Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***I"

Transkript

1 P5_TA(2003)0402 Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed (KOM(2002) 92 - C5-0082/ /0047(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 92) 1, - der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0082/2002), - der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2, - der henviser til forretningsordenens artikel 67, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked og udtalelser fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport (A5-0238/2003), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 2 EFT C 151 E af , s EFT C 61 af , s A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 1

2 P5_TC1 - COD(2002)0047 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. september 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/.../EF om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 2, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) Gennemførelsen af det indre marked indebærer, at hindringerne for den frie bevægelighed og konkurrencefordrejningerne fjernes, og at der samtidig skabes et gunstigt klima for innovation og investeringer. I den forbindelse er beskyttelsen af opfindelser ved hjælp af patenter en væsentlig betingelse for et vellykket indre marked. Det er vigtigt med en effektiv, gennemsigtig og harmoniseret beskyttelse af computerimplementerede opfindelser i alle medlemsstater for at opretholde og fremme investeringerne på dette område. (2) Der er forskel på beskyttelsen af computerimplementerede opfindelser i de forskellige medlemsstaters administrative praksis og retspraksis. Forskellene kan skabe handelshindringer og dermed forhindre det indre marked i at fungere efter hensigten EFT C 151 E af , s EUT C 61 af , s Europa-Parlamentets holdning af 24. september \ 09/07/2003 Ordfører: Arlene McCarthy - A5-0238/2003

3 (3) De forskelle, der er opstået, kan blive endnu større, efterhånden som medlemsstaterne indfører ny og forskellig administrativ praksis, og de nationale domstoles retspraksis i forbindelse med fortolkningen af den eksisterende lovgivning udvikler sig i forskellig retning. (4) Den stadig større udbredelse og anvendelse af edb-programmer på alle teknologiske områder og deres verdensomspændende udbredelse via internettet er en kritisk faktor for teknologisk innovation. Det er derfor nødvendigt at sikre et optimalt klima for udviklere og brugere af edb-programmer i Fællesskabet. (5) Retsreglerne om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed bør derfor harmoniseres med henblik på at sikre, at den herved opnåede retssikkerhed og omfanget af de betingelser, der stilles for patenterbarhed, gør det muligt for innovative virksomheder at få det fulde udbytte af deres opfindelsesproces og udgør et incitament til investering og innovation. Retssikkerheden garanteres også ved, at nationale domstole kan og, når der er tale om nationale domstole, der afgør sagen i sidste instans, skal indbringe denne for De Europæiske Fællesskabers Domstol i tilfælde af tvivl om fortolkningen af dette direktiv. (6) Reglerne i konventionen om meddelelse af europæiske patenter, der blev undertegnet i München den 5. oktober 1973, navnlig artikel 52 om grænser for patenterbarhed bør fastholdes og præciseres. Den derved opståede retssikkerhed bør bidrage til et klima, der fremmer investeringer og innovation på softwareområdet. (7) I henhold til konventionen og medlemsstaternes patentlove betragtes edb-programmer såvel som opdagelser, videnskabelige teorier, matematiske metoder, æstetiske frembringelser, planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed (forretningskoncepter) og fremlæggelse af information udtrykkeligt ikke som opfindelser og kan derfor ikke patenteres. Disse undtagelser gælder, fordi disse genstande eller aktiviteter ikke henhører under et teknisk område. A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 3

4 (8) Formålet med dette direktiv er ikke at ændre den nævnte konvention, men at forhindre divergerende fortolkninger af dens bestemmelser. (9) Europa-Parlamentet krævede i sin beslutning af 30. marts 2000 om Den Europæiske Patentmyndigheds afgørelse vedrørende patent EP , udstedt den 8. december , på ny en revision af Den Europæiske Patentmyndigheds reglement for at sikre, at den underlægges offentlig kontrol ved udøvelsen af sine funktioner. Det ville i den forbindelse især være hensigtsmæssigt, om man tog Patentmyndighedens praksis med at opkræve gebyrer for de patenter, den udsteder, op til fornyet overvejelse, for så vidt som denne praksis skader institutionens offentlige karakter. (10) Patentbeskyttelse giver innovatorer mulighed for at drage fordel af deres kreativitet. Patentrettigheder beskytter innovation i samfundets interesse som helhed og må ikke anvendes konkurrencebegrænsende. (11) I henhold til Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edbprogrammer 2 beskyttes enhver form, hvori et originalt edb-program udtrykkes, ophavsretligt som et litterært værk. Men de idéer og principper, der ligger til grund for de enkelte elementer i et edb-program, beskyttes ikke ophavsretligt. 1 2 EFT C 378 af , s. 95. EFT L 122 af , s. 42. Ændret ved direktiv 93/98/EØF (EFT L 290 af , s. 9). 4\ 09/07/2003 Ordfører: Arlene McCarthy - A5-0238/2003

5 (12) For at en opfindelse kan betragtes som patenterbar, bør den være af teknisk karakter, hvilket betyder, at den henhører under et teknisk område. (13) For at være patenterbare må opfindelser i almindelighed og computerimplementerede opfindelser i særdeleshed kunne anvendes industrielt, være nye og have opfindelseshøjde. For at have opfindelseshøjde må computerimplementerede opfindelser adskille sig fra ren software ved desuden at yde et nyt bidrag til det aktuelle tekniske niveau. (14) Derfor er en innovation, der ikke yder et bidrag til det aktuelle tekniske niveau, ikke nogen opfindelse i patentretlig forstand. (15) Det forhold, at en ellers ikke-patenterbar metode implementeres på en maskine som f.eks. en computer, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at konkludere, at der er tale om et teknisk bidrag. En computerimplementeret forretningsmetode, databehandlingsmetode eller en anden metode, hvor det eneste bidrag til det aktuelle tekniske niveau er af ikketeknisk karakter, kan derfor ikke udgøre en patenterbar opfindelse. (16) Hvis bidraget til det aktuelle tekniske niveau udelukkende vedrører en ikke-patenterbar genstand, kan der ikke være tale om nogen patenterbar opfindelse, uanset hvorledes genstanden præsenteres i patentkravet. F.eks. kan betingelsen om teknisk bidrag ikke omgås blot ved at anføre anvendelse af tekniske midler i patentkravet. (17) En algoritme er principielt ikke-teknisk og kan derfor ikke udgøre en teknisk opfindelse. En metode, som indebærer anvendelse af en algoritme, kan dog være patenterbar, forudsat at metoden anvendes til at løse et teknisk problem. Ethvert patent, som meddeles for en sådan metode, bør dog ikke give eneret på algoritmen som sådan eller på dens anvendelse i sammenhænge, som ikke er beskrevet i patentet. A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 5

6 (18) Omfanget af de eksklusive rettigheder, der er knyttet til et patent, er fastsat i patentkravene. Ansøgninger om patenter på computerimplementerede opfindelser må ske med henvisning til enten et produkt, f.eks. en programmeret maskine, eller en proces, der udføres af en sådan maskine. Anvendelse af individuelle elementer af software i en sammenhæng, der ikke indebærer frembringelse af et produkt eller en proces, for hvilke der lovligt er ansøgt om et patent, bør derfor ikke betragtes som en patentkrænkelse. (19) Retlig beskyttelse af computerimplementerede opfindelser kræver ikke indførelse af en særlig lovgivning til erstatning af medlemsstaternes patentlovgivning. Det primære grundlag for retlig beskyttelse af computerimplementerede opfindelser er fortsat medlemsstaternes patentlovgivning. Dette direktiv klarlægger blot den nuværende retsstilling med henblik på at skabe retssikkerhed, gennemsigtighed og klarhed i lovgivningen og undgå enhver tendens i retning af, at ikke-patenterbare metoder, f.eks. standardprocesser og forretningsmetoder, skal kunne patenteres. (20) Direktivet bør begrænses til fastlæggelsen af visse principper, således som de finder anvendelse på patenterbarheden af sådanne opfindelser, idet de navnlig skal sikre, at opfindelser, der henhører under et teknisk område og yder et teknisk bidrag, kan opnå beskyttelse, og omvendt at udelukke opfindelser, der ikke yder et teknisk bidrag, herfra. (21) EU's erhvervslivs konkurrenceevne i forhold til EU's vigtigste handelspartnere vil blive forbedret, hvis de nuværende forskelle i den retlige beskyttelse af computerimplementerede opfindelser fjernes, og retstilstanden er gennemsigtig. Med den nuværende tendens inden for den traditionelle forarbejdningsindustri i retning af at flytte arbejdsprocesser til økonomier med lave omkostninger uden for Den Europæiske Union er det åbenbart, at der er et behov for beskyttelse af intellektuel ejendomsret, især patentbeskyttelse. 6\ 09/07/2003 Ordfører: Arlene McCarthy - A5-0238/2003

7 (22) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, herunder især traktatens artikel 81 og 82. (23) De rettigheder, der indrømmes i patenter udstedt for opfindelser inden for dette direktivs anvendelsesområde, bør ikke berøre handlinger, der er tilladt i henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF, herunder især i henhold til bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. Navnlig bør handlinger, som i henhold til artikel 5 og 6 i nævnte direktiv ikke kræver tilladelse fra rettighedshaveren med hensyn til rettighedshaverens ophavsret til eller vedrørende et edb-program, og som ville have krævet en sådan tilladelse, hvis artikel 5 eller 6 i direktiv 91/250/EØF ikke havde undtaget fra dette krav, ikke kræve tilladelse fra rettighedshaveren for så vidt angår rettighedshaverens patentrettigheder til eller vedrørende edb-programmet. (24) Under alle omstændigheder skal medlemsstaternes lovgivning sikre, at patenterne har nyhedskarakter og opfindelseshøjde for at undgå tilegnelse af opfindelser, der allerede er almindelig kendte, blot ved at de inkorporeres i et computerprogram. (25) Målene for dette direktiv, nemlig at harmonisere de nationale bestemmelser om computerimplementerede opfindelser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af direktivets omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål - A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 7

8 UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Anvendelsesområde I dette direktiv fastlægges bestemmelser om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 Definitioner a) "computerimplementeret opfindelse": enhver opfindelse som omhandlet i konventionen om meddelelse af europæiske patenter, hvis implementering indebærer anvendelse af en computer, et computernetværk eller en anden programmerbar maskine, og som i sine implementationer omfatter et eller flere ikke-tekniske karakteristika, som helt eller delvist implementeres ved hjælp af et eller flere edb-programmer, ud over de tekniske karakteristika, som enhver opfindelse må bidrage med b) "teknisk bidrag" eller "opfindelse": et bidrag til det aktuelle tekniske niveau. Det er en forudsætning, at bidraget er af teknisk karakter, og at det desuden er nyt, ikkeindlysende og kan anvendes industrielt. Anvendelse af naturkræfter til at kontrollere fysiske virkninger ud over numerisk repræsentation af information henhører under et teknisk område. Behandling, håndtering og fremlæggelse af information henhører ikke under et teknisk område, selv om der anvendes tekniske indretninger til dette formål 8\ 09/07/2003 Ordfører: Arlene McCarthy - A5-0238/2003

9 c) "teknisk område": et industrielt anvendelsesområde, som nødvendiggør kontrolleret anvendelse af naturkræfter til at opnå forudsigelige resultater. Ved "teknisk" forstås: "henhørende under et teknisk område" d) "industri": i patentretlig forstand automatiseret produktion af materielle goder. Artikel 3 Databehandling og patentret Medlemsstaterne sikrer, at databehandling ikke betragtes som et teknisk område i patentretlig forstand, og at innovationer inden for databehandling ikke betragtes som opfindelser i patentretlig forstand. Artikel 4 Betingelser for patenterbarhed 1. For at være patenterbar skal en computerimplementeret opfindelse kunne anvendes industrielt, være ny og have opfindelseshøjde. For at have opfindelseshøjde skal en computerimplementeret opfindelse yde et teknisk bidrag. 2. Medlemsstaterne sikrer, at det er en nødvendig forudsætning for opfindelseshøjde, at en computerimplementeret opfindelse yder et teknisk bidrag. 3. Det væsentlige omfang af et teknisk bidrag vurderes som forskellen mellem alle de tekniske karakteristika, der indgår i patentkravets genstand som helhed, og det aktuelle tekniske niveau, uanset om disse karakteristika ledsages af ikke-tekniske karakteristika. A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 9

10 4. Ved afgørelsen af, om en computerimplementeret opfindelse yder et teknisk bidrag, tages hensyn til, om den udgør en ny lære om forholdet mellem årsag og virkning ved kontrolleret anvendelse af naturkræfter, og om den kan anvendes industrielt i snæver betydning, både med hensyn til metode og resultat. Artikel 5 Udelukkelse fra patenterbarhed En computerimplementeret opfindelse anses ikke for at yde et teknisk bidrag, alene fordi den indebærer anvendelse af en computer, et computernetværk eller andre programmerbare maskiner. Der kan derfor ikke udtages patent på opfindelser, der omfatter edb-programmer, som implementerer forretningsmetoder, matematiske metoder eller andre metoder, og som ikke har nogen tekniske virkninger ud over det normale fysiske samspil mellem et program og den computer, det netværk eller de andre programmerbare maskiner, som det køres på. Artikel 6 Tekniske problemers og løsningers patenterbarhed Medlemsstaterne sikrer, at computerimplementerede løsninger på tekniske problemer ikke betragtes som patenterbare opfindelser, alene fordi de fører til en mere effektiv brug af et databehandlingssystems ressourcer. Artikel 7 Patentkravs form 1. Medlemsstaterne sikrer, at der kun kan ansøges om patent på en computerimplementeret opfindelse som et produkt, dvs. som en programmeret anordning eller som en teknisk produktionsproces. 10\ 09/07/2003 Ordfører: Arlene McCarthy - A5-0238/2003

11 2. Medlemsstaterne sikrer, at meddelelse af patenter på computerimplementerede opfindelser kun omfatter de tekniske bidrag, som danner grundlag for patentkravet. Der kan ikke meddeles patent på et edb-program, hverken på et program alene eller et program, der befinder sig på et bæremedium. 3. Medlemsstaterne sikrer, at produktion, håndtering, behandling, distribution og offentliggørelse af enhver form for information aldrig kan udgøre en direkte eller indirekte patentkrænkelse, heller ikke når en teknisk maskine anvendes til dette formål. 4. Medlemsstaterne sikrer, at anvendelse af edb-programmer til formål, der ikke er omfattet af patentets genstand, ikke kan udgøre en direkte eller indirekte patentkrænkelse. 5. Medlemsstaterne sikrer, at der, når et patentkrav omtaler karakteristika, som indebærer anvendelse af et edb-program, som en del af beskrivelsen offentliggøres en velfungerende og veldokumenteret reference-implementering af et sådant program uden nogen begrænsninger i form af licensbetingelser. Artikel 8 Forbindelse med direktiv 91/250/EØF Rettigheder, der indrømmes i patenter udstedt for opfindelser inden for dette direktivs anvendelsesområde, berører ikke handlinger, der er tilladt i henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF, herunder især i henhold til bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 11

12 Artikel 9 Anvendelse af patenterede teknikker Medlemsstaterne sikrer, at når anvendelsen af en patenteret teknik er påkrævet til et væsentligt formål som f.eks. konvertering af de konventioner, der anvendes i to forskellige computersystemer eller -netværk, for at muliggøre kommunikation og dataudveksling mellem dem, betragtes en sådan anvendelse ikke som en patentkrænkelse. Artikel 10 Overvågning Kommissionen overvåger computerimplementerede opfindelsers indvirkning på innovation og konkurrence, både i Europa og internationalt, og på EU's erhvervsliv, særlig små og mellemstore virksomheder og open source-grupper, samt elektronisk handel. Artikel 11 Rapport om direktivets virkninger Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest den... om a) virkningerne af patenter på computerimplementerede opfindelser på de i artikel 10 omhandlede faktorer b) hvorvidt reglerne for fastlæggelse af patentets gyldighed, kriterierne for patenterbarhed, herunder især nyhedskarakter, opfindelseshøjde og patentkravets genstand, er fyldestgørende 54 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 12\ 09/07/2003 Ordfører: Arlene McCarthy - A5-0238/2003

13 c) hvorvidt der har været vanskeligheder med medlemsstater, hvor kravene om nyhedskarakter og opfindelseshøjde ikke undersøges, inden der udstedes patenter, og i bekræftende fald, om der bør træffes foranstaltninger til løsning af disse vanskeligheder d) hvorvidt der har været vanskeligheder med hensyn til forholdet mellem beskyttelsen af patenter på computerimplementerede opfindelser og beskyttelsen af ophavsret til edbprogrammer i henhold til direktiv 91/250/EØF, og hvorvidt der er sket misbrug af patentsystemet i forbindelse med computerimplementerede opfindelser e) hvorvidt det ville være ønskeligt og retligt muligt under hensyn til Fællesskabets internationale forpligtelser at indføre en "nyhedsskånefrist" for sådanne elementer i en patentansøgning for enhver form for opfindelse, som afsløres forud for datoen for ansøgningens indgivelse f) i hvilke henseender det kan blive nødvendigt at forberede en diplomatisk konference om ændring af konventionen om meddelelse af europæiske patenter, bl.a. i lyset af det kommende EF-patent g) på hvilken måde der er taget hensyn til kravene i dette direktiv i Det Europæiske Patentmyndigheds praksis og i dets retningslinjer for behandling af ansøgninger h) hvorvidt de til Den Europæiske Patentmyndighed uddelegerede beføjelser er forenelige med kravene om harmonisering af Fællesskabets lovgivning og med principperne om gennemsigtighed og kontrollerbarhed i) virkningerne af konvertering af de konventioner, der anvendes i to forskellige computersystemer eller -netværk, for at muliggøre kommunikation og dataudveksling mellem dem og j) om den mulighed, der omhandles i direktivet om brug af patenterede opfindelser til udelukkende at sikre interoperabilitet mellem to systemer, er tilstrækkelig. I denne rapport begrunder Kommissionen i givet fald, hvorfor den anser en ændring af direktivet for nødvendig, og opregner de punkter, hvortil den vil fremsætte forslag om ændring. A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 13

14 Artikel 12 Vurdering af direktivets virkninger På baggrund af den i artikel 10 omhandlede overvågning og den i artikel 11 omhandlede rapport vurderer Kommissionen dette direktivs virkninger og forelægger i givet fald Europa- Parlamentet og Rådet forslag om en ændring af gældende regler. Artikel 13 Gennemførelse 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den... *. De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 14 Ikrafttræden Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. * 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 14\ 09/07/2003 Ordfører: Arlene McCarthy - A5-0238/2003

15 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Artikel 15 Adressater Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand A5-0238/ Ordfører: Arlene McCarthy 09/07/2003/ 15

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 811 endelig 2004/0248 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039870/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.8.2005 KOM(2005) 392 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at indgå en aftale med Schweiz indeholdende foranstaltninger,

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2004 (11.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0047 (COD) 16120/04 ADD 2 PI 77 CODEC

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2015 C(2015) 3035 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende

Læs mere

***II FÆLLES HOLDNING

***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0331/2000 03/07/2000 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 29. juni 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) L 332/126 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/181/EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 257 endelig 2007/0091 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Statsstøttepolitik Koordinering af statsstøtte Bruxelles, den GD D(2004) FÆLLESSKABSRAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE I FORM AF KOMPENSATION FOR

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2015 COM(2015) 464 final 2015/0215 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i WTO's

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021054/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 FØLGESKRIVELSE fra: Jens NYMAND-CHRISTENSEN, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 1.6.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 826/2001 af Christian Monatte, fransk statsborger, om påstået kønsdiskriminering 1. Sammendrag Andrageren,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Direktorat I. Landbrugslovgivning og procedurer I.1. Landbrugsret, forenkling Udsendelsesdato 8.7.2015 FORTOLKNINGSNOTAT

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 34 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 411 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger DA DA 1. INDLEDNING Ifølge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 25. november 2002 FORELØBIG 2002/0047(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

2002/15/EF. Dir. om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

2002/15/EF. Dir. om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter 2002/15/EF. Dir. om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EFaf 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og

Læs mere

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt Samlenotat Dato 28. april 2016 Dagsorden Side 1. Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige

Læs mere

6661/16 KHO/CHB/gj DGC 2A

6661/16 KHO/CHB/gj DGC 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0051 (NLE) 6661/16 AELE 6 EEE 1 N 7 ISL 3 FL 5 MI 116 PECHE 57 UD 40 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 92 C5-0082/2002 (2002) 0047(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 92 C5-0082/2002 (2002) 0047(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 11. april 2003 PE 327.249/21-74 ÆNDRINGSFORSLAG 21-74 Udkast til betænkning (PE 327.249) Arlene McCarthy Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 222 final 2013/0116 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 395/2010 af 7. maj 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF)

Læs mere

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 764/2008. af 9. juli 2008

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 764/2008. af 9. juli 2008 13.8.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 218/21 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland DA

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 1995 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 26.10.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1307/2007 af Richard Willmer, britisk statsborger, om afvisning af rettigheder for en britisk

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Udtalelse Lov nr. 598 af 12. juni 2012 om forvaltere af alternative investeringsfonde fastsætter

Læs mere

Principper for offentlig tjeneste

Principper for offentlig tjeneste Den Europæiske Ombudsmand Principper for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd 2012 DA Introduktion De fem principper for offentlig tjeneste 1. Forpligtelse over for Den Europæiske Union og dens borgere

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte Samarbejdsprojekt mellem et universitet og tre virksomheder Gennemgangen af eksemplerne er inddelt i 4 afsnit. I. Indledning og baggrund. Side

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af den internationale

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 148 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 1. december 2004 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2004-5001/21-0020 Dok.: KBJ21285 AKTUELT NOTAT vedrørende

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Målgruppen for forsøget er socialt udsatte borgere med ophold på forsorgshjem.

Målgruppen for forsøget er socialt udsatte borgere med ophold på forsorgshjem. Frikommune forsøg Rehabilitering af borgere på forsorgshjem Ansøgning til frikommuneforsøg Odense Kommune og andre kommuner i Region Syddanmark ønsker sammen at ansøge om tilladelse til at afprøve et frikommuneforsøg

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

- der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010,

- der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010, P7_TA-PROV(2012)0373 Decharge 2010: Det Europæiske Miljøagentur 1. Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret

Læs mere

Forslag til direktiv (KOM(2004)0392 C6-0042/2004 2004/0123(COD)) Ændringsforslag 35 Betragtning 2 a (ny) Begrundelse

Forslag til direktiv (KOM(2004)0392 C6-0042/2004 2004/0123(COD)) Ændringsforslag 35 Betragtning 2 a (ny) Begrundelse 16.2.2005 A6-0055/35 ÆNDRINGSFORSLAG 35 35 Betragtning 2 a (ny) (2a) Flodinformationstjenester (RIS) bør bygge på samvirkende systemer, som skal være baseret på åbne og offentlige normer, og som i en ikke-diskriminerende

Læs mere

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet Århusgade 2100 København Ø Att. Martin Schultz København, den 28. maj 2014 Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet har ved

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder (KOM (2012) 721 endelig)

Forslag til direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder (KOM (2012) 721 endelig) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 109 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2013 Forslag til direktiv om tilgængeligheden af offentlige

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

13.12.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 326/13

13.12.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 326/13 13.12.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 326/13 RÅDETS DIREKTIV 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne RÅDET

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver SIDE 17 DET ELEKTRONISKE ESPD Kapitel 2 Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver 2.1 Start Xml-filen virker udelukkende sammen eespd et og kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0670 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0670 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0670 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.11.2006 KOM(2006) 670 endelig 2006/0225 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse NOTAT 3. februar 2005 Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse På baggrund af drøftelser på rådets forrige møde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 9. december 2011 ERKLÆRING FRA EUROOMRÅDETS STATS- OG REGERINGSCHEFER

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 9. december 2011 ERKLÆRING FRA EUROOMRÅDETS STATS- OG REGERINGSCHEFER DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 9. december 2011 ERKLÆRING FRA EUROOMRÅDETS STATS- OG REGERINGSCHEFER Den Europæiske Union og euroområdet har i løbet af de seneste 18 måneder gjort meget for at forbedre

Læs mere

G R U N D N O T A T. Resumé

G R U N D N O T A T. Resumé Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. juni 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Anders Aagaard Sagsnr.: 2008-305-0676 Dok.: ANA41181 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Side 2 Forord... 3 1. Anvendelsesområde... 4 2. Formål... 4 3. Pligt

Læs mere

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 NUVÆRENDE VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0750 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0750 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0750 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. maj 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere