Nyt Hospital Nordsjælland er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Nordsjælland er"

Transkript

1 Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er en Roskilde Festival. En stram back-end, styret flow og klar zonedeling tillader forskellighed og udfoldelse for alle et tilsyneladende kaos. Agoraen / hub et tilgodeser indenfor den overordnede struktur behovet for lokale funktioner og decentrale fællesskabselementer. Fællesskabselementer, der er intuitive pejlemærker, når man skal finde vej her er ikke skilte men kvarterer. Interaktive elementer skaber deltagelse og betagelse afstemt med brugerne og døgnrytmen. Og festivalen fortsætter hele året deltagerne forbereder og følger op på festivalen virtuelt og har fast tilknytningsforhold, der rækker længere end teltdagene. Nyt Hospital Nordsjælland er en myretue. Individuelle beslutninger erstattes af kollektiv (itunderstøttet) intelligens og rutiner. Der er meget ledelse, men ikke nødvendigvis mange ledere. Løbende monitorering lokalt igangsætter hurtigt procedurer, hvis fejl opdages. Formen for den endelige myretue er ikke tænkt igennem på forhånd, men strukturen tillader løbende udbygninger. Nyt Hospital Nordsjælland er et logistiksystem. Ting skal flyttes fra A til B hurtigt og effektivt. Ydelser skal sælges på rette tid, så der hverken er overbookning eller uudnyttet kapacitet. Som led heri skal forstyrrelser absorberes hurtigt heller aflyse et par flyafgange om morgenen end at være bagefter hele dagen. Effektiv opbevaring af materialer, automatiseret transport og it-baseret overblik over, hvor tingene er, skaber buffere mellem produktionssystemer med forskellige rytmer. Nyt Hospital Nordsjælland er et produktionssted. Fabriksudformningen skal tillade både rationel produktion og flow. Hvor fokus tidligere var overvejende på optimering af arbejdsstationerne vægter hensynet til hurtig gennemløbstid og færre lagre (mindre ventetid) i dag tungere. Det er systemets samlede kapacitet mere end den enkelte afdelings effektivitet, der skal optimers. Nyt Hospital Nordsjælland: Nye Tider nye rammer nye inspirationskilder! Side 1/14

2 Pejlemærker for Facility Management på Nyt Hospital Nordsjælland MT Hvordan skal vi varetage fm-funktionerne på fremtidens hospital / NHN og hvilke krav stiller det til bygningen? Dette spørgsmål har været udgangspunkt for et workshopforløb afholdt over tre gange januar Deltagerne har været personer med ansvar for facility management (fm) funktioner på Hillerød Hospital samt fra psykiatrien, Region Hovedstaden. Dette notat sammenfatter resultaterne med henblik på at informere den kommende programskrivning. Forløbet har været bygget op som et lead user forløb, hvor fremtidens hospital har været diskuteret med afsæt i, hvordan lignende udfordringer har været løst i helt andre sammenhænge. Vi har set på, hvordan centrale udfordringer i forhold til flows, logistik, fælles funktioner og tæthed er blevet løst hos Roskilde Festivalen, trafik- og fragtsystemer, sociale insekter (myrer) og i industrisammenhæng. Vi vil i det følgende henvise til pointer fra disse oplæg. For en egentlig afrapportering af den anvendte lead user metode henvises til selvstændigt metodenotat udarbejdet til I2P-hjemmesiden. Hvad handler facility management på hospitaler om? For så vidt er opgaven med varetagelsen af fm-opgaver simpel. Opgaven er at sørge for, at der er rent, at ting og patienter er på rette sted til rette tid, at patienterne får noget at spise og drikke samt at bygningen fungerer. Alt sammen med det formål at sikre, at patienter bliver helbredt og har en god oplevelse. Til det formål trækkes der på investeringer i personale, indkøb og bygninger. Forholdet mellem input, aktiviteter og mål er med andre ord som følger: Side 2/14

3 En del af udfordringen er, at der selv sagt ikke er uanede ressourcer til rådighed. Man vil gerne opnå flest og bedst mulige resultater med færrest mulige input. Men igen, det er i forhold til at formulere, hvad opgaven handler om, ikke noget stort problem: det handler om at levere mest mulig kvalitet for pengene. Det, der for alvor gør beskrivelsen af opgaven svær, er, at der er en række forskellige principper til at løse opgaven på. Og at fordelene ved et princip udelukker fordele ved andre principper. Udformningen af fremtidens fm-funktioner kræver med andre ord stillingtagen til en række dilemmaer her nogle af de vigtigste for os at se: 1. Central versus decentral placering af opgaver og aktiviteter 2. Styrede versus selvstyrede beslutninger 3. Brug af velkendte teknologier versus øget brug af automatisering og indbygget intelligens 4. Standard rum og fælles flow versus unikke rum og adskilte flows 5. Optimering af bygning i forhold til kendte behov versus fleksibilitet i forhold til ikke kendte (/ fremtidige) behov 6. Bedste mand og ressource til jobbet versus undgå skift og koordinering 7. Medbestemmelse fra brugere og åbenhed for omverdenen versus styrede forudsigelige processer Vi har i forløbet her set nærmere på de tre første dilemmaer, og det er følgelig dem, der vil blive beskrevet her. Side 3/14

4 Central versus decentral placering af funktioner Der er en række forhold, som taler for at placere funktioner centralt: - Stor- og samdriftsfordele det er billigere for et køkken at producere mad til 1000 end for 10 køkkener at lave mad til Mulighed for bedre udstyr eksempelvis en sengevask, der gør ordentligt rent og som giver ordentlige arbejdsstillinger. - Ensartethed eksempelvis ved rengøring, hvor man gerne vil monitorere at alle opgaver følger instruktionerne - Mindre buffere ved at samle lager- og opbevaringsfunktioner kapaciteten er det muligt at reducere kapaciteten. Figur 1: Man skal undgå egernet, som samler forråd til depotet på afdelingen. Og tilsvarende er der en række forhold der taler for at placere decentralt: - Transport rundt på hospitalet reduceres (eksempelvis sengetransport, der fylder meget/tager megen tid for både personale og patient) - Mindre transport og færre delefunktioner betyder igen mindre smittefare - Der er mulighed for at lave løsninger optimeret til lokale behov Figur 2: I industrien er der et øget fokus på at optimere flowet og undgå buffere. Spørgsmålet er derfor: hvilke fm-funktioner og -aktiviteter skal placeres hhv centralt og decentralt på NHN? Det nuværende Hillerød Hospital har især to fortætningspunkter. En lang række funktioner varetages centralt for hele hospitalet (sengevask, linnedmodtagelse, varemodtagelse, centrallager, de fleste værkstedsfunktioner, uniformudlevering og omklædning med meget mere) som så igen forbinder til lokale opbevarings- og supportfunktioner på afdelingsniveau. Workshopforløbet peger på fire fortætningspunkter for fremtidens hospital: - Fælles for hele regionen / lagt udenfor hospitalet. - For hele hospitalet - I lokale hubs. Hubsne er ikke bundet op på en bestemt afdeling, men betjener et bestemt antal patienter og funktioner. - Den enkelte sengestue I sammenligning med den nuværende situation forventes de væsentligste forskelle at være følgende. For det første en øget udlægning af funktioner på tværs af hospitaler. Opgaver med betydelige stordriftsfordele og som ikke kræver speciel domæneviden, vil kunne varetages på tværs og eventuelt af eksterne leverandører. Køkken og planlagt bygningsvedligehold nævnes som mulige eksempler herpå. Side 4/14

5 For det andet, at de fælles funktioner for hele hospitalet koncentreres om de udadvendte og identitetsskabende aktiviteter og rum. Indgangen, restauranten, kiosken og tilsvarende aktiviteter rettet mod modtagelsen og offentlige funktioner til glæde for borger, pårørende og patient skal udtrykke og underbygge, hvad der gør NHN til et særligt sted. Samtidig er der også en lang række centrale fmfunktioner, der forventes at forsvinde. Hovedtanken er, at det ved øget centralisering af data og beslutninger er muligt at decentralisere fysisk. Intelligente løsninger gør det muligt både at reducere lagerkapacitet og materialestrømmene kan gå direkte ud til de lokale hubs uden en mellemlanding centralt på hospitalet. Ideen om det automatiske depot skab udtrykker denne tanke skabet giver selv besked om forbrug og trækker nye produkter fra centrallageret. Tilsvarende vil digitale driftsmodeller muliggøre, at alle udskiftninger af eksempelvis elinstallationer sker planlagt og samlet før nedbrud sker, hvilket reducerer behovet for lokale lagre og en tilkaldeservice, der er tæt på. Intelligente affaldsskakte koblet op på et gennemgående affaldssystem vil ligeledes reducere behovet for lokal opbevaring. Figur 3: Det intelligente depotskab, som selv kan fortælle, når de skal fyldes op, har faste pladser til tingene og kan åbnes uden berøring. Positionsbestemte data og automatisk dokumentation muliggør, at det er muligt at spore blandt andet udstyr, hvilket både kan øge fælles brug af funktioner og sikre at ting stilles på rette plads. Udstyr der flyder, spærrer flugtveje, forhindrer rengøring og som ikke er til at finde udgør et væsentligt problem i dag. Målet er, at alting fremover har en fast plads. Det er enten helt på plads eller i brug det er ikke lidt på plads. Tre inspirationskilder er særligt centrale her. For det første myrernes understøttelse af beslutninger gennem Figur 4: Når tingene ikke har deres faste pladser, blokerer de nødudgangene. programmeret adfærd, hvor den lokale beslutningstagen aflastes gennem fælles procedurer. Man skal eksempelvis ikke bruge tid på at finde ud af, hvor kørestolen skal placeres eller på at finde den. Men skal bare køre den hen, hvor systemet fortæller dig den skal være. For det andet håndteringen af containere fra skibs til tog- eller lastbilfragt. Det afgørende her er at få etableret en effektiv buffer, der kan tage højde for at de to transportsystemer her forskellig rytmer. Effektiv stabling af containere samt fuldt overblik over, hvor den enkelte container befinder sig, er centrale elementer heri. Man kunne forestille sig, at de lokale opbevaringsrum på hospitalet var optimeret tilsvarende. For det tredje etablering af hub et som en ny lokal supportfunktion, der funktionelt og identitetsmæssigt muliggør lokal forankring uden mulighed for fælles optimering tilsidesættes. Inspirationen er her Agoraen fra Roskilde Festivalen, der udgør et funktionelt (toilet, bad, Side 5/14

6 mobiltelefonopladning) og socialt (tårn, særlig indretning) samlingspunkt for mindre grupper af telte. Oversat til hospitalet kunne man forestille sig at hub et/agoraen rummer lokalt lager- og opbevaringskapacitet, udlevering af uniformer og omklædning, færdiggørelse og servering af mad til patienter og måske også pårørende og hertil knyttede møde- og opholdssteder. Hvor agoraen på Roskilde Festivalen dækker 135 telte kunne hub en på NHN tage udgangspunkt i 64 sengeenheder, som med inspiration fra udbygning af Rigshospitalet forventes at være en gennemgående planlægningsenhed. Endelig vil der på den enkelte (enmands) sengestue være helt lokale opbevarings- og supportfunktioner. Disse ønskes dog minimeret til et minimum for at skabe rum, der er helliget patientens behov og oplevelse. Sammenfattende peger analysen på, at øgede muligheder for central information og beslutninger muliggør decentralisering og reduktion af lager samt fysiske flows. Den fysiske udformning af hospitalet skal med andre ord tilrettelægges under hensyntagen til de øgede muligheder for indbygget intelligens og automatisering. Principper, som vi er inspireret af Håndtering af skibscontainere gennem stabling og logistikstyring som et middel til effektiv opbevaring og buffering. Myrernes evne til at reducere kommunikation og lokal beslutningstagning til fordel for indprogrammerede (og på hospitalet it-understøttede) rutiner. Side 6/14

7 Agoraen på Roskilde Festivalen for at lave funktionelle og sociale samlingspunkter, som følger en fælles struktur men alligevel dækker lokale behov. P-pladsen på Roskilde Festivalen, der er placeret langt væk for at tilskynde brug af offentlig transport det ønskede gøres let, og det uønskede besværligt. Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Den intelligente affaldsskakt Automatiske depotskabe Håndvask-lås, så man ikke kan komme ind/ud medmindre man har gennemført håndhygiejne Afslutte skabe m.m. så de går fra gulv til loft, så rengøring lettes og deres ikke kan opbevares uønskede ting over og under skabe Standardisering af rum Buffer i tid ikke samme mødetid ikke alle morgenkonferencer skal ske kl AGV ere til transport af alt også patienten? Mindst mulig brug af og transport i senge Drift om natten på planlagt vedligehold Dockingstation til udstyr, så det kun kan placeres på en måde Side 7/14

8 Velkendt teknologi versus automatisering og intelligens Et andet dilemma handler om, hvor vidt man skal forsøge at automatisere og gøre arbejdsgange mere intelligente eller benytte velkendte og ofte også mere manuelle fremgangsmåder. Fordelen ved at bruge eksisterende løsninger er selv sagt, at de kendes og dermed i udgangspunktet er driftssikre og kan implementeres med få/lave opstartsomkostninger. Fordelen ved automatisering og it-understøttede arbejdsgange er, at de kan aflaste personalet for kedelige og eventuelle nedslidende opgaver. Samtidig kan de betyde besparelser på sigt og frigøre tid til eksempelvis patientrettede aktiviteter. Endelig kan automatisering medføre en højere ensartethed i udførelsen af opgaven, eksempelvis sikre at rengøring udføres i forhold til de gældende regler. Samlet set peger workshopforløbet på, at en betydelig grad af automatisering og intelligens forventes, jævnfør også overvejelserne i forrige afsnit. Denne mulighed skal i videst mulig omfang benyttes for ikke-patientnære aktiviteter, som eksempelvis: - automatisk registrering og dokumentation af krediteringskrav til eksempelvis opbevaringstemperaturer, holdbarhed og rengøring - intelligent adgangskontrol - automatisk opdatering af infotavler evt. styret i forhold til den enkelte bruger - positionsbestemmelse og sporbarhed for udstyr, medicin, patienter, personale og mad - automatiske fejlrapporter på udstyr og bygning ( en udvidet CTS ) - selvrensende overflader i baderum m.m. - digital styret lagerbeholdning og bestilling - automatisk transport af mad, affald, prøver og affald m.m. - automatisk medicindosering Figur 5: Fleksibel adgangskontrol, som forhindrer uønskede gæster. Samtidig udelukkes det heller ikke, at der kan ske aflastninger ved nuværende manuelt udført arbejde i direkte kontakt med patienten eksempelvis ved blodprøvning. Automatisering og intelligens har med andre ord mange former. Det er tankstationen, hvor der sker en automatisk opfyldning. Det er sensorer, der registrerer og monitorerer. Det er service-robotten, der selv gør rent eller flytter ting, det er docking-stationen der opdaterer og synkroniserer for både personale og patient. Side 8/14

9 Figur 6: De automatiske enheder kan tage mange former og implementeres i forskellige sammenhænge på hospitalet. Set i forhold til programmeringen af fremtidens hospital har ovenstående en række oplagte direkte rumlige konsekvenser for indtænkningen af automatiseringen af de fysiske flows. Digitalisering er selv sagt mindre tæt koblet til bygningen og det afgørende er her måske først og fremmest at skabe fleksibilitet til løbende at indarbejde de løsninger, der til enhver tid vil vise sig bedst. Principper, som vi er inspireret af Tanken om den lærende bygning for dens opdeling af bygningen i forskellige lag med forskellige muligheder for fleksibilitet. Fysisk flow en del af structure og services mens intelligens er en del af stuff (og måske et nyt lag). Side 9/14

10 Deltagelse og betagelse for at kunne lave oplevelser og funktioner med afsæt i patientens handlinger og adfærdsmønstre. Digital information erstatter opslagstavlen Mødestedet på Roskilde Festivallen. Efter at publikum i udstrakt grad har deres egen mobiltelefon med på festivallen bliver det overflødigt med planlagte kommunikationsplatforme, da publikum i dag selv varetager opgaven. Konstant monitorering, som de gør det hos myrerne, hvor de er i stand til hurtigt at reagere på ændringer i miljøet, fordi de hele tiden monitorerer luftkvaliteten. Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Installationer i teknikgange skjules Overflade på dør afspejler risiko i forhold til hygiejne Bygninger udformet i forhold til hygiejnekrav: rengøring, håndhygiejne, tekstiler Plads til udvidelse af tekniske installationer Intelligente tekstiler, overflader og bygningsdele Funktionen er tydelig og understøttes af arkitekturen Mulighed for at udnytte tiden fx i venteværelser: wifi, kunstopsætninger til at sidde i Figur 7: Påvirkning af patientadfærd gennem design. Side 10/14

11 Skrive sit problem ind i databasen, som kan bruges til journalen. Lyssætning, som både tilgodeser patienten og rengøring/drift Overvågning af luftkvalitet, kan bakterier registreres i luften, før smitten breder sig? Høj grad af rutinisering på kritiske opgaver Den intelligente hospitalsseng Styring versus selvstyring Som det indirekte har fremgået i ovenstående, er der en klar forventning om at styring fra central side eksempelvis overordnet struktur for bygningen eller fastsatte krav til rengøring og rengøringspraksis er både nødvendig og ønskelig. Det giver mulighed for ensartede og forudsigelige resultater. Løsningerne kan samtidig optimeres, når de tænkes på tværs eksempelvis at det samme udstyr eller opbevaringssted kan bruges af flere alt efter behov. Man kunne også tilføje, at klart definerede strukturer gør det lettere at monitorere aktiviteterne og oplære nye personer. Men samtidig er der lidt af paradoks i at tænke centralisering, når der både hos medarbejdere og patienter er en formentlig øget forventning om medindflydelse, og at løsninger tilpasses den enkelte. Centrale fordele ved selvbestemmelsen vil være medejerskab, mulighed for hurtig tilpasning og udformning af løsninger tilpasset unikke behov. Samtidig er et løsere koblet system mindre sårbart for nedbrud ligesom, at medproduktion (at brugerne selv er med til at løse opgaver eksempelvis selv går det rigtige sted) er en vigtig kilde til rationalisering. Hvordan og hvor er central styring mulig under disse forudsætninger? For medarbejderne synes det afgørende at være muligheden for at vælge arbejdsopgaver. Den enkelte arbejdsopgave er veldefineret, men hvilke arbejdsopgaver den enkelte udfører samt den optimale rækkefølge bliver et anliggende for den enkelte og dennes team. Rotationsprincippet er også med til at modvirke nedslidning. Samtidig bliver inddragelsen af de ansatte i udformningen af standarder og rutiner afgørende både af hensyn til ejerskab og inddragelse af viden. Endelig er det også muligt at gøre arbejdet attraktivt gennem avancemuligheder og øvrige personaleforhold, og dermed mindske her bestemmer jeg sgu selv som en primær kilde til arbejdsglæde. For patienterne handler det om at lægge selvstyringen der, hvor det virkelig betyder noget. Det vil især sige på enkeltmandsstuerne og i mødet med personale og digitale brugerflader. Inspirationen vil igen være Roskilde Festivalens zoneinddeling og agoraen, hvor der indenfor gridet er plads til lokale funktioner og identitetsskabende elementer. Andre inspirationskilder fra Roskilde Festivalen er at man ved når man er med og digital information på egen telefon erstatter central information. Hvis patienten let kan se nu sker det noget samt kan orientere sig om de næste skridt, øges patientens forberedelsesmuligheder og presset på personalet mindskes. Denne mulighed for eksempelvis at bevæge sig det rigtige sted forudsætter, at patienterne let kan orientere sig, så de kan finde vej, og uhensigtsmæssige sammenhænge i flows undgås. Side 11/14

12 Principper, som vi er inspireret af Zoneinddelingen på Roskilde Festivalen, som klart angiver, hvor det er brugerne og Roskilde Festivalen, der styrer. Og hvor der er en klar struktur, men ikke en struktur man tænker eksplicit over. Roskilde Festivalens strukturerende back-end, hvor der er veldefinerede adskilte flows for hhv. publikum og forsyning. Det minder om mælkeskabet i supermarkedet, som fyldes op bag fra. Du ved når du er med som publikum på Roskilde Festivallen, for pladserne foran scenerne er veldefinerede, så der skabes et fælles rum. Når man føler sig som en del af det fælles rum nedsættes behovet for at mase sig frem gennem publikum. Side 12/14

13 Naturlige orienteringspunkter, som det er kendt fra New Yorks forskellige kvarterer, arbejder Roskilde Festivallen også med at have forskellige naturlige orienteringspunkter, så publikum kan finde vej. Frem for skilte anvendes bl.a. scenerne på festivalpladsen og tårnene i campingområdet som pejlemærker. Deltagelse og betagelse for at kunne lave oplevelser og funktioner med afsæt i patientens handlinger og adfærdsmønstre (se ovenfor) Absorber ændringer hurtigt, i lufthavne og andre trafiksystemer er det essentielt at have en strategi for, hvordan uforudset hændelser/ændringer håndteres. Så det i videst muligt omfang er muligt at fastholde øvrige planlagte afgange og hurtigst muligt vende tilbage til den oprindelige plan. Side 13/14

14 Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Digital information der tilpasser sig den enkelte bruger, Øget viden om den enkelte samt mulighed for at afgive Den personlige indkøbsvogn, som kan fungerer som transportmiddel, opbevaring, digital kommunikation m.m. Differentieret indretning fx særlige kendetegn ved hver afdeling Intuitiv wayfinding = enkel struktur, forudsigelig/let gennemskuelig arkitektur Forskellige zoner på forskellige niveauer på stuen zoner til: patient, personale, pårørende Alting har en plads Elektronisk rekvisitionssystem Positionsbestemt info Udstyr fortæller på forhånd om behov for vedligehold Digital skiltning SMS reminder ved aftaler 2D stregkoder i hvert rum, så udstyr, drift & vedligehold nemt kan dokumenteres og registreres Sporbarhed + digitalisering + brugsret delefunktioner Figur 9: Den personlige app, som kan bidrage til en bedre Brug af sygesikringskort eller kode for adgang til p-plads patientoplevelse med øget Personlige app, som muliggør en tæt dialog med patienterne medstemmelse og -kontrol og god kilde til videnindsamling af patientens behov, trivsel, mønster og vaner. Figur 8: Den personlige indkøbsvogn, som er multifunktionel ift. transport, behandling, opbevaring, information m.m. Side 14/14

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Servicekoncept Frontend og backendservices Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Frontend og backend Kliniske afdelinger Frontend Kirurgisk afdeling Intensiv afdeling Patientafsnit og medicinsk

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm.

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm. 90 erne Værksted Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk Applikationer Isolerede Systemer 2 1 0 '90'erne Mange leder var biologer Moore s Law Uddannelsen hed svagstrøm. ITSM- Tool Mailbox, simpel database

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

simplepark Simplepark Cykel DK

simplepark Simplepark Cykel DK Simplepark Cykel DK August 2013 Agenda Kort om Simplepark og Cykel DK samarbejde Præsentation af parkeringskoncept Teknologisk løsning med masser af mulighder 2 Behov for bedre løsning - parkering Trængsel

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Trivselsskærmen careplan

Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. careplan er skalerbar

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Få styr på forbruget

Få styr på forbruget Få styr på forbruget Spild og frustrationer Printer-frustrationer er velkendt hverdag på alle uddannelsesinstitutioner. Lærere og studerende står ofte i kø og roder i bunkerne efter deres print. Har man

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere