Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²"

Transkript

1 Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014

2 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin politik for ejendomme at sikre: Moderne, klimavenlige og tidssvarende bygninger, der understøtter fremtidens behov og den demografiske udvikling God balance mellem byerne, landdistrikterne og kommunens fyrtårne Bevarelse af kommunens aktiver og værdier med fokus på de kommunale kerneydelser Ejendomsstrategi Ejendomsstrategien fastsætter de strategiske indsatsområder, der skal understøtte Slagelse Kommunes ejendomspolitik. Under ejendomsstrategien ligger en række handleplaner, procedurer og interne retningslinjer for udmøntning af strategien og for administration af ejendomsporteføljen. Ejendomsstrategien i 3 spor og en række indsatsområder 13. maj 2014 Side 1

3 Areal strategi Prioritering af arealanvendelse - indsatsområde Den strategiske indsats for prioritering og optimering af arealanvendelsen af de kommunale bygningsarealer er det centrale spor i ejendomsstrategien. Prioritering og optimering af vores arealanvendelse er en løbende tværgående proces, der udrulles i afgrænsede geografiske områder (typisk byområder og/eller skoledistrikter) på tværs af alle fagområder i kommunen men med skoleområdet som det centrale omdrejningspunkt. Hovedprincipperne for hensynet til optimering af arealanvendelsen: Det er de kommunale kerneydelser, der er styrende i prioriteringen. Prioriteringen skal sikre en god balance mellem byerne, landdistrikterne og vores fyrtårne. Skolebygningerne er omdrejningspunktet i lokalområderne. Lokalområderne inddrages i prioriteringen særligt i landdistrikterne. Fokus er ikke på m² men på en langsigtet helhedsøkonomisk vurdering og udvikling. Ejendomsstrategien nedlægger ikke aktiviteter men flytter og/eller samler dem. Særlige fokusområder i landdistrikterne Dialogen med landdistrikterne tilrettelægges med fokus på at bevare det, der betyder noget i lokalområdet fx skolebygningerne. Dialogen skal i videst muligt omfang fokuseres på hvilke aktiviteter, der skal understøttes lokalt, frem for konkrete bygninger. Lokalområderne er forskellige og har forskellige behov, ønsker og aktivitetsniveau. Særlige fokusområder i forbindelse med vores fyrtårne Det skal vurderes proaktivt, om der kan opnås gensidig synergi mellem den udvikling og fokus, som springer ud af vores ejendomsstrategi og vores fyrtårne. Fx vurderes det, om der kan etableres nogle kommunale aktiviteter i et fyrtårnsprojekt, der bidrager positivt til projektets helhedsøkonomi og samtidig optimerer den kommunale bygningsmasse ud fra en helhedsbetragtning. Processen i hovedelementer: 1. Udpege basisbygninger (skolebygninger og andre centrale bygninger) 2. Lave fortætningsanalyse og optimere areal i basisbygningerne. 3. Dialog om samt vurdere og prioritere øvrige bygninger. 4. Frigøre og afhænde bygninger. 13. maj 2014 Side 2

4 Processen gennemføres i områder opdelt geografisk. Basisbygninger er i udgangspunktet de bygninger, vi på længere sigt vælger at satse på. De skolebygninger, der indgår i den nuværende skolestruktur, er i udgangspunktet basisbygninger, men andre bygninger vil også kunne være basisbygninger. I forbindelse med at udpege af basisbygninger, skal der også udpeges politisk fredede bygninger. Det vil i praksis sige, de bygninger man af politiske og/eller historiske grunde under ingen omstændigheder vil skille sig af med. Det er målsætningen at samle flest mulige kommunale aktiviteter i basisbygninger, så de er optimalt udnyttet, med henblik på at afvikle flest mulige af de øvrige bygninger. Arealoptimering skal have fokus på de kommunale kerneopgaver og en god balance mellem byerne, landdistrikterne og vores fyrtårne. Fremadrettet betragter vi vores bygnings-m² som en ressource på lige fod med vores økonomiske budgetter. Hurtig håndtering af nedfaldsfrugter - indsatsområde Ejendomsstrategien er en langsigtet strategisk indsats, der angriber udfordringerne med ejendomsporteføljen systematisk og etapevis. Der vil alligevel løbende opstå bygninger der uafhængigt af den strategiske indsats kan frigøres, optimeres eller omdisponeres. Det vil derfor være et strategisk indsatsområde at afvikle frigjorte bygninger hurtigt og effektivt. Frigjorte bygninger skal omdisponeres eller afvikles hurtigt og effektivt. 13. maj 2014 Side 3

5 Samarbejde og dialog strategi Internt samarbejde - indsatsområde En forudsætning, for at ejendomsstrategien lykkes, er et tæt samarbejde mellem de administrative og politiske enheder. De grundlæggende elementer i samarbejdet er: Ejerskabet og det overordnede ansvar for drift af alle bygninger ligger i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Ansvaret for udmøntningen af ejendomsstrategien ligger Landdistrikts-, Teknikog Ejendomsudvalget og gennemføres af Center for Kommunale Ejendomme, som sikrer løbende optimering af arealanvendelsen. Ansvarsfordelingen mellem Center for Kommunale Ejendomme, fagområderne og de enkelte virksomheder skal løbende tilpasses i Slagelse Kommunes kompetencefordelingsplan, så det matcher udviklingen i ejendomsporteføljen. Fagcentrene vil fokusere på deres kerneydelser og Center for Kommunale Ejendomme på udvikling af bygningerne. Fokus på udvikling af optimale faciliteter til kerneydelser frem for i hvilke bygninger de skal foregå. Fokus på den gode proces. Det er vigtigt, at alle accepterer, at ikke alle fagområder kan være klar med de optimale forudsætninger for at deltage i hver delproces. Med andre ord: Vi kan ikke vente på, at alle fagområder har lavet fuldt dækkende tværgående analyser. Man deltager i delprocessen, der hvor man er. Center for Kommunale Ejendomme vil sikre at relevante fagområder inddrages i hver delproces. Der etableres et tværgående netværk med en ejendomskoordinator for hvert fagområde, som indgår i samarbejdet Center for Kommunale Ejendomme. Udmøntningen af ejendomsstrategien må ikke være til hindring for, at der fortsat arbejdes med tværgående aktivitets- og funktionsanalyser i de enkelte fagområder. Input herfra vil løbende indgå i den strategiske prioritering af areal eller som konkrete sager (nedfaldsfrugter). Hvert fagområde/-udvalg skal lave en udviklings- og anlægsplan, der angiver tendenser, behov og ønsker til den fremtidige bygningsmasse. Udviklings- og anlægsplanen laves i tæt samarbejde med Center for Økonomi og Center for Kommunale Ejendomme. Fagområdernes udviklings- og anlægsplan laves i det tempo, der matcher bedst til det enkelte fagområde. 13. maj 2014 Side 4

6 Samspil mellem fagområder prioriteres højt, og fagudvalgene informeres løbende og inddrages i de enkelte delprocesser. Fagudvalgene inddrages aktivt i at skabe et bæredygtigt samspil mellem indholdsdrift og bygningsdrift, herunder en mere fleksibel, tværgående anvendelse af de kommunale bygninger. Det interne samarbejde omkring optimering af vores bygningsmasse fokuserer på udvikling af optimale faciliteter til kerneydelserne og ikke på historiske tilhørsforhold til konkrete bygninger. 13. maj 2014 Side 5

7 Inddragelse af lokalområdet - indsatsområde Inddragelse af lokalområdet er en væsentlig del af ejendomsstrategien. Udmøntningen af ejendomsstrategien sker derfor i tæt dialog med lokalråd, skolebestyrelse, fritidsbrugere og lignende i det enkelte lokalområde. Processen med prioritering af arealanvendelsen er opdelt i en række delprocesser, der hver især dækker et lokalområde typisk et byområde, og i landdistrikterne et eller flere skoledistrikter. I hvert lokalområde er det målsætningen at skabe fokus på skolebygninger som det lokale omdrejningspunkt. Vejen til at fremtidssikre dette er en samlet prioritering af bygningsanvendelsen i lokalområdet, så flest mulige aktiviteter kan samles i basisbygninger. Prioritering af bygninger skal ske i et bredt spektrum, der omfatter en lang række input og dialog med mange interessenter. Det er Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget, der prioriterer arealanvendelsen ud fra en helhedsvurdering. Der skabes en dialog med lokalsamfundene, der fokuserer på at bevare skolebygninger og lignende bygninger med stor betydning for lokalsamfundet. 13. maj 2014 Side 6

8 Drift og vedligeholdelse indsatsområde Drift og vedligehold af kommunens bygninger optimeres, så der fås mest muligt for pengene. Der laves retningslinjer for drift og vedligehold af kommunens bygninger. Organiseringen af ejendomsdriften, herunder ansvaret for den daglige drift, skal løbende vurderes ud fra et fleksibelt helhedsøkonomisk perspektiv. Bygningerne registreres systematisk i forskellige kategorier, bl.a. i kommunens GIS-system og Main Manager (kommunens Facility Management system) hvilket giver et bedre overblik over potentielle optimeringsmuligheder og den generelle ejendomsdrift. Center for Kommunale Ejendomme vil gradvist indføre Space Management og vil fremover administrere arealanvendelsen i kommunen. Der skabes et overblik over drifts- og vedligeholdelsesmæssige forhold, der giver mulighed for at prioritere vedligeholdelsesindsatsen ud fra en helhedsbetragtning. Der indføres vedligeholdelseskategorier og risikostyring af vedligeholdelsesindsatsen. Målet med den fremtidige drifts- og vedligeholdelsesindsats er at sikre ejendommenes brugsmæssige og økonomiske værdi. Endvidere at skabe et overblik som gør, at der kan prioriteres efter helhedsbetragtninger. 13. maj 2014 Side 7

9 Udvikling af nye og eksisterende bygninger - indsatsområde Udvikling af den eksisterende bygningsmasse i form af om- eller nybygning er et særligt indsatsområde. Der skal altid udføres en vurdering af, om eksisterende bygnings-m² kan anvendes og/eller optimeres frem for at bygge, købe eller leje nye m². Ved planlægning af nye bygnings-m² skal der som et væsentligt element i ejendomsstrategien indgå fleksibel udnyttelse. Ved planlægning af anlægsaktiviteter skal fagudvalgene/-områderne, i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme, afdække alle muligheder for at reducere den samlede arealanvendelse på området, så der - som minimum anvises et neutralt m²-regnskab eller en positiv business case. Anlægsaktiviteter eller lignende, der øger bygnings-m², skal kunne anvise en samlet økonomisk fordel for Slagelse Kommune i form af en business case, der medtager alle ejendomsudgifter, også langsigtede vedligeholdelsesudgifter. Ved om- og nybygning tages maksimalt hensyn til totaløkonomien i hele bygningens levetid. Når vi udvikler vores ejendomsmasse, ser vi på helhedsøkonomi, fleksibilitet, og om nye moderne arealer kan erstatte gamle utidssvarende arealer og på den måde understøtte en bedre leverance til borgerne. 13. maj 2014 Side 8

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING

KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING 6 FORTÆLLINGER OM ETABLERING AF ET CENTRALT EJENDOMSCENTER LARS OLE PREISLER HANSEN OG SUSANNE BALSLEV NIELSEN (EDS.) KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING 6 FORTÆLLINGER OM ETABLERING

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere