SKATM Lovforslag L 49 ( ). Selskabers beskatning af porteføljeaktier og forøgelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATM-2012-00-27. Lovforslag L 49 (2012-13). Selskabers beskatning af porteføljeaktier og forøgelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder."

Transkript

1 SKATM Lovforslag L 49 ( ). Selskabers beskatning af porteføljeaktier og forøgelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder. Lovforslaget omhandler en ophævelse af selskabers beskatning af avancer og tab på unoterede porteføljeaktier samt en forøgelse af lønsumsafgiften af finansiel virksomhed. Afgørelse: Notat af 3. december 2012 udarbejdet af Skatteafdelingen, Videncentret. Kildehenvisning: Lovforslag L 49 ( ). Vedtaget den 14. december 2012 som lov nr af 18. december Indkomstår: Ikrafttrædelse den 1. januar Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug: Lovforslaget omhandler en ophævelse af selskabers beskatning af avancer og tab på unoterede porteføljeaktier samt en forøgelse af lønsumsafgiften af finansiel virksomhed. Der er den 1. november 2012 fremsat et nyt lovforslag, L 49. Lovforslaget imødekommer erhvervsorganisationernes kritik af den i 2009 indførte beskatning af selskabers avancer på unoterede porteføljeaktier uanset ejertid. Skatten er populært blevet kaldt iværksætterskatten, idet den er blevet anset for at hæmme tilførslen af risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Lovforslaget forventes den 14. december (Bemærk at personaktionærer ikke berøres af lovforslaget.) Lovforslaget gør selskabers avancer på unoterede porteføljeaktier (aktiebeholdninger < 10 %) skattefri uanset ejertid, ligesom tab på samme ikke kan fratrækkes. Som udgangspunkt er selskaber efter den 1. januar 2013 derfor kun skattepligtige af avancer på børsnoterede porteføljeaktier. De vigtigste konsekvenser af lovforslaget er følgende: Avancer ved salg af unoterede porteføljeaktier vil være skattefrie efter 1. januar Avancer bør derfor ikke realiseres inden. Urealiserede avancer på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier pr , der realiseres efter 1. januar 2013, er skattefrie. Urealiserede tab på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier pr.

2 , der realiseres efter 1. januar 2013, kan ikke udnyttes skattemæssigt. Realiserede tab på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier kan kun i begrænset omfang fremføres. Tabet vil efter den kunne modregnes i gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. Da disse jo nu er skattefrie, vil modregningsmuligheden kun omfatte aktier, der er ramt af undtagelser til hovedreglen, og derfor er skattepligtige. Lagerbeskattede unoterede porteføljeaktier anses for afstået til handelsværdien og genanskaffet igen pr. 1. januar Selskabet vil ikke mærke nogen forskel i forhold til en sædvanlig opgørelse, idet selskabet jo netop er lagerbeskattet, og derfor i forvejen indtægtsfører værdistigningen/værdifaldet ultimo. For selskaber der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, medfører opgørelsen pr. 1. januar 2013 en fremrykket beskatning, idet der skal opgøres en lagerbeskatning til værdien pr. denne dato. Tab, der konstateres pr. statusskiftetidspunktet 1. januar 2013, fradrages efter gældende regler. Hvis et selskab ultimo 2012 har urealiserede nettotab på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier, anbefales det at skifte til lagerbeskatning. Herved realiseres tabet, der kan modregnes i anden indkomst. På den måde undgår man, at de urealiserede tab ryger i skraldespanden. Se aktieavancebeskatningslovens 24, stk. 3 om principskifte. En meget vigtig detalje i relation til lovændringen er, at udbytter fra unoterede porteføljeselskaber ikke er skattefri. For selskaber vil det derfor ikke være interessant at modtage udbytter fra sådanne selskaber. Man bør derimod vente med at hjemtage gevinst til salgstidspunktet. For at finansiere foranstående øges lønsumsafgiften af finansiel virksomhed gradvist fra de nugældende 10,5 % til 12,3 % i Ophævelse af iværksætterskatten Allerede i 2011 blev der vedtaget en såkaldt iværksætterskatteordning, der skulle fritage gevinst på iværksætteraktier for beskatning. Lovændringen er aldrig trådt i kraft, og erstattes nu af L 49. Lovændringen omfatter alle unoterede selskaber, altså ikke kun iværksætterselskaber. Hvilke aktier Som nævnt er de aktier der er omfattet af lovforslaget, såkaldte unoterede porteføljeaktier. Ved unoterede porteføljeaktier forstås unoterede aktier, der ikke er egne aktier, datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Ved unoteret forstås, at der er tale om aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Definitionen skattefri porteføljeaktier omfatter kun aktieposter på under 10 %. (Konvertible obligationer og tegningsretter til samme er ikke omfattet af reglen.)

3 Det er endvidere en betingelse, at porteføljeselskabet selskabsretligt kan anses for et aktie- eller anpartsselskab, der er skattepligtigt efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Hvis der er tale om et selskab i udlandet, er det en betingelse, at selskabet svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab. Skatteministeriet har i bilag 9 til L 49 svaret, at der ved afgørelse af om et selskab svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab skal lægges vægt på, at ingen af deltagerne hæfter personligt, og at deltagerne modtager udbytte i forhold til deres ejerandel. Skatteministeriet bemærker, at selskaber omfattet af SEL 2C, ikke omfattes af ABL 4C, idet de ikke svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab. (SEL 2C omfatter ikke-juridiske personer eks. filialer, der omkvalificeres til samme selskabstype som den kvalificeres som i > 50 % ejerens hjemland, således at selskabet nu i Danmark omfattes af SEL 1, stk. 1, nr. 2.) Bemærk endelig, at reglen om skattefri porteføljeaktier ikke er begrænset til selskaber i EU/EØS-lande eller lande, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Undtagelser (85 % reglen) For at sikre at børsnoterede aktier ikke pakkes ind i unoterede aktier og dermed gøres skattefrie, er det bestemt, at hvis et unoteret selskab besidder børsnoterede aktier i et omfang, der overstiger 85 % af selskabets egenkapital, er gevinst og tab på aktierne i dette selskab ikke skattefrie efter den nye regel i ABL 4C. Ejer et selskab således < 10 % af aktierne i dette unoterede investeringsselskab, er aktierne skattepligtige unoterede porteføljeaktier. Reglen får reelt tilbagevirkende kraft, idet den tager udgangspunkt i det senest aflagte årsregnskab. Sælges der i 2013 aktier i et selskab, der i det senest aflagte årsregnskab, 2011 eller 2012, overskred 85 % grænsen, er dette salg skattepligtigt. Egenkapital: I forbindelse med fremsættelsen af L 49 blev Skatteministeriet bedt om at bekræfte, at egenkapitalen skal opgøres til markedsværdi, dvs. inklusiv ikke-bogførte immaterielle aktiver mv. Skatteministeriet svarer hertil: Som nævnt ovenfor er der ved udarbejdelse af bestemmelse lagt vægt på, at der tages udgangspunkt i egenkapitalen, som den fremgår af porteføljeselskabets regnskab. Det er således denne regnskabsmæssige egenkapital, der danner udgangspunkt for beregningen af de 85 %. Det er derfor de regnskabsmæssige regler for porteføljeselskabet, der afgør, hvorledes egenkapitalen skal opgøres. Målingen af % delen af børsnoterede aktier sker på basis af den gennemsnitlige beholdning af værdien af egenkapitalen i det forudgående regnskabsår. Oversteg denne i det forudgående regnskabsår ikke 85 %, så skal aktionæren i det efterfølgende regnskabsår behandle aktierne som skattefrie porteføljeaktier

4 omfattet af ABL 4C, selvom det måtte vise sig, eller måske allerede på salgstidspunktet er klart, at porteføljeselskabets beholdning af børsnoterede aktier i salgsåret overstiger 85 %. Se herom bilag 9 til L 49. Statusskift i ejerperioden Såfremt porteføljeselskabets beholdning af noterede aktier har oversteget 85 pct. i år 1, og aktionærens porteføljeaktier dermed bliver til skattepligtige porteføljeaktier i år 2, bliver aktierne igen til skattefrie porteføljeaktier i år 3, hvis porteføljeselskabets beholdning af noterede aktier er under 85 pct. i år 2. Ifølge bemærkningerne vil der i disse tilfælde være tale om et statusskifte, hvilket medfører, at aktionæren anses for at have afstået og anskaffet aktierne til markedsværdi på tidspunktet for statusskifte. Skatteministeriet bekræfter i bilag 9 til L 49, at statusskiftet til skattefrie porteføljeaktier i dette tilfælde sker ved udgangen af regnskabsåret i år 2, og at det er markedsværdien af aktierne på denne dato, der skal lægges til grund for opgørelsen af en skattepligtig avance. Mellemholdingregel Reglen om 85 % noterede aktier kunne omgås ved, at aktionærerne i stedet for at eje aktier i selskabet med de 85 % noterede aktier, ejede aktier i et holdingselskab til selskabet med de 85 % noterede aktier. Herefter kunne aktionæren sælge aktierne i holdingselskabet skattefrit, idet dette jo ikke ejer nogen børsnoterede aktier. For at undgå at der indskydes holdingselskaber mellem ejerselskabet og det porteføljeselskab, der har noterede aktier, der overstiger 85 % af selskabets egenkapital, er der indført en værnsregel. Værnsreglen medfører, at et holdingselskab der har LL 2 bestemmende indflydelse i et andet selskab, ved opgørelsen af hvor mange % noterede aktier selskabet ejer, skal medregne en forholdsmæssig værdi af datterselskabets noterede aktier og egenkapital svarende til holdingselskabets ejerandel i datterselskabet. Ejer et selskab derfor 4 % af aktierne i det unoterede selskab H Aps, der igen ejer 50 % af det unoterede selskab I A/S, der udelukkende ejer børsnoterede aktier, vil 4 % aktieposten stadig være skattefri porteføljeaktier, forudsat at H Aps ikke har LL 2 bestemmende indflydelse i I A/S. Har H Aps LL 2 bestemmende indflydelse i I A/S, skal H Aps medregne en forholdsmæssig andel af I A/S noterede aktier, hvorved H Aps selv kan blive omfattet af 85 % reglen. Eksempel 1 Mellemholdingselskab med en ejerandel i unoteret datterselskab A på 55 pct. Balance i unoteret datterselskab A (i mio. kr.)

5 Aktiver Passiver Fast ejendom 40 Egenkapital 25 Goodwill 2 Gæld 15 Obligationer 2 Hensættelser 6 Noterede aktier 2 I alt 46 I alt 46 Porteføljeselskabet/mellemholdingselskabet ejer 55 pct. af aktierne i et unoteret selskab A med ovenfor nævnte balance. Der er bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, stk. 2, og der ses herefter igennem det kontrollerede selskab A, således at der i stedet medregnes en forholdsmæssig andel på 55 pct. af det kontrollerede selskab A s noterede aktier ved opgørelsen, svarende til 55 pct. af 2 mio. kr. Det vil sige, at porteføljeselskabet/mellemholdingselskabet anses for at eje 1,1 mio. kr. noterede aktier, der tillægges værdien af øvrige noterede aktier i porteføljeselskabet/mellemholdingselskabet. Tilsvarende ved opgørelsen af værdien af egenkapitalen skal porteføljeselskabet/mellemholdingselskabet medregne 55 pct. af egenkapitalen i det kontrollerede selskab eller i alt 13,75 mio. kr. Eksempel 2 12 aktionærer ejer hver 1 pct. af et noteret selskab og indskyder aktierne i et fælles holdingselskab. Der vil være tale om datterselskabsaktier for holdingselskabet, der som udgangspunkt vil være skattefri. Aktionærerne i holdingselskabet bliver porteføljeaktionærer, da de hver især ejer mindre end 10 pct. De rammes derfor ikke af mellemholdingreglen i aktieavancebeskatningslovens 4 A og B. Reglen om investeringsselskaber i aktieavancebeskatningslovens 19 vil heller ikke finde anvendelse, da datterselskabsaktier ikke medregnes ved opgørelsen af, om porteføljeselskabet omfattes af aktieavancebeskatningslovens 19, jf. 19, stk. 3, 4. pkt. De eksisterende værnsregler rammer derfor ikke ovennævnte eksempel. Porteføljeselskabet/mellemholdingselskabet ville således uden reglen kunne modtage skattefri udbytter, og porteføljeaktionærerne kunne konvertere udbytterne fra de noterede aktier til unoterede avancer ved videresalg eller likvidation. Se yderligere eksempler i bilag 9 til L 49. Dokumentationskrav Det påhviler aktionærselskabet (investor) at godtgøre, at betingelserne for, at der er tale om skattefri porteføljeaktier, er opfyldt. Aktionærselskabet skal således over for SKAT bl.a. kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at der er tale om unoterede aktier, og at porteføljeselskabet ikke ejer 85 pct. eller mere noterede aktier. Eksempel Egenkapital i porteføljeselskabet P: 20 mio. kr.

6 Gennemsnitlig beholdning af noterede aktier: 18 mio. kr. Andel af egenkapital: 90 pct. Porteføljeselskab har kalenderåret som regnskabsår. Investorselskab har kalenderåret som indkomstår. Et investorselskab, A, anskaffer i 2013 skattefrie porteføljeaktier i et unoteret porteføljeselskab, P. P kan ved slutningen af regnskabsåret 2013 opgøre en gennemsnitlig beholdning af noterede aktier på 18 mio. kr. over regnskabsåret. P har foretaget kvartalsvise målinger, da aktieporteføljen har været rimelig stabil. P s egenkapital udgør ultimo 2013 i alt 20 mio. kr. Værdien af de noterede aktier svarer herefter til 90 pct. af porteføljeselskabets egenkapital ultimo A s aktier i P opfylder herefter ikke længere betingelsen i 4 C, stk. 4, og vil fra den 1. januar 2014 og dermed fra og med A s indkomstår 2014 være skattepligtige porteføljeaktier. Se i relation til dokumentationskravet Skatteministeriets svar i bilag 9 til L 49 følgende: Det er vurderingen, at det mest praktiske og hensigtsmæssige vil være ikke at stille formkrav til beviset og bevisbedømmelsen i dette tilfælde. Herved gives der mulighed for, at skatteyderen i den konkrete situation kan godtgøre, at betingelserne er opfyldt, selvom det er vanskeligt at fremskaffe et fyldestgørende eksternt regnskabsmateriale. Bemærkning til 85 % reglen Såfremt det unoterede selskab, hvis beholdning af børsnoterede aktier overstiger 85 % af selskabets egenkapital, kun ejer børsnoterede aktiebeholdninger < 10 %, fører reglen til økonomisk dobbeltbeskatning. Først beskattes selve selskabet af gevinsten, og derefter beskattes aktionæren. Reglen er endvidere problematisk i relation til, at den rammer aktionærer der ejer < 10 % i et porteføljeselskab og derfor normalt ikke har nogen indflydelse på porteføljeselskabets investeringer. Overgangsregler Reglen indebærer, at unoterede porteføljeaktier skifter status pr. den 1. januar 2013, idet de overgår fra at være skattepligtige til at være skattefri. Konsekvenser for lagerbeskattede aktier Lagerbeskattede aktier anses for afstået til handelsværdien og genanskaffet igen pr. 1. januar Selskabet vil ikke mærke nogen forskel i forhold til en sædvanlig opgørelse, idet selskabet jo netop er lagerbeskattet, og derfor i for-

7 vejen indtægtsfører værdistigningen/værdifaldet ultimo. For selskaber der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, medfører opgørelsen pr. 1. januar 2013 en fremrykket beskatning, idet der skal opgøres en lagerbeskatning til værdien pr. denne dato. Tab der konstateres pr. statusskiftetidspunktet 1. januar 2013, fradrages efter gældende regler. Konsekvenser for realisationsbeskattede aktier. 7, stk. 2 Realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier skal ikke anses for afstået og genanskaffet pr. 1. januar Realisationsbeskattede aktier behandles altså meget lempeligt, i det omfang der er latente gevinster på aktierne. Modsat er der efter 1. januar 2013 ingen mulighed for at fratrække tab på aktierne. Gevinster på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier bør altså først realiseres efter 1. januar Tab på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier realiseres senest , hvis man ønsker at bevare muligheden for i særlige situationer at kunne udnytte tabet. (Tabet vil efter den kunne modregnes i gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. Da disse jo nu er skattefri, vil modregningsmuligheden kun omfatte aktier der er ramt af undtagelser til hovedreglen, og derfor er skattepligtige. Det gælder f.eks. reglen i den nye aktieavancebeskatningslovens 4C, stk. 4, der omfatter aktier i selskaber, hvor > 85 % af egenkapitalen er placeret i børsnoterede aktier. Disse aktier anses for at være skattepligtige unoterede porteføljeaktier ). Hvis tab så skift til lagerbeskatning Hvis et selskab ultimo 2012 har urealiserede nettotab på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier, anbefales det at skifte til lagerbeskatning. Herved realiseres tabet, der kan modregnes i anden indkomst. På den måde undgår man, at de urealiserede tab ryger i skraldespanden. Selskaber med skævt regnskabsår, der allerede har påbegyndt indkomståret 2013, men som endnu ikke har indsendt selvangivelse for indkomståret 2012, kan nå at foretage principskifte i relation til Selskabet må også kunne vente til indkomståret 2013, idet overgangsreglen må fortolkes på den måde, at lagerprincippet kan vælges for perioden fra indkomstårets begyndelse og frem til 31. december Se aktieavancebeskatningslovens 24, stk. 3 om principskifte Spaltning af selskaber i perioden den 1. nov til 31. dec For at hindre at der spekuleres i den forskellige skattemæssige behandling af realisationsbeskattede og lagerbeskattede aktier, indsættes der en overgangsregel, der skal sikre, at der ikke opnås fradrag for tab på statusskifttidspunktet efter reglerne om lagerbeskatning, samtidig med at de latente gevinster i det realisationsbeskattede selskab ikke beskattes. Dette ville kunne ske ved at

8 spalte selskabet og placere unoterede aktier med gevinst i et selskab, medens unoterede aktier med tab placeres i et andet selskab. Det tabsgivende selskab kunne herefter vælge lagerprincippet, medens selskabet med gevinster kunne fortsætte med realisationsprincippet. Anvender det indskydende selskab realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier, skal de modtagende selskaber derfor også anvende realisationsprincippet. Realisationsprincippet kan tidligst fravælges for indkomstår der påbegyndes efter den 1. jan Anvender det indskydende selskab lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på selskabets unoterede porteføljeaktier, skal alle selskaber, der indgår i spaltningen, anvende lagerprincippet. Reglen omhandler både situationer, hvor spaltningen vedtages i den nævnte periode, og situationer, hvor spaltningen vedtages efterfølgende, men tillægges tilbagevirkende kraft for den pågældende periode. Se bilag 9 til L 49. Udbytter En meget vigtig detalje i relation til lovændringen er, at udbytter fra unoterede porteføljeselskaber ikke er skattefri. For selskaber vil det derfor ikke være interessant at modtage udbytter fra sådanne selskaber. Dette giver incitament til, at der ikke tages kapital ud af selskaberne, og at det aktieejende selskab venter med at opnå økonomiske fordele ved ejerskabet indtil det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Reglen indebærer en konflikt mellem selskabsaktionærer, der er skattefrie koncern/datterselskabsaktionærer og porteføljeaktionærer, som er skattepligtige. De skattefri aktionærer vil have udbytterne her og nu, mens de skattepligtige aktionærer ikke ønsker udbytter, men i stedet vil vente med at realisere gevinsten til salgstidspunktet. Udbytter camoufleret som salg Salg og genkøb. Ligningslovens 16A, stk. 2, nr. 5 For at hindre at udbyttereglen omgås til at konvertere skattepligtigt udbytte til skattefri avance, ændres ligningslovens 16A. Ændringen indebærer, at et selskab, der afstår skattefrie unoterede porteføljeaktier og køber aktier i samme selskab inden for 6 måneder, udbyttebeskattes af differencen mellem afståelsessummen og den nye anskaffelsessum. Reglen skal kun hindre, at skattepligtigt udbytte konverteres til skattefri aktieavance. Reglen gælder derfor kun, hvis der faktisk er udloddet udbytte i perioden mellem afståelsen og erhvervelsen. Eksempel: Et selskab står foran en stor udbytteudlodning. Inden udlodningen afstår aktonæren den unoterede porteføljeaktie. Dagen efter at selskabet har foretaget udbytteudlodningen, køber aktionæren en ny porteføljeaktie i samme

9 selskab. Den skattepligtige udbytteudlodning er nu konverteret til skattefri aktieavance. Efter den ændrede ligningslovs 16A, stk. 1 og 2 beskattes avancen som udbytte. Anskaffelses afståelsessummer tillægges/fratrækkes omkostninger efter de normale regler. Hvis vederlaget er en løbende ydelse omfattet af LL 12 B, skal der ved opgørelsen af afståelsessummen henholdsvis anskaffelsessummen ske en kapitalisering af den løbende ydelse. Udlodning af likvidationsprovenu i opløsningsåret Ligningslovens 16A, stk. 3, nr. 1. Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, beskattes som udgangspunkt som aktieavance. For at sikre at skattepligtigt udbytte fra unoterede porteføljeaktier ikke konverteres til skattefrie aktieavancer i form af likvidationsprovenu, er der indsat en værnsregel. Værnsreglen skal sikre, at selskaber, der ejer unoterede porteføljeaktier i et andet selskab, ikke indskyder et holdingselskab mellem selskaberne selv og det selskab, det ejer aktier i. Derved ville det mellemliggende holdingselskabs aktier i de underliggende selskaber kunne trylles om til datterselskabsaktier, hvorved det mellemliggende holdingselskab kan modtage skattefrie udbytter. Herefter kan det mellemliggende holdingselskab likvideres, hvorved det modtagne udbytte skattefrit føres op til investorselskaberne, idet likvidationsprovenuet behandles som skattefri aktieavance. Værnsreglen går ud på, at likvidationsprovenu i de tilfælde der er omfattet af reglen, udbyttebeskattes. Omfattet af reglen er likvidation af selskaber, i hvilke mindst 50 % af aktiverne direkte eller indirekte består af datterselskabs- eller koncernselskabsaktier. Det samme gælder, hvis foranstående aktier inden for de seneste 3 år er overdraget til selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab. (Værnsreglen er blevet kritiseret med henvisning til, at investorselskabet jo kan sælge aktierne skattefrit inden likvidationen, men bliver udbyttebeskattet hvis aktierne beholdes frem til likvidationstidspunktet. Kritikken har ikke gjort indtryk på Skatteministeriet.) Tilbagesalg til udstedende selskab i likvidationsåret Ligningslovens 16B, stk. 2, nr. 2. Afståelse af aktier til det udstedende selskab udbyttebeskattes. Afståelsen beskattes dog som aktieavance hvis afståelsen sker til et selskab i likvidation i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses. For at denne bestemmelse ikke omgås til at konvertere skattepligtigt udbytte fra porteføljeselskaber til

10 skattefrie avancer, er der indsat en værnsregel. Værnsreglen sikrer, at salg af unoterede porteføljeaktier til et selskab i likvidation i særlige situationer, trods udgangspunktet om skattefrihed, alligevel beskattes som udbytte. Dette sker, hvis mindst 50 % af aktiverne i det selskab der likvideres, består af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier. Det samme gælder, hvis foranstående aktier inden for de seneste 3 år er overdraget til selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab. Børs- hhv. afnotering af aktier Børsnotering af unoterede porteføljeaktier Ved en notering skifter aktierne skattemæssig status fra skattefrie til skattepligtige porteføljeaktier, hvilket i medfør af aktieavancebeskatningsloven 33 A skattemæssigt ligestilles med en afståelse og en efterfølgende genanskaffelse. Statusskiftet indebærer, at en avance frem til noteringen er skattefri. Der vil således kun skulle betales skat af den avance - opgjort på grundlag af den nye anskaffelsessum der opnås efter noteringen. Afnotering af børsnoterede aktier Et selskabs afnotering fra børsen indebærer et statusskifte som nævnt ovenfor. I relation til afnotering og det deraf følgende statusskifte, lægges det tidspunkt til grund, hvor aktien er slettet fra handel på det pågældende marked, evt. ved en suspension. Se L 49, bilag 1, side 19. Salg af aktier til et datterselskab af det udstedende selskab Ligningslovens 16B sikrer bl.a., at salg af aktier til det aktieudstedende selskab beskattes som udbytte. Denne regel kan omgås ved, at det aktiesælgende selskab i stedet sælger aktierne til et datterselskab af det udstedende selskab. Landsskatteretten har i en gammel afgørelse besluttet, at et sådant salg skal behandles som aktieafståelse. For at lukke denne omgåelsesmulighed præciseres det i LL 16B, stk. 1, at salg til et selskab hvorover det udstedende selskab har ligningslovens 2 bestemmende indflydelse, også skal udbyttebeskattes. Ophævelsens konsekvenser for kursgevinstloven og fusionsskatteloven Kursgevinstlovens 31 På grund af at unoterede porteføljeaktier gøres skattefri, udvides tabsbegrænsningsreglen for selskabers aktiebaserede finansielle kontrakter til også at omfatte tab på finansielle kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå unoterede porteføljeaktier omfattet af den nye aktieavancebeskatningslovs 4C.

11 Fusionsskattelovens 15 og 15a De værnsregler, der udspringer i skattefriheden for datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, udvides til også at omfatte skattefrie unoterede porteføljeaktier. Det gælder de helt særlige tilfælde, hvor udlodningen ved annulleringen af aktierne i det indskydende selskab beskattes efter ligningslovens 16A, stk. 3, nr. 1. (Reglen har næppe praktisk relevans. Der vil næppe blive spekuleret i at fusionere et udenlandsk selskab, der ejer < 10 % af kapitalen i et dansk selskab med det danske selskab). I relation til spaltning gælder, at hvis selskaber spaltes uden tilladelse, skal moderselskabet beholde aktierne i de selskaber, der omfattes af spaltningen i 3 år. Dette gælder, hvis der er tale om datter- og koncernselskabsaktier. Dette udvides til nu også at omfatte selskaber, der har en beholdning af porteføljeaktier i det selskab, der spaltes, hvis det spaltede selskab er et unoteret selskab. Endelig bliver det sådan, at der ikke må ydes kontantvederlag i forbindelse med en spaltning uden tilladelse, hvis aktierne i det indskydende selskab er unoterede porteføljeaktier. (Det virker underligt at sidstnævnte også gælder grenspaltninger, hvor kontantvederlag jo anses for udbytte, idet udbytte af unoterede porteføljeaktier jo fortsat er skattepligtigt. Altså ingen omgåelsesmulighed.) Øget lønsumsafgift for den finansielle sektor Skattefriheden for ovennævnte unoterede porteføljeaktier finansieres ved at hæve lønsumsafgiften for virksomheder, hvor hovedaktiviteten er finansiel virksomhed som kreditformidling, pensionsopsparing etc. Med virkning fra den 1. januar 2013 forhøjes lønsumsafgiften fra de nuværende 10,5 % til 10,9 %. Herefter stiger lønsumsafgiften gradvist med 0,3 % pr. år frem til 2021, hvor satsen vil udgøre 12,3 % af lønsummen.

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet

direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet Lovforslag nr. L 49 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) 1) LBK nr 1082 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1988456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 430 af 18/05/2016

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Lovforslaget har været behandlet i Danske Advokaters skattefagudvalg. Danske Advokater har følgende bemærkninger til udkastet:

Lovforslaget har været behandlet i Danske Advokaters skattefagudvalg. Danske Advokater har følgende bemærkninger til udkastet: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Peter Ambus peter.ambus@skat.dk; selskabogaktionaerer@skat.dk 17. december 2010 Lovforslag nr. L 84 Skatteministeren har den 24. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 40 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 40 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 40 Bilag 1 Offentligt 30. oktober 2014 J.nr. 14-3286777 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16.

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H139-11.doc) L31 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt J.nr. Dato: 12. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven) LBK nr 961 af 17/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1843710 Senere ændringer til forskriften LOV nr 651 af 08/06/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Tjekliste til brug ved national sambeskatning

Tjekliste til brug ved national sambeskatning Tjekliste til brug ved national sambeskatning Sådan bruger du tjeklisten: I tjeklisten kan du se, hvilke spørgsmål/forhold du bør være opmærksom på i forbindelse med den obligatorisk nationale sambeskatning.

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat 20. august 2010 EM 2010/28 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Tilkaldevagtordning i forbindelse med fri bil, afskrivning på licensandele, omdannelse

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Lempet praksis for beskatning af dødsboer

Lempet praksis for beskatning af dødsboer - 1 Lempet praksis for beskatning af dødsboer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten traf sidste år afgørelse i en principiel sag om grænsen mellem skattefrihed og skattepligt

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love LOV nr 906 af 12/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0030 Senere ændringer til forskriften LBK nr 176 af 11/03/2009 LBK

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Omgørelse inddragelse af nye parter i omgørelsen TfS 39863.

Omgørelse inddragelse af nye parter i omgørelsen TfS 39863. 1 Omgørelse inddragelse af nye parter i omgørelsen TfS 39863 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 1. april 2009 stadfæstet Landsskatterettens kendelse ref. i

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til

Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven

Læs mere

SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag

SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag - 1 SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten og Skatterådet har indenfor de seneste måneder truffet to afgørelser om de

Læs mere

Yderligere bemærkninger til ændringsforslag til L200 Skatteministeriets j. nr. 13-0250471

Yderligere bemærkninger til ændringsforslag til L200 Skatteministeriets j. nr. 13-0250471 Folketingets Skatteudvalg: Udvalgssekretær Tina Grønlund pr. e-mail: tina.gronlund@ft.dk Skatteministeriet: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk Fuldmægtig Sune Fomsgaard Pr. e-mail: sf@skm.dk Chefkonsulent Mogens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven 2007/2 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 2. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 245/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Lise Herup Rosenkilde, Jette Holm Olesen, Heine Lund og Niels Frøik (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Skattemæssige rammevilkår for finansielle institutioner.

Skattemæssige rammevilkår for finansielle institutioner. Skattemæssige rammevilkår for finansielle institutioner. 1 Baggrund Som led i projektet Nordic Finance and Good Society undersøges de skattemæssige rammevilkår for den finansielle sektor i forhold til

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

2008/1 TBL 23 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. januar 2009. Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 23 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. januar 2009. Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 23 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. januar 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Notat. Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker og Næstved Varmeværk. Oplæg om struktur for sammenlægning. Introduktion

Notat. Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker og Næstved Varmeværk. Oplæg om struktur for sammenlægning. Introduktion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love 2012/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0174303 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Aktieavancebeskatning - hvor skal porteføljeaktier placeres efter 2010?

Aktieavancebeskatning - hvor skal porteføljeaktier placeres efter 2010? Aktieavancebeskatning - hvor skal porteføljeaktier placeres efter 2010? Vejleder: Christen Amby Forfattere: Mia Majbritt Rasmussen Martin Dyhr Jørgensen Cand.merc.aud Copenhagen Business School, 2010 Kandidatafhandling

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån.

Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån. Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån. Ifølge den nye Årsregnskabslov skal finansielle forpligtelser, hvorunder langfristede lån hører, værdiansættes på følgende måde: - Ved første indregning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2010 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2010 Hermed specifikation af

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse af udbyttebeskatning,

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Selskabsskattelovens 2 D

Selskabsskattelovens 2 D Selskabsskattelovens 2 D - Hvad er gældende ret på området - KANDIDATAFHANDLING Aarhus Universitet, Cand.merc.aud. Forfatter: Jóhanna Skorastein Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Afleveringsfrist 01.02.2016

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven m.m.

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven m.m. Skatteudvalget L 56 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 56 Folketinget 2005-06 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. december 2005 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien Lovforslag nr. L 120 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb

Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb - 1 Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et rekordstort antal ansøgere til de videregående uddannelser er den årlige jagt

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Beskatning af kunstnere

Beskatning af kunstnere - 1 Beskatning af kunstnere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I Spørg om Penge den 8. oktober 2011 er omtalt de særlige skatteregler om virksomheders fradrag for udgifter til køb af kunstnerisk

Læs mere