Nyt Hospital Nordsjælland er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Nordsjælland er"

Transkript

1 Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er en Roskilde Festival. En stram back-end, styret flow og klar zonedeling tillader forskellighed og udfoldelse for alle et tilsyneladende kaos. Agoraen / hub et tilgodeser indenfor den overordnede struktur behovet for lokale funktioner og decentrale fællesskabselementer. Fællesskabselementer, der er intuitive pejlemærker, når man skal finde vej her er ikke skilte men kvarterer. Interaktive elementer skaber deltagelse og betagelse afstemt med brugerne og døgnrytmen. Og festivalen fortsætter hele året deltagerne forbereder og følger op på festivalen virtuelt og har fast tilknytningsforhold, der rækker længere end teltdagene. Nyt Hospital Nordsjælland er en myretue. Individuelle beslutninger erstattes af kollektiv (itunderstøttet) intelligens og rutiner. Der er meget ledelse, men ikke nødvendigvis mange ledere. Løbende monitorering lokalt igangsætter hurtigt procedurer, hvis fejl opdages. Formen for den endelige myretue er ikke tænkt igennem på forhånd, men strukturen tillader løbende udbygninger. Nyt Hospital Nordsjælland er et logistiksystem. Ting skal flyttes fra A til B hurtigt og effektivt. Ydelser skal sælges på rette tid, så der hverken er overbookning eller uudnyttet kapacitet. Som led heri skal forstyrrelser absorberes hurtigt heller aflyse et par flyafgange om morgenen end at være bagefter hele dagen. Effektiv opbevaring af materialer, automatiseret transport og it-baseret overblik over, hvor tingene er, skaber buffere mellem produktionssystemer med forskellige rytmer. Nyt Hospital Nordsjælland er et produktionssted. Fabriksudformningen skal tillade både rationel produktion og flow. Hvor fokus tidligere var overvejende på optimering af arbejdsstationerne vægter hensynet til hurtig gennemløbstid og færre lagre (mindre ventetid) i dag tungere. Det er systemets samlede kapacitet mere end den enkelte afdelings effektivitet, der skal optimers. Nyt Hospital Nordsjælland: Nye Tider nye rammer nye inspirationskilder! Side 1/14

2 Pejlemærker for Facility Management på Nyt Hospital Nordsjælland MT Hvordan skal vi varetage fm-funktionerne på fremtidens hospital / NHN og hvilke krav stiller det til bygningen? Dette spørgsmål har været udgangspunkt for et workshopforløb afholdt over tre gange januar Deltagerne har været personer med ansvar for facility management (fm) funktioner på Hillerød Hospital samt fra psykiatrien, Region Hovedstaden. Dette notat sammenfatter resultaterne med henblik på at informere den kommende programskrivning. Forløbet har været bygget op som et lead user forløb, hvor fremtidens hospital har været diskuteret med afsæt i, hvordan lignende udfordringer har været løst i helt andre sammenhænge. Vi har set på, hvordan centrale udfordringer i forhold til flows, logistik, fælles funktioner og tæthed er blevet løst hos Roskilde Festivalen, trafik- og fragtsystemer, sociale insekter (myrer) og i industrisammenhæng. Vi vil i det følgende henvise til pointer fra disse oplæg. For en egentlig afrapportering af den anvendte lead user metode henvises til selvstændigt metodenotat udarbejdet til I2P-hjemmesiden. Hvad handler facility management på hospitaler om? For så vidt er opgaven med varetagelsen af fm-opgaver simpel. Opgaven er at sørge for, at der er rent, at ting og patienter er på rette sted til rette tid, at patienterne får noget at spise og drikke samt at bygningen fungerer. Alt sammen med det formål at sikre, at patienter bliver helbredt og har en god oplevelse. Til det formål trækkes der på investeringer i personale, indkøb og bygninger. Forholdet mellem input, aktiviteter og mål er med andre ord som følger: Side 2/14

3 En del af udfordringen er, at der selv sagt ikke er uanede ressourcer til rådighed. Man vil gerne opnå flest og bedst mulige resultater med færrest mulige input. Men igen, det er i forhold til at formulere, hvad opgaven handler om, ikke noget stort problem: det handler om at levere mest mulig kvalitet for pengene. Det, der for alvor gør beskrivelsen af opgaven svær, er, at der er en række forskellige principper til at løse opgaven på. Og at fordelene ved et princip udelukker fordele ved andre principper. Udformningen af fremtidens fm-funktioner kræver med andre ord stillingtagen til en række dilemmaer her nogle af de vigtigste for os at se: 1. Central versus decentral placering af opgaver og aktiviteter 2. Styrede versus selvstyrede beslutninger 3. Brug af velkendte teknologier versus øget brug af automatisering og indbygget intelligens 4. Standard rum og fælles flow versus unikke rum og adskilte flows 5. Optimering af bygning i forhold til kendte behov versus fleksibilitet i forhold til ikke kendte (/ fremtidige) behov 6. Bedste mand og ressource til jobbet versus undgå skift og koordinering 7. Medbestemmelse fra brugere og åbenhed for omverdenen versus styrede forudsigelige processer Vi har i forløbet her set nærmere på de tre første dilemmaer, og det er følgelig dem, der vil blive beskrevet her. Side 3/14

4 Central versus decentral placering af funktioner Der er en række forhold, som taler for at placere funktioner centralt: - Stor- og samdriftsfordele det er billigere for et køkken at producere mad til 1000 end for 10 køkkener at lave mad til Mulighed for bedre udstyr eksempelvis en sengevask, der gør ordentligt rent og som giver ordentlige arbejdsstillinger. - Ensartethed eksempelvis ved rengøring, hvor man gerne vil monitorere at alle opgaver følger instruktionerne - Mindre buffere ved at samle lager- og opbevaringsfunktioner kapaciteten er det muligt at reducere kapaciteten. Figur 1: Man skal undgå egernet, som samler forråd til depotet på afdelingen. Og tilsvarende er der en række forhold der taler for at placere decentralt: - Transport rundt på hospitalet reduceres (eksempelvis sengetransport, der fylder meget/tager megen tid for både personale og patient) - Mindre transport og færre delefunktioner betyder igen mindre smittefare - Der er mulighed for at lave løsninger optimeret til lokale behov Figur 2: I industrien er der et øget fokus på at optimere flowet og undgå buffere. Spørgsmålet er derfor: hvilke fm-funktioner og -aktiviteter skal placeres hhv centralt og decentralt på NHN? Det nuværende Hillerød Hospital har især to fortætningspunkter. En lang række funktioner varetages centralt for hele hospitalet (sengevask, linnedmodtagelse, varemodtagelse, centrallager, de fleste værkstedsfunktioner, uniformudlevering og omklædning med meget mere) som så igen forbinder til lokale opbevarings- og supportfunktioner på afdelingsniveau. Workshopforløbet peger på fire fortætningspunkter for fremtidens hospital: - Fælles for hele regionen / lagt udenfor hospitalet. - For hele hospitalet - I lokale hubs. Hubsne er ikke bundet op på en bestemt afdeling, men betjener et bestemt antal patienter og funktioner. - Den enkelte sengestue I sammenligning med den nuværende situation forventes de væsentligste forskelle at være følgende. For det første en øget udlægning af funktioner på tværs af hospitaler. Opgaver med betydelige stordriftsfordele og som ikke kræver speciel domæneviden, vil kunne varetages på tværs og eventuelt af eksterne leverandører. Køkken og planlagt bygningsvedligehold nævnes som mulige eksempler herpå. Side 4/14

5 For det andet, at de fælles funktioner for hele hospitalet koncentreres om de udadvendte og identitetsskabende aktiviteter og rum. Indgangen, restauranten, kiosken og tilsvarende aktiviteter rettet mod modtagelsen og offentlige funktioner til glæde for borger, pårørende og patient skal udtrykke og underbygge, hvad der gør NHN til et særligt sted. Samtidig er der også en lang række centrale fmfunktioner, der forventes at forsvinde. Hovedtanken er, at det ved øget centralisering af data og beslutninger er muligt at decentralisere fysisk. Intelligente løsninger gør det muligt både at reducere lagerkapacitet og materialestrømmene kan gå direkte ud til de lokale hubs uden en mellemlanding centralt på hospitalet. Ideen om det automatiske depot skab udtrykker denne tanke skabet giver selv besked om forbrug og trækker nye produkter fra centrallageret. Tilsvarende vil digitale driftsmodeller muliggøre, at alle udskiftninger af eksempelvis elinstallationer sker planlagt og samlet før nedbrud sker, hvilket reducerer behovet for lokale lagre og en tilkaldeservice, der er tæt på. Intelligente affaldsskakte koblet op på et gennemgående affaldssystem vil ligeledes reducere behovet for lokal opbevaring. Figur 3: Det intelligente depotskab, som selv kan fortælle, når de skal fyldes op, har faste pladser til tingene og kan åbnes uden berøring. Positionsbestemte data og automatisk dokumentation muliggør, at det er muligt at spore blandt andet udstyr, hvilket både kan øge fælles brug af funktioner og sikre at ting stilles på rette plads. Udstyr der flyder, spærrer flugtveje, forhindrer rengøring og som ikke er til at finde udgør et væsentligt problem i dag. Målet er, at alting fremover har en fast plads. Det er enten helt på plads eller i brug det er ikke lidt på plads. Tre inspirationskilder er særligt centrale her. For det første myrernes understøttelse af beslutninger gennem Figur 4: Når tingene ikke har deres faste pladser, blokerer de nødudgangene. programmeret adfærd, hvor den lokale beslutningstagen aflastes gennem fælles procedurer. Man skal eksempelvis ikke bruge tid på at finde ud af, hvor kørestolen skal placeres eller på at finde den. Men skal bare køre den hen, hvor systemet fortæller dig den skal være. For det andet håndteringen af containere fra skibs til tog- eller lastbilfragt. Det afgørende her er at få etableret en effektiv buffer, der kan tage højde for at de to transportsystemer her forskellig rytmer. Effektiv stabling af containere samt fuldt overblik over, hvor den enkelte container befinder sig, er centrale elementer heri. Man kunne forestille sig, at de lokale opbevaringsrum på hospitalet var optimeret tilsvarende. For det tredje etablering af hub et som en ny lokal supportfunktion, der funktionelt og identitetsmæssigt muliggør lokal forankring uden mulighed for fælles optimering tilsidesættes. Inspirationen er her Agoraen fra Roskilde Festivalen, der udgør et funktionelt (toilet, bad, Side 5/14

6 mobiltelefonopladning) og socialt (tårn, særlig indretning) samlingspunkt for mindre grupper af telte. Oversat til hospitalet kunne man forestille sig at hub et/agoraen rummer lokalt lager- og opbevaringskapacitet, udlevering af uniformer og omklædning, færdiggørelse og servering af mad til patienter og måske også pårørende og hertil knyttede møde- og opholdssteder. Hvor agoraen på Roskilde Festivalen dækker 135 telte kunne hub en på NHN tage udgangspunkt i 64 sengeenheder, som med inspiration fra udbygning af Rigshospitalet forventes at være en gennemgående planlægningsenhed. Endelig vil der på den enkelte (enmands) sengestue være helt lokale opbevarings- og supportfunktioner. Disse ønskes dog minimeret til et minimum for at skabe rum, der er helliget patientens behov og oplevelse. Sammenfattende peger analysen på, at øgede muligheder for central information og beslutninger muliggør decentralisering og reduktion af lager samt fysiske flows. Den fysiske udformning af hospitalet skal med andre ord tilrettelægges under hensyntagen til de øgede muligheder for indbygget intelligens og automatisering. Principper, som vi er inspireret af Håndtering af skibscontainere gennem stabling og logistikstyring som et middel til effektiv opbevaring og buffering. Myrernes evne til at reducere kommunikation og lokal beslutningstagning til fordel for indprogrammerede (og på hospitalet it-understøttede) rutiner. Side 6/14

7 Agoraen på Roskilde Festivalen for at lave funktionelle og sociale samlingspunkter, som følger en fælles struktur men alligevel dækker lokale behov. P-pladsen på Roskilde Festivalen, der er placeret langt væk for at tilskynde brug af offentlig transport det ønskede gøres let, og det uønskede besværligt. Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Den intelligente affaldsskakt Automatiske depotskabe Håndvask-lås, så man ikke kan komme ind/ud medmindre man har gennemført håndhygiejne Afslutte skabe m.m. så de går fra gulv til loft, så rengøring lettes og deres ikke kan opbevares uønskede ting over og under skabe Standardisering af rum Buffer i tid ikke samme mødetid ikke alle morgenkonferencer skal ske kl AGV ere til transport af alt også patienten? Mindst mulig brug af og transport i senge Drift om natten på planlagt vedligehold Dockingstation til udstyr, så det kun kan placeres på en måde Side 7/14

8 Velkendt teknologi versus automatisering og intelligens Et andet dilemma handler om, hvor vidt man skal forsøge at automatisere og gøre arbejdsgange mere intelligente eller benytte velkendte og ofte også mere manuelle fremgangsmåder. Fordelen ved at bruge eksisterende løsninger er selv sagt, at de kendes og dermed i udgangspunktet er driftssikre og kan implementeres med få/lave opstartsomkostninger. Fordelen ved automatisering og it-understøttede arbejdsgange er, at de kan aflaste personalet for kedelige og eventuelle nedslidende opgaver. Samtidig kan de betyde besparelser på sigt og frigøre tid til eksempelvis patientrettede aktiviteter. Endelig kan automatisering medføre en højere ensartethed i udførelsen af opgaven, eksempelvis sikre at rengøring udføres i forhold til de gældende regler. Samlet set peger workshopforløbet på, at en betydelig grad af automatisering og intelligens forventes, jævnfør også overvejelserne i forrige afsnit. Denne mulighed skal i videst mulig omfang benyttes for ikke-patientnære aktiviteter, som eksempelvis: - automatisk registrering og dokumentation af krediteringskrav til eksempelvis opbevaringstemperaturer, holdbarhed og rengøring - intelligent adgangskontrol - automatisk opdatering af infotavler evt. styret i forhold til den enkelte bruger - positionsbestemmelse og sporbarhed for udstyr, medicin, patienter, personale og mad - automatiske fejlrapporter på udstyr og bygning ( en udvidet CTS ) - selvrensende overflader i baderum m.m. - digital styret lagerbeholdning og bestilling - automatisk transport af mad, affald, prøver og affald m.m. - automatisk medicindosering Figur 5: Fleksibel adgangskontrol, som forhindrer uønskede gæster. Samtidig udelukkes det heller ikke, at der kan ske aflastninger ved nuværende manuelt udført arbejde i direkte kontakt med patienten eksempelvis ved blodprøvning. Automatisering og intelligens har med andre ord mange former. Det er tankstationen, hvor der sker en automatisk opfyldning. Det er sensorer, der registrerer og monitorerer. Det er service-robotten, der selv gør rent eller flytter ting, det er docking-stationen der opdaterer og synkroniserer for både personale og patient. Side 8/14

9 Figur 6: De automatiske enheder kan tage mange former og implementeres i forskellige sammenhænge på hospitalet. Set i forhold til programmeringen af fremtidens hospital har ovenstående en række oplagte direkte rumlige konsekvenser for indtænkningen af automatiseringen af de fysiske flows. Digitalisering er selv sagt mindre tæt koblet til bygningen og det afgørende er her måske først og fremmest at skabe fleksibilitet til løbende at indarbejde de løsninger, der til enhver tid vil vise sig bedst. Principper, som vi er inspireret af Tanken om den lærende bygning for dens opdeling af bygningen i forskellige lag med forskellige muligheder for fleksibilitet. Fysisk flow en del af structure og services mens intelligens er en del af stuff (og måske et nyt lag). Side 9/14

10 Deltagelse og betagelse for at kunne lave oplevelser og funktioner med afsæt i patientens handlinger og adfærdsmønstre. Digital information erstatter opslagstavlen Mødestedet på Roskilde Festivallen. Efter at publikum i udstrakt grad har deres egen mobiltelefon med på festivallen bliver det overflødigt med planlagte kommunikationsplatforme, da publikum i dag selv varetager opgaven. Konstant monitorering, som de gør det hos myrerne, hvor de er i stand til hurtigt at reagere på ændringer i miljøet, fordi de hele tiden monitorerer luftkvaliteten. Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Installationer i teknikgange skjules Overflade på dør afspejler risiko i forhold til hygiejne Bygninger udformet i forhold til hygiejnekrav: rengøring, håndhygiejne, tekstiler Plads til udvidelse af tekniske installationer Intelligente tekstiler, overflader og bygningsdele Funktionen er tydelig og understøttes af arkitekturen Mulighed for at udnytte tiden fx i venteværelser: wifi, kunstopsætninger til at sidde i Figur 7: Påvirkning af patientadfærd gennem design. Side 10/14

11 Skrive sit problem ind i databasen, som kan bruges til journalen. Lyssætning, som både tilgodeser patienten og rengøring/drift Overvågning af luftkvalitet, kan bakterier registreres i luften, før smitten breder sig? Høj grad af rutinisering på kritiske opgaver Den intelligente hospitalsseng Styring versus selvstyring Som det indirekte har fremgået i ovenstående, er der en klar forventning om at styring fra central side eksempelvis overordnet struktur for bygningen eller fastsatte krav til rengøring og rengøringspraksis er både nødvendig og ønskelig. Det giver mulighed for ensartede og forudsigelige resultater. Løsningerne kan samtidig optimeres, når de tænkes på tværs eksempelvis at det samme udstyr eller opbevaringssted kan bruges af flere alt efter behov. Man kunne også tilføje, at klart definerede strukturer gør det lettere at monitorere aktiviteterne og oplære nye personer. Men samtidig er der lidt af paradoks i at tænke centralisering, når der både hos medarbejdere og patienter er en formentlig øget forventning om medindflydelse, og at løsninger tilpasses den enkelte. Centrale fordele ved selvbestemmelsen vil være medejerskab, mulighed for hurtig tilpasning og udformning af løsninger tilpasset unikke behov. Samtidig er et løsere koblet system mindre sårbart for nedbrud ligesom, at medproduktion (at brugerne selv er med til at løse opgaver eksempelvis selv går det rigtige sted) er en vigtig kilde til rationalisering. Hvordan og hvor er central styring mulig under disse forudsætninger? For medarbejderne synes det afgørende at være muligheden for at vælge arbejdsopgaver. Den enkelte arbejdsopgave er veldefineret, men hvilke arbejdsopgaver den enkelte udfører samt den optimale rækkefølge bliver et anliggende for den enkelte og dennes team. Rotationsprincippet er også med til at modvirke nedslidning. Samtidig bliver inddragelsen af de ansatte i udformningen af standarder og rutiner afgørende både af hensyn til ejerskab og inddragelse af viden. Endelig er det også muligt at gøre arbejdet attraktivt gennem avancemuligheder og øvrige personaleforhold, og dermed mindske her bestemmer jeg sgu selv som en primær kilde til arbejdsglæde. For patienterne handler det om at lægge selvstyringen der, hvor det virkelig betyder noget. Det vil især sige på enkeltmandsstuerne og i mødet med personale og digitale brugerflader. Inspirationen vil igen være Roskilde Festivalens zoneinddeling og agoraen, hvor der indenfor gridet er plads til lokale funktioner og identitetsskabende elementer. Andre inspirationskilder fra Roskilde Festivalen er at man ved når man er med og digital information på egen telefon erstatter central information. Hvis patienten let kan se nu sker det noget samt kan orientere sig om de næste skridt, øges patientens forberedelsesmuligheder og presset på personalet mindskes. Denne mulighed for eksempelvis at bevæge sig det rigtige sted forudsætter, at patienterne let kan orientere sig, så de kan finde vej, og uhensigtsmæssige sammenhænge i flows undgås. Side 11/14

12 Principper, som vi er inspireret af Zoneinddelingen på Roskilde Festivalen, som klart angiver, hvor det er brugerne og Roskilde Festivalen, der styrer. Og hvor der er en klar struktur, men ikke en struktur man tænker eksplicit over. Roskilde Festivalens strukturerende back-end, hvor der er veldefinerede adskilte flows for hhv. publikum og forsyning. Det minder om mælkeskabet i supermarkedet, som fyldes op bag fra. Du ved når du er med som publikum på Roskilde Festivallen, for pladserne foran scenerne er veldefinerede, så der skabes et fælles rum. Når man føler sig som en del af det fælles rum nedsættes behovet for at mase sig frem gennem publikum. Side 12/14

13 Naturlige orienteringspunkter, som det er kendt fra New Yorks forskellige kvarterer, arbejder Roskilde Festivallen også med at have forskellige naturlige orienteringspunkter, så publikum kan finde vej. Frem for skilte anvendes bl.a. scenerne på festivalpladsen og tårnene i campingområdet som pejlemærker. Deltagelse og betagelse for at kunne lave oplevelser og funktioner med afsæt i patientens handlinger og adfærdsmønstre (se ovenfor) Absorber ændringer hurtigt, i lufthavne og andre trafiksystemer er det essentielt at have en strategi for, hvordan uforudset hændelser/ændringer håndteres. Så det i videst muligt omfang er muligt at fastholde øvrige planlagte afgange og hurtigst muligt vende tilbage til den oprindelige plan. Side 13/14

14 Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Digital information der tilpasser sig den enkelte bruger, Øget viden om den enkelte samt mulighed for at afgive Den personlige indkøbsvogn, som kan fungerer som transportmiddel, opbevaring, digital kommunikation m.m. Differentieret indretning fx særlige kendetegn ved hver afdeling Intuitiv wayfinding = enkel struktur, forudsigelig/let gennemskuelig arkitektur Forskellige zoner på forskellige niveauer på stuen zoner til: patient, personale, pårørende Alting har en plads Elektronisk rekvisitionssystem Positionsbestemt info Udstyr fortæller på forhånd om behov for vedligehold Digital skiltning SMS reminder ved aftaler 2D stregkoder i hvert rum, så udstyr, drift & vedligehold nemt kan dokumenteres og registreres Sporbarhed + digitalisering + brugsret delefunktioner Figur 9: Den personlige app, som kan bidrage til en bedre Brug af sygesikringskort eller kode for adgang til p-plads patientoplevelse med øget Personlige app, som muliggør en tæt dialog med patienterne medstemmelse og -kontrol og god kilde til videnindsamling af patientens behov, trivsel, mønster og vaner. Figur 8: Den personlige indkøbsvogn, som er multifunktionel ift. transport, behandling, opbevaring, information m.m. Side 14/14

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Supply Chain Forretningsfyrtårnet

Supply Chain Forretningsfyrtårnet Supply Chain Forretningsfyrtårnet v. Claes Brylle Hallqvist & Isabelle Bossen Nielsen Danske Regioners Netværksdage 28.-29. august 2013 Udgangspunktet for Forretningsfyrtårnet Supply Chain Internt Region

Læs mere

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »10 bud på effektivitetsforbedringer Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »Hvordan får vi produktive og effektive hospitaler? Medicin 15% Lønninger 57% Varekøb mv 10% Serviceenheder 18% Kilde:

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Hvordan vi kommer til at bruge IT i fremtidens sygehus

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Hvordan vi kommer til at bruge IT i fremtidens sygehus Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Hvordan vi kommer til at bruge IT i fremtidens sygehus Fremtidens hospital og psykiatri Somatisk hospital Nybyggeri 88.660 m² Ombygning 63.900 m² Psykiatri Total

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Smart cabinet med RFID teknologi

Smart cabinet med RFID teknologi Smart cabinet med RFID teknologi Hvad er et DYANE smartcabinet? Et DYANE smartcabinet er et skabssystem baseret på RFID teknologi, hvor adgangen er begrænset til håndtering af kostbare produkter eller

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager

Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager Marts 2017 Forsyningsstrategi i Region Midtjylland I samarbejde med Region Midtjylland har EY i efteråret 2015 bistået med udarbejdelse

Læs mere

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering (projekt) UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Oversigtstabel skema A stiltag

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Program IHL workshop 7: Præsentation af prototypen (afslutning på fase 2)

Program IHL workshop 7: Præsentation af prototypen (afslutning på fase 2) Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off Program IHL workshop 7: Præsentation af prototypen (afslutning på fase 2) 9.00 Registrering og morgenkaffe m. brød

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Region Hovedstadens logistik

Region Hovedstadens logistik Enhed for Logistik & Forsyning Region Hovedstadens logistik - i strategi og praksis Kristian Bille, Logistikkonsulent, Logistik & Forsyning Oplæg ifm. Alectia seminar: Sådan bliver sundhedsvæsnet 2-4-6-8%

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Robert Bosch sygehuset, Stuttgart 1970

Robert Bosch sygehuset, Stuttgart 1970 Robert Bosch sygehuset, Stuttgart 1970 2 INDHOLD Hvem? Hvorfor AGV? Planlægning Regler og normer Dimensionering Tilbagebetalingstid Danmark specifikt LKH Klagenfurt, Østrig 2010 3 HVEM? M M G D E N M A

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Cliq. Din nøgle giver dig besked

Cliq. Din nøgle giver dig besked Cliq Din nøgle giver dig besked ET LÅSESYSTEM med indbygget intelligens CLIQ Combi Serie 600 Serie 600 Serie 500 SKAFOR KATEGORi Hvert år bliver der begået mere end 60.000 indbrud i bygninger som kontorer,

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Logistik på Nyt OUH Peter Lamp Sørensen, juni 2016

Logistik på Nyt OUH Peter Lamp Sørensen, juni 2016 Logistik på Nyt OUH Peter Lamp Sørensen, juni 2016 Mission, vision og mål for logistikken Mission Missionen er at udvikle en driftssikker og effektiv logistik på Nyt OUH, der understøtter gode patientforløb

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Styr på livet med social it den digitale kommunikationsplatform IBG gør borgerne selvkørende

Styr på livet med social it den digitale kommunikationsplatform IBG gør borgerne selvkørende Styr på livet med social it den digitale kommunikationsplatform IBG gør borgerne selvkørende Af kommunikationskonsulent John Thorup Selvhjulpne borgere og kvalitet i hverdagen er nogle af gevinsterne ved

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse i det nordiske hospitalsmiljø inden for Operationsstuer, Billeddiagnostik, Endoskopi, Intensiv stuer og diverse arbejdsrum.

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Vi kan mere, end du aner...

Vi kan mere, end du aner... Vi kan mere, end du aner... VI KAN MERE END DU ANER... Lokal forankring. Global rækkevidde. Logitrans blev grundlagt i 1940 i en lille smedje og har en lang og traditionsrig historie bag sig. I dag er

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG

FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG IMPLEMENTERINGSGUIDE FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG - Faldforebyggende optisk sensor, IntelligentCALL fra virksomheden ANYgroup Implementeringsguiden er i størrelsen 21 x 21 cm Indholdsfortegnelse Problem

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

AGV koncept for Region Hovedstaden

AGV koncept for Region Hovedstaden Center for Økonomi Logistik & Forsyning AGV koncept for Region Hovedstaden Netværksdage om sygehusbyggeri 1-2 september 2015 Jimmy Düsterdich Parbst Senior logistikkonsulent HD SCM Hvordan implementeres

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Nem sortering - sund fornuft Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Læs her, hvad deltagerne mener om sortering og genbrug MADAFFALD Det er en god idé at sortere madaffald

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere