Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse"

Transkript

1 Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den bringes i udbud. Kommunen kan selv vinde udbuddet gennem et kontrolbud. Kommunernes konkurrenceudsættelse opgøres med den såkaldte Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU). IKU udtrykker, hvor stor en andel af de opgaver, der kan udsættes for konkurrence, kommunerne har konkurrenceudsat. Definitionen på IKU er i 2012 blevet korrigeret på en række områder som følge af ændret lovgivning. Forsyningsområdet hovedkonto 1 i de kommunale regnskaber indgår fx ikke længere i beregningen af IKU som følge af selskabsgørelsen på området. Udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse har på landsplan været: År IKU i pct definition IKU i pct. Tidligere definition 19,5 22,6 24,0 24,1 24,9 25,0 20,2 23,7 24,8 25,0 25,7 Opgøres ikke mere Kilde: De kommunale nøgletal - Læs om ændringerne i IKU - KL har lavet et sammenligningsværktøj for kommunerne, hvor IKU opgøres mere specifikt: Kommunerne har ikke pligt til at udsætte deres opgaver for konkurrence, og der er ikke aftalt et mål for kommunernes konkurrenceudsættelse. KL og regeringen er enige om, at kommunerne skal have frihed til at tilrettelægge opgaveløsningen på den måde, der lokalt vurderes at være mest hensigtsmæssig. Konkurrenceudsættelse kan i den forbindelse være et vigtigt redskab til at sikre en effektiv og innovativ opgaveløsning. 1

2 En undersøgelse i KL s nyhedsbrev Momentum (2011/1) viser en kraftig stigning i antallet af kommunale opgaver, der udsættes for konkurrence fra private virksomheder: o 63 pct. af kommunerne har i 2010 besluttet at konkurrenceudsætte opgaver, de hidtil selv har udført. o Kommunerne er ved at tage hul på at konkurrenceudsætte de store velfærdsområder: Områder, hvor nye opgaver konkurrenceudsættes besluttet i 2010 Andel af kommunerne i pct. Klassiske udbudsområder (fx teknik- og miljøområdet, kørsel, affaldsindsamling) 41 Facility management (fx rengøring, vedligehold, kantine, klima- og energiudvikling) 35 Markedsmodnede velfærdsområder (fx frit valg, madservice, beskæftigelse) 34 Administrative ydelser (fx lønadministration, it-drift) 22 De store velfærdsområder (fx ældre- og plejecentre, daginstitutioner, sociale institutioner) 16 Kilde: KL s nyhedsbrev Momentum 2011/1 Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Som led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremsætter regeringen i efteråret 2012 et lovforslag, der ændrer reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet. De nye regler forventes at træde i kraft pr. 1. jan Kommunalbestyrelsen vil fortsat være forpligtet til at skabe grundlag for, at visiterede borgere til personlig og praktisk hjælp og madservice efter servicelovens 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører. Men de særlige regler for udbud fjernes, så borgernes frie valg kan tilvejebringes gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler, hvor kommunen kan forsætte som leverandør. Kommunalbestyrelsen kan desuden tilvejebringe det frie valg ved at tilbyde borgerne et servicebevis. Med de almindeligt gældende udbudsregler som ramme får kommunerne helt nye muligheder for at nytænke organiseringen af ældreområdet, da det bliver muligt at samle forskellige opgaver på tværs af fritvalgsområdet og det øvrige ældreområde i større udbud eksempelvis: o Et plejecenter og personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen o Madservice i plejeboliger, hjemmeplejen og folkeskoler o Personlig pleje (servicelovens 83) og hjemmesygepleje (sundhedslovens 138) 2

3 Ophævelse af annonceringspligten Som led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er tilbudslovens regler om annoncering på vej til at blive lempet. Lempelsen forventes at træde i kraft pr. 1. jan Lempelsen består i, at den nationale annonceringspligt for bilag II B-tjenesteydelser ophæves uanset kontraktværdiens størrelse, hvis opgaven ikke har en klar grænseoverskridende interesse. Med ophævelsen af annonceringspligten som en generel regulering af udbudsprocessen får kommunerne frihed til at tilrettelægge den proces, der er mest velegnet til at sikre, at markedet leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Kommunerne slipper samtidig for en administrativ byrde, da pligten til at beskrive opgaven og kriterierne for tildelingen af kontrakten i forbindelse med en annoncering i praksis har udviklet sig til en ressourcekrævende opgave. Det skyldes, at kommunerne af frygt for ikke at overholde principperne om gennemsigtighed og ligebehandling ofte vælger at følge de samme procedurer som ved et EU-udbud. Revidering af EU s udbudsdirektiver EU s udbudsdirektiver er ved at blive revideret. De nye udbudsdirektiver skulle efter planen være vedtaget inden udgangen af 2012, men det tyder på, at processen bliver forsinket, så direktiverne først vedtages i foråret KL arbejder for: o At tærskelværdien for udbud af varer og tjenesteydelser hæves fra 1,5 til 7,5 mio. kr. EU-Kommissionen har i 2011 opgjort, at den direkte grænseoverskridende handel efter EU-udbud i hele Europa blot udgør 1,6 pct. målt på antallet af kontrakter eller 3,6 pct. målt på kontraktværdien. Alligevel tvinges kommunerne til at bruge mange timer på at bringe varer og tjenesteydelser i EU-udbud efter et bureaukratisk regelsæt. Med et stort samfundsøkonomisk tab som det eneste resultat. Hvis tærskelværdien for udbud af varer og tjenesteydelser hæves fra de nuværende 1,5 mio. kr. til 7,5 mio. kr., vil det halvere antallet af EU-udbud. Det vil være en væsentlig administrativ lettelse, da udbuddene i stedet for vil være reguleret af den mindre bureaukratiske danske tilbudslov. o At udbudsdirektivernes anvendelsesområde ikke udvides En række tjenesteydelser er i dag undtaget EU s udbudsregler (de såkaldte bilag II B-ydelser). Sundhedsområdet og socialområdet er fx undtaget. Det skyldes, at ydelserne har en karakter, der gør dem uegnede til handel på tværs af landegrænserne bl.a. på grund af kulturelle og lovgivningsmæssige forskelle. 3

4 I EU-Kommissionens direktivforslag lægges der op til at ophæve denne undtagelse ved at indføre et light-regime for udbud af disse tjenesteydelser. Det vil kun pålægge kommunerne yderligere administrative byrder. Når den grænseoverskridende handel efter 20 år stadig kun er forsvindende lille for de varer og tjenesteydelser, der burde have en grænseoverskridende interesse (de såkaldte bilag II A-ydelser), giver det ikke mening at udvide EU-udbudsreglernes anvendelsesområde med nye tjenesteydelser. o At der bliver en generel adgang til dialog og forhandling Mulighederne for dialog og forhandling undervejs i udbudsprocessen er alt for begrænsede med de nuværende regler. Det hindrer de offentlige indkøbere og leverandørerne i sammen at finde effektive og innovative løsninger. For dialog bidrager til innovation og udviklingen af løsningsforslag, som kommunerne ikke selv kunne have kravspecificeret innovation harmonerer dårligt med firkantede regler. Og forhandling bidrager til, at kommunerne og regionerne får den rigtige løsning til den rigtige pris. Det viser erfaringerne fra de områder, der ikke er underlagt EU s udbudsregler. Samtidig viser erfaringerne fra forsyningsområdet hvor der er en generel forhandlingsadgang at forhandling ikke fører til misbrug eller korruption. o At udbudsdirektiverne regulerer udbud og ikke andet EU s udbudsregler skal først og fremmest sikre effektive og innovative offentlige indkøb. Det harmonerer dårligt med centrale EU-krav om tvungen brug af fx sociale kriterier eller bestemte miljøstandarder. Det skal være muligt ud fra lokale hensyn og opgavens karakter at træffe beslutning om at stille bestemte krav til virksomhederne om fx praktikpladser eller at vægte miljømæssige eller innovative kriterier i tildelingen. Der er behov for at tydeliggøre disse muligheder i udbudsdirektivet men det skal være fleksible muligheder og ikke rigide krav. Udbudsdirektiverne skal sætte rammerne for offentlige indkøb ikke detailregulere alt ned i mindste detalje. Implementering af udbudsdirektiverne gennem en dansk udbudslov Som led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 vil regeringen fremlægge en dansk udbudslov, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for ordregivere og virksomheder. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe til det lovforberedende arbejde med deltagelse af bl.a. KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. En udbudslov skal sikre en fleksibel fortolkning af direktiverne og et entydigt fortolkningsgrundlag i Klagenævnet for Udbud. 4

5 I dag er udbudsdirektiverne implementeret direkte i dansk lovgivning. Det betyder, at fortolkningen af udbudsdirektiverne udelukkende foregår gennem løbende kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Fortolkningen baserer sig dermed på specifikke sager, der reelt ikke gør det muligt at udlede en generel fortolkning af de anvendte regler i kendelserne. Det nuværende system har ført til, at den danske fortolkning af udbudsdirektiverne er langt mere restriktiv end nødvendigt, fordi kendelserne fra klagenævnet i høj grad fokuserer på juridiske detaljer ved udbuddet under henvisning til principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Hensynet til et effektivt offentlig-privat samarbejde nedprioriteres, så kommunerne ikke opnår de fulde gevinster ved et udbud. Ændringer i klagesystemet på udbudsområdet KL og regeringen er enige om, at praksis i det nuværende klagesystem for udbud indebærer for store forsinkelser og omkostninger. Som led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 vil regeringen derfor tage initiativ til at ændre rammerne for det nuværende klagesystem. Det forventes, at regeringen i starten af 2013 vil fremlægge et forslag til nye rammer, der bl.a. vil omfatte en forhøjelse af klagegebyret og en større symmetri i fordelingen af sagsomkostninger mellem den offentlige ordregiver og klageren. Klarhed om anvendelsen af rammeaftaler Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt usikkerhed om brugen af rammeaftaler. I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er KL og regeringen derfor enige om, at der skal ske en afklaring via en revision af implementeringsbekendtgørelsen. Det forventes, at bekendtgørelsen vil blive udarbejdet i efteråret Der er behov for en retlig bindende præcisering af: o At der inden for samme rammeaftale både kan anvendes direkte tildeling og miniudbud. o At ansvarsfordelingen mellem en indkøbscentral og brugerne af en rammeaftale præciseres Indkøbscentralen skal være ansvarlig for at sikre, at rammeaftalen er i overensstemmelse med udbudsdirektivernes bestemmelser brugerne skal være ansvarlige for, at tildeling via rammeaftalen sker i overensstemmelse med retningslinjerne i rammeaftalen. 5

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere