1. Indledning. 1.1 Introduktion til ADHD. 1.2 Projektets formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 1.1 Introduktion til ADHD. 1.2 Projektets formål"

Transkript

1 Resume ADHD /Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/ er en tilstand karakteriseret ved uopmærksomhed, hyperaktivitet og/eller impulsivitet. ADHD skyldes af en kombination af en række genetiske og miljømæssige faktorer som interagerer i et komplekst samspil. /Sneum, 2008, s.35/ Børn med ADHD har ofte indlæringsvanskeligheder, motorisk uro, problemer med tidsfornemmelsen og forestillingsevne. Medicin som bruges ved behandlingen af ADHD /ritalin/ kan give bivirkninger og 30 % af børnene har ingen effekt af ritalin. Derfor kan kosten overvejes som en behandling til at reducere ADHD symptomerne hos børn. Ud fra rapporten af Institut for Human Ernæring, 2012 er det tilskud med fiskeolie og eliminations diæter der viste de mest positive resultater, men der mangler flere undersøgelser i dette område. Vi lever i det hyperkomplekse og foranderlige samfund, hvor elever skal udvikle fleksibilitet, selvansvar og evnen til at arbejde projektorienteret, løse konflikter og reflektere over sig selv. Disse krav er umulige at opnå for en der har ADHD, da de ofte har manglende fleksibilitet, ringe evne til at løse problemer og har det svært med at reflektere over den viden de præsenteres for. Målgruppen i projektet er børn i alderen 9-11 år der har ADHD og deres forældre. Jeg vil bruge den empiri som jeg har samlet i praktikken: jeg har undervist børn med ADHD i 5-6 klasse i idræt, sundhed og hjemmekundskab, har udarbejdet kostplaner for børn der har ADHD på Optimal Næring klinikken og har lavet interview med en familie som har et 10-årigt barn med ADHD. Jeg vil bruge paradigmer situationsbestemt. Jeg vil bruge det fortolkningsvidenskabelige og det kritiske paradigme i beskrivelsen af samtalen med familien og i interviewet med familien som har et barn med ADHD. I det kritiske paradigme overvejer man spørgsmål med hinanden og udvikler hinandens syn på fænomener og i det fortolkningsvidenskabelige paradigme skal jeg sætte mine fordomme på spil og udvikle det naturvidenskabelige fx ved formidlingen af viden om kost så som NNR og de 8 kostråd. Når man har et barn med ADHD skal familien, lærere og jeg, som professions bachelor, tage særlige hensyn til barnet, samt danne forståelse og tilegne sig viden om ADHD. Forældre føler ofte skyld, frustrationer og isoleres socialt. Studier af intervention i forhold til forældre viser at ved brug af psykoedukation alene, dvs. undervisning i og støtte af forældrene, har vist en positiv effekt i forhold til barnets og familiens funktion. Børn der er på medicinering kan nøjes med lavere doser medicin, når der sker en systematisk indsats i forhold til hjem og netværk. På en skole med børn med ADHD er man nødt til at sætte trygge rammer, hvor underviseren støtter eleven. Når man underviser børn med ADHD skal man bl. a. tage hensyn til den fysiske, psykiske og fysiologiske læringsstil. Jeg vil stræbe efter Antonovsky s definition af sundhed: Sundhed er at have en følelse af sammenhæng, dvs. en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed både i motivationssamtalen og i undervisningen af børn med ADHD. At opnå denne følelse af sammenhæng kan være en udfordring for mange personer med ADHD, men man kan stræbe efter den og som PB kan man støtter denne følelse. Etiske overvejelser vil også tages i betragtning, navnene på de personer som har medvirket til bachelorprojekt skrivningen er ændret. Der vil opstå etiske dilemmaer når barnet får at vide at det har ADHD og man begynder at behandler det på en anden måde fx ved at ændre kosten. Der kan opstå en stigmatisering af børn med ADHD og deres familier fra forskellige mennesker. 1

2 Indhold 1.0 Indledning Introduktion til ADHD Projektets formål Baggrund og relevans herunder mulige årsager til hvorfor man nu ser flere børn med ADHD Projektet genstandsfelt og aktører Problemformulering Videnskabsteoretiske overvejelser og paradigmer Metode og afgrænsning ADHD Genetiske faktorer ved udviklingen af ADHD Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn Kosten, som muligvis forværrer ADHD-symptomerne Sukker Tilsætningsstoffer og salisylater Kost, der kan reducere ADHD-symptomer Eliminationsdiæter Essentielle fedtsyrer herunder fiskeolie Zink Jern Magnesium Konklusion om kosten herunder de 8 kostråd Ændringen af adfærd Case Ændring af adfærd og motivationssamtale Måltidernes psykiske udfordring hos børn med ADHD Ændringen af livsstil og specielle hensyn når man har et barn med ADHD Ross W. Greens A, B og C planer til problemløsning hos børn med ADHD Resultater af ændringen af adfærd Resultater af interview med en voksen med ADHD, som gennemgik kost og adfærdsændringer Pædagogiske overvejelser ved undervisningen af børn med ADHD Dannelse Læring og motivation Modstand mod læring Nuværende krav til undervisere Tilgenelse af kompetencer hos elever Kravene på arbejdsmarkedet Undervisning af eleverne i ernæring og sundhed på specialskolen Målet med undervisningen Induktiv læring Særlige hensyn ved undervisningen af børn med ADHD herunder Dunns teori om læringsstil Det fysiske læringsmiljø De fysiologiske elementer De psykologiske elementer De emotionelle og sociologiske elementer og konklusion af undervisningen Etiske problemer og overvejelser Perspektivering Konklusion Litteraturliste...38 Bilag 1 Interviewguide til ADHD interview Bilag 2 Interview med moderen og barn med ADHD Bilag 3 Tlbage meldning fra Interviewede personer Bilag 4 Eksempel på monitorering Bilag 5 Undervisningsplan Bilag 6 Eksempler fra undervisningen i idræt af elever på Eskolen i praktikperioden Bilag 7 Eksempel for en kostplan for 9 - årige barn der har ADHD Bilag 8 Eksempler på opskrifter hvis familien til barn med ADHD vælger eliminationsdieter. 2

3 1. Indledning 1.1 Introduktion til ADHD ADHD /Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/ er en tilstand karakteriseret ved uopmærksomhed, hyperaktivitet og/eller impulsivitet, hvor genetiske faktorer er den vigtigste årsag til forekomsten af ADHD. Manglende forebyggende tiltag hos forældre kan være årsagen til udviklingen af ADHD hos børn: alkohol-, tobaksforbrug og infektioner under graviditeten. 1 Nerveinfektioner og bly- og kviksølvforgiftning kan fremprovokerer ADHD lignende symptomer. 2 ADHD skyldes en kombination af en række genetiske og miljømæssige faktorer som interagerer i et komplekst samspil. 3 ADHD diagnosen er klinisk, den stilles ud fra informationer fra anamnestiske interview med forældre og spørgeskemabesvarelser af barnets omgangskreds som fx forældre og lærere Projektets formål Jeg har valgt at skrive projektet om ADHD fordi jeg har indsamlet en del viden igennem mine praktikforløb, men også for at tilegne mig ny viden om dette emne. Børn med ADHD har brug for faste rammer og sunde vaner fra barndommen. Formålet med projektet er at danne sig en forståelse for formidlingen af viden om ADHD og kost ved behandlingen af ADHD og viden om Sundhedsstyrelsens kost anbefalinger, samt en ændring af adfærd og dagligsdagsliv hos forældrene. Formålet med projektet er også at uddybe kendskabet til særlige hensyn ved undervisningen af børn med ADHD. Derfor vil mit projekt indeholde kost anbefalinger til børn med ADHD, faktorer som kan øge trivslen for familien med et barn med ADHD og redegørelse for undervisning af børn med ADHD. Jeg har samlet min empiri til min bacheloropgave gennem praktik hos klinik Optimal Næring, som tilbyder kostvejledning med fokus på individet, og Eskolen (navnet er ændret), som er en speciel skole for børn der har indlæringsvanskeligheder og ADHD. På Optimal Nærings klinikken har jeg udarbejdet kostplaner for børn der har ADHD, samt dannet mig en forståelse for kostens betydning ved behandlingen af ADHD. På Eskolen har jeg undervist børn der har ADHD i de 8 kostråd, hjemmekundskab og idræt. 1 ADHD foreningen, Børnepjecen, 2008, s.3 2 Gerlach, 2007, s.16 3 Hansen og Sneum, 2008, s.35 4 Damm, 2012, s

4 1.3 Baggrund og relevans Ritalin bruges i behandlingen af ADHD og kan give bivirkninger som (>10 %) hovedpine og nervøsitet og bivirkninger (<10 %) som diarre, opkastning, vægttab, svimmelhed, abdominalsmerter, udslæt og takykardi. Ved langvarig brug af ritalin kan ses væksthæmning hos børn. 5 Ritalin hører til i top 10 over de hyppigst indberettede lægemiddelstoffer med bivirkninger. En betydelig andel af bivirkningsindberetningerne, der omhandlede methylphenidat i 2010, blev kategoriseret som alvorlige næsten 70 procent. Der var primært tale om kendte psykiske bivirkninger...fx angst, nedtrykthed, søvnproblemer, aggression og depression. 6 Antallet af børn og unge i alderen 6-18 år der har fået methylphenidat (ritalin) på recept er steget fra 1300 i år 2000 til i % af børnene har ingen effekt af ritalin. Derfor kan kosten overvejes af mig som professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB) som en behandling til at reducere ADHD symptomerne hos børn Mulige årsager til hvorfor man nu ser flere børn med ADHD Vi lever i det hyperkomplekse og foranderlige samfund, som kræver omstillingsparate organisationsformer. Dette skal afspejles i uddannelsessystemet hvor elever skal udvikle lærings-, samarbejds- og kommunikationskompetencer og fleksibilitet. Undervisningen er blevet mere projektorienteret med gruppearbejde og elevmedansvar. 9 ADHD er måske et modebegreb. Der stilles flere faglige og tidsmæssige krav i skolen og familiestrukturer er blevet løsere. Disse ændringer kan fremlyse problemer hos børn med ADHD. Ovennævnte krav er umulige at opfylde for en der har ADHD, som har problemer med tidsfornemmelsen, fleksibilitet, selvansvar mm. I videnssamfundet og globaliseringen skal man kunne forholde sig til og sortere de informationer som vi udsættes for dagligt dvs. bevare opmærksomhed uden at reagere for impulsivt Lægemiddelstyrelsen, Produktresume for ritalin, 2011, s.1, Lægemiddelstyrelsen, Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2010, s.7 og 9 7 Lægemiddelstyrelsen, Vurdering af sikkerheden af methylphenidat, 2010, s Institut for Human Ernæring, 2012, s.5 9 Brejnrod, 2009, s og Damm, 2012, s

5 1.4 Projektets genstandsfelt og aktører Målgruppen i projektet er børn i alderen 9-11 der har ADHD og deres forældre. Jeg vil bruge familien som har et 10-årigt barn med ADHD, som jeg lavede interview med, som et eksempel på hvor man kan udføre forandring af kost og adfærd og de er mine samarbejdspartnere. Aktørerne vil også være mine praktiksteder Optimal næring og Eskolen hvor jeg har undervist børn med ADHD i 5-6 klasse. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelsstyrelsen, ADHD-foreningen og Institut for human ernæring vil være informationssteder hvor jeg vil hente informationer til projektet. 1.5 Problemformulering: Hvilken betydning har kosten på ADHD-symptomer hos børn? Hvordan kan motivationssamtalen om ændringen af kostvaner og livsstil foregå hos familier med et barn med ADHD i alderen 9-11? Hvordan kan jeg som professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB) undervise børn med ADHD i 5-6 klasse i idræt, sundhed og hjemmekundskab? 1.6 Videnskabsteoretiske overvejelser og paradigmer Jeg vil bruge forskellige paradigmer situationsbestemt. Mine spørgsmål i mine interview vil også have naturvidenskabelige kontekst og viden fra ernæring og sundheds studiet om de 8 kostråd. Mit interview vil have en del aktionsforskning, dvs. den er forandrings- og handlingsorienteret selvom man fokuserer på situationen i nuet. 11 Jeg vil bruge det fortolkningsvidenskabelige paradigme dvs. den hermeneutiske fortolkning i mit bachelorforløb når jeg er i gang med motivationssamtalen om ændringen af adfærd og kvalitative interview. Hermeneutik er forståelseslære fra 1500-tallet. I motivationssamtalen om ændring af adfærd vil jeg bruge Gadamers forståelse som horisont sammensmeltning: at sætte sine fordomme på spil er at tage den anden alvorlig, - min opfattelse af situationen måske ikke er den eneste mulige. Det er mig som PB der har ansvaret for at kommunikationen lykkes, men inden jeg går i gang med den, må jeg danne mig et kendskab til identitet og erfaringer om situationen fra personernes side: Den professionelle skal være jordemoder for et spørgsmål, før han/hun kan være advokat for en sag Brinkmann, 2010, s Jensen, 2009, s

6 Denne hermeneutiske kompetence kan man danne sig gennem erfaringer, ligesom Aristoteles phronesis, hvor man handler situationsbestemt pga erfaringer. Gadamer nævner at vi forstår andre i kraft af vores fordomme, som man ikke kan undgå. Identitetsdannelsen og indsocialisering sker gennem fordomme, som stammer fra opvækst, læring, kultur og erfaringer. 13 Vi fortolker virkeligheder som er fortolket af andre forskere, forskningen ifølge Giddens bygger på en dobbelt fortolkning - dobbelt hermeneutik, dvs.at man ikke kan være neutral observatør med dataindsamlingen og personernes og mine virkeligheder er socialt konstruerede og subjektive. 14 Jeg vil bruge et empirisk analytisk paradigme, når jeg skal formidle viden om de 8 kostråd, mineraler og fysiologiske processer i kroppen ved ADHD. I det positivistiske paradigme kan de videnskabs metoder overføres til videnskaber om mennesker. Pålidelighed, gyldighed, præcision og generalisering hører til et emperisk-analytiske paradigme, med mulighed for at falsificere de teoretiske udsagn og hvor ethvert årsag/virkning forhold er betinget. Forskningen her er kumulativ, hvor den i fortolkningsvidenskabelige paradigmer er kulturel og historisk betinget. 15 Haberhams er den mest kendte repræsentant for det kritiske paradigme hvor skjulte sammenhænge og magt afsløres. 16 Ifølge ham styres livsverden af en kommunikativ fornuft og metoden her er samtalen, hvor vi forklarer og give grunde til vores handlinger. Man finder måske ikke sandheden, men kommer det sande nærmere og opnår en større bevidsthed overfor situationen som fører til forandringen. 17 Der eksisterer meninger omkring eliminationssdiæter kontra den traditionelle kost og fordele ved brug af ritalin kontra bivirkninger af dette. Denne teori brugte jeg i samtalen med familien som jeg lavede interview med: man overvejer spørgsmål med hinanden og udvikler hinandens syn på fænomener. Jeg var først en modstander af ritalin. Efter jeg havde hørt familiens synspunkt, at nogle gange blive de nødt til at bruge det for at drengen kunne lave lektier blev jeg mere åben for det. Vi fandt frem til at det er bedst at stræbe efter minimering af ritalin forbrug. En kritisk samfundsvidenskab skal ifl Haberhams sætte selvrefleksioner i gang og tager udgangspunkt i hermeneutikken men øge bevidsthed på sammenhænge med formål til at forandre dem. 13 Jensen, 2009, s.59 og Launsø og Rieper, 2011, s Launsø og Rieper, 2011, s.58-60, Launsø og Rieper, 2011, s Jensen, 2009, s.66 6

7 Haberhams bruger filosoffen Husserls definition af livsverden: den underforståelige betydnings horisont vi handler ud fra. Livsverden er fx kultur, fællesskaber og personlighed som deltager i gensidige forståelsesprocesser. Haberhams mener, at vi styres af penge og magt og ikke kun gennem samtalen. Han bruger sociologens Webers den instrumentale fornuft: markedsøkonomien stræber efter at opnå mål med de mest effektive midler. 18 Jeg vil bruge WHO sundhedsdefinition fra Ottawa Charter i 1986: sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og social velvære. Sundhed her er en ressource og for at opnå dette skal man først have dækket sine basale fysiske og sociale behov. 19 Den er idealistisk, dvs. hvis man har ADHD så kan man ikke være sund, men man kan stræbe efter det. Sundhedsdefinitionen sundhed som rigtig sundhedsadfærd kan bruges i bachelorforløbet, man kan ikke kurere ADHD, men med sund kost og livsstil stræbe efter at symptomerne på ADHD bliver mindre. 20 Jeg vil stræbe efter professor i medicinsk sociologi Antonovsky s definition af sundhed: sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre (hverdags) livets forskellige situationer. Sundhed er at have en følelse af sammenhæng - en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed her er en fornemmelse af at verden er ordnet og sammenhængende. Dette kan være en udfordring for mange personer med ADHD. Ved håndterbarhed mærker man sin handlekraft og råder over ressourcerne for at klare de krav, som stilles og stimuli man bombarderes med. Når man har ADHD er det vigtigt at styrke personernes håndterbarhed idet ikke alle personer med ADHD kan klare stressorerne. Meningsfuldhed er fornemmelsen af at livet med alle dets udfordringer er værd at bruge sin energi på. Som PB styrker man personernes mod, livsglæde og handleevner. Derfor fokuserer han mest på sundhedsfremme og mestringsstrategier. I sundhedsfremme fokuseres der på hvad der holder folk raske isf hvad der gør dem syge. Man fokuserer på ressourcer og handlemuligheder isf risici. Antonovsky mener at stressorer: sygdom, kriser og tab er en del af livet. Når man udsættes for den rette mængde af stressorer sker der en udvikling og erfaringen til at løse problemer stiger. Lige som i WHO sundhedsdefinition nævner Antonovsky at sundhed fremmes gennem styringen af måde vi lever på og omsorg over sig selv og andre Bjernrod, 2010, 42 43,46 19 WHO, Saugstad, 2009, s Jensen, 2009, s.5-7 7

8 1.7 Metode og afgrænsning Jeg vil bruge semi-strukturerede kvalitative interview i opgaven, dvs. at inden jeg gik i gang med interviewet havde jeg fastlagt de temaer som interviewet skal omhandle så som ADHD, kost, medicin og ændringen af adfærd. Jeg havde udarbejdet en interviewguide som består af et hovedspørgsmål og et forslag til en rækkefølge for spørgsmålene 22 (se bilag 1). Interviewet foregik hjemme hos de interviewede personer. Et interview foregik med en mor og en 10 årige dreng med ADHD og det andet med en voksen kvinde med ADHD. De interviewede personer var godt i gang med kost og livsstil ændringer. I min bachelor opgave vil jeg afgrænse mig til at fokusere på familien som har et barn med ADHD og ikke den voksne. Nordic Nutrition Recomendation (NNR;2004) kostanbefalinger og sundhedsstyrelsens web vil jeg bruge i bachelorforløbet. Jeg vil bruge rapporten Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn fra Institut for Human Ernæring (IHE i kildehenvisning) 2012 ved behandlingen af ADHD symptomerne og sundhedsfremme og forebyggelse. Jeg vil bruge Winfood programmet hvor jeg lavede kostplaner og bilag med kostforslag som eksempel på et redskab til forældre der vælger eliminationsdiæter, som jeg lavede i praktikperioden for forældrene til børn med ADHD.Jeg havde tænkt mig at beskrive søvn og stress betydningen ved ADHD, men vil afgrænse mig. Jeg vil bruge helhedsmodellen 23 som pædagogisk undervisningsmodel, som jeg har brugt i undervisning af børnene på Eskolen. Jeg vil også bruge Rita Dunn s teori om læringsstil ved planlægning af undervisningen af børn med ADHD. Jeg har overvejet at beskrive og muligvis afprøve coaching og Birgitte Jepsen s coal grid model som metode hvor man skriver og diskuterer med familien og barnet med ADHD hvad de ønsker at bevare og fjerne og hvad de ønsker at tilføre eller undgå ved deres nye handlingsplan vedr. ændringen af adfærd 24 men jeg har afgrænset mig til metoder som motiverende samtale og ændringen af adfærd af Prochaska. Ross Greens A,B og C planer for løsningen af problemer ville jeg beskrive som en mulighed i samtaler med ADHD barnet og forældrene. Ved livsstil ændringen vil jeg bruge viden om fx måltidernes psykiske udfordringen af Damm. Jeg vil bruge studiebøger fra studieperioden, IT og forskellige bøger fra biblioteket om emnet ADHD. 22 Jensen og Johnsen, 2009, s Himm og Hippe, 2008, s ADHD foreningen, Børnepjecen, 2008, s IHE, 2012, s. 15 8

9 2. ADHD ADHD er en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver problemer med at fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 25 Ved ADHD har man ofte depressioner, adfærds-, søvnforstyrrelse, angst, tics og misbrug: 80% har en og 60% har mindst to samtidige psykiatriske lidelser. 3-5 % af alle skolebørn har ADHD. 26 ADHD rammer 4 drenge for hver pige. For at stille ADHD diagnosen skal symptomerne uopmærksomhed, overaktivitet og/eller impulsivitet have været til stede før 7-års alderen i minimum 6 måneder. Indlæringsproblemer følger ofte med Genetiske faktorer ved udviklingen af ADHD Genetiske faktorer menes at være den vigtigste årsag til forekomsten af ADHD (60-80 %). 28 Ved ADHD er generne for dopamin-genoptagelsesproteinet i synapsen og nogle dopamin-reseptor-gener er forbundet. Der er for lidt af signalstofferne dopamin og nordadrenalin i hjernen som er årsagerne til opmærksomheds og impulsitivitetsproblemerne ved ADHD. Hjerneskanninger af mennesker med ADHD viser, at de har en nedsat aktivitet i pandelapperne og i lillehjernen, men en øget aktivitet i området for bevægelse og sansning. 29 Scanningsbillede af blodgennemstrømningen i hjernen: Normal Frontallap ADHD Nedsat blodgennemstrømningen/metabolismen - frontallap - striatum - cerebellum Øget blodgennemstrømning/elektrisk aktivitet i Sansemotorisk cortex Sansemotorisk cortex Cerebellum 30 Ved ADHD er der forstyrrelser specielt i tre områder af hjernen: 1.I et område i bunden af hjernen, dvs.hjernestammen og de mest primitive dele af hjernen, hvor vågenhed reguleres ved hjælp af signalstofferne dopamin og nordadrenalin. Ved ADHD er vågenhed nedsat. 2. I hjernens pandelapper (frontallapperne) som styrer hjernen, modtager og regulerer impulser og står for funktioner som planlægning og overblik. Den nedsatte blodgennemstrømning og aktivitet i pandelapperne medfører nedsat evne til at skabe overblik og til at hæmme impulser. 3.I et område bag i hjernen, hvor signal-støj-forhold reguleres. Hjernens evne som har med orientering og sortering af indtryk er påvirket hos personer med ADHD Psykiatrifonden, Forside, Psykiske sygdomme, ADHD, Fakta om ADHD 28 ADHD foreningen, Børnepjecen, 2008, s.3 29 PsykiatriFondens Forlag,2007, s Billedet fra PsykiatriFondens Forslag, 2007, s. 14 9

10 Tre gener med betydning for det dopaminerge system: 1. DAT1-genet koder for dopamintransporteren, som styrer genoptagelse af dopamin fra synapsekløften tilbage til det præsynaptiske neuron. Nerveimpulsen kommer fra det præsynaptiske neuron og overføres til det postsynaptiske neuron. Synapsespalten (kløften) er spalten mellem de to membraner. Neurotransmitteren dopamin syntetiseres i den præsynaptiske nervecelle og lagres i særlige vesikler, hvorfra dopamin frigøres til den synaptiske spalte. 32 Transporten er det mest afgørende for dopaminniveauet i striatum, hvor transporterne forekommer med stor tæthed. Der er fundet en høj forekomst af en 10-repeat allel, som er DAT1 genet der indeholder 9 eller 10 gentagelser af en særlig sekvens på et kromosom, hos børn med ADHD og deres forældre. 10-repeat allellen er forbundet med en dopamintransporter, der er særlig effektiv ved genoptagelse af dopamin, som kan føre til mindskning af aktivitet i dopaminerge ruter COMT-genet koder for et enzym med en høj forekomst i det præfrontale kortex. COMT genet nedbryder dopamin og nordadrenalin og regulerer dopaminniveauet i det præfrontale kortex. En polymorfi, hvor der forekommer en substitution af aminosyrer i en bestemt region af genet, resulterer i, at homozygote (to kopier af samme allel) for aminosyren valin (val-val allel) har en høje aktivitet af COMT som fører til mindre dopamin til rådighed i synapserne. Val-val allellen er en høj-risiko allel ved ADHD. 3. DRD4-genet er koder for dopaminreceptorer. Forskellige studier (Svanson,2007) har vist en sammenhæng mellem 7-repeat allellen af DRD4-genet, som er grunden til en svækket respons på dopamin, og børn med ADHD. Dette gen spiller en rolle i kognitive og emotionelle funktioner, som medfører symptomer ved ADHD. Forskergruppen som ledes af Caspi og Moffit lavede en undersøgelse hos børn med ADHD, som viser at børn med forekomst af generne 7-repeat allel, af DRD4 og 10-repeat DAT 1, havde en lavere intelligensscore end dem der ikke havde disse gener. 34 Ved behandling af ADHD bruges centralstimulerende medicin som methylphenidat, den regulerer dopaminniveauer i hjernen: dopamintransporteren hæmmes og genoptagelse af dopamin og nordadrenalin hæmmes i det præsynaptiske neuron og på den måde er det forekomsten af nordadrenalin og dopamin der bevares i længere tid i synapsekløften PsykiatriFondens Forslag, 2007, s Simonsen og Møhl, 2010, s Hansen og Sneum, 2008, s Hansen og Sneum, 2008,s Hansen og Sneum, 2008,s

11 3. Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn. Ritalin kan give bivirkninger. Det er ikke systematisk undersøgt ved langvarig brug. Behandlingen med ritalin bør være begrænset og den er ikke indiceret til alle børn med ADHD. 36 Jeg har her brugt rapporten Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn, 2012 af Institut for human ernæring (IHE), der er udvalgt 69 relevante studier udfra en bred litteratursøgning på PubMed, Web of Science the Cochrane Library and PsycINFO, som beskriver resultatet af en ændring i kosten til børn med ADHD. Kostændringer kan ske på to måder: 1.) Man undgår elementer i kosten, der forværrer ADHD-symptomerne. 2.) Man indtager kostelementer, der reducerer ADHD-symptomerne. 3.1 Kosten, som muligvis forværrer ADHD-symptomerne Sukker og kunstige sødemidler, farvestoffer og nogle fødevarer blev undersøgt i nogle studier som kostelementer, der muligvis kan forværre ADHD-symptomer Sukker Flere undersøgelser viser en sammenhæng mellem et højt sukkerindtag og ADHD - lignende symptomer hos børn, men det er uklart : spiser de sukker, fordi de er hyperaktive eller er de hyperaktive, fordi de spiser sukker? Undersøgelserne giver ikke grundlag for at fraråde sukker til børn med ADHD for at reducere ADHDsymptomer. 38 Et af de 8 kostråd er: Spar på sukkeret. Sukker indeholder kalorier og ingen vitaminer og mineraler. Produkter som mange synes er sunde fx morgenmadsprodukter kan også indeholde sukker. Derfor er det vigtig at læse om ingredienserne på produktet inden man køber det. Anbefalingen for sukker er max 10 % af madens samlede E (energi), 39 dvs g sukker om dagen eller 3,5 spsk. Børn under 15 år bør max spise 25 sukkerknalder = ½ l cola på en dag, en sukkerknald = 2 g. 40 Der eksisterer en hypotese om, at et højt indtag af fenylalanin, som sødemidlet aspartam består af, kan forværre symptomerne ved ADHD: børn med ADHD der igen begyndte at spise varer med fenylalanin blev mere hyperaktive og uopmærksomme. 36 Lægemiddelstyrelsen, Produkt resume for Ritalin, 2011, s.3, 13, 15 og 5 37 IHE, 2012, s.5 38 IHE, s Fødevarerstyrelsen, Spar på sukker, Fødevarerstyrelsen, Madklassen,

12 3.1.2 Tilsætningsstoffer og salisylater Tilsætningsstoffer har ikke nogen ernæringsværdi, men tilsættes maden for at forbedre dens smag eller holdbarhed. Fire diætforsøg viste, at nogle børn oplevede bedring i deres adfærd, når de fulgte en diæt uden kunstige farvestoffer og uden naturlige salicylater. Ud af 11 fandt man 8 studier med en lille effekt på børnenes adfærd, når de blev udsat for farvestoffer. Det er uvist, hvilke farvestoffer der gav en mulig effekt, da børnene fik en blanding af dem. Konklusionen er, at farvestoffer formentlig har en lille effekt hos nogle børn, på linje med, hvad den seneste metaanalyse konkluderer. Benjamin Feingold forsøgte at udføre K-P-diæten til børn med hyperaktivitet. En K-P-diæt udelukker både kunstige farvestoffer og fødevarer med naturligt salicylater, som findes i fx appelsiner og tomater som medførte en forbedring på % hos disse børn. Man fandt ud af at børn med hyperaktivitet blev mere hyperaktive af acetylsalicylsyre end af placebo.to nye studier fandt at de børn, der reagerede mest på tilsætningsstofferne, havde en tendens til langsom nedbrydning af histamin. 41 Histamin findes i fx ost, spegepølse, surmælksprodukter og fede fisk. Man skal opbevare escolar og oliefisk koldt fordi ved opbevaring ved høj temperatur i lang tid kan bakterier danne så store mængder af histamin at man kan blive forgiftet Kost, der kan reducere ADHD-symptomer Eliminationsdiæter Ved en eliminationsdiæt fjerner man fødevarer som barnet måske ikke kan tåle og iagtager om barnet får det bedre. Efter nogle uger fremprovokerer man barnet igen for at se om barnet får det værre. I alle de publicerede studier oplevede nogle af børnene en stor bedring i deres ADHD symptomer ved at følge diæten på kort sigt, de blev ikke undersøgt på lang sigt. Ud fra den tilgængelige videnskabelige litteratur er det især tilskud med fiskeolie og eliminationsdiæter som har lovende muligheder for at reducere ADHD-symptomer hos børn via kosten. 43 Hvis proteiner fra mejeriprodukter og gluten fra korn ikke nedbrydes helt, pga. nedsat aktivitet af peptidaser - enzymer som skulle spalte peptiderne, kan dette føre til dannelsen af morfinpeptider. Hvis tarmen samtidigt er inflammeret og belastet kan disse ikke helt nedbrudte proteindele trænge igennem tarmvæggen ud i blodet og ind i hjernen, hvor de pga. lighed med visse af vore egne signalstoffer kan forstyrrer biokemien i hjernen. 41 IHE, 2012, s Fødevarerstyrelsen, Histamin, IHE, 2012, s

13 Dette kan påvirke indlæring, tale og motorik. Morfinpeptider dannes også fra nogle svampe- og bakterie kolonier i tarmsystemet. 44 En forsker i neurokemi fra Norge, Dr. Karl Reichelt, udførte et forsøg med 104 børn med ADHD eller ADD som viste, at alle børn havde øgede peptid mængder i urinen i forhold til kontrolgruppen. Urinprøven kan testes via Nordic Clinic 45 eller hos Optimal Næring. Børn, som er på mælkfri diet bør have tilskud af Calcium. Fra et til 10 år gives et tilskud på 500mg/dgl og fra 10 år på 750 mg/dgl. Et for lavt indtag af calcium i barndommen kan føre til udvikling af osteoporose i alderdommen. 46 I Pelssers studie så man en del børn, som havde svære ADHD symptomer inden studiet, opføre sig som raske børn, efter de var startet på diæt, både når forældrene og lærerne vurderede dem. I Schmidts diætforsøg var der nogle børn der ikke responderede på medicinsk behandling, men kun på diæt Essentielle fedtsyrer herunder fiskeolie. n-3 fedtsyrer, som kommer fra fx fisk eller fiskeolie, har en effekt på hjernen hvor de påvirker signalstoffer i hjernen og dermed muligvis ADHD-symptomerne. Man har fundet, at børn med ADHD har et lavt niveau af langkædede n-3 fedtsyrer i blodet sammenlignet med raske børn. En række af studierne viser en positiv effekt på ADHD-symptomerne efter tilskud af fiskeolie. Hvis Docosahexaensyre (DHA) har effekt på ADHDsymptomer via inkorporering i hjernen så skal der gå lang tid før de gavnlige effekter opstår. Studier, der varer uger viser hyppigere en positiv effekt. 48 Omega 3 eller n-3 har dette navn fordi dobbeltbindingen placeres efter det 3. C atom. Mennesker kan ikke selv danne disse polyumættede essentielle fedtsyrer og derfor skal de indtages med kosten. 49 Fedtsyrerne fra n-6 og n-3 kan ikke omdannes til hinanden, de kan forlænges og forkortes og derfor konkurerer de om de samme enzymsystemmer. For stort indtag af fedtsyrer af n-6 (linolsyre, som findes i majs, solsikker-olie) kan derfor medføre nedsat optagelse af de n-3 (som findes i fede fisk). Eicosapentaensyre (EPA, C20:5n-3) vil øges i kroppen hvis man spiser fede fisk og fiskeolier. Fedtsyrer fra kosten bygges ind i cellernes membraner. (DHA, C22:6n-3) findes som en del af fosfolipiderne i høj koncentration i centralnervesystemet og har betydning for den psykomotorisk udvikling Villefrance, 2007,s Nørby, 2012, s Astrup, 2008, s IHE, 2012, s IHE, 2012, s og Bremer, 2008, s Astrup, 2008, s

14 Indhold (g n-3 pr 100g): laks 3, sild 2,3, ørred 1,8 og torsk 0,2. 51 For at sikre fiskeolie indtag skal man spise fisk. Fisk er rige på jod, selen og D-vitamin. Især fed fisk får miljøforureninger fra industri og affaldsforbrænding som kviksølv og dioxin gennem deres føde. Både kviksølv og dioxin ophobes i kroppen og kan på lang sigt skade centralnervesystemet. Hvis man fjerner skindet og det underliggende fedt fra fisk får man færre dioxiner. Fødevarestyrelsens vurdering er at den ernæringsmæssige gevinst ved at spise fisk overstiger ulemperne ved forureningerne. Børn under 14 år bør ikke spiser store portioner af rovfisk som tun, sværdfisk, escolar, makrel/oliefisk, da de er sidst i fødekæden og derfor indeholder meget kviksølv. 52 Man kan også vælge at købe økologiske fisk pga. det vand, som kommer ud fra et økologisk dambrug er rent og rigt på ilt (<60 %), ikke skader naturen og at fiskenes foder er fremstillet af afgrøder fra økologiske landbrug. De fleste økologiske fisk bliver ikke syge og får ingen medicin Zink Man har i nogle studier, fx Toren, fundet at børn med ADHD har et lavere niveau af zink i blodet end raske børn. 54 Der er gennemført tre studier, hvor man forsøgte at symptomlindre ADHD med zinktilskud: to studier er fra Mellemøsten finder en effekt og et studie fra USA finder ingen effekt. Der mangler flere forsøg for at kunne konkludere om zinktilskud har en plads i behandlingen af ADHD. 55 Den daglige anbefaling for zink er 7mg for børn på 9 år og 11 mg for drenge og 8 mg for piger i alderen år. 56 Kilder til zink er fuldkorn, kød og skaldyr. 57 Man får Zink fra kosten, den er nødvendig for omsætning af essentielle fedtsyrer. Zinkmangel hos børn kan give problemer med opmærksomhed og koncentration. 58 Zink indgår i dannelsen af signalstoffer i hjernen fx dopamin og søvnhormonet melatonin Jern Jernmangel kan give kognitive problemer hos børn. Nogle studier har fundet lavere jerndepoter hos børn med ADHD end hos raske børn, men der mangler flere forsøg med jern hos børn med ADHD. 60 NNR for jern er 9 mg for 9-årige børn og 11mg for drenge og piger i alderen år Justesen at al, 2007, s Fødevarestyrelsen, tips om fisk, s.2 og 4 53 Dansk Akvakultur, 2012,s APA, Psycnet, IHE, 2012, s NNR, 2004, s Geissler, 2011, s IHE, 2012, s Nørby, 2012, s IHE, 2012, s NNR, 2004, s

15 Jernmangel, som opstå når jerndepoterne er udtømte, kan give irritabilitet. Jern optagelsen fremmes af Vit-C og muskelprotein (fisk og kød) og hæmmes af calcium og polyfenoler som findes i te. 62 Gode kilder til Jern, (mg i 100g): græskarkerner 15, hør-, sesamfrø 14,5, kyllingerlever, pinjefrø 9,2, linser 6,5, kikærter 6,4, okselever 6,1, hirse 4,8, kalvekød 1,4, brune ris 1, Magnesium Symptomerne på magnesiummangel er spontan muskelaktivitet og kramper. Det er fundet, at børn med ADHD havde et lavere niveau af magnesium i deres røde blodlegemer end raske børn. Der er kun offentliggjort to studier der undersøger effekten af magnesiumtilskud til børn med ADHD og de finder en effekt af behandlingen. Der mangler flere forsøg for at afgøre, om magnesiumtilskud kan bruges i behandlingen af ADHD. 64 NNR for magnesium er 280 mg for drenge og piger i alder år og 200 mg for børn i alderen 9 år. 65 Gode kilder til magnesium, (mg i 100g) er: græskarkerner 540, kakao 523, hørfrø 351, mandel 265, pinejfrø 233, havregryn 117 og frugt og grønt Konklusion om kosten Ud fra den tilgængelige videnskabelige litteratur er det især tilskud med fiskeolie og eliminationsdiæter der viser en reducering af ADHD-symptomer hos børn. Børn med ADHD er ikke ens, derfor virker kostændringer kun på en gruppe af børn med ADHD. 67 Eliminationsdiæter kan være en udfordring for familien fordi mælk er en vigtig kilde til kalk i de danske kostvaner, og en del af den danske madkultur. 68 Der er behov for nye og længerevarende studier. Det anbefales til børn med ADHD at spise en sund og varieret kost som støtter barnets sundhed, udvikling og læring. En sund kost indeholder også mindre sukker og færre farvestoffer. 69 Bräuner nævner at dårlige kostvaner er med til at skabe indlærings og adfærds problemer, irritabilitet, manglende social kompetence og ringe koncentrations og indlæringsevner hos børn som han undersøgte i Århus. 70 De 8 kostråd: Spis frugt og grønt - 6 om dagen (5 for børn) Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen. Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød - hver dag (glutenfri brød og glutenfri pasta ved glutenfri diæt) Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager 62 Astrup, 2008, s Hagerup, 2006, s IHE, 2012, s NNR, 2004, s Hagerup, 2006, s IHE, 2012, s Fødevarerstyrelsen, IHE, 2012, s Bräuner, 2010, s

16 Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret Sluk tørsten i vand Vær fysisk aktiv - mindst 60 om dagen for børn. 71 Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn på 9-10 år bør spise 5 st. frugt og grønt og efter 10år - 6 st. frugt og grønt omdagen, halvdelen af dem skal være grønsager, gerne de grove typer som kål, rodfrugter og bønner. Børn bør spiser fra et til to fiskemåltider om ugen, og fisk som pålæg næsten hver dag. Børn under 14 år bør højst spise 100 gram rovfisk om ugen pga. at rovfisk kan have et højt indhold af kviksølv. Fødevarestyrelsen anbefaler at spare på sukker. Vand indeholder mineralerne kalcium, jod og magnesium og er derfor den bedste måde at dække kroppens væskebehov på Ændringen af adfærd 4.1 Case: Som udgangspunkt tager jeg en familie jeg har lavet interview med, som har en 10-årig dreng Silas, som fik ADHD diagnosen for 1 år siden (se bilag 2). Familien er allerede gået i gang med kost og livsstils ændringer. For et år siden fik drengen et ritalinlignede stof mg om morgenen og 15 mg om aftenen. Silas fik bivirkninger af medicinen som tab af appetitten og han blev fjern og apatisk, når han fik mere end 15 mg. IP: Sidste år der fik du faktisk 20 mg om morgenen, da du var ovre hos moster Bente,...hun syntes du blev så underlig fjern. Hun siger at hun syntes medicinen laver dig om. Der er jo en hel klar bivirkning at han ikke er sulten når han får ritalin. Han mister appetitten. 73 Selv synes drengen at medicinen laver ham om. IP: Du siger nogle gange, at du syntes at den laver dig om? Silas: Det gør den, og det hader jeg. Familien gik i gang med eliminationsdiæter og vitamintilskud. Det viste sig at drengen har det bedre når han får lidt mælk, men ikke gluten: mere på tværs og sværere at komme i kontakt med Ændring af adfærd og motivationssamtale Ændringen af vaner består af seks stadier: førovervejelse, overvejelse, forberedelse, handling, vedligeholdelse og afslutning. 75 Familien er nået til vedligeholdelse og afslutnings stadierne, men jeg vil alligevel nævne de stadier i ændringen af adfærd som familien har gennemgået og hvad de evt. kunne gøre endnu bedre. Det er svært at ændre vores vaner da vanen ikke søger mod forandring, den foretages uden nærmere refleksion og er ofte styret af forhold som vi ikke er bevidst om. 71 Fødevarerstyrelsen, 8 kostråd, Fødervarerstyrelsen, Interview s Interview s.11 og 4 75 Prochaska, 2008, s.24 16

17 Tilegnelse af gode vaner fra barndommen er vigtig. Ifølge Aristotel dannes personlighed udfra vanerne. Det er vigtigt at familien oplever sit faktiske og det oplevede handlerum realistisk. Dem der ikke kan se handlerum de ser situationen som håbløs. 76 Det første skridt til forandring er at vide, hvilke stadium man befinder sig på og hvad styrer vores handlinger, dvs. en bevidstgørelse. I førovervejelses-stadiet vil personer ikke ændre deres adfærd. De ser ofte deres situation som håbløs og fralægger sig ansvaret. De kan forandre sig når det ydre pres er for stærkt, men så snart dette pres lettes, vender de tilbage til deres gamle mønstre. Ifølge Freud skal man starte med analyse og anerkendelse af modstand mod forandringer for at ændre adfærd. 77 Man kan indgå i en motivationssamtale med familien der har et barn med ADHD. Man kan lytte reflekterende og prøve at forstå familiens følelser og perspektiv uden at dømme. Det er vigtigt i en motivationssamtale at afklare den ambivalens der eksisterer med forandring og forstærke den diskrepans der kan være mellem familiens daværende handlemåder og familiens overordnede værdier. Det er vigtigt at afdække diskrepansen hos familien istf at der opstår en følelse af tvang fra mig som PB. Generelt overbevises folk lettere af hvad de hører sig selv sige end af hvad andre fortæller dem. Der kan under samtalen forekomme modstand, hvor familien vil argumentere imod og her er det vigtigt at jeg ændrer min fremgangsmåde og ikke argumentere videre for forandring. Ved den motiverende samtale er det vigtigt for mig at understøtte familiens mestringforventningen, dvs. troen på sine evner (self-efficacy) og at det lykkedes dem at gennemføre forandring. 78 Da familien første gang henvendte sig til en ernæringsterapeut havde de håb: Jeg vil sige at vi ikke havde nogen forventninger, men vi havde håb. 79 Mange mennesker i overvejelsesstadiet venter på når vilkårene for forandring vil være optimale. Derfor er det vigtigt, at personer begynder at fokusere på løsningen istf. problemerne. 80 Familien var allerede klar til forandringer da de henvendte sig til ernæringsterapeuten og derfor udsatte de ikke at gå i gang med forandringen. Når man afsender målrettet kommunikation er det vigtigt at lægge fokus på videns- og informationskløft hos modtageren. Informationsstyrken varierer fra meget informationssvage til meget informationsstærke borgere. Kommunikationsstyrken er knyttet til ressourcer som uddannelse, erhverv og socialt miljø. 81 Familien hører til de informationsstærke borgere som har ressourser som høj uddanelse og overskud til at foretage forandringer. 76 Saustad, 2009, s og Prochaska, 2008, s.16 og 42, Miller og Rollnick,2004, s Interviewet s Prochaska, 2008, s Sepstrup, 2006, s.103, 110 og

18 Ifølge Antonovsky afgør meningsfuldhed personens motivation. Folk lytter ikke kun med deres ører, men med deres erfaringer og identitet, og derfor skal jeg som PB have kendskab til dette. 82 Definition på motivation: de indre processer, som aktivirer, vejleder og fastholder adfærden. 83 En vellykket sundhedsformidling er afhængig af om personerne får mulighed for at bearbejde og personligt forholde sig til den viden, som de præsenteres for. Det er vigtigt både at formidle relevant viden og appellere til følelserne/ønsker, som kan føre til en personlig beslutning. Ifølge Lewin er motivationen en nøglefaktor, idet det er det eneste der skaber varig forandring. 84 Derfor er det vigtigt som PB at formidle relevant viden, som gerne skulle føre frem til en forpligtende beslutning. Det er vigtigt for forældrene at ændre deres indkøbsvaner. Har man købt sodavand, slik eller hvidt franskbrød så har barnet fri adgang derhjemme til disse varer. Det vil være en bedre ide at skifte dem med frugt og grønt. Man kan dele varer i forbudte og alternative og skrive dem på en seddel, så man undgår at købe forbudte og køber alternative. 85 Familien har begrænset adgang til cola og sodavand, de køber den ikke, derfor får Silas næsten aldrig disse varer. Forberedelse fører til handling. Når længevarende projekter lykkes skyldes det ofte en grundig forberedelse, hvor man leder efter en passende handlemåde. Den motiverende faktor i forberedelsen er en vision om hvordan livet vil forme sig, når familien fx ændre indkøbs-, spisevaner og adfærd. Man kan lave en liste over fordele ved ændring af kost og adfærd og altid have den for øje. Det er vigtigt at lave en handlingsplan, hvor man fx beslutter at ændre kost og finde gode sunde alternativer og tage en forpligtende beslutning selvom den kunne indeholde angst. I handlings- og vedligeholdelsesstadiet skal man se på forskelige spændende alternativer og at undgå mennesker som truer ens forandring. I vedligeholdelsesfasen kan handlingsplanen gennemgås og justeres i samarbejde med PB. 86 Det er vigtigt at følge fødevarestyrelsens anbefalinger, så Silas får 500g frugt og grønt om dagen, spiser varieret, motionerer en time om dagen, slukker tørsten i vand og får tilskud med fiskeolier som kan gavne ADHD symptomerne, væksten og læringen. Familien har skruet ned med sodavand, 82 Jensen og Johnsen, 2010, s. 88 og Lundgren, 2009, s Saugstad, 2009, s Bräuner, 2010, s Prochaska, 2008, s.101, 91-92, 108, 110, 148 og

19 selvom Silas har en stor sukkertrang. Selvom Silas får sukker så er det ikke raffineret sukker som ikke indeholder vitaminer og mineraler: Han får tit en bakke med nødder, blåbær, abrikoser, gulerødder, peberfrugt når han kommer hjem. Soya jogurt med frugt der er jo sukker i; jordbær, kiwi, her fik han lov til at få kager, banan, figenstang, rosiner sammen med nødder. Det ser ud til at han følger kostrådet spis frugt og at det blev fulgt af familien, men de skal passe på med at fx jogurter ofte indeholder sukker og prøve at sørge for at drengen får flere grøntsager. Vi prøver at spise varieret, men selvom Silas spiser grønsager som gulerødder, peberfrugter, broccoli nogen gange, er han ikke noget grønsagsbarn. Kan du godt lide grønsager Silas? Ja,... broccoli, agurker, gulerødder, salat IP: Og så har vi lige funder ud af at du elsker kartoffelmadder. 87 Når man ved hvilke grøntsager barnet kan lide kan man begynder at servere dem oftere og sørge for at barnet har adgang til dem. Kartoffel hører ikke til de grøntsager som barnet skal have i løbet af dagen, men det er en kilde til kulhydrater. Kulhydrater bør udgøre 55%, proteiner 10-20% og 25-35% fedt, hvor 5-10% af dem skal være polyumættede fedtsyrer, af det totale E indtag. 88 Familien skulle gerne forbedre sine vaner i forhold til Silas indtag af fisk. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man spiser g fisk om ugen og varierer mellem fede og magre fiskearter. Det svarer til to hovedmåltider med fisk eller et hovedmåltid samt fisk som pålæg næsten dagligt. 89 Silas: Mor, kan vi godt få sushi til aftensmad? IP: Nej det kan vi ikke skat... IP: I form af makrel-madder, ja. Men vi spiser ikke særlig meget fisk. I: Er det fordi I ikke kan lide det? IP: Nej, det er fordi vi ikke har en fiskemand her i Valby vi gider at handler i Silas: Jeg elsker laks...i: Hvad med aftensmad? IP: Der spiser vi almindelig mad, alt fra spagetti og kødsovs, boller i karry, kyllingeretter, grønsagsretter. Vi spiser almindeligt. 90 Vores kostvaner styres ikke altid af en teoretisk generel viden. Når man spiser så er det vores præferencer og aversioner overfor den mad som er knyttet til vores smag, socialitet og følelser mere end til en abstrakt ernæringsbaseret viden Interview s.8 og 4 88 NNR, 2004, s. 193, 202 og Fødevarestyrelsen, tips om fisk, s.2 90 Interview s. 3, 8 og 7 91 Saugstad, 2009, s

20 4.3 Måltidernes psykiske udfordring hos børn med ADHD For mange familier er at spise sammen med et barn der har ADHD en udfordring. Ved måltidet stilles der krav til barnets opførsel, som kan have problemer med at sidde stille. I den danske kultur er de daglige måltider der hvor familien er samlet og forældrende har forestillinger om familiehygge ved et fælles måltid, men som ofte bliver til ubehagelige oplevelser med skænderier. Barnet med ADHD kan have problemer med indlæringen af regler, det vil prøve enten at overtage samtalen eller løbe væk. Forældrende skal derfor oftest opgive eller sænke deres ideale forestillinger ved måltidet. 92 altså lige præcis spisesituationerne er nogle af dem der er svære fordi Silas har svært ved at sidde stille ved bordet og har svært ved at spise. Der er desværre mange måltider der har handlet om at Silas ikke kom og satte sig ved bordet. Og nu er det kommet hertil at hvis han ikke kommer og sætter sig, så rydder jeg hans tallerken af. 93 Nogle gange har barnet brug for fred og så kan man aftale at han spiser når han har lyst til det. Børn med ADHD har oftest ingen fornemmelse om hvor lang tid måltidet vil vare og det føles som en uendelighed der vil plage ham. Derfor er det vigtig at fortælle barnet hvor lang tid det forventes af ham at blive siddende ved spisebordet ved at vise det på uret. Det er bedre at rose barnet og at det lykkedes ham at sidde ved spisebordet i nogle minutter istf. at fokusere på den tid han ikke kunne holde ud. 94 Her kan en timer hjælpe, der viser hvor lang tid der er tilbage af et givet stykke tid. Den kan også fås som app. til smartphone og som armbåndsur. 95 For et barn med motorisk uro er det almingeligt at pille servietten fra hinanden, tromme med bestikket, sparker til bordet eller vippe på stolen. Ventetiden ved bordet skal minimeres og telefonen skal være slukket under måltidet. Det kan godt betale sig at give en instruktion til barnet som er konkret omfattende. Han kan have sværet ved at forstå det underforstående i sproget. Det er en god ide at advare barnet i god tid før måltidet starter så barnet har tid til at skifte fokus. Det kan heller ikke betale at sige: nu spiser vi - du skal komme. Drengen kan muligvis ikke forestille sig at familien venter på ham. En desperat far til en dreng (ex fra bogen) tog et foto af familien som sidder og venter på drengen og viste det til drengen. Drengen forstod med det samme. 92 Damm 2012, s Interview s Damm 2012, s ADHD-foreningen, håndbog, 2012, s

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

start Forord mineraler Institution og undgå magtkampen overvægtigt undervægtigt ved medicinsk behandling En god Ulvetimen på dagen

start Forord mineraler Institution og undgå magtkampen overvægtigt undervægtigt ved medicinsk behandling En god Ulvetimen på dagen ADHD og kost Forord 04 Pres ikke dit barn til at spise og undgå magtkampen 09 En god start på dagen 10 mineraler Vitaminer, & fedtsyrer 13 Ulvetimen 17 Institution og skole har et medansvar 18 Nedsat appetit

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3 Kostkompasset vejen til en sund balance Kapitelmarkør 3 Indhold Kostkompasset 4 Spis frugt og grønt 6 Spis fisk og fiskepålæg 8 Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød 10 Spar på sukker 12 Spar

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Guide. Hold dig skarp med hjernemad. sider. 10 kostråd til hjernen. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Hold dig skarp med hjernemad. sider. 10 kostråd til hjernen. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Hold dig skarp med hjernemad 10 kostråd til hjernen INDHOLD: Hold hjernen skarp Sådan holder du dig skarp med hjernemad...4-5

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Fedtstofferne: Stege i kokos olie og rigtig smør. Olivenolie gerne stege

Læs mere

Læs det følgende grundigt igennem og så vil jeg afsløre hvordan du får et 10 gange bedre velvære og du undgår at tage så meget på!

Læs det følgende grundigt igennem og så vil jeg afsløre hvordan du får et 10 gange bedre velvære og du undgår at tage så meget på! Læs det følgende grundigt igennem og så vil jeg afsløre hvordan du får et 10 gange bedre velvære og du undgår at tage så meget på! Det er et indiskutabelt faktum at vægttab kun kan ske ved at indtage mindre

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist

Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist Vores kost har ændret sig betydeligt gennem de sidste mange år, og vores kost består i dag i langt højere grad af raffineret mad med et højere sukkerindhold,

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Selv om kalorieindtaget er det samme, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan du sammensætter din (slanke)kost Det er svært ikke at være misundelig på dem, der

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister Redaktion: Lisa Bolting Heidi Dreist Pia Houmøller Udarbejdelse: PRspektiv Layout og design: ekvator ApS Fotos: GettyImages

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere

Kost og bevægelse. Aftenens program. Hvem er Pernille så? v. Pernille Eskebo. Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål

Kost og bevægelse. Aftenens program. Hvem er Pernille så? v. Pernille Eskebo. Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål Kost og bevægelse v. Pernille Eskebo Aftenens program Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål Hvem er Pernille så? Professionsbachelor i ernæring og sundhed kostvejledning, foredrag,

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere