var til stede, anbefaledes det at opføre kystnære vindmølleparker. Med kystnært mente arbejdsgruppen placeringer inden for 7-12 km fra land. Et eksempel på kystnære undtagelser med funktionelle begrundelser er Middelgrunden, der ligger tæt på Amagerværket. Eksemplet er direkte omtalt i Havmølle-Handlingsplan for de danske farvande (1997). Arbejdsgruppen anbefalede i øvrigt fem lokaliteter for etablering af havvindmølleparker: Gedser Rev, Gedser Rødsand, Horns Rev, Læsø Syd og Omø Stålgrunde. Energistyrelsen redegjorde for sin praksis i notat af 6. november 2001: Sagsbehandlingspraksis for afgørelser om havvindmølleprojekter, j.nr Herefter bygger godkendelserne på havmøllehandlingsplanen fra 1997, hvori det anføres, at udbygningen til havs anbefales at foregå i 5 udpegede hovedområder. Endvidere anføres det, at der med tiden er muligheder for opstilling i de såkaldte supplerende områder. De supplerende områder omfattede 3 områder i Kattegat, Middelgrunden i Øresund samt 2 områder ved henholdsvis Lolland og Ærø. Det anføres endvidere med henvisning til Havmøllehandlingsplanen, at kystnære projekter generelt bør undgås. Disse vil der kun i undtagelsestilfælde blive givet tilladelse til, og kun hvor en konkret vurdering kan påvise, at projektet har underordnet betydning for de landskabelige forhold og ikke vil påvirke områder med væsentlige kulturspor eller marinebiologiske og geologiske interesser, f.eks. i umiddelbar nærhed af tekniske anlæg som i størrelse matcher moderne vindmøllers dimensioner. Handlingsplanen har dannet grundlag for den primære del af den hidtidige udbygning med større vindmølleparker. Således blev der allerede i 1998 givet et pålæg til de danske elværker om etablering af 750 MW havvindmøller. Den oprindelige elforsyningslov fra 1976 (med senere ændringer) 26 indeholdt en bestemmelse i 13, hvorefter ministeren, når energipolitiske hensyn, herunder mulighederne for forøgelse af forsyningssikkerheden, talte derfor, med rimeligt varsel kunne pålægge elforsyningsvirksomheder bl.a.»at indrette 26 Lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning. 20

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ og Energistyrelsens anbefalinger... 3 1. De gældende regler og nuværende projekter... 5 1.1. Gældende

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet Nævnsformand, cand.jur.

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER BAGGRUND Energipolitisk forlig som fastlægger, at 50% af al el skal komme fra vindmøller i 2020. Dette indebærer at der skal etableres 1800

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner NordVindworkshoppen Gotland 7-8 juni 2007 Opsamling og konklusioner Nordiske styrkepositioner Norden er et af de bedste områder i Verden for en storskala udnyttelse af vindkraft Et stort vindkraft-potentiale

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere