Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 2A ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Bygningschefudvalget 21/8 og i Programstyregruppen 27/ Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel Fax august 2013 Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift 1.0 Formål og afgrænsning Formål Projektet har umiddelbart til formål at gennemføre en oversigtlig bedste praksis - afklaring med sigte på at vurdere mulighederne for en bedre og mere effektivbygningsdrift, der dækker både en effektivisering af ressourceforbruget ved driften af UC ernes bygninger og en optimering af anvendelsen af bygningerne. I forlængelse af RADU-bygningsudvalgets arbejde og workshoppene i efteråret 2012 gennemføres en oversigtlig vurdering og kvalificering af de foreliggende forslag. Samtidig foretages en vurdering af, hvordan og med hvilket udbytte man vil kunne gennemføre en mere systematisk benchmark af effektiviteten på tværs af UC er. Projektet munder ud i en afrapportering med forslag, til hvordan UC erne fremover hver for sig og hvor relevant støttet af samarbejde og erfaringsudveksling kan effektivisere bygningsdriften. Afgrænsning Projektet beskæftiger sig med forslag, der kan bidrage til et eller flere af følgende formål: Formindske udgifterne til drift i bred forstand Formindske energiforbruget Bedre udnyttelse den samlede bygningsmasse Emnekredsen omfatter disse områder, som er specificeret nærmere i bilag 1: 1. Generel bygningsdrift 2. Intelligent bygningsstyring 3. Effektivisering af indkøb i forbindelse med bygningsdrift 4. Optimering af arbejdsgange VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N IBAN: DK CVR N

2 2/18 5. Formalisering af videndeling 6. Kultur- og adfærdsændring 2.0 Projektets leverancer Projektet fokuseres om disse overordnede spor og leverancer: 1. Etablering og udvikling af DFM-nøgletal med sigte på benchmark Der gennemføres en vurdering af, hvad det vil kræve at implementere brug af DFM s (Dansk Facility Managements) nøgletals benchmark på relevante områder fra 2014, idet dataindsamling primært sker automatisk via en relevant specifikation af regnskabsmæssige registreringer af udgifter. I givet fald skal den udbyggede regnskabsmæssige registrering besluttes i efteråret 2013, således at den kan gennemføres fra nytår Afhængigt af, i hvilket omfang den almindelige regnskabsmæssige registrering vil kunne give det fornødne talgrundlag, vil der muligvis allerede i efteråret 2013 kunne gennemføres en delvis dækkende pilotbenchmark baseret på regnskabstal for Benchmarken vil tage sigte på både en intern benchmark UC erne imellem og en ekstern benchmark i det omfang DFM har relevante nøgletal for sammenlignelige områder. Senest ved projektets afslutning i november 2013 skal der foreligge et fyldestgørende beslutningsgrundlag, som kan videregives til programmets styrende organer med sigte på endelig beslutning om iværksættelse af en fælles benchmark. 2. Mulighedskatalog for optimering af energiforbrug På pilotbasis etableres en første version af et mulighedskatalog over tiltag, som med fordel kan iværksættes. Mulighedskataloget og udbygninger heraf behandles på bygningsudvalgets faste møder. Kataloget etableres på UC-portalen. 3. Bedste Praksis-screening Det gennemføres en pilot-etablering af en simpel udveksling af Bedste Praksis idéer på skematisk form via UC-portalen, idet skemaerne drøftes ved de faste møder i Bygningsudvalget. I første omgang sigtes mod udfyldning af skemaer på 5-10 områder. 4. Optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse Der gennemføres en vurdering af aktuelle løsninger til automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse med sigte på at vurdere, hvordan man hensigtsmæssigt kan koble dem sammen med data fra de aktuelle studieadministrative it-løsninger til skemaplanlægning og lokaleudnyttelse. Til brug herfor udarbejdes en skabelon for en business case, der kan indgå som beslutningsgrundlag for de enkelte UC ers stillingtagen til etablering af automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse.

3 3/18 Vurderingen afrapporteres i form af et notat og en skabelon for en business case. I første omgang er det alene sigtet at vurdere en løsning, der giver mulighed for periodiske analyser. Der er således ikke hensigten at - vurdere etablering eller udvidelse af lokalebookingsystemer på UC erne - vurdere etablering af et system, som kan give brugerne eller andre on-line adgang til at søge efter ledige lokaler - vurdere anvendelse af information om booking af lokaler til aktiv styring af lys, ventilation m.v. Disse funktioner kan man evt. sidenhen vurdere nærmere. 5. Indkøbs-screening og -vurdering på bygnings-området Bygningsområdet bidrager til den screening og vurdering, som iværksættes i regi af projektet Effektivt indkøb. Screeningen og vurderingen indebærer, at bygningscheferne for et antal udvalgte indkøbskategorier - Registrerer det anvendte lokale aftalegrundlag - Vurderer skønsmæssigt i hvilket omfang det anvendes (compliance) - Vurderer mulighederne for bedre priser ved brug af andre aftaler og/eller garanteret volumen - Foretager en samlet skønsmæssig vurdering af gevinstmuligheder ved øget compliance og/eller brug af bedre aftalegrundlag. De foreløbige overvejelser indebærer, at bygningschefudvalget vurderer disse indkøbskategorier: - Bygningsdrift og vedligehold - Rengøringsydelser - Køb af el - Vagt og sikring - Kontormøbler - Øvrigt inventar, møbler og lamper - Rengøringsartikler 3.0 Tilgang og metode Ad 1. Etablering og udvikling af DFM-nøgletal med sigte på benchmark Bygningschefudvalget har vurderet, at Dansk Facility Management (DFM) er den mest relevante organisation at samarbejde med om benchmarking af bygningsdrift, da organisationen er nationalt og internationalt anerkend, og da DFM har et gennemarbejdet benchmark koncept, som har eksisteret i mange år. Den videre praktiske afklaring om benchmarkens indhold og gennemførelse således: Ved et møde med DFM-Benchmark vurderer bygningsudvalget, hvilke parametre i DFMs nøgletal det vil være relevant at anvende i den fælles UC nøgletals benchmark

4 4/18 Det vurderes dernæst, i hvilket omfang de relevante tal for UC ernes udgifter vil kunne tilvejebringes via o den allerede eksisterende almindelige regnskabsmæssige registrering for de enkelte UC er o en udbygning med yderligere specifikation inden for kontoplanens rammer og o skønsmæssige vurderinger foretaget af bygningscheferne. Der udarbejdes et samlet forslag med bygningschefernes indstilling om, hvad der bør gennemføres som et fælles initiativ fremover En eventuel udbygning af den regnskabsmæssige registrering aftales lokalt mellem økonomi- og bygningscheferne Nærmere om benchmarkens indhold og gennemførelse er beskrevet i bilag 2. Ad 2. Mulighedskatalog for optimering af energiforbrug Mulighedskataloget etableres således: Der udarbejdes et Mulighedskatalog ( bruttoliste ) over mulige tiltag til optimering af energiforbrug. Kataloget skal omfatte både tekniske løsninger og initiativer til adfærdsændringer, og det skal angive hovedelementerne i en business case for de pågældende tiltag, dvs. indikere hvilke typer gevinster og hvilke typer omkostninger, der må forventes. Så vidt muligt skal kataloget indeholde erfaringsbaserede og dokumenterede tal for gevinster og omkostninger. Skabelonen for mulighedskataloget udformes, så den er velegnet til UC-portalen. Herunder tages stilling til, om kataloget også løbende bør kunne registrere, i hvilket omfang de foreslåede tiltag er realiseret på de enkelte UC er Skabelonen og bruttolisten behandles på et møde i bygningschef-udvalget med konsulenten Kataloget udfyldes/færdiggøres Det udbyggede katalog behandles i bygningschef-udvalget evt. med angivelse af gennemførte foranstaltninger på de enkelte UC er således at en første version af kataloget foreligger ved projektets afslutning. Mulighedskataloget vil herefter kunne danne grundlag for, at de enkelte UC er hver især gennemfører en screening og vurderinger af bygningerne med henblik på en vurdering af, hvilke optimerings-tiltag der bør iværksættes Ad 3. Bedste Praksis-screening af service-ydelser Screeningen iværksættes således: Der udarbejdes en bruttoliste på over mulige emner til en Bedste Praksis screening. Der udarbejdes en skabelon for den nærmere beskrivelse af de emner, som udvælges til den første screening. Skabelonen, der skal beskrive både aktivitetens indhold, omfang (ressourceforbrug, hyppighed mv.) og mulig Bedste Praksis-løsning, skal være velegnet til UC-portalen Bruttolisten og skabelonen rundsendes til bygningscheferne med opfordring til at supplere bruttolisten og i øvrigt komme med kommentarer.

5 5/18 Bruttolisten og skabelonen behandles på et møde bygningschef-udvalget. På mødet udvælges 5-10 emner til nærmere behandling ved, at de UC er, som vurderer at kunne bidrage til en Bedste Praksis udfylder skemaet De udfyldte skemaer sammenfattes emnemæssigt i et oversigtsskema. Skemaerne behandles på et eller flere møder i bygningschef-udvalget og beskrivelserne ajourføres. De enkelte UC er tager på det grundlag stilling til, om man vil realisere Bedste Praksiserfaringer fra en eller flere andre UC er. Eventuelt kan aftale nærmere med de pågældende UC er om overførsel af Bedste Praksis-viden. Ad 4. Optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse Projektet omfatter disse aktiviteter: Med udgangspunkt i Professionshøjskolen Metropols løsning til automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse vurderer bygningsudvalget, hvorvidt der findes andre relevante løsninger, som bør undersøges nærmere. En oversigtlig beskrivelse af, hvilke data fra UC ernes studieadministrative løsninger til skemaplanlægning og lokaleudnyttelse der er behov for til at kunne sammenstille planlagt og faktisk lokaleudnyttelse En vurdering af hvad en kobling af relevante data vil kræve i praksis Udarbejdelse af en skabelon for en business case, der kan indgå som beslutningsgrundlag for de enkelte UC ers stillingtagen til etablering af automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse Udarbejdelse af et kort notat med de sammenfattende vurderinger samt forslag til fremtidig strategi på området. Ad 5. Indkøbs-screening og -vurdering på bygnings-området Vurderingen gennemføres med disse aktiviteter Bygningschef-udvalget behandler på et møde skemaet fra projektet Effektivt indkøb og evt. tvivlsspørgsmål til udfyldelsen afklares De enkelte bygningschefer udfylder skemaet for eget vedkommende Skemaerne sammenfattes og behandles på et møde i bygningschefudvalget Skemaerne og et kort sammenfattende notat afgives til projekt Effektivt indkøb og til indsatsstyregruppen for generel administration. Nærmere om gennemførelsen følger fra projektet Effektivt indkøb. 4.0 Hovedaktiviteter og tidsplan De ovenfor beskrevne aktiviteter gennemføres i fem parallelle spor efter en meget stram og ufravigelig tidsplan, der er styret af, at bygningschefudvalgets mødemæssige involvering i delprojekterne skal centreres om tre møder/workshops: En heldagsworkshop den 21. august (allerede indkaldt) Møder i (torsdag formiddag og fredag eftermiddag) i forbindelse med RADU-døgnet oktober (allerede indkaldt)

6 6/18 En heldagsworkshop 12. november, hvor afrapporteringen færdiggøres. Skal den stramme tidsplan holde, skal projektarbejdet derfor starte umiddelbart efter, at der er givet grønt lys for projektet ved mødet den 13. august i Indsatsprogramstyregruppen for Generel Administration. Projektet afsluttes og afrapportes i sidste halvdel af november. Ud over de nævnte mødeaktiviteter vil projektets gennemførelse kræve en betydelig involvering af bygningschefudvalgets medlemmer, de kommende Bedste Praksiskonsulenter samt Devoteam baseret på digitale medier (mail, telefon og UC-portalen). 5.0 Videre proces Projektet gennemfører på hvert af de fem delprojektområder en nærmere vurdering af muligheder, gevinster og omkostninger ved en videre indsats på området. Hvert af de fem delprojekter vil kunne videreføres eller standses uafhængigt at de øvrige delprojekter alt efter, hvad projektets afklaringer viser, og hvordan de relevante beslutningstagere vurderer potentialerne. Den videre stillingtagen hertil i Indsatsprogrambestyrelsen for Generel Administration, Programstyregruppen og Programbestyrelsen for UC Effektiviseringsprogrammet vil kunne ske på grundlag af den samlede afrapportering fra projektet. 6.0 Organisering og bemanding Projektet organiseres og bemandes således: Projektejer Bygningschefudvalgets formand, Per Rye Jensen, varetager rollen som projektejer og vil som sådan kunne foretage alle nødvendige dispositioner til projektets gennemførelse inden for de rammer, som nærværende projektbeskrivelse fastlægger. Ved evt. justeringer i forhold til projektbeskrivelsen og ved evt. træk på dispositionsreserven (jf. nedenfor afsnit 7.0 Økonomi og finansiering), orienteres Indsatsprogramstyregruppen for Generel Administration. Projektgruppe Bygningschefudvalget fungerer som projektgruppe og bistår ud over deltagelse i de fastlagte mødeaktiviteter i betydeligt omfang også på anden vis til projektets gennemførelse dels ved udredning og bidrag vedr. lokale forhold, dels ved digital kommentering af generelle oplæg, skabeloner o.lign. Bygningschefudvalget omfatter ud over formanden: - Jimmi Guldhammer Poulsen, UCC

7 7/18 - Søren Bagge, Professionshøjskolen Metropol - Kim Petri Pedersen, UC Syddanmark - Christian Jansson, UC Lillebælt - Peder Normann Pedersen, UC Nordjylland - Bernt Overmark, UC Sjælland - Birgitte Poulsen, UC Sjælland Generel praktisk bistand i øvrigt De kommende Bedste Praksis-konsulenter i UC-regi tager over, med generel bistand, så snart de måtte være på plads og i det omfang, som det generelle Bedste Praksis-projekt, måtte give tid hertil. Derudover leverer Devoteam generel transitionsbistand igennem projektforløbet og varetager fornøden generel praktisk bistand, indtil UC-konsulenterne måtte være på plads, idet Devoteams bistand aftrappes i takt med, at UC-konsulenterne kan tage over. Særlig bistand Der engageres (som ovenfor beskrevet) særlig konsulentbistand til udarbejdelse af Mulighedskataloget om energioptiming. Per Rye Jensen træffer efter samråd med bygningschefudvalget beslutning af valg af konsulent. Bistand til nøgletals-benchmarken fra Dansk Facilities Management, som etableres ved, at de enkelte UC er melder sig ind i DFM-Benchmark foreløbigt for 1½ år (resten af 2013 samt 2014). 7.0 Økonomi og finansiering Udgifterne til Bedste Praksis-konsulenterne i UC-regi er forudsat finansieret via den generelle bevilling hertil til Indsatsstyregruppen for Generel Administration og kræver således ikke særskilt projektbevilling. Derudover foreslås bevilget i alt kr. (ekskl. moms) til sektordeltagelse og ekstern bistand, der fordeler sig om følger: Sektordeltagelse: kr. Devoteam: kr. DFM-benchmarking: kr. Dispositionsreserve: kr. Beløbet, der vil kunne disponeres af projektejeren Per Rye Jensen, er tænkt som en reserve især med sigte på, at UC Bedste Praksiskonsulenterne ikke vil kunne tage over som forventet (i løbet af september måned). I givet fald vil supplerende bistand kunne fås fra Devoteam eller evt. ad hoc frikøb af lokale UC-medarbejdere. Men reserven kan også bruges til andet, f.eks. hvis der viser sig behov for en øget indsats fra energi-konsulenten.

8 8/18 En specifikation af udgifterne til ekstern bistand er vist i nedenstående oversigt. I oversigten er med x markeret, hvor de interne UC-konsulenter forventes at tage over trinvis i løbet af september måned op til og efter bygningschefudvalgets møder i forbindelse med RADU-døgnet den oktober. Det skal specielt bemærkes, at UCkonsulenterne forudsættes at kunne udarbejde hovedparten af den samlede afrapportering.

9 9/18 Tabel. Specifikation af udgifter til ekstern bistand. Projektbudget for Effektiv bygningsdrift Timer Honorar Devoteam PLN JNV Interne kons PLN JNV I alt Opgavespecifik bistand DFM-Benchmark Bistand til indledende afklaring ml. DFM og UC'erne Energiforbrug Bistand til skabelon Indsamling til UC-portal X Praksisscreening Bistand til skabelon Indsamling til UC-portal X Registrering af lokaleudnyttelsen Generel bistand til igangsættelse Evt. specialistbistand til estimering af omkostninger ved fælles systemelementer (ikke estimeret) Udformning af BC-skabelon/vejledning Indsamling og opsummering X Indkøbsscreening Færdiggørelse af skema/vejledning Indsamlijng og overdragelse til Indkøbsprojekt X Specifik bistand i alt Møderelateret bistand Arbejdsmøde til forberedelse 14/ Forberedelse Deltagelse/gennemførelse Heldagsworkshop 21/ Forberedelse Deltagelse/gennemførelse 9,5 9, Opfølgning (generel) Møder v. RADU-døgnet 2*3 timer Forberedelse Deltagelse/gennemførelse Opfølgning X Workshop i november, dato?, varighed? Forberedelse (sparring til interne konsulenter) 2 4 X Egen forberedelse Deltagelse/gennemførelse 9,5 9, Opfølgning + samlet afrapportering X Møderelateret bistand Devoteam bistand i alt Sektordeltagelse Omkostninger til DFM-Benchmarking Dispositionsbeløb I alt projektbudget

10 10/ Overordnede risici De væsentligste generelle risici ved projektets gennemførelse knytter sig til disse to forhold: 1. At bygningschefudvalgets medlemmer ikke kan afse den fornødne tid til a. At medvirke via de fastlagte møder og på anden vis til de nødvendige fælles afklaringer b. At medvirke til de nødvendige lokale bidrag til de enkelte delprojekter 2. At UC Bedste Praksis-konsulenterne ikke vil kunne tage over og bistå i det forudsatte omfang trinvis fra september måned. Med hensyn til imødegåelser af disse risici kan anføres: Ad 1: Der synes ikke at være noget alternativ til bygningschefernes stærke involvering og væsentlige bidrag. Det er derfor afgørende vigtigt, at bygningscheferne forpligter sig til og i praksis leverer den fornødne bistand. Hvis det ikke er realistisk, skal hele projekttilrettelæggelsen og tidsplanen revideres. Ad 2: Hvis UC-konsulenternes medvirke forsinkes/begrænses i mindre omfang vil Devoteam og/eller evt. ad hoc lokale UC-medarbejdere i et vist omfang kunne tage over. Men hvis UC-konsulenterne ikke er på plads og vil kunne medvirke afgørende ved projektets afslutning og afrapportering fortabes transitionselementet, og det kan vise sig nødvendigt/hensigtsmæssigt at revidere projekttilrettelæggelsen og tidsplanen.

11 11/18 Bilag 1. Specifikation af initiativets emneområde I dette bilag er emneordsvis foretaget en afgrænsning af det brutto-emneområde, som initiativet Effektiv bygningsdrift potentielt kan beskæftige sig med. I første omgang vil man dog langfra komme ind på alle emnerne. Hvor relevant er der nedenfor indsat nummerhenvisninger til projektkataloget fra workshopforløbet i efteråret 2012, idet de relevante projekttitler er vist i bilag Generel bygningsdrift a. Bygningsvedligehold b. Udendørsservice c. Indendørs planteservice d. Parkering e. Skadedyrsbekæmpelse f. Tekniske systemer g. Måtteservice h. Rengøring - Kontorrengøring - Vinduespolering - Affaldshåndtering, inkl. særligt affald og farligt affald - Tøjvask - Special rengøring - Grafitti fjernelse 2. Intelligent bygningsstyring a. Space Management - Bedre udnyttelse af bygningsmassen ved digital booking og overvågning af lokaleudnyttelse (233) b. Optimering af energiforbrug, inklusiv alternative energiformer samt overvågning og intelligent styring af strøm og varme (234) 3. Effektivisering af indkøb i forbindelse med bygningsdrift (bidrag til/medvirken i projektet Effektivt indkøb ) a. Fælles digital indkøbs- og bestillingssystem (202) b. Løbende systematisk indkøbsanalyse (206) c. Indkøbspolitik for alle d. Fælles virtuel indkøbsafdeling (208) e. Ad hoc udbud (212) f. Fast aftaler om fælles indkøb på udvalgte områder (232) 4. Optimering af arbejdsgange a. Tilrettelæggelse af indkøb/udbud b. Planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaver c. Tildeling/booking af lokaler på semesterplan, hhv. ad hoc

12 12/18 5. Formalisering af videndeling a. Systematisk erfaringsudveksling og professionel formidling b. Deling af data og nøgletal til fælles benchmark 6. Kultur- og adfærdsændring a. Ændring af standarder og frekvens b. Motivere til brugernes ændrede adfærd ift. forbrug

13 13/18 Bilag 2. Gennemførelse af DFM-benchmarking DFM-Benchmarking Organisation DFM-Benchmarking er en forening i tilknytning til Dansk Facility Management Netværk (Se DFM-net.dk), der har til formål at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for benchmarking i og mellem virksomheder, med henblik på at understøtte ledelsesbeslutninger og øge effektiviteten i virksomheden og i branchen som helhed. Bygningschefudvalget har vurderet, at DFM er den mest relevante organisation at samarbejde med om benchmarking af bygningsdrift, da de er nationalt og internationalt anerkendte, og da DFM har et gennemarbejdet koncept, som har eksisteret i mange år. Et virksomhedsmedlemskab af DFM-Benchmarking koster kr. pr. kalenderår. Ved indmeldelse her i efteråret koster det kr. for resten af Med medlemskabet opnås ret til at lægge egne facility management data (se nedenfor) ind i foreningens database og at trække på de analyser, som foreningen har udviklet, herunder adgang til at sammenligne egne data med andres. Foreningens sekretariat hjælper uden beregning nye medlemmer med at afklare, hvordan de skal tilrettelægge deres data-fangst og -bidrag, og kan mod betaling bistå med den indledende oparbejdning af stamdata. Benchmark data Den (særskilt) vedlagte Nøgletalsoversigt 2012 fra DFM-Benchmarking viser de data, der indgår i benchmarkingdatabasen. Skema vedrører stamdata og brugsdata for hver ejendom/bygning, mens skema viser de nøgletal for driftsudgifter, som kan indberettes. Der indberettes dog ikke på alle drifts-kategorier for alle medlemmer af foreningen. De enkelte begreber er nærmere defineret i det ligeledes (særskilt) vedlagte notat Webbaseret analysesystem begrebsdefinitioner FM-drift fra DFM- Benchmarking. De grundlæggende enheder i databasen er hhv. ejendomme og bygninger, hvor en ejendom skal have en eller flere bygninger. Oplysningerne i skema 1.1. fra Opførelsesår til Samlet kælderareal registreres på bygningsniveau, mens alle øvrige oplysninger, herunder alle driftsdata, registreres på ejendomsniveau.

14 14/18 Opdelingen i ejendomme og bygninger er analog til opdelingen i BBR, og de med * markerede data kan normalt hentes i BBR. UC erne kan dog også vælge en anden opdeling i ejendomme og bygninger, hvis det vil give en bedre korrespondance med de driftsmæssige registreringer og give bedre grundlag for nøgletals-sammenligninger. Fx kan UC erne vælge, at der oprettes en ejendom pr. driftsenhed, fx pr. campus. I denne situation kan hvert UC selv vælge, om man vil indberette hver bygning for sig eller kun registrere én fiktiv bygning med de sammenlagte arealer. UC erne vil kunne danne en særlig gruppe, inden for hvilken man vil kunne vælge sammenligningspartnere og foretage specifikke sammenligninger mellem UC erne. I denne gruppe vil også kunne inddrages andre ejendomsforvaltninger med tilsvarende interesser. Det vil skulle afklares i konkrete drøftelser med DFM Benchmark, hvilke muligheder for detaljeret benchmarking, der vil være, herunder for at benchmarke mellem enkeltejendomme. Indberetning Data indberettes til DFM-Benchmarking en gang årligt. Data kan indberettes ved indtastning i en web-grænseflade eller ved upload af regneark/csv-filer. Den videre afklaring: Krav og opgaver Den nærmere afklaring af benchmarkingens konkrete indhold og praktiske gennemførelse sker således: Ved et møde med Dansk Facility Management vurderer bygningsudvalget o Hvilke af DFM s nøgletal, det vil være relevant at anvende i den fælles UC nøgletalsbenchmark, herunder evt. en tidsfølgeplan herfor. o Hvilke muligheder analysesystemet giver for sammenligninger internt i det enkelte UC, mellem UC er og med andre medlemmer af DFM Benchmarking Det vurderes dernæst, i hvilket omfang UC erne vil kunne tilvejebringe de ønskede tal for relevant specificerede udgifter, fx via o Den allerede eksisterende almindelige regnskabsmæssige registrering for de enkelte UC er o En udbygning med yderligere specifikation inden for kontoplanens rammer o Skønsmæssige vurderinger foretaget af bygningscheferne. I tilknytning hertil vurderes, hvilken opdeling af bygningsporteføljen i ejendomme og bygninger, der vil være mest hensigtsmæssig Herefter udarbejdes et samlet forslag med bygningschefernes indstilling om, hvad der bør gennemføres En eventuel udbygning af den regnskabsmæssige registrering drøftes og aftales lokalt mellem økonomi- og bygningscheferne Når der er truffet beslutning om disse forhold, vil arbejdet med at oprette stamdata kunne påbegyndes i efteråret 2013.

15 15/18 Det videre arbejde med benchmarking og herunder hvor hurtigt de første benchmarkingtal vil kunne foreligge afhænger af, i hvilket omfang, der skal ske tilpasninger i den regnskabsmæssige registrering på de enkelte UC er: Foreligger der allerede relevante registreringer på nogle områder for to eller flere UC er, vil der muligvis allerede i efteråret 2013 kunne gennemføres en delvis dækkende pilot-benchmarking baseret på regnskabstal for 2012 Foreligger der allerede relevante registreringer, eller vil de kunne tilvejebringes med en begrænset indsats på nogle områder, vil der primo 2014 kunne gennemføres en helt eller delvis dækkende benchmarking baseret på regnskabstal for 2013 Registrering af driftsudgifter efter en evt. udbygget lokal kontoplan vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2014, og give mulighed for benchmarking primo 2015 baseret på regnskabstal for 2014 Samarbejdet med DFM-Benchmarking Da projektet skal afvikles her i 2013, og da hovedbenchmarkingen skal ske på grundlag af tal for 2014, foreslås det, at alle UC er meldes ind i DFM-Benchmarking for resten af 2013 og 2014 ( kr. pr. UC). I forlængelse heraf foreslås det, at de enkelte bygningschefer personligt eller for deres UC melder sig ind DFM-Netværket (2.000 kr. for personligt medlemskab eller kr. for et institutionsmedlemsskab). DFM har tilbudt et rabatordning for de UC er, der vil melde sig ind i netværket. Pris for begge foreninger i alt for 2013 (halvt år): kr.mod normal pris kr. I alt for 2014: kr. (svarende til 6 mdr. med halv pris for en af foreningerne og fuld pris for den resterende del af 2014). Normal pris kr. I alt for de to år: kr. De enkelte UC ers udgifter til deltagelse i DFM-Benchmarkingen og bygningscheferne eventuelle deltagelse i DFM-Netværket afholdes af de pågældende UC er.

16 16/18 Bilag 3: Optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse gennemførelse af vurdering Afgrænsning og fokus Formålet med automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse er at bidrage til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Nedenstående systemskitse (Figur 1) illustrerer sammenhængen mellem eksisterende løsninger og den her omhandlede. De eksisterende løsninger er illustreret med stiplet kontur. Figur 1. Principskitse for it-løsning til sammenstilling af faktisk og planlagt lokaleudnyttelse It-system til analyse af faktisk lokaleudnyttelse 5 i forhold til plan Analyse It-system/grænseflade/service It-system til opsamling 4 til udtræk af data om af PIR-information 3 lokalebooking 2 Teknisk installation med PIR-følere 1 It-system (er) til UV-planlægning, lokalebooking mv. Den skitserede løsning tager for det første udgangspunkt i, at der allerede på UC erne foretages digital registrering af planlagt lokaleanvendelse og evt. booking i et digitalt system (1). For det andet tager løsningsskitsen udgangspunkt i, at den faktiske udnyttelse af lokalerne vil kunne registreres af de PIR-følere, som i forvejen i er installeret i mange lokaler af hensyn til styring af belysning, ventilation osv. (2).

17 17/18 Ideen er herefter, at sammenligning mellem den planlagte og den faktiske udnyttelse af lokalerne kan muliggøres af følgende yderligere systemelementer: En mulighed for at trække de relevante data ud af undervisningsplanlægnings/lokalebookingsystemet (3). En mulighed for at opsamle de relevante PIR-registreringer (4). Et system, der kan analyse disse data i forhold til hinanden (5). I et vist omfang kan udbyttet af analyserne tillige forudsætte en udbygning eller modernisering af den tekniske installation (2). I første omgang er det sigtet at vurdere en løsning, der giver mulighed for periodiske analyser. Der er således ikke hensigten at vurdere etablering eller udvidelse af lokalebookingsystemer på UC erne vurdere etablering af et system, som kan give brugerne eller andre on-line adgang til at søge efter ledige lokaler vurdere anvendelse af information om booking af lokaler til aktiv styring af lys, ventilation m.v. Disse funktioner kan man evt. sidenhen vurdere nærmere. Fremgangsmåde Opgaven vil skulle løses i et samspil mellem fælles afklaringer i projektet og lokale vurderinger på det enkelte UC, som illustreret på nedenstående figur 2 og beskrevet i det følgende. Figur 2. Skitse til tilrettelæggelse af vurdering af omkostninger og effekter Fælles løsning estimeres af fælles projekt It-system til analyse af faktisk lokaleudnyttelse 5 i forhold til plan Effekter Vurderes lokalt 6 Analyse Effektivisering It-system/grænseflade/service It-system til opsamling 4 til udtræk af data om af PIR-information 3 lokalebooking 2 Teknisk installation med PIR-følere Lokale løsninger estimeres lokalt 1 It-system (er) til UV-planlægning, lokalebooking mv.

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Afrapportering til møde i Indsatsprogramstyregruppen,november 2013 version 0.9 Afrapportering fra projekt

Læs mere

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Delprojekt om lokaleovervågning Bilag til afrapportering, version 0.9 Devoteam A/S Lautrupsgade 13

Læs mere

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 3, ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Indkøbsnetværket 16/8, i Bygningschefudvalget

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 24. juni 2013 Projektbeskrivelse Bedste Praksis inden for generelle

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative G o d k e n d t p å p r o g r a m b e s t y r e l s e s m ø d e 2 7. j u n i 2 0 1 3 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale Elektricitet - delaftale 4

Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale Elektricitet - delaftale 4 Bilag 3.1 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 02-09-2010 Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale 06.02 Elektricitet - delaftale 4 Mellem parterne Greve Kommune,

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2. UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Faxe Kommune Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd

Faxe Kommune Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd Faxe Kommune Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd Opgavebeskrivelse Maj 2017 Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til konsulentfirmaet H.C. Vestergaard med henblik på gennemførelse

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere