Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune"

Transkript

1 Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester Jens Christian Gjesing Direktør Willy Feddersen Borgmester Egon Fræhr Borgmester Aase Nygaard (næstformand) Kommunaldirektør Søren Bonde Hansen Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Gylling Haahr Direktør Bent Peter Larsen Borgmester Erik Nørreby Politidirektør Jørgen Meyer (formand) Vicepolitidirektør Lene V. Roesen Chefpolitiinspektør Thomas Prip Politiinspektør Lars Bræmhøj Politikommissær Christian Østergaard Sekretariatschef Mikkel Cramer (sekretær) Afbud: Borgmester Johnny Søttrup Kommunaldirektør Otto Jespersen Kommunaldirektør Ole Slot Kst kommunaldirektør Annette Simmelsgaard Tønder Kommune Tønder Kommune Haderslev Kommune Haderslev Kommune Vejen Kommune Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Varde Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Syd- og Sønderjyllands Politi () Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Vejen Kommune Fanø Kommune Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat 3. Oplæg fra Tønder Kommune: Projekt i byen helt sikkert 4. Siden sidst - bordrunde 5. Indstilling til Kredsrådet om tilslutning til iværksættelse af projekter i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. 6. Forebyggelse af tricktyverier i beboelse 7. Status på arbejde i arbejdsgrupper - Ansøgninger i forbindelse med byfester ved Haderslev Kommune

2 - Urolige personer på servicekontorer ved Sønderborg Kommune 8. Orientering om igangværende projekter 9. Kriminalstatistik 10. Eventuelt 11. Næste møder 1. Velkomst Borgmester Laurids Rudebeck og politidirektør Jørgen Meyer bød begge velkommen til kredsrådsmødet. 2. Godkendelse af referat Referat af kredsrådsmøde nr. 1/2012 er udsendt. Referatet blev godkendt. 3. Oplæg fra Tønder Kommune Projekt: I byen helt sikkert ved ungdomsskoleleder Mikkel Brander og direktør Viggo Christensen Ungdomsskoleleder Mikkel Brander gav en status for projektet I byen helt sikkert i Tønder. Hele grundtanken med projektet var at skabe et trygt natteliv uden stoffer, vold og våben. Projektet skulle gerne være med til at give det signal, at det var trygt at gå i byen i Tønder. Samtidig skulle projektet skabe et netværk af lokale restauratører, der kunne arbejde sammen for et tryggere natteliv. Projektet skulle ikke blot omfatte minefeltet, men også mindre værtshuse rundt omkring i kommunen. I projektets start blev der lavet et meget stort dør til dør arbejde i samarbejde med de lokale politifolk for at motivere restauratørerne til at medvirke til projektet. Dette er i høj grad lykkedes, og der er således lavet fælles karantæneregler, uddannelse af dørmænd mv. i førstehjælp og konflikthåndtering. Desuden anvendes der drug-tests i døren, hvis dette skønnes nødvendigt. Der afholdes desuden tilbagevendende møder med restauratørerne sammen med politiet og kommunen. I øjeblikket er der fokus på, at udarbejde et regelsæt/skiltning til restaurationerne, der præciserer hvilken adfærd, der ikke accepteres på stedet. Regelsættet/skiltningen skal desuden på en mere hensigtsmæssig måde forhindre utryghedsskabende personer, herunder rocker- og bandemedlemmer, i at komme ind på stederne. Det lokale bevillingsnævn følger løbende op på projektet. P.t. arbejdes der på at sikre en egentlig tovholderfunktion, sådan at projektet løbende vedligeholdes, og der fortsat er kontakt med restauratørerne. Det overvejes for tiden at udarbejde et evalueringsredskab for projektet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Sekretariat hos politiet. Der blev stillet spørgsmål og projektet drøftedes af kredsrådets medlemmer. Alle kommuner i politikredsen har iværksat projekt I byen helt sikkert. 4. Siden sidst bordrunde Forinden bordrunden drøftede kredsrådet det brede fælles samarbejde over grænsen mellem Syd- og Sønderjylland og Tyskland. Der var på mange felter rigtig gode erfaringer med det konkrete grænseoverskridende samarbejde til direkte fordel for borgerne, herunder inden for beredskabet med lægeassistance, ambulance og helikoptertjeneste samt brandværn. Fra politisk side var der generel stor

3 interesse i at fremme det grænseoverskridende samarbejde på mange felter, herunder inden for erhvervsområdet, kultursamarbejdet, politik og miljø og også i forhold til politisamarbejdet. Politidirektøren oplyste i den forbindelse, at kredsen ser meget positivt på et styrket samarbejde med de tyske myndigheder. Det vil være i god harmoni med det ændrede koncept for Udlændingekontrolafdelingen (UKA), der har skiftet vægt fra en mere kontrolmæssig indsats til en mere analytisk og efterforskningsbaseret indsats. Samtidig har politikredsen en konsekvent politik om at kræve gerningsmænd, som er anholdt i udlandet med danske tyvekoster, udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jørgen Meyer oplyste, at Syd- og Sønderjyllands Politi med justitsministerens opbakning har igangsat det såkaldte UKA 2-projekt, som indebærer en yderligere udvidelse af samarbejdet med tysk politi. Formålet er at bruge tyske og danske myndighedsressourcer i grænseområdet til en intelligent fælles politiindsat i form af et fælles analysekontor, fælles efterforskninger og fælles målrettede kontrolindsatser. Der blev hertil rejst spørgsmål om mulighederne for, at danske og tyske betjente kan udføre fælles uniformeret patruljevirksomhed i grænseområdet på begge sider af grænsen. Jørgen Meyer oplyste, at spørgsmålet er behandlet i den såkaldte Prüm-aftale, som Danmark har tiltrådt. Ud fra en ren politifaglig vurdering vil en fælles patrulje med en fuldt uniformeret dansk og tysk politibetjent være et effektivt redskab i indsatsen mod omrejsende kriminelle. Hvis muligheden for fælles patruljevirksomhed skulle blive aktuel, vil det naturligvis skulle være under dansk ledelse i Danmark og tysk ledelse i Tyskland. Borgmestrene tilkendegav i den forbindelse, at det vigtigste ikke var politifolkenes formelle nationalitet, men at kriminalitet i området blev bekæmpet på effektiv vis med fælles kræfter. Det vigtigste var at sikre trygheden hos befolkningen. Et samarbejde med tysk politi om både analyse, efterforskning, kontrolindsats og uniformeret patruljering vil ikke blot være acceptabelt - men også ønskeligt, hvis det kan fremme det kriminalitetsbekæmpende arbejde i hele regionen. Syd- og Sønderjyllands Politi Exit-råd for bandemedlemmer Politidirektør Jørgen Meyer orienterede om status på etableringen af exit-råd til bandemedlemmer, der ønsker at bryde ud af miljøet. I 2011 blev der som bekendt etableret en lokal exit-enhed i Esbjerg. Da der imidlertid også er rockerrelaterede personer bosiddende i andre dele af politikredsen, blev det på kredsrådsmødet i marts 2012 foreslået at udvide ordningen til alle kommuner i kredsen. Esbjerg lokalpoliti har afholdt et møde i maj måned, hvor alle lokalråd var inviterede til at høre, hvordan sagen var grebet an i Esbjerg. Der er p.t. en proces i gang i alle kommuner med henblik på etablering af lokale exit-råd i løbet af Samråd vedrørende overgreb mod børn Syd- og Sønderjyllands Politi har sammen med Esbjerg kommune etableret et samråd vedrørende overgreb mod børn. Samrådet har til formål at fremme samarbejdet vedrørende indsatsen mod seksuelle overgreb mod børn, vold mod børn, vanrøgt og lignende overgreb. Ved kredsrådsmødet i marts 2012 tiltrådte kredsrådet, at der blev etableret lignende samråd i alle kommuner i politikredsen. Ved ovennævnte møde i maj måned blev der tillige orienteret om samrådet i Esbjerg kommune. Også vedrørende samrådene er der lokale processer i gang, således at samrådene kan være etableret i kommunerne inden udløbet af Om politiets økonomi oplyste politidirektøren, at Syd- og Sønderjyllands Politi har fået en bevilling på 443,5 millioner kroner. Det betyder, at budgettet er stramt. Budgettet er mindre end i 2011, da der i år har været gennemført effektiviseringer som led i Dansk Politis effektiviseringsprojekt.

4 I perioden frem til 2015 vil der blive udmøntet en ny ressourceallokeringsmodel for Dansk Politi. Den kommer til at betyde, at ressourcerne bliver fordelt på en mere balanceret måde mellem politikredsene, sådan at der sikres mulighed for at yde en mere ensartet politibetjening i hele landet. Modellen måler på politikredsens aktiviteter 3½ år bagud og indebærer, at der flyttes ressourcer fra Østdanmark til Vestdanmark. For Syd- og Sønderjyllands Politi betyder den nye ressourceallokeringsmodel alt andet lige, at politikredsen tilføres flere ressourcer. Politikredsen ses p.t. at være underfinansieret med ca. 30 millioner kr. årligt i forhold til fordelingen i den nye model. Disse midler vil politikredsen få tildelt over de næste 3 år frem til Man skal imidlertid være opmærksom på, at der gennemføres effektiviseringsprojekter i politiet, der bl.a. har betydet afskedigelser i politikredsen, centralisering af administrative områder, reduktion af antallet af alarmcentraler fra 7 til 2 og bl.a. udlicitering af facility management-området (rengøring, service mv.). Projekterne betyder, at politikredsen skal spare minimum 20 millioner kr. i 2014 og samme beløb i Det vil sige, at der i disse år, når ressourceallokeringsmodellen er fuldt indfaset, er et overskud på ca millioner kr. Vi får således på den lange bane mulighed for at ansætte flere medarbejdere. Den styrkede økonomi skal bl.a. bruges til at styrke indsatsen mod indbrud i beboelse, rockerne og omrejsende kriminelle. I det hele taget sikre trygheden yderligere for borgerne. Politidirektøren oplyste desuden, at politikredsen fra 2013 får en fast husleje i budgettet målt efter 19 m2 pr. medarbejder (nivellering). Alle huslejeudgifter derudover skal kredsen selv betale. Da politikredsen råder over en gammel bygningsmasse med mange kvadratmeter i forhold til antal medarbejdere, kan det blive nødvendigt at foretage yderligere bygnings/lokale-ændringer for at undgå nedskæringer. I den forbindelse skal Esbjerg politigård renoveres og ombygges, så den kan rumme flere medarbejdere. Det ser ud til at blive en ny og spændende politigård, hvor medarbejderne dog skal sidde lidt tættere end i dag. Politidirektøren oplyste i øvrigt, at man netop havde modtaget den nye resultatkontrakt for Det var lidt sent på året at modtage en sådan kontrakt, men indholdet var dog ikke overraskende. Generelt indeholder resultatkontrakten større frihed for politikredsene uden unødig detailstyring på enkeltområder. Kontrakten indeholder både landsdækkende mål og lokale mål. Målene omfatter blandt andet en forstærket indsats mod indbrud og bekæmpelse af hæleri, konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer og en intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder. I politikredsen er ghettoproblemet relativt størst i Sønderborg og Esbjerg. Politikredsen vil afstemme indsatsen efter omfanget af udfordringer i løbet af året. Sønderborg Kommune Borgmester Aase Nygaard oplyste, at lokalrådet var meget tilfredse med det løbende samarbejde med politiet. Aabenraa Kommune Borgmester Tove Larsen oplyste, at der ikke var noget særligt at bemærke for tiden. Tønder Kommune Borgmester Laurids Rudebeck oplyste, at man var ved at afsluttet et fælles projekt, der skulle styrke beredskabet i grænseregionen sammen med de tyske myndigheder. Derudover havde man indviet et nyt byggeri i Statsfængslet Renbæk. Ombygningen har givet flere nye lukkede pladser til varetægtsarrestanter.

5 Haderslev Kommune Borgmester Jens Christian Gjesing oplyste, at man for tiden var særligt opmærksomme over for visse grupper af lokale unge i kommunen. Der blev samarbejdet godt med politiet. Vejen Kommune Borgmester Egon Fræhr oplyste, at der syntes at være en stigning i antallet røverier/tricktyverier over for ældre personer, særligt i den form, hvor man bryder en nøgleboks op og på den måde skaffer sig adgang til boligen. Det giver utryghed i området. Politidirektøren oplyste, at der p.t. var særlig opmærksomhed på bl.a. tricktyverier, og at der netop var færdiggjort en videnskabelig undersøgelse af området, herunder problemets omfang. Tricktyverier var sat på dagsordenen for mødet i dag. Fanø Kommune Borgmester Erik Nørreby oplyste, at der formentlig med fordel kunne samarbejdes på beredskabsområdet mellem det lokale beredskab på Fanø og politiet. Fanø har et særligt SMS-varslings system, der f.eks. også kan aktiveres ved eftersøgningssager. Chefpolitiinspektør Thomas Prip oplyste, at politiet vil være opmærksomme på muligheden med det særlige SMS-system. Esbjerg Kommune - Varde Kommune Borgmester Gylling Haahr oplyste, at kommunen om sommeren fik besøg af bl.a. tyske studenter, der lavede uro i sommerhusområderne. Sommerhusbureauerne havde på positiv måde strammet op omkring udlejningen men uroen var ikke godt for området. Nogle af de unge tyranniserer området og laver uorden. Politiet bemærkede, at man var meget opmærksom på situationen. Kommunen var i øvrigt meget opmærksomme på rockerne og vil gøre sit til at forhindre en eventuel fremtidig etablering i området. 5. Indstilling til Kredsrådet om tilslutning til iværksættelse af projekter i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. Politikommissær Christian Østergaard gennemgik 4 konkrete projekter, som Kredsrådet skulle tage stilling til, og som i givet fald skulle udmøntes gennem lokalrådene. Der var for det første tale om det såkaldte GAVN-projekt. GAVN er et kriminalitets-analysekoncept, der er målrettet til professionelle aktører, der bedre kan håndtere de aktuelle udfordringer med at videns- og evidensbasere lokale indsatser. GAVN udrulles kun i enkelte politikredse, og Syd- og Sønderjyllands Politi er i den forbindelse blevet udvalgt. Sønderborg og Haderslev lokalråd er egnede til at indgå i samarbejde. Vi må dog kun få 1 lokalråd med. Kriminalitetstrykket er højst i Sønderborg, der tillige har et særlig udsat boligområde. Sønderborg har desuden erfaringer med lokale tryghedsmålinger. Politiet indstiller, at Sønderborg udvælges. Haderslev kommune vil i øvrigt indgå i projektet som reference-kommune fra Tanken er, at GAVN med tiden bliver bredt ud over alle kommuner.

6 Projekt nr. 2 vedrører Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd ønsker at styrke nabohjælpskonceptet, og herunder indtænke den erhvervsmæssige del. Projektet indeholder bl.a. aktivering af nabohjælp, en modernisering og formalisering af nabohjælpskonceptet og udpegning af kontaktpersoner i lokalrådene. Projektet bør i givet fald omfatte hele politikredsen, og lokalrådene bør indgå i samarbejdet. Borgmester Jens Christian Gjesing foreslog, at politiet gik i dialog med grundejerforeningerne omkring nabohjælp. Politidirektøren oplyste, at det gjorde kredsen allerede i dag med sommerhusgrundejerforeningerne. Det var en god tanke at udvide samarbejdet, så det ville politiet arbejde videre med. Projekt nr. 3 vedrører forebyggelse af ungdomskriminalitet. Projektet har til formål at nedbringe antallet af kriminelle unge, udpegning af en kommunal videns- og metodeambassadør, der skal indgå i et landsdækkende netværk mv. Politikredsen vil gerne deltage i arbejdet og finder, at der også bør udpeges en politimedarbejder, der får samme videns- undervisningsbaggrund. Projekt nr. 4 vedrører et byplanlægningskoncept, der skal øge de kommunale byplanlæggeres viden om og handlemuligheder i forhold til at tænke kriminalprævention ind i kommune- og lokalplanlægning. Et sådan projekt kører allerede i Esbjerg kommune, og det er tanken at udbrede erfaringerne til alle kommuner i kredsen. Et enig kredsråd tiltrådte indstillingen om at deltage i projekterne. Det kriminalpræventive sekretariat følger op på beslutningen. 6. Forebyggelse af tricktyverier i beboelse Politidirektøren oplyste, at der netop var udarbejdet en omfattende forskningsundersøgelse af området. Undersøgelsen peger på, at selvom risikoen for at blive udsat for et tricktyveri er særdeles lille, så er der sket en relativ stor stigning i selve antallet af tricktyverier, hvor gerningsmanden snyder sig ind i boligen. Når forbrydelsen sker, går det typisk ud over ældre enlige kvinder i de store byer. I undersøgelsen er der gode anbefalinger til, hvordan området kan håndteres bedre i kommunerne og hos politiet, herunder at man bør ofre området særlig opmærksomhed. Undersøgelsen foreslår bl.a., at man gør den pågældende befolkningsgruppe nænsomt opmærksom på problemet. Risikoen for at blive udsat for et tricktyveri er særdeles lille men den subjektive utryghed kan forebygges gennem en indsats. Syd- og Sønderjyllands Politi agter også at gøre mere på området, uanset om der er konkrete efterforskningsmuligheder eller ej. Undersøgelsen foreslår desuden, at kommunerne udpeger en person, der er dedikeret til området. Borgmester Egon Fræhr oplyste, at han var helt enig i anbefalingerne, men der bør også være opmærksomhed på de tilfælde, hvor der er tale om egentlige røverier, eller hvor gerningsmanden bryder ind i nøgleboksen og trænger ind i hjemmene hos ældre personer. Politidirektøren var enig i, at disse tilfælde også bør omfattes af indsatsen. Borgmester Aase Nyggard tilføjede, at tricktyverier mv. jo også kunne gå ud over børn, der var alene hjemme. Politidirektøren foreslog, at alle kommunerne og politiet følger anbefalingerne i undersøgelsen. Et enig kredsråd tiltrådte indstillingen. Det Kriminalpræventive Sekretariatet følger den fælles indsats og er tovholder på den politimæssige indsats.

7 7. Status på arbejde i arbejdsgrupper - Ansøgninger i forbindelse med byfester ved Haderslev Kommune Jørn Meyer fra Haderslev kommune er tovholder på projektet og præsenterede Mie Petersen fra kommuneinformation. Mie Petersen gav en kort beskrivelse og demonstration af det foreliggende udkast til en IT-løsning vedrørende offentlige arrangementer. Systemet har fokus på vejledning af ansøgere og sikring af, at alle relevante oplysninger er vedlagt ansøgningen, sådan at fejl og mangelfulde ansøgninger kan undgås. Der er tale om papirløs sagsbehandling. Borgmester Jens Christian Gjesing oplyste, at der er tale om et fornuftigt projekt, der kan blive til stor gavn for borgere og myndigheder også andre myndigheder end de syd- og sønderjyske. Der er imidlertid væsentlig økonomi i projektet, og derfor er der behov for finansiering udefra. Kredsrådets borgmestre var enige i, at Haderslev kommune er tovholder på projektet, og at kommunen på vegne af de Syd og Sønderjyske kommuner arbejder videre med at undersøge finansieringsmuligheder og evt. udrulning. - Urolige personer på servicekontorer ved Sønderborg Kommune Kommunaldirektør Søren Bonde Hansen oplyste, at en arbejdsgruppen havde behandlet sagen. Man var kommet frem til, at det mest hensigtsmæssige var lokale manualer til tackling af de lokale udfordringer. Der var ikke noget behov for en fælles manual. Kredsrådet konkluderede, at arbejdsgruppens arbejde herefter kunne indstilles. 8. Orientering om igangværende projekter Pk. Christian Østergaard orienterede om Den Tværfaglige Færdselsstab. Der var brug for en ny organisering af arbejdet, efter at Vejdirektoratet havde trukket sig fra arbejdet i de regionale færdselsstabe. Der foregik imidlertid centrale drøftelser omkring organisering og finansiering af arbejdet i hele landet. Resultatet af dette arbejde burde afventes. Det vil være uhensigtsmæssigt at træffe afgørelse om en lokal struktur på nuværende tidspunkt. Kredsrådet tilsluttede sig dette. 9. Kriminalstatistik Politiinspektør Lars Bræmhøj orienterede om udviklingen i kriminalstatistikken. 10. Eventuelt Næste møder 12. september på Fanø 14. december i Sønderborg

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere