En fælles ejendomsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fælles ejendomsstrategi 2014 2017"

Transkript

1 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2013

2 Vision Ejendomsstrategien tager udgangspunkt i Egedal Kommunes vision om, at: ( ) Der skal være gode rammer for at udøve et aktivt medborgerskab. Vi skal passe godt på hinanden og miljøet. Som virksomhed og arbejdsplads skal Egedal Kommune være en moderne, effektiv og veldrevet virksomhed, der leverer god offentlig service, afstemt efter økonomi og borgernes behov. Mission Ejendomsstrategiens opgave er at støtte op omkring udviklingen af kommunens kerneydelser og primære aktiviteter og dette hånd i hånd med mere aktive og tilfredse brugere/borgere og medarbejdere. Opgaven er at sikre og understøtte en effektiv dreven Facilities Management (FM) organisation. FM principperne tager i høj grad udgangspunkt i brugernes behov, valide data, bæredygtighed og disponering af m 2 ud fra helhedsbetragtninger. Egedal Kommune har i 2012 strategisk valgt at samle de FM relaterede serviceområder i Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) med henblik på at skabe et dynamisk center, der på alle fag- og serviceområder har faglige kompetencer på højt niveau. Formål Strategiens formål og delmål i forhold til de på side 2-5 nærmere beskrevede indsatsområder er: Ejendomsportefølje Kommunen forvalter ca m 2 bygninger, samt et grundareal på ca. 4,265 mio. m 2. Dette omfatter administrationsbygninger, skoler, institutioner, fritidscentre osv. 1/5

3 Indsatsområde 1 Grunddata, anvendelse af data som udgangspunkt for styring Forbedring af beslutningsgrundlag gennem bedre, mere valide og analyserede grunddata til både drift og strategisk styring. Det skal fremover være nemmere at træffe dokumenterede beslutninger på et veloplyst, transparent og prioriteret grundlag. En balanceret og faseopdelt ejendomsrelateret digitaliseringsstrategi, der er fremtidssikret og matcher Egedal Kommunes ambitionsniveau på det samlede digitaliseringsområde. Konkrete mål Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtighed fra ultimo (via en fælles dataplatform) Ejendomsrelateret digitaliseringsstrategi udarbejdes medio Strategien understøtter nationale krav i IKT-bekendtgørelsen. Oprettelse af en fælles platform, hvor alle grunddata er samlet. Metoder, der sikrer indberetninger og løbende opdateringer. At skabe en stærkere kobling mellem ejendomsdata og arbejdet med befolkningsprognosen. At sikre en inddragelse af alle centre i fastlæggelse og synliggørelse af relevante grunddata. Arealplanlægning baseret på visuelle præsentationer, simuleringsværktøjer, konsekvensberegninger, arealanalyser og ensartet kategorisering af rum og arealer (til brug for nøgletal). Ekstra ressourcer i CEI med tekniske, analytiske og økonomiske kompetencer. Investering i ITværktøjer som grundlag for strategisk planlægning og porteføljestyring. IKT-bekendtgørelsen: Den 1. april 2013 trådte Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri i kraft. Bekendtgørelsen skal blandt andet anvendes ved byggeri med kommune som bygherre med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Bekendtgørelsen sætter dagsordenen for fremtidens krav til digital udveksling af data og standarder for disse data. I en fremadrettet og fremtidssikret digitaliseringsstrategi inden for ejendomsområdet bør bekendtgørelsens krav tænkes ind fx i forhold til IKT-koordinering, digital kommunikation, digitalt udbud og tilbud og digitale leverancer ved bygge- og vedligeholdelsesprojekters aflevering. 2/5

4 Indsatsområde 2 Arealforbrug - de kloge m 2 Ejendomme omdannes til kloge m 2. En mere effektiv og fleksibel, multifunktionel anvendelse af bygninger inklusive dem, der lånes ud til fritidsbrugerne. Arealer/m 2 er i højere grad tilpasset til organisationens aktiviteter og kommunens kerneydelser. Fælles standarder, der understøtter, forenkler og tydeliggør beslutninger omkring m 2 anvendelse og sikrer brugerne fælles kvalitets- og serviceniveauer på tværs af kommunen. Færrest muligt tomme bygninger. Færrest muligt udlejede bygninger. Realkapitalen afvikles, hvis den ikke bruges eller skal bruges. Ensartethed omkring før salgsprocessen. Prioriteret grundlag for afvikling af bygninger. Konkrete mål At øge andelen af kloge m 2. I 2014 beslutning for nærmere koncept om og ramme for de kloge m 2. CEI varetager alle ejendomsrelaterede opgaver fra Ressourceudjævning på tværs af centrene frigør øgede ressourcer til kommunens kerneydelser senest fra Driftsbesparelser til investering i kloge m 2. CEI forvalter ejerskabet omfattende anvendelse og drift - af Egedal Kommunens bygninger og ejendomme. Klarere og mere standardiserede samarbejdsprocesser mellem CEI og centrene. At etablere fælles standarder. Forbedrede tekniske redskaber til overblik over m 2. Alle arbejder i et fælles referencesystem - alle brugere af offentlige lokaler (Idrætscentre, Kulturhuse, skoler, øvrige bygninger) anvender samme fælles system til reservering af aktiviteter. Investeringer i nye tekniske løsninger for at forbedre overblikket over m 2. De kloge m 2 - definition: Kloge m 2 andre steder også kaldt intelligente m 2 betyder en mere strategisk, aktiv og fælles styring af m 2, hvor arealanvendelse i højere grad er tilpasset til organisationens aktiviteter og kerneydelser. Ud over at være mere aktiv i forhold til behovet menes med de kloge m 2 også effektiv, fleksibel og multifunktionel pladsudnyttelse ikke mindst for at opnå så få m 2 som muligt. Kloge m 2 handler om arealoptimering og tilgængelighed. 3/5

5 Indsatsområde 3 Vedligeholdelse Bedre vedligeholdte ejendomme. Den økonomiske og brugsmæssige værdi af de kommunale ejendomme er sikret. Klare organisatoriske grænse- og snitflader på det strategiske, taktiske og operationelle vedligeholdelsesniveau er sikret. Arealanvendelsen i de kommunale ejendomme indgår som et aktiv i vedligeholdelsesplanlægningen. En miljø- og energimæssig bæredygtig vedligeholdelse. Større fokus på installationsvedligehold, således at dyrt afhjælpende vedligehold minimeres og forbedret driftsøkonomi opnås. Fastlæggelse af serviceniveauer (Service Level Agreements) som grundlag for kvalitetsstyring. Egedal Kommune arbejder med 5 kvalitetsniveauer, som er: - Kvalitetsniveau 5 Bygningen fremstår som ny. - Kvalitetsniveau 4 Bygningen fungerer efter hensigten, men kan have et behov for vedligehold. - Kvalitetsniveau 3 Bygningen fungerer efter hensigten, men er slidt og har behov for en del vedligehold. - Kvalitetsniveau 2 Bygningen er slidt og med flere skader og mangler, der i et vist omfang påvirker anvendelsen. Bygningen udgør ingen fare for sikkerhed mm. - Kvalitetsniveau 1 Bygningen er med en del skader og mangler, der i stort omfang reducerer den påtænkte anvendelse. Bygningen kan udgøre en fare for sikkerhed mm. Konkrete mål Fastholdelse af kommunens realkapital. Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist forøges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 3,5. Kommunens nuværende udvendige vedligeholdelsesbehov/efterslæb på 163 mio. kr. skal reduceres med 20 % inden Budgettet til vedligeholdelsesaktiviteter (indvendigt og udvendigt) øges gradvis fra ca. 86 kr./m 2 til vedligeholdelse pr. år til 150 kr./m 2 pr. år. Udarbejdelse af en klart, transparent samarbejdsproces mellem CEI og centrene. Grundige analyser omkring, hvad der skal vedligeholdes. Prioriterede beslutningsgrundlag for vedligeholdelsen på baggrund af analyse af behov, demografisk udvikling og grunddata og set i forhold til den langsigtede strategi for porteføljen. Fokus på fastholdelse af kvalitetsniveauet - baseret på årlige bygningssyn og egentlige tilstandsvurderinger som minimum udføres hvert 5. år. Opdateringen skal dokumenteres med en risikovurdering til brug for den prioriterede planlægning. Digital understøtning af planlægning og alle processer i forbindelse med vedligeholdelse. En udbudsstrategi, der sikrer gode projekter og udførelse i god håndværksmæssig kvalitet. Den fastlagte vedligeholdelsesstrategi følges. Anlægs- og vedligeholdelsesplanlægningen tænkes altid sammen. Vedligeholdelsesaktiviteterne udføres prioriteret og balanceret mellem forbyggende, tilstands- og risikobaseret vedligehold. 4/5

6 Indsatsområde 4 Bæredygtighed og (energi)effektiv drift Energiforbruget og CO 2 udslippet reduceres i kommunen herunder i de kommunale bygninger jf. kommunens Plan- og Agenda 21 strategi Nedbringelse af energibudgetter. Styrkelse af energiledelsen, hvor energibesparende initiativer opnås som følge af systematisk energiledelse, anlægsinvesteringer og energieffektiv drift. Styrkelse af energistyringen centralt og decentralt, således at datagrundlaget for investeringerne baseres på valide værktøjer, processer og procedurer. Forbedret overblik i forbindelse med opfølgningen på energiforbruget og budgetter. En fælles vagt og vagtcentral på en fælles platform og i en samlet løsning for vagt og overvågningsopgaver inkl. adgangskontrolsystemer i kommunen, herunder håndtering alarmsignaler fra sikringsanlæg og fra driftsanlæg. Én fælles kontaktmulighed (adgangsvej) for borgeren/brugeren uden for normal arbejdstid. Fastlæggelse af serviceniveauer (Service Level Agreements) som grundlag for kvalitetsstyring. Konkret mål Målet er % reduktion i energiforbruget og CO 2 udslippet i egne bygninger i perioden Driftsbesparelser til energirenovering, fastholdelse for energieffektiv drift. Ansvaret for energibudgettet og afregning placeres i CEI. Anskaffe en kube i Ledelsesinformationssystemet LIS, der er dedikeret afregning af energiudgifter. Fælles standarder for energieffektiv drift. Anskaffelse af et web-baseret energistyringssystem, hvor data hentes fra fjernaflæste målere og danner grundlag for budgettering og identificering af energisparemuligheder. Investeringer i energieffektive tekniske installationer og automatik til styring af disse og bygningernes klimaskærm eventuelt via ESCO projekter. Der stilles krav til energieffektiv drift i forhold til udbud af service og vedligeholdelseskontrakter. Redskaber, som hjælper brugerne af bygningerne og de decentrale enheder med den gode og energirigtige adfærd (fx i årlige energihandlingsplaner). Kompetenceudvikling af driftspersonale. Egedal Kommune fastholder fortsat de ambitiøse målsætninger i Kommuneplan 2013 samt i Energi i Egedal april 2013 godkendt i Kommunalbestyrelsen 24. april /5

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere