A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12"

Transkript

1 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig husmandsstue. Var husets ydre uanseligt, saa var dets indre ikke bedre, da vi omsider kom saa vidt, at vi kunde se det. Dette havde imidlertid sine vanskeligheder, som det tog tid at overvinde. Der fandtes i kapellets nærhed nogen faa usle hytter, hvis indvaanere ialfald for øieblikket syntes at være endnu færre og uslere: en del yderst forkomne skoltelapper. Vi fik en av disse i tale og lod ham forstaa, at vi ønskede at bese kirkehusets indre. Denne underretning syntes imidlertid bare at vække mandens mistanke og ikke spor av imødekommenhed. Efterhaanden blev han dog villig til at tale med kirkeværgen om sagen. Men kirkedøren var ikke paa langt nær aabnet med det, snarere endnu mer laaset end nogensinde; thi kirkeværgen efter udseende en nogen alderstegen stakkar, der i begyndelsen gjorde indtryk at være baade døv og blind, men i virkeligheden nok kun var uvillig til at høre og kanske paa vei til daarligt syn erklærede, at han ikke kunde finde kirkenøglene. Jeg for min del troede nu, at vi hermed var kommet til punktum, men en kollega forstod situationen bedre. Han tog meget ostentativt sin pengepung og raslede hørbart med nogen sølvmynte. Det skulde betyde, at der i dag vilde vanket drikkepenge, naar bare det uheld ikke havde været, at kirkedørsnøglen ikke kunde findes. Vinket blev forstaaet; der blev iværksat en grundigere søgning og om føie tid var det tabte fundet. Helligdommen blev aabnet. Men hvor tarvelig og lidet andagtsvækkende ialfald efter mit skjøn og min smag. At tømmervæggene var helt nøgne, kunde vel ikke rigtig siges forsaavidt som der hist og her var opklæbet blade med helgenbilleder. Ellers var rummet skummelt og trist uden spor av siddeplads for menigheden. Den skal altid paahøre messen staaende. For at faa betræde husets allerhelligste maatte vi yde en ny skjærv og derhos strengt iagttage, at vi ikke gik rangsølest, men fulgte solen, naar vi gik rundt alteret. Det hele var jo snart besigtiget, og noget storartet i retning av pragt havde vi da heller ikke seet, men vi kunde fortælle, at vi havde seet Boris Gleb, hvilket blev anseet i dette tilfælde som det udløsende moment. Bagefter har mindet om dette besøg ofte givet stødet til det spørgsmaal: Er det muligt, at Gud ogsaa i dette tempel kan aabenbare sit navn og vinde hjerter, hvor de par aarlige gudstjenester bestaar av en messe, hvis ordlyd ingen av tilhørerne forstaar? 1874 var det sidste aar jeg deltog i Finmarkens amtsformandskab. Den gang blev det avholdt i Vardø under ledelse av byfoged Aall i Hammmerfest, som var konstitueret amtmand under ledigheden efter amtmand Holmboe, som tidligere paa aaret var blit kaldt til kongens raad. Fra selve mødet erindrer jeg intet, som kunde have særlig krav paa at komme til udtryk her. Men det fortaltes mig senere av gamle fru Buck fra Øksfjord, som i den tid besøgte slægtninger i Vadsø, at der i nær forbindelse med vort møde tildrog sig en liden begivenhed i Vadsø, som i mange dage gav folk noget at snakke om. Ogsaa dette aar blev vore forhandlinger paa amtsmødet færdige saa betimelig, at vi havde en dag til overs til privat avbenyttelse. Denne tid vilde den konstituerede amtmand anvende saaledes, at han fulgte dampskibet paa nordgaaende til Vadsø for at hilse paa sin bror, sogneprest Aall i Næsseby. Brødrene havde ikke seet hverandre i jeg ved ikke hvor mange aar, og nu skulde de da mødes, naar sognepresten vilde sørge for at komme med lokalskibet fra sit hjem til Vadsø, mens det store kystskib lossede og lastede der. Dette var nu altsammen avtalt gjennem korrespondanse paa forhaand og alt gik i orden. Da lokalskibet bragte presten til Vadsø, var byfogden allerede kommen og mødte op paa kaien for at møde sin bror snarest mulig. Men de som saa paa det, havde nok vanskelig for at opfatte det som et gjensynsmøde mellem brødre. Presten, som i mange maader nok skulde være anderledes end Web: E-post: 1

2 andre mennesker, havde bl. a. en dybt indgroet respekt for al autoritet, en respekt der vil snarere havde øget end avtaget i de mange ensomme aar i Nesseby. Ved denne leilighed skal han efter sigende under trykket av nævnte respekt saa rent have glemt brorskabet over amtmannsværdigheden, at han ved landstigningen og vandringen indover kaien gik bøiet som en østerlandsk træl for at vise amtmanden skyldig høflighed. Blandt hændelser som mødte mig i Finmarken, var ogsaa den, at jeg i en valgperiode blev kaaret til anden suppleant for Finmarkens stortingsmænd. Efter valget blev det sagt mig av en av de fra prestegjældet fremmødte valgmænd, at jeg ganske visst vilde blit valgt til stortingsmand, dersom jeg havde været personlig tilstede ved valget. Formodentlig skulde jeg i tilfælde været underkastet en eksamination i politik. Heldigvis fik attentatet ikke videre følger; for anden suppleant blev der ikke brug, og inden næste stortingsvalg var jeg fraflyttet Finmarken. Det er med flid jeg siger: heldigvis. Nu mod slutten av mit lange levnetsløb kan jeg ikke pege paa et eneste tilfælde, hvor en prests tingfærd med sikkerhed kan siges at have været uden skade for hans prestegjerning, hvorimod jeg kjender bestemte tilfælde, hvor stortingslivet synes at have gjort det rent av med presten. Omtrent paa samme tid som jeg saaledes slap uskadt forbi storpolitikkens skarpe hjørne, trak jeg mig ogsaa tilbage fra det kommunale styre. Et av mine sidste foretagender i egenskab av herredets ordfører bestod i ledelsen av et formandskabsmøde til decision til det senest reviderte kommuneregnskab. Mødet holdtes i prestegaarden og bestod, naar det var fuldtalligt, av 3 mand, men ved denne leilighed traf det saa, at den ene havde forfald, saa vi kun var to. Hertil kom endnu den omstændighed, at den ene av os to, nemlig lods Søren Klaussen Bankekeilen, efter en travl nat i lodstjenesten var saa dødtræt at han omtrent ikke kunde holde sig vaagen. Forhandlingerne skred da frem paa den maade, at naar jeg havde læst op en post, som skulde under votering, maatte jeg vække Søren og sige: Jeg stemmer for vedtagelse, og han nikkede sit bifald og faldt paany i søvn, mens jeg førte til protokols og oplæste næste post. Saaledes gjorde vi, hvad vi kunde, og jeg tror ikke, der indløb følgesvangre feil. Min nærmeste eftermand i ordførerstillingen var fisker og gaardbruger Peter Berg paa Ansnes. Han var født i Romsdalen, tapper og uforfærdet, hvilket kom vel med paa den veirhaarde plads, han beboede. Da han sagde os farvel i prestegaarden til avsked, takkede han mig for min gode bevisthed, hvilket skulde betyde bevist godhed. Vort ophold i Loppens prestegjæld varede i omtrent 8 aar, og naar jeg nu ogsaa under nedskrivningen av disse erindringer staar i begreb med at sige stedet [!], bør jeg tilslut nævne ved navn en del av de personer, jeg kom i berøring med i de aar, vi var der. Jeg har visst alt nevnt det før, at befolkningen på selve kirkestedet Gloppen eller øen, hvorefter præstegjeldet har sit navn, i min tid i det høieste dreiede sig om sjæle. Der var da stedets handelsmand Georg Ulich, f paa Tamsøen, paa fædrenes side visstnok av tysk oprindelse, men langt tilbage i tiden. Hans mor var født Skotlanderinde. Han havde alt i mange aar drevet forretning paa stedet, da jeg kom did, og vedblev dermed til sin død i en høi alder. En stor og stærk kar, rask og uforferdet, vel skikket til at ekspedere postskibet paa dette for sin veirhaardhed næsten berygtede sted. Han havde stor familie. Man spaaede os, da vi havde tiltraadt reisen til Finmarken, at Ulichs vilde bli os ubehagelige naboer. Men i fred mødtes vi først og i fred og god forstaaelse sagde vi hinanden farvel, hvorved jeg tog med mig mange lyse minder om vænlig hjelpsomhed. Gamle madame Hjorth, (Fruetitelen var ikke saa almindelig endnu den gang), datter av presten Struve og født paa Loppen Nu var hun mangeaarig enke efter handelsmand paa stedet, Hjorth, som i sin tid var kommen der opp fra Bergen. I mandens levetid var der nok velstand i det Web: E-post: 2

3 Hjorthske hus, men da gamle Hjorth var død, og handelen gik over til sønnen Nils, satte denne meget snart alt overstyr, saa at nu sat moren i meget smaa kaar. Hun kom ofte i prestegaarden for at hygge sig lidt ved en lun passiar. Tre av hendes døtre var gifte og bosatte paa kirkestedet, den yngste med stedets kirkesanger, Jørgensen, en anden med en fisker Enok Eriksen. En søn av denne, Erik Berton, fik i 1870aarene stilling som butiksvend hos kjøbmand Joachim Giæver i Tromsø, men han forlod snart denne tjeneste og udvandrede til Amerika, hvor han fik uddannelse til prest og kaldte sig fra den tid Berton Slettedahl, mens han før stadig skrev sig Erik Eriksen. En tredie datter var gift med fisker Nils Jakobsen, en driftig kar, som lagde sig tilbedste saa meget, at han opførte eget hus, der længe gjorde sig bemerket som det mest staselige fiskerhjem paa stedet. Madam Jakobsen blev tidlig enke og havde ingen barn. Den første vinter efter mandens død slog Finmarksfisket nok saa godt til, og man hørte da engang enken med sin sylende stemme ytre: End at ikke han Nils skulde levet no, det blev saa godt fiske! Det var ikke armoden som presset sukket frem, Else Jakobsen sad nok bedre i det end kanske alle de andre paa øen. Av haandværkere fandtes skomaker, smed og snekker. Skomager Engstrøm, der tillige var medhjælper s graver og ringer, var svensk jeg tror næsten han var født i Stockholm. Ialfald udtalte han engang under sine lidelser av svækket fordøielse at havde han bare kunnet naa til Stockholm, skulde han vel fundet raad for sin daarlige mave hvilket tyder paa godt kjendskab til staden. Hans hustru, Justine, lagde en dæmper paa disse forhaabninger ved at svare: Knapt nok, om der findes nogen i Stockholm heller, som kan sætte ny invention i et menneske. Smeden var gamle Ole Værdal, kommet fra Værdalen en gang i tiden og nu boende i eget meget forfaldne hus i smaa kaar sammen med sin søn og svigerdatter. Tømmermandssnekkeren Wickström boede med sin hustru uden børn i eget hus ganske nær kirken. Han ansaaes for kvæn, men om han ogsaa var født i Finland, ved jeg ikke -, tror det neppe. Man hørte aldrig tale om, at der manglede den mand noget paa helbreden, men en dag rammedes han av et lettere slagtilfælde. Ikke saa at han blev lam paa noget lem, men han mistede for en tid sprogets brug, det vil da sige: han blev ikke stum tvertimod blev han paa sin vis rent ud snakkesalig, saa ustanselig strømmede ud av hans mund en blanding av enkelte ord og en mængde ubegribelig lyd. Omsider blev han igjen som før, men det tog tid, og under rekonvalesensen viste det sig flere gange det fænomen, at enkelte ord i hans minde skulde udtrykke en ganske anden mening end den lød paa. En dag stod han paa et stillads i færd med at sætte udvendig paneling paa et vaaningshus. Han havde snadde i munden, men den var slukned og han savnede fyrstikker. For at spare umaken med selv at stige ned og skaffe forsyning, anraabte han en gut, eller var det en mand, som stod i nærheden om hjælp til varme paa piben. Men det gjorde han ved at raabe av alle kræfter: Vand! Vand! som om det gjaldt paa livet at slukke ild i stedet for at tænde paa. Det tog tid, før han blev forstaaet. Noget senere var det vel, at han reiste til Tromsø for at søge legehjælp. Han reiste uden følge, da han vel ansaa sig saavidt i bedring, at han selv kunde snakke for sig. Men det slog lidt klik for ham endda; da nemlig legen spurgte ham: Hvor gammel er De?, svarede han: 500 aar. Han var 50. Henrik Gylling, f. 1829, medhjælper og lods, sagde sig at nedstamme fra en av de gamle prester i Loppen. I førstningen av mit ophold i Loppen boede han i en stue saa lav, at jeg neppe kunde staa helt rak under bjælkerne. Men efter at Nils Jakobsens nye hus havde vækket manges attraa efter bedre bolig og der desuden en vaar indtraf loddefiske paa stedet, byggede ogsaa Henrik Gylling hus i omtrent samme stil. Det er med glæde jeg mindes ogsaa Henrik Gylling saa vel som saa mange andre av vore daglige naboer fra den tid; han var baade velvillig og forstandig og viste os mangen tjeneste. Men han Web: E-post: 3

4 kunde jo ogsaa gjemme en skjælm bag øret, og man burde helst vogte vel paa sine ord i samtale med ham. En av de første gange jeg paa embeds vegne skulde sætte mig i baad jeg mindes ikke mer, hvad reisen gjaldt var det Gylling med baad og mandskab, som skulde føre mig. Veiret var ikke stormende, men visstnok hvad man kalder en stiv kuling. Med det samme seilet var oppe, lod Gylling (som naturligvis var høvedsmand) baaden gjøre en svingning for at komme i kurs, hvorved den krængede saa meget, at sjøen stod ind over riben. Jeg skjønte det ikke straks, men senere forstod jeg, at manøvren ikke bare havde til hensigt at lægge baaden i kurs, men lige saa meget at prøve, om den nye, meget ungdommelige prest kunde bringes til at skrige op av angst. Dette hændte imidlertid ikke; kan hænde, jeg paa den maade indlagde mig en del anseelse hos den prøvede sjømand. I aarenes løb fik han leilighed til at føre mig fra og til land ved Loppens berygtede landing. den bestod jo av en aaben red, saa at det naar Nordhavets sjøer havde reist sig i sin vælde var umuligt at landsætte baad i den almindelige baadstø. Det hændte derfor mer end engang. at postskibet ikke kunde ekspederes, og en vinter hændte det mig to ganger, at jeg kom fra embedsreise i annekserne og maatte reise hjemmet forbi, fordi det ikke lod sig gjøre at sætte baad. Begge gange maatte jeg ty til næste anløbssted søndenfor. Det var Skjervø. Her var gamle Rasch den gang handelsmand, og jeg husker endnu tydelig, hvorledes han paa sin velvillige maade slog op en rungende skoggerlatter, da jeg anden gang efter nogen ugers mellemrum steg i land fra hans ekspeditionsbaad som et slags havareret skibspassager. Blandt indvaanerne paa kirkestedet var der ogsaa en del, som ikke selv eiet hus, men boede som inderster eller enslige leieboere. Naar jeg nævner dette sker det dog kun for at omtale en enkelt av dem, og dette igjen kun fordi denne enkelte staar for mig som et eksempel paa, hvad jeg vil kalde en robust smag. Hans navn var, om jeg ikke husker feil, Carl Pedersen, og stedets handelsmand benyttede ham gjerne som tranbrænder ved tilvirkningen av den opsamlede torskelever til tran. Under det arbeide turde brænderen ikke forlade sine smeltegryder, fordi indholdet var noksaa ildsfarligt. Derfor blev hans middagsmad gjerne sendt til ham i brænderiet. En dag bestod middagsmaden av risengrød. Min godeste Carl vilde have smørøie i grøden og benyttede dertil resolut en skefuld torsketran av grydens mørkebrune, harske indhold. I de første 4-5-aar av min virketid i Loppen var doktor Peder Selmer stedets distriktslæge og bosat i Hasvaag paa Sørøen, altsaa i Hasvik anneks til Loppen. Hans frue var ogsaa født Selmer, jeg tror næsten, de var søskendebørn elskværdige mennesker som det altid var mig kjært at hilse paa, naar jeg var i annekset. Blandt mine sognebørn i Loppen havde jeg to tvillingbrødre, av finsk oprindelse, som var hinanden saa lige, at jeg under 8 aars bekjendtskab ikke kunde avgjøre, om det var Amund eller Sven jeg havde for mig. Der var nok kanske andre end jeg, der led under vanskeligheden, og selv vidste brødrene naturligvis god besked om den skuffende lighed og morede sig visst over de indtræffende feiltagelser. Dette slutter jeg derav, at de ikke tilfreds med den medfødte lighed altid sørgede for, at naar den ene fik ny dress, fik den anden samtidig ogsaa ny dress av samme slags tøi og samme snit. En ældre bror av disse tvillinger, Peder Andersen Tverfjord, nød den ære at bli indvalgt i sognestyret, efter at jeg var udtraadt. Han satte pris paa dette og deltog samvittighedsfuldt i møderne, men havde nok ikke altid nogen klar opfatning avforhandlingernes gjenstand. Herom fortalte ialfald Nils Jakobsens enke følgende morsomhed: Sognestyret havde netop holdt møde for efter høiere ordre at avgi erklæring angaaende tanken om en forlængelse av jernbanen til Nord-Norge. Da mødet var slut, mødte madame Jakobsen ham, og spurgte i farten: Naa, Per, Stakkar! hvad er det, Dere har havt møde om i dag? A,ja! Det va berre nokka telegram, nokka Web: E-post: 4

5 skidt. lød svaret. Dette var altsaa et træk fra Peder Andersens offentlige liv. Engang blev jeg vidne til et træk fra hans privatliv, som kulturelt seet er karakteristisk nok til at bli nævnt her. Under en færd paa embeds vegne i det strøg, hvor hans hjem laa, skulde jeg benytte leiligheden til at faa en konferanse med ham. Jeg kom til hans hus en deilig solskinsdag, netop som middagsmaden var under de sidste haandgreb for at bli færdig. Den bestod av kogt faarekjød med grynsuppe. Der stod Peder Andersen ved den kogende madgryde med et stort traug i den venstre haand og en stor træslev i den høire og øste gjentagende prøver av den kogende supppe, som han derefter til avkjøling rørte ud i trauget og førte til munden, for at komme til klarhed over om den var som den skulde. Dette foregik uden avbrydelse, mens han besvarte min hilsen og bad mig ind i stuen. Herinde fandt jeg konen flittig beskjæftiget med arbeide skotøi (komager). Dette er den vanlige fordeling av de huslige arbeider blant Finnerne i de egne. Siden jeg har nævnt noget, som kan gjælde for kulturtræk, kan jeg ogsaa nævne et andet, der vel paa en maade tør regnes til kulturtrækkenes familie, skjønt det ganske lige frem er en pudsig misforstaaelse. I en anden forbindelse har jeg før omtalt lodsen Søren Clausen Bankekeilen. Hans hjem, Bankekeilen laa inde paa fastlandet tvers over sundet fra Loppen, Loppesveet [?] kaldte man det. Han kunde nok stundom være heftig, men mod os var han bestandig den venlige mand. Ofte udtalte han ønsket om, at vi en dag maatte komme og se hans hjem. Det blev alligevel ikke noget av, saa længe hans første hustru levede, men efter han var blit gift anden gang, og det saaledes var faldt i min lod at forrette vielsen, blev hans iver endnu større for at realisere planen om besøget, og en virkelig vakker dag blev det alvor. Da vi var kommet i baaden, Søren havde indtaget sin plads ved aarerne, og min hustru og jeg var anbragt i akterskotten, tog jeg bl. a. vare paa Sørens post, som bestod av et nummer av Almuevennen og Adressebladet. For at sige noget ytrede jeg: Jeg ser, De holder Almuevennen, der er meget godt at læse der. Søren forholdt sig foreløpig ganske taus til min bemærkning der jo heller ikke var beregnet paa noget egentlig svar, men jeg syntes rigtignok at hans ansigt mer og mer antog et alvorligt præg. Endelig hørtes han med dyster gravrøst udtale følgende: Det vil naa vise sig i dette eller næste nummer, om presten Melbye virkelig er morderen eller ei. Melbye var den gang sogneprest i Lebesby i Østfinmarken, og det kunde selvfølgelig ikke undgaaes, at udtalelsen bragte min hustru og mig til at studse. Jeg havde saavidt gjort sogneprestens bekjendtskab og i ham fundet en kanske lidt original og ikke netop fremragende begavet kollega, men ellers en jævnt pyntelig og omgjængelig mand, om hvem jeg intet ondt havde hørt. Man da den gruelige hemmelighed muligens skulde avsløres i det nummer av almuevennen, jeg netop holdt i haanden, faldt det jo ganske naturligt at kaste et blik i avisen, og der ser jeg da, at bladet netop i de dage var ifærd med at levere et avtryk av Steen Steensen Blichers Presten i Veilby. Fortællingens titel var sat som overskrift med litt forsirede gothiske bogstaver, og dette havde bevirket feillæsningen Melbye for Veilbye, en feil som vi allerede paa baaden fik rettet paa lempeligste maade og derved befriet sogneprest Melbye for en saare ufortjent mistanke. Jeg tror ogsaa, Søren Claussen selv følte sig lettet ved opklaringen. Han havde sikkert en følelse av, at det i grunden gik alle Finmarkingers ære for nær, at amtet skulde tælle en morder blant sine prester. I sidste halvdel av juli maaned 1876 tiltraadte jeg Tromsøsundets sogneprestembede, hvortil jeg var blit udnævnt i begyndelsen av samme aar. Nye mennesker og nye forhold og ny beklemmelse ved indtrædelsen i et embede som jeg skulde komme til at betjene i 17 aar. Olsoksøndag ): første søndag efter 29. juli 1876 blev jeg indsat, og Olsoksøndag 1893 holdt jeg avskjedspreken i Tromsøsundets kirke. Web: E-post: 5

6 Da dampskibet som førte os fra Finmarken, lagde til ved en av kaierne i Tromsø for at at avskile os og losse vore faa medbragte eiendele, kom der netop en øsende regnskur, som saa ud til at ville trykke stemningen, men før vi kunde begynde at stige i land, var regnet ophørt for den dag, og solen skinnede paa det venligste. Desuden var stedets kirkesanger, Nikolaisen, kommet ombord for at byde os velkommen og give os velvillige og forstandige raad. Som en indvielse klang det, da vor yngste, Conrad, - den gang noget over 1 ½ aar gammel just som vi skred over byens storgade for at komme paa veien til prestegaarden, - med klar melodi og av al kraft sang: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem - Den gang havde jeg ingen stærk fornemmelse av kjærlighed til det nye terræn, som nu i mange aar skulde være vort hjem. Men eftersom tiden led, blev dette meget annerledes. Stedet blev os kjært, efterhaanden som menneskene blev os kjendte og kjære i løbet av de 17 aar, hvor vi var knyttet til Trømsøsundet. Web: E-post: 6

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 4

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 4 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 4 Jeg for min del havde jo allerede sat til livs saa meget Flødegrød som jeg kunde fordøie den dag. Og derfor var det vel, at synet og Forstanden af Konens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Jens Andreas Friis: Skildringer fra Finmarken (Ella) Med illustrasjoner av Wilhelm Peters

Jens Andreas Friis: Skildringer fra Finmarken (Ella) Med illustrasjoner av Wilhelm Peters bokselskap.no, 2015 Jens Andreas Friis: Skildringer fra Finmarken (Ella) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1891 (Alb. Cammermeyer, Kristiania/Kjøbenhavn). Digitaliseringen er basert på fil fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere