Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune"

Transkript

1 Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester Jens Christian Gjesing Direktør Willy Feddersen Borgmester Egon Fræhr Borgmester Aase Nygaard (næstformand) Kommunaldirektør Søren Bonde Hansen Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Gylling Haahr Direktør Bent Peter Larsen Borgmester Erik Nørreby Politidirektør Jørgen Meyer (formand) Vicepolitidirektør Lene V. Roesen Chefpolitiinspektør Thomas Prip Politiinspektør Lars Bræmhøj Politikommissær Christian Østergaard Sekretariatschef Mikkel Cramer (sekretær) Afbud: Borgmester Johnny Søttrup Kommunaldirektør Otto Jespersen Kommunaldirektør Ole Slot Kst kommunaldirektør Annette Simmelsgaard Tønder Kommune Tønder Kommune Haderslev Kommune Haderslev Kommune Vejen Kommune Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Varde Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Syd- og Sønderjyllands Politi () Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Vejen Kommune Fanø Kommune Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat 3. Oplæg fra Tønder Kommune: Projekt i byen helt sikkert 4. Siden sidst - bordrunde 5. Indstilling til Kredsrådet om tilslutning til iværksættelse af projekter i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. 6. Forebyggelse af tricktyverier i beboelse 7. Status på arbejde i arbejdsgrupper - Ansøgninger i forbindelse med byfester ved Haderslev Kommune

2 - Urolige personer på servicekontorer ved Sønderborg Kommune 8. Orientering om igangværende projekter 9. Kriminalstatistik 10. Eventuelt 11. Næste møder 1. Velkomst Borgmester Laurids Rudebeck og politidirektør Jørgen Meyer bød begge velkommen til kredsrådsmødet. 2. Godkendelse af referat Referat af kredsrådsmøde nr. 1/2012 er udsendt. Referatet blev godkendt. 3. Oplæg fra Tønder Kommune Projekt: I byen helt sikkert ved ungdomsskoleleder Mikkel Brander og direktør Viggo Christensen Ungdomsskoleleder Mikkel Brander gav en status for projektet I byen helt sikkert i Tønder. Hele grundtanken med projektet var at skabe et trygt natteliv uden stoffer, vold og våben. Projektet skulle gerne være med til at give det signal, at det var trygt at gå i byen i Tønder. Samtidig skulle projektet skabe et netværk af lokale restauratører, der kunne arbejde sammen for et tryggere natteliv. Projektet skulle ikke blot omfatte minefeltet, men også mindre værtshuse rundt omkring i kommunen. I projektets start blev der lavet et meget stort dør til dør arbejde i samarbejde med de lokale politifolk for at motivere restauratørerne til at medvirke til projektet. Dette er i høj grad lykkedes, og der er således lavet fælles karantæneregler, uddannelse af dørmænd mv. i førstehjælp og konflikthåndtering. Desuden anvendes der drug-tests i døren, hvis dette skønnes nødvendigt. Der afholdes desuden tilbagevendende møder med restauratørerne sammen med politiet og kommunen. I øjeblikket er der fokus på, at udarbejde et regelsæt/skiltning til restaurationerne, der præciserer hvilken adfærd, der ikke accepteres på stedet. Regelsættet/skiltningen skal desuden på en mere hensigtsmæssig måde forhindre utryghedsskabende personer, herunder rocker- og bandemedlemmer, i at komme ind på stederne. Det lokale bevillingsnævn følger løbende op på projektet. P.t. arbejdes der på at sikre en egentlig tovholderfunktion, sådan at projektet løbende vedligeholdes, og der fortsat er kontakt med restauratørerne. Det overvejes for tiden at udarbejde et evalueringsredskab for projektet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Sekretariat hos politiet. Der blev stillet spørgsmål og projektet drøftedes af kredsrådets medlemmer. Alle kommuner i politikredsen har iværksat projekt I byen helt sikkert. 4. Siden sidst bordrunde Forinden bordrunden drøftede kredsrådet det brede fælles samarbejde over grænsen mellem Syd- og Sønderjylland og Tyskland. Der var på mange felter rigtig gode erfaringer med det konkrete grænseoverskridende samarbejde til direkte fordel for borgerne, herunder inden for beredskabet med lægeassistance, ambulance og helikoptertjeneste samt brandværn. Fra politisk side var der generel stor

3 interesse i at fremme det grænseoverskridende samarbejde på mange felter, herunder inden for erhvervsområdet, kultursamarbejdet, politik og miljø og også i forhold til politisamarbejdet. Politidirektøren oplyste i den forbindelse, at kredsen ser meget positivt på et styrket samarbejde med de tyske myndigheder. Det vil være i god harmoni med det ændrede koncept for Udlændingekontrolafdelingen (UKA), der har skiftet vægt fra en mere kontrolmæssig indsats til en mere analytisk og efterforskningsbaseret indsats. Samtidig har politikredsen en konsekvent politik om at kræve gerningsmænd, som er anholdt i udlandet med danske tyvekoster, udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jørgen Meyer oplyste, at Syd- og Sønderjyllands Politi med justitsministerens opbakning har igangsat det såkaldte UKA 2-projekt, som indebærer en yderligere udvidelse af samarbejdet med tysk politi. Formålet er at bruge tyske og danske myndighedsressourcer i grænseområdet til en intelligent fælles politiindsat i form af et fælles analysekontor, fælles efterforskninger og fælles målrettede kontrolindsatser. Der blev hertil rejst spørgsmål om mulighederne for, at danske og tyske betjente kan udføre fælles uniformeret patruljevirksomhed i grænseområdet på begge sider af grænsen. Jørgen Meyer oplyste, at spørgsmålet er behandlet i den såkaldte Prüm-aftale, som Danmark har tiltrådt. Ud fra en ren politifaglig vurdering vil en fælles patrulje med en fuldt uniformeret dansk og tysk politibetjent være et effektivt redskab i indsatsen mod omrejsende kriminelle. Hvis muligheden for fælles patruljevirksomhed skulle blive aktuel, vil det naturligvis skulle være under dansk ledelse i Danmark og tysk ledelse i Tyskland. Borgmestrene tilkendegav i den forbindelse, at det vigtigste ikke var politifolkenes formelle nationalitet, men at kriminalitet i området blev bekæmpet på effektiv vis med fælles kræfter. Det vigtigste var at sikre trygheden hos befolkningen. Et samarbejde med tysk politi om både analyse, efterforskning, kontrolindsats og uniformeret patruljering vil ikke blot være acceptabelt - men også ønskeligt, hvis det kan fremme det kriminalitetsbekæmpende arbejde i hele regionen. Syd- og Sønderjyllands Politi Exit-råd for bandemedlemmer Politidirektør Jørgen Meyer orienterede om status på etableringen af exit-råd til bandemedlemmer, der ønsker at bryde ud af miljøet. I 2011 blev der som bekendt etableret en lokal exit-enhed i Esbjerg. Da der imidlertid også er rockerrelaterede personer bosiddende i andre dele af politikredsen, blev det på kredsrådsmødet i marts 2012 foreslået at udvide ordningen til alle kommuner i kredsen. Esbjerg lokalpoliti har afholdt et møde i maj måned, hvor alle lokalråd var inviterede til at høre, hvordan sagen var grebet an i Esbjerg. Der er p.t. en proces i gang i alle kommuner med henblik på etablering af lokale exit-råd i løbet af Samråd vedrørende overgreb mod børn Syd- og Sønderjyllands Politi har sammen med Esbjerg kommune etableret et samråd vedrørende overgreb mod børn. Samrådet har til formål at fremme samarbejdet vedrørende indsatsen mod seksuelle overgreb mod børn, vold mod børn, vanrøgt og lignende overgreb. Ved kredsrådsmødet i marts 2012 tiltrådte kredsrådet, at der blev etableret lignende samråd i alle kommuner i politikredsen. Ved ovennævnte møde i maj måned blev der tillige orienteret om samrådet i Esbjerg kommune. Også vedrørende samrådene er der lokale processer i gang, således at samrådene kan være etableret i kommunerne inden udløbet af Om politiets økonomi oplyste politidirektøren, at Syd- og Sønderjyllands Politi har fået en bevilling på 443,5 millioner kroner. Det betyder, at budgettet er stramt. Budgettet er mindre end i 2011, da der i år har været gennemført effektiviseringer som led i Dansk Politis effektiviseringsprojekt.

4 I perioden frem til 2015 vil der blive udmøntet en ny ressourceallokeringsmodel for Dansk Politi. Den kommer til at betyde, at ressourcerne bliver fordelt på en mere balanceret måde mellem politikredsene, sådan at der sikres mulighed for at yde en mere ensartet politibetjening i hele landet. Modellen måler på politikredsens aktiviteter 3½ år bagud og indebærer, at der flyttes ressourcer fra Østdanmark til Vestdanmark. For Syd- og Sønderjyllands Politi betyder den nye ressourceallokeringsmodel alt andet lige, at politikredsen tilføres flere ressourcer. Politikredsen ses p.t. at være underfinansieret med ca. 30 millioner kr. årligt i forhold til fordelingen i den nye model. Disse midler vil politikredsen få tildelt over de næste 3 år frem til Man skal imidlertid være opmærksom på, at der gennemføres effektiviseringsprojekter i politiet, der bl.a. har betydet afskedigelser i politikredsen, centralisering af administrative områder, reduktion af antallet af alarmcentraler fra 7 til 2 og bl.a. udlicitering af facility management-området (rengøring, service mv.). Projekterne betyder, at politikredsen skal spare minimum 20 millioner kr. i 2014 og samme beløb i Det vil sige, at der i disse år, når ressourceallokeringsmodellen er fuldt indfaset, er et overskud på ca millioner kr. Vi får således på den lange bane mulighed for at ansætte flere medarbejdere. Den styrkede økonomi skal bl.a. bruges til at styrke indsatsen mod indbrud i beboelse, rockerne og omrejsende kriminelle. I det hele taget sikre trygheden yderligere for borgerne. Politidirektøren oplyste desuden, at politikredsen fra 2013 får en fast husleje i budgettet målt efter 19 m2 pr. medarbejder (nivellering). Alle huslejeudgifter derudover skal kredsen selv betale. Da politikredsen råder over en gammel bygningsmasse med mange kvadratmeter i forhold til antal medarbejdere, kan det blive nødvendigt at foretage yderligere bygnings/lokale-ændringer for at undgå nedskæringer. I den forbindelse skal Esbjerg politigård renoveres og ombygges, så den kan rumme flere medarbejdere. Det ser ud til at blive en ny og spændende politigård, hvor medarbejderne dog skal sidde lidt tættere end i dag. Politidirektøren oplyste i øvrigt, at man netop havde modtaget den nye resultatkontrakt for Det var lidt sent på året at modtage en sådan kontrakt, men indholdet var dog ikke overraskende. Generelt indeholder resultatkontrakten større frihed for politikredsene uden unødig detailstyring på enkeltområder. Kontrakten indeholder både landsdækkende mål og lokale mål. Målene omfatter blandt andet en forstærket indsats mod indbrud og bekæmpelse af hæleri, konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer og en intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder. I politikredsen er ghettoproblemet relativt størst i Sønderborg og Esbjerg. Politikredsen vil afstemme indsatsen efter omfanget af udfordringer i løbet af året. Sønderborg Kommune Borgmester Aase Nygaard oplyste, at lokalrådet var meget tilfredse med det løbende samarbejde med politiet. Aabenraa Kommune Borgmester Tove Larsen oplyste, at der ikke var noget særligt at bemærke for tiden. Tønder Kommune Borgmester Laurids Rudebeck oplyste, at man var ved at afsluttet et fælles projekt, der skulle styrke beredskabet i grænseregionen sammen med de tyske myndigheder. Derudover havde man indviet et nyt byggeri i Statsfængslet Renbæk. Ombygningen har givet flere nye lukkede pladser til varetægtsarrestanter.

5 Haderslev Kommune Borgmester Jens Christian Gjesing oplyste, at man for tiden var særligt opmærksomme over for visse grupper af lokale unge i kommunen. Der blev samarbejdet godt med politiet. Vejen Kommune Borgmester Egon Fræhr oplyste, at der syntes at være en stigning i antallet røverier/tricktyverier over for ældre personer, særligt i den form, hvor man bryder en nøgleboks op og på den måde skaffer sig adgang til boligen. Det giver utryghed i området. Politidirektøren oplyste, at der p.t. var særlig opmærksomhed på bl.a. tricktyverier, og at der netop var færdiggjort en videnskabelig undersøgelse af området, herunder problemets omfang. Tricktyverier var sat på dagsordenen for mødet i dag. Fanø Kommune Borgmester Erik Nørreby oplyste, at der formentlig med fordel kunne samarbejdes på beredskabsområdet mellem det lokale beredskab på Fanø og politiet. Fanø har et særligt SMS-varslings system, der f.eks. også kan aktiveres ved eftersøgningssager. Chefpolitiinspektør Thomas Prip oplyste, at politiet vil være opmærksomme på muligheden med det særlige SMS-system. Esbjerg Kommune - Varde Kommune Borgmester Gylling Haahr oplyste, at kommunen om sommeren fik besøg af bl.a. tyske studenter, der lavede uro i sommerhusområderne. Sommerhusbureauerne havde på positiv måde strammet op omkring udlejningen men uroen var ikke godt for området. Nogle af de unge tyranniserer området og laver uorden. Politiet bemærkede, at man var meget opmærksom på situationen. Kommunen var i øvrigt meget opmærksomme på rockerne og vil gøre sit til at forhindre en eventuel fremtidig etablering i området. 5. Indstilling til Kredsrådet om tilslutning til iværksættelse af projekter i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. Politikommissær Christian Østergaard gennemgik 4 konkrete projekter, som Kredsrådet skulle tage stilling til, og som i givet fald skulle udmøntes gennem lokalrådene. Der var for det første tale om det såkaldte GAVN-projekt. GAVN er et kriminalitets-analysekoncept, der er målrettet til professionelle aktører, der bedre kan håndtere de aktuelle udfordringer med at videns- og evidensbasere lokale indsatser. GAVN udrulles kun i enkelte politikredse, og Syd- og Sønderjyllands Politi er i den forbindelse blevet udvalgt. Sønderborg og Haderslev lokalråd er egnede til at indgå i samarbejde. Vi må dog kun få 1 lokalråd med. Kriminalitetstrykket er højst i Sønderborg, der tillige har et særlig udsat boligområde. Sønderborg har desuden erfaringer med lokale tryghedsmålinger. Politiet indstiller, at Sønderborg udvælges. Haderslev kommune vil i øvrigt indgå i projektet som reference-kommune fra Tanken er, at GAVN med tiden bliver bredt ud over alle kommuner.

6 Projekt nr. 2 vedrører Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd ønsker at styrke nabohjælpskonceptet, og herunder indtænke den erhvervsmæssige del. Projektet indeholder bl.a. aktivering af nabohjælp, en modernisering og formalisering af nabohjælpskonceptet og udpegning af kontaktpersoner i lokalrådene. Projektet bør i givet fald omfatte hele politikredsen, og lokalrådene bør indgå i samarbejdet. Borgmester Jens Christian Gjesing foreslog, at politiet gik i dialog med grundejerforeningerne omkring nabohjælp. Politidirektøren oplyste, at det gjorde kredsen allerede i dag med sommerhusgrundejerforeningerne. Det var en god tanke at udvide samarbejdet, så det ville politiet arbejde videre med. Projekt nr. 3 vedrører forebyggelse af ungdomskriminalitet. Projektet har til formål at nedbringe antallet af kriminelle unge, udpegning af en kommunal videns- og metodeambassadør, der skal indgå i et landsdækkende netværk mv. Politikredsen vil gerne deltage i arbejdet og finder, at der også bør udpeges en politimedarbejder, der får samme videns- undervisningsbaggrund. Projekt nr. 4 vedrører et byplanlægningskoncept, der skal øge de kommunale byplanlæggeres viden om og handlemuligheder i forhold til at tænke kriminalprævention ind i kommune- og lokalplanlægning. Et sådan projekt kører allerede i Esbjerg kommune, og det er tanken at udbrede erfaringerne til alle kommuner i kredsen. Et enig kredsråd tiltrådte indstillingen om at deltage i projekterne. Det kriminalpræventive sekretariat følger op på beslutningen. 6. Forebyggelse af tricktyverier i beboelse Politidirektøren oplyste, at der netop var udarbejdet en omfattende forskningsundersøgelse af området. Undersøgelsen peger på, at selvom risikoen for at blive udsat for et tricktyveri er særdeles lille, så er der sket en relativ stor stigning i selve antallet af tricktyverier, hvor gerningsmanden snyder sig ind i boligen. Når forbrydelsen sker, går det typisk ud over ældre enlige kvinder i de store byer. I undersøgelsen er der gode anbefalinger til, hvordan området kan håndteres bedre i kommunerne og hos politiet, herunder at man bør ofre området særlig opmærksomhed. Undersøgelsen foreslår bl.a., at man gør den pågældende befolkningsgruppe nænsomt opmærksom på problemet. Risikoen for at blive udsat for et tricktyveri er særdeles lille men den subjektive utryghed kan forebygges gennem en indsats. Syd- og Sønderjyllands Politi agter også at gøre mere på området, uanset om der er konkrete efterforskningsmuligheder eller ej. Undersøgelsen foreslår desuden, at kommunerne udpeger en person, der er dedikeret til området. Borgmester Egon Fræhr oplyste, at han var helt enig i anbefalingerne, men der bør også være opmærksomhed på de tilfælde, hvor der er tale om egentlige røverier, eller hvor gerningsmanden bryder ind i nøgleboksen og trænger ind i hjemmene hos ældre personer. Politidirektøren var enig i, at disse tilfælde også bør omfattes af indsatsen. Borgmester Aase Nyggard tilføjede, at tricktyverier mv. jo også kunne gå ud over børn, der var alene hjemme. Politidirektøren foreslog, at alle kommunerne og politiet følger anbefalingerne i undersøgelsen. Et enig kredsråd tiltrådte indstillingen. Det Kriminalpræventive Sekretariatet følger den fælles indsats og er tovholder på den politimæssige indsats.

7 7. Status på arbejde i arbejdsgrupper - Ansøgninger i forbindelse med byfester ved Haderslev Kommune Jørn Meyer fra Haderslev kommune er tovholder på projektet og præsenterede Mie Petersen fra kommuneinformation. Mie Petersen gav en kort beskrivelse og demonstration af det foreliggende udkast til en IT-løsning vedrørende offentlige arrangementer. Systemet har fokus på vejledning af ansøgere og sikring af, at alle relevante oplysninger er vedlagt ansøgningen, sådan at fejl og mangelfulde ansøgninger kan undgås. Der er tale om papirløs sagsbehandling. Borgmester Jens Christian Gjesing oplyste, at der er tale om et fornuftigt projekt, der kan blive til stor gavn for borgere og myndigheder også andre myndigheder end de syd- og sønderjyske. Der er imidlertid væsentlig økonomi i projektet, og derfor er der behov for finansiering udefra. Kredsrådets borgmestre var enige i, at Haderslev kommune er tovholder på projektet, og at kommunen på vegne af de Syd og Sønderjyske kommuner arbejder videre med at undersøge finansieringsmuligheder og evt. udrulning. - Urolige personer på servicekontorer ved Sønderborg Kommune Kommunaldirektør Søren Bonde Hansen oplyste, at en arbejdsgruppen havde behandlet sagen. Man var kommet frem til, at det mest hensigtsmæssige var lokale manualer til tackling af de lokale udfordringer. Der var ikke noget behov for en fælles manual. Kredsrådet konkluderede, at arbejdsgruppens arbejde herefter kunne indstilles. 8. Orientering om igangværende projekter Pk. Christian Østergaard orienterede om Den Tværfaglige Færdselsstab. Der var brug for en ny organisering af arbejdet, efter at Vejdirektoratet havde trukket sig fra arbejdet i de regionale færdselsstabe. Der foregik imidlertid centrale drøftelser omkring organisering og finansiering af arbejdet i hele landet. Resultatet af dette arbejde burde afventes. Det vil være uhensigtsmæssigt at træffe afgørelse om en lokal struktur på nuværende tidspunkt. Kredsrådet tilsluttede sig dette. 9. Kriminalstatistik Politiinspektør Lars Bræmhøj orienterede om udviklingen i kriminalstatistikken. 10. Eventuelt Næste møder 12. september på Fanø 14. december i Sønderborg

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing Borgmester Aase Nygaard (næstformand)

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev Kommune Kommunaldirektør

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 26. juni 2015

Referat af møde nr. 2/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 26. juni 2015 Referat af møde nr. 2/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 26. juni 2015 Deltagere: Borgmester Egon Fræhr Borgmester Hans Peter Geil Kommunaldirektør Willy Feddersen Borgmester

Læs mere

Referat af møde nr. 4/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 9. december 2015

Referat af møde nr. 4/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 9. december 2015 Referat af møde nr. 4/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 9. december 2015 Deltagere: Kommunaldirektør Otto Jespersen Borgmester Erik Nørreby Borgmester Egon Fræhr Borgmester Thomas

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Referat af møde nr. 4/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 18. december 2014

Referat af møde nr. 4/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 18. december 2014 Referat af møde nr. 4/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 18. december 2014 Deltagere: Borgmester Egon Fræhr Kommunaldirektør Ole Slot Borgmester Hans Peter Geil Borgmester Erik

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 16. september 2014

Referat af møde nr. 3/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 16. september 2014 Referat af møde nr. 3/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 16. september 2014 Deltagere: Borgmester Egon Fræhr Borgmester Laurids Rudebeck Tekniskdirektør Keld Hansen Viceborgmester

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 11. juni 2014

Referat af møde nr. 2/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 11. juni 2014 Referat af møde nr. 2/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 11. juni 2014 Deltagere: Borgmester Johnny Søtrup Borgmester Egon Fræhr Borgmester Erik Buhl Nielsen Kommunaldirektør

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus.

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Tilstede: Politidirektør Jens Kaasgaard, chefanklager Kåre Skjæveland, stabschef Claus Larsen, Borgmester Flemming Eskildsen, borgmester

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 5. december 2012 kl

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 5. december 2012 kl NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. tirsdag den 9. april 2013 kl Faxe Kommune, Frederiksgade 9, Haslev

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. tirsdag den 9. april 2013 kl Faxe Kommune, Frederiksgade 9, Haslev NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Nils Borring, borgmester Claus Wistoft og borgmester Uffe Jensen. Derudover deltog byrådsmedlem Camilla

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Referatet fra sidste møde i kredsrådet den 12. marts 2012 blev godkendt, og Jesper Vorstrup Rasmussen fulgte op på enkelte punkter fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde i kredsrådet den 12. marts 2012 blev godkendt, og Jesper Vorstrup Rasmussen fulgte op på enkelte punkter fra sidste møde. Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 13. juni 2012 klokken 10 Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Til stede var: 1. Viceborgmester Stén Knuth

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 12-12-2012

Referat. Kredsrådets møde den 12-12-2012 8. januar 2013 Sagsbehandler: LHK NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 12-12-2012 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

November 2013. Medlemmerne af Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

November 2013. Medlemmerne af Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi NÆSTVED Medlemmerne af Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi November 2013 Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531

Læs mere

Referat. Møde i Kredsrådet for Nordsjællands Politi den 28.9.2011

Referat. Møde i Kredsrådet for Nordsjællands Politi den 28.9.2011 28. september 2011 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm Referat Møde i Kredsrådet for Nordsjællands Politi den 28.9.2011 Deltagere: Politidirektør Thorkild Fogde, vicepolitidirektør Finn Borch Andersen,

Læs mere

4. Strategi 2015 for Nordsjællands politi, herunder borgerpaneler

4. Strategi 2015 for Nordsjællands politi, herunder borgerpaneler 15. december 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: CH Telefon: 7258 7232 Referat Kredsrådets møde den 10. december 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, chefanklager Ida Sørensen, politiinspektør

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014

Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014 Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jacob Bundsgaard, borgmester Nils Borring, borgmester Claus Wistoft og borgmester Uffe Jensen. Derudover

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 1/2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 23. februar 2009 Deltagere: 17. MARTS 2009 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 4/2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. december 2007 kl. 1000 i Roskilde LEDELSESSEKRETARIATET Midt- og Vestsjællands

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3/2008 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi, der blev holdt mandag den 15. september 2008 på Politigården, Skovbogade 3, Roskilde Deltagere:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2017 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 23. juni 2017

Referat af møde nr. 2/2017 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 23. juni 2017 Referat af møde nr. 2/2017 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 23. juni 2017 Deltagere: Borgmester Erik Buhl Nielsen Viceborgmester Åse Nygaard Direktør Carsten Lund Kommunaldirektør

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2017 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 14. september 2017

Referat af møde nr. 3/2017 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 14. september 2017 Referat af møde nr. 3/2017 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 14. september 2017 Deltagere: Borgmester Erik Buhl Nielsen Kommunaldirektør Mogens Pedersen Borgmester Egon Fræhr Kommunaldirektør

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

3. Rundvisning på vagtcentralen med fokus på responstid og flådestyring

3. Rundvisning på vagtcentralen med fokus på responstid og flådestyring Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 19. april 2010 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Fungerende chefpolitiinspektør Stig Lundbo

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 5. februar 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 5. februar 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 5. februar 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren Gade Sekretariatschef Anne

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden 7. dcember 2009 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

14. april Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 23. marts 2016 kl Guldborgsund Kommune

14. april Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 23. marts 2016 kl Guldborgsund Kommune 14. april 2016 SYDSJÆLLANDS OG LOL- LAND-FALSTERS POLITI Parkvej 50 4700 Næstved Referat af møde i Kredsrådet tirsdag den 23. marts 2016 kl. 10.00 Guldborgsund Kommune Til stede var: Borgmester John Brædder

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

16. december Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 13. december 2016 kl i Lolland Kommune

16. december Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 13. december 2016 kl i Lolland Kommune 16. december 2016 SYDSJÆLLANDS OG LOL- LAND-FALSTERS POLITI Parkvej 50 4700 Næstved Referat af møde i Kredsrådet tirsdag den 13. december 2016 kl. 10.00 i Lolland Kommune Til stede var: Borgmester John

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. oktober 2014 Jour.nr.: 1200-10219-00009-14

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 12. juni 2013 kl Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 12. juni 2013 kl Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Telefax: 5531 1502 Web: www.politi.dk Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 12. juni

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 4. maj 2011. Deltagere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 4. maj 2011. Deltagere Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 4. maj 2011 Deltagere Politidirektør Elsemette Cassøe Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefanklager Søren Gade Politiinspektør Marianne

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Endvidere deltog Hannah Hagerup og Kristina Skovdal fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, under behandlingen af dagsordenens pkt. 4 og 5.

Endvidere deltog Hannah Hagerup og Kristina Skovdal fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, under behandlingen af dagsordenens pkt. 4 og 5. 11. maj 2011 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm REFERAT Kredsrådet for Nordsjællands Politi den 11. maj 2011 Deltagere: Politidirektør Thorkild Fogde (PD), vicepolitidirektør Finn Borch Andersen,

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

Preben Moliin bød velkommen særligt til Birgitte Brandt, som indledningsvis var tilstede.

Preben Moliin bød velkommen særligt til Birgitte Brandt, som indledningsvis var tilstede. Referat af møde i Lokalråd Køge. Mødet afholdt den 19. juni 2008 kl. 17.00 på Køge Rådhus. Mødt: Preben Moliin, vicepolitiinspektør Boye Rasmussen, politikommissær Gunvor Abrahamsen, afdelingschef Mogens

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 2-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 28. juni 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 27. juli 2010 Jour.nr.:

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013 19. marts 2013 Sagsbehandler: BMM NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 13. marts 2013 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af møde nr. 1/2016 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 8. februar 2016 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde 15. marts 2016 Mobil: 61975788

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af møde nr. 4-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 7. december 2015 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde 5. januar 2016 E-mail: msv006@politi.dk

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 10. december 2014 klokken 10 Lolland Kommune Jernbanegade 7, 4930 Maribo Til stede var: Borgmester Knud-Erik Hansen

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015

Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015 Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Niels Borring, borgmester Jan Petersen og borgmester Uffe Jensen. Derudover deltog byrådsmedlem Camilla Fabricius,

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012 29. februar 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm Referat Kredsrådets møde den 23-2-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Arne Stevns (AS), Erik Lund, Allerød, (EL),

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere