OCH Aftale - Passiv tilslutning -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OCH Aftale - Passiv tilslutning -"

Transkript

1 1 OCH Aftale - Passiv tilslutning - Mellem OCH DK A/S c/o Telia Holmbladsgade 139 (herefter kaldet OCH) og Navn Adresse Postnummer, by CVR: (herefter kaldet PASSIV KUNDE) er d.d. indgået følgende aftale om PASSIV KUNDEs tilslutning til OCH-systemet. Aftalen regulerer forhold vedrørende adgang til information i den nationale nummerdatabase (OCHsystemet) fra OCH til PASSIV KUNDE. Aftalen indgås i henhold til vilkår i Tilslutningsaftale for OCH-systemet incl. bilag, som PASSIV KUNDE har fået udleveret og accepteret samtidig med underskrift på nærværende aftale. PASSIV KUNDE har valgt nedenstående tilslutningsform til OCH-systemet: X SOAP tilslutning via VPN Der er aftalt følgende særlige forhold: Ingen Nærværende aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer en original. København, (dato) OCH DK A/S: Navn Titel Firmanavn: Navn Titel

2 OPERATORS CLEARING HOUSE DK A/S Operators Clearing House 2 TILSLUTNINGSAFTALE FOR OCH-SYSTEMET. Den mellem OCH og PASSIV KUNDE indgåede aftale om levering af ydelser i henhold til Tilslutningsaftalen til OCHsystemet er underlagt nedenstående vilkår. 1 Forudsætninger for aftale om tilslutning til OCH-systemet: PASSIV KUNDE køber via denne aftale adgang til OCH systemet og ligeledes kommunikationskanal (SOAP tilslutning), som muliggør adgang til data på OCH systemet. 2 Aftalegrundlag: Denne tilslutningsaftale udgør sammen med de i aftalen nævnte bilag det fuldstændige aftalegrundlag for PASSIV KUNDES køb af ydelser fra OCH. 3 Definitioner: Flow Holder: Herved forstås den OCH-kunde, som sender en NP Create, jf. definitionen i bilag 3. Fysisk bemandingstid: Herved forstås det tidsrum af døgnet, hvor OCH service center er fysisk bemandet. Bemandingstiden er beskrevet i 8. Help Desk support: Herved forstås den support, som er beskrevet nærmere i bilag 4. OCH online system: En nærmere beskrivelse af online systemet og funktionerne heri findes i bilag 3. OCH prisliste: Herved forstås den prisliste som udgives af OCH, og som kan ændres i overensstemmelse med vilkårene i 6. Prislisten er vist som bilag 1 til denne aftale. OCH-systemet: Herved forstås det system, som er nærmere beskrevet i bilag 2. Responsetid: Herved forstås den tid der går fra PASSIV KUNDES henvendelse til fejlretning påbegyndes. Servicevinduer: Herved forstås de tidsrum hvor OCHsystemet ikke er i drift som følge af planlagt systemarbejde. Servicevinduer er beskrevet i 8. Slutbruger: Herved forstås de kunder, som har indgået aftale med en tjenesteudbyder vedr. elektroniske kommunikationstjenester. TI aftaler: Herved forstås de til enhver tid gældende brancheaftaler vedrørende nummerportabilitet vedtaget af Telekommunikationsindustrien i Danmark. TI procedurer: Herved forstås de til enhver tid gældende tekniske og administrative procedurer vedtaget i Telekommunikationsindustrien i Danmark. Tilslutningsaftalen: Herved forstås den underskrevne Tilslutningsaftale mellem OCH og PASSIV KUNDE med tilhørende bilag. 4 Leveringsvilkår: PASSIV KUNDE er forpligtet til løbende at overholde OCHs gældende vilkår for tilslutning til OCH systemet. Det betragtes som misligholdelse af Tilslutningsaftalen, såfremt PASSIV KUNDE misligholder aftalegrundlaget med OCH. PASSIV KUNDE har mulighed for at aftale særskilt test af opkobling mod OCH-systemet. Sådanne test faktureres i henhold til medgået tid, jf. prislisten i bilag 1. 5 OCH's ydelser: Ydelser leveret af OCH i henhold af nærværende aftale er nærmere beskrevet i dokumenter, som er vedtaget i Telekommunikations Industrien i Danmark. OCH leverer ydelser der er fornødne for at udbydere af telenet og teletjenester kan tilbyde sine kunder

3 3 lovpligtige muligheder for nummerportabilitet. OCHsystemet er designet i overensstemmelse med de tekniske og administrative procedurer, der er vedtaget i Telekommunikations Industrien i Danmark (TI procedurer). Disse procedurer udgøres på tidspunktet for indgåelse af denne aftale af følgende dokumenter: - Rules and Procedures for Number Portability - Requirements/Transactions for Number Portability Der tages dog forbehold for, at OCH-systemet ikke nødvendigvis har implementeret de senest vedtagne procedurer. PASSIV KUNDE er ikke forpligtet til at efterleve ovenstående regler. PASSIV KUNDE er hermed gjort opmærksom på, at data i OCH-systemet er baseret på indholdet i de ovenfor nævnte dokumenter. 6 Prisforhold: Alle ydelser i henhold til nærværende aftale leveres til de priser der er angivet i OCH prislisten. Prislisten gældende på tidspunktet for indgåelse af nærværende aftale vedlægges som bilag 1. OCH er berettiget til med et skriftligt varsel på 3 måneder at ændre priserne overfor PASSIV KUNDE uden at dette berettiger PASSIV KUNDE til at opsige aftalen, jf. dog Betalingsforhold: PASSIV KUNDE er forpligtet til at foretage betalinger på den af OCH til enhver tid anviste betalingsadresse. OCH er berettiget til med et skriftligt varsel på 1 måned at ændre den anviste betalingsadresse. Alle ydelser fra OCH faktureres månedsvis bagud med en betalingsfrist på fakturadato + 30 dage. Dog faktureres den månedlige afgift forud. Ved forsinket betaling er OCH berettiget til at opkræve PASSIV KUNDE et gebyr i henhold til OCH prislisten, bilag 1. Ved forsinket betaling beregnes endvidere renter af det forfaldne beløb med en rentesats på 1,5 % pr. påbegyndt måned. OCH er berettiget til at afkræve PASSIV KUNDE behørig sikkerhedsstillelse for PASSIV KUNDES løbende køb af ydelser fra OCH. Krav om sikkerhedsstillelse kan fremsættes af OCH både ved aftalens indgåelse og senere. 8 Driftsforhold: PASSIV KUNDEs anvendelse af Help Desk support fra ServiceCenter support faktureres af OCH i henhold til gældende OCH prisliste jf. bilag 1. OCH-systemet og det underliggende produktionsmiljø er designet til at være tilgængeligt 24 timer i døgnet alle årets dage, dog undtaget planlagte Servicevinduer. OCH giver dog ingen garanti for tilgængelighed. Servicevinduer planlægges som udgangspunkt udenfor normal arbejdstid i perioden fra kl til kl Ekstraordinære afbrydelser - f.eks. ved systemombygninger - vil blive varslet med 14 dages varsel. I forbindelse med overgang fra/til sommertid kan der forekomme afbrydelser af op til 2 timers varighed. OCH responstider er nærmere beskrevet i bilag 4. OCH giver ingen garanti for hvornår konstaterede fejl er rettet. Servicedesk er fysisk bemandingstid i ServiceCenter alle hverdage (mandag-fredag) kl Fakturering for ovennævnte ydelser sker i henhold til OCH prislisten, bilag 1. PASSIV KUNDE er ikke berettiget til at foretage batch-kørsler, hvorved forstås opsamling af større transaktionsmængder i en kørsel, uden forudgående aftale med ServiceCenter. 9 Meddelelsespligt: PASSIV KUNDE er forpligtet til snarest muligt at meddele OCH om eventuelle fejl eller forsinkelser, som PASSIV KUNDE finder i OCH-systemet. PASSIV KUNDE er forpligtet til uden unødigt ophold at informere OCH om uplanlagte driftsforstyrrelser i PASSIV KUNDEs egne systemer. PASSIV KUNDE er forpligtet til at holde OCH løbende orienteret om korrekt navn og adresse på

4 4 PASSIV KUNDEs virksomhed. PASSIV KUNDE skal endvidere løbende orientere OCH om kontaktperson for aftalerelationen mellem PASSIV KUNDE og OCH. 10 Ansvarsbegrænsning: OCH påtager sig ingen garantier eller ansvar for driften af OCH-systemet og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for PASSIV KUNDEs direkte eller indirekte tab som følge af at OCH-systemet ikke fungerer. Eventuelle garantier afgivet af PASSIV KUNDE overfor sine kunder er OCH uvedkommende. 11 Ændringer i aftalevilkår: Ændringer i nærværende aftalevilkår er kun gyldige såfremt de aftales skriftligt mellem parterne. OCH er berettiget til at kræve ændringer i aftalevilkårene, såfremt sådanne ændringer kræves af myndighederne. PASSIV KUNDE er forpligtet til at underskrive nye aftalevilkår i tilfælde af myndighedernes krav om ændringer i disse. OCH er herudover berettiget til med et varsel på 3 måneder at ændre aftalevilkårene, uden at dette berettiger PASSIV KUNDE til opsigelse af aftalen, jf. dog Ejendomsret til OCH data: Den immaterielle ejendomsret til alle OCH data tilhører OCH, og PASSIV KUNDE er uberettiget til at benytte OCH data i strid med denne ejendomsret. 13 Fortrolighed: Alle oplysninger, som PASSIV KUNDE modtager vedrørende funktionalitet i OCH-systemet, skal behandles i fortrolighed og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra OCH videregives til andre. Ligeledes gælder, at alle oplysninger som OCH modtager vedrørende PASSIV KUNDE og dennes markedsforhold skal behandles i fortrolighed og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra PASSIV KUNDE videregives til andre. 14 Vilkår for gensalg: Ydelser købt af OCH må ikke uden forudgående skriftligt tilladelse fra OCH videregives, sælges eller i øvrigt anvendes i forhold til tredjemand. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale såfremt denne forpligtelse tilsidesættes af PASSIV KUNDE. OCH er berettiget til at kræve særskilt betaling for PASSIV KUNDEs anvendelse af OCH ydelser overfor tredjemand. 15 Aftalens ophør: Nærværende aftale er løbende indtil den opsiges af en af parterne med et skriftligt varsel på 3 mdr. til en måneds udgang. Dog ophører aftalen uden varsel i tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser, herunder manglende betaling af skyldige beløb. Såfremt OCH har udnyttet sin adgang til at varsle prisog vilkårsændringer til ulempe for PASSIV KUNDE, jf. 6 og 11, har PASSIV KUNDE mulighed for inden 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om denne varsling at opsige aftalen til ophør samtidig med ikrafttræden af denne prisvarsling. Såfremt OCH ikke har modtaget PASSIV KUNDEs skriftlige opsigelse inden udløbet af ovennævnte 14 dages frist bortfalder denne særlige opsigelsesmulighed for PASSIV KUNDE. 16 Overdragelse af aftalen: PASSIV KUNDE er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra OCH. OCH er berettiget til at opkræve et særligt ekspeditionsgebyr, jf. OCH prislisten i bilag 1, for gennemførelsen af en sådan overdragelse af aftalen til tredjemand. OCH er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder den til enhver tid valgte facility management operatør.

5 5 17 Afgørelse af tvister: Enhver tvist som måtte opstå om indholdet af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret. Såfremt tvisten ikke kan løses ved forhandling mellem parterne er hver part berettiget til at indbringe tvisten for voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)".

6 6 BILAG 1: OCH PRISLISTE PR : Tilslutningsformer: Passiv tilslutning: kr ,- per oprettelse Månedlig afgift (inkl. tilslutning til OCH online systemet): Pr. passiv tilsluttet kunde: kr ,- per måned SOAP kommunikationskanal kr ,- per måned Dirigeringsdatabasedump Når PASSIV KUNDE kobles op mod OCH vil OCH uden beregning foranledige OCH databasen placeret i PASSIV KUNDEs bakke. En KUNDE kan ved henvendelse til ServiceCenter foranledige yderligere dumps placeret i PASSIV KUNDEs bakke, hvorfra disse dumps kan afhentes af PASSIV KUNDE. For denne tjeneste faktureres PASSIV KUNDE forbrugt tid jf. nedennævnte timepriser med et fast tillæg på: - dump af aktive porteringsdata kr ,- per dump - dump af historiske porteringsdata kr ,- per dump - dump af alle porteringsdata kr ,- per dump ServiceCenter / Help Desk support: (Der faktureres pr. påbegyndt periode af 15 minutter) Timebetaling (Hverdage ): kr. 995,- per time Særlig tilkaldeordning: kr ,- per time Databaseopslag: Databaseopslag på OCH online er gratis til og med opslag per måned. Opslag herudover faktureres med: kr. 1,00 per 100 opslag Ekspeditionsgebyrer: For overdragelse af aftale til tredjemand: kr ,- per gang Forsinket betaling: Rykkergebyr: kr. 150,- per rykker Rentetilskrivning 1,5 % pr. påbegyndt måned. Genåbningsgebyr: I tilfælde af lukning af PASSIV KUNDES postkasse som følge af manglende betaling opkræves et gebyr for evt. efterfølgende genåbning på: kr. 3000,- per gang Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er opgivet ekskl. moms.

7 7 BILAG 2: OCH-systemet består udover selve transaktions-serveren med tilhørende ind-/udbakker per operatør tillige af en række hjælpesystemer, som anvendes ved fejlhåndtering og til håndtering af faktureringsdata: Management Statistik Store and foreward

8 8 BILAG 3: Generel funktionalitet i OCH online-systemet Funktionalitet OCH online er en opslagsdatabase, hvor man kan følge alle porteringer i OCH og slutbrugernummerets nuværende placering hos netværks- og/eller serviceoperatør. Opslagsværket er bygget til at den enkelte medarbejder hos PASSIV KUNDE kan følge et nummer porterings flow eller forespørge på et eller flere telefonnumres aktuelle status. Adgang For at kunne foretage opslag i OCH online kræves en userid samt et password. Disse skal administreres særskilt af PASSIV KUNDE. Der skal udpeges en eller to administratorer, som administrerer bestillingen af password. Alle nye password skal bestilles hos Helpdesk skriftligt, og PASSIV KUNDE skal selv definere userid samt password. Det er til enhver tid administratorernes ansvar at sikre at userid ikke misbruges og at forældede password bliver lukket. Tvangslukning af flows Det er muligt at tvangslukke flow via OCH online og dette kan kun udføres af Flow Holder, dvs. den operatør, som sendte NP Create. Tvangslukningen kan kun udføres når Point of no Return er passeret, altså Flow Holder har sendt en NP Completion og OCH har sendt NP Update. Tvangslukningen kan foretages af almindelige brugere og administratorer hos Flow Holder. Helpdesk har dog altid mulighed for at tvangslukke et flow på et vilkårligt trin i flowet, men rekvirentens navn skal registreres. En sådan tvangslukning medfører oftest oprydning i både Donors og Recipientens egne systemer. Bestilling af Dump og rapporter Administratoren hos den enkelte KUNDE har mulighed for at bestille dump via OCH online og faktureres ud fra gældende prisliste bilag 1. Både administrator og almindelige OCH online brugere kan bestille rapporter via OCH online. Begrænsninger OCH online er ikke designet til at håndtere opslag i det omfang en maskinel opkobling vil kunne genere. Forsøg på at tilkoble en maskine til automatisk opslag vil derfor blive betragtet som uautoriseret brug af OCH online og som misligholdelse af aftalen.

9 9 BILAG 4: Fejlhåndtering og teknisk/administrativ support ServiceCentret udfører Help Desk support på tre niveauer benævnt 1. level, 2. level og 3. level support. Alle henvendelser adresseres til ServiceCentret, som er tilgængeligt 24 timer i døgnet alle årets dage. ServiceCentret er fysisk bemandet alle hverdage kl til I øvrige tidsrum benyttes særlig tilkaldeordning. ServiceCentret registrerer alle henvendelser om teknisk/administrativ bistand og meldinger om problemer og herefter videre behandles problemrapporten uanset henvendelsesform. Eksempler på henvendelsesform: Telefon Fax Brev Automatisk eller manuelt via systemlog For anvendelse af ServiceCentret betales i henhold til aftalevilkår bilag 1. Af hensyn til den videre behandling, skal ServiceCentret notere alle relevante informationer. Det er obligatorisk at registrere: En overskrift, der beskriver rapportens indhold. Hvilken kunde den pågældende repræsenterer i en form og et omfang, så PASSIV KUNDE nummeret kan fremfindes. Hvem der har henvendt sig. For rapporter med opgavetype "problem" er det herudover obligatorisk at registrere: Kontaktperson, der ikke nødvendigvis er identisk med anmelderen og eventuel backup-person. Telefonnummer/faxnummer/ adresse på den, der har henvendt sig, eller den som er blevet kontaktet vedrørende problemet. Tidspunkt for hændelsen. En meningsfuld beskrivelse, fejlmeddelelser, symptomer mv. på problemet. Angivelse af hvilken transaktion rapporten drejer sig om. ServiceCentret foretager umiddelbart en foreløbig analyse af problemet og dets betydning for PASSIV KUNDE. Desuden vurderes, om det er et problem, der berører andre kunder. Før problemet prioriteres og sagsbehandling samt evt. tilkald iværksættes vurderer ServiceCentret, om den berørte komponent skal være i drift på det aktuelle tidspunkt (servicevindue). Faktorer der afgør problems prioritet/alvorlighed er: Påvirkning af servicegraden Antal brugere, der er berørt Hvor tit problemet opstår Muligheder for by-pass

10 10 Operators Clearing House Prioritering af fejl Prioritet Karakteristika Bemærkninger Behandling 1. Level Behandling 2. Level Behandling 3. Level Samlet behandlingstid På grundlag af prioriteringen er der fastlagt følgende behandlingstider : 0 Systemet er nede og der kan ikke fortsættes. En service er ude af drift. Flere kunder er berørt. Ved alle prioritet 0 problemer SKAL Problem Management funktionen kontaktes telefonisk med det samme. Problemløser vil blive kontaktet telefonisk. Der arbejdes uafbrudt til løsning/by-pass < 15 min < 1 time < 1 time < 1 time 1 Systemet kører, men der kan kun fortsættes med besvær. En service er delvis ude af drift. En fejl gentages med korte intervaller 2 Prioritering nedsat fra 0 eller 1, idet der er fundet et by-pass, så man kan køre videre med mindre besvær. Alvorligt problem, der har konsekvenser for flere brugere Klager skal minimum startes med prioritet 2. 3 Alvorligt problem, men uden konsekvenser for andre brugere er nået. Ved alle prioritet 1 problemer SKAL Problem Management funktionen kontaktes telefonisk med det samme. Problemløser vil blive kontaktet telefonisk. 1 døgn < 1 døgn < 1 døgn < 1 døgn < 1 døgn < 2døgn < 3døgn < 5 dage Default, dvs. udgangspunkt for < 2 døgn < 1 uge < 2 uger < 1 måned fastsættelse af prioritet. 4 Mindre, ikke hastende problem Behandles lejlighedsvis. < 2 døgn < 2 uger < 1 måned < 2 måneder 5 Problemer, der kan afvente næste release. Problemer, der ikke må glemmes, f.eks. fordi en nærmere analyse kan medføre forbedringsaktioner. Problemer, som er løst og hvor PASSIV KUNDE er informeret, men mangler f.eks. PASSIV KUNDEs tilbagemelding. Ingen tidsbegrænsning. Behandles evt. som forslag til ny release. Ingen begrænsning Ingen begrænsning Ingen begrænsning Ingen begrænsning

OCH Aftale - Indirekte tilslutning -

OCH Aftale - Indirekte tilslutning - 1 OCH Aftale - Indirekte tilslutning - Operators Clearing House Mellem OCH DK A/S c/o Telia Holmbladsgade 139 (herefter kaldet OCH) og Navn Adresse By CVR: (herefter kaldet INDIREKTE KUNDE) er d.d. indgået

Læs mere

OCH Aftale - Direkte tilslutning -

OCH Aftale - Direkte tilslutning - 1 OCH Aftale - Direkte tilslutning - Mellem OCH DK A/S c/o Telia Holmbladsgade 139 (herefter kaldet OCH) og Navn Adresse By CVR: (herefter kaldet DIREKTE KUNDE) er d.d. indgået følgende aftale om DIREKTE

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere