Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen Plenumoplæg og tre workshops ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3. Plenumoplæg og tre workshops... 6. ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6"

Transkript

1

2 Indhold Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3 Plenumoplæg og tre workshops... 6 ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6 Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland... 7 Diagnostik og etik Psykiatrisk diagnostik og klassifikation Diagnostik og etik etiske aspekter ved diagnosesamfundet Medicinsk behandling og opfølgning Børn og Unge Medicinsk behandling og opfølgning - voksne Rådgivnings og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune De nye vejledninger og henvisninger Workshop Syd Workshop Vest Workshop Øst... 17

3 Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen 126 deltog i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis ADHD- konference den 17. september. Konferencen havde særligt fokus på samarbejdet om børn og unge med ADHD med udgangspunkt i den praktiserende læge og de mange samarbejdsrelationer. Derudover bidrog konferencen med inspiration fra et etisk og forskningsmæssigt perspektiv på den stigende forekomst af ADHD og behandlingsindsatsen. Konferencen var ansporet af en aftale om, at praktiserende læger efter aftale kan videreføre behandlingen af de ukomplicerede og stabile børn og unge. Derfor var der også fokus på, hvad de nyeste vejledninger indebærer for den praktiserende læge. I denne konferencerapport gives et kort resumé af de forskellige oplæg, som blev holdt i både plenum og i de 3 afsluttende workshops, som konferencen bestod af. Nedenfor er uddrag af de vigtigste budskaber og dilemmaer fra dagen. Bliver der diagnostiseret for mange eller for få? I Region Sjælland er antallet af patienter, som er diagnostiseret og i behandling med ADHDmedicin, steget fra i 2007 til patienter i Der er meget store lokale forskelle i antal diagnostiserede patienter i Regionen, ligesom der er store nationale forskelle mellem regionerne. Faktum: Vi ved ikke, om det er for mange eller for få. Vi skal tænke os om! Vi har stor erfaring med den medicinske behandling - men vi ved foreløbigt meget lidt om langtidsvirkningerne når vi sætter børn i måske livslang behandling. Der er flere andre etiske dilemmaer. Behandlerne må reflektere over om den enkelte patient måske slet ikke har en sygdom, men derimod en senmodning eller vanskeligheder med at begå sig i et hastigt forandrende samfund. Omvendt er der patienter, som oplever en mærkbar forbedring af den medicinske behandling. Patienter med mistanke om ADHD afvises, hvis de har misbrugsproblemer! Unge med misbrugsproblemer bliver nogen gange afvist, når de bliver henvist til udredning i Børnog Ungepsykiatrien. Det er ikke i tråd med Psykiatriens retningslinjer, men det sker og er ofte begrundet i, at der ikke kan laves en retvisende udredning når patienten har et misbrug. Børne- og ungdomspsykiatrien afviser ikke psykisk syge med misbrug, hvis tilstanden i sig selv indikerer psykiatrisk udredning og behandling Mangelfulde henvisninger er spild af ressourcer! Omkring 20 % af henvisningerne til børnepsykiatrisk afdeling afvises, enten fordi henvisningen ikke er fyldestgørende jf. den gode henvisning eller fordi patienten har misbrugsproblemer. Der er et gevinstpotentiale for såvel psykiatri, almen praksis, kommuner (PPR) og patienter i at mindske antallet af afviste henvisninger. Tættere samarbejde mellem PPR og almen praksis blev efterlyst Et tættere samarbejde med kommunerne om sårbare/udsatte børn og unge som man kender det ifht. ældre - blev efterlyst. Praktiserende læger efterlyste bl.a. mere viden om kommunernes tilbud til børn og unge med ADHD, viden om hvad psykologerne i PPR foretager sig og ikke foretager sig, kontaktoplysninger til PPR m.v. 3

4 Folkeskolen i forandring Inkluderende læringsmiljøer er på dagsordenen i disse år og her handler det om at styrke almenundervisningen samtidig med at alle børn sikres bedre faglige udfordringer og muligheder for at indgå i fællesskaber. Kapacitetsbegrænsninger i psykiatrien og økonomisk loft i almen praksis. En massiv stigning i antallet af henvisninger til Børne- og Ungepsykiatrien betyder, at det er nødvendigt med en opgaveglidning i forhold til de ukomplicerede patienter, såfremt ventetiderne til alvorlige psykiatriske lidelser skal fastholdes på nuværende niveau. De praktiserende læger problematiserede yderligere opgaveglidning med henvisning til udmelding om økonomisk loft. Omvendt er mange ADHD-patienter så ukomplikke målgruppe. Rolls royce eller Skoda? forskelle i diagnostiske metoder Der kan konstateres at der er forskelle i de udrednings- og behandlingsprogrammer der tilbydes i Børne- og Ungdomspsykiatrien og hos de praktiserende speciallæger. Det betyder, at der måske er et kvalitetsforbedringspotentiale. Føler almen praksis sig rustet til at tage sig af den opfølgende behandling af børn og unge med en ADHD-diagnose? I konferencen blev der afslutningsvis omdelt et evalueringsskema, hvor de deltagende praktiserede læger blev spurgt, om de på nuværende tidspunkt følte sig rustet til opgaven. 45 læger besvarede spørgsmålet, heraf svarede 21 ja, 8 nej og 16 ved ikke. De læger, der svarede nej og ved ikke begrundede det overvejende med uklarhed om honorar. Yderligere udtrykte flere af de adspurgte bekymring for de etiske dilemmaer i den medicinske behandling. Endelig blev der efterlyst en konkret plan for forløb, behandling, kontrol og tilbagehenvisning til psykiatrien, ligesom der blev efterlyst efteruddannelse. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis vil i samarbejde med Psykiatrien tage stillingen til, hvordan der kan arbejdes videre med disse hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen. 4

5 Program Kl Velkomst og dagens program Kl ADHD- indsatsen i Region Sjælland Kl Kl Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Diagnostik og etik Kl Pause Kl Medicinsk behandling og opfølgning Kl Frokost Kl Rådgivnings- og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune Kl De nye vejledninger og henvisninger Kl Pause Kl Tre workshops om ADHD hos børn og voksne Kl Pause Kl Opsamling i plenum Kl Afslutning og det fremtidige arbejde 5

6 Plenumoplæg og tre workshops Rapporten her følger kronologien i ADHD-konferencen. Dagen blev afsluttet med 3 workshops, hvor praktiserende læger, kommuner, praktiserende speciallæger og psykiatri havde lejlighed til at mødes om det lokale samarbejde i Område Øst (Roskilde- Køge), Område Syd (Næstved- Nykøbing F.) og Område Vest (Holbæk- Slagelse) ADHD-indsatsen i Region Sjælland Oplæg i plenum Af Søren Bredkjær, lægelig direktør, Psykiatrien Region Sjælland I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer, der indløser recepter på medicin mod ADHD fra personer i 2002 til personer i 2011 i Danmark. Tallene viser også, at antallet af personer, der indløser ADHD- medicin for første gang ikke er steget fra 2010 til Der er derimod rigtig mange, der genopstarter behandlingen med ADHD- medicin efter at have holdt pause i mindst 2 år. Personer der har indløst recept på ADHD-medicin Landstal (kilde: Sundhedsstyrelsen) Mængdeforbruget af ADHDmedicin fordelt på regioner Opgjort for 2011 (kilde: Sundhedsstyrelsen) Antal personer i ADHD behandling Udvikling fra (kilde: Antal personer i ADHD behandling fordelt på kommuner Data fra 2011 (Kilde: Sundhedsstyrelsen) KOMMUNE Antal personer % i behandling Indekstal Odsherred 424 1, Kalundborg 579 1, Holbæk 724 1, Slagelse 660 0, Sorø 250 0, Lejre 210 0, Guldborgsund 423 0, Vordingborg 288 0, Greve 329 0, Næstved 496 0,61 99 Lolland 244 0,53 96 Ringsted 199 0,61 96 Solrød 126 0,60 95 Køge 351 0,61 94 Roskilde 505 0,61 94 Faxe 181 0,51 85 Stevns 106 0,49 82 I alt: ,76 % 6

7 Kigger man på, hvordan antallet af personer i ADHD- behandling fordeler sig på kommuner, er der store variationer. Internationale studier viser tilsvarende store forskelle mellem forskellige lande. Der er de seneste år arbejdet med kliniske retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med ADHD: Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab har udarbejdet referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD 2008 Psykiatrien Region Sjælland har udarbejdet kliniske retningslinjer for ADHD i Børne- og ungdomspsykiatrien og i Psykiatrien 2011 Dansk Psykiatrisk Selskab er i gang med at udarbejde kliniske retningslinjer for udredning og behandling af voksne med ADHD 2012 Sundhedsstyrelsen udarbejder i øjeblikket nationale kliniske retningslinjer for ADHD-behandling. Disse retningslinjer forventes klar i I den gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen slås fast:. at behandling af børn og unge med antipsykotika, benzodiazepiner, stemningsstabiliserende lægemidler (lithium og antiepileptika) og melatonin er en specialistopgave og derfor ikke bør finde sted i almen praksis, med mindre det er aftalt med en speciallæge. I vejledningen præciseres, at det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, om børn og unge under 18 år har behov for medikamentel behandling af psykisk lidelse. Men der åbnes også for at: Den praktiserende læge kan overtage den videre medikamentelle behandling, dvs. vedligeholdelsesbehandlingen, hvis det sker efter en konkret aftale og i samarbejde med speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri. Det er denne åbning til en ny arbejdsdeling, som er genstand for dagens arrangement. Powerpoints se her Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland Oplæg i plenum Af Jesper Pedersen, ledende overlæge, Børne- og Ungepsykiatrien Region Sjælland Jesper Pedersen indledte med at fortælle om Børne- og Ungdomspsykiatriens (0-17 årige) organisering og det fortløbende behov, der er for at sikre flow i opgaveglidningen. Det er vigtigt, at vi i Børne- og ungdomspsykiatrien kan sikre de specialistkrævende patienter behandling. Det indebærer, at almen praksis kan overtage de ukomplicerede børn og unge. Udredning for ADHD er ofte kompliceret af komorbiditet, udviklingsforstyrrelser og psykosociale forhold f.eks. omsorgssvigt, sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Symptomerne ved ADHD er uspecifikke nemlig f.eks. hyperaktivitet, koncentrations- og indlæringsproblemer og impulsivitet, som hver i sær kan forekomme ved andre tilstande end ADHD. Udrednings- og behandlingforløbet stiller derfor store krav om et bredt tværfagligt samarbejde mellem hjem, kommunen (skole, PPR), psykiatri og familiens egen læge. 7

8 Målgruppen i Børne- og Ungdomspsykiatrien er de ca. 200 nye patienter, hvor der er dokumenteret mistanke om ADHD-fænomener og hvor en relevant pædagogisk indsats er afprøvet. Det er helt afgørende, at kommunen har forsøgt at afhjælpe de mest dominerende sociale problemer. Jesper Pedersen gennemgik arbejdsgange og gennemsnitlige ventetider: Visitation (inden 8 dg). Ventetid (1-2 mdr.) Forsamtale (1 md. før undersøgelsen) Udredning (2-4 uger) Behandlingen indledes. Kontrol i ADHD-team de første 4 år. Først herefter kan patienten eventuelt overgå til opfølgning i almen praksis. Fra salen kom der bemærkninger om, at disse ventetider ikke stemte med de noget længere ventetider, som man oplevede i lægehusene i nogle dele af Regionen. En praktiserende læger problematiserede, at patienter med misbrugsproblemer blev afvist i psykiatrien. Jesper Pedersen svarede, at Det ikke er i overensstemmelse med psykiatriens retningslinjer, at afvise patienter, som har misbrugsproblemer. Han oplyste derimod at godt 20 30% af de henviste patienter blev afvist fordi der ikke var tilstrækkelig gode oplysninger i henvisningen. Jesper Pedersen opfordrede i den forbindelse til, at kommunerne visiterer direkte til psykiatrien og ikke til den praktiserende læge. En fyldestgørende henvisning (Den gode henvisning) af patient ifm mistanke om ADHD indeholder bl.a. en PPR-redegørelse baseret på observationer fra skole samt dokumentation for, at man her har afprøvet pædagogiske og socialt at afhjælpe barnets problemer. Alligevel kommer der henvisninger fra almen praksis, som mangler PPR-redegørelsen. Dem afviser vi, oplyste Jesper Pedersen og understregede vigtigheden af, at mistrivsel, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder er søgt afhjulpet med relevante pæadagogiske/sociale tiltag forinden. 8

9 Jesper Pedersen beskrev til sidst organiseringen af det tilbud Børne- og ungepsykiatrien har til patienter henvist med mistanke om ADHD. I henholdsvis Holbæk, Roskilde og Næstved er der et ADHD-team bestående af 1 speciallæge og 3 sygeplejersker. Et patientforløb varer typisk 4 år og består af: Det 1. år (9 besøg og ét netværksmøde). Det 2. år (4 besøg og ét netværksmøde). Det 3. år (4 besøg og ét netværksmøde). Det 4. år (2 besøg og ét netværksmøde). Udredningsdelen består af observation for eventuel ny psykopatologi, vurdering af behandlingseffekt, vurdering af dosis og eventuelle bivirkninger af medicinen samt tværsektoriel koordinering. Udredning og behandling foregår samtidigt. Fra salen blev der spurgt til det meget grundige og ressourcekrævende forløb i Børne- og Ungepsykiatrien sammenlignet med f.eks. tilsvarende udrednings- og behandlingsforløb hos praktiserende speciallæger. Powerpoints se her 9

10 Diagnostik og etik Psykiatrisk diagnostik og klassifikation Oplæg i plenum Af Erik Simonsen, forskningschef i psykiatrien Region Sjælland Erik Simonsens indlæg gav os en forskningsbaseret introduktion til ADHD hovedsaligt med fokus på diagnose, symptomer/adfærd og behandling, hvor udgangspunktet var det stadigt stigende antal af psykiatriske diagnoser. Erik Simonsen understregede, hvor vigtige diagnoser er både for psykiatrien som profession, men i særdeleshed også for patienten og samfundet. I psykiatrien kan man anvende ADHD diagnoserne til at opsamle og systematisere viden om lidelsen. For patienten vil en diagnose kunne fjerne skyld og skabe medfølelse. Det kan være en adgangsbillet til velfærdssamfundet. Samtidig vil en diagnose også kunne medføre frygten for stigmatisering og tab af selvtillid. Samfundsmæssigt kan diagnoser medvirke til at muliggøre kortlægning af ADHD forekomst, hvilket vil indgå i den generelle sundhedsplanlægning. ADHD diagnosen stilles ud fra gældende diagnose- og klassifikationssystemer: DSM-IV, det amerikanske system, samt ICD-10 systemet, der anvendes i Danmark. De to klassifikationssystemer adskiller sig lidt fra hinanden, hvilket kan dokumenteres af videnskabelige studier. Det er vigtigt, at diagnoserne er valide, hvilket bl.a. sikres ved at have forskellige tilgange til diagnosticeringen (klinisk beskrivelse, afgrænsning overfor andre sygdomme, laboratorieværdier, familiestudier, behandlingsrespons mm). Erik Simonsen var her også inde på arbejdet med tidlig diagnosticering af ADHD ved anvendelse af tidlige markører og risikofaktorer. Der ses i dag en stigende forekomst af ADHD hos voksne. Her er børnediagnosen ADHD interessant for voksen-psykiaterne, da der er en sammenhæng mellem ADHD i børneårene og psykopatologien i voksenlivet. Forebyggelse af misbrug, kriminalitet, blivende personlighedsforandringer, social arv og opvækstforhold, vil her være vigtige faktorer at arbejde videre med. Forbruget af ADHD medicin har udviklet sig eksponentielt i løbet af de seneste år. Korttidseffekten af behandlingen er veldokumenteret, men der foreligger imidlertid kun meget få studier over langtidseffekten. Psykiatrisk Forskningsenhed er netop ved at påbegynde et forskningsprojekt i samarbejde med Copenhagen Trial Unit, hvor formålet bl.a. er at undersøge langtidsbehandling med methylphenidat. Erik Simonsen pegede på de etiske dilemmaer ved den medicinske behandling: måske er det slet ikke en sygdom, vi behandler men en senmodning eller samspilsramt i et opskruet informationssamfund. På hvilket informationsgrundlag skal vi behandle? Og hvem er kvalificerede beslutningstagere? Erik Simonsen sluttede af med at henvise til relevante bøger omhandlende de berørte dilemmaer i indlægget (Titler på bøger kan ses i powerpoints). Powerpoints se her 10

11 Diagnostik og etik etiske aspekter ved diagnosesamfundet Oplæg i plenum Af Lotte Hvas, medlem af etisk råd, dr. Med og praktiserende læge i Præstø Lotte Hvas indledte med at understrege, at det er diagnosen ADHD, jeg forholder mig kritisk til og ikke patienten. Der er tale om patienter, som ikke trives og ofte har det rigtig svært. Men der er god grund til at stoppe op og spørge Hvad er det egentlig, vi har gang i?. Antallet af patienter i behandlingspsykiatrien er steget med 40 % fra (sengepladser faldet med 20% i samme periode). Der udskrives ca DDD døgndoser ADHD medicin i DK ca. halvdelen til børn. I vores region lidt mere end gennemsnitligt. 27,4 % af EU s befolkning vil i løbet af et år kunne få en psykiatrisk diagnose (DSM-4) Hjælper vi nu også altid patienten, når vi tilbyder diagnostik og behandling, eller risikerer vi også at skade, når vi udstyrer en patient med en - muligvis livslang - diagnose? Og er "jagten på en diagnose" et udtryk for en øget sygelighed, bedre opsporing eller udtryk for medikalisering af hverdagslivet? ADHD- diagnosen møder den praktiserende læge gerne, når bekymrede forældre indleder med et diagnoseforslag, som er blevet bekræftet via lærere eller internetsøgning. Eller det kan være børn og unge, der allerede har fået diagnosen. Lotte Hvas hæftede sig med bekymring ved de store variationer, der er i de diagnostiske forløb. Nogle har fået en superudredning, mens andre patienter har fået en diagnose på et noget løsere grundlag trukket den i en automat. Lotte Hvas drog paralleller til sin doktordisputats, der problematiserede flere årtiers hormonbehandling af kvinder, som brat stoppede, da en stor international undersøgelse viste at hormonbehandlingen øgede risikoen for visse kræftformer. Nærmest fra den ene dag til den anden holdt kvinderne op med at komme til læge med symptomer på overgangsalder. Eksemplet blev brugt til at vise, hvordan medikalisering og risikotænkning kan skabe en fortælling, hvor raske patienter bliver syge, og så i øvrigt gøres raske igen, når medicinen viser sig at være uheldig. Fortællingen om patienten, som har ADHD, vil måske vise sig at have lighedspunkter vi ved det ikke endnu! I den Hippokratiske ed lyder et af budene: Først og fremmest ikke skade. Vi har sparsom viden om den medicinske behandling - og vi ved foreløbigt meget lidt om langtidsvirkningerne når vi sætter børn i måske livslang behandling. Det skal vi være opmærksomme på! Hovedbudskabet til praktiserende læger var: Vi må tage udgangspunkt i, at nogle mennesker har det svært, og vi skal forsøge at hjælpe dem og ikke være dommere i kampen om diagnoser, ætiologi osv. Vi skal tænke os om, vi skal reflektere, og hele tide tænke over, hvad er det egentlig vi har gang i? Først og fremmest skal vi ikke skade og vi skal i højere grad spørge os selv, om det er godt eller skidt at få en diagnose? Vi skal reflektere over, hvad en diagnose vil kunne betyde for patienten f.eks. af rettigheder til velfærdsgoder eller eksklusion fra muligheder og fællesskaber. Vi må kunne diskutere formålet med henvisningen med patienten. Er formålet f.eks. at få medicin, hjælp i skolen eller kan det skaffes på anden vis? Vi kan håbe på, at vi har nogle fornuftige samarbejdspartnere, klare sagsgange, hurtig afklaring, ekspertise at trække på, når vi har brug for det. Men vi skal passe på, vi ikke fokuserer på de 11

12 forkerte løsningsmodeller, når vi som i dag behandler individet frem for kulturen. Kan vores rolle som praktiserende læger også være at hjælpe patienterne med en anden og bedre fortælling? Powerpoints se her Medicinsk behandling og opfølgning Børn og Unge Oplæg i plenum Af Ane Marie Erenbjerg Ane Marie Erenbjerg havde i sit indlæg fokus på den medicinske behandling af ADHD. Først skal der stilles den korrekte diagnose, hvilket kan være svært, da symptomerne dels kan aftage og dels observeres ved andre sygdomme/lidelser. Dertil kommer problemet med komorbiditet, der kan vanskeliggøre sygdomsbilledet og en eventuel behandling. Behandling af ADHD bør foregå ved en kombination af indsatsområder i et tværfagligt samarbejde: Familievejledning, adfærdsterapi, pædagogisk metoder samt medicinsk behandling. Ane-Marie præsenterede os for de forskellige markedsførte præparater til behandling af ADHD. Den medicinske behandling startes altid med 5 mg methylphenidat til børn såvel som voksne. Det er Ane Maries erfaring, at almindelige methylphenidat-tabletter oftest kun har en virkningsvarighed på op til 2,5 time selv om en virkning på 4 timer er foreskrevet. Det er Ane- Maries oplevelse, at depotpræparaterne ikke virker optimalt på alle. Methylphenidat kan ikke anvendes som diagnostikum. Ved medicinsk behandling af ADHD skal man være opmærksom på bivirkninger, som kan variere efter hvilket lægemiddelstof, man behandles med. Ved søvnproblemer kan der gives 3 mg melatonin 1,5 5 timer før sovetid. Endelig skal der tages stilling til behandling af eventuelle følgesygdomme. Ane-Marie diskuterede misbrugspotentialet i anvendelsen af methylphenidat og dexamfetamin. En typisk daglig dosis methylphenidat er på mg, hvis man som misbruger vil opnå en speedlignende effekt, skal man formentlig op på mellem 500 mg og 2000 mg pr. dag. Powerpoints se her Medicinsk behandling og opfølgning - voksne Oplæg i plenum Af Inger Morsing, praktiserende psykiater i Kalundborg Inger Morsing fortalte kort om patologien bag ADHD, som overordnet set er en dysfunktion af det dopaminerge og noradrenerge transmittersystem. Symptomerne ved denne dysfunktion er opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet. Desuden er der i de fleste tilfælde 12

13 også tale om komorbiditet (f.eks. angst, OCD, autisme, misbrug). Man mener, årsagen til ADHD er 80 % genetisk betinget men også iltmangel under fødslen, alkohol eller tobak under graviditet samt hovedtraumer kan forårsage ADHD. Udredningen sker på baggrund af en grundig anamnese, oplysninger fra pårørende, egne observationer samt ved anvendelse af diagnostiske tests. Den medikamentelle behandling af ADHD forestås ved anvendelse af lægemiddelstofferne: Methylphenidat, dexamfetamin, atomoxetin, modafinil samt noradrenerge antidepressiva. Methylphenidat er førstevalg og markedsføres under handelsnavnene: Ritalin (Uno), Medikinet (CR), Motiron, Equasym (Depot). Ved manglende effekt eller mange bivirkninger, kan der skiftes til lægemiddelstoffet atomoxetin, som markedsføres under handelsnavnet Strattera. Ved medicinsk behandling er det vigtigt at holde øje med blodtryk, puls, vægt samt ADHD relevante symptomer. Udover medikamentel behandling, behandles ADHD patienter med psykoeduktion samt ved at skabe struktur i hverdagen. Statistisk set medfører ubehandlet ADHD bl.a. øget forekomst af ulykker, familierelaterede- samt sociale problemer. Inger Morsing sluttede af med at sige, at efter hendes mening - kan ukomplicerede patienter sagtens overgå til almen praksis. Der vil altid være mulighed for genhenvisning samt telefonisk rådgivning hos speciallægen! Powerpoints se her Rådgivnings og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune Oplæg i plenum Af Michael Jensen, konsulent i børnekonsulentcenteret Holbæk Kommune I mange år er mange elever i folkeskolen blevet diagnostiseret væk fra de normale klasser og over i specialundervisningen. Specialundervisningen er dyr og de stigende udgifter til specialområdet presser budgettet på det almene børne- og ungeområde 1. Samtidig er der i Holbæk Kommune et stort politisk fokus på, at diagnosticering og lokalisering af problemer hos barnet ofte påvirke og fastholder et ekskluderende syn på personen helt ind i voksenlivet. Og det kan være tegn på, at vores forståelse af 'det normale' er for smalt. Politikere, pædagoger og lærere har nu fuld fokus på, at de elever, der tidligere blev betegnet som for eksempel adfærdsvanskelige, ADHD-ramte eller autistiske, nu skal være en del af klassens fællesskab den inkluderende folkeskole. Holbæk Kommuner følger trenden i resten af landet og forventer at vedtage en Politik for den inkluderende folkeskole. Her forudsættes en massiv investering i at styrke almenundervisningen, som blandt andet skal være kendetegnet ved differentieret undervisning, et stærkt fokus på de enkelte elevers læringsudvikling og det fællesskab(kontekst), som det enkelte barn er en del af. 1 KL`s kommunebenchmarking(2009) viser, at andelen af udgifterne til specialundervisning er på 22,7 % i Holbæk Kommune af de samlede udgifter til folkeskoleundervisning. Kommunens andel af udgifter til specialskoleområdet er det fjerde højeste af landets kommune. 13

14 Det skal ske ved at lærerne hele tiden reflekterer over undervisningen og de situationer, der opstår i løbet af en dag. De skal i høj grad gentænke deres praksis, når en elev er urolig, ved at besvare spørgsmålet: Kan det være noget ved min undervisning eller i fællesskabet, som kan ændres, så uroen kan dæmpes? I praksis er der tale om at reducere udgifterne til specialundervisning samtidig med, at udgifterne til almenundervisningen øges. De nye vejledninger og henvisninger Oplæg i plenum Af Kitt Larsen, praksiskonsulent i børnepsykiatrien og praktiserende læge Kitt Larsen indledte med at fortælle om den opgaveglidning, der blev godkendt af praksisudvalget i efteråret 2011 og herefter igangsat i form af den nye vejledning ADHD-vejledning og opfølgende medicinsk behandling. Sundhedsstyrelsen har i 2012 revideret sin vejledning, således at vedligeholdelsesbehandling kan varetages af den praktiserende læge efter konkret aftale og i samarbejde med speciallæge i Børneog Ungdomspsykatri. Det er altså en kan opgave for almen praksis. Spørgsmålet er som om vi vil varetage den medicinske kontrol? Kitt Larsen pegede på, at det kunne fordre et stærkt fokus på en optimering af elektronisk korrespondance (behandlingsplaner) fra Børne- og Ungedomspsykiatrien. Dette skal suppleres med en dialog ifm. overlevering af patienten. Det må være en opgave for Praksisudvalget at afdække mulighederne for eksempelvis en 2-aftale for kontrolkonsultationer (en årskontrol + 1 konsultation). Yderligere vurderes der at være et efteruddannelsesbehov i almen praksis. Fra salen kom der flere kommentarer til at opgaveglidning ikke var særlig godt timet med det økonomiske loft og der blev efterspurgt en 2 aftale. Nogle praktiserende læger udtrykte også faglig bekymring for opgaveglidningen og understregede, at det var en specialistopgave. Kitt Larsen talte for, at det fagligt giver rigtig god mening at placere opgaven i almen praksis. Først og fremmest kender vi familierne og der er ofte brug for koordination og samarbejde. Ofte er der eksempelvis et særligt behov for at snakke misbrug og prævention med de unge. Det er hos os, de løbende skal have taget stilling til kørekort. Vi spiller også en vigtig rolle, når vi taler om at udligne social ulighed shared care. Hvad består den nye opgave i?: De børn vi kan overtage har været gennem et 3-4 års forløb i et ADHD-team. Der er tale om de ukomplicerede forløb og der er eks. ingen komorbiditet eller supplerende psykofarmaka. Patienterne er medicinsk stabile (2 præparater). 14

15 Der anbefales kontrol 1-2 gange årligt, hvor vægt, højde, BT, puls, comliance, bivirkninger, trivsel, dosis og det fortsatte behandlingsbehov vurderes. Ved problemer eller behov for revurdering genhenvises patienten til ADHD-teamet < 4 uger. Efterfølgende blev hovedindholdet i de relevante vejledninger gennemgået, som alle kan findes på sundhed.dk.: ADHD - vejledning om opfølgende medicinsk behandling Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere: Den gode henvisning til psykiatrien Voksne Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere. Den gode henvisning til psykiatrien Børn og unge Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere. Henvisning af patienter med akut behov for psykiatrisk hjælp Vejledning til praktiserende læger, vagtlæger, privatpraktiserende psykiatere og læger på somatiske skadestuer og afdelinger: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-bogu/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-voksne/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-bogu/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/akutbehov-psykiatrisk-hjaelp/ Kitt Larsen sluttede af med en opfordring til almen praksis om at henvende sig til hende som praksiskonsulent i Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvis man oplevede problemer eller havde forslag til initiativer. 15

16 Workshop Syd Oplægsholdere: Jesper Pedersen, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspykiatrien og Birgitte Barfod, kommunelæge for Børn og unge i Næstved Kommune. Sessionsleder: Niels Svensson, praktiserende læge Femø Workshoppen indledtes med to indlæg fra ledende overlæge i Børne og Ungdomspsykiatrien Jesper Pedersen og Kommunelæge Birgitte Barfod, Næstved kommune. Den efterfølgende diskussion fokuserede på følgende områder: Den gode henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Almen praksis fandt at udfyldelsen af henvisningen var tidskrævende for almen praksis, og kun få af spørgsmålene var mulige at udfylde og havde relevante for almen praksis. En præcis henvisning er dog en forudsætning for en korrekt udredning i psykiatrien. Psykiatrien fandt, at det er vigtigt, at den praktiserende læge bliver orienteret løbende, mens patienten er i behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Psykiatrien ønsker at levere en skriftlig aftale, når patienten ophørere i Børne- og Ungdomspsykiatrien og overgives til behandling i almen praksis. Særlige problemstillinger og udfordringer med ressourcefamilier blev drøftet, ligesom begrebet inklusion. Der er en landpolitisk beslutning om, at der skal ske inklusion af ADHD børn det er ikke til diskussion men et vilkår, og øget integration er en nødvendighed. Udredningen af et barn i PPR regi vil tage ca. 6 måneder, og ny lovgivning på området betyder, at skoler og institutioner kan henvende sig direkte til PPR. Der var en oplevelse i psykiatrien af, at PPR kontorerne i kommunerne er holdt op med at henvise børn til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der var et udbredt ønske blandt workshoppens deltagere om, at der fremadrettet etableres et mere formaliseret samarbejde mellem kommune, almen praksis og psykiatri. Workshop Vest Oplægsholder: Søren Krue, overlæge Børne- og Ungepsykiatrien Tovholder: Poul Erik Holst, praktiserende læge i Holbæk Søren Krue var oplægsholder for Workshop Vest. Her blev især patientforløb og samarbejde mellem de mange aktører diskuteret. Det fremgik, at samarbejdet i lokalområdet mellem ADHD klinikken, privat praktiserende psykiatere og pædiatere er godt. Dog kan samarbejdet mellem ADHD klinikken og de praktiserende læger til tider være vanskeligt. Der blev fra salen udtrykt bekymring for om kvaliteten af udredningen er ens i regionen. Ligeledes blev overgangen fra 16

17 børne- til voksen psykiatrien af mange anset som problematisk. Det er den praktiserende læge, der skal henvise til voksenpsykiatrien. Der er imidlertid meget lang ventetid, hvilket betyder, at henvisningen skal sendes i meget god tid. Der var i salen et ønske om, at børnepsykiatrien hjælper med overgangen til voksenpsykiatrien, så den unge patient ikke strander hos den praktiserende læge. Der var blandt de praktiserende læger en generel frustration over at skulle overtage vedligeholdelsesbehandlingen af ADHD patienter: Får for mange børn medicin?, Er langsigtet behandling problematisk?, Hvornår skal der laves seponeringsforsøg?, Hvad hvis det hele sejler og patienterne ikke møder op i praksis? var blot nogle af spørgsmålene. Et forslag kunne være at få udarbejdet nogle generelle retningslinjer for sagsgangen. Workshop Øst Oplægsholdere: Pia Parding, overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Jonas Hansen, psykolog og konsulent PPR i Roskilde Kommune, Mark Boel Lund, psykolog og konsulent PPR i Roskilde kommune, Trine Hesselbjerg Hansen, psykolog og konsulent i Køge Kommune, Susanne Marlene Andersen, psykolog og konsulent i Køge Kommune. Sessionsleder: Susanne Larsen, praktiserende læge i Borup Pia Parding, overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien fortalte at ventetider aktuelt er 2 måneder for Børne- og Ungdomspykiatrien i Roskilde. Ventetiderne er 2-3 uger for akutte henvisninger. Pia Parding bekræftede også, at de fleste unge med misbrug blev afvist og forklarede at det ikke klinisk giver mening at starte udredning og behandling, når der er misbrug. Flere praktiserende læger problematiserede denne praksis, idet der ikke i alle kommuner er relevante misbrugsafvænningstilbud til de helt unge. Mark Boel Lund og Jonas Hansen, begge psykologer fra PPR i Roskilde Kommune redegjorde for, hvordan der i PPR arbejder med inklusions-tankegangen. Det indebærer bl.a., at der er et stærkt fokus på at forandre barnets kontekst, udvikle barnets relationer med det formål at afhjælpe de vanskeligheder der opleves. PPR laver kliniske test ifm. indlæringsvanskeligheder. Men PPR ser det ikke som sin opgave at lave test som WICK, det er en opgave for Børne- og Ungdomspsykiatrien. Trine Hesselbjerg Hansen og Susanne Marlene Andersen, begge psykologer og konsulenter i Køge Kommune fortalte om Familiecenterets tilbud til familier. Familiecenteret tilbyder bl.a. et autistkurser og ADHD-kurser for forældre med nydiagnostiserede børn og unge. Der arbejdes her med at styrke forældrene i mestringen af deres børn/unge og der skabes netværk, som familierne har rigtig god nytte af. I plenum blev efterlyst at kommunen orienterer praktiserende læge (selvfølgelig efter samtykke) om status og indsats. Det sker ikke i dag. Sammenfattende tydeliggjorde workshoppen nogle udviklingspotentialer i samarbejdet: 17

18 Hvad gør vi når der er uenighed f.eks. mellem forældre og PPR/skole? Kan vi undgå at praktiserende læge ikke på ny henviser patienter til psykiatrien, når samme patient én gang tidligere er afsluttet i PPR? Almen praksis opgaver skal tydeliggøres f.eks. at almen praksis ikke skal gennemføre test m.v. til brug for diagnostik i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Vi skal blive meget bedre til at orientere hinanden helt nødvendigt for at praktiserende læge kan være tovholder. Kan de kommunale lægelaug være løftestang for et styrket samarbejde? 18

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis

ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis Inger Morsing 18.09.12 1 Undersøgte patienter 2012 De første 8 måneder: 52 patienter undersøgt for ADHD Afkræftet: 2 Usikker: 3 observeres Under

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN PARTNERSKAB MELLEM: TRYGFONDEN PSYKIATRIFONDEN 1 FORMÅL: Sikre at flere børn og unge får tidlig og effektiv hjælp, når de har psykiske vanskeligheder

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer fra KSP-møde den 27. november 2015 Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer samt Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I REGION SJÆLLAND D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrug i Danmark ALKOHOL Næsten 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug 140.000 egentlig

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det?

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Spørgsmål, der søges besvaret. Hvad betyder diagnose? Hvorfor har vi diagnoser? Hvilke funktioner har diagnoser i dagens samfund? Afgrænsning Lidt historie

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Audit for voksne med ADHD

Audit for voksne med ADHD Audit for voksne med ADHD Ligheder og forskelle mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland 2015 Baggrund og formål Det er historisk forholdsvist nyt, at voksne patienter diagnosticeres og behandles

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Survey. Bioanalytiker - evaluering af hele udd Forfatter: Kathrine Eriksen. Publiceret: :44:46. Beskrivelse: N/A.

Survey. Bioanalytiker - evaluering af hele udd Forfatter: Kathrine Eriksen. Publiceret: :44:46. Beskrivelse: N/A. Survey Bioanalytiker - evaluering af hele udd. 2010 Forfatter: Kathrine Eriksen Publiceret: 25-01-2010 09:44:46 Beskrivelse: N/A Forventet: 19 Påbegyndt: 10 Færdiggjort: 10 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A

Læs mere

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer Referat KSP-møde den 19. juni 2015 Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer samt Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere