Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen"

Transkript

1 Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011

2 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 110/11 ISSN Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Bent Ole Gram Mortensen Juridisk Institut Syddansk Universitet Campusvej Odense M Tel.: Fax:

3 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Generelt om regulering af vindmøller Politikken bag lovgivningen Havvindmølleudbygning på europæisk plan Formål og fokus Metodiske overvejelser Kapitel Etablering af havvindmøller Statens højhedsret Aktuelle havvindmølleparker Planlægning Særligt om landskabsmæssige hensyn Forsøg og udvikling på havet Tilladelses- og bevillingskrav Forundersøgelsestilladelse Udbudsregimet Retlige rammer for udbud De danske udbudsbetingelser særlige elementer Åben dør Etableringstilladelse Elproduktionstilladelse Klager over afgørelser om tilladelser Søkabler Sø- og lysafmærkning Miljømæssige forhold (VVM)... 59

4 Miljøvurdering af havvindmølleparker Tilladelseskravet Projektændringer VVM-redegørelsen Høring Omkostninger Klageadgang Miljøvurdering af planer og programmer Grænseoverskridende forhold i øvrigt Normer og nettilslutning Typegodkendelse Støj Nettilslutning Vindmøller som fast ejendom Kompensationspligt ved etablering (fiskeri) Fortidsminder og historiske skibsvrag Råstofindvinding Dekommissionering Værditabsordningen Offentligt møde og anmeldelse Opstillers forpligtelse Den berettigede i forhold til erstatning Erstatningsudmåling mv Køberetsordningen Omfang og konsekvenser Møller omfattet af køberetsordningen De købsberettigede Procedure Udbudsmateriale... 99

5 Offentliggørelse Prissætning Krav til organisation Garantiordningen Garantiberettigede formål Garantiberettigede møller Modtagere af garanti Garantiens størrelse Løbetid og bortfald Kapitel Afsætning på elmarkedet og støtteordninger Tilskudsordninger for ældre havvindmøller Vindmøller med nettilslutning mellem den 1. januar 2005 og til og med den 20. januar Vindmøller med nettilslutning i årene Vindmøller med nettilslutning i årene Vindmøller købt inden udgangen af 1999 (såkaldte eksisterende møller) Elværksfinansierede havvindmøller Aftagepligt Tilskudsordninger ved statslige udbud Direkte driftstilskud Kompensation ved nedregulering Etableringsstøtte Tilskudsordninger ved åben dør Direkte driftstilskud Indirekte driftstilskud Etableringsstøtte Elproduktion og elmarkedet

6 Afsætning på spotmarkedet Certifikatmarkedet Balancemarkedet og nedregulering Markedspris som afregningsteknisk begreb Skrotningsbeviser Regulering af andre VE-teknologier på havet Kapitel Afsluttende betragtninger Støtte PSO-finansiering af støtten De statslige udbud Åben dør Kilder mv Litteratur mv Retsakter Internationale konventioner EU-ret Direktiver Danske bestemmelser Danske love og lovbekendtgørelser Danske bekendtgørelser mv Danske domme Administrative afgørelser Politiske aftaler Stikord

7 Kapitel 1 1. Indledning Udnyttelsen af vedvarende energi (VE) er et område, der nyder stor politisk bevågenhed. Jævnligt kommer der politiske tiltag, der skal fremme udbredelsen heraf. Vindmøller er en af de teknologier, der i Danmark har været benyttet mest til at fremme produktionen af vedvarende energi. Vindmøller er imidlertid ikke altid en lige velkommen nabo. Det giver jævnligt anledning til lokal modstand, når der skal opstilles vindmøller på land. I visse tilfælde kan det medføre så stor lokalpolitisk modstand, at projekter må opgives. Der er derfor en vis interesse for at etablere vindmøller til havs, hvor der i sagens natur er færre naboer og desuden også i reglen bedre vind. Desværre er omkostningerne også højere. Fordelene ved havvind har medført, at det gennem en årrække har været en del af den danske energipolitik at udnytte vindenergien på havet. Danmark har da også været pioner på havvindmølleområdet, og de to danske vindmølleproducenter Siemens og Vestas dominerer markedet for havvindmøller. At gøre politikken operationel indebærer forskellige tiltag, som alle i et eller andet omfang bringer juraen på banen. Forenklet sagt fastlægger juraen rammevilkårene for udnyttelsesmulighederne. Dette arbejde vedrører netop disse rammevilkår Generelt om regulering af vindmøller Den primære regulering af udnyttelsen af vindenergi i Danmark findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) 1 med underliggende bestemmelser. Desuden reguleres en række mere specifikke områder af miljø-, plan- og byggelovgivningen. Havvindmøller er imidlertid ikke underlagt plan- og byggelov- 1 Lov nr. nr af 27. december

8 givningen. De hensyn, der på land varetages af disse regelsæt, varetages i stedet gennem VE-lovens tilladelsessystem. Hvor kommunerne er de centrale plan- og tilladelsesmyndigheder for vindmøller på land, er staten repræsenteret ved Energistyrelsen den centrale myndighed for vindmøller på havet. 2 Elektricitet, der er produceret på vindmøller, betragtes som vedvarende energi og falder ind under definitionen på VE-elektricitet i VE-lovens 5, stk. 1, nr. 5, der meget enkelt definerer VE-elektricitet som elektricitet,»der fremstilles ved anvendelse af vedvarende energikilder.«3 Denne definition har sammenhæng med indberetningsbestemmelsen for VE-elproduktion i VE-lovens 51 og den tilsvarende bestemmelse i elforsyningslovens 59. Vedvarende energi omfatter dermed primært teknologi baseret på vindkraft, biomasse/biogas, solenergi, bølgekraft og vandkraft. VE-lovens 2, stk. 2 breder yderligere definitionen ud ved i en ikke-udtømmende opregning tillige at medtage geotermisk energi. Men vedvarende energi er i VE-loven ikke afgrænset til disse teknologier, jf. f.eks. VE-lovens 47, stk. 1, nr. 2, der mere generelt omtaler»andre vedvarende energikilder«. Det må antages, at VE-lovens anvendelse af begrebet»vedvarende energi«skal forstås i overensstemmelse med VEdirektivets 4 definition»energi fra vedvarende energikilder«, der omfatter»energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i form af: vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas«. Det er karakteristisk for lovgivningen, at den synes at forudsætte, at vindmøller tilsluttes til elnettet. Vindmøller anses dermed for kraftværker, hvilket er i overensstemmelse med de teknologiske fakta. Det forhold gælder også vindmøller på havet. Havvindmøllernes energiproduktion ilandføres aktuelt som elektricitet. Selv om det teknisk nok er muligt at ilandføre den indvundne energi 2 Energistyrelsen hører under Klima- og Energiministeriet. Energistyrelsen varetager mange departementslignende opgaver for ministeren. 3 En tilsvarende definition anvendes i elforsyningslovens 5, nr Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF. 8

9 som f.eks. brint, har muligheden ikke været benyttet. Som kraftværksteknologi er vindmøller tæt forbundet med hele reguleringen af elforsyningsområdet. De centrale bestemmelser om vindmøller i VE-loven fandtes da også tidligere i elforsyningsloven. 5 Det er imidlertid ikke i VE-loven et krav i forbindelse med etablering af havvindmøller, at de tilsluttes elnettet. Ønsker en opstiller af f.eks. havvindmøller at ilandføre den indvundne energi som brint, stiller loven sig ikke i vejen herfor. Om ministeren ønsker at give tilladelse hertil, er et andet og politisk spørgsmål. 6 Den nugældende planlægning synes udelukkende at forudsætte ilandføring som elektrisk energi. Det er da også i overensstemmelse med almindelig praksis Politikken bag lovgivningen Energiområdet i Danmark er generelt præget af brede politiske forlig. 7 Traditionelt indgås der mellem størsteparten af Folketingets partier et energipolitisk forlig, hvorefter forliget bliver udmøntet gennem én eller flere (ændrings)love. Dette er også tilfældet for reglerne for havvindmøllers vedkommende. Denne konsensuspolitik medvirker til en vis stabilitet i lovgrundlaget, også selv om der sker et regeringsskifte. Ikke desto mindre sker der hyppigt ændringer i lovgrundlaget på energiområdet. Det skyldes den store politiske bevågenhed i forhold til energiområdets centrale betydning for fire centrale politiske områder: Klima, miljø, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne. Desuden medfører behovet for at implementere EU s energiregulering i dansk ret løbende en del ændringer. Energipolitikken er bl.a. præget af målsætninger om fremme af vedvarende energi som et led i udfasning af fossile brændsler. Af den seneste store energi- 5 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning. 6 Allerede fordi pristillægget efter VE-lovens kapitel 6 forudsætter nettilslutning, er det tvivlsomt, om en opstiller skulle finde det hensigtsmæssigt ikke at tilslutte vindmøllen til elnettet. 7 De politiske aftaler er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside ( 9

10 politiske aftale (2008-aftalen) 8 fremgår en målsætning om, at VE-andelen af bruttoenergiforbruget i 2011 skal være nået op på 20 %. Målsætningen synes opnåelig. Af energistyrelsens hjemmeside ( fremgår, at VE-andelen af det endelige energiforbrug for 2009 var 19,7 %, mens VE-andelen af den samlet elforsyning var 27,4 % aftalen må forventes afløst af en ny aftale i løbet af 2011 eller snarest herefter. Hvornår, dette vil ske, er forbundet med en vis usikkerhed er et valgår for det danske Folketing, men ved manuskriptets indlevering var valgdatoen ikke fastlagt endnu. Valgets placering kan i sagens natur konsensuspolitik eller ej få indflydelse på især tidspunktet for indgåelse af en ny politisk aftale. De energipolitiske målsætninger for fremme af havvindmøller og anden VEteknologi er delvis initieret af Danmarks forpligtelser i forhold til omverdenen. Af EU s klima- og energipakke fra december fremgår, at andelen af VE i Danmark skal være 30 % af det endelige energiforbrug i På EU-plan er der også et vist fokus på havvindmøller som bidrag til at nå de overordnede mål for VE-udbygningen. 10 Det er dog primært op til medlemsstaterne at fastlægge, hvorledes målopfyldelsen skal ske. Det primære regelsæt, der regulerer havvindmøller, er som ovenfor omtalt nu VE-loven. Den er en delvis udmøntning af en energipolitisk aftale af 21. februar 2008 mellem hovedparten af Folketingets partier for perioden VE-lovens 1 indeholder følgende formålsbestemmelse: 8 Aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Byrdefordelingen fremgår af bilag 1 til VE-direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF. 10 Kommissionen: Offshore-vindkraft: Nødvendig indsats for opfyldelse af de energipolitiske mål for 2020 og derefter, KOM(2008) 768 endelig. 11 Aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Kun partiet Enhedslisten og de oversøiske mandater stod uden for 2008-aftalen, hvilket er helt sædvanligt for politiske aftaler på energiområdet. 10

11 1. Lovens formål er at fremme produktion af energi ved anvendelse af vedvarende energikilder i overensstemmelse med klima- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske hensyn med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Stk. 2. Loven skal særlig medvirke til at sikre opfyldelse af nationale og internationale målsætninger om at forøge andelen af energi, som produceres ved anvendelse af vedvarende energikilder. Anvendelsen af vedvarende energi er dermed et instrument til at varetage de sædvanlige energipolitiske hensyn til forsyningssikkerhed, miljø og klima. I udtrykket»i overensstemmelse med klima- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske hensyn«ligger, at der skal ske en afvejning. Hvorledes de samfundsøkonomiske hensyn skal afvejes mod de øvrige hensyn specificeres ikke nærmere i lovteksten eller bemærkningerne. Det er dog en helt sædvanlig afvejning, og uanset om udtrykkes fandtes i loven, vil det samfundsøkonomiske hensyn naturligt indgå i den politiske beslutningsproces, herunder i ministerens administration af statens højhedsret, jf. nedenfor under afsnit 2.1. Det er ganske sædvanligt, at energilovgivningen i Danmark eksplicit anfører det samfundsøkonomiske hensyn. Det fremgår således af 1, stk. 1 i såvel elforsyningsloven, naturgasforsyningsloven 12 og varmeforsyningsloven. 13 Bestemmelserne i VE-loven omfatter bredt vedvarende energi, men har dog sin tyngde på vindmølleområdet. Havvindmøller er særskilt reguleret af kapitlerne 3 og 5 og omfattes tillige af nogle af de mere generelle bestemmelser. Størsteparten af havvindmøllereglerne i VE-loven er videreført fra elforsyningsloven. Selve anvendelsen af statslige udbud, der stammer fra elreformaftalen fra 1999, 14 blev første gang omsat til konkrete målsætninger med en po- 12 Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om naturgasforsyning. 13 Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning. 14 Aftale af 3. marts 1999 mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti om en reformlov for elsektoren. 11

12 litisk aftale fra 2004, 15 der omfattede udbud af 2 havvindmølleparker på hver 200 MW aftalen indeholdt yderligere 2 gange 200 MW, der evt. kunne udbydes som én park, hvilket skete med Anholt-projektet. Den primære del af havvindmølleudbygningen beror således på løbende politiske aftaler Havvindmølleudbygning på europæisk plan Havvindmølleudbygningen har hidtil været yderst begrænset. Kun i få lande er der sket en udbygning, og kun i Østersøen og Nordsøen er der hidtil sket en nævneværdig udbygning. Det er i de områder, hvor det største potentiale findes. 16 Udbygningen må dog forventes at ville accelerere. Især Storbritanniens bebudede omfattende udbygning, der delvist allerede er igangsat, vil i de kommende år kunne få generelle indvirkninger ikke blot for det britiske elmarked, men også for dem, der ønsker at opstille havvindmøller. Der kan således komme et øget efterspørgselspres på forskellige led i værdikæden, der igen kan påvirke omkostningsniveauet, både for opstiller og for de stater, der via tilskud søger at fremme opstillingen af havvindmøller. Energistyrelsen forventer på baggrund af især de britiske ambitioner, at offshore vindmølleparker frem til 2020»fortsat vil være sælgers marked« Formål og fokus Fokus i dette arbejde er rettet mod udnyttelse af vindenergi på havet. Dette fokus skyldes, at vindmøller for tiden er den primære teknologi til udnyttelse af energi på havet. Ingen andre teknologier som f.eks. bølge- eller tidevandskraft har pt. opnået en tilstrækkelig modenhed til at være aktuel i en større markeds- 15 Aftale af 29. marts 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne vedr. vindenergi og decentral kraftvarme mv. 16 Se Kommissionen: Wind energy developments and Natura 2000, oktober 2010, afsnit Energistyrelsens notat af 15. juni 2010: Bud på bygning af Anholt Havvindmøllepark konsekvenser og alternativer, s. 6 f. 12

13 mæssig sammenhæng. I afsnit 4 redegøres der dog kortfattet for, hvorledes andre VE-teknologier på havet reguleres. De regelsæt, der her behandles retter sig primært mod det led i værdikæden, der kan betegnes som etablering af produktionsanlæg. Enkelte andre dele af værdikæden behandles også. Det gælder således driftsdelen for så vidt der her ydes et offentligt driftstilskud. Værdikæden for havvindmøller kan kort fremstilles som følger: Forskning & udvikling Projektud vikling og drift Vedligehold og drift Transmission Engrossalg Værdikæden kan forlænges med distribution og salg. Denne del af værdikæden har havvindmøller dog til fælles med andre elproduktionsformer, hvorfor det ikke medtages i dette arbejde. Et særligt element er dekommissionering, der kort behandles i dette arbejde. Vindenergi og andre VE-teknologier er i dag primært reguleret af VE-loven, hvis definition i 2, stk. 2 på vedvarende energi ikke overraskende omfatter vindkraft, jf. ovenfor. VE-loven omfatter såvel land- som havvindmøller, idet lovens 3, stk. 1 fastlægger den territoriale udstrækning af loven til land- og søterritoriet og den eksklusive zone (200 sømilegrænsen, jf. nedenfor). 18 VEloven er dels udtryk for en videreførelse af tidligere bestemmelser, dels udtryk for nye tiltag. Med denne fremstilling tilstræbes det at samle fremstillingen af de gældende offentligretlige rammebestemmelser for havvindmøller. Begrebet vindmølle er ikke defineret i VE-loven. I Energinet.dk s tekniske forskrift for vindkraftværker større end 11 kw er en vindmølle dog defi- 18 Det har hidtil ikke været relevant at etablere vindmøller uden for den eksklusive økonomiske zone. Skulle der senere blive etableret en eller flere vindmøller på kontinentalsokkelområdet, f.eks. i forbindelse med olieindvindingsplatforme, vil disse ikke være omfattet af VE-lovens regler. Det samme gælder andre VE-anlæg, f.eks. bølgekraftanlæg. Højhedsretten på kontinentalsokkelområdet reguleres af kontinentalsokkelkonventionen af 29. april Se tillige lov nr af 18. november 2005 om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven). 13

14 neret som»et system, der producerer elektrisk effekt ved hjælp af vind«. Der henvises til den internationale standard IEC Begrebet havvindmølle er ikke defineret i VE-loven, men dog anvendt i 21, 22 a og 36 samt overskriften til kapitel 5, ligesom begrebet havvindmøllepark er anvendt i 30-32, og 37. Havvindmøllebegrebet er dog defineret som»en vindmølle, der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone«i 1, stk. 2, nr. 1 i bekendtgørelse nr af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. (vindmøllebekendtgørelsen). Anlæg, der er landfaste, f.eks. ved placering på et dertil etableret dige er næppe at betragte som et elproduktionsanlæg på havet. Det blev antaget af Energistyrelsen i dets godkendelse af 19. juli 2002 af 8 vindmøller på havet ved Rønland, j.nr Kommercielle vindmøller benytter i dag elektricitet som energibærer. Dermed indgår vindmøller som elproduktionsanlæg på linje med andre mere konventionelle anlæg og omfattes tillige af de mere generelle regler i elforsyningsloven. 19 I de relevante afsnit redegøres der kort for sammenhængen med elforsyningslovens bestemmelser. For en nøjere gennemgang af elforsyningslovens bestemmelser, henvises der til Gram Mortensen 2004 og Gram Mortensen 2008a. Formålet med denne fremstilling har været tvedelt. For det første har det været ønsket at komme med en samlet fremstilling af rammevilkårene specifikt for havvindmøller. For det andet ønskes gennem en behandling af de gældende rammevilkår for havvindmøller at identificere eventuelle problematiske områder. Hermed tænkes på forhold, der ikke understøtter hensigten med bestemmelserne, eller som på anden måde kan ses som en barriere for gennemførelse af de politiske målsætninger. Det er ikke tanken med dette arbejde at komme med egentlige retspolitiske løsningsforslag. 19 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning med senere ændringer. 14

15 1.5. Metodiske overvejelser Dette arbejde er i sit udgangspunkt et klassisk retsdogmatisk arbejde, hvor det har været hensigten at afdække og analysere den gældende retsstilling. Dette er sket gennem studier af retsgrundlaget, retspraksis, administrative afgørelser og litteratur. Med henblik på at identificere særlige problematiske områder i forbindelse med lovgrundlaget har der som led i en aktørundersøgelse været rettet henvendelse til en række centrale aktører på energiområdet. De drejer sig om brancheforeninger, myndigheder, vindmølleproducenter og virksomheder og organisationer, der ejer og driver havvindmøller. Det har medført en række interviews samt skriftlige svar på baggrund af en række skriftligt formulerede spørgsmål, der også har ligget til grund for de gennemførte interviews. Det har været tilstræbt i interviewene og spørgeskemaerne ikke at afæske en stillingtagen til konkrete problemstillinger. Dette har været et bevidst valg for ikke at»fastlåse«meningsudvekslingen på baggrund af de interesser, der naturligt præger de organisationer, som de interviewede har været ansat i. I stedet har det været tilstræbt at identificere problemområder. Ligeledes vil den enkelte organisations svar ikke blive omtalt i dette arbejde. Svarerne er udelukkende indgået som baggrundsmateriale for identifikation af problemområder. 15

16 Kapitel 2 2. Etablering af havvindmøller Moderne vindmøller er ikke noget, man uden videre kan stille op. Uanset om de skal opstilles på havet eller på land, er der krav om en række offentlige godkendelser og tilladelser. I dette afsnit behandles de juridiske forhold, der er forudsætningen for lovligt at kunne opstille vindmøller på havet Statens højhedsret Det følger af VE-lovens 22, stk. 1, 1. pkt., at adgangen til at udnytte energi fra vand og vind på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone alene tilkommer den danske stat. 20 Med bestemmelsen understreges statens eksklusive ret til udnyttelse af energi fra vand og vind. Bestemmelsen er i overensstemmelse med de almindelige regler om statens højhedsret over søterritoriet 21 og rettighederne i den eksklusive økonomiske zone. 22 Statens eksklusive rettigheder til energiressourcer fra vind og vand på havet reguleres folkeretligt bl.a. af havretskonventionen. 23 Det er en generel folkeretlig antagelse, at»the land dominates the sea«.havretskonventionens artikel 2 fastslår kyststaterne suverænitet over søterritoriet, herunder»såvel luftrummet over søterritoriet som dets havbund og undergrund«. Der er som udgangspunkt tale om en fuld suverænitet, der kun begrænses af særlige folkeretlige forpligtelser, herunder skibstrafikkens ret til passage. I den eksklusive økonomiske zone har kyststaterne en mere begrænset suverænitet, der jf. konventionens artikel 56 dog omfatter bl.a.»udvinding af energi fra vandet, strømme og vind«. Efter 20 Bestemmelsen fandtes tidligere i elforsyningslovens 13, stk. 1. Bestemmelsen blev introduceret i elforsyningsloven med ændringslov nr. 89 af 10. februar Se søterritorieloven (lov nr. 200 af 7. april 1999 om afgrænsning af søterritoriet). 22 Se EØZ-loven (lov nr. 411 af 22. maj 1996 om eksklusive økonomiske zoner). 23 De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 (UNCLOS). 16

17 artikel 60, stk. 1, litra b har kyststaten i den eksklusive økonomiske zone ligeledes eneret til at bygge, give tilladelse til og regulere opførelsen, driften og brugen af bl.a.»installationer og anlæg med de formål, som er fastsat i artikel 56 eller med andre økonomiske formål«. Der er således ingen tvivl om, at kyststater folkeretligt inden for søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone kan anbringe havvindmøller, blot retten til passage respekteres. Uden egentlige ejendomsrettigheder på havet må det antages, at borgerne kan benytte dette, hvor der ikke er særlig lovgivning imod. Særlig brug herunder etablering af anlæg på havet vil dog typisk forudsætte højhedstilladelse. Se generelt Højesterets dom som refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 1856, s. 500 (UfR H), UfR H (kommenteret i TfR ), UfR H (kommenteret i TfR ), og UfR H (kommenteret af Trolle i UfR 1975B.398). Dette tilladelseskrav omfatter også opstillingen af havvindmøller. For højhedsrettens anvendelse på kontinentalsokkelområdet, se også Kgl. Anordning nr. 259 af 7. juni 1963 om udøvelse af statens højhedsret over den kontinentale sokkel (højhedsretsanordningen), der implementerede den oprindelige Genève-konvention (FN s kontinentalsokkelkonvention af 29. april 1958). Om forholdet mellem Genève-konventionen og havretskonventionen, se Gram Mortensen & Rønne 2008, s. 190 f. Søterritoriet, også kaldet territorialfarvandet, er defineret som en 12 sømils grænse (22,224 km) regnet fra basislinjer fra kysten (tilpasset kystlinje), jf. søterritorielovens 2, stk. 1 og havretskonventionens artikel 3. Det inkluderer vandområder såsom havne, havneindløb, bugter, fjorde, sunde og bælter, som er beliggende inden for de nævnte basislinjer. Ved eksklusive økonomiske zoner forstås havområder uden for og stødende op til søterritoriet indtil en afstand af 200 sømil fra de til enhver tid gældende basislinjer, jf. EØZ-lovens 1 og havretskonventionens artikel Aktuelle havvindmølleparker Danmark har siden 1991 haft havvindmølleparker. Der er for øjeblikket etableret 12 havvindmølleparker i Danmark. 17

18 Navn Idriftsat Ejer Antal møller Samlet effekt Vindeby 1991 Dong Energy 11 5 MW Tunø Knob 1995 Dong Energy 10 5 MW Øresund Middelgrunden 2000 Middelgrundens Vindmøllelau og Dong Energy MW Horns Rev I 2002 Vattenfall og MW Dong Energy Paludans Flak 2003 Samsø Havvind MW Samsø A/S Rønland 2003 Vindenergi 8 17,2 MW Aps/Harboøre Møllelau I/S og Thyborøn- Harboeøre Vindmøllelau I/S Nysted 2003 Dong Energy MW (Rødsand I) og E.ON Sweden Frederikshavn 2003 Dong Energy 3 7,6 MW Horns Rev II 2009 Dong Energy MW Avedøre Holme 2009 Dong Energy ,2 MW Sprogø 2009 Sund & Bælt 7 21 MW Rødsand II 2010 E.ON MW Den 12. februar 2010 gav Energistyrelsen Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S forundersøgelsestilladelse til et område i Nissum Bredning med henblik på opstilling af forsøgsmøller. Der er desuden den 2. juli 2010 givet etableringstilladelse til Anholt-projektet til DONG Energy. Tilladelsen omfatter MW fordelt på vindmøller. Vindmølleparken forventes idriftsat inden udgangen af Endvidere er der den 3. november 2010 givet DONG Energy NearshoreLab, Frederikshavn A/S etableringstilladelse til opstilling af 6 demonstrationsvindmøller på havet ved Frederikshavn. 18

19 2.3. Planlægning Størstedelen af den danske havvindmølleudbygning målt i kapacitet (MW) er sket som følge af en statslig planlægning, dels i form af politiske aftaler om størrelsen af udbygningen, dels i form af en planlægning af placeringen af de større eksisterende og forventede anlæg. Den almindelige planlovgivning finder ikke anvendelse på søterritoriet, og det følger af planlovens 5 b, stk. 1, nr. 2, at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Via højhedsretten kræves der statslig tilladelse til inddragelse af arealer på søterritoriet f.eks. i forbindelse med placering af vindmøller på en molelignende konstruktion. Reglerne er nu lovfæstet i 16 a i kystbeskyttelsesloven. 24 Er en vindmølle således placeret på søsiden af basislinjen fra kysten, jf. søterritorielovens regler herom, vil den almindelige planlovgivning ikke finde anvendelse, uanset hvor tæt på land vindmøllen ellers er placeret. Dermed falder sådanne vindmøller uden for kommunernes plankompetence. I 1996 kom regeringens generelle energihandlingsplan, Energi 21, 25 der som målsætning bl.a. havde installation af MW havvindmøller inden Forinden havde der været gennemført analyser af muligheden for at placere havvindmøller i dansk farvand: Vindmøller i danske farvande en undersøgelse af de visuelle forhold ved opstilling af vindmøller på havet (1994) og Vindmøller i danske farvande (1995), begge udført af Miljø- og Energiministeriets udvalg om havbaserede vindmøller. Med afsæt i disse analyser blev Energi 21 fulgt op med en mere specifik plan for vindmøller på havet: Havmølle- Handlingsplan for de danske farvande (1997) udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af Energistyrelsen og elsektoren. Planen udpegede et antal havarealer, hvor der var potentiale for etablering af havvindmøller. Arbejdsgruppen anbefalede af hensyn til kystlandskabet at samle udbygningen i få og store par- 24 Lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse. 25 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan

20 ker. Kun i de enkelte tilfælde, hvor funktionelle begrundelser (f.eks. nærhed til tekniske anlæg) var til stede, anbefaledes det at opføre kystnære vindmølleparker. Med kystnært mente arbejdsgruppen placeringer inden for 7-12 km fra land. Et eksempel på kystnære undtagelser med funktionelle begrundelser er Middelgrunden, der ligger tæt på Amagerværket. Eksemplet er direkte omtalt i Havmølle-Handlingsplan for de danske farvande (1997). Arbejdsgruppen anbefalede i øvrigt fem lokaliteter for etablering af havvindmølleparker: Gedser Rev, Gedser Rødsand, Horns Rev, Læsø Syd og Omø Stålgrunde. Energistyrelsen redegjorde for sin praksis i notat af 6. november 2001: Sagsbehandlingspraksis for afgørelser om havvindmølleprojekter, j.nr Herefter bygger godkendelserne på havmøllehandlingsplanen fra 1997, hvori det anføres, at udbygningen til havs anbefales at foregå i 5 udpegede hovedområder. Endvidere anføres det, at der med tiden er muligheder for opstilling i de såkaldte supplerende områder. De supplerende områder omfattede 3 områder i Kattegat, Middelgrunden i Øresund samt 2 områder ved henholdsvis Lolland og Ærø. Det anføres endvidere med henvisning til Havmøllehandlingsplanen, at kystnære projekter generelt bør undgås. Disse vil der kun i undtagelsestilfælde blive givet tilladelse til, og kun hvor en konkret vurdering kan påvise, at projektet har underordnet betydning for de landskabelige forhold og ikke vil påvirke områder med væsentlige kulturspor eller marinebiologiske og geologiske interesser, f.eks. i umiddelbar nærhed af tekniske anlæg som i størrelse matcher moderne vindmøllers dimensioner. Handlingsplanen har dannet grundlag for den primære del af den hidtidige udbygning med større vindmølleparker. Således blev der allerede i 1998 givet et pålæg til de danske elværker om etablering af 750 MW havvindmøller. Den oprindelige elforsyningslov fra 1976 (med senere ændringer) 26 indeholdt en bestemmelse i 13, hvorefter ministeren, når energipolitiske hensyn, herunder mulighederne for forøgelse af forsyningssikkerheden, talte derfor, med rimeligt varsel kunne pålægge elforsyningsvirksomheder bl.a.»at indrette 26 Lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning. 20

Professor Bent Ole Gram Mortensen

Professor Bent Ole Gram Mortensen Energi på havet Professor Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Working paper, maj, 2011 Alle rettigheder forbeholdes Syddansk Universitet. Mekanisk eller fotografisk

Læs mere

Working Paper Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet: Dansk lovgivning

Working Paper Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet: Dansk lovgivning econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Gram Mortensen,

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 9 parker fordelt i Danmark 1. Vindeby 2. Tunø Knob 3. Middelgrunden 4.

Læs mere

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet. Professor Bent Ole Gram Mortensen

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet. Professor Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Professor bom@sam.sdu.dk Politikken bag havvindmølleudbygning EU-udbygning: Fra 2.900 MW i 2011 til 40.000 MW i 2020 Dansk udbygning: Fra politisk forlig

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold:

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold: Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller Indhold: 1. Generelt 2. Overblik 3. Specifikationens omfang 4. Identifikation 5. Dataindhold og struktur 6. Referencesystem 7. Datakvalitet

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Siemens Wind Power A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013 Vilkår for kystnære havmølleparker Dansk Energi 27. maj 2013 Kystnære områder i udbud I alt 450 MW Vesterhav Nord Sæby Hver park max. 200 MW Vesterhav Syd Sejerøbugten Bornholm Smålandsfarvandet To grundprincipper

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Bilag til EnergiØsts høringssvar

Bilag til EnergiØsts høringssvar Virksomheder 1 2 3 Bilag til EnergiØsts høringssvar 4 5 6 7 8 9 20.august 2012. HÅB_Screening_høringssvar.docx Høringssvar fra Havvind Århus Bugt A/S til rapport fra Havmølleudvalget Kystnære havmøller

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ og Energistyrelsens anbefalinger... 3 1. De gældende regler og nuværende projekter... 5 1.1. Gældende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger.

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K E danish@windpower.org I windpower.org T +45 33 73 03 30 F +45 33 73 03 33 12. august 2009 Vester Voldgade 106 DK 1552 København V DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Notat. Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet

Notat. Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet Notat Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 13.september 2016 J nr. 2016-6108 BJK-MCB Introduktion til dobbeltkontering Med det nye værktøj

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Vicedirektør, Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen Årsmøde Offshoreenergy.dk 24. oktober 2014 Esbjerg Energiaftalen 2012 initiativer

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011 Landvind - planlægning, tilskud Energistrategi 2050 11. maj 2011 Landvind tilvækst på land Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er fordele ved en fortsat udbygning på land. Der er behov

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, inkl. kystnære møller Dato: 19-12-2012 Dansk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende efter afregningsbestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsens

Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende efter afregningsbestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsens Farre Erhvervsmøllelaug I/S v/ Advokat Erik Kjær Grønnegade 17 H 7900 Nykøbing Mors Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dato: Helle Carlsen - DAHL J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og har

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

UDKAST. til. Forslag til

UDKAST. til. Forslag til 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, afregningsvilkår for visse kystnære havvindmølleparker

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere