Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde"

Transkript

1 Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret Quartz+Co og Rambøl vandt opgaven med at udarbejde rapporten. Rapporten var forventet i sommeren 2014, men er først blevet offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside 18. december Offentliggørelsen har ikke været fulgt af pressemeddelelser eller nyheder fra Finansministeriets side. Analysen Analysen er gennemført i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet. Grundlaget for analysen er spørgeskemaundersøgelser blandt de kommunale fagchefer, udbudschefer, og private leverandører. Analysespørgsmål Analysen behandler ikke spørgsmålet om, hvorvidt offentlig-privat samarbejde er godt. Analysen har fokus på hvornår og under hvilke betingelser offentlig-privat samarbejde har positive og mindre positive effekter. Analysens formål er at opnå en større viden om effekterne af offentlig-privat samarbejde og at få mere viden om de barrierer og muligheder, der er for at øge kvalitet og omkostningseffektivitet. Analysen undersøger derfor både på de økonomiske og ikke-økonomiske effekter af offentligprivat samarbejde. De ikke-økonomiske effekter, der undersøges, er faglig/objektiv kvalitet, medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed. Analysens ambition er både at have det kommunale og virksomhedernes perspektiv i forhold til offentlig-privat samarbejde. Analyseområder Analysen går på tværs af landets 98 kommuner og behandler både udbud og frit valg. Fem områder er analyseret i dybden: Facility management Det kommunale vejområde Hjemmeplejeområdet Plejecenterområdet Det specialiserede socialområde for børn og unge med særlige behov NIELS HEMMINGSENS GADE DK-1153 KØBENHAVN K [T [F [W [E

2 Analysens tværgående konklusioner Analysen kommer frem til fem hovedkonklusioner: 1. Kommunerne vurderer, at der er positive effekter ved udbud på de kommunale opgaveområder. I gennemsnit oplever kommunerne positive økonomiske såvel som ikke-økonomiske effekter ved anvendelse af udbud på de undersøgte kommunale opgaveområder. 2. Der er ingen væsentlige barrierer for anvendelse af udbud og offentlig-privat samarbejde i kommunerne. På fire af de fem undersøgte opgaveområder kan kommunerne anvende udbud, hvis de vil. Der er generelt et tilfredsstillende leverandørmarked og få eller ingen lovgivningsmæssige barrierer. På et enkelt opgaveområde er der konstateret større barrierer. På dette område er anvendes udbud ikke i dag. 3. Der er en meget stor spredning i kommunernes anvendelse af offentlig-privat samarbejde. På trods af de positive effekter, og på trods af, at der ikke ses egentlige barrierer for anvendelse af offentlig-privat samarbejde, er der nogle kommuner, der kun anvender offentlig-privat samarbejde i meget begrænset omfang. 4. Kommunerne kan forbedre offentlig-privat samarbejde gennem et øget strategisk fokus - og ved at tilvejebringe de rette kompetencer. Mange kommuner har ikke klare strategier for anvendelse af offentlig-privat samarbejde på de analyserede opgaveområder. Eksempelvis gennemføres som oftest for små udbud. Hertil kommer, at der med fordel kan ske et kompetenceløft i kommunerne indenfor offentlig-privat samarbejde. 5. Mens erfaringerne med udbud generelt er positive er erfaringerne med frit-valgsordningerne mere blandede. Frit-valgsordninger øger serviceudbuddet for borgerne. Men såvel kommuner som leverandører vurderer, at effekterne i forhold til omkostningseffektivitet og kvalitet er mere blandede. Uddybning af konklusioner Det fremgår af rapporten, at erfaringerne med udbud er blandede fra område til område. Nogle områder er i høj grad allerede konkurrenceudsat, hvor andre er det i mindre grad. Der er også stor forskel kommunerne imellem i brugen af offentlig-privat samarbejde. Forventningerne til positive økonomiske effekter er størst på det tekniske område. De økonomiske effekter på de undersøgte områder ligger brutto mellem 5-10% dog med en betydelig variation. Herfra skal trækkes omkostningerne til selveudbudsprocessen, der varierer mellem 1 og 3%. I forhold til barrierer for udbud så er der en nuancering til hovedkonklusionen, at en gruppe kommuner ikke har tillid til, at der findes en tilfredsstillende konkurrencesituation, særligt hvad angår antallet af potentielle leverandører. Det gælder særligt på de investeringstunge områder, fx plejecentre, hvor antallet af leverandører er væsentligt lavere end på de mere investeringslette områder som facility management og hjemmepleje. Spredningen i brugen af offentligt-privat samarbejde kan hænge sammen med, at der i nogle kommuner eksisterer et ønske om at bibeholde kompetencerne internt og beholde forsyningspligten på kommunale hænder. Det gælder særligt på de blødere velfærdsområder, herunder hjemmeplejeområdet. Samtidig har tilstedeværelsen af et budgetpres i den enkelte kommune betydning for gennemførelsen af udbud. Udbud er i disse tilfælde gennemført ud fra et ønske om at opnå økonomiske besparelser. 2

3 Hertil kommer en række konklusioner målrettet de fem undersøgte områder. Analysens anbefalinger Analysens anbefalinger handler både om udbud og frit valg, og falder inden for tre områder: Rammebetingelser for offentlig-privat samarbejde forhold, de enkelte kommuner ikke selv kan påvirke. De mest tydelige rammebetingelser er lovgivningsbetingede forhold ved de enkelte områder og strukturelle forhold såsom kommunernes størrelse, deres geografiske placering mm. Hertil kommer andre forhold, som kommunerne godt i nogen udstrækning kan påvirke, såsom antallet af leverandører på markedet, politiske og økonomiske forhold. Kommunernes strategiske fokus på offentlig-privat samarbejde den måde, hvorpå kommunerne på et strategisk niveau forholder sig til de givne rammebetingelser. Dette handler således om, hvorvidt kommunerne har en klart formuleret strategi for hvorvidt og hvordan kommunerne vil anvende offentlig-privat samarbejde på området, samt konkrete forestillinger om, hvilke effekter man vil opnå herved. Kommunernes styring og kompetencer indenfor offentlig-privat samarbejde den måde, hvorpå kommunerne styrer ift. deres strategiske fokus og understøtter dette kompetencemæssigt. Dette handler således om, hvilke kompetencer kommunerne besidder, hvordan de er organiseret, og hvilke redskaber de benytter i forbindelse med anvendelsen af udbud. Anbefalingerne rettet mod udbud: Rammebetingelser Strategisk fokus Styring og kompetencer 1. Ensartet og national opgørelse 3. Udarbejdelse af "rammebetinfærdsområderne af kvalitet på velgelseskort" for de enkelte kommuner Udbud 2. Analyse af om et system bygget op omkring Tilbudsportalen blokerer for anvendelse af udbud på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge 4. Udarbejdelse af samlede indkøbs- og udbudsstrategier. 5. Udarbejdelse af klare omkostningsbaselines for tværgående områder 6. Fælles businesscase-model og "standardregnemaskine" for offentlig-privat samarbejde 7. Større udbud 9. Erfarings- og vidensdeling med udgangspunkt i eksisterende erfaringer, herunder ved etablering af et nationalt rejsehold 10. Bistand til kravspecificering og potentialeafklaring fra centralt hold 11. Formulering af standardparadigmer for udbud 12. Planer for tilvejebringelse af de rette kompetencer i kommunerne. 8. Klar opgørelse af økonomiske fordele og ulemper ved at anvende udbud til erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske, socialpolitiske og beskæftigelsespolitiske formål 13. Koncepter for fastlæggelse og håndtering af konkursrisici Anbefalingerne rettet mod frit valg: Rammebetingelser Strategisk fokus Styring og kompetencer 1. Forbedring af Tilbudsportalen som styringsværktøj 2. Øget forudsigelighed i de kommunale takster, de enkelte leverandører modtager 6. Klarere strategisk valg omkring fordele og ulemper ved at levere det frie valg på hjemmeplejeområdet ved indgåelse af kontrakt gennemgodkendelse eller gennem udbud 7. Øget anvendelse af styrings- og dokumentationsredskaber med fokus på effekt 8. Øget gennemsigtighed omkring pris 3

4 Frit valg 3. Udvikling af mere ensartede og gennemsigtige prisberegningsmodeller 4. Borgere tildeles enten privat eller kommunal hjemmeplejeleverandør ved, hvis borgeren ikke træffer et aktivt frit valg 5. Mere målrettede indikatorer for offentlig-privat samarbejde på fritvalgsområderne samt på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge 9. Administrativ forsimpling af godkendelsesprocessen Af rapporten fremgår det, at anbefalingerne ikke kan implementeres uden videre, de skal deltaljeres og behandles yderligere, før der kan ske en implementering. OAO vurderinger Generelt har analysen en positiv tilgang til offentlig-privat samarbejde. Det betyder, at der ikke kigges på, hvilke negative effekter offentlig-privat samarbejde kan have. Der kigges heller ikke på de bredere samfundsmæssige effekter af offentlig-privat samarbejde. Det er primært de økonomiske effekter, der er kigges på, det afspejler sig også i konklusionerne og anbefalingerne. I forhold til anbefalingen om en Ensartet og national opgørelse af kvalitet på velfærdsområderne vurderer OAO, at det kan være godt med kvalitetsstandarder, da det kan sikre, at der skal leves op til en hvis kvalitet ved udlicitering. På den anden side kan en ensartet og national fastsat kvalitetsstandard fratage kommunalbestyrelserne deres mulighed for selv at prioritere, hvilken kvalitet de ønsker i deres serviceudbud. Samtidig kan det føre til øget bureaukrati, da der skal være dokumentation af efterlevelse af kvalitetsstandarder. I forhold til anbefalingerne om større udbud og udbud på tværs af kommuner, for at får fordel af de økonomiske gevinster, der er ligger i stordrift, vurderer OAO, at der er et ensidigt billede af de økonomiske fordele ved større volumen. Større volumen kan også have negative konsekvenser, det kan være medvirkende til monopoldannelse, da det kun er store private aktører, der vil kunne byde ind på store koordinerede udbud. Det vil have en negativ konsekvens for små og mellemstore virksomheder. Anbefalingen om større udbud harmonerer ikke med udkastet til den nye udbudslov, hvor det er fremhævet i høringsmaterialet, at den nye lov er en forbedring for små og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage når der sendes opgaver i udbud. Med forslaget til den nye udbudslov lægges der op til, at det offentlige skal overveje om udbud kan deles op i mindre dele, så små og mellemstore virksomheder kan byde ind og det foreslås, at der indføres en pligt til at begrunde, hvorfor en konkret udbud ikke deles op. Analysen forholder sig til, at der kan være andre politiske formål med et udbud end de rent økonomiske. Her anbefaler analysen, at der er en klar opgørelse af økonomiske fordele og ulemper ved at anvende udbud til erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske, socialpolitiske og beskæftigelsespolitiske formål. Der bliver ikke fremsat ideer til, hvordan en sådan klar opgørelse kan se ud og i den forbindelse også at have et blik på arbejds- og sociale klausuler i udbud. 4

5 Selvom et af formålene med analysen er at undersøge ikke-økonomiske effekter herunder bl.a. medarbejderforhold, så sker det i meget lille grad. Og konklusionerne angående medarbejderforhold er basseret på svar fra udbudschefer og fagchefer i kommunerne. Der er ikke lavet en systematisk undersøgelse af, hvilke konsekvenser udbud og frit valg har for de berørte medarbejdere. Analysen peger på, at der gennem konkurrence kan fremmes nye og innovative løsninger i opgavevaretagelsen. Det bliver dog ikke klart, hvordan konkurrence fører til nye og innovative løsninger. Endvidere forholder analysen sig ikke til det videnstab kommunerne kan opleve ved udlicitering. 5

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Niels Ejersbo, Ph.D. Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Niels@sam.sdu.dk Paper præsenteret ved den XVI Nordiske Kommunalforskerkonference

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indhold 1 Forord 3

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere