Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen Plenumoplæg og tre workshops ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3. Plenumoplæg og tre workshops... 6. ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6"

Transkript

1

2 Indhold Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3 Plenumoplæg og tre workshops... 6 ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6 Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland... 7 Diagnostik og etik Psykiatrisk diagnostik og klassifikation Diagnostik og etik etiske aspekter ved diagnosesamfundet Medicinsk behandling og opfølgning Børn og Unge Medicinsk behandling og opfølgning - voksne Rådgivnings og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune De nye vejledninger og henvisninger Workshop Syd Workshop Vest Workshop Øst... 17

3 Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen 126 deltog i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis ADHD- konference den 17. september. Konferencen havde særligt fokus på samarbejdet om børn og unge med ADHD med udgangspunkt i den praktiserende læge og de mange samarbejdsrelationer. Derudover bidrog konferencen med inspiration fra et etisk og forskningsmæssigt perspektiv på den stigende forekomst af ADHD og behandlingsindsatsen. Konferencen var ansporet af en aftale om, at praktiserende læger efter aftale kan videreføre behandlingen af de ukomplicerede og stabile børn og unge. Derfor var der også fokus på, hvad de nyeste vejledninger indebærer for den praktiserende læge. I denne konferencerapport gives et kort resumé af de forskellige oplæg, som blev holdt i både plenum og i de 3 afsluttende workshops, som konferencen bestod af. Nedenfor er uddrag af de vigtigste budskaber og dilemmaer fra dagen. Bliver der diagnostiseret for mange eller for få? I Region Sjælland er antallet af patienter, som er diagnostiseret og i behandling med ADHDmedicin, steget fra i 2007 til patienter i Der er meget store lokale forskelle i antal diagnostiserede patienter i Regionen, ligesom der er store nationale forskelle mellem regionerne. Faktum: Vi ved ikke, om det er for mange eller for få. Vi skal tænke os om! Vi har stor erfaring med den medicinske behandling - men vi ved foreløbigt meget lidt om langtidsvirkningerne når vi sætter børn i måske livslang behandling. Der er flere andre etiske dilemmaer. Behandlerne må reflektere over om den enkelte patient måske slet ikke har en sygdom, men derimod en senmodning eller vanskeligheder med at begå sig i et hastigt forandrende samfund. Omvendt er der patienter, som oplever en mærkbar forbedring af den medicinske behandling. Patienter med mistanke om ADHD afvises, hvis de har misbrugsproblemer! Unge med misbrugsproblemer bliver nogen gange afvist, når de bliver henvist til udredning i Børnog Ungepsykiatrien. Det er ikke i tråd med Psykiatriens retningslinjer, men det sker og er ofte begrundet i, at der ikke kan laves en retvisende udredning når patienten har et misbrug. Børne- og ungdomspsykiatrien afviser ikke psykisk syge med misbrug, hvis tilstanden i sig selv indikerer psykiatrisk udredning og behandling Mangelfulde henvisninger er spild af ressourcer! Omkring 20 % af henvisningerne til børnepsykiatrisk afdeling afvises, enten fordi henvisningen ikke er fyldestgørende jf. den gode henvisning eller fordi patienten har misbrugsproblemer. Der er et gevinstpotentiale for såvel psykiatri, almen praksis, kommuner (PPR) og patienter i at mindske antallet af afviste henvisninger. Tættere samarbejde mellem PPR og almen praksis blev efterlyst Et tættere samarbejde med kommunerne om sårbare/udsatte børn og unge som man kender det ifht. ældre - blev efterlyst. Praktiserende læger efterlyste bl.a. mere viden om kommunernes tilbud til børn og unge med ADHD, viden om hvad psykologerne i PPR foretager sig og ikke foretager sig, kontaktoplysninger til PPR m.v. 3

4 Folkeskolen i forandring Inkluderende læringsmiljøer er på dagsordenen i disse år og her handler det om at styrke almenundervisningen samtidig med at alle børn sikres bedre faglige udfordringer og muligheder for at indgå i fællesskaber. Kapacitetsbegrænsninger i psykiatrien og økonomisk loft i almen praksis. En massiv stigning i antallet af henvisninger til Børne- og Ungepsykiatrien betyder, at det er nødvendigt med en opgaveglidning i forhold til de ukomplicerede patienter, såfremt ventetiderne til alvorlige psykiatriske lidelser skal fastholdes på nuværende niveau. De praktiserende læger problematiserede yderligere opgaveglidning med henvisning til udmelding om økonomisk loft. Omvendt er mange ADHD-patienter så ukomplikke målgruppe. Rolls royce eller Skoda? forskelle i diagnostiske metoder Der kan konstateres at der er forskelle i de udrednings- og behandlingsprogrammer der tilbydes i Børne- og Ungdomspsykiatrien og hos de praktiserende speciallæger. Det betyder, at der måske er et kvalitetsforbedringspotentiale. Føler almen praksis sig rustet til at tage sig af den opfølgende behandling af børn og unge med en ADHD-diagnose? I konferencen blev der afslutningsvis omdelt et evalueringsskema, hvor de deltagende praktiserede læger blev spurgt, om de på nuværende tidspunkt følte sig rustet til opgaven. 45 læger besvarede spørgsmålet, heraf svarede 21 ja, 8 nej og 16 ved ikke. De læger, der svarede nej og ved ikke begrundede det overvejende med uklarhed om honorar. Yderligere udtrykte flere af de adspurgte bekymring for de etiske dilemmaer i den medicinske behandling. Endelig blev der efterlyst en konkret plan for forløb, behandling, kontrol og tilbagehenvisning til psykiatrien, ligesom der blev efterlyst efteruddannelse. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis vil i samarbejde med Psykiatrien tage stillingen til, hvordan der kan arbejdes videre med disse hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen. 4

5 Program Kl Velkomst og dagens program Kl ADHD- indsatsen i Region Sjælland Kl Kl Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Diagnostik og etik Kl Pause Kl Medicinsk behandling og opfølgning Kl Frokost Kl Rådgivnings- og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune Kl De nye vejledninger og henvisninger Kl Pause Kl Tre workshops om ADHD hos børn og voksne Kl Pause Kl Opsamling i plenum Kl Afslutning og det fremtidige arbejde 5

6 Plenumoplæg og tre workshops Rapporten her følger kronologien i ADHD-konferencen. Dagen blev afsluttet med 3 workshops, hvor praktiserende læger, kommuner, praktiserende speciallæger og psykiatri havde lejlighed til at mødes om det lokale samarbejde i Område Øst (Roskilde- Køge), Område Syd (Næstved- Nykøbing F.) og Område Vest (Holbæk- Slagelse) ADHD-indsatsen i Region Sjælland Oplæg i plenum Af Søren Bredkjær, lægelig direktør, Psykiatrien Region Sjælland I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer, der indløser recepter på medicin mod ADHD fra personer i 2002 til personer i 2011 i Danmark. Tallene viser også, at antallet af personer, der indløser ADHD- medicin for første gang ikke er steget fra 2010 til Der er derimod rigtig mange, der genopstarter behandlingen med ADHD- medicin efter at have holdt pause i mindst 2 år. Personer der har indløst recept på ADHD-medicin Landstal (kilde: Sundhedsstyrelsen) Mængdeforbruget af ADHDmedicin fordelt på regioner Opgjort for 2011 (kilde: Sundhedsstyrelsen) Antal personer i ADHD behandling Udvikling fra (kilde: Antal personer i ADHD behandling fordelt på kommuner Data fra 2011 (Kilde: Sundhedsstyrelsen) KOMMUNE Antal personer % i behandling Indekstal Odsherred 424 1, Kalundborg 579 1, Holbæk 724 1, Slagelse 660 0, Sorø 250 0, Lejre 210 0, Guldborgsund 423 0, Vordingborg 288 0, Greve 329 0, Næstved 496 0,61 99 Lolland 244 0,53 96 Ringsted 199 0,61 96 Solrød 126 0,60 95 Køge 351 0,61 94 Roskilde 505 0,61 94 Faxe 181 0,51 85 Stevns 106 0,49 82 I alt: ,76 % 6

7 Kigger man på, hvordan antallet af personer i ADHD- behandling fordeler sig på kommuner, er der store variationer. Internationale studier viser tilsvarende store forskelle mellem forskellige lande. Der er de seneste år arbejdet med kliniske retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med ADHD: Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab har udarbejdet referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD 2008 Psykiatrien Region Sjælland har udarbejdet kliniske retningslinjer for ADHD i Børne- og ungdomspsykiatrien og i Psykiatrien 2011 Dansk Psykiatrisk Selskab er i gang med at udarbejde kliniske retningslinjer for udredning og behandling af voksne med ADHD 2012 Sundhedsstyrelsen udarbejder i øjeblikket nationale kliniske retningslinjer for ADHD-behandling. Disse retningslinjer forventes klar i I den gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen slås fast:. at behandling af børn og unge med antipsykotika, benzodiazepiner, stemningsstabiliserende lægemidler (lithium og antiepileptika) og melatonin er en specialistopgave og derfor ikke bør finde sted i almen praksis, med mindre det er aftalt med en speciallæge. I vejledningen præciseres, at det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, om børn og unge under 18 år har behov for medikamentel behandling af psykisk lidelse. Men der åbnes også for at: Den praktiserende læge kan overtage den videre medikamentelle behandling, dvs. vedligeholdelsesbehandlingen, hvis det sker efter en konkret aftale og i samarbejde med speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri. Det er denne åbning til en ny arbejdsdeling, som er genstand for dagens arrangement. Powerpoints se her Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland Oplæg i plenum Af Jesper Pedersen, ledende overlæge, Børne- og Ungepsykiatrien Region Sjælland Jesper Pedersen indledte med at fortælle om Børne- og Ungdomspsykiatriens (0-17 årige) organisering og det fortløbende behov, der er for at sikre flow i opgaveglidningen. Det er vigtigt, at vi i Børne- og ungdomspsykiatrien kan sikre de specialistkrævende patienter behandling. Det indebærer, at almen praksis kan overtage de ukomplicerede børn og unge. Udredning for ADHD er ofte kompliceret af komorbiditet, udviklingsforstyrrelser og psykosociale forhold f.eks. omsorgssvigt, sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Symptomerne ved ADHD er uspecifikke nemlig f.eks. hyperaktivitet, koncentrations- og indlæringsproblemer og impulsivitet, som hver i sær kan forekomme ved andre tilstande end ADHD. Udrednings- og behandlingforløbet stiller derfor store krav om et bredt tværfagligt samarbejde mellem hjem, kommunen (skole, PPR), psykiatri og familiens egen læge. 7

8 Målgruppen i Børne- og Ungdomspsykiatrien er de ca. 200 nye patienter, hvor der er dokumenteret mistanke om ADHD-fænomener og hvor en relevant pædagogisk indsats er afprøvet. Det er helt afgørende, at kommunen har forsøgt at afhjælpe de mest dominerende sociale problemer. Jesper Pedersen gennemgik arbejdsgange og gennemsnitlige ventetider: Visitation (inden 8 dg). Ventetid (1-2 mdr.) Forsamtale (1 md. før undersøgelsen) Udredning (2-4 uger) Behandlingen indledes. Kontrol i ADHD-team de første 4 år. Først herefter kan patienten eventuelt overgå til opfølgning i almen praksis. Fra salen kom der bemærkninger om, at disse ventetider ikke stemte med de noget længere ventetider, som man oplevede i lægehusene i nogle dele af Regionen. En praktiserende læger problematiserede, at patienter med misbrugsproblemer blev afvist i psykiatrien. Jesper Pedersen svarede, at Det ikke er i overensstemmelse med psykiatriens retningslinjer, at afvise patienter, som har misbrugsproblemer. Han oplyste derimod at godt 20 30% af de henviste patienter blev afvist fordi der ikke var tilstrækkelig gode oplysninger i henvisningen. Jesper Pedersen opfordrede i den forbindelse til, at kommunerne visiterer direkte til psykiatrien og ikke til den praktiserende læge. En fyldestgørende henvisning (Den gode henvisning) af patient ifm mistanke om ADHD indeholder bl.a. en PPR-redegørelse baseret på observationer fra skole samt dokumentation for, at man her har afprøvet pædagogiske og socialt at afhjælpe barnets problemer. Alligevel kommer der henvisninger fra almen praksis, som mangler PPR-redegørelsen. Dem afviser vi, oplyste Jesper Pedersen og understregede vigtigheden af, at mistrivsel, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder er søgt afhjulpet med relevante pæadagogiske/sociale tiltag forinden. 8

9 Jesper Pedersen beskrev til sidst organiseringen af det tilbud Børne- og ungepsykiatrien har til patienter henvist med mistanke om ADHD. I henholdsvis Holbæk, Roskilde og Næstved er der et ADHD-team bestående af 1 speciallæge og 3 sygeplejersker. Et patientforløb varer typisk 4 år og består af: Det 1. år (9 besøg og ét netværksmøde). Det 2. år (4 besøg og ét netværksmøde). Det 3. år (4 besøg og ét netværksmøde). Det 4. år (2 besøg og ét netværksmøde). Udredningsdelen består af observation for eventuel ny psykopatologi, vurdering af behandlingseffekt, vurdering af dosis og eventuelle bivirkninger af medicinen samt tværsektoriel koordinering. Udredning og behandling foregår samtidigt. Fra salen blev der spurgt til det meget grundige og ressourcekrævende forløb i Børne- og Ungepsykiatrien sammenlignet med f.eks. tilsvarende udrednings- og behandlingsforløb hos praktiserende speciallæger. Powerpoints se her 9

10 Diagnostik og etik Psykiatrisk diagnostik og klassifikation Oplæg i plenum Af Erik Simonsen, forskningschef i psykiatrien Region Sjælland Erik Simonsens indlæg gav os en forskningsbaseret introduktion til ADHD hovedsaligt med fokus på diagnose, symptomer/adfærd og behandling, hvor udgangspunktet var det stadigt stigende antal af psykiatriske diagnoser. Erik Simonsen understregede, hvor vigtige diagnoser er både for psykiatrien som profession, men i særdeleshed også for patienten og samfundet. I psykiatrien kan man anvende ADHD diagnoserne til at opsamle og systematisere viden om lidelsen. For patienten vil en diagnose kunne fjerne skyld og skabe medfølelse. Det kan være en adgangsbillet til velfærdssamfundet. Samtidig vil en diagnose også kunne medføre frygten for stigmatisering og tab af selvtillid. Samfundsmæssigt kan diagnoser medvirke til at muliggøre kortlægning af ADHD forekomst, hvilket vil indgå i den generelle sundhedsplanlægning. ADHD diagnosen stilles ud fra gældende diagnose- og klassifikationssystemer: DSM-IV, det amerikanske system, samt ICD-10 systemet, der anvendes i Danmark. De to klassifikationssystemer adskiller sig lidt fra hinanden, hvilket kan dokumenteres af videnskabelige studier. Det er vigtigt, at diagnoserne er valide, hvilket bl.a. sikres ved at have forskellige tilgange til diagnosticeringen (klinisk beskrivelse, afgrænsning overfor andre sygdomme, laboratorieværdier, familiestudier, behandlingsrespons mm). Erik Simonsen var her også inde på arbejdet med tidlig diagnosticering af ADHD ved anvendelse af tidlige markører og risikofaktorer. Der ses i dag en stigende forekomst af ADHD hos voksne. Her er børnediagnosen ADHD interessant for voksen-psykiaterne, da der er en sammenhæng mellem ADHD i børneårene og psykopatologien i voksenlivet. Forebyggelse af misbrug, kriminalitet, blivende personlighedsforandringer, social arv og opvækstforhold, vil her være vigtige faktorer at arbejde videre med. Forbruget af ADHD medicin har udviklet sig eksponentielt i løbet af de seneste år. Korttidseffekten af behandlingen er veldokumenteret, men der foreligger imidlertid kun meget få studier over langtidseffekten. Psykiatrisk Forskningsenhed er netop ved at påbegynde et forskningsprojekt i samarbejde med Copenhagen Trial Unit, hvor formålet bl.a. er at undersøge langtidsbehandling med methylphenidat. Erik Simonsen pegede på de etiske dilemmaer ved den medicinske behandling: måske er det slet ikke en sygdom, vi behandler men en senmodning eller samspilsramt i et opskruet informationssamfund. På hvilket informationsgrundlag skal vi behandle? Og hvem er kvalificerede beslutningstagere? Erik Simonsen sluttede af med at henvise til relevante bøger omhandlende de berørte dilemmaer i indlægget (Titler på bøger kan ses i powerpoints). Powerpoints se her 10

11 Diagnostik og etik etiske aspekter ved diagnosesamfundet Oplæg i plenum Af Lotte Hvas, medlem af etisk råd, dr. Med og praktiserende læge i Præstø Lotte Hvas indledte med at understrege, at det er diagnosen ADHD, jeg forholder mig kritisk til og ikke patienten. Der er tale om patienter, som ikke trives og ofte har det rigtig svært. Men der er god grund til at stoppe op og spørge Hvad er det egentlig, vi har gang i?. Antallet af patienter i behandlingspsykiatrien er steget med 40 % fra (sengepladser faldet med 20% i samme periode). Der udskrives ca DDD døgndoser ADHD medicin i DK ca. halvdelen til børn. I vores region lidt mere end gennemsnitligt. 27,4 % af EU s befolkning vil i løbet af et år kunne få en psykiatrisk diagnose (DSM-4) Hjælper vi nu også altid patienten, når vi tilbyder diagnostik og behandling, eller risikerer vi også at skade, når vi udstyrer en patient med en - muligvis livslang - diagnose? Og er "jagten på en diagnose" et udtryk for en øget sygelighed, bedre opsporing eller udtryk for medikalisering af hverdagslivet? ADHD- diagnosen møder den praktiserende læge gerne, når bekymrede forældre indleder med et diagnoseforslag, som er blevet bekræftet via lærere eller internetsøgning. Eller det kan være børn og unge, der allerede har fået diagnosen. Lotte Hvas hæftede sig med bekymring ved de store variationer, der er i de diagnostiske forløb. Nogle har fået en superudredning, mens andre patienter har fået en diagnose på et noget løsere grundlag trukket den i en automat. Lotte Hvas drog paralleller til sin doktordisputats, der problematiserede flere årtiers hormonbehandling af kvinder, som brat stoppede, da en stor international undersøgelse viste at hormonbehandlingen øgede risikoen for visse kræftformer. Nærmest fra den ene dag til den anden holdt kvinderne op med at komme til læge med symptomer på overgangsalder. Eksemplet blev brugt til at vise, hvordan medikalisering og risikotænkning kan skabe en fortælling, hvor raske patienter bliver syge, og så i øvrigt gøres raske igen, når medicinen viser sig at være uheldig. Fortællingen om patienten, som har ADHD, vil måske vise sig at have lighedspunkter vi ved det ikke endnu! I den Hippokratiske ed lyder et af budene: Først og fremmest ikke skade. Vi har sparsom viden om den medicinske behandling - og vi ved foreløbigt meget lidt om langtidsvirkningerne når vi sætter børn i måske livslang behandling. Det skal vi være opmærksomme på! Hovedbudskabet til praktiserende læger var: Vi må tage udgangspunkt i, at nogle mennesker har det svært, og vi skal forsøge at hjælpe dem og ikke være dommere i kampen om diagnoser, ætiologi osv. Vi skal tænke os om, vi skal reflektere, og hele tide tænke over, hvad er det egentlig vi har gang i? Først og fremmest skal vi ikke skade og vi skal i højere grad spørge os selv, om det er godt eller skidt at få en diagnose? Vi skal reflektere over, hvad en diagnose vil kunne betyde for patienten f.eks. af rettigheder til velfærdsgoder eller eksklusion fra muligheder og fællesskaber. Vi må kunne diskutere formålet med henvisningen med patienten. Er formålet f.eks. at få medicin, hjælp i skolen eller kan det skaffes på anden vis? Vi kan håbe på, at vi har nogle fornuftige samarbejdspartnere, klare sagsgange, hurtig afklaring, ekspertise at trække på, når vi har brug for det. Men vi skal passe på, vi ikke fokuserer på de 11

12 forkerte løsningsmodeller, når vi som i dag behandler individet frem for kulturen. Kan vores rolle som praktiserende læger også være at hjælpe patienterne med en anden og bedre fortælling? Powerpoints se her Medicinsk behandling og opfølgning Børn og Unge Oplæg i plenum Af Ane Marie Erenbjerg Ane Marie Erenbjerg havde i sit indlæg fokus på den medicinske behandling af ADHD. Først skal der stilles den korrekte diagnose, hvilket kan være svært, da symptomerne dels kan aftage og dels observeres ved andre sygdomme/lidelser. Dertil kommer problemet med komorbiditet, der kan vanskeliggøre sygdomsbilledet og en eventuel behandling. Behandling af ADHD bør foregå ved en kombination af indsatsområder i et tværfagligt samarbejde: Familievejledning, adfærdsterapi, pædagogisk metoder samt medicinsk behandling. Ane-Marie præsenterede os for de forskellige markedsførte præparater til behandling af ADHD. Den medicinske behandling startes altid med 5 mg methylphenidat til børn såvel som voksne. Det er Ane Maries erfaring, at almindelige methylphenidat-tabletter oftest kun har en virkningsvarighed på op til 2,5 time selv om en virkning på 4 timer er foreskrevet. Det er Ane- Maries oplevelse, at depotpræparaterne ikke virker optimalt på alle. Methylphenidat kan ikke anvendes som diagnostikum. Ved medicinsk behandling af ADHD skal man være opmærksom på bivirkninger, som kan variere efter hvilket lægemiddelstof, man behandles med. Ved søvnproblemer kan der gives 3 mg melatonin 1,5 5 timer før sovetid. Endelig skal der tages stilling til behandling af eventuelle følgesygdomme. Ane-Marie diskuterede misbrugspotentialet i anvendelsen af methylphenidat og dexamfetamin. En typisk daglig dosis methylphenidat er på mg, hvis man som misbruger vil opnå en speedlignende effekt, skal man formentlig op på mellem 500 mg og 2000 mg pr. dag. Powerpoints se her Medicinsk behandling og opfølgning - voksne Oplæg i plenum Af Inger Morsing, praktiserende psykiater i Kalundborg Inger Morsing fortalte kort om patologien bag ADHD, som overordnet set er en dysfunktion af det dopaminerge og noradrenerge transmittersystem. Symptomerne ved denne dysfunktion er opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet. Desuden er der i de fleste tilfælde 12

13 også tale om komorbiditet (f.eks. angst, OCD, autisme, misbrug). Man mener, årsagen til ADHD er 80 % genetisk betinget men også iltmangel under fødslen, alkohol eller tobak under graviditet samt hovedtraumer kan forårsage ADHD. Udredningen sker på baggrund af en grundig anamnese, oplysninger fra pårørende, egne observationer samt ved anvendelse af diagnostiske tests. Den medikamentelle behandling af ADHD forestås ved anvendelse af lægemiddelstofferne: Methylphenidat, dexamfetamin, atomoxetin, modafinil samt noradrenerge antidepressiva. Methylphenidat er førstevalg og markedsføres under handelsnavnene: Ritalin (Uno), Medikinet (CR), Motiron, Equasym (Depot). Ved manglende effekt eller mange bivirkninger, kan der skiftes til lægemiddelstoffet atomoxetin, som markedsføres under handelsnavnet Strattera. Ved medicinsk behandling er det vigtigt at holde øje med blodtryk, puls, vægt samt ADHD relevante symptomer. Udover medikamentel behandling, behandles ADHD patienter med psykoeduktion samt ved at skabe struktur i hverdagen. Statistisk set medfører ubehandlet ADHD bl.a. øget forekomst af ulykker, familierelaterede- samt sociale problemer. Inger Morsing sluttede af med at sige, at efter hendes mening - kan ukomplicerede patienter sagtens overgå til almen praksis. Der vil altid være mulighed for genhenvisning samt telefonisk rådgivning hos speciallægen! Powerpoints se her Rådgivnings og støttemuligheder til børn og unge med ADHD i Holbæk Kommune Oplæg i plenum Af Michael Jensen, konsulent i børnekonsulentcenteret Holbæk Kommune I mange år er mange elever i folkeskolen blevet diagnostiseret væk fra de normale klasser og over i specialundervisningen. Specialundervisningen er dyr og de stigende udgifter til specialområdet presser budgettet på det almene børne- og ungeområde 1. Samtidig er der i Holbæk Kommune et stort politisk fokus på, at diagnosticering og lokalisering af problemer hos barnet ofte påvirke og fastholder et ekskluderende syn på personen helt ind i voksenlivet. Og det kan være tegn på, at vores forståelse af 'det normale' er for smalt. Politikere, pædagoger og lærere har nu fuld fokus på, at de elever, der tidligere blev betegnet som for eksempel adfærdsvanskelige, ADHD-ramte eller autistiske, nu skal være en del af klassens fællesskab den inkluderende folkeskole. Holbæk Kommuner følger trenden i resten af landet og forventer at vedtage en Politik for den inkluderende folkeskole. Her forudsættes en massiv investering i at styrke almenundervisningen, som blandt andet skal være kendetegnet ved differentieret undervisning, et stærkt fokus på de enkelte elevers læringsudvikling og det fællesskab(kontekst), som det enkelte barn er en del af. 1 KL`s kommunebenchmarking(2009) viser, at andelen af udgifterne til specialundervisning er på 22,7 % i Holbæk Kommune af de samlede udgifter til folkeskoleundervisning. Kommunens andel af udgifter til specialskoleområdet er det fjerde højeste af landets kommune. 13

14 Det skal ske ved at lærerne hele tiden reflekterer over undervisningen og de situationer, der opstår i løbet af en dag. De skal i høj grad gentænke deres praksis, når en elev er urolig, ved at besvare spørgsmålet: Kan det være noget ved min undervisning eller i fællesskabet, som kan ændres, så uroen kan dæmpes? I praksis er der tale om at reducere udgifterne til specialundervisning samtidig med, at udgifterne til almenundervisningen øges. De nye vejledninger og henvisninger Oplæg i plenum Af Kitt Larsen, praksiskonsulent i børnepsykiatrien og praktiserende læge Kitt Larsen indledte med at fortælle om den opgaveglidning, der blev godkendt af praksisudvalget i efteråret 2011 og herefter igangsat i form af den nye vejledning ADHD-vejledning og opfølgende medicinsk behandling. Sundhedsstyrelsen har i 2012 revideret sin vejledning, således at vedligeholdelsesbehandling kan varetages af den praktiserende læge efter konkret aftale og i samarbejde med speciallæge i Børneog Ungdomspsykatri. Det er altså en kan opgave for almen praksis. Spørgsmålet er som om vi vil varetage den medicinske kontrol? Kitt Larsen pegede på, at det kunne fordre et stærkt fokus på en optimering af elektronisk korrespondance (behandlingsplaner) fra Børne- og Ungedomspsykiatrien. Dette skal suppleres med en dialog ifm. overlevering af patienten. Det må være en opgave for Praksisudvalget at afdække mulighederne for eksempelvis en 2-aftale for kontrolkonsultationer (en årskontrol + 1 konsultation). Yderligere vurderes der at være et efteruddannelsesbehov i almen praksis. Fra salen kom der flere kommentarer til at opgaveglidning ikke var særlig godt timet med det økonomiske loft og der blev efterspurgt en 2 aftale. Nogle praktiserende læger udtrykte også faglig bekymring for opgaveglidningen og understregede, at det var en specialistopgave. Kitt Larsen talte for, at det fagligt giver rigtig god mening at placere opgaven i almen praksis. Først og fremmest kender vi familierne og der er ofte brug for koordination og samarbejde. Ofte er der eksempelvis et særligt behov for at snakke misbrug og prævention med de unge. Det er hos os, de løbende skal have taget stilling til kørekort. Vi spiller også en vigtig rolle, når vi taler om at udligne social ulighed shared care. Hvad består den nye opgave i?: De børn vi kan overtage har været gennem et 3-4 års forløb i et ADHD-team. Der er tale om de ukomplicerede forløb og der er eks. ingen komorbiditet eller supplerende psykofarmaka. Patienterne er medicinsk stabile (2 præparater). 14

15 Der anbefales kontrol 1-2 gange årligt, hvor vægt, højde, BT, puls, comliance, bivirkninger, trivsel, dosis og det fortsatte behandlingsbehov vurderes. Ved problemer eller behov for revurdering genhenvises patienten til ADHD-teamet < 4 uger. Efterfølgende blev hovedindholdet i de relevante vejledninger gennemgået, som alle kan findes på sundhed.dk.: ADHD - vejledning om opfølgende medicinsk behandling Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere: Den gode henvisning til psykiatrien Voksne Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere. Den gode henvisning til psykiatrien Børn og unge Vejledning til praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere. Henvisning af patienter med akut behov for psykiatrisk hjælp Vejledning til praktiserende læger, vagtlæger, privatpraktiserende psykiatere og læger på somatiske skadestuer og afdelinger: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-bogu/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-voksne/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/dengode-henvisning-psykiatrien-bogu/ https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/akutbehov-psykiatrisk-hjaelp/ Kitt Larsen sluttede af med en opfordring til almen praksis om at henvende sig til hende som praksiskonsulent i Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvis man oplevede problemer eller havde forslag til initiativer. 15

16 Workshop Syd Oplægsholdere: Jesper Pedersen, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspykiatrien og Birgitte Barfod, kommunelæge for Børn og unge i Næstved Kommune. Sessionsleder: Niels Svensson, praktiserende læge Femø Workshoppen indledtes med to indlæg fra ledende overlæge i Børne og Ungdomspsykiatrien Jesper Pedersen og Kommunelæge Birgitte Barfod, Næstved kommune. Den efterfølgende diskussion fokuserede på følgende områder: Den gode henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Almen praksis fandt at udfyldelsen af henvisningen var tidskrævende for almen praksis, og kun få af spørgsmålene var mulige at udfylde og havde relevante for almen praksis. En præcis henvisning er dog en forudsætning for en korrekt udredning i psykiatrien. Psykiatrien fandt, at det er vigtigt, at den praktiserende læge bliver orienteret løbende, mens patienten er i behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Psykiatrien ønsker at levere en skriftlig aftale, når patienten ophørere i Børne- og Ungdomspsykiatrien og overgives til behandling i almen praksis. Særlige problemstillinger og udfordringer med ressourcefamilier blev drøftet, ligesom begrebet inklusion. Der er en landpolitisk beslutning om, at der skal ske inklusion af ADHD børn det er ikke til diskussion men et vilkår, og øget integration er en nødvendighed. Udredningen af et barn i PPR regi vil tage ca. 6 måneder, og ny lovgivning på området betyder, at skoler og institutioner kan henvende sig direkte til PPR. Der var en oplevelse i psykiatrien af, at PPR kontorerne i kommunerne er holdt op med at henvise børn til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der var et udbredt ønske blandt workshoppens deltagere om, at der fremadrettet etableres et mere formaliseret samarbejde mellem kommune, almen praksis og psykiatri. Workshop Vest Oplægsholder: Søren Krue, overlæge Børne- og Ungepsykiatrien Tovholder: Poul Erik Holst, praktiserende læge i Holbæk Søren Krue var oplægsholder for Workshop Vest. Her blev især patientforløb og samarbejde mellem de mange aktører diskuteret. Det fremgik, at samarbejdet i lokalområdet mellem ADHD klinikken, privat praktiserende psykiatere og pædiatere er godt. Dog kan samarbejdet mellem ADHD klinikken og de praktiserende læger til tider være vanskeligt. Der blev fra salen udtrykt bekymring for om kvaliteten af udredningen er ens i regionen. Ligeledes blev overgangen fra 16

17 børne- til voksen psykiatrien af mange anset som problematisk. Det er den praktiserende læge, der skal henvise til voksenpsykiatrien. Der er imidlertid meget lang ventetid, hvilket betyder, at henvisningen skal sendes i meget god tid. Der var i salen et ønske om, at børnepsykiatrien hjælper med overgangen til voksenpsykiatrien, så den unge patient ikke strander hos den praktiserende læge. Der var blandt de praktiserende læger en generel frustration over at skulle overtage vedligeholdelsesbehandlingen af ADHD patienter: Får for mange børn medicin?, Er langsigtet behandling problematisk?, Hvornår skal der laves seponeringsforsøg?, Hvad hvis det hele sejler og patienterne ikke møder op i praksis? var blot nogle af spørgsmålene. Et forslag kunne være at få udarbejdet nogle generelle retningslinjer for sagsgangen. Workshop Øst Oplægsholdere: Pia Parding, overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Jonas Hansen, psykolog og konsulent PPR i Roskilde Kommune, Mark Boel Lund, psykolog og konsulent PPR i Roskilde kommune, Trine Hesselbjerg Hansen, psykolog og konsulent i Køge Kommune, Susanne Marlene Andersen, psykolog og konsulent i Køge Kommune. Sessionsleder: Susanne Larsen, praktiserende læge i Borup Pia Parding, overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien fortalte at ventetider aktuelt er 2 måneder for Børne- og Ungdomspykiatrien i Roskilde. Ventetiderne er 2-3 uger for akutte henvisninger. Pia Parding bekræftede også, at de fleste unge med misbrug blev afvist og forklarede at det ikke klinisk giver mening at starte udredning og behandling, når der er misbrug. Flere praktiserende læger problematiserede denne praksis, idet der ikke i alle kommuner er relevante misbrugsafvænningstilbud til de helt unge. Mark Boel Lund og Jonas Hansen, begge psykologer fra PPR i Roskilde Kommune redegjorde for, hvordan der i PPR arbejder med inklusions-tankegangen. Det indebærer bl.a., at der er et stærkt fokus på at forandre barnets kontekst, udvikle barnets relationer med det formål at afhjælpe de vanskeligheder der opleves. PPR laver kliniske test ifm. indlæringsvanskeligheder. Men PPR ser det ikke som sin opgave at lave test som WICK, det er en opgave for Børne- og Ungdomspsykiatrien. Trine Hesselbjerg Hansen og Susanne Marlene Andersen, begge psykologer og konsulenter i Køge Kommune fortalte om Familiecenterets tilbud til familier. Familiecenteret tilbyder bl.a. et autistkurser og ADHD-kurser for forældre med nydiagnostiserede børn og unge. Der arbejdes her med at styrke forældrene i mestringen af deres børn/unge og der skabes netværk, som familierne har rigtig god nytte af. I plenum blev efterlyst at kommunen orienterer praktiserende læge (selvfølgelig efter samtykke) om status og indsats. Det sker ikke i dag. Sammenfattende tydeliggjorde workshoppen nogle udviklingspotentialer i samarbejdet: 17

18 Hvad gør vi når der er uenighed f.eks. mellem forældre og PPR/skole? Kan vi undgå at praktiserende læge ikke på ny henviser patienter til psykiatrien, når samme patient én gang tidligere er afsluttet i PPR? Almen praksis opgaver skal tydeliggøres f.eks. at almen praksis ikke skal gennemføre test m.v. til brug for diagnostik i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Vi skal blive meget bedre til at orientere hinanden helt nødvendigt for at praktiserende læge kan være tovholder. Kan de kommunale lægelaug være løftestang for et styrket samarbejde? 18

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center- Region Midtjylland,

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 1 1. SE MENNESKET FØR DIAGNOSEN Både børn og voksne kommer i kontakt med et

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson.

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. ADHD OG MEDICIN Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. Disposition Præsentation: - Hvem er jeg ADHD: - Hvordan, hvornår og hvorfor diagnosticere - Hvad er ADHD kort - Og andet - Hele livet? Behandling:

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere