UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion en Teknologisk baggrund Anlæggets opbygning Tekniske data VVS montage Installationsdiagram Rørtilslutninger Vakuumkontraventil Betjening af anlægget Normal anvendelse Igangsætning Påfyldning af salt Kontrol med anlægget Indstilling af regenerering Service og vedligeholdelse Inspektion, service og vedligeholdelse Rengøring af anlægget og bortskaffelse Afhjælpning af typiske fejl Automatik reservedele Bilag A. Generel Information Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Bilag C. Overensstemmelseserklæring Udgave: 3. maj 2006

3 1. Introduktion 1.1 en Denne brugermanual gælder for UniSoft 4 6 8N 12. Guldager A/S har bestræbt sig på at give en dækkende oversigt og information om betjening af dette anlæg. en bør gennemlæses grundigt, inden anlægget tages i brug. Bemærk, at bilagene bagest i denne manual indeholder vigtige oplysninger om ophavsret, garanti o. lign samt sikkerhedsanvisninger. Er der efter læsning af materialet stadig spørgsmål til manualen eller til driften af anlægget, står vi altid til rådighed med yderligere oplysninger. Guldager A/S Hejrevang Allerød Telefon: Hjemmeside: 1.2 Teknologisk baggrund UniSoft blødgøringsfiltre fjerner ved ionbytning alle de kalk- og magnesiumsalte (gælder ikke UniSoft 8N), der ellers ville gøre opvaskemaskinen gråhvid indvendig og ødelægge varmelegemerne. UniSoft forhindrer kalkpletter på glas og det matte og kedelige udseende på servicet. Når anlægget har blødgjort en bestemt mængde råvand, er filtermaterialerne mættet med kalkog magnesiumsalte. Anlægget skal nu regenereres med en saltopløsning. Denne saltopløsning uddriver de opsamlede kalk- og magnesiumsalte, som sendes til afløb. Samtidig oplades filtermaterialerne, som igen kan blødgøre en bestemt mængde kalkholdigt råvand Udgave: 3. maj 2006

4 2. Anlæggets opbygning Blødt vand er en betingelse for professionel opvask uden kalkpletter og mat service. Guldagers UniSoft blødgøringsanlæg består af komponenter, der igennem mange år er afprøvet i alle typer storkøkkener. Filtrene er fremstillet af glasfiberarmeret polyester. Kabinetterne er støbt af gennemfarvet materiale med en rengøringsvenlig overflade. Guldager blødgøringsfiltre i UniSoft serien kan leveres i størrelser og kapacitet, tilpasset alle typer opvaskemaskiner og vandforbrugende ovne. 2.1 Tekniske data UniSoft 4 UniSoft 6 UniSoft 8N UniSoft 12 Kapacitet ved 20 dh 500 l 750 l l l Vandtryk min. 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar Vandtryk maks. 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar Filtermasse 4 l 6 l 11 l 11 l Vandforbrug 50 l 50 l 85 l 50 l Gennemstrømningshastighed, maks. 20 l/minut 20 l/minut 25 l/minut 25 l/minut Gennemstrømning (kortvarigt), maks. Tryktab v. maks. gennemstrømning 25 l/minut 25 l/minut 30 l/minut 30 l/minut 0,5 bar 0,8 bar 1,1 bar 1,1 bar Regenereringstid 30 minutter 30 minutter 45 minutter 30 minutter Vandforbrug pr. regeneration 55 l 55 l 85 l 55 l Saltforbrug pr. regeneration 0,56 kg 0,84 kg 1,5 kg 1,54 kg Temperatur, maks. 65 C 65 C 65 C 65 C Rørtilslutning ¾ ¾ ¾ ¾ Mål A, mm (se forrige afsnit) 563 mm 563 mm 731 mm 731 mm Mål B, mm (se forrige afsnit) 220 mm 220 mm 320 mm 320 mm Mål C, mm (se forrige afsnit) 400 mm 400 mm 530 mm 530 mm 4 20 Udgave: 3. maj 2006

5 3. VVS montage 3.1 Installationsdiagram Tilslut anlægget som vist på diagrammet. Se herefter igangsætning afsnit *)Vakuumkontraventil, se detaljer nedenfor 2. Afspærringsventil, tilgang 3. Afspærringsventil, omløb 4. Afspærringsventil, afgang *Figur A. Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur A, skal den anbringes lodret, minimum 150 mm over den efterfølgende installation. *Figur B. Hvis din vakuumkontraventil ser ud som figur B, kan den monteres direkte på tilgangsledningen til anlægget, hvorfra tilbagestrømning kan ske. Tilgang Afgang C A Figur A B Afløb Figur B 5 20 Udgave: 3. maj 2006

6 3.2 Rørtilslutninger Tilløb Det anbefales, at tilslutte filteret til rørsystemet med fleksible slanger (S), se afsnit 0, figur 1. Afløb En ½ afløbsslange forbindes til afløbsvinklen, placeret på automatikkens venstre side (set forfra). Afløbsslangen føres til gulvafløbet. 3.3 Vakuumkontraventil Vakuumkontraventilen (1) skal anbringes min. 150 mm. over tilgangen på efterfølgende anlæg, se afsnit 0, figur Udgave: 3. maj 2006

7 4.1 Normal anvendelse 4. Betjening af anlægget Dette anlæg er udelukkende beregnet til at blødgøre brugsvand. Anden anvendelse anses som ikke normal anvendelse. For skader, der måtte opstå som følge heraf, er firmaet Guldager A/S IKKE ansvarlig. Se Bilag A. Bemærk Ved brud på trykbærende dele eller andre lignende faremomenter, skal anlægget besigtiges af autoriseret personale. 4.2 Igangsætning Når filteret er tilsluttet som vist på installationsdiagrammet afsnit 0, gøres følgende: 1. Ventilerne på til- og afgangsledningerne (2 og 4) samt omløbsventilen (3) lukkes. 2. Ventilen på tilgangsledningen (2) åbnes en smule, således at filteret langsomt fyldes med vand, og der vil samtidig strømme vand ned i salttanken. 3. Tryk regenereringspalen ned. Vand og luft vil nu strømme ud af afløbsslangen. Slip regenereringspalen, når luften er ude af systemet. 4. Ventilerne på til- og afgang åbnes nu helt (2 og 4). 5. Kontroller, at der løber vand ned i kabinettet, indtil flydeventilen lukker. 6. Tryk igen på regenereringspalen og kontroller, at vandet suges op af kabinettet. Tilgang Når vandet i kabinettet er nået ned til ca. 5 cm fra bunden, slippes afløbsventilen. 8. Påfyld salttabletter, se afsnit Tilslut filteret 230 V stikkontakt. 10. Indstil automatik, som vist i afsnit 4.3 og anlægget er nu klar til brug. C 2 4 Afgang 7 20 Udgave: 3. maj 2006

8 4.3 Påfyldning af salt Der fyldes salt på anlægget til ca. 10 cm fra kant. Når der er brugt salt nok til at se vandspejlet, fyldes der salt på igen. Husk er saltet skal være i tabletform. 4.4 Kontrol med anlægget Det er vigtigt at kontrollere at anlægget bruger salt, samt at uret går korrekt. Se i øvrigt afsnit Udgave: 3. maj 2006

9 5. Indstilling af regenerering For at undgå, at regenerationspalen er blokeret, når der foretages justeringer af indstillingerne, skal man sikre sig, at alle pinde for regenereringsdage er trukket ud. 1. Indstil længden af regenerationsperioderne (er normalt foretaget inden levering) Løsn kamskruen, og indstil den ønskede længde for saltning og langsom skyl. Dette gøres ved at forskyde kampladerne. Herudover reguleres mængden i saltventilen. 2. Indstil regenerationstidspunkt Drej urskiven, indtil det ønskede tidspunkt for regeneration vises i ruden på urskiven. Det er lettere at dreje skiven, hvis skruen i midten løsnes en smule - spænd efter (ikke for hårdt), når indstillingen er foretaget. Ved 12 timers ur, vær opmærksom på AM og PM. AM = Fra kl til PM = Fra kl til Udgave: 3. maj 2006

10 3. Indstil aktuelle tidspunkt Drej urindstillingsskiven indtil markeringen, som er vist på urskiven, står ud for det aktuelle tidspunkt. Ved 12 timers ur, vær opmærksom på AM og PM. AM = Fra kl til PM = Fra kl til Indstil hyppigheden af regeneration Alle pinde for regenerering skal være trukket ud. Drej udløsningshjulet, indtil en tap er ud for markeringen for aktuel dag. Herefter trykkes tapperne ind for de dage, hvor der ønskes regeneration. Der vil ikke blive foretaget regeneration på de dage, hvor tapperne er trukket ud. Bemærk: 7 dages uge eller 12 dages uge. 5. Manuel regeneration Drej urindstillingsskiven mod uret, indtil regenereringspalen aktiveres. Mod slutningen af regenerationen genindstilles det aktuelle tidspunkt Udgave: 3. maj 2006

11 6. Service og vedligeholdelse 6.1 Inspektion, service og vedligeholdelse Der anbefales en årlig serviceinspektion, hvor anlæggets betjeningspersonale følgelig skal informeres, inden servicearbejde påbegyndes. 6.2 Rengøring af anlægget og bortskaffelse Anlægget, salttanken og især dets bevægelige dele, skal holdes i rengjort stand. Bemærk, at der ved rengøring samt reparation af trykbærende udstyr skal være lukket for vandforsyningen, og hovedafbryder til strøm skal være slået fra. Salttanken skal tømmes for salt og skylles med vand 1-2 gange årligt. Affald i form af plastik, salt- og resinrester går under småt brandbart og skal afleveres på en genbrugsplads. 6.3 Afhjælpning af typiske fejl Problem Mulig årsag Afhjælpning Skyllevand bliver ved Snavs eller hul i afløbsventil (Drain plunger), el- med at løbe ud af afløb, efter at regenerering er afsluttet eller Snavs i automatik ler deformeret Utæthed ved afløb Vand siver under regenerering b. Membranfjeder (nr. 10) er a. For højt tryk løs eller defekt c. Afløb tilstoppet Der bruges for meget a. Saltventil lukker ikke. salt b. Saltventil indstillet forkert c. Utæt mellem tank og automatik d. Saltkar løber over Forsøg at skylle ud ved at sætte en regenerering i gang. Skil automatikken ad og rens Skift afløbsventil (Drain plunger) a. Reducer tilgangstrykket b. Sæt fjeder på plads eller udskift den c. Rens afløb a. Rens/skift saltventil b. Kontrol af saltpåfyld i forhold til dh c. Kontrollér for utætheder Udgave: 3. maj 2006

12 Problem Mulig årsag Afhjælpning Lav eller utilstrækkelig kapacitet efter regenerering a. Forøget vandforbrug b. Lav saltkoncentration pga. tilstoppet afløbsrør, saltventil eller si c. Tilstoppet injektor eller si a. Programmer uret til at øge regenereringsfrekvensen b. Fjern tilstopningen c. Rens injektor og si d. Kontroller/påfyld resin d. For lidt resin i tank Filteret bruger ikke salt a. Intet salt i salttanken b. Tilstoppet injektor/si c. Injektoren / pakning monteret forkert d. Saltventil reguleret for a. Påfyld salt b. Rens injektor/si c. Tag denne ud og monter den igen d. Reguler saltventil højere e. Rens saltventil lavt e. Saltventil stoppet Ventil fløjten under regenerering O-ringe eller pakninger i automatik lækker Rens eller udskift pakninger og O-ringe i automatik Efter regenereringen er der salt i det bløde vand Der bruges for meget salt Indstil saltventilen Er afløbsslangen knækket- /tilstoppet? Der regenereres ikke a. For højt eller lavt tilgangstryk b. Forkert el-forbindelse c. Motor brændt sammen a. Juster om muligt pumpen til at holde min. 1,8 og maks. 8,3 bar ved filtret b. Undersøg 230 V/12 V forbindelse d. Alle urindstillingstapperne c. Sæt ny i er trukket ud d. Tryk tapperne ind for de dage, der skal regenereres Udgave: 3. maj 2006

13 6.4 Automatik reservedele Nr. V.nr. Navn Nr. V.nr. Navn Screw, clock gear Motor 230 V Clock plate Motor 24 V Spring Washer, clock plate 22 Drain flow control Locating dial 23 Plug hour clock gear (12 days) Screw, ratchet AM/PM clock gear (7-days) Ratchet Clip, actuator Gear, ratchet Actuator Retainer, drain plunger Spindle, actuator Plunger cap Spring, actuator O-ring plunger cap Headcasting Spring drain plunger 11 O-ring, drain elbow Drain plunger Drain elbow Screw retainer Front cover Timer knob Timer cover (grey ) Screw timer head Timer cover (white ) Spring Washer, skipper wheel Screw, timer cover Skipper wheel (12 - days) Transformer 230 / 24 V Skipper wheel (7 - days) Power led with plug Washer, day indicator (12 - days) Power relief, power lead Washer, day indicator ( 7 - days) 19 Wire nut 38 Screw, skipper wheel Screw, clock gear Udgave: 3. maj 2006

14 Nr. V.nr. Navn Nr. V.nr. Navn Screw, back cap 21 Drain flow adjuster Back cap O-ring, drain port Gasket, back cap 23 Seal, body stem Spring, check disc Body stem Check disc Clip, body stem 6 O-ring, mixing valve 26 Disc Washer 7 Mixing valve 27 Valve disc Gasket, injector 28 O-ring body stem Injector nr O-ring, seat insert (small) Cover plate, injector Seat insert Screw, cover plate O-ring,seat insert (large) Filter, injector Main diaphragm Locking plate, drain flow adjust Spring, main diaphragm Screw, locking plate Screw, adapter ring Spring clip O-ring, tank O-ring, brine elbow Adapter ring Brine elbow O-ring, riser tube 18 Nut, brine elbow Riser insert 1,050" 19 Clip, drain flow adjuster O-ring, riser insert 20 O-ring, drain flow adjuster Valve body for mixing valve Udgave: 3. maj 2006

15 Bilag A. Generel Information Ophavsret Denne brugermanual er kun bestemt for kunder, der har købt et blødgøringsanlæg og dets personale. Ophavsretten til denne brugermanual tilhører fortsat firmaet Guldager A/S. Mangfoldiggørelse er kun tilladt til eget brug, og tilladelsen omfatter udelukkende sikkerhedsanvisningerne. Kopiering af tegninger, diagrammer og reservedelslister er IKKE tilladt. Garanti og ansvar Guldager A/S yder garanti på 12 måneder på samtlige af anlæggets mekaniske og elektriske komponenter samt på anlæggets mekaniske konstruktion. Garantien er gældende fra overdragelsesdatoen. Inden for denne periode udbedres eller efterleveres alle komponenter, der måtte blive ubrugelige på grund af fejlkonstruktion, materialefejl eller mangelfuld udførelse. Guldager A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberes besiddelse, b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Personalets pligter Alle personer, der arbejder med dette anlæg, er inden arbejdets påbegyndelse forpligtet til: at overholde de grundlæggende forskrifter for arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker. at læse Bilag B Udgave: 3. maj 2006

16 Opfyldelse af CE-mærkning For at opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/37/EF (Maskindirektivet) og direktiv nr. 97/23/EF (Trykbærende udstyr) må dette anlæg kun opstilles af uddannet og autoriseret personale i henhold til anlæggets formålsbestemte anvendelse, hvis Guldager A/S skal have status som producent. Følgelig er det også kun Guldager A/S, der må bekræfte overensstemmelse med direktiverne i form af Overensstemmelseserklæringen samt anbringe CEmærket for myndighedernes kontrolformål. I ethvert andet tilfælde er Guldager A/S udelukkende producent af det oprindelige anlæg, som efter ændringer skal betragtes som enkeltkomponenter. Ansvaret for anlægget med samtlige juridiske konsekvenser overgår dermed til det firma eller det montagefirma, der har udført ændringerne. Det er vigtigt at pointere, at der efter ændring af anlægget skal udarbejdes et nyt komplet teknisk dossier med opdateret risikovurdering, komponentliste mv. Ved ændringer af konstruktionen, brug af andre komponenter eller sikkerhedsrelevante komponenter, bortfalder Overensstemmelseserklæringen Udgave: 3. maj 2006

17 Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Overhold anvisningerne En forudsætning for, at man kan håndtere anlægget sikkerhedsmæssigt korrekt, og for, at det i videst muligt omfang fungerer uden driftsforstyrrelser, er kendskab til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforskrifter. Dette bilag indeholder de vigtigste anvisninger for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af anlægget. Denne brugermanual inkl. sikkerhedsanvisninger skal overholdes af alle personer, der arbejder med eller omkring anlægget. Sikkerhedsforskrifter også virksomhedens interne der supplerer disse, skal ligeledes overholdes. en skal opbevares i synlig nærhed af det område, hvor operatørpersonalet betjener anlægget, og sikkerhedsanvisninger og advarsler skal være anbragt permanent og synligt i nærheden af anlægget. Virksomhedens pligter Virksomheden er forpligtet til kun at lade personer, der opfylder følgende forudsætninger, arbejde ved anlægget. Dvs. personer, som er blevet instrueret i betjening af anlægget. der har læst dette bilag om grundlæggende sikkerhedsanvisninger. Konstruktionsændringer af anlægget Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af anlægget uden producentens skriftlige tilladelse. Der må kun monteres originale reserve- og sliddele. Monteres uoriginale dele, bortfalder garantien Udgave: 3. maj 2006

18 Kontrol af anlægget Det påhviler arbejdsgiveren at drage omsorg for, at anlæggets indretning underkastes sikkerhedsteknisk kontrol efter behov, dog mindst én gang om året. Kontrollen skal foretages af en sagkyndig. Der skal føres rapport over kontrolresultaterne. En sagkyndig er en person, der på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring råder over tilstrækkelig viden om det pågældende arbejdsredskab, og er fortrolig med de relevante statslige arbejdssikkerhedsforskrifter, forskrifter til forebyggelse af ulykker, retningslinier, sikkerhedsbestemmelser og generelt anerkendte tekniske regler (f.eks. DIN normer, VDE bestemmelser) i et sådant omfang, at vedkommende er i stand til at vurdere arbejdsredskabets sikkerhedsmæssige stand. Disse krav opfyldes f.eks. af montører fra Guldager A/S og af medarbejdere med en tilsvarende uddannelse. Farer ved håndtering af dette anlæg Dette anlæg er konstrueret efter den nuværende tekniske udvikling og p.t. gældende sikkerhedstekniske regler. Til trods herfor, kan der ved ukyndig anvendelse opstå farlige situationer for operatøren og andre personer, samt beskadigelse af anlægget hhv. anden materiel skade. Anlægget må derfor kun benyttes til anlæggets normale anvendelsesformål, se afsnit 4.1, og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Fejl, der har betydning for sikkerheden, skal omgående afhjælpes på fagligt korrekt vis eller foranlediges afhjulpet. Rest risici Til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale organisationsmæssige forholdsregler, er det ikke muligt at udelukke skade på materiel eller endda personskade Udgave: 3. maj 2006

19 Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager informeres. Især inden for rammerne af vores pligt til at holde opsyn med vores produkter bestræber vi os på at reagere på selv den mindste uregelmæssighed, således at evt. eksisterende rest risici kan reduceres til et minimum eller elimineres helt gennem den teknologiske udvikling Udgave: 3. maj 2006

20 Bilag C. Overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity Konformitätserklärung I henhold til maskindirektivet 98/37/EØF, Bilag II, A According to the following directive: Machinery 98/37/EØF, Encl. II, A gemäß den Richtlinien für Maschinen 98/37 EG, Anlage II,A Guldager A/S Hejrevang 1-3, 3450 Allerød erklærer på eget ansvar at følgende produkt: declare, under own responsibility, that the following product: bestätigt unter Eigenverantwortung, dass das folgende Produkt: Produkt: UniSoft 4-6-8N-12 (navn, type eller model, parti, portion eller serienummer, eventuelt kilde og antal emner) (name, type or model, part, batch, or serial number, source, if any, and number of subjects) (Name, Typenbezeichnung oder Modell, Partie, Portion oder Seriennummer, evtl. Quelle und Stückanzahl) som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative dokument(er) which is covered by this declaration, complies with the following standard(s) or other normative document(s) umfaßt von dieser Konformitätserklärung, in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien oder anderen normativen Dokumenten ist. EN 1050, EN 292-1, EN 292-2, EN 292-2/A1, EN , EN 418, EN 954-1, EN , EN (titel og/eller nummer samt udgivelsesdato for standard eller andre normative dokumenter) (title and/or number and date of publication of standard or other normative documents) (Titel und /oder Nummer sowie Erscheinungsdatum für Standards oder andere normativen Dokumente) i henhold til bestemmelserne i Direktiv: Maskindirektivet (98/37/EØF), Trykbærende udstyr (97/23/EØF), Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet (89/336/EØF) As stated in the requirements of the following directives: Machinery (98/37/EF), Pressurised Equipment (97/23/EF), Low Voltage Electrical Equipment (73/23/EØF), and EMC (Electromagnetic Compatibility, 89/336/EØF) gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: Maschinen (98/37/EWG), Druckgeräte (97/23/EWG), elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) und die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EG). Leverandørerklæringer er indhentet fra vore underleverandører alle komponenter overholder nedenstående direktiver Statements from sub-suppliers have been asked for all components observe the directives mentioned below Lieferantenerklärungen wurde von unseren Zulieferanten eingeholt alle Komponente erfüllen die nachfolgenden Direktiven. 73/23/EC, 89/336/EC, 89/392/EC, 97/23/EF (overensstemmelseserklæring, oversigt over normative dokumenter, direktiver og standarder benyttet til konstruktion af lev. komponenter) (declaration of conformity, review of normative documents, directives, and standards used for construction of delivered components) (Konformitätserklärung, Übersicht über normative Dokumente, Direktiven und Standards benutzt zur Konstruktion der gelieferten Komponenten) Allerød, Per Jensen (udstedelsessted og dato) (navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person) (Place, date) (name, and signature of subscriber) (Ort, Datum) (Name und Unterschrift des Unterzeichners) Denne overensstemmelseserklæring følger DS/EN Udgave: 3. maj 2006

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

UniSoft 9000 serien. Brugermanual

UniSoft 9000 serien. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Generel Information... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 3 2. VVS installation... 4 2.1 Grundlæggende sikkerhedsregler... 4 2.2 Transport og opbevaring... 4 2.3 Temperatur...

Læs mere

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual 1 13 Udgave: Februar 2011 Indhold 1. Generelt...3 1.1 en...3 1.2 Teknologisk baggrund...3 1.3 Garanti...5 1.4 Advarsler...5 1.4.1 Generelt...5 1.4.2 Montering & igangsætning...6 1.4.3 Lækage og overløb...6

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

UniRo 400-1600S. Brugermanual

UniRo 400-1600S. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlægget... 5 2.1 Formålsbestemt anvendelse... 5 2.2 Vandets kvalitet... 5 2.3 Anlæggets opbygning... 5 2.4 Lokale

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere