AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)"

Transkript

1 L 3/44 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/14 af 5. januar 2015 om ændring af afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (meddelt under nummer C(2014) 9909) (EØS-relevant tekst) EUROPA KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet ( 1 ), særlig artikel 6, ud fra følgende betragtninger: (1) Med afgørelse C(2010) 2576 ( 2 ) gav Kommissionen Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) mandat til at udvikle og revurdere de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) med henblik på at udvide deres anvendelsesområde til hele jernbanesystemet i Unionen i henhold til artikel 1, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF. Den 10. januar 2013 afgav agenturet sin henstilling til ændring af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem. (2) I henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF om udvidelse af anvendelsesområdet for TSI må en medlemsstat ikke anvende den nye eller reviderede TSI i tilfælde, hvor projekterne befinder sig på et avanceret udviklingstrin, eller hvor de under gennemførelsen er underlagt en kontrakt, som lå uden for anvendelsesområdet for den forrige TSI. (3) Den reviderede TSI for togkontrol og kommunikation skal være gældende for net med mm, mm, mm, mm og mm nominel sporvidde. Dette vil tilvejebringe interoperabilitet inden for systemer med én sporvidde samt gøre det muligt at udvikle og anvende køretøjer til systemer med flere sporvidder. Det vil også gøre det muligt at udvikle og anvende togkontrol- og kommunikationsdelsystemer samt interoperabilitetskomponenter uafhængigt af sporvidden. En stor procentdel af køretøjerne kører både på det transeuropæiske jernbanenet og på strækninger, der ikke tilhører TEN. Parametrene for mobile og faste togkontrol- og kommunikationsdelsystemer skal derfor være de samme for hele nettet. (4) Visse udestående punkter i relation til togdetekteringssystemernes kompatibilitet kan afsluttes, under hensyntagen til kravene til de forskellige sporvidder (der henvises til specifikation i bilag A, indeks 77). Det udestående punkt om sikkerhedskravene til ETCS DMI-funktionen (grænseflade mellem lokomotivfører og førerrumsudrustning) bliver formentlig afsluttet, og der er sket fremskridt med hensyn til afklaringen af det udestående punkt om»pålidelighed og tilgængelighed«. (5) Det er nødvendigt med en afklaring af bestemmelserne vedrørende vurdering af interoperabilitetskomponenter og delsystemer i tilfælde, hvor kravene er delvist opfyldt. (6) I sin egenskab af systemmyndighed for ERTMS (European Rail Traffic Management System) har agenturet udarbejdet en opdatering af de obligatoriske ERTMS-specifikationer, som der henvises til i TSI'en for togkontrol og kommunikation, bilag A. Indtil der blandt alle interessenter på begge sider af grænsefladen er opnået en tilstrækkelig grad af konsensus om specifikationerne for toggrænsefladen (FFFIS Form Fit Functional Interface Specification), til at de kan betragtes som obligatoriske, bør agenturet henvise til specifikationerne i anvendelsesvejledningen, så de kan anvendes i forbindelse med udbud. ( 1 ) EUT L 191 af , s. 1. ( 2 ) Commission Decision C(2010) 2576 final of 29 April 2010 concerning a mandate to the European Railway Agency to develop and review Technical Specifications for Interoperability with a view to extending their scope to the whole rail system in the European Union (foreligger ikke på dansk).

2 L 3/45 (7) Agenturet bør offentliggøre testspecifikationer vedrørende baseline 3 så snart som muligt. (8) Der er fundet fejl i Kommissionens afgørelse 2012/88/EU ( 1 ), som skal rettes. (9) Rådigheden over og kvaliteten af GSM-R-signalerne er afgørende for jernbanedriften. (10) GSM-R-roaming til offentlige net er en valgfri funktion. Hvis den bruges i en medlemsstat, bør gennemførelsen heraf angives i linjenummeret i infrastrukturregistret for jernbaner i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU ( 2 ). (11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: I afgørelse 2012/88/EU foretages følgende ændringer: Artikel 1 1) Overskriften affattes således:»kommissionens afgørelse 2012/88/EU af 25. januar 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne«. 2) I bilag III foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes til slutningen af afsnit 1.1:»Denne TSI anvendes på de faste togkontrol- og kommunikationsdelsystemer i det jernbanenet, der er omhandlet i denne TSI's afsnit 1.2. (Geografisk anvendelsesområde) og på de mobile togkontrol- og kommunikationsdelsystemer i køretøjer, som kører (eller er beregnet til at køre) på dette banenet. Disse køretøjer tilhører en af følgende typer (som defineret i direktiv 2008/57/EF bilag I, afsnit 1.2 og 2.2): 1) brændstof- eller eldrevne togsæt 2) brændstof- eller eldrevne lokomotiver 3) personvogne, hvis de er udstyret med førerrum 4) mobilt udstyr til bygning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur, hvis det er udstyret med førerrum, og under transport forudsættes at køre på egne hjul.«b) Afsnit 1.2 affattes således:»denne TSI's geografiske anvendelsesområde er hele jernbanesystemets banenet, som består af: 1) det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (TEN) som beskrevet i direktiv 2008/57/EF, bilag I, afsnit 1.1»Net«2) det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (TEN) som beskrevet i direktiv 2008/57/EF, bilag I, afsnit 2.1»Net«3) andre dele af nettet i hele jernbanesystemet i overensstemmelse med den udvidelse af anvendelsesområdet, der er beskrevet i direktiv 2008/57/EF, bilag I, afsnit 4 men det omfatter ikke de tilfælde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF. Denne TSI finder anvendelse på net med sporvidder på mm, mm, mm, mm og mm. Dog finder den ikke anvendelse på korte grænseoverskridende strækninger med sporvidde mm, der er forbundet til banenet i tredjelande.«c) Afsnit 2.2, femte underafsnit, erstattes af følgende:»klasse B-systemerne til det transeuropæiske jernbanesystem er et begrænset sæt af nedarvede togkontrol- og kommunikationssystemer, som var i brug på det transeuropæiske jernbanenet før 20. april ( 1 ) Kommissionens afgørelse 2012/88/EU af 25. januar 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrolog kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (EUT L 51 af , s. 1). ( 2 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU af 26. november 2014 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU (EUT L 356 af , s. 489).

3 L 3/46 Klasse B-systemerne til andre dele af jernbanesystemets banenet i den Europæiske Union er et begrænset sæt af nedarvede togkontrol- og kommunikationssystemer, der var i brug på samme net før 1. juli Listen over klasse B-systemer er fastsat i det tekniske dokument»list of CCS Class B systems«, ERA/TD/ , version 2.0, fra Det Europæiske Jernbaneagentur.«d) I tabellen i afsnit 4.1 tilføjes»4.2.1«til grundparametrene for delsystemet fast togkontrol- og kommunikationsudstyr, togkontroldel, og» «tilføjes til grundparametrene for delsystemet mobilt togkontrol- og kommunikationsudstyr, radiokommunikationsdel, og til delsystemet fast togkontrol- og kommunikationsudstyr, radiokommunikationsdel. e) Afsnit affattes således:» Pålidelighed og tilgængelighed Dette afsnit angår forekomsten af forskellige svigttilstande, der ikke forårsager sikkerhedsrisici, men skaber forringede driftsforhold, hvis håndtering risikerer at forringe systemets overordnede sikkerhed. I forbindelse med dette parameter betyder»svigt«, at en enhed ikke længere har evnen til at udføre en krævet funktion i henhold til ydeevnekravene, og»svigttilstand«henviser til den virkning, der gør, at fejlen observeres. For at sikre, at alle relevante infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder får samtlige oplysninger, de har brug for, til at fastlægge relevante procedurer til håndtering af forringede driftsforhold, skal det tekniske dossier, der ledsager EF-verifikationserklæringen for et mobilt eller fast togkontrol- og kommunikationsdelsystem, indeholde de beregnede værdier for tilgængelighed og pålidelighed i relation til former for svigt, der har indvirkning på togkontrol- og kommunikationsdelsystemets evne til at overvåge sikkerheden i forbindelse med et eller flere køretøjers bevægelser, eller til at etablere taleradiokommunikation mellem togledelse og lokomotivførere. Overholdelse af følgende beregnede værdier skal sikres: 1) Gennemsnitligt antal driftstimer mellem svigt i et mobilt togkontrol- og kommunikationsdelsystem, hvortil der kræves udkobling af togkontrolfunktionerne: [udestående punkt] 2) Gennemsnitligt antal driftstimer mellem svigt i et mobilt togkontrol- og kommunikationsdelsystem, som forhindrer tale-radiokommunikation mellem togledelse og lokomotivfører: [udestående punkt]. For at give infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder mulighed for, hele vejen gennem delsystemernes driftslevetid, at overvåge risikoniveauet og overholdelsen af de værdier for pålidelighed og tilgængelighed, der anvendes til at fastlægge procedurer til håndtering af forringede driftsforhold, skal kravene til vedligeholdelse, jf. afsnit 4.5 (Vedligeholdelsesregler), overholdes.«f) I afsnit»4.3.2 Grænseflade til delsystemet Rullende materiel«ændres anden række i tabellen således:»elektromagnetisk kompatibilitet mellem rullende materiel og fast togkontrol- og kommunikationsudstyr Egenskaber ved rullende materiel, der er forenelige med togdetekteringssystemer baseret på sporisolationer TSI Rullende materiel, højhastighed TSI Lokomotiver og passagervogne TSI Godsvogne Ingen Egenskaber ved rullende materiel, der er forenelige med togdetekteringssystemer baseret på akseltællere TSI Rullende materiel, højhastighed TSI Lokomotiver og passagervogne TSI Godsvogne Ingen«g) Følgende tekst tilføjes i slutningen af afsnit 6.1.1:»Hvad angår kontrol af, hvorvidt væsentlige krav opfyldes gennem overholdelse af grundparametrene, og uden at forpligtelserne i kapitel 7 i denne TSI derved indskrænkes, kan der udstedes EF-overensstemmelsesattester hhv. EF-verifikationsattester for interoperabilitetskomponenter hhv. delsystemer til togkontrol og kommunikation, der

4 L 3/47 ikke implementerer alle funktioner, ydeevnekrav og grænseflader som specificeret i kapitel 4 (herunder de i bilag A angivne specifikationer), på følgende betingelser for udstedelse og anvendelse af certifikaterne: 1) Ansøgeren til en EF-verifikation af et fast togkontrol- og kommunikationsdelsystem er ansvarlig for at beslutte, hvilke funktioner, ydeevnekrav og grænseflader der skal implementeres for at opfylde driftsmålene og sikre, at der ikke derved stilles krav til de mobile togkontrol- og kommunikationsdelsystemer, som strider mod eller er mere vidtgående end TSI'erne. 2) Anvendelse af et mobilt togkontrol- og kommunikationsdelsystem, som ikke implementerer alle de funktioner, ydeevnekrav og grænseflader, der er specificeret i denne TSI, kan være underlagt betingelser eller restriktioner af hensyn til kompatibilitet og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarlig integrering med faste togkontrol- og kommunikationsdelsystemer. Uden at de opgaver, der påhviler et bemyndiget organ i henhold til den relevante EU-lovgivning og tilhørende dokumenter derved indskrænkes, er ansøgeren til en EF-verifikation ansvarlig for at sikre, at det tekniske dossier indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige, for at en bruger kan identificere sådanne betingelser og restriktioner. 3) Medlemsstaten kan af behørigt begrundede årsager afvise ibrugtagningstilladelse til eller stille betingelser og sætte restriktioner for driften af togkontrol- og kommunikationsdelsystemer, der ikke implementerer alle funktioner, ydeevnekrav og grænseflader specificeret i denne TSI. Hvis afgørende krav opfyldes af nationale regler, eller hvis en interoperabilitetskomponent eller et delsystem for togkontrol og kommunikation ikke implementerer alle funktioner, ydeevnekrav og grænseflader specificeret i denne TSI, skal bestemmelserne i afsnit finde anvendelse.«h) Afsnit 6.1.2, tredje underafsnit, ændres således: I punkt 2 udgår sætningen»se bilag A, reference 4.2.2c«, og i punkt 3 udgår sætningsdelen», medmindre andet er specificeret i bilag A, reference 4.2.2c,«. i) Afsnit 6.4 affattes således:»6.4. Bestemmelser i tilfælde af delvis opfyldelse af kravene i TSI'en Vurdering af dele af togkontrol- og kommunikationsdelsystemer I medfør af artikel 18, stk. 5, i direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet kan det bemyndigede organ udstede verifikationsattester for visse dele af et delsystem, hvis den relevante TSI tillader det. Som anført i afsnit 2.2 (Anvendelsesområde) i denne TSI omfatter det faste togkontrol- og kommunikationsdelsystem tre dele, mens det mobile togkontrol- og kommunikationsdelsystem omfatter to dele, se også nærmere specifikationer i afsnit 4.1 (Indledning). Der kan udstedes en verifikationsattest for hver af de dele, der er specificeret i denne TSI; det bemyndigede organ kontrollerer kun, om den pågældende del opfylder TSI'ens krav. Uanset hvilket modul der vælges, skal det bemyndigede organ kontrollere: 1) at TSI'ens krav til den pågældende del er opfyldt, og 2) at de tidligere vurderede TSI-krav til andre dele af samme delsystem stadig er opfyldt Togkontrol- og kommunikationsdelsystemernes delvise opfyldelse af kravene som følge af begrænset anvendelse af TSI'en. Hvis nogle afgørende krav opfyldes af nationale regler, skal EF-overensstemmelsesattesten for en interoperabilitetskomponent og EF-verifikationsattesten for et delsystem henvise præcist til de dele af denne TSI, hvis overensstemmelse er blevet vurderet, og til de dele, hvis overensstemmelse ikke er blevet vurderet. Hvis en interoperabilitetskomponent ikke implementerer alle funktioner, ydeevnekrav og grænseflader specificeret i denne TSI, må der kun udstedes EF-overensstemmelsesattest, hvis de ikke-implementerede funktioner, grænseflader og ydeevnekrav ikke er påkrævet for at integrere interoperabilitetskomponenten i et delsystem med det anvendelsesformål, der er angivet af ansøgeren, f.eks. (*) a) den mobile ERTMS/ETCS-grænseflade til STM, hvis interoperabilitetskomponenten skal installeres i køretøjer, hvor der ikke er behov for et eksternt STM

5 L 3/48 b) radioblokcentralens (RBC) grænseflade til andre radioblokcentraler, hvis RBC'en skal anvendes i en situation, hvor der ikke er planer om tilstødende RBC'er. EF-overensstemmelsesattesten (eller ledsagende dokumenter) for interoperabilitetskomponenten skal opfylde alle nedenstående krav: a) Det skal angive, hvilke funktioner, grænseflader eller ydeevnekrav der ikke er implementeret. b) Det skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at identificere de betingelser, som interoperabilitetskomponenten kan anvendes under. c) Det skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at identificere de betingelser og brugsrestriktioner, der vil være gældende for interoperabiliteten af et delsystem, som inkorporerer denne. Hvis et togkontrol- og kommunikationsdelsystem ikke implementerer alle funktioner, ydeevnekrav og grænseflader fra denne TSI (f.eks. som følge af, at de ikke er implementeret ved hjælp af en indbygget interoperabilitetskomponent), skal EF-verifikationsattesten angive, hvilke krav der er vurderet samt de relevante betingelser og brugsrestriktioner for delsystemet og dets kompatibilitet med andre delsystemer. Under alle omstændigheder skal bemyndigede organer sammen med agenturet koordinere den måde, som betingelserne og brugsrestriktionerne for interoperabilitetskomponenter og delsystemer styres på i de relevante attester og tekniske dossierer i den arbejdsgruppe, der er nedsat i medfør af artikel 21a, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 (**) Verifikationsredegørelse i mellemfasen Hvis der vurderes overensstemmelse for dele af delsystemerne, som er specificeret af ansøgeren, og som er forskellige fra de tilladte dele i afsnit 4.1 (Indledning) i denne TSI, eller hvis kun visse faser af verifikationsproceduren er udført, kan der kun udstedes en verifikationsredegørelse i mellemfasen. (*) De procedurer, der er beskrevet i dette afsnit, er ikke til hinder for gruppering af komponenter. (**) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen) (EUT L 164 af , s. 1).«j) I afsnit tilføjes følgende rækker sidst i tabellen:» Faste togdetekteringssystemer Indeks 77, afsnit : Mindste hjulkransbredde (B R ) for mm sporviddenet er 127 mm T3 Finder anvendelse i Nordirland Faste togdetekteringssystemer Indeks 77, afsnit : Mindste flangetykkelse (S d ) for mm sporviddenet er 24 mm T3 Finder anvendelse i Nordirland«k) Overskriften på afsnit affattes således:»litauen, Letland og Estland«. l) Tabellen i afsnit affattes således:»særtilfælde Kategori Bemærkninger Faste togdetekteringssystemer Indeks 77, afsnit : Mindste flangetykkelse (S d ) for mm sporviddenet er 20 mm T3 Der er brug for dette særtilfælde, så længe der kører ČMElokomotiver på mm-baner.

6 L 3/49»Særtilfælde Kategori Bemærkninger Faste togdetekteringssystemer Indeks 77, afsnit : Mindste flangehøjde (S h ) for mm sporviddenet er 26,25 mm T3 Der er brug for dette særtilfælde, så længe der kører ČMElokomotiver på mm-baner.«m) I afsnit , ændres»indeks 65«til»indeks 33«. n) Afsnit affattes således:» Installation af ERTMS-udstyr på det rullende materiel Nye køretøjer Nye køretøjer, der har fået ibrugtagningstilladelse for første gang, skal udstyres med ERTMS i overensstemmelse med specifikationssæt nr. 1 eller specifikationssæt nr. 2, jf. bilag A, tabel A 2. Fra 1. januar 2018 må nye køretøjer, der har fået ibrugtagningstilladelse for første gang, kun udstyres med ERTMS, der er i overensstemmelse med specifikationssæt nr. 2, jf. bilag A, tabel A 2. Kravet om, at udstyret skal være forsynet med ERTMS gælder ikke for nyt, mobilt udstyr til anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur, nye rangeringslokomotiver eller andre nye køretøjer, der ikke skal bruges til højhastighedsdrift, hvis de udelukkende skal bruges til national togdrift uden for de i afsnit definerede korridorer og uden for de strækninger, der giver forbindelse til de vigtigste europæiske havne, rangerbanegårde, godsterminaler og godstransportområder, jf. afsnit 7.3.5, eller hvis de skal bruges til grænseoverskridende togdrift uden for TEN, dvs. togdrift indtil den første station i nabolandet eller indtil den første station, hvor der er videre forbindelse til nabolandet Opgradering og fornyelse af eksisterende køretøjer Det er obligatorisk at installere ERTMS/ETCS i eksisterende køretøjer, hvis der installeres nye togkontroldele i et mobilt togkontrol- eller kommunikationsdelsystem på eksisterende køretøjer, der skal bruges til højhastighedsdrift Yderligere krav Medlemsstaterne kan indføre yderligere krav på nationalt plan, navnlig med henblik på: 1) kun at lade ERTMS-udstyrede køretøjer få adgang til ERTMS-udstyrede strækninger, således at bestående nationale systemer kan afvikles 2) at stille krav om, at nyt og opgraderet eller fornyet mobilt udstyr til bygning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur, rangerlokomotiver og/eller andre køretøjer, selv om de udelukkende er beregnet til indenlandsk trafik, skal udstyres med ERTMS.«o) Bilag A affattes som angivet i bilaget til nærværende afgørelse. p) Tabellen i bilag G ændres således: 1) Linjen»Køretøjets metalmasse«udgår. 2) Linjen»Jævnstrøms- og lavfrekvenskomponenter i kørestrøm«udgår. 3) Linjen»Sikkerhedskrav til ETCS DMI-funktioner«udgår. Følgende artikel tilføjes i afgørelse 2012/88/EU:»Artikel 7a Artikel 2 1. Den 1. juli 2015 offentliggør Det Europæiske Jernbaneagentur de obligatoriske specifikationer, som der henvises til i denne afgørelses bilag A, tabel A 2, indeks 37b og 37c, i kolonnen»specifikationssæt nr. 2.«

7 L 3/50 Før offentliggørelsen sender agenturet Kommissionen en teknisk udtalelse om indsættelsen af disse dokumenter i denne afgørelses bilag A, tabel A 2, med reference, navn og version. Kommissionen underretter det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF, herom. 2. Det Europæiske Jernbaneagentur offentliggør specifikationerne vedrørende toggrænsefladen (FFFIS Form Fit Functional Interface Specification denne afgørelses bilag A, tabel A 2, indeks 81 og 82), når agenturet anser dem for at være stabile. Det Europæiske Jernbaneagentur skal regelmæssigt rapportere om, hvordan det vurderer denne stabilitet, til det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF. Før offentliggørelsen sender agenturet Kommissionen en teknisk udtalelse om indsættelsen af disse dokumenter i denne afgørelses bilag A, tabel A 2, med reference, navn og version. Kommissionen underretter det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF, herom.«denne afgørelse anvendes fra den 1. juli Artikel 3 Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne og Det Europæiske Jernbaneagentur. Udfærdiget i Bruxelles, den 5. januar På Kommissionens vegne Violeta BULC Medlem af Kommissionen

8 L 3/51 BILAG I bilag A til afgørelse 2012/88/EU foretages følgende ændringer: 1) Følgende række udgår i tabel A 1:»4.2.1 b 28«2) Følgende række i tabel A 1 ændres som følger:»4.2.2.f 7, 81, 82«3) Tabel A 2 erstattes af følgende tabel med tilhørende noter:»indeksnr. Specifikationssæt nr. 1 (ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) Specifikationssæt nr. 2 (ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) Reference Specifikationens titel Version Noter Reference Specifikationens titel Version Noter 1 ERA/ERTMS/ ERTMS/ETCS Functional requirement specification 5.0 Udgået 2 Udgået Udgået 3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 4 SUBSET-026 System Requirements Specification 5 SUBSET-027 FFFIS Juridical recorder-downloading tool SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations SUBSET-026 System Requirements Specification Note 1 SUBSET-027 FIS Juridical Recording SUBSET-033 FIS for man-machine interface ERA_ERTMS_ ETCS Driver Machine interface SUBSET-034 FIS for the train interface SUBSET-034 Train Interface FIS SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise SUBSET-037 EuroRadio FIS SUBSET-037 EuroRadio FIS SUBSET-038 Offline key management FIS 12 SUBSET-039 FIS for the RBC/ RBC handover SUBSET-038 Offline key management FIS SUBSET-039 FIS for the RBC/ RBC handover 3.1.0

9 L 3/52»Indeksnr. Specifikationssæt nr. 1 (ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) Specifikationssæt nr. 2 (ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) Reference Specifikationens titel Version Noter Reference Specifikationens titel Version Noter 13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules SUBSET-041 Performance Requirements for Interoperability SUBSET-041 Performance Requirements for Interoperability SUBSET-108 Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents Udgået 16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop SUBSET-044 FFFIS for Euroloop Udgået Udgået 18 SUBSET-046 Radio infill FFFS Udgået 19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio infill SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio infill 20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 21 SUBSET-049 Radio infill FIS with LEU/interlocking Udgået 22 Udgået Udgået 23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables SUBSET-054 Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables 24 Udgået Udgået 25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer

10 L 3/53»Indeksnr. Specifikationssæt nr. 1 (ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) Specifikationssæt nr. 2 (ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) Reference Specifikationens titel Version Noter Reference Specifikationens titel Version Noter 26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and Udgået Note 8 Udgået Note 8 29 SUBSET-102 Test specification for interface»k«1.0.0 SUBSET-102 Test specification for interface»k« Udgået Udgået 31 SUBSET-094 Functional requirements for an on-board reference test facility SUBSET-094 Functional requirements for an on-board reference test facility 32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements specification Note 10 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements specification Note EIRENE SRS GSM-R System requirements specification Note 10 EIRENE SRS GSM-R System requirements specification Note A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio 12.4 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio Udgået Udgået 36 a Udgået Udgået 36 b Udgået Udgået 36 c SUBSET FFFIS STM Test cases document SUBSET FFFIS STM Test cases document 37 a Udgået Udgået

11 L 3/54»Indeksnr. Specifikationssæt nr. 1 (ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) Specifikationssæt nr. 2 (ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) Reference Specifikationens titel Version Noter Reference Specifikationens titel Version Noter 37 b SUBSET Test cases related to features SUBSET Test cases related to features Note c SUBSET Test sequences Reserveret Test sequences generation: methodology and rules Note d SUBSET Scope of the test specifications SUBSET Scope of the test specifications 37 e Udgået Udgået 38 06E068 ETCS Markerboard definition E068 ETCS Markerboard definition SUBSET ERTMS EuroRadio Conformance Requirements SUBSET ERTMS EuroRadio Conformance Requirements 40 SUBSET ERTMS EuroRadio test cases safety layer SUBSET ERTMS EuroRadio test cases safety layer 41 Udgået Udgået 42 Udgået Udgået 43 SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 44 Udgået Udgået Note 9 45 SUBSET-101 Interface»K«Specification SUBSET-101 Interface»K«Specification SUBSET-100 Interface»G«Specification SUBSET-100 Interface»G«Specification Udgået Udgået 48 Reserveret Test specification for mobile equipment GSM-R Note 4 Reserveret Test specification for mobile equipment GSM-R Note 4 49 SUBSET-059 Performance requirements for STM SUBSET-059 Performance requirements for STM

12 L 3/55»Indeksnr. Specifikationssæt nr. 1 (ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) Specifikationssæt nr. 2 (ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) Reference Specifikationens titel Version Noter Reference Specifikationens titel Version Noter 50 SUBSET-103 Test specification for Euroloop SUBSET-103 Test specification for Euroloop Reserveret Ergonomic aspects of the DMI Udgået 52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer SUBSET-058 FFFIS STM Application layer Udgået Udgået 54 Udgået Udgået 55 Udgået Udgået 56 Udgået Udgået 57 Udgået Udgået 58 Udgået Udgået 59 Udgået Udgået 60 Udgået SUBSET-104 ETCS System Version Management Udgået Udgået 62 Reserveret RBC-RBC Test specification for safe communication interface Udgået 63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication Interface SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication Interface 64 EN Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways Note 2 EN Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways Note 2 65 TS Detailed requirements for GSM operation on railways Note 3 TS Detailed requirements for GSM operation on railways Note 3

13 L 3/56»Indeksnr. Specifikationssæt nr. 1 (ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) Specifikationssæt nr. 2 (ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) Reference Specifikationens titel Version Noter Reference Specifikationens titel Version Noter 66 TS ASCI Options for Interoperability TS ASCI Options for Interoperability (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 4.2 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards ETSI TS Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways ETSI TS Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority Calls 5.0 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority Calls (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority Calls 5.0 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority Calls (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4.1 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent Addressing 4 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent Addressing 4 74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3 75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4 76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4 77 ERA/ERTMS/ Interfaces between CCS track-side and other subsystems 2.0 Note 7 ERA/ERTMS/ Interfaces between CCS track-side and other subsystems 2.0 Note 7

14 L 3/57»Indeksnr. Specifikationssæt nr. 1 (ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) Specifikationssæt nr. 2 (ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) Reference Specifikationens titel Version Noter Reference Specifikationens titel Version Noter 78 Reserveret Safety requirements for ETCS DMI functions Udgået Note 6 79 Ikke relevant Ikke relevant SUBSET-114 KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS Ikke relevant Ikke relevant Udgået Note 5 81 Ikke relevant Ikke relevant SUBSET-119 Train Interface FFFIS Note Ikke relevant Ikke relevant SUBSET-120 FFFIS TI Safety Analysis Note 12 Note 1: Det er kun den funktionelle beskrivelse af de oplysninger, der skal registreres, som er obligatorisk, ikke grænsefladens tekniske egenskaber. Note 2: Bestemmelserne i de specifikationer, som er anført i afsnit 2.1 i EN , og som der i indeks 32 og indeks 33 er henvist til som»mi«, er obligatoriske. Note 3: De ændringsanmodninger (CR), som er opført i tabel 1 og 2 i TR , og som påvirker bestemmelser, der i indeks 32 og indeks 33 er henvist til som»mi«, er obligatoriske. Note 4: Indeks 48 henviser kun til testtilfælde for mobilt udstyr til GSM-R. Det holdes pt.»reserveret«. Anvendelsesvejledningen vil indeholde et katalog over tilgængelige harmoniserede testtilfælde for vurderingen af mobilt udstyr og net i henhold til de foranstaltninger, der er anført i denne TSI's afsnit Note 5: De produkter, der er på markedet, er allerede målrettet jernbanevirksomhedernes behov i forbindelse med GSM-R DMI (grænseflade mellem lokomotivfører og førerrumsudrustning) og fuldt interoperable, og der er dermed ikke behov for en standard i TSI'en for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne. Note 6: Oplysninger, der var bestemt til indeks 78, er nu indarbejdet i indeks 27 (SUBSET-091). Note 7: Dette dokument afhænger ikke af ETCS- og GSM-R-baseline. Note 8: Kravene i forbindelse med pålidelighed og tilgængelighed er nu i TSI'en (afsnit ). Note 9: Jernbaneagenturets analyse viste, at der ikke er behov for en obligatorisk specifikation for odometergrænsefladen. Note 10: Kun (MI)-kravene er pålagt af TSI'en for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne. Note 11: Specifikationerne skal forvaltes gennem en teknisk udtalelse fra Det Europæiske Jernbaneagentur. Note 12: Henvisninger til disse specifikationer vil blive offentliggjort i ansøgningsvejledningen; præciseringer af grænsefladen for det rullende materiels vedkommende afventes.«4) Tabel A 3 erstattes af følgende tabel med tilhørende note:»nr. Reference Dokumenttitel og bemærkninger Version Note 1 EN Jernbaneanvendelser Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed (RAMS) EN Jernbaneanvendelser Kommunikations-, signal- og processystemer Programmel for styre- og sikkerhedssystemer 2011 eller 2001

15 L 3/58»Nr. Reference Dokumenttitel og bemærkninger Version Note 3 EN Jernbaneanvendelser Kommunikations-, signalgivnings- og databehandlingssystemer Sikkerhedsrelaterede elektroniske systemer til signaludstyr 4 EN Jernbaneanvendelser Kommunikations-, signal- og processystemer Sikkerhedsrelateret kommunikation i transmissionssystemer Note 1: Denne standard er harmoniseret, se meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT C 345 af , s. 3.), hvor der ligeledes henvises til offentliggjorte berigtigelser.«

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 10.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 311/3 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 6. november 2012 om ændring af afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 C(2012) 7325 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 6.11.2012 om ændring af Kommissionens afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation interoperabilitet gældende

Læs mere

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 28. maj 2008 PER JACOBSEN. / Lise Aaen Kobberholm

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 28. maj 2008 PER JACOBSEN. / Lise Aaen Kobberholm BEK nr 424 af 28/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T691-000079

Læs mere

BEK nr af 08/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017

BEK nr af 08/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 BEK nr 10426 af 08/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. T691-000162 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 07/XI/2006 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5211 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 07/XI/2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 I medfør af 21 u og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen gennemfører:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2008 (OR. en) 2006/0272 (COD) PE-CONS 3668/08 TRANS 250 CODEC 990 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.trafikstyrelsen.dk Notat CATE Journal TS10301-00015 Dato 12. november 2013 Opdatering af Danmarks gennemførelsesplan for TSI Drift og trafikstyring

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 32 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

BEK nr 9647 af 18/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017

BEK nr 9647 af 18/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 BEK nr 9647 af 18/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS10301-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Det Europæiske Jernbaneagentur - Sikkerhedsenhed Sektor for sikkerhedsvurdering Adresse 120 Rue Marc LEFRANCQ -

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007 L 64/72 DA Den Europæiske Unions Tidende 7.3.2008 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for»bevægelseshæmmede«i det transeuropæiske jernbanesystem

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske

Læs mere

Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne 1)

Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne 1) BEK nr 9070 af 13/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10301-00032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

TSI er for begyndere

TSI er for begyndere TSI er for begyndere Sikkerhedskonferencen 2015 Mari Ruuhi Trafik- og Byggestyrelsen Jan Schneider-Tilli Banedanmark En mini TSI-skole 1. Hvad er TSI er? 2. TSI ernes indhold 3. TSI ernes relevans for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 15.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 345/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 4.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 319/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser om gennemførelse af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER)

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER) Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER) I henhold til rammemandat K(2007) 3371 endelig af 13/07/2007 Reference ERA: hos ERA/GUI/07-2011/INT

Læs mere

Vejledning om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Infrastrukturbekendtgørelsen

Vejledning om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Infrastrukturbekendtgørelsen om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet Infrastrukturbekendtgørelsen 1. juli 2010 2 om godkendelse af Trafikstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet beskriver

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

TSI undtagelser. Sikkerhedskonference Mari Ruuhi, Specialkonsulent, Trafik- og Byggestyrelsen

TSI undtagelser. Sikkerhedskonference Mari Ruuhi, Specialkonsulent, Trafik- og Byggestyrelsen TSI undtagelser Sikkerhedskonference 2016 Mari Ruuhi, Specialkonsulent, Trafik- og Byggestyrelsen TSI undtagelser Fokus på infrastruktur 0. Større arbejde 1. Midlertidige løsninger 2. Undtagelser i TSI

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1)

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1) BEK nr 1281 af 19/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00097

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1 Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet 1 I medfør af 56 og 102, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 112, stk. 1: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI erne: De første erfaringer Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Dagens session - Hvordan har Trafikstyrelsen fortolket TSI erne? - Hvilke projekter har skullet følge TSI-krav? - Hvordan

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.12.2006 KOM(2006) 782 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Fri

Læs mere