Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN udgave Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals

2 DS/EN København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: EN 15927:2010. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN 15927:2010 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN August 2010 ICS Services offerts par les audioprothésistes English Version Services offered by hearing aid professionals This European Standard was approved by CEN on 12 June Dienstleistungen in der Hörakustik CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 15927:2010: E

4 EN 15927:2010 (E) Contents Page Foreword...3 Introduction Scope Normative references Terms and definitions Service preconditions Hearing aid provision process Quality management system Annex A (normative) Minimum competencies of the hearing aid professional Annex B (informative) Recommendation for an appropriate organization of education and training for hearing aid professionals Annex C (informative) Recommendation for client information on fitting process Bibliography

5 DS/EN 15927:2011 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Indledning Anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Serviceforudsætninger Procedure for høreapparatbehandling Kvalitetsstyringssystem Anneks A (normativt) Høreapparattilpasserens minimumkompetencer Anneks B (informativt) Anbefaling vedrørende tilrettelæggelse af uddannelse og træning af høreapparattilpassere Anneks C (informativt) Anbefaling vedrørende klientoplysninger om tilpasningsforløbet Bibliografi (da)

6 EN 15927:2010 (E) Foreword This document (EN 15927:2010) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 380 Project Committee - Hearing aid specialist services, the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2011, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by February Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. 3

7 DS/EN 15927:2011 Forord Dette dokument (EN 15927:2010) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 380, Project Committee Hearing aid specialist services, hvis sekretariat varetages af AFNOR. Denne europæiske standard skal inden februar 2011 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest februar Der gøres opmærksom på, at dele af denne standard eventuelt kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/ eller CENELEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 3 (da)

8 EN 15927:2010 (E) Introduction This European Standard provides a set of minimum requirements for the essential elements of the service provision. Furthermore, recommendations for other aspects of good practice are provided. Emphasis is placed on defining requirements for the elements of the service provision where the quality of the service offered is not readily assessed by the average client. Certain aspects of the service delivery by hearing aid professionals are likely to be covered by other already existing standards. These may be other European Standards in their national implementation or local standards that implement certain national requirements. Examples of such aspects are Business certificates, occupational safety and hygiene requirements, confidentiality and data protection. The quality of the service delivered by hearing aid professionals is also influenced by how the service delivery is managed in terms of staff behaviour and motivation, design and layout of facilities, choice of suppliers and products. The quality of the service delivered by hearing aid professionals relies on the personnel, their competencies and their motivation. Management plays an essential role. Quality requires the initial and continuing training of all the personnel, and an ongoing exchange of multidisciplinary expertise. Such management and availability play an important role, but falls outside the scope of this European Standard. 4

9 DS/EN 15927:2011 Indledning Denne europæiske standard indeholder en række minimumkrav til væsentlige elementer i serviceydelsen. Endvidere gives der anbefalinger for andre aspekter af god praksis. Der er lagt vægt på at definere kravene til de elementer i serviceydelsen, hvor kvaliteten af den serviceydelse, der tilbydes, ikke umiddelbart kan vurderes af gennemsnitsklienten. Visse aspekter af høreapparattilpassernes serviceleverance dækkes sandsynligvis allerede af andre eksisterende standarder. Dette kan være andre europæiske standarder i deres nationale implementering eller lokale standarder, som implementerer visse nationale krav. Eksempler på sådanne aspekter er virksomhedscertifikater, sikkerheds- og hygiejnekrav på arbejdspladsen, fortrolighed og databeskyttelse. Kvaliteten af de serviceydelser, der tilbydes af høreapparattilpassere, er også påvirket af, hvordan serviceleverancen håndteres i relation til medarbejderadfærd og -motivation, design og indretning af faciliteter, valg af leverandører og produkter. Kvaliteten af den serviceydelse, som høreapparattilpasserne tilbyder, afhænger af personalet, dets kompetencer og motivation. Ledelse spiller en væsentlig rolle. Kvaliteten afhænger af en basisuddannelse samt videreuddannelse af hele personalet og løbende tværfaglig udveksling af viden. Ledelse og tilgængelighed spiller en vigtig rolle, men falder uden for denne europæiske standards anvendelsesområde. 4 (da)

10 EN 15927:2010 (E) 1 Scope This European Standard applies to the services offered by hearing aid professionals in their efforts to provide benefit for their clients. This European Standard specifies the process of hearing aid provision from the first client contact to the long term follow-up. This European Standard also defines requirements for education, facilities, equipment and code of conduct. A quality management system with the overall objective of securing client satisfaction and covering the elements of the service is also an essential part of the requirements. This European Standard centres on the services offered to the majority of clients with hearing impairment. Certain groups of hearing impaired such as children, persons with other disabilities or persons with implantable devices may require services beyond what is covered in this European Standard. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN , Electroacoustics Hearing aids Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes Magnetic field strength EN , Electroacoustics Hearing aids Part 7: Measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality assurance purposes EN , Electroacoustics Audiological equipment Part 1: Pure-tone audiometers EN , Audiometers Part 2: Equipment for speech audiometry EN , Electroacoustics Audiometric equipment Part 5: Instruments for the measurement of aural acoustic impedance/admittance EN 61669, Electroacoustics Equipment for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids EN , Electroacoustics Sound level meters Part 1: Specifications EN ISO 389-1, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:1998) EN ISO 389-2, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994) EN ISO 389-3, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators (ISO 389-3:1994) EN ISO 389-4, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994) EN ISO 389-8, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones (ISO 389-8:2004) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry (ISO :1989) 5

11 DS/EN 15927: Anvendelsesområde Denne europæiske standard gælder for de serviceydelser, som tilbydes af høreklinikker i deres bestræbelser på at skabe udbytte for klienterne. Denne europæiske standard angiver proceduren for høreapparatbehandling fra den første kontakt med klienten til opfølgningen på længere sigt. Denne europæiske standard indeholder også krav til uddannelse, faciliteter, udstyr samt regler for god adfærd. En væsentlig del af kravene omfatter også et kvalitetsstyringssystem med det overordnede formål at sikre kundetilfredshed og dække elementerne i serviceydelsen. Denne europæiske standard fokuserer på de ydelser, der tilbydes størsteparten af klienter med hørenedsættelse. Enkelte grupper af hørehæmmede, som for eksempel børn, personer med andre lidelser eller personer med implantater, kan have behov for ydelser ud over det, som er dækket af denne europæiske standard. 2 Normative referencer Følgende dokumenter er absolut nødvendige for anvendelsen af dette dokument. For daterede referencer gælder kun den nævnte udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af det pågældende dokument (med tillæg). EN , Electroacoustics Hearing aids Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes Magnetic field strength EN , Electroacoustics Hearing aids Part 7: Measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality assurance purposes EN , Electroacoustics Audiological equipment Part 1: Pure-tone audiometers EN , Audiometers Part 2: Equipment for speech audiometry EN , Electroacoustics Audiometric equipment Part 5: Instruments for the measurement of aural acoustic impedance/admittance EN 61669, Electroacoustics Equipment for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids EN , Electroacoustics Sound level meters Part 1: Specifications EN ISO 389-1, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:1998) EN ISO 389-2, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994) EN ISO 389-3, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators (ISO 389-3:1994) EN ISO 389-4, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994) EN ISO 389-8, Acoustics Reference zero for the calibration of audiometric equipment Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones (ISO 389-8:2004) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry (ISO :1989) 5 (da)

12 EN 15927:2010 (E) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals (ISO :2009) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 3: Speech audiometry (ISO :1996) ISO 12124, Acoustics Procedures for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids ISO 16832, Acoustics Loudness scaling by means of categories 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 3.1 hearing aid professional audiologically competent person who professionally assesses hearing, selects, fits and delivers hearing systems and rehabilitation services to persons with hearing loss 3.2 hearing impaired person with hearing impairment having complete or partial loss of the ability to hear from one or both ears NOTE The level of impairment can be mild, moderate, severe or profound. 3.3 client person with a hearing impairment being serviced by a hearing aid professional 3.4 hearing aid device based on electro-acoustic or electro-magnetic systems, placed outside or inside the ear and designed to amplify and process sounds in order to compensate for a hearing loss 3.5 ear-mould individually customised or selected mechanical-acoustical coupling between a hearing aid and the ear canal 3.6 hearing system integral and customised system consisting of one or two hearing aids, ear-moulds and related components such as a remote control or interfaces to other information or communication systems 3.7 hearing profile comprehensive account for a client's auditory problems, social situation, activity limitations, needs and expectations 3.8 fitting systematic procedure for adapting a hearing system to compensate for hearing loss 3.9 pre-setting adjustment of a hearing aid using a prescriptive rule and relevant audiological data 6

13 DS/EN 15927:2011 EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrowband test signals (ISO :2009) EN ISO , Acoustics Audiometric test methods Part 3: Speech audiometry (ISO :1996) ISO 12124, Acoustics Procedures for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids ISO 16832, Acoustics Loudness scaling by means of categories. 3 Termer og definitioner I dette dokument gælder følgende termer og definitioner: 3.1 høreapparattilpasser audiologisk kompetent person, som professionelt vurderer hørelsen, udvælger, tilpasser og udleverer høreapparatsystemer og udbyder rehabiliteringsydelser til personer med høretab 3.2 hørehæmmet person med hørenedsættelse, der har helt eller delvist tab af evnen til at høre med ét eller begge ører NOTE Hørenedsættelsen kan være mild, moderat, svær eller meget svær. 3.3 klient person med hørenedsættelse, der betjenes af en høreapparattilpasser 3.4 høreapparat apparat baseret på elektroakustiske eller elektromagnetiske systemer, placeret bag eller i øret og beregnet til at forstærke og udsende lyde for at kompensere for et høretab 3.5 øreprop individuelt tilpasset eller udvalgt mekanisk-akustisk forbindelse mellem et høreapparat og øregangen 3.6 høreapparatsystem integreret og tilpasset system bestående af et eller flere høreapparater, ørepropper og tilhørende komponenter som for eksempel fjernbetjening eller tilslutning til andre informations- eller kommunikationssystemer 3.7 høreprofil detaljeret beskrivelse af en klients høreproblemer, sociale situation, aktivitetsbegrænsninger, behov og forventninger 3.8 tilpasning systematisk procedure for tilpasning af et høreapparatsystem for at kompensere for høretab 3.9 forudindstilling justering af et høreapparat baseret på en foreskreven regel og relevante audiologiske data 6 (da)

14 EN 15927:2010 (E) 3.10 fine-tuning adjustment of the hearing system to best match the needs and preferences of the hearing impaired 3.11 auditory training set of procedures, exercises and tests used to improve a hearing impaired person's auditory performance 3.12 fitting system set of devices typically comprising a PC, fitting software and a programming interface used to adjust hearing aids 3.13 practice unit physical location where services are delivered by a hearing aid professional 3.14 rehabilitation systematic process for improving hearing abilities and communication skills through education, training and instruction after hearing system fitting 4 Service preconditions 4.1 General In order to provide a quality service, certain preconditions and applicable national laws and regulations shall be fulfilled. These essential preconditions fall in four categories: a) educational requirements specifying the competencies that shall be required to perform the services; b) facility requirements specifying how the appropriate environment shall be for the proper delivery of the services; c) equipment requirements specifying what the necessary equipment for performing the services shall be; d) ethical recommendations specifying what the ethical framework and code of conduct should be. 4.2 Educational requirements General This subclause specifies the competencies required for performing the hearing aid provision processes that are described in Clause 5 of the service specifications. The competencies of the persons delivering the service are very important for the quality of the service and shall be rooted in proper initial and continued education from recognized educational institutions as well as relevant practical skills obtained in a structured process. In general, delegation of tasks to staff without the required education shall not be allowed. Some national regulations may allow for more than one type of staff to be allowed to perform certain tasks in accordance with their specific educational background. The overall responsibility of the service provision shall rest with a person having the educational background specified in

15 DS/EN 15927: finjustering justering af høreapparatsystemet, så det bedst matcher behov og præferencer hos den hørehæmmede 3.11 høretræning en række procedurer, øvelser og test for at forbedre en hørehæmmet persons høreevne 3.12 tilpasningssystem en række anordninger, som typisk omfatter en pc, tilpasningssoftware og et programmeringsinterface til justering af høreapparater 3.13 høreklinik fysisk sted, hvor ydelsen leveres af en høreapparattilpasser 3.14 rehabilitering systematisk proces for at forbedre høreevne og kommunikationsfærdigheder gennem uddannelse, træning og instruktion efter høreapparatsystemtilpasning 4 Serviceforudsætninger 4.1 Generelt Visse forudsætninger og gældende nationale love og forskrifter skal overholdes for at kunne levere kvalitetsydelser. Disse væsentlige forudsætninger kan inddeles i fire kategorier: a) uddannelsesmæssige krav, som angiver de kompetencer, der kræves for at udføre ydelserne b) krav til faciliteter, som angiver, hvordan det rigtige miljø bør være, for at ydelsen kan udføres korrekt c) krav til udstyr, som angiver, hvilket udstyr der er nødvendigt for at udføre ydelserne d) etiske anbefalinger, som angiver etiske rammer og regler for god adfærd. 4.2 Uddannelsesmæssige krav Generelt Dette punkt beskriver de kompetencer, der kræves for at udføre høreapparatbehandlingen som beskrevet under punkt 5 i servicespecifikationerne. Behandlerens kompetencer er meget vigtige for ydelsens kvalitet og bør være baseret på relevant basisuddannelse og videreuddannelse fra anerkendte uddannelsesinstitutioner samt relevante praktiske kompetencer, der er tilegnet i et struktureret forløb. Generelt er det ikke tilladt at delegere opgaver til personale, som ikke har den nødvendige uddannelse. Nogle landes nationale love kan tillade, at medarbejdere, som ikke har den fulde uddannelsesmæssige baggrund, kan udføre visse opgaver i overensstemmelse med deres specifikke uddannelsesmæssige baggrund. Det overordnede ansvar for serviceydelsen skal ligge hos en person med den uddannelsesmæssige baggrund, der er angivet i (da)

16 EN 15927:2010 (E) In order to facilitate the acquisition of practical skills practice units may include trainees from educational programs in their staff. Services performed by trainees shall take place under the supervision of the hearing aid professional that shall be present at the premises and who remains responsible for the activities Requirements for hearing aid professionals A robust foundation of knowledge and proficiencies in audiology and acoustics is a vital necessity for providing hearing and communication rehabilitation which meets the clients' needs and expectations and the current standards of technological and medical progress. The hearing aid professionals shall actively seek information and training for state-of-the-art hearing and communication systems and their proper application. In order to be in compliance with this European Standard the hearing aid professional shall hold qualifications recognised by applicable national laws and regulations concerning hearing aid services. The qualifications should correspond to point (d) of article 11 in Directive 2005/36/EC. However, as a minimum the qualifications shall correspond to a degree of Article 11 point (c) of this directive. If no national regulations exist a degree equivalent to European Qualification Framework (EQF) level-5 (EU 2008/C111/01) should be required. If national regulations are changed to require an EQF-level-5 education, the requirement shall be valid only from date of publication. The skills and competencies to be acquired from a sufficient education are outlined in Annex A Continued education requirements for hearing aid professionals In order to continuously ensure high quality service provision the hearing aid professional shall keep current with the developments in the field of audiology, hearing aid technology, methods and procedures as well as related products. Such additional education can be achieved in several ways such as short courses, workshops, training seminars and conferences. A minimum of 20 hours per year of a hearing aid professional's working time shall be devoted to continuing education. 4.3 Facility requirements General The service units where hearing aid professionals deliver their services may vary considerably with regard to size, placement and surroundings in accordance with national preferences and legislation. Regardless of such differences, the facilities of the practice unit shall meet standards that ensure proper performance of the services. In keeping with the service process descriptions in Clause 5 the following service areas shall be available: reception area; counselling area; audiometry area; fitting area; maintenance area. 8

17 DS/EN 15927:2011 Med henblik på at gøre det lettere at tilegne sig praktiske færdigheder kan klinikpersonalet omfatte elever fra uddannelsesprogrammer. Serviceydelser, der udføres af elever, skal finde sted under tilsyn af høreapparattilpasseren, som skal være til stede i lokalet, og som er ansvarlig for aktiviteterne Krav til høreapparattilpassere Et solidt fundament af viden og ekspertise inden for audiologi og akustik er absolut nødvendigt for at kunne tilbyde høre- og kommunikationsrehabilitering, som lever op til klienternes behov og forventninger, og som gør brug af de seneste resultater af udviklingen inden for de relevante teknologiske og medicinske områder. Høreapparattilpasserne skal aktivt søge oplysninger og efteruddannelse inden for de nyeste høre- og kommunikationssystemer og den korrekte anvendelse heraf. Hvis denne europæiske standard skal overholdes, skal høreapparattilpasserne besidde kvalifikationer, som er anerkendt af gældende nationale love og forskrifter i relation til høreapparatydelser. Kvalifikationerne bør svare til pkt. d) i artikel 11 i direktiv 2005/36/EF. Dog skal kvalifikationerne som minimum svare til en uddannelsesgrad i artikel 11, pkt. c) i dette direktiv. Hvis der ikke findes nationale love, bør en grad svarende til niveau 5 i EQF (EU 2008/C111/01) kræves. Hvis nationale bestemmelser ændres, så der kræves en EQF-niveau-5-uddannelse, skal kravet først være gyldigt fra offentliggørelsesdatoen. De færdigheder og kompetencer, som skal opnås gennem en passende uddannelse, fremgår af anneks A Krav til høreapparattilpassere om videreuddannelse For til enhver tid at sikre høj kvalitet i serviceydelsen skal høreapparattilpasseren løbende holde sig ajour med udviklingen inden for audiologi, høreapparatteknologi, -metoder og -procedurer samt relaterede produkter. Sådan efteruddannelse kan tages på flere forskellige måder, for eksempel i form af deltagelse i korte kurser, workshops, uddannelsesseminarer og konferencer. En høreapparattilpasser skal bruge mindst 20 timer årligt af sin arbejdstid til videreuddannelse. 4.3 Krav til faciliteter Generelt Høreklinikkerne, som høreapparattilpassere leverer deres serviceydelser i, kan være meget forskellige med hensyn til størrelse, placering og omgivelser ifølge nationale præferencer og lovgivning. Uanset sådanne forskelle skal faciliteterne på høreklinikken leve op til standarder, der sikrer, at serviceydelsen kan udføres korrekt. I overensstemmelse med beskrivelserne af serviceprocessen i pkt. 5 skal en høreklinik omfatte følgende områder: modtagelse konsultation audiometri høreapparattilpasning service og reparation. 8 (da)

18 EN 15927:2010 (E) The service provider shall ensure that the service is fully accessible to the clients, e.g.: it shall be easy to contact the service provider e.g. by telephone, SMS, telefax and/or ; the access to the practice unit shall be clearly signed; public information about contact and opening hours shall be given. The facilities should be adequately designed for persons with hearing disabilities. The design should also be adequate for persons with other disabilities, e.g. impaired vision and impaired mobility. It is recommended that the rooms should have low reverberation time, low ambient noise level and good lighting facilitating lip reading and sign language Reception When entering the practice unit a reception desk should be readily available. At the reception, clients can identify themselves to the personnel and be advised about the service options. Often the reception is naturally coinciding with the desk where sales of consumables and accessories take place. The desk should be equipped with an induction loop system connected to a microphone and other audio sources. A waiting area should be naturally connected with the reception area and separated from the other service areas Counselling area A secluded area for counselling of clients shall be available. It shall be separated from the reception/waiting area in such a way that waiting clients or other persons cannot overhear conversations between the hearing aid professional and the client Audiometry area Audiometric measurements can only reliably be performed in an area with the correct acoustic properties in terms of reverberation time and ambient noise level. Hearing threshold levels using earphones or bone vibrators shall be measurable down to 20 db HL for air conduction (30 db HL bone conduction), which means that maximum ambient sound levels shall fulfil the requirements in EN ISO , EN ISO , and EN ISO This requirement can be fulfilled by a sound insulating cabin for pure tone audiometric measurements Fitting area Hearing aid fitting also requires a controlled acoustic environment although the specifications are less demanding in terms of ambient noise. The fitting area should fulfil the following requirements: a minimum surface area of 10 m 2 and a minimum volume of 25 m 3 ; reverberation time should be less than 0,5 s at 500 Hz; an equivalent A-weighted ambient sound pressure level of less than 40 db under operating conditions; no dominant pure-tone components in the background noise. The fitting area may also be used for pure-tone audiometry if the requirements on ambient noise levels are met. For sound field speech audiometry the ambient sound pressure levels in the test room shall not mask the speech signals. A quasi-free sound field as specified in EN ISO is recommended. 9

19 DS/EN 15927:2011 Udbydere af høreapparattilpasning skal sikre, at serviceydelsen er fuldt tilgængelig for klienterne, fx: skal det være let at kontakte udbyderen af høreapparattilpasning enten pr. telefon, sms, telefax og/eller skal adgangen til høreklinikken være tydeligt skiltet skal oplysninger om kontaktpersoner og åbningstider være offentligt tilgængelige. Faciliteterne bør være indrettet til personer med hørenedsættelse. Indretningen bør også tage hensyn til personer med andre handicap, fx nedsat syn og nedsat bevægelighed. Det anbefales, at lokalerne har kort efterklangstid, lavt baggrundsstøjniveau og gode lysforhold, der muliggør mundaflæsning og tegnsprog Modtagelse Når man træder ind i høreklinikken, bør der være en receptionsskranke. Ved skranken kan klienterne identificere sig over for personalet og modtage oplysninger om serviceudbuddet. Ofte er modtagelsen også det sted, hvor der sælges hjælpematerialer og tilbehør. Skranken bør være udstyret med et teleslyngeanlæg forbundet til en mikrofon og andre lydkilder. Der bør være et venteværelse i naturlig forlængelse af modtagelsen, og venteværelset bør være adskilt fra de andre serviceområder Konsultation Der skal være et afsondret område til klientkonsultation. Det skal være adskilt fra modtagelsen/venteværelset på en sådan måde, at ventende klienter eller andre personer ikke kan overhøre samtaler mellem høreapparattilpasseren og klienten Audiometri Audiometrimålinger kan kun udføres kvalificeret i et lokale med de rette akustiske egenskaber, hvad angår efterklangstid og baggrundsstøj. Høretærskelniveauet ved brug af hovedtelefoner eller benledningsvibratorer skal kunne måles helt ned til 20 db HL for luftledning (30 db HL benledning), hvilket betyder, at baggrundsstøjniveauet skal overholde kravene i EN ISO , EN ISO og EN ISO Dette krav vil være overholdt, hvis der er en lydisolerende boks til toneaudiometrimålinger Høreapparattilpasning Høreapparattilpasning kræver også et kontrolleret akustisk miljø, selv om specifikationerne er mindre krævende, hvad angår baggrundsstøj. Høreapparattilpasningsområdet skal opfylde følgende krav: arealet skal mindst udgøre 10 m², og rumfanget 25 m³ efterklangstiden skal være kortere end 0,5 sek. ved 500 Hz et ækvivalent A-vægtet lydtrykniveau af baggrundsstøj under 40 db, når tilpasning foregår ingen dominerende rene toner i baggrundsstøjen. Høretilpasningsområdet kan også anvendes til toneaudiometri, hvis kravene til baggrundsstøjniveau overholdes. Ved taleaudiometri i lydfelter må baggrundsstøjen i undersøgelsesrummet ikke maskere talesignalerne. Der anbefales et kvasifrit lydfelt som specificeret i EN ISO (da)

20 EN 15927:2010 (E) Maintenance area The maintenance area is intended for service activities on hearing aids and other devices. It should be separated from the other areas. It shall be ensured that activities in the maintenance area do not disturb (noise, fumes, etc.) the activities in the audiometry and fitting areas. 4.4 Equipment requirements General In order to provide high quality services different types of equipment are needed for proper performance of the service processes and these are characterised in the subsequent subclauses. The equipment listed below shall be available as minimum requirement in order to provide the proper services. Means for documentation of measurement activity shall be available. Such means can be either paper based or computerized electronic records with print-out facilities. All equipment shall be CE marked Audiometric equipment For pure-tone audiometry an audiometer shall be used for testing of air-conduction as well as bone-conduction using masking when applicable. The audiometer should be capable of measuring with earphones as well as insert phones. The audiometer can be part of an integrated system with multiple functional modes. The audiometer shall be a pure-tone audiometer type 1 or type 2 fulfilling the requirements of EN The performance of this equipment shall be checked and calibrated according to EN ISO and the relevant parts of EN ISO 389. For speech audiometry, equipment fulfilling the requirements of EN shall be available. Power amplifier and loudspeaker shall be available if sound field speech audiometry is performed. The performance of this equipment shall be checked and calibrated according to EN ISO The maximum interval between objective periodical checks of the audiometric equipment shall not exceed 12 months. If national legislation calls for more frequent checks these shall be applied Equipment for otoscopy and ear-mould impressions For examination of the ear-canal and tympanic membrane otoscopic equipment shall be available. Equipment for taking ear-mould impression shall also be available: otoscope with ear specula of different sizes; moulding syringes or moulding gun with suitable compounds for making ear-mould impressions; eardrum protectors; hygienic products for hands and equipment Hearing aid programming equipment A computer system with suitable hardware and software for hearing aid programming and storing of relevant client and fitting data shall be available. 10

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Dansk standard DS/EN 15927 2. udgave 2011-09-28 Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals DS/EN 15927 København DS projekt: M258696 ICS: 03.080.30;

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Dansk standard DS/EN 12811-1 1. udgave 2004-02-27 Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Temporary works equipment Part 1: Scaffolds Performance

Læs mere

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28 Dansk standard DS/EN 14736 1. udgave 2004-04-28 Rumfart Space product assurance Quality assurance for test centres DS/EN 14736 København DS projekt: 53691 ICS: 49.140 Deskriptorer: inspektion,definition,kvalitetssikring,pålidelighed,rumfartssikkerhed

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Dansk standard DS/EN 1546-3 1. udgave 1999-12-07 Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Identification card systems Inter-sector electronic

Læs mere

Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer

Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer Dansk standard DS/EN 50136-1 1. udgave 2012-02-20 Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer Alarm systems Alarm transmission systems and equipment

Læs mere

Teknisk keramik Keramiske kompositter, termofysiske egenskaber Del 3: Bestemmelse af specifik varmekapacitet

Teknisk keramik Keramiske kompositter, termofysiske egenskaber Del 3: Bestemmelse af specifik varmekapacitet Dansk standard DS/EN 1159-3 1. udgave 2003-05-22 Teknisk keramik Keramiske kompositter, termofysiske egenskaber Del 3: Bestemmelse af specifik varmekapacitet Advanced technical ceramics Ceramic composites,

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013 Dansk standard DS/EN 9300-014 1. udgave 2013-02-07 Flymateriel Aerospace series LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data Part 014:

Læs mere

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning DS-information DS/CEN/TR 15120 1. udgave 2005-08-15 Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning Tanks for transport of dangerous goods Guidance

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale Dansk standard DS/EN 14316-2 1. udgave 2007-04-02 Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale Thermal insulating products

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Dansk standard DS/EN 16194 1. udgave 2012-03-30 Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Mobile non-sewer-connected

Læs mere

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Dansk standard DS/EN 14906 1. udgave 2012-07-05 Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Leather Leather for automotive Test methods and testing parameters DS/EN 14906 København DS projekt:

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger Dansk standard Tillæg DS/EN 60335-2-95:2015/ A1:2015 1. udgave 2015-09-01 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer Dansk standard DS/EN 61557-6 2. udgave 2007-12-04 Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af

Læs mere

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Dansk standard DS/EN 16603-32-11 1. udgave 2014-09-12 Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Space engineering Modal survey assessment DS/EN 16603-32-11 København DS projekt: M274883 ICS: 49.140 Første

Læs mere

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Dansk Standard DS/EN 10160 1. udgave Godkendt:2000-02-18 Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Ultrasonic testing of steel flat product

Læs mere

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne Dansk standard DS/EN 50194-1 1. udgave 2009-02-10 Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne Electrical apparatus for the detection of

Læs mere

Kvalifikation af elinstallatører

Kvalifikation af elinstallatører DS-information DS/CLC/TS 50349 1. udgave 2005-07-07 Kvalifikation af elinstallatører Qualification of electrical installation contractors DS/CLC/TS 50349 København DS projekt: 42399 ICS: 03.100.30; 29.020

Læs mere

Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav

Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav DS-information DS/CLC/TS 50398 2. udgave 2009-03-16 Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav Alarm systems Combined and integrated alarm systems General requirements DS/CLC/TS

Læs mere

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay Dansk standard DS/EN 14166 1. udgave 2009-06-23 Fødevarer Bestemmelse af vitamin B6 ved mikrobiologisk prøvning Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay DS/EN 14166 København DS

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13496

Dansk standard DS/EN 13496 Dansk standard DS/EN 13496 2. udgave 2013-10-28 Termisk isolering i byggeriet Produkter Bestemmelse af de mekaniske egenskaber for glasfibernet som armering til kompositsystemer til facadeisolering med

Læs mere

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14511-3 4. udgave 2013-10-25 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder Air conditioners, liquid

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification Dansk standard DS/EN 13168 2. udgave 2009-01-23 Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af træuld (WW) Specifikation Thermal insulation products for buildings Factory made

Læs mere

Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller

Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller Dansk standard DS/EN 13481-2 2. udgave 2012-07-11 Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller Railway applications Track Performance requirements

Læs mere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-11: Særlige krav til tørretumblere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-11: Særlige krav til tørretumblere Dansk standard Tillæg DS/EN 60335-2-11:2010/A1:2015 1. udgave 2015-02-19 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-11: Særlige krav til tørretumblere Household and similar electrical

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping DS-information DS/CWA 16356-3 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping Guide

Læs mere

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer DS-information DS/CEN/TS 16555-1 1. udgave 2013-08-06 Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer Innovation Management Part 1: Innovation Management System DS/CEN/TS 16555-1 København DS projekt:

Læs mere

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske)

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) DS-information DS/CLC/TS 50131-2-6 1. udgave 2004-09-08 Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) Alarm systems Intrusion systems Part 2-6: Requirements for opening

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Industritruck Sikkerhed Dynamiske prøvninger til verifikation af sideværts stabilitet Gaffeltruck

Industritruck Sikkerhed Dynamiske prøvninger til verifikation af sideværts stabilitet Gaffeltruck Dansk standard DS/EN 16203 1. udgave 2014-06-11 Industritruck Sikkerhed Dynamiske prøvninger til verifikation af sideværts stabilitet Gaffeltruck Safety of Industrial Trucks Dynamic tests for verification

Læs mere

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 1: Specifikation for materialet før indbygning Dansk standard DS/EN 14316-1 1. udgave 2004-11-29 Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 1: Specifikation for materialet før indbygning Thermal insulation products

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14319-2:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14319-2:2013 Dansk standard DS/EN 14319-2 1. udgave 2013-01-23 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Hård polyurethanskum (PUR) og polyisocyanuratskum (PIR) formet in

Læs mere

Skrive-, kopi- og kontorpapir Krav til kopipapir til kopimaskiner

Skrive-, kopi- og kontorpapir Krav til kopipapir til kopimaskiner Dansk standard DS/EN 12281 1. udgave 2002-10-25 Skrive-, kopi- og kontorpapir Krav til kopipapir til kopimaskiner Printing and business paper Requirements for copy paper for dry toner imaging processes

Læs mere

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test)

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) DS-information DS/CLC/TR 50619 1. udgave 2014-02-26 Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) Guidance on how to conduct Round Robin Tests DS/CLC/TR 50619 København DS projekt: M277938

Læs mere

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003 Dansk standard DS/EN 1443 2. udgave 2003-05-01 Skorstene Generelle krav Chimneys General requirements DS/EN 1443 København DS projekt: 50256 ICS: 91.060.40 Deskriptorer: tolerancer,måling,specifikation,termisk

Læs mere

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Dansk standard DS/EN ISO 16133 1. udgave 2011-08-30 Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Soil quality Guidance on the establishment and maintenance of monitoring

Læs mere

Fritidsbåde Fastinstallerede brændstoftanke til benzin og diesel

Fritidsbåde Fastinstallerede brændstoftanke til benzin og diesel Dansk standard DS/EN ISO 21487 2. udgave 2012-12-12 Fritidsbåde Fastinstallerede brændstoftanke til benzin og diesel Small craft Permanently installed petrol and diesel fuel tanks DS/EN ISO 21487 København

Læs mere

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Dansk standard DS/EN 13245-2 1. udgave 2008-10-14 Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Plastics Unplasticized

Læs mere

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 1. udgave 2013-09-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Netværkssikkerhed Del 5: Sikring af kommunikation mellem netværk, der anvender virtuelle private netværk

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader

Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader Dansk standard DS/EN ISO 9444-2 1. udgave 2010-10-25 Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader Continuously hot-rolled stainless steel Tolerances

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad

Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad Dansk standard DS/EN 16329 1. udgave 2013-06-10 Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad Diesel and domestic heating fuels Determination of cold filter plugging

Læs mere

Prøvning af hærdnet beton Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning

Prøvning af hærdnet beton Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning Dansk standard DS/EN 12390-2 3. udgave 2009-05-06 Prøvning af hærdnet beton Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning Testing hardened concrete Part 2: Making and curing specimens

Læs mere

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Dansk standard DS/EN ISO 18674-1:2015 1. udgave 2015-06-22 Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Geotechnical investigation and testing Geotechnical

Læs mere

Arbejde under spænding Spændingsdetektorer Del 5: Spændingsdetekterende systemer

Arbejde under spænding Spændingsdetektorer Del 5: Spændingsdetekterende systemer Dansk Standard DS/EN 61243-5 1. udgave 2002-02-05 Arbejde under spænding Spændingsdetektorer Del 5: Spændingsdetekterende systemer Live working Voltage detectors Part 5: Voltage detecting systems (VDS)

Læs mere

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker Dansk standard DS/EN 14399-3 1. udgave 2005-04-08 Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker High-strenght

Læs mere

Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser

Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser Dansk standard DS/EN ISO 14738 4. udgave 2010-07-08 Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser Safety of machinery Anthropometric requirements for the design of workstations

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Dansk standard DS/EN 50607:2015 1. udgave 2015-01-19 Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Satellite signal distribution over a single coaxial cable Second generation

Læs mere

Innovationsledelse Del 3: Innovativ tænkning

Innovationsledelse Del 3: Innovativ tænkning DS-information DS/CEN/TS 16555-3:2014 1. udgave 2015-01-20 Innovationsledelse Del 3: Innovativ tænkning Innovation management Part 3: Innovation thinking DS/CEN/TS 16555-3:2014 København DS projekt: M286420

Læs mere

Transport services Logistics Glossary of terms

Transport services Logistics Glossary of terms Dansk standard DS/EN 14943 1. udgave 2006-01-06 Transport Logistik Terminologi Transport services Logistics Glossary of terms DS/EN 14943 København DS projekt: 55716 ICS: 01.040.03; 03.100.10; 03.220.01

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel DS-information Standard$ $ DS/CWA 16356-2 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Læs mere

3-d-scanningsmetodikker til internationalt kompatible databaser til antropometriske data

3-d-scanningsmetodikker til internationalt kompatible databaser til antropometriske data Dansk standard DS/EN ISO 20685 2. udgave 2010-08-17 3-d-scanningsmetodikker til internationalt kompatible databaser til antropometriske data 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer DS-information DS/CEN ISO/TS 17969:2015 1. udgave 2015-07-01 Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer Petroleum, petrochemical and natural gas industries

Læs mere

Dansk standard DS/EN 14399-9

Dansk standard DS/EN 14399-9 Dansk standard DS/EN 14399-9 1. udgave 2009-04-22 Befæstelseselementer Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte Del 9: System HR eller HV Samlinger med bolte og møtrikker med direkte tilspændingsindikatorer

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 45544-3 1. udgave Godkendt:2000-05-29

Dansk Standard DS/EN 45544-3 1. udgave Godkendt:2000-05-29 Dansk Standard DS/EN 45544-3 1. udgave Godkendt:2000-05-29 Luft på arbejdspladser. Elektriske apparater til direkte påvisning og direkte koncentrationsmåling af giftige gasser og dampe. Del 3: Funktionskrav

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Tandpleje Prøvningsmetoder til behandling af biofilmdannelse i vandtilførselssystemer til tandlægeapparatur

Tandpleje Prøvningsmetoder til behandling af biofilmdannelse i vandtilførselssystemer til tandlægeapparatur Dansk standard DS/EN ISO 16954:2015 1. udgave 2015-08-03 Tandpleje Prøvningsmetoder til behandling af biofilmdannelse i vandtilførselssystemer til tandlægeapparatur Dentistry Test methods for dental unit

Læs mere

Baggrund for revision af EN 450-1:2005+A1:2007 Flyveaske til beton

Baggrund for revision af EN 450-1:2005+A1:2007 Flyveaske til beton DS-information DS/CEN/TR 16443 1. udgave 2013-04-03 Baggrund for revision af EN 450-1:2005+A1:2007 Flyveaske til beton Backgrounds to the revision of EN 450-1:2005+A1:2007 Fly ash for concrete DS/CEN/TR

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Dansk standard DS/ISO 16844-2 1. udgave 2011-04-08 Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Road vehicles Tachograph systems Part 2: Electrical interface with recording

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Dansk standard DS/ISO/IEC 30111 1. udgave 2013-12-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Information technology Security techniques Vulnerability handling processes

Læs mere

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Dansk standard DS/ISO 15583 1. udgave 2005-07-14 Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Ships and marine technology Maritime standards list DS/ISO 15583 København DS projekt: M205531

Læs mere

Fødevarer Påvisning af bestrålede fødevarer ved brug af DEFT/APC Screeningsmetode

Fødevarer Påvisning af bestrålede fødevarer ved brug af DEFT/APC Screeningsmetode Dansk Standard DS/EN 13783 1. udgave 2002-01-31 Fødevarer Påvisning af bestrålede fødevarer ved brug af DEFT/APC Screeningsmetode Foodstuffs Detection of irradiated food using Direct Epifluorescent Filter

Læs mere

Vandundersøgelse Vejledning i overvågning af akvatiske makrofytter i strømmende vand

Vandundersøgelse Vejledning i overvågning af akvatiske makrofytter i strømmende vand Dansk standard DS/EN 14184 2. udgave 2014-04-08 Vandundersøgelse Vejledning i overvågning af akvatiske makrofytter i strømmende vand Water quality Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running

Læs mere

Tandpleje Ordliste til tandimplantatsystemer og relaterede procedurer

Tandpleje Ordliste til tandimplantatsystemer og relaterede procedurer Dansk standard DS/EN ISO 16443 1. udgave 2014-07-24 Tandpleje Ordliste til tandimplantatsystemer og relaterede procedurer Dentistry Vocabulary for dental implants systems and related procedure DS/EN ISO

Læs mere

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering DS-information DS/ISO/TS 14072:2015 1. udgave 2015-02-03 Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering Environmental management Life cycle

Læs mere

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Dansk standard DS/IEC 62851-5 1. udgave 2014-06-19 Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Alarm and electronic security systems Social alarm

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG

Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG Dansk standard DS/ISO 16684-2:2015 1. udgave 2015-01-22 Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG Graphic technology Extensible metadata

Læs mere

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17025 2. udgave 2005-06-10 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17021 3. udgave 2011-04-01 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Conformity assessment Requirements for bodies

Læs mere

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Dansk Standard DS/ISO 10015 1. udgave 2000-08-30 Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Quality Management Guidelines for training DS/ISO 10015 København DS Projekt: 29829 ICS: 03.120.10 Deskriptorer:

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Dansk standard DS/ISO/IEC 27005 1. udgave 2008-06-20 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystem for risikostyring Information technology Security techniques Information security risk management

Læs mere

Informationsteknologi IT-styring i organisationer

Informationsteknologi IT-styring i organisationer Dansk standard DS/ISO/IEC 38500:2015 2. udgave 2015-02-18 Informationsteknologi IT-styring i organisationer Information technology Governance of IT for the organization DS/ISO/IEC 38500:2015 København

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Dansk standard DS/EN 1990 2. udgave 2007-07-27 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode Basis of structural design DS/EN 1990 København DS projekt: M223984 ICS: 91.070.10;

Læs mere