Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 2A ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Bygningschefudvalget 21/8 og i Programstyregruppen 27/ Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel Fax august 2013 Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift 1.0 Formål og afgrænsning Formål Projektet har umiddelbart til formål at gennemføre en oversigtlig bedste praksis - afklaring med sigte på at vurdere mulighederne for en bedre og mere effektivbygningsdrift, der dækker både en effektivisering af ressourceforbruget ved driften af UC ernes bygninger og en optimering af anvendelsen af bygningerne. I forlængelse af RADU-bygningsudvalgets arbejde og workshoppene i efteråret 2012 gennemføres en oversigtlig vurdering og kvalificering af de foreliggende forslag. Samtidig foretages en vurdering af, hvordan og med hvilket udbytte man vil kunne gennemføre en mere systematisk benchmark af effektiviteten på tværs af UC er. Projektet munder ud i en afrapportering med forslag, til hvordan UC erne fremover hver for sig og hvor relevant støttet af samarbejde og erfaringsudveksling kan effektivisere bygningsdriften. Afgrænsning Projektet beskæftiger sig med forslag, der kan bidrage til et eller flere af følgende formål: Formindske udgifterne til drift i bred forstand Formindske energiforbruget Bedre udnyttelse den samlede bygningsmasse Emnekredsen omfatter disse områder, som er specificeret nærmere i bilag 1: 1. Generel bygningsdrift 2. Intelligent bygningsstyring 3. Effektivisering af indkøb i forbindelse med bygningsdrift 4. Optimering af arbejdsgange VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N IBAN: DK CVR N

2 2/18 5. Formalisering af videndeling 6. Kultur- og adfærdsændring 2.0 Projektets leverancer Projektet fokuseres om disse overordnede spor og leverancer: 1. Etablering og udvikling af DFM-nøgletal med sigte på benchmark Der gennemføres en vurdering af, hvad det vil kræve at implementere brug af DFM s (Dansk Facility Managements) nøgletals benchmark på relevante områder fra 2014, idet dataindsamling primært sker automatisk via en relevant specifikation af regnskabsmæssige registreringer af udgifter. I givet fald skal den udbyggede regnskabsmæssige registrering besluttes i efteråret 2013, således at den kan gennemføres fra nytår Afhængigt af, i hvilket omfang den almindelige regnskabsmæssige registrering vil kunne give det fornødne talgrundlag, vil der muligvis allerede i efteråret 2013 kunne gennemføres en delvis dækkende pilotbenchmark baseret på regnskabstal for Benchmarken vil tage sigte på både en intern benchmark UC erne imellem og en ekstern benchmark i det omfang DFM har relevante nøgletal for sammenlignelige områder. Senest ved projektets afslutning i november 2013 skal der foreligge et fyldestgørende beslutningsgrundlag, som kan videregives til programmets styrende organer med sigte på endelig beslutning om iværksættelse af en fælles benchmark. 2. Mulighedskatalog for optimering af energiforbrug På pilotbasis etableres en første version af et mulighedskatalog over tiltag, som med fordel kan iværksættes. Mulighedskataloget og udbygninger heraf behandles på bygningsudvalgets faste møder. Kataloget etableres på UC-portalen. 3. Bedste Praksis-screening Det gennemføres en pilot-etablering af en simpel udveksling af Bedste Praksis idéer på skematisk form via UC-portalen, idet skemaerne drøftes ved de faste møder i Bygningsudvalget. I første omgang sigtes mod udfyldning af skemaer på 5-10 områder. 4. Optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse Der gennemføres en vurdering af aktuelle løsninger til automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse med sigte på at vurdere, hvordan man hensigtsmæssigt kan koble dem sammen med data fra de aktuelle studieadministrative it-løsninger til skemaplanlægning og lokaleudnyttelse. Til brug herfor udarbejdes en skabelon for en business case, der kan indgå som beslutningsgrundlag for de enkelte UC ers stillingtagen til etablering af automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse.

3 3/18 Vurderingen afrapporteres i form af et notat og en skabelon for en business case. I første omgang er det alene sigtet at vurdere en løsning, der giver mulighed for periodiske analyser. Der er således ikke hensigten at - vurdere etablering eller udvidelse af lokalebookingsystemer på UC erne - vurdere etablering af et system, som kan give brugerne eller andre on-line adgang til at søge efter ledige lokaler - vurdere anvendelse af information om booking af lokaler til aktiv styring af lys, ventilation m.v. Disse funktioner kan man evt. sidenhen vurdere nærmere. 5. Indkøbs-screening og -vurdering på bygnings-området Bygningsområdet bidrager til den screening og vurdering, som iværksættes i regi af projektet Effektivt indkøb. Screeningen og vurderingen indebærer, at bygningscheferne for et antal udvalgte indkøbskategorier - Registrerer det anvendte lokale aftalegrundlag - Vurderer skønsmæssigt i hvilket omfang det anvendes (compliance) - Vurderer mulighederne for bedre priser ved brug af andre aftaler og/eller garanteret volumen - Foretager en samlet skønsmæssig vurdering af gevinstmuligheder ved øget compliance og/eller brug af bedre aftalegrundlag. De foreløbige overvejelser indebærer, at bygningschefudvalget vurderer disse indkøbskategorier: - Bygningsdrift og vedligehold - Rengøringsydelser - Køb af el - Vagt og sikring - Kontormøbler - Øvrigt inventar, møbler og lamper - Rengøringsartikler 3.0 Tilgang og metode Ad 1. Etablering og udvikling af DFM-nøgletal med sigte på benchmark Bygningschefudvalget har vurderet, at Dansk Facility Management (DFM) er den mest relevante organisation at samarbejde med om benchmarking af bygningsdrift, da organisationen er nationalt og internationalt anerkend, og da DFM har et gennemarbejdet benchmark koncept, som har eksisteret i mange år. Den videre praktiske afklaring om benchmarkens indhold og gennemførelse således: Ved et møde med DFM-Benchmark vurderer bygningsudvalget, hvilke parametre i DFMs nøgletal det vil være relevant at anvende i den fælles UC nøgletals benchmark

4 4/18 Det vurderes dernæst, i hvilket omfang de relevante tal for UC ernes udgifter vil kunne tilvejebringes via o den allerede eksisterende almindelige regnskabsmæssige registrering for de enkelte UC er o en udbygning med yderligere specifikation inden for kontoplanens rammer og o skønsmæssige vurderinger foretaget af bygningscheferne. Der udarbejdes et samlet forslag med bygningschefernes indstilling om, hvad der bør gennemføres som et fælles initiativ fremover En eventuel udbygning af den regnskabsmæssige registrering aftales lokalt mellem økonomi- og bygningscheferne Nærmere om benchmarkens indhold og gennemførelse er beskrevet i bilag 2. Ad 2. Mulighedskatalog for optimering af energiforbrug Mulighedskataloget etableres således: Der udarbejdes et Mulighedskatalog ( bruttoliste ) over mulige tiltag til optimering af energiforbrug. Kataloget skal omfatte både tekniske løsninger og initiativer til adfærdsændringer, og det skal angive hovedelementerne i en business case for de pågældende tiltag, dvs. indikere hvilke typer gevinster og hvilke typer omkostninger, der må forventes. Så vidt muligt skal kataloget indeholde erfaringsbaserede og dokumenterede tal for gevinster og omkostninger. Skabelonen for mulighedskataloget udformes, så den er velegnet til UC-portalen. Herunder tages stilling til, om kataloget også løbende bør kunne registrere, i hvilket omfang de foreslåede tiltag er realiseret på de enkelte UC er Skabelonen og bruttolisten behandles på et møde i bygningschef-udvalget med konsulenten Kataloget udfyldes/færdiggøres Det udbyggede katalog behandles i bygningschef-udvalget evt. med angivelse af gennemførte foranstaltninger på de enkelte UC er således at en første version af kataloget foreligger ved projektets afslutning. Mulighedskataloget vil herefter kunne danne grundlag for, at de enkelte UC er hver især gennemfører en screening og vurderinger af bygningerne med henblik på en vurdering af, hvilke optimerings-tiltag der bør iværksættes Ad 3. Bedste Praksis-screening af service-ydelser Screeningen iværksættes således: Der udarbejdes en bruttoliste på over mulige emner til en Bedste Praksis screening. Der udarbejdes en skabelon for den nærmere beskrivelse af de emner, som udvælges til den første screening. Skabelonen, der skal beskrive både aktivitetens indhold, omfang (ressourceforbrug, hyppighed mv.) og mulig Bedste Praksis-løsning, skal være velegnet til UC-portalen Bruttolisten og skabelonen rundsendes til bygningscheferne med opfordring til at supplere bruttolisten og i øvrigt komme med kommentarer.

5 5/18 Bruttolisten og skabelonen behandles på et møde bygningschef-udvalget. På mødet udvælges 5-10 emner til nærmere behandling ved, at de UC er, som vurderer at kunne bidrage til en Bedste Praksis udfylder skemaet De udfyldte skemaer sammenfattes emnemæssigt i et oversigtsskema. Skemaerne behandles på et eller flere møder i bygningschef-udvalget og beskrivelserne ajourføres. De enkelte UC er tager på det grundlag stilling til, om man vil realisere Bedste Praksiserfaringer fra en eller flere andre UC er. Eventuelt kan aftale nærmere med de pågældende UC er om overførsel af Bedste Praksis-viden. Ad 4. Optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse Projektet omfatter disse aktiviteter: Med udgangspunkt i Professionshøjskolen Metropols løsning til automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse vurderer bygningsudvalget, hvorvidt der findes andre relevante løsninger, som bør undersøges nærmere. En oversigtlig beskrivelse af, hvilke data fra UC ernes studieadministrative løsninger til skemaplanlægning og lokaleudnyttelse der er behov for til at kunne sammenstille planlagt og faktisk lokaleudnyttelse En vurdering af hvad en kobling af relevante data vil kræve i praksis Udarbejdelse af en skabelon for en business case, der kan indgå som beslutningsgrundlag for de enkelte UC ers stillingtagen til etablering af automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse Udarbejdelse af et kort notat med de sammenfattende vurderinger samt forslag til fremtidig strategi på området. Ad 5. Indkøbs-screening og -vurdering på bygnings-området Vurderingen gennemføres med disse aktiviteter Bygningschef-udvalget behandler på et møde skemaet fra projektet Effektivt indkøb og evt. tvivlsspørgsmål til udfyldelsen afklares De enkelte bygningschefer udfylder skemaet for eget vedkommende Skemaerne sammenfattes og behandles på et møde i bygningschefudvalget Skemaerne og et kort sammenfattende notat afgives til projekt Effektivt indkøb og til indsatsstyregruppen for generel administration. Nærmere om gennemførelsen følger fra projektet Effektivt indkøb. 4.0 Hovedaktiviteter og tidsplan De ovenfor beskrevne aktiviteter gennemføres i fem parallelle spor efter en meget stram og ufravigelig tidsplan, der er styret af, at bygningschefudvalgets mødemæssige involvering i delprojekterne skal centreres om tre møder/workshops: En heldagsworkshop den 21. august (allerede indkaldt) Møder i (torsdag formiddag og fredag eftermiddag) i forbindelse med RADU-døgnet oktober (allerede indkaldt)

6 6/18 En heldagsworkshop 12. november, hvor afrapporteringen færdiggøres. Skal den stramme tidsplan holde, skal projektarbejdet derfor starte umiddelbart efter, at der er givet grønt lys for projektet ved mødet den 13. august i Indsatsprogramstyregruppen for Generel Administration. Projektet afsluttes og afrapportes i sidste halvdel af november. Ud over de nævnte mødeaktiviteter vil projektets gennemførelse kræve en betydelig involvering af bygningschefudvalgets medlemmer, de kommende Bedste Praksiskonsulenter samt Devoteam baseret på digitale medier (mail, telefon og UC-portalen). 5.0 Videre proces Projektet gennemfører på hvert af de fem delprojektområder en nærmere vurdering af muligheder, gevinster og omkostninger ved en videre indsats på området. Hvert af de fem delprojekter vil kunne videreføres eller standses uafhængigt at de øvrige delprojekter alt efter, hvad projektets afklaringer viser, og hvordan de relevante beslutningstagere vurderer potentialerne. Den videre stillingtagen hertil i Indsatsprogrambestyrelsen for Generel Administration, Programstyregruppen og Programbestyrelsen for UC Effektiviseringsprogrammet vil kunne ske på grundlag af den samlede afrapportering fra projektet. 6.0 Organisering og bemanding Projektet organiseres og bemandes således: Projektejer Bygningschefudvalgets formand, Per Rye Jensen, varetager rollen som projektejer og vil som sådan kunne foretage alle nødvendige dispositioner til projektets gennemførelse inden for de rammer, som nærværende projektbeskrivelse fastlægger. Ved evt. justeringer i forhold til projektbeskrivelsen og ved evt. træk på dispositionsreserven (jf. nedenfor afsnit 7.0 Økonomi og finansiering), orienteres Indsatsprogramstyregruppen for Generel Administration. Projektgruppe Bygningschefudvalget fungerer som projektgruppe og bistår ud over deltagelse i de fastlagte mødeaktiviteter i betydeligt omfang også på anden vis til projektets gennemførelse dels ved udredning og bidrag vedr. lokale forhold, dels ved digital kommentering af generelle oplæg, skabeloner o.lign. Bygningschefudvalget omfatter ud over formanden: - Jimmi Guldhammer Poulsen, UCC

7 7/18 - Søren Bagge, Professionshøjskolen Metropol - Kim Petri Pedersen, UC Syddanmark - Christian Jansson, UC Lillebælt - Peder Normann Pedersen, UC Nordjylland - Bernt Overmark, UC Sjælland - Birgitte Poulsen, UC Sjælland Generel praktisk bistand i øvrigt De kommende Bedste Praksis-konsulenter i UC-regi tager over, med generel bistand, så snart de måtte være på plads og i det omfang, som det generelle Bedste Praksis-projekt, måtte give tid hertil. Derudover leverer Devoteam generel transitionsbistand igennem projektforløbet og varetager fornøden generel praktisk bistand, indtil UC-konsulenterne måtte være på plads, idet Devoteams bistand aftrappes i takt med, at UC-konsulenterne kan tage over. Særlig bistand Der engageres (som ovenfor beskrevet) særlig konsulentbistand til udarbejdelse af Mulighedskataloget om energioptiming. Per Rye Jensen træffer efter samråd med bygningschefudvalget beslutning af valg af konsulent. Bistand til nøgletals-benchmarken fra Dansk Facilities Management, som etableres ved, at de enkelte UC er melder sig ind i DFM-Benchmark foreløbigt for 1½ år (resten af 2013 samt 2014). 7.0 Økonomi og finansiering Udgifterne til Bedste Praksis-konsulenterne i UC-regi er forudsat finansieret via den generelle bevilling hertil til Indsatsstyregruppen for Generel Administration og kræver således ikke særskilt projektbevilling. Derudover foreslås bevilget i alt kr. (ekskl. moms) til sektordeltagelse og ekstern bistand, der fordeler sig om følger: Sektordeltagelse: kr. Devoteam: kr. DFM-benchmarking: kr. Dispositionsreserve: kr. Beløbet, der vil kunne disponeres af projektejeren Per Rye Jensen, er tænkt som en reserve især med sigte på, at UC Bedste Praksiskonsulenterne ikke vil kunne tage over som forventet (i løbet af september måned). I givet fald vil supplerende bistand kunne fås fra Devoteam eller evt. ad hoc frikøb af lokale UC-medarbejdere. Men reserven kan også bruges til andet, f.eks. hvis der viser sig behov for en øget indsats fra energi-konsulenten.

8 8/18 En specifikation af udgifterne til ekstern bistand er vist i nedenstående oversigt. I oversigten er med x markeret, hvor de interne UC-konsulenter forventes at tage over trinvis i løbet af september måned op til og efter bygningschefudvalgets møder i forbindelse med RADU-døgnet den oktober. Det skal specielt bemærkes, at UCkonsulenterne forudsættes at kunne udarbejde hovedparten af den samlede afrapportering.

9 9/18 Tabel. Specifikation af udgifter til ekstern bistand. Projektbudget for Effektiv bygningsdrift Timer Honorar Devoteam PLN JNV Interne kons PLN JNV I alt Opgavespecifik bistand DFM-Benchmark Bistand til indledende afklaring ml. DFM og UC'erne Energiforbrug Bistand til skabelon Indsamling til UC-portal X Praksisscreening Bistand til skabelon Indsamling til UC-portal X Registrering af lokaleudnyttelsen Generel bistand til igangsættelse Evt. specialistbistand til estimering af omkostninger ved fælles systemelementer (ikke estimeret) Udformning af BC-skabelon/vejledning Indsamling og opsummering X Indkøbsscreening Færdiggørelse af skema/vejledning Indsamlijng og overdragelse til Indkøbsprojekt X Specifik bistand i alt Møderelateret bistand Arbejdsmøde til forberedelse 14/ Forberedelse Deltagelse/gennemførelse Heldagsworkshop 21/ Forberedelse Deltagelse/gennemførelse 9,5 9, Opfølgning (generel) Møder v. RADU-døgnet 2*3 timer Forberedelse Deltagelse/gennemførelse Opfølgning X Workshop i november, dato?, varighed? Forberedelse (sparring til interne konsulenter) 2 4 X Egen forberedelse Deltagelse/gennemførelse 9,5 9, Opfølgning + samlet afrapportering X Møderelateret bistand Devoteam bistand i alt Sektordeltagelse Omkostninger til DFM-Benchmarking Dispositionsbeløb I alt projektbudget

10 10/ Overordnede risici De væsentligste generelle risici ved projektets gennemførelse knytter sig til disse to forhold: 1. At bygningschefudvalgets medlemmer ikke kan afse den fornødne tid til a. At medvirke via de fastlagte møder og på anden vis til de nødvendige fælles afklaringer b. At medvirke til de nødvendige lokale bidrag til de enkelte delprojekter 2. At UC Bedste Praksis-konsulenterne ikke vil kunne tage over og bistå i det forudsatte omfang trinvis fra september måned. Med hensyn til imødegåelser af disse risici kan anføres: Ad 1: Der synes ikke at være noget alternativ til bygningschefernes stærke involvering og væsentlige bidrag. Det er derfor afgørende vigtigt, at bygningscheferne forpligter sig til og i praksis leverer den fornødne bistand. Hvis det ikke er realistisk, skal hele projekttilrettelæggelsen og tidsplanen revideres. Ad 2: Hvis UC-konsulenternes medvirke forsinkes/begrænses i mindre omfang vil Devoteam og/eller evt. ad hoc lokale UC-medarbejdere i et vist omfang kunne tage over. Men hvis UC-konsulenterne ikke er på plads og vil kunne medvirke afgørende ved projektets afslutning og afrapportering fortabes transitionselementet, og det kan vise sig nødvendigt/hensigtsmæssigt at revidere projekttilrettelæggelsen og tidsplanen.

11 11/18 Bilag 1. Specifikation af initiativets emneområde I dette bilag er emneordsvis foretaget en afgrænsning af det brutto-emneområde, som initiativet Effektiv bygningsdrift potentielt kan beskæftige sig med. I første omgang vil man dog langfra komme ind på alle emnerne. Hvor relevant er der nedenfor indsat nummerhenvisninger til projektkataloget fra workshopforløbet i efteråret 2012, idet de relevante projekttitler er vist i bilag Generel bygningsdrift a. Bygningsvedligehold b. Udendørsservice c. Indendørs planteservice d. Parkering e. Skadedyrsbekæmpelse f. Tekniske systemer g. Måtteservice h. Rengøring - Kontorrengøring - Vinduespolering - Affaldshåndtering, inkl. særligt affald og farligt affald - Tøjvask - Special rengøring - Grafitti fjernelse 2. Intelligent bygningsstyring a. Space Management - Bedre udnyttelse af bygningsmassen ved digital booking og overvågning af lokaleudnyttelse (233) b. Optimering af energiforbrug, inklusiv alternative energiformer samt overvågning og intelligent styring af strøm og varme (234) 3. Effektivisering af indkøb i forbindelse med bygningsdrift (bidrag til/medvirken i projektet Effektivt indkøb ) a. Fælles digital indkøbs- og bestillingssystem (202) b. Løbende systematisk indkøbsanalyse (206) c. Indkøbspolitik for alle d. Fælles virtuel indkøbsafdeling (208) e. Ad hoc udbud (212) f. Fast aftaler om fælles indkøb på udvalgte områder (232) 4. Optimering af arbejdsgange a. Tilrettelæggelse af indkøb/udbud b. Planlægning og styring af vedligeholdelsesopgaver c. Tildeling/booking af lokaler på semesterplan, hhv. ad hoc

12 12/18 5. Formalisering af videndeling a. Systematisk erfaringsudveksling og professionel formidling b. Deling af data og nøgletal til fælles benchmark 6. Kultur- og adfærdsændring a. Ændring af standarder og frekvens b. Motivere til brugernes ændrede adfærd ift. forbrug

13 13/18 Bilag 2. Gennemførelse af DFM-benchmarking DFM-Benchmarking Organisation DFM-Benchmarking er en forening i tilknytning til Dansk Facility Management Netværk (Se DFM-net.dk), der har til formål at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for benchmarking i og mellem virksomheder, med henblik på at understøtte ledelsesbeslutninger og øge effektiviteten i virksomheden og i branchen som helhed. Bygningschefudvalget har vurderet, at DFM er den mest relevante organisation at samarbejde med om benchmarking af bygningsdrift, da de er nationalt og internationalt anerkendte, og da DFM har et gennemarbejdet koncept, som har eksisteret i mange år. Et virksomhedsmedlemskab af DFM-Benchmarking koster kr. pr. kalenderår. Ved indmeldelse her i efteråret koster det kr. for resten af Med medlemskabet opnås ret til at lægge egne facility management data (se nedenfor) ind i foreningens database og at trække på de analyser, som foreningen har udviklet, herunder adgang til at sammenligne egne data med andres. Foreningens sekretariat hjælper uden beregning nye medlemmer med at afklare, hvordan de skal tilrettelægge deres data-fangst og -bidrag, og kan mod betaling bistå med den indledende oparbejdning af stamdata. Benchmark data Den (særskilt) vedlagte Nøgletalsoversigt 2012 fra DFM-Benchmarking viser de data, der indgår i benchmarkingdatabasen. Skema vedrører stamdata og brugsdata for hver ejendom/bygning, mens skema viser de nøgletal for driftsudgifter, som kan indberettes. Der indberettes dog ikke på alle drifts-kategorier for alle medlemmer af foreningen. De enkelte begreber er nærmere defineret i det ligeledes (særskilt) vedlagte notat Webbaseret analysesystem begrebsdefinitioner FM-drift fra DFM- Benchmarking. De grundlæggende enheder i databasen er hhv. ejendomme og bygninger, hvor en ejendom skal have en eller flere bygninger. Oplysningerne i skema 1.1. fra Opførelsesår til Samlet kælderareal registreres på bygningsniveau, mens alle øvrige oplysninger, herunder alle driftsdata, registreres på ejendomsniveau.

14 14/18 Opdelingen i ejendomme og bygninger er analog til opdelingen i BBR, og de med * markerede data kan normalt hentes i BBR. UC erne kan dog også vælge en anden opdeling i ejendomme og bygninger, hvis det vil give en bedre korrespondance med de driftsmæssige registreringer og give bedre grundlag for nøgletals-sammenligninger. Fx kan UC erne vælge, at der oprettes en ejendom pr. driftsenhed, fx pr. campus. I denne situation kan hvert UC selv vælge, om man vil indberette hver bygning for sig eller kun registrere én fiktiv bygning med de sammenlagte arealer. UC erne vil kunne danne en særlig gruppe, inden for hvilken man vil kunne vælge sammenligningspartnere og foretage specifikke sammenligninger mellem UC erne. I denne gruppe vil også kunne inddrages andre ejendomsforvaltninger med tilsvarende interesser. Det vil skulle afklares i konkrete drøftelser med DFM Benchmark, hvilke muligheder for detaljeret benchmarking, der vil være, herunder for at benchmarke mellem enkeltejendomme. Indberetning Data indberettes til DFM-Benchmarking en gang årligt. Data kan indberettes ved indtastning i en web-grænseflade eller ved upload af regneark/csv-filer. Den videre afklaring: Krav og opgaver Den nærmere afklaring af benchmarkingens konkrete indhold og praktiske gennemførelse sker således: Ved et møde med Dansk Facility Management vurderer bygningsudvalget o Hvilke af DFM s nøgletal, det vil være relevant at anvende i den fælles UC nøgletalsbenchmark, herunder evt. en tidsfølgeplan herfor. o Hvilke muligheder analysesystemet giver for sammenligninger internt i det enkelte UC, mellem UC er og med andre medlemmer af DFM Benchmarking Det vurderes dernæst, i hvilket omfang UC erne vil kunne tilvejebringe de ønskede tal for relevant specificerede udgifter, fx via o Den allerede eksisterende almindelige regnskabsmæssige registrering for de enkelte UC er o En udbygning med yderligere specifikation inden for kontoplanens rammer o Skønsmæssige vurderinger foretaget af bygningscheferne. I tilknytning hertil vurderes, hvilken opdeling af bygningsporteføljen i ejendomme og bygninger, der vil være mest hensigtsmæssig Herefter udarbejdes et samlet forslag med bygningschefernes indstilling om, hvad der bør gennemføres En eventuel udbygning af den regnskabsmæssige registrering drøftes og aftales lokalt mellem økonomi- og bygningscheferne Når der er truffet beslutning om disse forhold, vil arbejdet med at oprette stamdata kunne påbegyndes i efteråret 2013.

15 15/18 Det videre arbejde med benchmarking og herunder hvor hurtigt de første benchmarkingtal vil kunne foreligge afhænger af, i hvilket omfang, der skal ske tilpasninger i den regnskabsmæssige registrering på de enkelte UC er: Foreligger der allerede relevante registreringer på nogle områder for to eller flere UC er, vil der muligvis allerede i efteråret 2013 kunne gennemføres en delvis dækkende pilot-benchmarking baseret på regnskabstal for 2012 Foreligger der allerede relevante registreringer, eller vil de kunne tilvejebringes med en begrænset indsats på nogle områder, vil der primo 2014 kunne gennemføres en helt eller delvis dækkende benchmarking baseret på regnskabstal for 2013 Registrering af driftsudgifter efter en evt. udbygget lokal kontoplan vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2014, og give mulighed for benchmarking primo 2015 baseret på regnskabstal for 2014 Samarbejdet med DFM-Benchmarking Da projektet skal afvikles her i 2013, og da hovedbenchmarkingen skal ske på grundlag af tal for 2014, foreslås det, at alle UC er meldes ind i DFM-Benchmarking for resten af 2013 og 2014 ( kr. pr. UC). I forlængelse heraf foreslås det, at de enkelte bygningschefer personligt eller for deres UC melder sig ind DFM-Netværket (2.000 kr. for personligt medlemskab eller kr. for et institutionsmedlemsskab). DFM har tilbudt et rabatordning for de UC er, der vil melde sig ind i netværket. Pris for begge foreninger i alt for 2013 (halvt år): kr.mod normal pris kr. I alt for 2014: kr. (svarende til 6 mdr. med halv pris for en af foreningerne og fuld pris for den resterende del af 2014). Normal pris kr. I alt for de to år: kr. De enkelte UC ers udgifter til deltagelse i DFM-Benchmarkingen og bygningscheferne eventuelle deltagelse i DFM-Netværket afholdes af de pågældende UC er.

16 16/18 Bilag 3: Optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse gennemførelse af vurdering Afgrænsning og fokus Formålet med automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse er at bidrage til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Nedenstående systemskitse (Figur 1) illustrerer sammenhængen mellem eksisterende løsninger og den her omhandlede. De eksisterende løsninger er illustreret med stiplet kontur. Figur 1. Principskitse for it-løsning til sammenstilling af faktisk og planlagt lokaleudnyttelse It-system til analyse af faktisk lokaleudnyttelse 5 i forhold til plan Analyse It-system/grænseflade/service It-system til opsamling 4 til udtræk af data om af PIR-information 3 lokalebooking 2 Teknisk installation med PIR-følere 1 It-system (er) til UV-planlægning, lokalebooking mv. Den skitserede løsning tager for det første udgangspunkt i, at der allerede på UC erne foretages digital registrering af planlagt lokaleanvendelse og evt. booking i et digitalt system (1). For det andet tager løsningsskitsen udgangspunkt i, at den faktiske udnyttelse af lokalerne vil kunne registreres af de PIR-følere, som i forvejen i er installeret i mange lokaler af hensyn til styring af belysning, ventilation osv. (2).

17 17/18 Ideen er herefter, at sammenligning mellem den planlagte og den faktiske udnyttelse af lokalerne kan muliggøres af følgende yderligere systemelementer: En mulighed for at trække de relevante data ud af undervisningsplanlægnings/lokalebookingsystemet (3). En mulighed for at opsamle de relevante PIR-registreringer (4). Et system, der kan analyse disse data i forhold til hinanden (5). I et vist omfang kan udbyttet af analyserne tillige forudsætte en udbygning eller modernisering af den tekniske installation (2). I første omgang er det sigtet at vurdere en løsning, der giver mulighed for periodiske analyser. Der er således ikke hensigten at vurdere etablering eller udvidelse af lokalebookingsystemer på UC erne vurdere etablering af et system, som kan give brugerne eller andre on-line adgang til at søge efter ledige lokaler vurdere anvendelse af information om booking af lokaler til aktiv styring af lys, ventilation m.v. Disse funktioner kan man evt. sidenhen vurdere nærmere. Fremgangsmåde Opgaven vil skulle løses i et samspil mellem fælles afklaringer i projektet og lokale vurderinger på det enkelte UC, som illustreret på nedenstående figur 2 og beskrevet i det følgende. Figur 2. Skitse til tilrettelæggelse af vurdering af omkostninger og effekter Fælles løsning estimeres af fælles projekt It-system til analyse af faktisk lokaleudnyttelse 5 i forhold til plan Effekter Vurderes lokalt 6 Analyse Effektivisering It-system/grænseflade/service It-system til opsamling 4 til udtræk af data om af PIR-information 3 lokalebooking 2 Teknisk installation med PIR-følere Lokale løsninger estimeres lokalt 1 It-system (er) til UV-planlægning, lokalebooking mv.

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Delprojekt om lokaleovervågning Bilag til afrapportering, version 0.9 Devoteam A/S Lautrupsgade 13

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 24. juni 2013 Projektbeskrivelse Bedste Praksis inden for generelle

Læs mere

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative G o d k e n d t p å p r o g r a m b e s t y r e l s e s m ø d e 2 7. j u n i 2 0 1 3 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Systemer til indkøbsanalyser

Systemer til indkøbsanalyser UC Effektivíseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Version 1.0 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene

Sammenfatning af høringssvarene Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 9. december 2014 Sammenfatning af høringssvarene Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Version: 20.03-2014 Udarbejdet af: Frank V. Jensen/Benedikte Kruuse Lindvig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere