Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN udgave Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals

2 DS/EN København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: EN 15927:2010. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN 15927:2010 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN August 2010 ICS Services offerts par les audioprothésistes English Version Services offered by hearing aid professionals This European Standard was approved by CEN on 12 June Dienstleistungen in der Hörakustik CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 15927:2010: E

4 EN 15927:2010 (E) Contents Page Foreword...3 Introduction Scope Normative references Terms and definitions Service preconditions Hearing aid provision process Quality management system Annex A (normative) Minimum competencies of the hearing aid professional Annex B (informative) Recommendation for an appropriate organization of education and training for hearing aid professionals Annex C (informative) Recommendation for client information on fitting process Bibliography

5 DS/EN 15927:2011 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Indledning Anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Serviceforudsætninger Procedure for høreapparatbehandling Kvalitetsstyringssystem Anneks A (normativt) Høreapparattilpasserens minimumkompetencer Anneks B (informativt) Anbefaling vedrørende tilrettelæggelse af uddannelse og træning af høreapparattilpassere Anneks C (informativt) Anbefaling vedrørende klientoplysninger om tilpasningsforløbet Bibliografi (da)

6 EN 15927:2010 (E) Foreword This document (EN 15927:2010) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 380 Project Committee - Hearing aid specialist services, the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2011, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by February Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. 3

7 DS/EN 15927:2011 Forord Dette dokument (EN 15927:2010) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 380, Project Committee Hearing aid specialist services, hvis sekretariat varetages af AFNOR. Denne europæiske standard skal inden februar 2011 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest februar Der gøres opmærksom på, at dele af denne standard eventuelt kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/ eller CENELEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 3 (da)

8 EN 15927:2010 (E) Introduction This European Standard provides a set of minimum requirements for the essential elements of the service provision. Furthermore, recommendations for other aspects of good practice are provided. Emphasis is placed on defining requirements for the elements of the service provision where the quality of the service offered is not readily assessed by the average client. Certain aspects of the service delivery by hearing aid professionals are likely to be covered by other already existing standards. These may be other European Standards in their national implementation or local standards that implement certain national requirements. Examples of such aspects are Business certificates, occupational safety and hygiene requirements, confidentiality and data protection. The quality of the service delivered by hearing aid professionals is also influenced by how the service delivery is managed in terms of staff behaviour and motivation, design and layout of facilities, choice of suppliers and products. The quality of the service delivered by hearing aid professionals relies on the personnel, their competencies and their motivation. Management plays an essential role. Quality requires the initial and continuing training of all the personnel, and an ongoing exchange of multidisciplinary expertise. Such management and availability play an important role, but falls outside the scope of this European Standard. 4

9 DS/EN 15927:2011 Indledning Denne europæiske standard indeholder en række minimumkrav til væsentlige elementer i serviceydelsen. Endvidere gives der anbefalinger for andre aspekter af god praksis. Der er lagt vægt på at definere kravene til de elementer i serviceydelsen, hvor kvaliteten af den serviceydelse, der tilbydes, ikke umiddelbart kan vurderes af gennemsnitsklienten. Visse aspekter af høreapparattilpassernes serviceleverance dækkes sandsynligvis allerede af andre eksisterende standarder. Dette kan være andre europæiske standarder i deres nationale implementering eller lokale standarder, som implementerer visse nationale krav. Eksempler på sådanne aspekter er virksomhedscertifikater, sikkerheds- og hygiejnekrav på arbejdspladsen, fortrolighed og databeskyttelse. Kvaliteten af de serviceydelser, der tilbydes af høreapparattilpassere, er også påvirket af, hvordan serviceleverancen håndteres i relation til medarbejderadfærd og -motivation, design og indretning af faciliteter, valg af leverandører og produkter. Kvaliteten af den serviceydelse, som høreapparattilpasserne tilbyder, afhænger af personalet, dets kompetencer og motivation. Ledelse spiller en væsentlig rolle. Kvaliteten afhænger af en basisuddannelse samt videreuddannelse af hele personalet og løbende tværfaglig udveksling af viden. Ledelse og tilgængelighed spiller en vigtig rolle, men falder uden for denne europæiske standards anvendelsesområde. 4 (da)

10 EN 15927:2010 (E) 1 Scope This European Standard applies to the services offered by hearing aid professionals in their efforts to provide benefit for their clients. This European Standard specifies the process of hearing aid provision from the first client contact to the long term follow-up. This European Standard also defines requirements for education, facilities, equipment and code of conduct. A quality management system with the overall objective of securing client satisfaction and covering the elements of the service is also an essential part of the requirements. This European Standard centres on the services offered to the majority of clients with hearing impairment. Certain groups of hearing impaired such as children, persons with other disabilities or persons with implantable devices may require services beyond what is covered in this European Standard. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN , Electroacoustics Hearing aids Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes Magnetic field strength EN , Electroacoustics Hearing aids Part 7: Measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality assurance purposes EN , Electroacoustics Audiological equipment Part 1: Pure-tone audiometers EN , Audiometers Part 2: Equipment for speech audiometry EN , Electroacoustics Audiometric equipment Part 5: Instruments for the measurement of aural acoustic impedance/admittance EN 61669, Electroacoustics Equipment for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids EN , Electroacoustics Sound level meters Part 1: Specifications EN ISO 389-1, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:1998) EN ISO 389-2, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994) EN ISO 389-3, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators (ISO 389-3:1994) EN ISO 389-4, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994) EN ISO 389-8, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones (ISO 389-8:2004) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry (ISO :1989) 5

11 DS/EN 15927: Anvendelsesområde Denne europæiske standard gælder for de serviceydelser, som tilbydes af høreklinikker i deres bestræbelser på at skabe udbytte for klienterne. Denne europæiske standard angiver proceduren for høreapparatbehandling fra den første kontakt med klienten til opfølgningen på længere sigt. Denne europæiske standard indeholder også krav til uddannelse, faciliteter, udstyr samt regler for god adfærd. En væsentlig del af kravene omfatter også et kvalitetsstyringssystem med det overordnede formål at sikre kundetilfredshed og dække elementerne i serviceydelsen. Denne europæiske standard fokuserer på de ydelser, der tilbydes størsteparten af klienter med hørenedsættelse. Enkelte grupper af hørehæmmede, som for eksempel børn, personer med andre lidelser eller personer med implantater, kan have behov for ydelser ud over det, som er dækket af denne europæiske standard. 2 Normative referencer Følgende dokumenter er absolut nødvendige for anvendelsen af dette dokument. For daterede referencer gælder kun den nævnte udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af det pågældende dokument (med tillæg). EN , Electroacoustics Hearing aids Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes Magnetic field strength EN , Electroacoustics Hearing aids Part 7: Measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality assurance purposes EN , Electroacoustics Audiological equipment Part 1: Pure-tone audiometers EN , Audiometers Part 2: Equipment for speech audiometry EN , Electroacoustics Audiometric equipment Part 5: Instruments for the measurement of aural acoustic impedance/admittance EN 61669, Electroacoustics Equipment for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids EN , Electroacoustics Sound level meters Part 1: Specifications EN ISO 389-1, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:1998) EN ISO 389-2, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994) EN ISO 389-3, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators (ISO 389-3:1994) EN ISO 389-4, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994) EN ISO 389-8, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones (ISO 389-8:2004) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry (ISO :1989) 5 (da)

12 EN 15927:2010 (E) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals (ISO :2009) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 3: Speech audiometry (ISO :1996) ISO 12124, Acoustics Procedures for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids ISO 16832, Acoustics Loudness scaling by means of categories 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 3.1 hearing aid professional audiologically competent person who professionally assesses hearing, selects, fits and delivers hearing systems and rehabilitation services to persons with hearing loss 3.2 hearing impaired person with hearing impairment having complete or partial loss of the ability to hear from one or both ears NOTE The level of impairment can be mild, moderate, severe or profound. 3.3 client person with a hearing impairment being serviced by a hearing aid professional 3.4 hearing aid device based on electro-acoustic or electro-magnetic systems, placed outside or inside the ear and designed to amplify and process sounds in order to compensate for a hearing loss 3.5 ear-mould individually customised or selected mechanical-acoustical coupling between a hearing aid and the ear canal 3.6 hearing system integral and customised system consisting of one or two hearing aids, ear-moulds and related components such as a remote control or interfaces to other information or communication systems 3.7 hearing profile comprehensive account for a client's auditory problems, social situation, activity limitations, needs and expectations 3.8 fitting systematic procedure for adapting a hearing system to compensate for hearing loss 3.9 pre-setting adjustment of a hearing aid using a prescriptive rule and relevant audiological data 6

13 DS/EN 15927:2011 EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrowband test signals (ISO :2009) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 3: Speech audiometry (ISO :1996) ISO 12124, Acoustics Procedures for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids ISO 16832, Acoustics Loudness scaling by means of categories. 3 Termer og definitioner I dette dokument gælder følgende termer og definitioner: 3.1 høreapparattilpasser audiologisk kompetent person, som professionelt vurderer hørelsen, udvælger, tilpasser og udleverer høreapparatsystemer og udbyder rehabiliteringsydelser til personer med høretab 3.2 hørehæmmet person med hørenedsættelse, der har helt eller delvist tab af evnen til at høre med ét eller begge ører NOTE Hørenedsættelsen kan være mild, moderat, svær eller meget svær. 3.3 klient person med hørenedsættelse, der betjenes af en høreapparattilpasser 3.4 høreapparat apparat baseret på elektroakustiske eller elektromagnetiske systemer, placeret bag eller i øret og beregnet til at forstærke og udsende lyde for at kompensere for et høretab 3.5 øreprop individuelt tilpasset eller udvalgt mekanisk-akustisk forbindelse mellem et høreapparat og øregangen 3.6 høreapparatsystem integreret og tilpasset system bestående af et eller flere høreapparater, ørepropper og tilhørende komponenter som for eksempel fjernbetjening eller tilslutning til andre informations- eller kommunikationssystemer 3.7 høreprofil detaljeret beskrivelse af en klients høreproblemer, sociale situation, aktivitetsbegrænsninger, behov og forventninger 3.8 tilpasning systematisk procedure for tilpasning af et høreapparatsystem for at kompensere for høretab 3.9 forudindstilling justering af et høreapparat baseret på en foreskreven regel og relevante audiologiske data 6 (da)

14 EN 15927:2010 (E) 3.10 fine-tuning adjustment of the hearing system to best match the needs and preferences of the hearing impaired 3.11 auditory training set of procedures, exercises and tests used to improve a hearing impaired person's auditory performance 3.12 fitting system set of devices typically comprising a PC, fitting software and a programming interface used to adjust hearing aids 3.13 practice unit physical location where services are delivered by a hearing aid professional 3.14 rehabilitation systematic process for improving hearing abilities and communication skills through education, training and instruction after hearing system fitting 4 Service preconditions 4.1 General In order to provide a quality service, certain preconditions and applicable national laws and regulations shall be fulfilled. These essential preconditions fall in four categories: a) educational requirements specifying the competencies that shall be required to perform the services; b) facility requirements specifying how the appropriate environment shall be for the proper delivery of the services; c) equipment requirements specifying what the necessary equipment for performing the services shall be; d) ethical recommendations specifying what the ethical framework and code of conduct should be. 4.2 Educational requirements General This subclause specifies the competencies required for performing the hearing aid provision processes that are described in Clause 5 of the service specifications. The competencies of the persons delivering the service are very important for the quality of the service and shall be rooted in proper initial and continued education from recognized educational institutions as well as relevant practical skills obtained in a structured process. In general, delegation of tasks to staff without the required education shall not be allowed. Some national regulations may allow for more than one type of staff to be allowed to perform certain tasks in accordance with their specific educational background. The overall responsibility of the service provision shall rest with a person having the educational background specified in

15 DS/EN 15927: finjustering justering af høreapparatsystemet, så det bedst matcher behov og præferencer hos den hørehæmmede 3.11 høretræning en række procedurer, øvelser og test for at forbedre en hørehæmmet persons høreevne 3.12 tilpasningssystem en række anordninger, som typisk omfatter en pc, tilpasningssoftware og et programmeringsinterface til justering af høreapparater 3.13 høreklinik fysisk sted, hvor ydelsen leveres af en høreapparattilpasser 3.14 rehabilitering systematisk proces for at forbedre høreevne og kommunikationsfærdigheder gennem uddannelse, træning og instruktion efter høreapparatsystemtilpasning 4 Serviceforudsætninger 4.1 Generelt Visse forudsætninger og gældende nationale love og forskrifter skal overholdes for at kunne levere kvalitetsydelser. Disse væsentlige forudsætninger kan inddeles i fire kategorier: a) uddannelsesmæssige krav, som angiver de kompetencer, der kræves for at udføre ydelserne b) krav til faciliteter, som angiver, hvordan det rigtige miljø bør være, for at ydelsen kan udføres korrekt c) krav til udstyr, som angiver, hvilket udstyr der er nødvendigt for at udføre ydelserne d) etiske anbefalinger, som angiver etiske rammer og regler for god adfærd. 4.2 Uddannelsesmæssige krav Generelt Dette punkt beskriver de kompetencer, der kræves for at udføre høreapparatbehandlingen som beskrevet under punkt 5 i servicespecifikationerne. Behandlerens kompetencer er meget vigtige for ydelsens kvalitet og bør være baseret på relevant basisuddannelse og videreuddannelse fra anerkendte uddannelsesinstitutioner samt relevante praktiske kompetencer, der er tilegnet i et struktureret forløb. Generelt er det ikke tilladt at delegere opgaver til personale, som ikke har den nødvendige uddannelse. Nogle landes nationale love kan tillade, at medarbejdere, som ikke har den fulde uddannelsesmæssige baggrund, kan udføre visse opgaver i overensstemmelse med deres specifikke uddannelsesmæssige baggrund. Det overordnede ansvar for serviceydelsen skal ligge hos en person med den uddannelsesmæssige baggrund, der er angivet i (da)

16 EN 15927:2010 (E) In order to facilitate the acquisition of practical skills practice units may include trainees from educational programs in their staff. Services performed by trainees shall take place under the supervision of the hearing aid professional that shall be present at the premises and who remains responsible for the activities Requirements for hearing aid professionals A robust foundation of knowledge and proficiencies in audiology and acoustics is a vital necessity for providing hearing and communication rehabilitation which meets the clients' needs and expectations and the current standards of technological and medical progress. The hearing aid professionals shall actively seek information and training for state-of-the-art hearing and communication systems and their proper application. In order to be in compliance with this European Standard the hearing aid professional shall hold qualifications recognised by applicable national laws and regulations concerning hearing aid services. The qualifications should correspond to point (d) of article 11 in Directive 2005/36/EC. However, as a minimum the qualifications shall correspond to a degree of Article 11 point (c) of this directive. If no national regulations exist a degree equivalent to European Qualification Framework (EQF) level-5 (EU 2008/C111/01) should be required. If national regulations are changed to require an EQF-level-5 education, the requirement shall be valid only from date of publication. The skills and competencies to be acquired from a sufficient education are outlined in Annex A Continued education requirements for hearing aid professionals In order to continuously ensure high quality service provision the hearing aid professional shall keep current with the developments in the field of audiology, hearing aid technology, methods and procedures as well as related products. Such additional education can be achieved in several ways such as short courses, workshops, training seminars and conferences. A minimum of 20 hours per year of a hearing aid professional's working time shall be devoted to continuing education. 4.3 Facility requirements General The service units where hearing aid professionals deliver their services may vary considerably with regard to size, placement and surroundings in accordance with national preferences and legislation. Regardless of such differences, the facilities of the practice unit shall meet standards that ensure proper performance of the services. In keeping with the service process descriptions in Clause 5 the following service areas shall be available: reception area; counselling area; audiometry area; fitting area; maintenance area. 8

17 DS/EN 15927:2011 Med henblik på at gøre det lettere at tilegne sig praktiske færdigheder kan klinikpersonalet omfatte elever fra uddannelsesprogrammer. Serviceydelser, der udføres af elever, skal finde sted under tilsyn af høreapparattilpasseren, som skal være til stede i lokalet, og som er ansvarlig for aktiviteterne Krav til høreapparattilpassere Et solidt fundament af viden og ekspertise inden for audiologi og akustik er absolut nødvendigt for at kunne tilbyde høre- og kommunikationsrehabilitering, som lever op til klienternes behov og forventninger, og som gør brug af de seneste resultater af udviklingen inden for de relevante teknologiske og medicinske områder. Høreapparattilpasserne skal aktivt søge oplysninger og efteruddannelse inden for de nyeste høre- og kommunikationssystemer og den korrekte anvendelse heraf. Hvis denne europæiske standard skal overholdes, skal høreapparattilpasserne besidde kvalifikationer, som er anerkendt af gældende nationale love og forskrifter i relation til høreapparatydelser. Kvalifikationerne bør svare til pkt. d) i artikel 11 i direktiv 2005/36/EF. Dog skal kvalifikationerne som minimum svare til en uddannelsesgrad i artikel 11, pkt. c) i dette direktiv. Hvis der ikke findes nationale love, bør en grad svarende til niveau 5 i EQF (EU 2008/C111/01) kræves. Hvis nationale bestemmelser ændres, så der kræves en EQF-niveau-5-uddannelse, skal kravet først være gyldigt fra offentliggørelsesdatoen. De færdigheder og kompetencer, som skal opnås gennem en passende uddannelse, fremgår af anneks A Krav til høreapparattilpassere om videreuddannelse For til enhver tid at sikre høj kvalitet i serviceydelsen skal høreapparattilpasseren løbende holde sig ajour med udviklingen inden for audiologi, høreapparatteknologi, -metoder og -procedurer samt relaterede produkter. Sådan efteruddannelse kan tages på flere forskellige måder, for eksempel i form af deltagelse i korte kurser, workshops, uddannelsesseminarer og konferencer. En høreapparattilpasser skal bruge mindst 20 timer årligt af sin arbejdstid til videreuddannelse. 4.3 Krav til faciliteter Generelt Høreklinikkerne, som høreapparattilpassere leverer deres serviceydelser i, kan være meget forskellige med hensyn til størrelse, placering og omgivelser ifølge nationale præferencer og lovgivning. Uanset sådanne forskelle skal faciliteterne på høreklinikken leve op til standarder, der sikrer, at serviceydelsen kan udføres korrekt. I overensstemmelse med beskrivelserne af serviceprocessen i pkt. 5 skal en høreklinik omfatte følgende områder: modtagelse konsultation audiometri høreapparattilpasning service og reparation. 8 (da)

18 EN 15927:2010 (E) The service provider shall ensure that the service is fully accessible to the clients, e.g.: it shall be easy to contact the service provider e.g. by telephone, SMS, telefax and/or ; the access to the practice unit shall be clearly signed; public information about contact and opening hours shall be given. The facilities should be adequately designed for persons with hearing disabilities. The design should also be adequate for persons with other disabilities, e.g. impaired vision and impaired mobility. It is recommended that the rooms should have low reverberation time, low ambient noise level and good lighting facilitating lip reading and sign language Reception When entering the practice unit a reception desk should be readily available. At the reception, clients can identify themselves to the personnel and be advised about the service options. Often the reception is naturally coinciding with the desk where sales of consumables and accessories take place. The desk should be equipped with an induction loop system connected to a microphone and other audio sources. A waiting area should be naturally connected with the reception area and separated from the other service areas Counselling area A secluded area for counselling of clients shall be available. It shall be separated from the reception/waiting area in such a way that waiting clients or other persons cannot overhear conversations between the hearing aid professional and the client Audiometry area Audiometric measurements can only reliably be performed in an area with the correct acoustic properties in terms of reverberation time and ambient noise level. Hearing threshold levels using earphones or bone vibrators shall be measurable down to 20 db HL for air conduction (30 db HL bone conduction), which means that maximum ambient sound levels shall fulfil the requirements in EN ISO , EN ISO , and EN ISO This requirement can be fulfilled by a sound insulating cabin for pure tone audiometric measurements Fitting area Hearing aid fitting also requires a controlled acoustic environment although the specifications are less demanding in terms of ambient noise. The fitting area should fulfil the following requirements: a minimum surface area of 10 m 2 and a minimum volume of 25 m 3 ; reverberation time should be less than 0,5 s at 500 Hz; an equivalent A-weighted ambient sound pressure level of less than 40 db under operating conditions; no dominant pure-tone components in the background noise. The fitting area may also be used for pure-tone audiometry if the requirements on ambient noise levels are met. For sound field speech audiometry the ambient sound pressure levels in the test room shall not mask the speech signals. A quasi-free sound field as specified in EN ISO is recommended. 9

19 DS/EN 15927:2011 Udbydere af høreapparattilpasning skal sikre, at serviceydelsen er fuldt tilgængelig for klienterne, fx: skal det være let at kontakte udbyderen af høreapparattilpasning enten pr. telefon, sms, telefax og/eller skal adgangen til høreklinikken være tydeligt skiltet skal oplysninger om kontaktpersoner og åbningstider være offentligt tilgængelige. Faciliteterne bør være indrettet til personer med hørenedsættelse. Indretningen bør også tage hensyn til personer med andre handicap, fx nedsat syn og nedsat bevægelighed. Det anbefales, at lokalerne har kort efterklangstid, lavt baggrundsstøjniveau og gode lysforhold, der muliggør mundaflæsning og tegnsprog Modtagelse Når man træder ind i høreklinikken, bør der være en receptionsskranke. Ved skranken kan klienterne identificere sig over for personalet og modtage oplysninger om serviceudbuddet. Ofte er modtagelsen også det sted, hvor der sælges hjælpematerialer og tilbehør. Skranken bør være udstyret med et teleslyngeanlæg forbundet til en mikrofon og andre lydkilder. Der bør være et venteværelse i naturlig forlængelse af modtagelsen, og venteværelset bør være adskilt fra de andre serviceområder Konsultation Der skal være et afsondret område til klientkonsultation. Det skal være adskilt fra modtagelsen/venteværelset på en sådan måde, at ventende klienter eller andre personer ikke kan overhøre samtaler mellem høreapparattilpasseren og klienten Audiometri Audiometrimålinger kan kun udføres kvalificeret i et lokale med de rette akustiske egenskaber, hvad angår efterklangstid og baggrundsstøj. Høretærskelniveauet ved brug af hovedtelefoner eller benledningsvibratorer skal kunne måles helt ned til 20 db HL for luftledning (30 db HL benledning), hvilket betyder, at baggrundsstøjniveauet skal overholde kravene i EN ISO , EN ISO og EN ISO Dette krav vil være overholdt, hvis der er en lydisolerende boks til toneaudiometrimålinger Høreapparattilpasning Høreapparattilpasning kræver også et kontrolleret akustisk miljø, selv om specifikationerne er mindre krævende, hvad angår baggrundsstøj. Høreapparattilpasningsområdet skal opfylde følgende krav: arealet skal mindst udgøre 10 m², og rumfanget 25 m³ efterklangstiden skal være kortere end 0,5 sek. ved 500 Hz et ækvivalent A-vægtet lydtrykniveau af baggrundsstøj under 40 db, når tilpasning foregår ingen dominerende rene toner i baggrundsstøjen. Høretilpasningsområdet kan også anvendes til toneaudiometri, hvis kravene til baggrundsstøjniveau overholdes. Ved taleaudiometri i lydfelter må baggrundsstøjen i undersøgelsesrummet ikke maskere talesignalerne. Der anbefales et kvasifrit lydfelt som specificeret i EN ISO (da)

20 EN 15927:2010 (E) Maintenance area The maintenance area is intended for service activities on hearing aids and other devices. It should be separated from the other areas. It shall be ensured that activities in the maintenance area do not disturb (noise, fumes, etc.) the activities in the audiometry and fitting areas. 4.4 Equipment requirements General In order to provide high quality services different types of equipment are needed for proper performance of the service processes and these are characterised in the subsequent subclauses. The equipment listed below shall be available as minimum requirement in order to provide the proper services. Means for documentation of measurement activity shall be available. Such means can be either paper based or computerized electronic records with print-out facilities. All equipment shall be CE marked Audiometric equipment For pure-tone audiometry an audiometer shall be used for testing of air-conduction as well as bone-conduction using masking when applicable. The audiometer should be capable of measuring with earphones as well as insert phones. The audiometer can be part of an integrated system with multiple functional modes. The audiometer shall be a pure-tone audiometer type 1 or type 2 fulfilling the requirements of EN The performance of this equipment shall be checked and calibrated according to EN ISO and the relevant parts of EN ISO 389. For speech audiometry, equipment fulfilling the requirements of EN shall be available. Power amplifier and loudspeaker shall be available if sound field speech audiometry is performed. The performance of this equipment shall be checked and calibrated according to EN ISO The maximum interval between objective periodical checks of the audiometric equipment shall not exceed 12 months. If national legislation calls for more frequent checks these shall be applied Equipment for otoscopy and ear-mould impressions For examination of the ear-canal and tympanic membrane otoscopic equipment shall be available. Equipment for taking ear-mould impression shall also be available: otoscope with ear specula of different sizes; moulding syringes or moulding gun with suitable compounds for making ear-mould impressions; eardrum protectors; hygienic products for hands and equipment Hearing aid programming equipment A computer system with suitable hardware and software for hearing aid programming and storing of relevant client and fitting data shall be available. 10

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Dansk standard DS/EN ISO 14731 1. udgave 2006-11-06 Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Welding coordination Tasks and responsibilities DS/EN ISO 14731:2006 København DS projekt: 55660 ICS: 25.160.01

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Dansk standard DS/EN 15927 2. udgave 2011-09-28 Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals DS/EN 15927 København DS projekt: M258696 ICS: 03.080.30;

Læs mere

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14468-2:2015 2. udgave 2015-04-29 Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Table tennis Part 2: Posts for net assemblies Requirements and test methods DS/EN 14468-2:2015

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Dansk Standard DS/EN 1335-1 2. udgave Godkendt: 2001-02-21 Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Office furniture Office work chair Part 1: Dimensions Determination of dimensions

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video Dansk standard DS/EN 62503 1. udgave 2008-10-31 Multimediekvalitet Metode til fastsættelse af synkronisering mellem lyd og billede Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and

Læs mere

Kvalitetsledelsessystemer Krav

Kvalitetsledelsessystemer Krav Dansk standard DS/EN ISO 9001 4. udgave 2008-12-09 Kvalitetsledelsessystemer Krav Quality management systems Requirements DS/EN ISO 9001 København DS projekt: M220000 ICS: 03.120.10 Første del af denne

Læs mere

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Dansk standard DS/EN ISO 9906 2. udgave 2012-06-08 Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1, 2

Læs mere

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Dansk standard DS/EN 12792 1. udgave 2003-12-17 Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Ventilation for buildings Symbols, terminology and graphical symbols DS/EN 12792 København

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

Alarmsystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkoblingsstik og kommunikation

Alarmsystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkoblingsstik og kommunikation Dansk standard DS/EN 50134-5 1. udgave 2004-12-03 Alarmsystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkoblingsstik og kommunikation Alarm systems Social alarm systems Part 5: Interconnections and communications

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Dansk Standard DS/EN 13183-2 1. udgave 2002-04-30 Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Moisture content of a piece of sawn timber Part 2: Estimation by electrical

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Dansk standard Tillæg DS/EN 60115-1:2011/ A11:2015 1. udgave 2015-05-18 Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Fixed resistors for use in electronic equipment Part

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Dansk standard DS/EN 61400-25-3 1. udgave 2007-04-27 Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Wind turbines

Læs mere

Steel castings Austenitic manganese steel castings

Steel castings Austenitic manganese steel castings Dansk standard DS/EN 10349 1. udgave 2009-11-05 Stålstøbegods Austenitisk manganstålstøbegods Steel castings Austenitic manganese steel castings DS/EN 10349 København DS projekt: M220956 ICS: 77.140.80

Læs mere

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Dansk standard DS/EN 62002-2 1. udgave 2006-12-12 Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Mobile and portable DVB-T/H radio access Part 2: Interface conformance

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr Dansk standard DS/EN ISO 4871 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4871:2009 Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Dansk standard DS/EN 61606-4 1. udgave 2007-02-08 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Audio and audiovisual

Læs mere

Karakteristikker af DAB-modtagere

Karakteristikker af DAB-modtagere Dansk Standard DS/EN 50248 2. udgave 2001-12-11 Karakteristikker af DAB-modtagere Characteristics of DAB receivers DS/EN 50248 København DS projekt: 42051 ICS: 33.160.20 33.160.25 Deskriptorer: lydudsendelse,tv-udsendelse,satellit-udsendelse,digitale

Læs mere

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value Dansk standard DS/EN 13431 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres i form af energiudnyttelse, herunder specifikation af mindstemål for brændværdi Packaging Requirements

Læs mere

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Dansk standard DS/EN ISO 9999 6. udgave 2007-12-19 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Assistive products for persons with disability Classification and

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Dansk standard DS/EN 60749-33 1. udgave 2004-04-29 Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Semiconductor devices Mechanical and

Læs mere

Control technology Rules for the designation of measuring instruments

Control technology Rules for the designation of measuring instruments Dansk standard DS/EN 62419 1. udgave 2009-03-10 Styringsteknologi Regler for benævnelse af måleinstrumenter Control technology Rules for the designation of measuring instruments DS/EN 62419 København DS

Læs mere

Elektroakustik Audiometrisk udstyr Del 3: Prøvningssignaler af kort varighed

Elektroakustik Audiometrisk udstyr Del 3: Prøvningssignaler af kort varighed Dansk standard DS/EN 60645-3 2. udgave 2007-08-03 Elektroakustik Audiometrisk udstyr Del 3: Prøvningssignaler af kort varighed Electroacoustics Audiometric equipment Part 3: Test signals of short duration

Læs mere

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Dansk standard DS/EN 15961 1. udgave 2012-01-06 Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Fertilizers Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium

Læs mere

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Dansk standard DS/EN 60958-1 3. udgave 2008-10-31 Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Digital audio interface Part 1: General DS/EN 60958-1 København DS projekt: M222433 ICS: 33.160.30 Første del

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Dansk standard DS/EN 1991-1-3 2. udgave 2007-06-22 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Eurocode 1 Actions on structures Part 1-3: General actions - Snow loads DS/EN

Læs mere

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 716-1 3. udgave 2008-10-09 Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Furniture Children's cots and folding cots for domestic use Part 1: Safety

Læs mere

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 581-1 2. udgave 2006-04-19 Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Outdoor furniture Seating and tables

Læs mere

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Dansk Standard DS/EN 1904 1. udgave Godkendt:2001-01-31 Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Precious metals The finenesses of solders used with precious metal jewellery

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel Dansk Standard DS/EN 3961 1. udgave Godkendt:2001-07-11 Flymateriel Aerospace series Gold base alloy AU-B40001 Filler metal for brazing-rolled foil DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007#

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007# Dansk standard DS/EN ISO 8501-4 1. udgave 2007-01-29 Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter Visuel vurdering af overfladens renhed Del 4: Karakterisering af overfladens

Læs mere

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Dansk standard DS/EN 80000-13 1. udgave 2008-08-22 Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Quantities and units Part 13: Information science and technology DS/EN 80000-13 København

Læs mere

Veksellad Ikke-stabelbare veksellad klasse C Dimensioner og generelle krav

Veksellad Ikke-stabelbare veksellad klasse C Dimensioner og generelle krav Dansk standard DS/EN 284 2. udgave 2007-04-27 Veksellad Ikke-stabelbare veksellad klasse C Dimensioner og generelle krav Swap bodies Non-stackable swap bodies of class C Dimensions and general requirements

Læs mere

Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse

Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse Dansk standard DS/EN ISO 9004 2. udgave 2009-11-12 Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse Managing for the sustained success of an organization A quality management

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse

Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse Dansk Standard DS/EN 13417-1 1. udgave 2001-11-07 Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse Reinforcement Specifications for woven fabrics Part 1: Designation DS/EN 13417-1 København

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine

Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine Dansk standard DS/EN 16293 1. udgave 2013-04-03 Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine Packaging Glass Packaging Deep BVS finishes for still wines DS/EN 16293 København DS

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Dansk standard DS/EN 61970-453 1. udgave 2008-09-26 Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Energy management system application

Læs mere

Elastiske gulvbelægninger Halvfleksible pvc-fliser Specifikation

Elastiske gulvbelægninger Halvfleksible pvc-fliser Specifikation Dansk standard DS/EN 654 3. udgave 2011-06-14 Elastiske gulvbelægninger Halvfleksible pvc-fliser Specifikation Resilient floor coverings Semi-flexible polyvinyl chloride tiles Specification DS/EN 654 København

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Dansk standard DS/EN 14130 1. udgave 2003-07-15 Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Foodstuffs Determination of vitamin C by HPLC DS/EN 14130 København DS projekt: 46748 ICS: 67.050 Deskriptorer:

Læs mere

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Dansk standard DS/EN 80000-14 1. udgave 2009-05-27 Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Quantities and units Part 14: Telebiometrics related to human physiology

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13430 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres ved materialegenanvendelse Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling DS/EN

Læs mere

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Dansk Standard DS/EN 61703 1. udgave 2002-05-01 Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Mathematical expressions for reliability,availability,

Læs mere

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Dansk standard DS/EN 61995-2 1. udgave 2009-06-10 Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Devices for the connection of luminaires for household

Læs mere

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM)

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM) Dansk standard DS/EN 60300-3-11 1. udgave 2009-12-10 Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM) Dependability management Part 3-11: Application

Læs mere

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Dansk standard Tillæg DS/EN 60958-1/A1 1. udgave 2014-09-02 Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Digital audio interface Part 1: General DS/EN 60958-1/A1 København DS projekt: M277911 ICS: 33.160.30

Læs mere

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Dansk standard DS/EN 409 2. udgave 2009-06-24 Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Timber structures Test methods Determination of the yield moment of dowel type fasteners DS/EN 409 København

Læs mere

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Dansk standard DS/EN 60706-3 1. udgave 2007-02-02 Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Maintainability of equipment Part 3: Verification and collection,

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Dansk standard DS/EN 61606-3 1. udgave 2008-12-12 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Audio and audiovisual

Læs mere

Ikke-destruktiv prøvning Penetrantog magnetpulverprøvning ved brug af blåt lys

Ikke-destruktiv prøvning Penetrantog magnetpulverprøvning ved brug af blåt lys DS-information DS/CEN/TR 16638 1. udgave 2014-02-26 Ikke-destruktiv prøvning Penetrantog magnetpulverprøvning ved brug af blåt lys Non-destructive testing Penetrant and magnetic particle testing using

Læs mere

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af vigtige ydelseskriterier Del 1: Projektorer med fast opløsning

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af vigtige ydelseskriterier Del 1: Projektorer med fast opløsning Dansk standard DS/EN 61947-1 1. udgave 2003-01-29 Elektronisk projektion Måling og dokumentation af vigtige ydelseskriterier Del 1: Projektorer med fast opløsning Electronic projection Measurement and

Læs mere

Kosmetik Mikrobiologi Vurdering af et kosmetikprodukts antimikrobielle beskyttelse

Kosmetik Mikrobiologi Vurdering af et kosmetikprodukts antimikrobielle beskyttelse Dansk standard DS/EN ISO 11930 1. udgave 2012-04-25 Kosmetik Mikrobiologi Vurdering af et kosmetikprodukts antimikrobielle beskyttelse Cosmetics Microbiology Evaluation of the antimicrobial protection

Læs mere

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 2: Flame spraying including HVOF

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 2: Flame spraying including HVOF Dansk standard DS/EN 1395-2 1. udgave 2007-02-27 Termisk sprøjtning Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr Del 2: Flammesprøjtning inklusive HVOF Thermal spraying Acceptance inspection of thermal

Læs mere

Udstyr til vintertjeneste Snerydningsmaskiner med roterende værktøj Specifikation og rydningskapacitet

Udstyr til vintertjeneste Snerydningsmaskiner med roterende værktøj Specifikation og rydningskapacitet Dansk standard DS/EN 15906 1. udgave 2012-01-10 Udstyr til vintertjeneste Snerydningsmaskiner med roterende værktøj Specifikation og rydningskapacitet Winter maintenance equipment Snow removal machines

Læs mere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Dansk standard DS/EN 60747-16-3 1. udgave 2002-09-23 Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Semiconductor devices Part 16-3: Microwave integrated circuits Frequency

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Bitumen and bituminous binders Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method

Bitumen and bituminous binders Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method Dansk standard DS/EN 13589 2. udgave 2008-05-23 Bitumen og bituminøse bindemidler Bestemmelse af modificeret bitumens trækstyrke ved hjælp af "force ductility" Bitumen and bituminous binders Determination

Læs mere

Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements

Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements Dansk standard DS/EN 15456 1. udgave 2008-05-13 Varmekedler Varmegeneratorers elforbrug Systemafgrænsning Målinger Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements

Læs mere

Metoder til prøvning af byggesten til murværk Del 21: Bestemmelse af teglog kalksandstens vandabsorption ved hjælp af absorption med koldt vand

Metoder til prøvning af byggesten til murværk Del 21: Bestemmelse af teglog kalksandstens vandabsorption ved hjælp af absorption med koldt vand Dansk standard DS/EN 772-21 1. udgave 2011-06-27 Metoder til prøvning af byggesten til murværk Del 21: Bestemmelse af teglog kalksandstens vandabsorption ved hjælp af absorption med koldt vand Methods

Læs mere

Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand

Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand Dansk standard DS/EN 1173 2. udgave 2008-05-14 Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand Copper and copper alloys Material condition designation DS/EN 1173 København DS projekt: M222779

Læs mere

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af kriterier for nøgledata Del 2: Projektorer med variabel opløsning

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af kriterier for nøgledata Del 2: Projektorer med variabel opløsning Dansk Standard DS/EN 61947-2 1. udgave 2002-07-08 Elektronisk projektion Måling og dokumentation af kriterier for nøgledata Del 2: Projektorer med variabel opløsning Electronic projection Measurement and

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13590

Dansk standard DS/EN 13590 Dansk standard DS/EN 13590 1. udgave 2003-06-30 Emballage Bæreposer af fleksibelt materiale til transport af dagligvarer Generelle egenskaber og prøvningsmetoder til bestemmelse af volumen og bæreevne

Læs mere

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns Dansk standard DS/EN 14621 1. udgave 2005-12-21 Textiler Multifilamentgarner Prøvningsmetoder til teksturerede og ikke-teksturerede multifilamentgarner Textiles Multifilament yarns Methods of test for

Læs mere

Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri

Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri Dansk standard DS/EN 10357 1. udgave 2014-01-09 Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri Austenitic, austenitic-ferritic

Læs mere

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 3: Arc spraying

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 3: Arc spraying Dansk standard DS/EN 1395-3 1. udgave 2007-02-27 Termisk sprøjtning Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr Del 3: Lysbuesprøjtning Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Jernbaneudstyr Udvendigt synligt og hørbart advarselsudstyr til højhastighedstog

Jernbaneudstyr Udvendigt synligt og hørbart advarselsudstyr til højhastighedstog Dansk standard DS/EN 15153-2 1. udgave 2007-05-31 Jernbaneudstyr Udvendigt synligt og hørbart advarselsudstyr til højhastighedstog Del 2: Advarselshorn Railway applications External visible and audible

Læs mere

Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning

Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning Dansk Standard DS/EN 1848-2 1. udgave Godkendt:2001-06-01 Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning Flexible sheets for waterproofing

Læs mere

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Dansk standard DS/EN 15007 1. udgave 2007-01-23 Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Metal aerosol containers Tinplate containers Dimensions of two and

Læs mere

Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode

Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode Dansk Standard DS/EN ISO 1120 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode Conveyor belts

Læs mere

Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine

Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine Dansk standard DS/EN ISO 19954 1. udgave 2003-10-31 Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine Footwear Test methods for whole shoe Washability in a domestic washing machine DS/EN

Læs mere

Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning

Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning Dansk standard DS/EN 13973 1. udgave 2002-11-28 Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning Rigid plastics containers Method for determination of drainability DS/EN 13973 København DS projekt:

Læs mere

Professionelle serviceydelser i solarier Del 1: Krav til uddannelse af medarbejdere

Professionelle serviceydelser i solarier Del 1: Krav til uddannelse af medarbejdere Dansk standard DS/EN 16489-1 1. udgave 2014-05-12 Professionelle serviceydelser i solarier Del 1: Krav til uddannelse af medarbejdere Professional indoor UV exposure services Part 1: Requirements for the

Læs mere

Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler

Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler Dansk standard DS/EN 14952 1. udgave 2006-05-05 Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler Surfaces for sports areas Determination of water absorption of unbound minerals

Læs mere

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Dansk standard DS/EN 61788-10 2. udgave 2006-12-11 Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Superconductivity Part 10:

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer Del 1: Generelle krav

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer Del 1: Generelle krav Dansk standard Tillæg DS/EN 50085-1/A1 1. udgave 2013-08-14 Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer Del 1: Generelle krav Cable trunking systems and cable ducting systems for

Læs mere