Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen Plenumoplæg og tre workshops ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3. Plenumoplæg og tre workshops... 6. ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6"

Transkript

1

2 Indhold Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3 Plenumoplæg og tre workshops... 6 ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6 Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland... 7 Diagnostik og etik Psykiatrisk diagnostik og klassifikation Diagnostik og etik etiske aspekter ved diagnosesamfundet Medicinsk behandling og opfølgning Børn og Unge Medicinsk behandling og opfølgning - voksne Rådgivnings og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune De nye vejledninger og henvisninger Workshop Syd Workshop Vest Workshop Øst... 17

3 Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen 126 deltog i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis ADHD- konference den 17. september. Konferencen havde særligt fokus på samarbejdet om børn og unge med ADHD med udgangspunkt i den praktiserende læge og de mange samarbejdsrelationer. Derudover bidrog konferencen med inspiration fra et etisk og forskningsmæssigt perspektiv på den stigende forekomst af ADHD og behandlingsindsatsen. Konferencen var ansporet af en aftale om, at praktiserende læger efter aftale kan videreføre behandlingen af de ukomplicerede og stabile børn og unge. Derfor var der også fokus på, hvad de nyeste vejledninger indebærer for den praktiserende læge. I denne konferencerapport gives et kort resumé af de forskellige oplæg, som blev holdt i både plenum og i de 3 afsluttende workshops, som konferencen bestod af. Nedenfor er uddrag af de vigtigste budskaber og dilemmaer fra dagen. Bliver der diagnostiseret for mange eller for få? I Region Sjælland er antallet af patienter, som er diagnostiseret og i behandling med ADHDmedicin, steget fra i 2007 til patienter i Der er meget store lokale forskelle i antal diagnostiserede patienter i Regionen, ligesom der er store nationale forskelle mellem regionerne. Faktum: Vi ved ikke, om det er for mange eller for få. Vi skal tænke os om! Vi har stor erfaring med den medicinske behandling - men vi ved foreløbigt meget lidt om langtidsvirkningerne når vi sætter børn i måske livslang behandling. Der er flere andre etiske dilemmaer. Behandlerne må reflektere over om den enkelte patient måske slet ikke har en sygdom, men derimod en senmodning eller vanskeligheder med at begå sig i et hastigt forandrende samfund. Omvendt er der patienter, som oplever en mærkbar forbedring af den medicinske behandling. Patienter med mistanke om ADHD afvises, hvis de har misbrugsproblemer! Unge med misbrugsproblemer bliver nogen gange afvist, når de bliver henvist til udredning i Børnog Ungepsykiatrien. Det er ikke i tråd med Psykiatriens retningslinjer, men det sker og er ofte begrundet i, at der ikke kan laves en retvisende udredning når patienten har et misbrug. Børne- og ungdomspsykiatrien afviser ikke psykisk syge med misbrug, hvis tilstanden i sig selv indikerer psykiatrisk udredning og behandling Mangelfulde henvisninger er spild af ressourcer! Omkring 20 % af henvisningerne til børnepsykiatrisk afdeling afvises, enten fordi henvisningen ikke er fyldestgørende jf. den gode henvisning eller fordi patienten har misbrugsproblemer. Der er et gevinstpotentiale for såvel psykiatri, almen praksis, kommuner (PPR) og patienter i at mindske antallet af afviste henvisninger. Tættere samarbejde mellem PPR og almen praksis blev efterlyst Et tættere samarbejde med kommunerne om sårbare/udsatte børn og unge som man kender det ifht. ældre - blev efterlyst. Praktiserende læger efterlyste bl.a. mere viden om kommunernes tilbud til børn og unge med ADHD, viden om hvad psykologerne i PPR foretager sig og ikke foretager sig, kontaktoplysninger til PPR m.v. 3

4 Folkeskolen i forandring Inkluderende læringsmiljøer er på dagsordenen i disse år og her handler det om at styrke almenundervisningen samtidig med at alle børn sikres bedre faglige udfordringer og muligheder for at indgå i fællesskaber. Kapacitetsbegrænsninger i psykiatrien og økonomisk loft i almen praksis. En massiv stigning i antallet af henvisninger til Børne- og Ungepsykiatrien betyder, at det er nødvendigt med en opgaveglidning i forhold til de ukomplicerede patienter, såfremt ventetiderne til alvorlige psykiatriske lidelser skal fastholdes på nuværende niveau. De praktiserende læger problematiserede yderligere opgaveglidning med henvisning til udmelding om økonomisk loft. Omvendt er mange ADHD-patienter så ukomplikke målgruppe. Rolls royce eller Skoda? forskelle i diagnostiske metoder Der kan konstateres at der er forskelle i de udrednings- og behandlingsprogrammer der tilbydes i Børne- og Ungdomspsykiatrien og hos de praktiserende speciallæger. Det betyder, at der måske er et kvalitetsforbedringspotentiale. Føler almen praksis sig rustet til at tage sig af den opfølgende behandling af børn og unge med en ADHD-diagnose? I konferencen blev der afslutningsvis omdelt et evalueringsskema, hvor de deltagende praktiserede læger blev spurgt, om de på nuværende tidspunkt følte sig rustet til opgaven. 45 læger besvarede spørgsmålet, heraf svarede 21 ja, 8 nej og 16 ved ikke. De læger, der svarede nej og ved ikke begrundede det overvejende med uklarhed om honorar. Yderligere udtrykte flere af de adspurgte bekymring for de etiske dilemmaer i den medicinske behandling. Endelig blev der efterlyst en konkret plan for forløb, behandling, kontrol og tilbagehenvisning til psykiatrien, ligesom der blev efterlyst efteruddannelse. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis vil i samarbejde med Psykiatrien tage stillingen til, hvordan der kan arbejdes videre med disse hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen. 4

5 Program Kl Velkomst og dagens program Kl ADHD- indsatsen i Region Sjælland Kl Kl Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Diagnostik og etik Kl Pause Kl Medicinsk behandling og opfølgning Kl Frokost Kl Rådgivnings- og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune Kl De nye vejledninger og henvisninger Kl Pause Kl Tre workshops om ADHD hos børn og voksne Kl Pause Kl Opsamling i plenum Kl Afslutning og det fremtidige arbejde 5

6 Plenumoplæg og tre workshops Rapporten her følger kronologien i ADHD-konferencen. Dagen blev afsluttet med 3 workshops, hvor praktiserende læger, kommuner, praktiserende speciallæger og psykiatri havde lejlighed til at mødes om det lokale samarbejde i Område Øst (Roskilde- Køge), Område Syd (Næstved- Nykøbing F.) og Område Vest (Holbæk- Slagelse) ADHD-indsatsen i Region Sjælland Oplæg i plenum Af Søren Bredkjær, lægelig direktør, Psykiatrien Region Sjælland I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer, der indløser recepter på medicin mod ADHD fra personer i 2002 til personer i 2011 i Danmark. Tallene viser også, at antallet af personer, der indløser ADHD- medicin for første gang ikke er steget fra 2010 til Der er derimod rigtig mange, der genopstarter behandlingen med ADHD- medicin efter at have holdt pause i mindst 2 år. Personer der har indløst recept på ADHD-medicin Landstal (kilde: Sundhedsstyrelsen) Mængdeforbruget af ADHDmedicin fordelt på regioner Opgjort for 2011 (kilde: Sundhedsstyrelsen) Antal personer i ADHD behandling Udvikling fra (kilde: Antal personer i ADHD behandling fordelt på kommuner Data fra 2011 (Kilde: Sundhedsstyrelsen) KOMMUNE Antal personer % i behandling Indekstal Odsherred 424 1, Kalundborg 579 1, Holbæk 724 1, Slagelse 660 0, Sorø 250 0, Lejre 210 0, Guldborgsund 423 0, Vordingborg 288 0, Greve 329 0, Næstved 496 0,61 99 Lolland 244 0,53 96 Ringsted 199 0,61 96 Solrød 126 0,60 95 Køge 351 0,61 94 Roskilde 505 0,61 94 Faxe 181 0,51 85 Stevns 106 0,49 82 I alt: ,76 % 6

7 Kigger man på, hvordan antallet af personer i ADHD- behandling fordeler sig på kommuner, er der store variationer. Internationale studier viser tilsvarende store forskelle mellem forskellige lande. Der er de seneste år arbejdet med kliniske retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med ADHD: Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab har udarbejdet referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD 2008 Psykiatrien Region Sjælland har udarbejdet kliniske retningslinjer for ADHD i Børne- og ungdomspsykiatrien og i Psykiatrien 2011 Dansk Psykiatrisk Selskab er i gang med at udarbejde kliniske retningslinjer for udredning og behandling af voksne med ADHD 2012 Sundhedsstyrelsen udarbejder i øjeblikket nationale kliniske retningslinjer for ADHD-behandling. Disse retningslinjer forventes klar i I den gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen slås fast:. at behandling af børn og unge med antipsykotika, benzodiazepiner, stemningsstabiliserende lægemidler (lithium og antiepileptika) og melatonin er en specialistopgave og derfor ikke bør finde sted i almen praksis, med mindre det er aftalt med en speciallæge. I vejledningen præciseres, at det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, om børn og unge under 18 år har behov for medikamentel behandling af psykisk lidelse. Men der åbnes også for at: Den praktiserende læge kan overtage den videre medikamentelle behandling, dvs. vedligeholdelsesbehandlingen, hvis det sker efter en konkret aftale og i samarbejde med speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri. Det er denne åbning til en ny arbejdsdeling, som er genstand for dagens arrangement. Powerpoints se her Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland Oplæg i plenum Af Jesper Pedersen, ledende overlæge, Børne- og Ungepsykiatrien Region Sjælland Jesper Pedersen indledte med at fortælle om Børne- og Ungdomspsykiatriens (0-17 årige) organisering og det fortløbende behov, der er for at sikre flow i opgaveglidningen. Det er vigtigt, at vi i Børne- og ungdomspsykiatrien kan sikre de specialistkrævende patienter behandling. Det indebærer, at almen praksis kan overtage de ukomplicerede børn og unge. Udredning for ADHD er ofte kompliceret af komorbiditet, udviklingsforstyrrelser og psykosociale forhold f.eks. omsorgssvigt, sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Symptomerne ved ADHD er uspecifikke nemlig f.eks. hyperaktivitet, koncentrations- og indlæringsproblemer og impulsivitet, som hver i sær kan forekomme ved andre tilstande end ADHD. Udrednings- og behandlingforløbet stiller derfor store krav om et bredt tværfagligt samarbejde mellem hjem, kommunen (skole, PPR), psykiatri og familiens egen læge. 7

8 Målgruppen i Børne- og Ungdomspsykiatrien er de ca. 200 nye patienter, hvor der er dokumenteret mistanke om ADHD-fænomener og hvor en relevant pædagogisk indsats er afprøvet. Det er helt afgørende, at kommunen har forsøgt at afhjælpe de mest dominerende sociale problemer. Jesper Pedersen gennemgik arbejdsgange og gennemsnitlige ventetider: Visitation (inden 8 dg). Ventetid (1-2 mdr.) Forsamtale (1 md. før undersøgelsen) Udredning (2-4 uger) Behandlingen indledes. Kontrol i ADHD-team de første 4 år. Først herefter kan patienten eventuelt overgå til opfølgning i almen praksis. Fra salen kom der bemærkninger om, at disse ventetider ikke stemte med de noget længere ventetider, som man oplevede i lægehusene i nogle dele af Regionen. En praktiserende læger problematiserede, at patienter med misbrugsproblemer blev afvist i psykiatrien. Jesper Pedersen svarede, at Det ikke er i overensstemmelse med psykiatriens retningslinjer, at afvise patienter, som har misbrugsproblemer. Han oplyste derimod at godt 20 30% af de henviste patienter blev afvist fordi der ikke var tilstrækkelig gode oplysninger i henvisningen. Jesper Pedersen opfordrede i den forbindelse til, at kommunerne visiterer direkte til psykiatrien og ikke til den praktiserende læge. En fyldestgørende henvisning (Den gode henvisning) af patient ifm mistanke om ADHD indeholder bl.a. en PPR-redegørelse baseret på observationer fra skole samt dokumentation for, at man her har afprøvet pædagogiske og socialt at afhjælpe barnets problemer. Alligevel kommer der henvisninger fra almen praksis, som mangler PPR-redegørelsen. Dem afviser vi, oplyste Jesper Pedersen og understregede vigtigheden af, at mistrivsel, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder er søgt afhjulpet med relevante pæadagogiske/sociale tiltag forinden. 8

9 Jesper Pedersen beskrev til sidst organiseringen af det tilbud Børne- og ungepsykiatrien har til patienter henvist med mistanke om ADHD. I henholdsvis Holbæk, Roskilde og Næstved er der et ADHD-team bestående af 1 speciallæge og 3 sygeplejersker. Et patientforløb varer typisk 4 år og består af: Det 1. år (9 besøg og ét netværksmøde). Det 2. år (4 besøg og ét netværksmøde). Det 3. år (4 besøg og ét netværksmøde). Det 4. år (2 besøg og ét netværksmøde). Udredningsdelen består af observation for eventuel ny psykopatologi, vurdering af behandlingseffekt, vurdering af dosis og eventuelle bivirkninger af medicinen samt tværsektoriel koordinering. Udredning og behandling foregår samtidigt. Fra salen blev der spurgt til det meget grundige og ressourcekrævende forløb i Børne- og Ungepsykiatrien sammenlignet med f.eks. tilsvarende udrednings- og behandlingsforløb hos praktiserende speciallæger. Powerpoints se her 9

10 Diagnostik og etik Psykiatrisk diagnostik og klassifikation Oplæg i plenum Af Erik Simonsen, forskningschef i psykiatrien Region Sjælland Erik Simonsens indlæg gav os en forskningsbaseret introduktion til ADHD hovedsaligt med fokus på diagnose, symptomer/adfærd og behandling, hvor udgangspunktet var det stadigt stigende antal af psykiatriske diagnoser. Erik Simonsen understregede, hvor vigtige diagnoser er både for psykiatrien som profession, men i særdeleshed også for patienten og samfundet. I psykiatrien kan man anvende ADHD diagnoserne til at opsamle og systematisere viden om lidelsen. For patienten vil en diagnose kunne fjerne skyld og skabe medfølelse. Det kan være en adgangsbillet til velfærdssamfundet. Samtidig vil en diagnose også kunne medføre frygten for stigmatisering og tab af selvtillid. Samfundsmæssigt kan diagnoser medvirke til at muliggøre kortlægning af ADHD forekomst, hvilket vil indgå i den generelle sundhedsplanlægning. ADHD diagnosen stilles ud fra gældende diagnose- og klassifikationssystemer: DSM-IV, det amerikanske system, samt ICD-10 systemet, der anvendes i Danmark. De to klassifikationssystemer adskiller sig lidt fra hinanden, hvilket kan dokumenteres af videnskabelige studier. Det er vigtigt, at diagnoserne er valide, hvilket bl.a. sikres ved at have forskellige tilgange til diagnosticeringen (klinisk beskrivelse, afgrænsning overfor andre sygdomme, laboratorieværdier, familiestudier, behandlingsrespons mm). Erik Simonsen var her også inde på arbejdet med tidlig diagnosticering af ADHD ved anvendelse af tidlige markører og risikofaktorer. Der ses i dag en stigende forekomst af ADHD hos voksne. Her er børnediagnosen ADHD interessant for voksen-psykiaterne, da der er en sammenhæng mellem ADHD i børneårene og psykopatologien i voksenlivet. Forebyggelse af misbrug, kriminalitet, blivende personlighedsforandringer, social arv og opvækstforhold, vil her være vigtige faktorer at arbejde videre med. Forbruget af ADHD medicin har udviklet sig eksponentielt i løbet af de seneste år. Korttidseffekten af behandlingen er veldokumenteret, men der foreligger imidlertid kun meget få studier over langtidseffekten. Psykiatrisk Forskningsenhed er netop ved at påbegynde et forskningsprojekt i samarbejde med Copenhagen Trial Unit, hvor formålet bl.a. er at undersøge langtidsbehandling med methylphenidat. Erik Simonsen pegede på de etiske dilemmaer ved den medicinske behandling: måske er det slet ikke en sygdom, vi behandler men en senmodning eller samspilsramt i et opskruet informationssamfund. På hvilket informationsgrundlag skal vi behandle? Og hvem er kvalificerede beslutningstagere? Erik Simonsen sluttede af med at henvise til relevante bøger omhandlende de berørte dilemmaer i indlægget (Titler på bøger kan ses i powerpoints). Powerpoints se her 10

11 Diagnostik og etik etiske aspekter ved diagnosesamfundet Oplæg i plenum Af Lotte Hvas, medlem af etisk råd, dr. Med og praktiserende læge i Præstø Lotte Hvas indledte med at understrege, at det er diagnosen ADHD, jeg forholder mig kritisk til og ikke patienten. Der er tale om patienter, som ikke trives og ofte har det rigtig svært. Men der er god grund til at stoppe op og spørge Hvad er det egentlig, vi har gang i?. Antallet af patienter i behandlingspsykiatrien er steget med 40 % fra (sengepladser faldet med 20% i samme periode). Der udskrives ca DDD døgndoser ADHD medicin i DK ca. halvdelen til børn. I vores region lidt mere end gennemsnitligt. 27,4 % af EU s befolkning vil i løbet af et år kunne få en psykiatrisk diagnose (DSM-4) Hjælper vi nu også altid patienten, når vi tilbyder diagnostik og behandling, eller risikerer vi også at skade, når vi udstyrer en patient med en - muligvis livslang - diagnose? Og er "jagten på en diagnose" et udtryk for en øget sygelighed, bedre opsporing eller udtryk for medikalisering af hverdagslivet? ADHD- diagnosen møder den praktiserende læge gerne, når bekymrede forældre indleder med et diagnoseforslag, som er blevet bekræftet via lærere eller internetsøgning. Eller det kan være børn og unge, der allerede har fået diagnosen. Lotte Hvas hæftede sig med bekymring ved de store variationer, der er i de diagnostiske forløb. Nogle har fået en superudredning, mens andre patienter har fået en diagnose på et noget løsere grundlag trukket den i en automat. Lotte Hvas drog paralleller til sin doktordisputats, der problematiserede flere årtiers hormonbehandling af kvinder, som brat stoppede, da en stor international undersøgelse viste at hormonbehandlingen øgede risikoen for visse kræftformer. Nærmest fra den ene dag til den anden holdt kvinderne op med at komme til læge med symptomer på overgangsalder. Eksemplet blev brugt til at vise, hvordan medikalisering og risikotænkning kan skabe en fortælling, hvor raske patienter bliver syge, og så i øvrigt gøres raske igen, når medicinen viser sig at være uheldig. Fortællingen om patienten, som har ADHD, vil måske vise sig at have lighedspunkter vi ved det ikke endnu! I den Hippokratiske ed lyder et af budene: Først og fremmest ikke skade. Vi har sparsom viden om den medicinske behandling - og vi ved foreløbigt meget lidt om langtidsvirkningerne når vi sætter børn i måske livslang behandling. Det skal vi være opmærksomme på! Hovedbudskabet til praktiserende læger var: Vi må tage udgangspunkt i, at nogle mennesker har det svært, og vi skal forsøge at hjælpe dem og ikke være dommere i kampen om diagnoser, ætiologi osv. Vi skal tænke os om, vi skal reflektere, og hele tide tænke over, hvad er det egentlig vi har gang i? Først og fremmest skal vi ikke skade og vi skal i højere grad spørge os selv, om det er godt eller skidt at få en diagnose? Vi skal reflektere over, hvad en diagnose vil kunne betyde for patienten f.eks. af rettigheder til velfærdsgoder eller eksklusion fra muligheder og fællesskaber. Vi må kunne diskutere formålet med henvisningen med patienten. Er formålet f.eks. at få medicin, hjælp i skolen eller kan det skaffes på anden vis? Vi kan håbe på, at vi har nogle fornuftige samarbejdspartnere, klare sagsgange, hurtig afklaring, ekspertise at trække på, når vi har brug for det. Men vi skal passe på, vi ikke fokuserer på de 11

12 forkerte løsningsmodeller, når vi som i dag behandler individet frem for kulturen. Kan vores rolle som praktiserende læger også være at hjælpe patienterne med en anden og bedre fortælling? Powerpoints se her Medicinsk behandling og opfølgning Børn og Unge Oplæg i plenum Af Ane Marie Erenbjerg Ane Marie Erenbjerg havde i sit indlæg fokus på den medicinske behandling af ADHD. Først skal der stilles den korrekte diagnose, hvilket kan være svært, da symptomerne dels kan aftage og dels observeres ved andre sygdomme/lidelser. Dertil kommer problemet med komorbiditet, der kan vanskeliggøre sygdomsbilledet og en eventuel behandling. Behandling af ADHD bør foregå ved en kombination af indsatsområder i et tværfagligt samarbejde: Familievejledning, adfærdsterapi, pædagogisk metoder samt medicinsk behandling. Ane-Marie præsenterede os for de forskellige markedsførte præparater til behandling af ADHD. Den medicinske behandling startes altid med 5 mg methylphenidat til børn såvel som voksne. Det er Ane Maries erfaring, at almindelige methylphenidat-tabletter oftest kun har en virkningsvarighed på op til 2,5 time selv om en virkning på 4 timer er foreskrevet. Det er Ane- Maries oplevelse, at depotpræparaterne ikke virker optimalt på alle. Methylphenidat kan ikke anvendes som diagnostikum. Ved medicinsk behandling af ADHD skal man være opmærksom på bivirkninger, som kan variere efter hvilket lægemiddelstof, man behandles med. Ved søvnproblemer kan der gives 3 mg melatonin 1,5 5 timer før sovetid. Endelig skal der tages stilling til behandling af eventuelle følgesygdomme. Ane-Marie diskuterede misbrugspotentialet i anvendelsen af methylphenidat og dexamfetamin. En typisk daglig dosis methylphenidat er på mg, hvis man som misbruger vil opnå en speedlignende effekt, skal man formentlig op på mellem 500 mg og 2000 mg pr. dag. Powerpoints se her Medicinsk behandling og opfølgning - voksne Oplæg i plenum Af Inger Morsing, praktiserende psykiater i Kalundborg Inger Morsing fortalte kort om patologien bag ADHD, som overordnet set er en dysfunktion af det dopaminerge og noradrenerge transmittersystem. Symptomerne ved denne dysfunktion er opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet. Desuden er der i de fleste tilfælde 12

13 også tale om komorbiditet (f.eks. angst, OCD, autisme, misbrug). Man mener, årsagen til ADHD er 80 % genetisk betinget men også iltmangel under fødslen, alkohol eller tobak under graviditet samt hovedtraumer kan forårsage ADHD. Udredningen sker på baggrund af en grundig anamnese, oplysninger fra pårørende, egne observationer samt ved anvendelse af diagnostiske tests. Den medikamentelle behandling af ADHD forestås ved anvendelse af lægemiddelstofferne: Methylphenidat, dexamfetamin, atomoxetin, modafinil samt noradrenerge antidepressiva. Methylphenidat er førstevalg og markedsføres under handelsnavnene: Ritalin (Uno), Medikinet (CR), Motiron, Equasym (Depot). Ved manglende effekt eller mange bivirkninger, kan der skiftes til lægemiddelstoffet atomoxetin, som markedsføres under handelsnavnet Strattera. Ved medicinsk behandling er det vigtigt at holde øje med blodtryk, puls, vægt samt ADHD relevante symptomer. Udover medikamentel behandling, behandles ADHD patienter med psykoeduktion samt ved at skabe struktur i hverdagen. Statistisk set medfører ubehandlet ADHD bl.a. øget forekomst af ulykker, familierelaterede- samt sociale problemer. Inger Morsing sluttede af med at sige, at efter hendes mening - kan ukomplicerede patienter sagtens overgå til almen praksis. Der vil altid være mulighed for genhenvisning samt telefonisk rådgivning hos speciallægen! Powerpoints se her Rådgivnings og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune Oplæg i plenum Af Michael Jensen, konsulent i børnekonsulentcenteret Holbæk Kommune I mange år er mange elever i folkeskolen blevet diagnostiseret væk fra de normale klasser og over i specialundervisningen. Specialundervisningen er dyr og de stigende udgifter til specialområdet presser budgettet på det almene børne- og ungeområde 1. Samtidig er der i Holbæk Kommune et stort politisk fokus på, at diagnosticering og lokalisering af problemer hos barnet ofte påvirke og fastholder et ekskluderende syn på personen helt ind i voksenlivet. Og det kan være tegn på, at vores forståelse af 'det normale' er for smalt. Politikere, pædagoger og lærere har nu fuld fokus på, at de elever, der tidligere blev betegnet som for eksempel adfærdsvanskelige, ADHD-ramte eller autistiske, nu skal være en del af klassens fællesskab den inkluderende folkeskole. Holbæk Kommuner følger trenden i resten af landet og forventer at vedtage en Politik for den inkluderende folkeskole. Her forudsættes en massiv investering i at styrke almenundervisningen, som blandt andet skal være kendetegnet ved differentieret undervisning, et stærkt fokus på de enkelte elevers læringsudvikling og det fællesskab(kontekst), som det enkelte barn er en del af. 1 KL`s kommunebenchmarking(2009) viser, at andelen af udgifterne til specialundervisning er på 22,7 % i Holbæk Kommune af de samlede udgifter til folkeskoleundervisning. Kommunens andel af udgifter til specialskoleområdet er det fjerde højeste af landets kommune. 13

14 Det skal ske ved at lærerne hele tiden reflekterer over undervisningen og de situationer, der opstår i løbet af en dag. De skal i høj grad gentænke deres praksis, når en elev er urolig, ved at besvare spørgsmålet: Kan det være noget ved min undervisning eller i fællesskabet, som kan ændres, så uroen kan dæmpes? I praksis er der tale om at reducere udgifterne til specialundervisning samtidig med, at udgifterne til almenundervisningen øges. De nye vejledninger og henvisninger Oplæg i plenum Af Kitt Larsen, praksiskonsulent i børnepsykiatrien og praktiserende læge Kitt Larsen indledte med at fortælle om den opgaveglidning, der blev godkendt af praksisudvalget i efteråret 2011 og herefter igangsat i form af den nye vejledning ADHD-vejledning og opfølgende medicinsk behandling. Sundhedsstyrelsen har i 2012 revideret sin vejledning, således at vedligeholdelsesbehandling kan varetages af den praktiserende læge efter konkret aftale og i samarbejde med speciallæge i Børneog Ungdomspsykatri. Det er altså en kan opgave for almen praksis. Spørgsmålet er som om vi vil varetage den medicinske kontrol? Kitt Larsen pegede på, at det kunne fordre et stærkt fokus på en optimering af elektronisk korrespondance (behandlingsplaner) fra Børne- og Ungedomspsykiatrien. Dette skal suppleres med en dialog ifm. overlevering af patienten. Det må være en opgave for Praksisudvalget at afdække mulighederne for eksempelvis en 2-aftale for kontrolkonsultationer (en årskontrol + 1 konsultation). Yderligere vurderes der at være et efteruddannelsesbehov i almen praksis. Fra salen kom der flere kommentarer til at opgaveglidning ikke var særlig godt timet med det økonomiske loft og der blev efterspurgt en 2 aftale. Nogle praktiserende læger udtrykte også faglig bekymring for opgaveglidningen og understregede, at det var en specialistopgave. Kitt Larsen talte for, at det fagligt giver rigtig god mening at placere opgaven i almen praksis. Først og fremmest kender vi familierne og der er ofte brug for koordination og samarbejde. Ofte er der eksempelvis et særligt behov for at snakke misbrug og prævention med de unge. Det er hos os, de løbende skal have taget stilling til kørekort. Vi spiller også en vigtig rolle, når vi taler om at udligne social ulighed shared care. Hvad består den nye opgave i?: De børn vi kan overtage har været gennem et 3-4 års forløb i et ADHD-team. Der er tale om de ukomplicerede forløb og der er eks. ingen komorbiditet eller supplerende psykofarmaka. Patienterne er medicinsk stabile (2 præparater). 14

15 Der anbefales kontrol 1-2 gange årligt, hvor vægt, højde, BT, puls, comliance, bivirkninger, trivsel, dosis og det fortsatte behandlingsbehov vurderes. Ved problemer eller behov for revurdering genhenvises patienten til ADHD-teamet < 4 uger. Efterfølgende blev hovedindholdet i de relevante vejledninger gennemgået, som alle kan findes på sundhed.dk.: ADHD - vejledning om opfølgende medicinsk behandling Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere: Den gode henvisning til psykiatrien Voksne Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere. Den gode henvisning til psykiatrien Børn og unge Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere. Henvisning af patienter med akut behov for psykiatrisk hjælp Vejledning til praktiserende læger, vagtlæger, privatpraktiserende psykiatere og læger på somatiske skadestuer og afdelinger: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-bogu/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-voksne/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-bogu/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/akutbehov-psykiatrisk-hjaelp/ Kitt Larsen sluttede af med en opfordring til almen praksis om at henvende sig til hende som praksiskonsulent i Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvis man oplevede problemer eller havde forslag til initiativer. 15

16 Workshop Syd Oplægsholdere: Jesper Pedersen, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspykiatrien og Birgitte Barfod, kommunelæge for Børn og unge i Næstved Kommune. Sessionsleder: Niels Svensson, praktiserende læge Femø Workshoppen indledtes med to indlæg fra ledende overlæge i Børne og Ungdomspsykiatrien Jesper Pedersen og Kommunelæge Birgitte Barfod, Næstved kommune. Den efterfølgende diskussion fokuserede på følgende områder: Den gode henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Almen praksis fandt at udfyldelsen af henvisningen var tidskrævende for almen praksis, og kun få af spørgsmålene var mulige at udfylde og havde relevante for almen praksis. En præcis henvisning er dog en forudsætning for en korrekt udredning i psykiatrien. Psykiatrien fandt, at det er vigtigt, at den praktiserende læge bliver orienteret løbende, mens patienten er i behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Psykiatrien ønsker at levere en skriftlig aftale, når patienten ophørere i Børne- og Ungdomspsykiatrien og overgives til behandling i almen praksis. Særlige problemstillinger og udfordringer med ressourcefamilier blev drøftet, ligesom begrebet inklusion. Der er en landpolitisk beslutning om, at der skal ske inklusion af ADHD børn det er ikke til diskussion men et vilkår, og øget integration er en nødvendighed. Udredningen af et barn i PPR regi vil tage ca. 6 måneder, og ny lovgivning på området betyder, at skoler og institutioner kan henvende sig direkte til PPR. Der var en oplevelse i psykiatrien af, at PPR kontorerne i kommunerne er holdt op med at henvise børn til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der var et udbredt ønske blandt workshoppens deltagere om, at der fremadrettet etableres et mere formaliseret samarbejde mellem kommune, almen praksis og psykiatri. Workshop Vest Oplægsholder: Søren Krue, overlæge Børne- og Ungepsykiatrien Tovholder: Poul Erik Holst, praktiserende læge i Holbæk Søren Krue var oplægsholder for Workshop Vest. Her blev især patientforløb og samarbejde mellem de mange aktører diskuteret. Det fremgik, at samarbejdet i lokalområdet mellem ADHD klinikken, privat praktiserende psykiatere og pædiatere er godt. Dog kan samarbejdet mellem ADHD klinikken og de praktiserende læger til tider være vanskeligt. Der blev fra salen udtrykt bekymring for om kvaliteten af udredningen er ens i regionen. Ligeledes blev overgangen fra 16

17 børne- til voksen psykiatrien af mange anset som problematisk. Det er den praktiserende læge, der skal henvise til voksenpsykiatrien. Der er imidlertid meget lang ventetid, hvilket betyder, at henvisningen skal sendes i meget god tid. Der var i salen et ønske om, at børnepsykiatrien hjælper med overgangen til voksenpsykiatrien, så den unge patient ikke strander hos den praktiserende læge. Der var blandt de praktiserende læger en generel frustration over at skulle overtage vedligeholdelsesbehandlingen af ADHD patienter: Får for mange børn medicin?, Er langsigtet behandling problematisk?, Hvornår skal der laves seponeringsforsøg?, Hvad hvis det hele sejler og patienterne ikke møder op i praksis? var blot nogle af spørgsmålene. Et forslag kunne være at få udarbejdet nogle generelle retningslinjer for sagsgangen. Workshop Øst Oplægsholdere: Pia Parding, overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Jonas Hansen, psykolog og konsulent PPR i Roskilde Kommune, Mark Boel Lund, psykolog og konsulent PPR i Roskilde kommune, Trine Hesselbjerg Hansen, psykolog og konsulent i Køge Kommune, Susanne Marlene Andersen, psykolog og konsulent i Køge Kommune. Sessionsleder: Susanne Larsen, praktiserende læge i Borup Pia Parding, overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien fortalte at ventetider aktuelt er 2 måneder for Børne- og Ungdomspykiatrien i Roskilde. Ventetiderne er 2-3 uger for akutte henvisninger. Pia Parding bekræftede også, at de fleste unge med misbrug blev afvist og forklarede at det ikke klinisk giver mening at starte udredning og behandling, når der er misbrug. Flere praktiserende læger problematiserede denne praksis, idet der ikke i alle kommuner er relevante misbrugsafvænningstilbud til de helt unge. Mark Boel Lund og Jonas Hansen, begge psykologer fra PPR i Roskilde Kommune redegjorde for, hvordan der i PPR arbejder med inklusions-tankegangen. Det indebærer bl.a., at der er et stærkt fokus på at forandre barnets kontekst, udvikle barnets relationer med det formål at afhjælpe de vanskeligheder der opleves. PPR laver kliniske test ifm. indlæringsvanskeligheder. Men PPR ser det ikke som sin opgave at lave test som WICK, det er en opgave for Børne- og Ungdomspsykiatrien. Trine Hesselbjerg Hansen og Susanne Marlene Andersen, begge psykologer og konsulenter i Køge Kommune fortalte om Familiecenterets tilbud til familier. Familiecenteret tilbyder bl.a. et autistkurser og ADHD-kurser for forældre med nydiagnostiserede børn og unge. Der arbejdes her med at styrke forældrene i mestringen af deres børn/unge og der skabes netværk, som familierne har rigtig god nytte af. I plenum blev efterlyst at kommunen orienterer praktiserende læge (selvfølgelig efter samtykke) om status og indsats. Det sker ikke i dag. Sammenfattende tydeliggjorde workshoppen nogle udviklingspotentialer i samarbejdet: 17

18 Hvad gør vi når der er uenighed f.eks. mellem forældre og PPR/skole? Kan vi undgå at praktiserende læge ikke på ny henviser patienter til psykiatrien, når samme patient én gang tidligere er afsluttet i PPR? Almen praksis opgaver skal tydeliggøres f.eks. at almen praksis ikke skal gennemføre test m.v. til brug for diagnostik i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Vi skal blive meget bedre til at orientere hinanden helt nødvendigt for at praktiserende læge kan være tovholder. Kan de kommunale lægelaug være løftestang for et styrket samarbejde? 18

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år Til Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers SV Att Embedslæge Elisabeth Work Århus d 23 Marts 2015 Høringssvar til Sagsnr. 5-4411-1729/1/ Reference EL W Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF Udgivet af: Videnscenter for

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Indhold National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere