UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion en Teknologisk baggrund Anlæggets opbygning Tekniske data VVS montage Installationsdiagram Rørtilslutninger Vakuumkontraventil Betjening af anlægget Normal anvendelse Igangsætning Påfyldning af salt Kontrol med anlægget Indstilling af regenerering Service og vedligeholdelse Inspektion, service og vedligeholdelse Rengøring af anlægget og bortskaffelse Afhjælpning af typiske fejl Automatik reservedele Bilag A. Generel Information Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Bilag C. Overensstemmelseserklæring Udgave: 3. maj 2006

3 1. Introduktion 1.1 en Denne brugermanual gælder for UniSoft 4 6 8N 12. Guldager A/S har bestræbt sig på at give en dækkende oversigt og information om betjening af dette anlæg. en bør gennemlæses grundigt, inden anlægget tages i brug. Bemærk, at bilagene bagest i denne manual indeholder vigtige oplysninger om ophavsret, garanti o. lign samt sikkerhedsanvisninger. Er der efter læsning af materialet stadig spørgsmål til manualen eller til driften af anlægget, står vi altid til rådighed med yderligere oplysninger. Guldager A/S Hejrevang Allerød Telefon: Hjemmeside: 1.2 Teknologisk baggrund UniSoft blødgøringsfiltre fjerner ved ionbytning alle de kalk- og magnesiumsalte (gælder ikke UniSoft 8N), der ellers ville gøre opvaskemaskinen gråhvid indvendig og ødelægge varmelegemerne. UniSoft forhindrer kalkpletter på glas og det matte og kedelige udseende på servicet. Når anlægget har blødgjort en bestemt mængde råvand, er filtermaterialerne mættet med kalkog magnesiumsalte. Anlægget skal nu regenereres med en saltopløsning. Denne saltopløsning uddriver de opsamlede kalk- og magnesiumsalte, som sendes til afløb. Samtidig oplades filtermaterialerne, som igen kan blødgøre en bestemt mængde kalkholdigt råvand Udgave: 3. maj 2006

4 2. Anlæggets opbygning Blødt vand er en betingelse for professionel opvask uden kalkpletter og mat service. Guldagers UniSoft blødgøringsanlæg består af komponenter, der igennem mange år er afprøvet i alle typer storkøkkener. Filtrene er fremstillet af glasfiberarmeret polyester. Kabinetterne er støbt af gennemfarvet materiale med en rengøringsvenlig overflade. Guldager blødgøringsfiltre i UniSoft serien kan leveres i størrelser og kapacitet, tilpasset alle typer opvaskemaskiner og vandforbrugende ovne. 2.1 Tekniske data UniSoft 4 UniSoft 6 UniSoft 8N UniSoft 12 Kapacitet ved 20 dh 500 l 750 l l l Vandtryk min. 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar Vandtryk maks. 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar Filtermasse 4 l 6 l 11 l 11 l Vandforbrug 50 l 50 l 85 l 50 l Gennemstrømningshastighed, maks. 20 l/minut 20 l/minut 25 l/minut 25 l/minut Gennemstrømning (kortvarigt), maks. Tryktab v. maks. gennemstrømning 25 l/minut 25 l/minut 30 l/minut 30 l/minut 0,5 bar 0,8 bar 1,1 bar 1,1 bar Regenereringstid 30 minutter 30 minutter 45 minutter 30 minutter Vandforbrug pr. regeneration 55 l 55 l 85 l 55 l Saltforbrug pr. regeneration 0,56 kg 0,84 kg 1,5 kg 1,54 kg Temperatur, maks. 65 C 65 C 65 C 65 C Rørtilslutning ¾ ¾ ¾ ¾ Mål A, mm (se forrige afsnit) 563 mm 563 mm 731 mm 731 mm Mål B, mm (se forrige afsnit) 220 mm 220 mm 320 mm 320 mm Mål C, mm (se forrige afsnit) 400 mm 400 mm 530 mm 530 mm 4 20 Udgave: 3. maj 2006

5 3. VVS montage 3.1 Installationsdiagram Tilslut anlægget som vist på diagrammet. Se herefter igangsætning afsnit *)Vakuumkontraventil, se detaljer nedenfor 2. Afspærringsventil, tilgang 3. Afspærringsventil, omløb 4. Afspærringsventil, afgang *Figur A. Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur A, skal den anbringes lodret, minimum 150 mm over den efterfølgende installation. *Figur B. Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur B, kan den monteres direkte på tilgangsledningen til anlægget, hvorfra tilbagestrømning kan ske. Tilgang Afgang C A Figur A B Afløb Figur B 5 20 Udgave: 3. maj 2006

6 3.2 Rørtilslutninger Tilløb Det anbefales, at tilslutte filteret til rørsystemet med fleksible slanger (S), se afsnit 0, figur 1. Afløb En ½ afløbsslange forbindes til afløbsvinklen, placeret på automatikkens venstre side (set forfra). Afløbsslangen føres til gulvafløbet. 3.3 Vakuumkontraventil Vakuumkontraventilen (1) skal anbringes min. 150 mm. over tilgangen på efterfølgende anlæg, se afsnit 0, figur Udgave: 3. maj 2006

7 4.1 Normal anvendelse 4. Betjening af anlægget Dette anlæg er udelukkende beregnet til at blødgøre brugsvand. Anden anvendelse anses som ikke normal anvendelse. For skader, der måtte opstå som følge heraf, er firmaet Guldager A/S IKKE ansvarlig. Se Bilag A. Bemærk Ved brud på trykbærende dele eller andre lignende faremomenter, skal anlægget besigtiges af autoriseret personale. 4.2 Igangsætning Når filteret er tilsluttet som vist på installationsdiagrammet afsnit 0, gøres følgende: 1. Ventilerne på til- og afgangsledningerne (2 og 4) samt omløbsventilen (3) lukkes. 2. Ventilen på tilgangsledningen (2) åbnes en smule, således at filteret langsomt fyldes med vand, og der vil samtidig strømme vand ned i salttanken. 3. Tryk regenereringspalen ned. Vand og luft vil nu strømme ud af afløbsslangen. Slip regenereringspalen, når luften er ude af systemet. 4. Ventilerne på til- og afgang åbnes nu helt (2 og 4). 5. Kontroller, at der løber vand ned i kabinettet, indtil flydeventilen lukker. 6. Tryk igen på regenereringspalen og kontroller, at vandet suges op af kabinettet. Tilgang Når vandet i kabinettet er nået ned til ca. 5 cm fra bunden, slippes afløbsventilen. 8. Påfyld salttabletter, se afsnit Tilslut filteret 230 V stikkontakt. 10. Indstil automatik, som vist i afsnit 4.3 og anlægget er nu klar til brug. C 2 4 Afgang 7 20 Udgave: 3. maj 2006

8 4.3 Påfyldning af salt Der fyldes salt på anlægget til ca. 10 cm fra kant. Når der er brugt salt nok til at se vandspejlet, fyldes der salt på igen. Husk er saltet skal være i tabletform. 4.4 Kontrol med anlægget Det er vigtigt at kontrollere at anlægget bruger salt, samt at uret går korrekt. Se i øvrigt afsnit Udgave: 3. maj 2006

9 5. Indstilling af regenerering For at undgå, at regenerationspalen er blokeret, når der foretages justeringer af indstillingerne, skal man sikre sig, at alle pinde for regenereringsdage er trukket ud. 1. Indstil længden af regenerationsperioderne (er normalt foretaget inden levering) Løsn kamskruen, og indstil den ønskede længde for saltning og langsom skyl. Dette gøres ved at forskyde kampladerne. Herudover reguleres mængden i saltventilen. 2. Indstil regenerationstidspunkt Drej urskiven, indtil det ønskede tidspunkt for regeneration vises i ruden på urskiven. Det er lettere at dreje skiven, hvis skruen i midten løsnes en smule - spænd efter (ikke for hårdt), når indstillingen er foretaget. Ved 12 timers ur, vær opmærksom på AM og PM. AM = Fra kl til PM = Fra kl til Udgave: 3. maj 2006

10 3. Indstil aktuelle tidspunkt Drej urindstillingsskiven indtil markeringen, som er vist på urskiven, står ud for det aktuelle tidspunkt. Ved 12 timers ur, vær opmærksom på AM og PM. AM = Fra kl til PM = Fra kl til Indstil hyppigheden af regeneration Alle pinde for regenerering skal være trukket ud. Drej udløsningshjulet, indtil en tap er ud for markeringen for aktuel dag. Herefter trykkes tapperne ind for de dage, hvor der ønskes regeneration. Der vil ikke blive foretaget regeneration på de dage, hvor tapperne er trukket ud. Bemærk: 7 dages uge eller 12 dages uge. 5. Manuel regeneration Drej urindstillingsskiven mod uret, indtil regenereringspalen aktiveres. Mod slutningen af regenerationen genindstilles det aktuelle tidspunkt Udgave: 3. maj 2006

11 6. Service og vedligeholdelse 6.1 Inspektion, service og vedligeholdelse Der anbefales en årlig serviceinspektion, hvor anlæggets betjeningspersonale følgelig skal informeres, inden servicearbejde påbegyndes. 6.2 Rengøring af anlægget og bortskaffelse Anlægget, salttanken og især dets bevægelige dele, skal holdes i rengjort stand. Bemærk, at der ved rengøring samt reparation af trykbærende udstyr skal være lukket for vandforsyningen, og hovedafbryder til strøm skal være slået fra. Salttanken skal tømmes for salt og skylles med vand 1-2 gange årligt. Affald i form af plastik, salt- og resinrester går under småt brandbart og skal afleveres på en genbrugsplads. 6.3 Afhjælpning af typiske fejl Problem Mulig årsag Afhjælpning Skyllevand bliver ved Snavs eller hul i afløbsventil (Drain plunger), el- med at løbe ud af afløb, efter at regenerering er afsluttet eller Snavs i automatik ler deformeret Utæthed ved afløb Vand siver under regenerering b. Membranfjeder (nr. 10) er a. For højt tryk løs eller defekt c. Afløb tilstoppet Der bruges for meget a. Saltventil lukker ikke. salt b. Saltventil indstillet forkert c. Utæt mellem tank og automatik d. Saltkar løber over Forsøg at skylle ud ved at sætte en regenerering i gang. Skil automatikken ad og rens Skift afløbsventil (Drain plunger) a. Reducer tilgangstrykket b. Sæt fjeder på plads eller udskift den c. Rens afløb a. Rens/skift saltventil b. Kontrol af saltpåfyld i forhold til dh c. Kontrollér for utætheder Udgave: 3. maj 2006

12 Problem Mulig årsag Afhjælpning Lav eller utilstrækkelig kapacitet efter regenerering a. Forøget vandforbrug b. Lav saltkoncentration pga. tilstoppet afløbsrør, saltventil eller si c. Tilstoppet injektor eller si a. Programmer uret til at øge regenereringsfrekvensen b. Fjern tilstopningen c. Rens injektor og si d. Kontroller/påfyld resin d. For lidt resin i tank Filteret bruger ikke salt a. Intet salt i salttanken b. Tilstoppet injektor/si c. Injektoren / pakning monteret forkert d. Saltventil reguleret for a. Påfyld salt b. Rens injektor/si c. Tag denne ud og monter den igen d. Reguler saltventil højere e. Rens saltventil lavt e. Saltventil stoppet Ventil fløjten under regenerering O-ringe eller pakninger i automatik lækker Rens eller udskift pakninger og O-ringe i automatik Efter regenereringen er der salt i det bløde vand Der bruges for meget salt Indstil saltventilen Er afløbsslangen knækket- /tilstoppet? Der regenereres ikke a. For højt eller lavt tilgangstryk b. Forkert el-forbindelse c. Motor brændt sammen a. Juster om muligt pumpen til at holde min. 1,8 og maks. 8,3 bar ved filtret b. Undersøg 230 V/12 V forbindelse d. Alle urindstillingstapperne c. Sæt ny i er trukket ud d. Tryk tapperne ind for de dage, der skal regenereres Udgave: 3. maj 2006

13 6.4 Automatik reservedele Nr. V.nr. Navn Nr. V.nr. Navn Screw, clock gear Motor 230 V Clock plate Motor 24 V Spring Washer, clock plate 22 Drain flow control Locating dial 23 Plug hour clock gear (12 days) Screw, ratchet AM/PM clock gear (7-days) Ratchet Clip, actuator Gear, ratchet Actuator Retainer, drain plunger Spindle, actuator Plunger cap Spring, actuator O-ring plunger cap Headcasting Spring drain plunger 11 O-ring, drain elbow Drain plunger Drain elbow Screw retainer Front cover Timer knob Timer cover (grey ) Screw timer head Timer cover (white ) Spring Washer, skipper wheel Screw, timer cover Skipper wheel (12 - days) Transformer 230 / 24 V Skipper wheel (7 - days) Power led with plug Washer, day indicator (12 - days) Power relief, power lead Washer, day indicator ( 7 - days) 19 Wire nut 38 Screw, skipper wheel Screw, clock gear Udgave: 3. maj 2006

14 Nr. V.nr. Navn Nr. V.nr. Navn Screw, back cap 21 Drain flow adjuster Back cap O-ring, drain port Gasket, back cap 23 Seal, body stem Spring, check disc Body stem Check disc Clip, body stem 6 O-ring, mixing valve 26 Disc Washer 7 Mixing valve 27 Valve disc Gasket, injector 28 O-ring body stem Injector nr O-ring, seat insert (small) Cover plate, injector Seat insert Screw, cover plate O-ring,seat insert (large) Filter, injector Main diaphragm Locking plate, drain flow adjust Spring, main diaphragm Screw, locking plate Screw, adapter ring Spring clip O-ring, tank O-ring, brine elbow Adapter ring Brine elbow O-ring, riser tube 18 Nut, brine elbow Riser insert 1,050" 19 Clip, drain flow adjuster O-ring, riser insert 20 O-ring, drain flow adjuster Valve body for mixing valve Udgave: 3. maj 2006

15 Bilag A. Generel Information Ophavsret Denne brugermanual er kun bestemt for kunder, der har købt et blødgøringsanlæg og dets personale. Ophavsretten til denne brugermanual tilhører fortsat firmaet Guldager A/S. Mangfoldiggørelse er kun tilladt til eget brug, og tilladelsen omfatter udelukkende sikkerhedsanvisningerne. Kopiering af tegninger, diagrammer og reservedelslister er IKKE tilladt. Garanti og ansvar Guldager A/S yder garanti på 12 måneder på samtlige af anlæggets mekaniske og elektriske komponenter samt på anlæggets mekaniske konstruktion. Garantien er gældende fra overdragelsesdatoen. Inden for denne periode udbedres eller efterleveres alle komponenter, der måtte blive ubrugelige på grund af fejlkonstruktion, materialefejl eller mangelfuld udførelse. Guldager A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberes besiddelse, b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Personalets pligter Alle personer, der arbejder med dette anlæg, er inden arbejdets påbegyndelse forpligtet til: at overholde de grundlæggende forskrifter for arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker. at læse Bilag B Udgave: 3. maj 2006

16 Opfyldelse af CE-mærkning For at opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/37/EF (Maskindirektivet) og direktiv nr. 97/23/EF (Trykbærende udstyr) må dette anlæg kun opstilles af uddannet og autoriseret personale i henhold til anlæggets formålsbestemte anvendelse, hvis Guldager A/S skal have status som producent. Følgelig er det også kun Guldager A/S, der må bekræfte overensstemmelse med direktiverne i form af Overensstemmelseserklæringen samt anbringe CEmærket for myndighedernes kontrolformål. I ethvert andet tilfælde er Guldager A/S udelukkende producent af det oprindelige anlæg, som efter ændringer skal betragtes som enkeltkomponenter. Ansvaret for anlægget med samtlige juridiske konsekvenser overgår dermed til det firma eller det montagefirma, der har udført ændringerne. Det er vigtigt at pointere, at der efter ændring af anlægget skal udarbejdes et nyt komplet teknisk dossier med opdateret risikovurdering, komponentliste mv. Ved ændringer af konstruktionen, brug af andre komponenter eller sikkerhedsrelevante komponenter, bortfalder Overensstemmelseserklæringen Udgave: 3. maj 2006

17 Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Overhold anvisningerne En forudsætning for, at man kan håndtere anlægget sikkerhedsmæssigt korrekt, og for, at det i videst muligt omfang fungerer uden driftsforstyrrelser, er kendskab til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforskrifter. Dette bilag indeholder de vigtigste anvisninger for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af anlægget. Denne brugermanual inkl. sikkerhedsanvisninger skal overholdes af alle personer, der arbejder med eller omkring anlægget. Sikkerhedsforskrifter også virksomhedens interne der supplerer disse, skal ligeledes overholdes. en skal opbevares i synlig nærhed af det område, hvor operatørpersonalet betjener anlægget, og sikkerhedsanvisninger og advarsler skal være anbragt permanent og synligt i nærheden af anlægget. Virksomhedens pligter Virksomheden er forpligtet til kun at lade personer, der opfylder følgende forudsætninger, arbejde ved anlægget. Dvs. personer, som er blevet instrueret i betjening af anlægget. der har læst dette bilag om grundlæggende sikkerhedsanvisninger. Konstruktionsændringer af anlægget Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af anlægget uden producentens skriftlige tilladelse. Der må kun monteres originale reserve- og sliddele. Monteres uoriginale dele, bortfalder garantien Udgave: 3. maj 2006

18 Kontrol af anlægget Det påhviler arbejdsgiveren at drage omsorg for, at anlæggets indretning underkastes sikkerhedsteknisk kontrol efter behov, dog mindst én gang om året. Kontrollen skal foretages af en sagkyndig. Der skal føres rapport over kontrolresultaterne. En sagkyndig er en person, der på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring råder over tilstrækkelig viden om det pågældende arbejdsredskab, og er fortrolig med de relevante statslige arbejdssikkerhedsforskrifter, forskrifter til forebyggelse af ulykker, retningslinier, sikkerhedsbestemmelser og generelt anerkendte tekniske regler (f.eks. DIN normer, VDE bestemmelser) i et sådant omfang, at vedkommende er i stand til at vurdere arbejdsredskabets sikkerhedsmæssige stand. Disse krav opfyldes f.eks. af montører fra Guldager A/S og af medarbejdere med en tilsvarende uddannelse. Farer ved håndtering af dette anlæg Dette anlæg er konstrueret efter den nuværende tekniske udvikling og p.t. gældende sikkerhedstekniske regler. Til trods herfor, kan der ved ukyndig anvendelse opstå farlige situationer for operatøren og andre personer, samt beskadigelse af anlægget hhv. anden materiel skade. Anlægget må derfor kun benyttes til anlæggets normale anvendelsesformål, se afsnit 4.1, og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Fejl, der har betydning for sikkerheden, skal omgående afhjælpes på fagligt korrekt vis eller foranlediges afhjulpet. Rest risici Til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale organisationsmæssige forholdsregler, er det ikke muligt at udelukke skade på materiel eller endda personskade Udgave: 3. maj 2006

19 Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager informeres. Især inden for rammerne af vores pligt til at holde opsyn med vores produkter bestræber vi os på at reagere på selv den mindste uregelmæssighed, således at evt. eksisterende rest risici kan reduceres til et minimum eller elimineres helt gennem den teknologiske udvikling Udgave: 3. maj 2006

20 Bilag C. Overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity Konformitätserklärung I henhold til maskindirektivet 98/37/EØF, Bilag II, A According to the following directive: Machinery 98/37/EØF, Encl. II, A gemäß den Richtlinien für Maschinen 98/37 EG, Anlage II,A Guldager A/S Hejrevang 1-3, 3450 Allerød erklærer på eget ansvar at følgende produkt: declare, under own responsibility, that the following product: bestätigt unter Eigenverantwortung, dass das folgende Produkt: Produkt: UniSoft 4-6-8N-12 (navn, type eller model, parti, portion eller serienummer, eventuelt kilde og antal emner) (name, type or model, part, batch, or serial number, source, if any, and number of subjects) (Name, Typenbezeichnung oder Modell, Partie, Portion oder Seriennummer, evtl. Quelle und Stückanzahl) som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative dokument(er) which is covered by this declaration, complies with the following standard(s) or other normative document(s) umfaßt von dieser Konformitätserklärung, in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien oder anderen normativen Dokumenten ist. EN 1050, EN 292-1, EN 292-2, EN 292-2/A1, EN , EN 418, EN 954-1, EN , EN (titel og/eller nummer samt udgivelsesdato for standard eller andre normative dokumenter) (title and/or number and date of publication of standard or other normative documents) (Titel und /oder Nummer sowie Erscheinungsdatum für Standards oder andere normativen Dokumente) i henhold til bestemmelserne i Direktiv: Maskindirektivet (98/37/EØF), Trykbærende udstyr (97/23/EØF), Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet (89/336/EØF) As stated in the requirements of the following directives: Machinery (98/37/EF), Pressurised Equipment (97/23/EF), Low Voltage Electrical Equipment (73/23/EØF), and EMC (Electromagnetic Compatibility, 89/336/EØF) gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Maschinen (98/37/EWG), Druckgeräte (97/23/EWG), elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) und die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EG). Leverandørerklæringer er indhentet fra vore underleverandører alle komponenter overholder nedenstående direktiver Statements from sub-suppliers have been asked for all components observe the directives mentioned below Lieferantenerklärungen wurde von unseren Zulieferanten eingeholt alle Komponente erfüllen die nachfolgenden Direktiven. 73/23/EC, 89/336/EC, 89/392/EC, 97/23/EF (overensstemmelseserklæring, oversigt over normative dokumenter, direktiver og standarder benyttet til konstruktion af lev. komponenter) (declaration of conformity, review of normative documents, directives, and standards used for construction of delivered components) (Konformitätserklärung, Übersicht über normative Dokumente, Direktiven und Standards benutzt zur Konstruktion der gelieferten Komponenten) Allerød, Per Jensen (udstedelsessted og dato) (navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person) (Place, date) (name, and signature of subscriber) (Ort, Datum) (Name und Unterschrift des Unterzeichners) Denne overensstemmelseserklæring følger DS/EN Udgave: 3. maj 2006

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere