UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion en Teknologisk baggrund Anlæggets opbygning Tekniske data VVS montage Installationsdiagram Rørtilslutninger Vakuumkontraventil Betjening af anlægget Normal anvendelse Igangsætning Påfyldning af salt Kontrol med anlægget Indstilling af regenerering Service og vedligeholdelse Inspektion, service og vedligeholdelse Rengøring af anlægget og bortskaffelse Afhjælpning af typiske fejl Automatik reservedele Bilag A. Generel Information Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Bilag C. Overensstemmelseserklæring Udgave: 3. maj 2006

3 1. Introduktion 1.1 en Denne brugermanual gælder for UniSoft 4 6 8N 12. Guldager A/S har bestræbt sig på at give en dækkende oversigt og information om betjening af dette anlæg. en bør gennemlæses grundigt, inden anlægget tages i brug. Bemærk, at bilagene bagest i denne manual indeholder vigtige oplysninger om ophavsret, garanti o. lign samt sikkerhedsanvisninger. Er der efter læsning af materialet stadig spørgsmål til manualen eller til driften af anlægget, står vi altid til rådighed med yderligere oplysninger. Guldager A/S Hejrevang Allerød Telefon: Hjemmeside: Teknologisk baggrund UniSoft blødgøringsfiltre fjerner ved ionbytning alle de kalk- og magnesiumsalte (gælder ikke UniSoft 8N), der ellers ville gøre opvaskemaskinen gråhvid indvendig og ødelægge varmelegemerne. UniSoft forhindrer kalkpletter på glas og det matte og kedelige udseende på servicet. Når anlægget har blødgjort en bestemt mængde råvand, er filtermaterialerne mættet med kalkog magnesiumsalte. Anlægget skal nu regenereres med en saltopløsning. Denne saltopløsning uddriver de opsamlede kalk- og magnesiumsalte, som sendes til afløb. Samtidig oplades filtermaterialerne, som igen kan blødgøre en bestemt mængde kalkholdigt råvand Udgave: 3. maj 2006

4 2. Anlæggets opbygning Blødt vand er en betingelse for professionel opvask uden kalkpletter og mat service. Guldagers UniSoft blødgøringsanlæg består af komponenter, der igennem mange år er afprøvet i alle typer storkøkkener. Filtrene er fremstillet af glasfiberarmeret polyester. Kabinetterne er støbt af gennemfarvet materiale med en rengøringsvenlig overflade. Guldager blødgøringsfiltre i UniSoft serien kan leveres i størrelser og kapacitet, tilpasset alle typer opvaskemaskiner og vandforbrugende ovne. 2.1 Tekniske data UniSoft 4 UniSoft 6 UniSoft 8N UniSoft 12 Kapacitet ved 20 dh 500 l 750 l l l Vandtryk min. 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar Vandtryk maks. 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar Filtermasse 4 l 6 l 11 l 11 l Vandforbrug 50 l 50 l 85 l 50 l Gennemstrømningshastighed, maks. 20 l/minut 20 l/minut 25 l/minut 25 l/minut Gennemstrømning (kortvarigt), maks. Tryktab v. maks. gennemstrømning 25 l/minut 25 l/minut 30 l/minut 30 l/minut 0,5 bar 0,8 bar 1,1 bar 1,1 bar Regenereringstid 30 minutter 30 minutter 45 minutter 30 minutter Vandforbrug pr. regeneration 55 l 55 l 85 l 55 l Saltforbrug pr. regeneration 0,56 kg 0,84 kg 1,5 kg 1,54 kg Temperatur, maks. 65 C 65 C 65 C 65 C Rørtilslutning ¾ ¾ ¾ ¾ Mål A, mm (se forrige afsnit) 563 mm 563 mm 731 mm 731 mm Mål B, mm (se forrige afsnit) 220 mm 220 mm 320 mm 320 mm Mål C, mm (se forrige afsnit) 400 mm 400 mm 530 mm 530 mm 4 20 Udgave: 3. maj 2006

5 3. VVS montage 3.1 Installationsdiagram Tilslut anlægget som vist på diagrammet. Se herefter igangsætning afsnit *)Vakuumkontraventil, se detaljer nedenfor 2. Afspærringsventil, tilgang 3. Afspærringsventil, omløb 4. Afspærringsventil, afgang *Figur A. Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur A, skal den anbringes lodret, minimum 150 mm over den efterfølgende installation. *Figur B. Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur B, kan den monteres direkte på tilgangsledningen til anlægget, hvorfra tilbagestrømning kan ske. Tilgang Afgang C A Figur A B Afløb Figur B 5 20 Udgave: 3. maj 2006

6 3.2 Rørtilslutninger Tilløb Det anbefales, at tilslutte filteret til rørsystemet med fleksible slanger (S), se afsnit 0, figur 1. Afløb En ½ afløbsslange forbindes til afløbsvinklen, placeret på automatikkens venstre side (set forfra). Afløbsslangen føres til gulvafløbet. 3.3 Vakuumkontraventil Vakuumkontraventilen (1) skal anbringes min. 150 mm. over tilgangen på efterfølgende anlæg, se afsnit 0, figur Udgave: 3. maj 2006

7 4.1 Normal anvendelse 4. Betjening af anlægget Dette anlæg er udelukkende beregnet til at blødgøre brugsvand. Anden anvendelse anses som ikke normal anvendelse. For skader, der måtte opstå som følge heraf, er firmaet Guldager A/S IKKE ansvarlig. Se Bilag A. Bemærk Ved brud på trykbærende dele eller andre lignende faremomenter, skal anlægget besigtiges af autoriseret personale. 4.2 Igangsætning Når filteret er tilsluttet som vist på installationsdiagrammet afsnit 0, gøres følgende: 1. Ventilerne på til- og afgangsledningerne (2 og 4) samt omløbsventilen (3) lukkes. 2. Ventilen på tilgangsledningen (2) åbnes en smule, således at filteret langsomt fyldes med vand, og der vil samtidig strømme vand ned i salttanken. 3. Tryk regenereringspalen ned. Vand og luft vil nu strømme ud af afløbsslangen. Slip regenereringspalen, når luften er ude af systemet. 4. Ventilerne på til- og afgang åbnes nu helt (2 og 4). 5. Kontroller, at der løber vand ned i kabinettet, indtil flydeventilen lukker. 6. Tryk igen på regenereringspalen og kontroller, at vandet suges op af kabinettet. Tilgang Når vandet i kabinettet er nået ned til ca. 5 cm fra bunden, slippes afløbsventilen. 8. Påfyld salttabletter, se afsnit Tilslut filteret 230 V stikkontakt. 10. Indstil automatik, som vist i afsnit 4.3 og anlægget er nu klar til brug. C 2 4 Afgang 7 20 Udgave: 3. maj 2006

8 4.3 Påfyldning af salt Der fyldes salt på anlægget til ca. 10 cm fra kant. Når der er brugt salt nok til at se vandspejlet, fyldes der salt på igen. Husk er saltet skal være i tabletform. 4.4 Kontrol med anlægget Det er vigtigt at kontrollere at anlægget bruger salt, samt at uret går korrekt. Se i øvrigt afsnit Udgave: 3. maj 2006

9 5. Indstilling af regenerering For at undgå, at regenerationspalen er blokeret, når der foretages justeringer af indstillingerne, skal man sikre sig, at alle pinde for regenereringsdage er trukket ud. 1. Indstil længden af regenerationsperioderne (er normalt foretaget inden levering) Løsn kamskruen, og indstil den ønskede længde for saltning og langsom skyl. Dette gøres ved at forskyde kampladerne. Herudover reguleres mængden i saltventilen. 2. Indstil regenerationstidspunkt Drej urskiven, indtil det ønskede tidspunkt for regeneration vises i ruden på urskiven. Det er lettere at dreje skiven, hvis skruen i midten løsnes en smule - spænd efter (ikke for hårdt), når indstillingen er foretaget. Ved 12 timers ur, vær opmærksom på AM og PM. AM = Fra kl til PM = Fra kl til Udgave: 3. maj 2006

10 3. Indstil aktuelle tidspunkt Drej urindstillingsskiven indtil markeringen, som er vist på urskiven, står ud for det aktuelle tidspunkt. Ved 12 timers ur, vær opmærksom på AM og PM. AM = Fra kl til PM = Fra kl til Indstil hyppigheden af regeneration Alle pinde for regenerering skal være trukket ud. Drej udløsningshjulet, indtil en tap er ud for markeringen for aktuel dag. Herefter trykkes tapperne ind for de dage, hvor der ønskes regeneration. Der vil ikke blive foretaget regeneration på de dage, hvor tapperne er trukket ud. Bemærk: 7 dages uge eller 12 dages uge. 5. Manuel regeneration Drej urindstillingsskiven mod uret, indtil regenereringspalen aktiveres. Mod slutningen af regenerationen genindstilles det aktuelle tidspunkt Udgave: 3. maj 2006

11 6. Service og vedligeholdelse 6.1 Inspektion, service og vedligeholdelse Der anbefales en årlig serviceinspektion, hvor anlæggets betjeningspersonale følgelig skal informeres, inden servicearbejde påbegyndes. 6.2 Rengøring af anlægget og bortskaffelse Anlægget, salttanken og især dets bevægelige dele, skal holdes i rengjort stand. Bemærk, at der ved rengøring samt reparation af trykbærende udstyr skal være lukket for vandforsyningen, og hovedafbryder til strøm skal være slået fra. Salttanken skal tømmes for salt og skylles med vand 1-2 gange årligt. Affald i form af plastik, salt- og resinrester går under småt brandbart og skal afleveres på en genbrugsplads. 6.3 Afhjælpning af typiske fejl Problem Mulig årsag Afhjælpning Skyllevand bliver ved Snavs eller hul i afløbsventil (Drain plunger), el- med at løbe ud af afløb, efter at regenerering er afsluttet eller Snavs i automatik ler deformeret Utæthed ved afløb Vand siver under regenerering b. Membranfjeder (nr. 10) er a. For højt tryk løs eller defekt c. Afløb tilstoppet Der bruges for meget a. Saltventil lukker ikke. salt b. Saltventil indstillet forkert c. Utæt mellem tank og automatik d. Saltkar løber over Forsøg at skylle ud ved at sætte en regenerering i gang. Skil automatikken ad og rens Skift afløbsventil (Drain plunger) a. Reducer tilgangstrykket b. Sæt fjeder på plads eller udskift den c. Rens afløb a. Rens/skift saltventil b. Kontrol af saltpåfyld i forhold til dh c. Kontrollér for utætheder Udgave: 3. maj 2006

12 Problem Mulig årsag Afhjælpning Lav eller utilstrækkelig kapacitet efter regenerering a. Forøget vandforbrug b. Lav saltkoncentration pga. tilstoppet afløbsrør, saltventil eller si c. Tilstoppet injektor eller si a. Programmer uret til at øge regenereringsfrekvensen b. Fjern tilstopningen c. Rens injektor og si d. Kontroller/påfyld resin d. For lidt resin i tank Filteret bruger ikke salt a. Intet salt i salttanken b. Tilstoppet injektor/si c. Injektoren / pakning monteret forkert d. Saltventil reguleret for a. Påfyld salt b. Rens injektor/si c. Tag denne ud og monter den igen d. Reguler saltventil højere e. Rens saltventil lavt e. Saltventil stoppet Ventil fløjten under regenerering O-ringe eller pakninger i automatik lækker Rens eller udskift pakninger og O-ringe i automatik Efter regenereringen er der salt i det bløde vand Der bruges for meget salt Indstil saltventilen Er afløbsslangen knækket- /tilstoppet? Der regenereres ikke a. For højt eller lavt tilgangstryk b. Forkert el-forbindelse c. Motor brændt sammen a. Juster om muligt pumpen til at holde min. 1,8 og maks. 8,3 bar ved filtret b. Undersøg 230 V/12 V forbindelse d. Alle urindstillingstapperne c. Sæt ny i er trukket ud d. Tryk tapperne ind for de dage, der skal regenereres Udgave: 3. maj 2006

13 6.4 Automatik reservedele Nr. V.nr. Navn Nr. V.nr. Navn Screw, clock gear Motor 230 V Clock plate Motor 24 V Spring Washer, clock plate 22 Drain flow control Locating dial 23 Plug hour clock gear (12 days) Screw, ratchet AM/PM clock gear (7-days) Ratchet Clip, actuator Gear, ratchet Actuator Retainer, drain plunger Spindle, actuator Plunger cap Spring, actuator O-ring plunger cap Headcasting Spring drain plunger 11 O-ring, drain elbow Drain plunger Drain elbow Screw retainer Front cover Timer knob Timer cover (grey ) Screw timer head Timer cover (white ) Spring Washer, skipper wheel Screw, timer cover Skipper wheel (12 - days) Transformer 230 / 24 V Skipper wheel (7 - days) Power led with plug Washer, day indicator (12 - days) Power relief, power lead Washer, day indicator ( 7 - days) 19 Wire nut 38 Screw, skipper wheel Screw, clock gear Udgave: 3. maj 2006

14 Nr. V.nr. Navn Nr. V.nr. Navn Screw, back cap 21 Drain flow adjuster Back cap O-ring, drain port Gasket, back cap 23 Seal, body stem Spring, check disc Body stem Check disc Clip, body stem 6 O-ring, mixing valve 26 Disc Washer 7 Mixing valve 27 Valve disc Gasket, injector 28 O-ring body stem Injector nr O-ring, seat insert (small) Cover plate, injector Seat insert Screw, cover plate O-ring,seat insert (large) Filter, injector Main diaphragm Locking plate, drain flow adjust Spring, main diaphragm Screw, locking plate Screw, adapter ring Spring clip O-ring, tank O-ring, brine elbow Adapter ring Brine elbow O-ring, riser tube 18 Nut, brine elbow Riser insert 1,050" 19 Clip, drain flow adjuster O-ring, riser insert 20 O-ring, drain flow adjuster Valve body for mixing valve Udgave: 3. maj 2006

15 Bilag A. Generel Information Ophavsret Denne brugermanual er kun bestemt for kunder, der har købt et blødgøringsanlæg og dets personale. Ophavsretten til denne brugermanual tilhører fortsat firmaet Guldager A/S. Mangfoldiggørelse er kun tilladt til eget brug, og tilladelsen omfatter udelukkende sikkerhedsanvisningerne. Kopiering af tegninger, diagrammer og reservedelslister er IKKE tilladt. Garanti og ansvar Guldager A/S yder garanti på 12 måneder på samtlige af anlæggets mekaniske og elektriske komponenter samt på anlæggets mekaniske konstruktion. Garantien er gældende fra overdragelsesdatoen. Inden for denne periode udbedres eller efterleveres alle komponenter, der måtte blive ubrugelige på grund af fejlkonstruktion, materialefejl eller mangelfuld udførelse. Guldager A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberes besiddelse, b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Personalets pligter Alle personer, der arbejder med dette anlæg, er inden arbejdets påbegyndelse forpligtet til: at overholde de grundlæggende forskrifter for arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker. at læse Bilag B Udgave: 3. maj 2006

16 Opfyldelse af CE-mærkning For at opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/37/EF (Maskindirektivet) og direktiv nr. 97/23/EF (Trykbærende udstyr) må dette anlæg kun opstilles af uddannet og autoriseret personale i henhold til anlæggets formålsbestemte anvendelse, hvis Guldager A/S skal have status som producent. Følgelig er det også kun Guldager A/S, der må bekræfte overensstemmelse med direktiverne i form af Overensstemmelseserklæringen samt anbringe CEmærket for myndighedernes kontrolformål. I ethvert andet tilfælde er Guldager A/S udelukkende producent af det oprindelige anlæg, som efter ændringer skal betragtes som enkeltkomponenter. Ansvaret for anlægget med samtlige juridiske konsekvenser overgår dermed til det firma eller det montagefirma, der har udført ændringerne. Det er vigtigt at pointere, at der efter ændring af anlægget skal udarbejdes et nyt komplet teknisk dossier med opdateret risikovurdering, komponentliste mv. Ved ændringer af konstruktionen, brug af andre komponenter eller sikkerhedsrelevante komponenter, bortfalder Overensstemmelseserklæringen Udgave: 3. maj 2006

17 Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Overhold anvisningerne En forudsætning for, at man kan håndtere anlægget sikkerhedsmæssigt korrekt, og for, at det i videst muligt omfang fungerer uden driftsforstyrrelser, er kendskab til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforskrifter. Dette bilag indeholder de vigtigste anvisninger for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af anlægget. Denne brugermanual inkl. sikkerhedsanvisninger skal overholdes af alle personer, der arbejder med eller omkring anlægget. Sikkerhedsforskrifter også virksomhedens interne der supplerer disse, skal ligeledes overholdes. en skal opbevares i synlig nærhed af det område, hvor operatørpersonalet betjener anlægget, og sikkerhedsanvisninger og advarsler skal være anbragt permanent og synligt i nærheden af anlægget. Virksomhedens pligter Virksomheden er forpligtet til kun at lade personer, der opfylder følgende forudsætninger, arbejde ved anlægget. Dvs. personer, som er blevet instrueret i betjening af anlægget. der har læst dette bilag om grundlæggende sikkerhedsanvisninger. Konstruktionsændringer af anlægget Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af anlægget uden producentens skriftlige tilladelse. Der må kun monteres originale reserve- og sliddele. Monteres uoriginale dele, bortfalder garantien Udgave: 3. maj 2006

18 Kontrol af anlægget Det påhviler arbejdsgiveren at drage omsorg for, at anlæggets indretning underkastes sikkerhedsteknisk kontrol efter behov, dog mindst én gang om året. Kontrollen skal foretages af en sagkyndig. Der skal føres rapport over kontrolresultaterne. En sagkyndig er en person, der på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring råder over tilstrækkelig viden om det pågældende arbejdsredskab, og er fortrolig med de relevante statslige arbejdssikkerhedsforskrifter, forskrifter til forebyggelse af ulykker, retningslinier, sikkerhedsbestemmelser og generelt anerkendte tekniske regler (f.eks. DIN normer, VDE bestemmelser) i et sådant omfang, at vedkommende er i stand til at vurdere arbejdsredskabets sikkerhedsmæssige stand. Disse krav opfyldes f.eks. af montører fra Guldager A/S og af medarbejdere med en tilsvarende uddannelse. Farer ved håndtering af dette anlæg Dette anlæg er konstrueret efter den nuværende tekniske udvikling og p.t. gældende sikkerhedstekniske regler. Til trods herfor, kan der ved ukyndig anvendelse opstå farlige situationer for operatøren og andre personer, samt beskadigelse af anlægget hhv. anden materiel skade. Anlægget må derfor kun benyttes til anlæggets normale anvendelsesformål, se afsnit 4.1, og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Fejl, der har betydning for sikkerheden, skal omgående afhjælpes på fagligt korrekt vis eller foranlediges afhjulpet. Rest risici Til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale organisationsmæssige forholdsregler, er det ikke muligt at udelukke skade på materiel eller endda personskade Udgave: 3. maj 2006

19 Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager informeres. Især inden for rammerne af vores pligt til at holde opsyn med vores produkter bestræber vi os på at reagere på selv den mindste uregelmæssighed, således at evt. eksisterende rest risici kan reduceres til et minimum eller elimineres helt gennem den teknologiske udvikling Udgave: 3. maj 2006

20 Bilag C. Overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity Konformitätserklärung I henhold til maskindirektivet 98/37/EØF, Bilag II, A According to the following directive: Machinery 98/37/EØF, Encl. II, A gemäß den Richtlinien für Maschinen 98/37 EG, Anlage II,A Guldager A/S Hejrevang 1-3, 3450 Allerød erklærer på eget ansvar at følgende produkt: declare, under own responsibility, that the following product: bestätigt unter Eigenverantwortung, dass das folgende Produkt: Produkt: UniSoft 4-6-8N-12 (navn, type eller model, parti, portion eller serienummer, eventuelt kilde og antal emner) (name, type or model, part, batch, or serial number, source, if any, and number of subjects) (Name, Typenbezeichnung oder Modell, Partie, Portion oder Seriennummer, evtl. Quelle und Stückanzahl) som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative dokument(er) which is covered by this declaration, complies with the following standard(s) or other normative document(s) umfaßt von dieser Konformitätserklärung, in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien oder anderen normativen Dokumenten ist. EN 1050, EN 292-1, EN 292-2, EN 292-2/A1, EN , EN 418, EN 954-1, EN , EN (titel og/eller nummer samt udgivelsesdato for standard eller andre normative dokumenter) (title and/or number and date of publication of standard or other normative documents) (Titel und /oder Nummer sowie Erscheinungsdatum für Standards oder andere normativen Dokumente) i henhold til bestemmelserne i Direktiv: Maskindirektivet (98/37/EØF), Trykbærende udstyr (97/23/EØF), Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet (89/336/EØF) As stated in the requirements of the following directives: Machinery (98/37/EF), Pressurised Equipment (97/23/EF), Low Voltage Electrical Equipment (73/23/EØF), and EMC (Electromagnetic Compatibility, 89/336/EØF) gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Maschinen (98/37/EWG), Druckgeräte (97/23/EWG), elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) und die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EG). Leverandørerklæringer er indhentet fra vore underleverandører alle komponenter overholder nedenstående direktiver Statements from sub-suppliers have been asked for all components observe the directives mentioned below Lieferantenerklärungen wurde von unseren Zulieferanten eingeholt alle Komponente erfüllen die nachfolgenden Direktiven. 73/23/EC, 89/336/EC, 89/392/EC, 97/23/EF (overensstemmelseserklæring, oversigt over normative dokumenter, direktiver og standarder benyttet til konstruktion af lev. komponenter) (declaration of conformity, review of normative documents, directives, and standards used for construction of delivered components) (Konformitätserklärung, Übersicht über normative Dokumente, Direktiven und Standards benutzt zur Konstruktion der gelieferten Komponenten) Allerød, Per Jensen (udstedelsessted og dato) (navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person) (Place, date) (name, and signature of subscriber) (Ort, Datum) (Name und Unterschrift des Unterzeichners) Denne overensstemmelseserklæring følger DS/EN Udgave: 3. maj 2006

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 en...3 1.2 Formålsbestemt anvendelse...3 1.3 Teknologisk baggrund...3 2. Anlægsspecifikation... 5 2.1 Tekniske data...5 2.2 Regenerationsdisc...6 3. VVS montage...

Læs mere

UniSoft 9000 serien. Brugermanual

UniSoft 9000 serien. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Generel Information... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 3 2. VVS installation... 4 2.1 Grundlæggende sikkerhedsregler... 4 2.2 Transport og opbevaring... 4 2.3 Temperatur...

Læs mere

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual 1 13 Udgave: Februar 2011 Indhold 1. Generelt...3 1.1 en...3 1.2 Teknologisk baggrund...3 1.3 Garanti...5 1.4 Advarsler...5 1.4.1 Generelt...5 1.4.2 Montering & igangsætning...6 1.4.3 Lækage og overløb...6

Læs mere

LegioControl Brugermanual

LegioControl Brugermanual Brugermanual Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Brugermanualen... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlægget... 5 2.1 Formålsbestemt anvendelse... 5 2.2 Anlæggets opbygning... 5

Læs mere

OxyFree. Brugermanual

OxyFree. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Generel information... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlægget... 6 2.1 Normal anvendelse... 6 2.2 Opbygning... 6 2.3 Igangsætning... 6 3. Leveringsomfang... 7 3.1

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

UniRo 400-1600S. Brugermanual

UniRo 400-1600S. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlægget... 5 2.1 Formålsbestemt anvendelse... 5 2.2 Vandets kvalitet... 5 2.3 Anlæggets opbygning... 5 2.4 Lokale

Læs mere

UniSoft 9000 serien. Brugermanual

UniSoft 9000 serien. Brugermanual UniSoft 9000 serien Brugermanual UniSoft 9000 serien Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Generel Information... 3 1.1 Brugermanualen... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 3 2. VVS installation... 4 2.1 Grundlæggende

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Maskin Dokumentation

Maskin Dokumentation Maskin Dokumentation BELKI Olieseparator type 60S Indhold Teknisk dossier: Maskinbeskrivelse 3 Maskindata 4 Maskinskitse 5 Stykliste 6 El-diagrammer 7 Brugsanvisning: Funktionsbeskrivelse 8 Før opstarten

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie Brugsanvisning Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 4 2. Generelt... 4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX BRUGSANVISNING MINIVORTEX TYPE 120.00, 120.01, 120.02 og 120.03 VIGTIGT! PRODUCENTEN AF DENNE MINIVORTEX ER KUN ANSVARLIG FOR SIKKERHED OG PÅLIDELIG DRIFT NÅR: - Den anvendes i overensstemmelse med denne

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf. +45 98 23 60 88 Fax +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion Omvendt Osmose er meget miljøvenlig. Der bruges ingen kemikalier i processen - kun vandtryk. 1.1 Brugermanualen Denne brugermanual gælder for UniRo 150 210 450C. Brugermanualen bør gennemlæses grundigt,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine:

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

40-41110-9 Mississippi, svingbar vask. Brugermanual Montageanvisning

40-41110-9 Mississippi, svingbar vask. Brugermanual Montageanvisning 40-41110-9 Mississippi, svingbar vask Brugermanual Montageanvisning PDF 6044 / 01.03.2011 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. ANVENDELSE... 2 3. VASKENS RESISTENS OVERFOR KEMISKE PRODUKTER:...

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Vejle Sygehus. Ombygning Nuklearmedicinsk Afd. Bygning B110

Vejle Sygehus. Ombygning Nuklearmedicinsk Afd. Bygning B110 Vejle Sygehus Ombygning Nuklearmedicinsk Afd. Bygning B110 Ordre nr. 14517 Dato: 15. januar 2015 Udarbejdet af: HL Indhold: Funktions- og el-diagrammer Indreguleringsrapporter Instruktion for brug af Stinkskabe

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM, HCMA og HCMAR Sikkerhed - HCM> Forsynings spænding 24 V DC! Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - HCMA og HCMAR> Forsyningsspænding 230 V AC - Må kun tilsluttes

Læs mere

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80 Instruktionsblad P/N 1 9 G Danish HR-X-X Fødebeholdere ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere