Nyt Hospital Nordsjælland er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Nordsjælland er"

Transkript

1 Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er en Roskilde Festival. En stram back-end, styret flow og klar zonedeling tillader forskellighed og udfoldelse for alle et tilsyneladende kaos. Agoraen / hub et tilgodeser indenfor den overordnede struktur behovet for lokale funktioner og decentrale fællesskabselementer. Fællesskabselementer, der er intuitive pejlemærker, når man skal finde vej her er ikke skilte men kvarterer. Interaktive elementer skaber deltagelse og betagelse afstemt med brugerne og døgnrytmen. Og festivalen fortsætter hele året deltagerne forbereder og følger op på festivalen virtuelt og har fast tilknytningsforhold, der rækker længere end teltdagene. Nyt Hospital Nordsjælland er en myretue. Individuelle beslutninger erstattes af kollektiv (itunderstøttet) intelligens og rutiner. Der er meget ledelse, men ikke nødvendigvis mange ledere. Løbende monitorering lokalt igangsætter hurtigt procedurer, hvis fejl opdages. Formen for den endelige myretue er ikke tænkt igennem på forhånd, men strukturen tillader løbende udbygninger. Nyt Hospital Nordsjælland er et logistiksystem. Ting skal flyttes fra A til B hurtigt og effektivt. Ydelser skal sælges på rette tid, så der hverken er overbookning eller uudnyttet kapacitet. Som led heri skal forstyrrelser absorberes hurtigt heller aflyse et par flyafgange om morgenen end at være bagefter hele dagen. Effektiv opbevaring af materialer, automatiseret transport og it-baseret overblik over, hvor tingene er, skaber buffere mellem produktionssystemer med forskellige rytmer. Nyt Hospital Nordsjælland er et produktionssted. Fabriksudformningen skal tillade både rationel produktion og flow. Hvor fokus tidligere var overvejende på optimering af arbejdsstationerne vægter hensynet til hurtig gennemløbstid og færre lagre (mindre ventetid) i dag tungere. Det er systemets samlede kapacitet mere end den enkelte afdelings effektivitet, der skal optimers. Nyt Hospital Nordsjælland: Nye Tider nye rammer nye inspirationskilder! Side 1/14

2 Pejlemærker for Facility Management på Nyt Hospital Nordsjælland MT Hvordan skal vi varetage fm-funktionerne på fremtidens hospital / NHN og hvilke krav stiller det til bygningen? Dette spørgsmål har været udgangspunkt for et workshopforløb afholdt over tre gange januar Deltagerne har været personer med ansvar for facility management (fm) funktioner på Hillerød Hospital samt fra psykiatrien, Region Hovedstaden. Dette notat sammenfatter resultaterne med henblik på at informere den kommende programskrivning. Forløbet har været bygget op som et lead user forløb, hvor fremtidens hospital har været diskuteret med afsæt i, hvordan lignende udfordringer har været løst i helt andre sammenhænge. Vi har set på, hvordan centrale udfordringer i forhold til flows, logistik, fælles funktioner og tæthed er blevet løst hos Roskilde Festivalen, trafik- og fragtsystemer, sociale insekter (myrer) og i industrisammenhæng. Vi vil i det følgende henvise til pointer fra disse oplæg. For en egentlig afrapportering af den anvendte lead user metode henvises til selvstændigt metodenotat udarbejdet til I2P-hjemmesiden. Hvad handler facility management på hospitaler om? For så vidt er opgaven med varetagelsen af fm-opgaver simpel. Opgaven er at sørge for, at der er rent, at ting og patienter er på rette sted til rette tid, at patienterne får noget at spise og drikke samt at bygningen fungerer. Alt sammen med det formål at sikre, at patienter bliver helbredt og har en god oplevelse. Til det formål trækkes der på investeringer i personale, indkøb og bygninger. Forholdet mellem input, aktiviteter og mål er med andre ord som følger: Side 2/14

3 En del af udfordringen er, at der selv sagt ikke er uanede ressourcer til rådighed. Man vil gerne opnå flest og bedst mulige resultater med færrest mulige input. Men igen, det er i forhold til at formulere, hvad opgaven handler om, ikke noget stort problem: det handler om at levere mest mulig kvalitet for pengene. Det, der for alvor gør beskrivelsen af opgaven svær, er, at der er en række forskellige principper til at løse opgaven på. Og at fordelene ved et princip udelukker fordele ved andre principper. Udformningen af fremtidens fm-funktioner kræver med andre ord stillingtagen til en række dilemmaer her nogle af de vigtigste for os at se: 1. Central versus decentral placering af opgaver og aktiviteter 2. Styrede versus selvstyrede beslutninger 3. Brug af velkendte teknologier versus øget brug af automatisering og indbygget intelligens 4. Standard rum og fælles flow versus unikke rum og adskilte flows 5. Optimering af bygning i forhold til kendte behov versus fleksibilitet i forhold til ikke kendte (/ fremtidige) behov 6. Bedste mand og ressource til jobbet versus undgå skift og koordinering 7. Medbestemmelse fra brugere og åbenhed for omverdenen versus styrede forudsigelige processer Vi har i forløbet her set nærmere på de tre første dilemmaer, og det er følgelig dem, der vil blive beskrevet her. Side 3/14

4 Central versus decentral placering af funktioner Der er en række forhold, som taler for at placere funktioner centralt: - Stor- og samdriftsfordele det er billigere for et køkken at producere mad til 1000 end for 10 køkkener at lave mad til Mulighed for bedre udstyr eksempelvis en sengevask, der gør ordentligt rent og som giver ordentlige arbejdsstillinger. - Ensartethed eksempelvis ved rengøring, hvor man gerne vil monitorere at alle opgaver følger instruktionerne - Mindre buffere ved at samle lager- og opbevaringsfunktioner kapaciteten er det muligt at reducere kapaciteten. Figur 1: Man skal undgå egernet, som samler forråd til depotet på afdelingen. Og tilsvarende er der en række forhold der taler for at placere decentralt: - Transport rundt på hospitalet reduceres (eksempelvis sengetransport, der fylder meget/tager megen tid for både personale og patient) - Mindre transport og færre delefunktioner betyder igen mindre smittefare - Der er mulighed for at lave løsninger optimeret til lokale behov Figur 2: I industrien er der et øget fokus på at optimere flowet og undgå buffere. Spørgsmålet er derfor: hvilke fm-funktioner og -aktiviteter skal placeres hhv centralt og decentralt på NHN? Det nuværende Hillerød Hospital har især to fortætningspunkter. En lang række funktioner varetages centralt for hele hospitalet (sengevask, linnedmodtagelse, varemodtagelse, centrallager, de fleste værkstedsfunktioner, uniformudlevering og omklædning med meget mere) som så igen forbinder til lokale opbevarings- og supportfunktioner på afdelingsniveau. Workshopforløbet peger på fire fortætningspunkter for fremtidens hospital: - Fælles for hele regionen / lagt udenfor hospitalet. - For hele hospitalet - I lokale hubs. Hubsne er ikke bundet op på en bestemt afdeling, men betjener et bestemt antal patienter og funktioner. - Den enkelte sengestue I sammenligning med den nuværende situation forventes de væsentligste forskelle at være følgende. For det første en øget udlægning af funktioner på tværs af hospitaler. Opgaver med betydelige stordriftsfordele og som ikke kræver speciel domæneviden, vil kunne varetages på tværs og eventuelt af eksterne leverandører. Køkken og planlagt bygningsvedligehold nævnes som mulige eksempler herpå. Side 4/14

5 For det andet, at de fælles funktioner for hele hospitalet koncentreres om de udadvendte og identitetsskabende aktiviteter og rum. Indgangen, restauranten, kiosken og tilsvarende aktiviteter rettet mod modtagelsen og offentlige funktioner til glæde for borger, pårørende og patient skal udtrykke og underbygge, hvad der gør NHN til et særligt sted. Samtidig er der også en lang række centrale fmfunktioner, der forventes at forsvinde. Hovedtanken er, at det ved øget centralisering af data og beslutninger er muligt at decentralisere fysisk. Intelligente løsninger gør det muligt både at reducere lagerkapacitet og materialestrømmene kan gå direkte ud til de lokale hubs uden en mellemlanding centralt på hospitalet. Ideen om det automatiske depot skab udtrykker denne tanke skabet giver selv besked om forbrug og trækker nye produkter fra centrallageret. Tilsvarende vil digitale driftsmodeller muliggøre, at alle udskiftninger af eksempelvis elinstallationer sker planlagt og samlet før nedbrud sker, hvilket reducerer behovet for lokale lagre og en tilkaldeservice, der er tæt på. Intelligente affaldsskakte koblet op på et gennemgående affaldssystem vil ligeledes reducere behovet for lokal opbevaring. Figur 3: Det intelligente depotskab, som selv kan fortælle, når de skal fyldes op, har faste pladser til tingene og kan åbnes uden berøring. Positionsbestemte data og automatisk dokumentation muliggør, at det er muligt at spore blandt andet udstyr, hvilket både kan øge fælles brug af funktioner og sikre at ting stilles på rette plads. Udstyr der flyder, spærrer flugtveje, forhindrer rengøring og som ikke er til at finde udgør et væsentligt problem i dag. Målet er, at alting fremover har en fast plads. Det er enten helt på plads eller i brug det er ikke lidt på plads. Tre inspirationskilder er særligt centrale her. For det første myrernes understøttelse af beslutninger gennem Figur 4: Når tingene ikke har deres faste pladser, blokerer de nødudgangene. programmeret adfærd, hvor den lokale beslutningstagen aflastes gennem fælles procedurer. Man skal eksempelvis ikke bruge tid på at finde ud af, hvor kørestolen skal placeres eller på at finde den. Men skal bare køre den hen, hvor systemet fortæller dig den skal være. For det andet håndteringen af containere fra skibs til tog- eller lastbilfragt. Det afgørende her er at få etableret en effektiv buffer, der kan tage højde for at de to transportsystemer her forskellig rytmer. Effektiv stabling af containere samt fuldt overblik over, hvor den enkelte container befinder sig, er centrale elementer heri. Man kunne forestille sig, at de lokale opbevaringsrum på hospitalet var optimeret tilsvarende. For det tredje etablering af hub et som en ny lokal supportfunktion, der funktionelt og identitetsmæssigt muliggør lokal forankring uden mulighed for fælles optimering tilsidesættes. Inspirationen er her Agoraen fra Roskilde Festivalen, der udgør et funktionelt (toilet, bad, Side 5/14

6 mobiltelefonopladning) og socialt (tårn, særlig indretning) samlingspunkt for mindre grupper af telte. Oversat til hospitalet kunne man forestille sig at hub et/agoraen rummer lokalt lager- og opbevaringskapacitet, udlevering af uniformer og omklædning, færdiggørelse og servering af mad til patienter og måske også pårørende og hertil knyttede møde- og opholdssteder. Hvor agoraen på Roskilde Festivalen dækker 135 telte kunne hub en på NHN tage udgangspunkt i 64 sengeenheder, som med inspiration fra udbygning af Rigshospitalet forventes at være en gennemgående planlægningsenhed. Endelig vil der på den enkelte (enmands) sengestue være helt lokale opbevarings- og supportfunktioner. Disse ønskes dog minimeret til et minimum for at skabe rum, der er helliget patientens behov og oplevelse. Sammenfattende peger analysen på, at øgede muligheder for central information og beslutninger muliggør decentralisering og reduktion af lager samt fysiske flows. Den fysiske udformning af hospitalet skal med andre ord tilrettelægges under hensyntagen til de øgede muligheder for indbygget intelligens og automatisering. Principper, som vi er inspireret af Håndtering af skibscontainere gennem stabling og logistikstyring som et middel til effektiv opbevaring og buffering. Myrernes evne til at reducere kommunikation og lokal beslutningstagning til fordel for indprogrammerede (og på hospitalet it-understøttede) rutiner. Side 6/14

7 Agoraen på Roskilde Festivalen for at lave funktionelle og sociale samlingspunkter, som følger en fælles struktur men alligevel dækker lokale behov. P-pladsen på Roskilde Festivalen, der er placeret langt væk for at tilskynde brug af offentlig transport det ønskede gøres let, og det uønskede besværligt. Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Den intelligente affaldsskakt Automatiske depotskabe Håndvask-lås, så man ikke kan komme ind/ud medmindre man har gennemført håndhygiejne Afslutte skabe m.m. så de går fra gulv til loft, så rengøring lettes og deres ikke kan opbevares uønskede ting over og under skabe Standardisering af rum Buffer i tid ikke samme mødetid ikke alle morgenkonferencer skal ske kl AGV ere til transport af alt også patienten? Mindst mulig brug af og transport i senge Drift om natten på planlagt vedligehold Dockingstation til udstyr, så det kun kan placeres på en måde Side 7/14

8 Velkendt teknologi versus automatisering og intelligens Et andet dilemma handler om, hvor vidt man skal forsøge at automatisere og gøre arbejdsgange mere intelligente eller benytte velkendte og ofte også mere manuelle fremgangsmåder. Fordelen ved at bruge eksisterende løsninger er selv sagt, at de kendes og dermed i udgangspunktet er driftssikre og kan implementeres med få/lave opstartsomkostninger. Fordelen ved automatisering og it-understøttede arbejdsgange er, at de kan aflaste personalet for kedelige og eventuelle nedslidende opgaver. Samtidig kan de betyde besparelser på sigt og frigøre tid til eksempelvis patientrettede aktiviteter. Endelig kan automatisering medføre en højere ensartethed i udførelsen af opgaven, eksempelvis sikre at rengøring udføres i forhold til de gældende regler. Samlet set peger workshopforløbet på, at en betydelig grad af automatisering og intelligens forventes, jævnfør også overvejelserne i forrige afsnit. Denne mulighed skal i videst mulig omfang benyttes for ikke-patientnære aktiviteter, som eksempelvis: - automatisk registrering og dokumentation af krediteringskrav til eksempelvis opbevaringstemperaturer, holdbarhed og rengøring - intelligent adgangskontrol - automatisk opdatering af infotavler evt. styret i forhold til den enkelte bruger - positionsbestemmelse og sporbarhed for udstyr, medicin, patienter, personale og mad - automatiske fejlrapporter på udstyr og bygning ( en udvidet CTS ) - selvrensende overflader i baderum m.m. - digital styret lagerbeholdning og bestilling - automatisk transport af mad, affald, prøver og affald m.m. - automatisk medicindosering Figur 5: Fleksibel adgangskontrol, som forhindrer uønskede gæster. Samtidig udelukkes det heller ikke, at der kan ske aflastninger ved nuværende manuelt udført arbejde i direkte kontakt med patienten eksempelvis ved blodprøvning. Automatisering og intelligens har med andre ord mange former. Det er tankstationen, hvor der sker en automatisk opfyldning. Det er sensorer, der registrerer og monitorerer. Det er service-robotten, der selv gør rent eller flytter ting, det er docking-stationen der opdaterer og synkroniserer for både personale og patient. Side 8/14

9 Figur 6: De automatiske enheder kan tage mange former og implementeres i forskellige sammenhænge på hospitalet. Set i forhold til programmeringen af fremtidens hospital har ovenstående en række oplagte direkte rumlige konsekvenser for indtænkningen af automatiseringen af de fysiske flows. Digitalisering er selv sagt mindre tæt koblet til bygningen og det afgørende er her måske først og fremmest at skabe fleksibilitet til løbende at indarbejde de løsninger, der til enhver tid vil vise sig bedst. Principper, som vi er inspireret af Tanken om den lærende bygning for dens opdeling af bygningen i forskellige lag med forskellige muligheder for fleksibilitet. Fysisk flow en del af structure og services mens intelligens er en del af stuff (og måske et nyt lag). Side 9/14

10 Deltagelse og betagelse for at kunne lave oplevelser og funktioner med afsæt i patientens handlinger og adfærdsmønstre. Digital information erstatter opslagstavlen Mødestedet på Roskilde Festivallen. Efter at publikum i udstrakt grad har deres egen mobiltelefon med på festivallen bliver det overflødigt med planlagte kommunikationsplatforme, da publikum i dag selv varetager opgaven. Konstant monitorering, som de gør det hos myrerne, hvor de er i stand til hurtigt at reagere på ændringer i miljøet, fordi de hele tiden monitorerer luftkvaliteten. Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Installationer i teknikgange skjules Overflade på dør afspejler risiko i forhold til hygiejne Bygninger udformet i forhold til hygiejnekrav: rengøring, håndhygiejne, tekstiler Plads til udvidelse af tekniske installationer Intelligente tekstiler, overflader og bygningsdele Funktionen er tydelig og understøttes af arkitekturen Mulighed for at udnytte tiden fx i venteværelser: wifi, kunstopsætninger til at sidde i Figur 7: Påvirkning af patientadfærd gennem design. Side 10/14

11 Skrive sit problem ind i databasen, som kan bruges til journalen. Lyssætning, som både tilgodeser patienten og rengøring/drift Overvågning af luftkvalitet, kan bakterier registreres i luften, før smitten breder sig? Høj grad af rutinisering på kritiske opgaver Den intelligente hospitalsseng Styring versus selvstyring Som det indirekte har fremgået i ovenstående, er der en klar forventning om at styring fra central side eksempelvis overordnet struktur for bygningen eller fastsatte krav til rengøring og rengøringspraksis er både nødvendig og ønskelig. Det giver mulighed for ensartede og forudsigelige resultater. Løsningerne kan samtidig optimeres, når de tænkes på tværs eksempelvis at det samme udstyr eller opbevaringssted kan bruges af flere alt efter behov. Man kunne også tilføje, at klart definerede strukturer gør det lettere at monitorere aktiviteterne og oplære nye personer. Men samtidig er der lidt af paradoks i at tænke centralisering, når der både hos medarbejdere og patienter er en formentlig øget forventning om medindflydelse, og at løsninger tilpasses den enkelte. Centrale fordele ved selvbestemmelsen vil være medejerskab, mulighed for hurtig tilpasning og udformning af løsninger tilpasset unikke behov. Samtidig er et løsere koblet system mindre sårbart for nedbrud ligesom, at medproduktion (at brugerne selv er med til at løse opgaver eksempelvis selv går det rigtige sted) er en vigtig kilde til rationalisering. Hvordan og hvor er central styring mulig under disse forudsætninger? For medarbejderne synes det afgørende at være muligheden for at vælge arbejdsopgaver. Den enkelte arbejdsopgave er veldefineret, men hvilke arbejdsopgaver den enkelte udfører samt den optimale rækkefølge bliver et anliggende for den enkelte og dennes team. Rotationsprincippet er også med til at modvirke nedslidning. Samtidig bliver inddragelsen af de ansatte i udformningen af standarder og rutiner afgørende både af hensyn til ejerskab og inddragelse af viden. Endelig er det også muligt at gøre arbejdet attraktivt gennem avancemuligheder og øvrige personaleforhold, og dermed mindske her bestemmer jeg sgu selv som en primær kilde til arbejdsglæde. For patienterne handler det om at lægge selvstyringen der, hvor det virkelig betyder noget. Det vil især sige på enkeltmandsstuerne og i mødet med personale og digitale brugerflader. Inspirationen vil igen være Roskilde Festivalens zoneinddeling og agoraen, hvor der indenfor gridet er plads til lokale funktioner og identitetsskabende elementer. Andre inspirationskilder fra Roskilde Festivalen er at man ved når man er med og digital information på egen telefon erstatter central information. Hvis patienten let kan se nu sker det noget samt kan orientere sig om de næste skridt, øges patientens forberedelsesmuligheder og presset på personalet mindskes. Denne mulighed for eksempelvis at bevæge sig det rigtige sted forudsætter, at patienterne let kan orientere sig, så de kan finde vej, og uhensigtsmæssige sammenhænge i flows undgås. Side 11/14

12 Principper, som vi er inspireret af Zoneinddelingen på Roskilde Festivalen, som klart angiver, hvor det er brugerne og Roskilde Festivalen, der styrer. Og hvor der er en klar struktur, men ikke en struktur man tænker eksplicit over. Roskilde Festivalens strukturerende back-end, hvor der er veldefinerede adskilte flows for hhv. publikum og forsyning. Det minder om mælkeskabet i supermarkedet, som fyldes op bag fra. Du ved når du er med som publikum på Roskilde Festivallen, for pladserne foran scenerne er veldefinerede, så der skabes et fælles rum. Når man føler sig som en del af det fælles rum nedsættes behovet for at mase sig frem gennem publikum. Side 12/14

13 Naturlige orienteringspunkter, som det er kendt fra New Yorks forskellige kvarterer, arbejder Roskilde Festivallen også med at have forskellige naturlige orienteringspunkter, så publikum kan finde vej. Frem for skilte anvendes bl.a. scenerne på festivalpladsen og tårnene i campingområdet som pejlemærker. Deltagelse og betagelse for at kunne lave oplevelser og funktioner med afsæt i patientens handlinger og adfærdsmønstre (se ovenfor) Absorber ændringer hurtigt, i lufthavne og andre trafiksystemer er det essentielt at have en strategi for, hvordan uforudset hændelser/ændringer håndteres. Så det i videst muligt omfang er muligt at fastholde øvrige planlagte afgange og hurtigst muligt vende tilbage til den oprindelige plan. Side 13/14

14 Ideer, som vi gerne vil arbejde videre med Digital information der tilpasser sig den enkelte bruger, Øget viden om den enkelte samt mulighed for at afgive Den personlige indkøbsvogn, som kan fungerer som transportmiddel, opbevaring, digital kommunikation m.m. Differentieret indretning fx særlige kendetegn ved hver afdeling Intuitiv wayfinding = enkel struktur, forudsigelig/let gennemskuelig arkitektur Forskellige zoner på forskellige niveauer på stuen zoner til: patient, personale, pårørende Alting har en plads Elektronisk rekvisitionssystem Positionsbestemt info Udstyr fortæller på forhånd om behov for vedligehold Digital skiltning SMS reminder ved aftaler 2D stregkoder i hvert rum, så udstyr, drift & vedligehold nemt kan dokumenteres og registreres Sporbarhed + digitalisering + brugsret delefunktioner Figur 9: Den personlige app, som kan bidrage til en bedre Brug af sygesikringskort eller kode for adgang til p-plads patientoplevelse med øget Personlige app, som muliggør en tæt dialog med patienterne medstemmelse og -kontrol og god kilde til videnindsamling af patientens behov, trivsel, mønster og vaner. Figur 8: Den personlige indkøbsvogn, som er multifunktionel ift. transport, behandling, opbevaring, information m.m. Side 14/14

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab IHL-konceptbeskrivelse April 2014 Af Copenhagen Living Lab 1 Indhold Del 1: Intelligent hospitalslogistik: Formål - Baggrund Teknisk fundament Brugerdreven innovation - Værdiperspektiver Value Proposition

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen F O A F A G O G A R B E J D E Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere