ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS"

Transkript

1 ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration Mikkel Munk, Manager PSS

2 Agenda Hvad er status på området Forankring og organisering Opgaver og kompetencer Incitamenter og effektiviseringer arealer, drift, køb/salg/leje, husleje Hvor er mulighederne? 2

3 Hvad er status på området? Deloitte markedsanalyse ultimo 2010 viste: Mange kommuner arbejder i dag med området eller overvejer hvilke modeller der kan sættes i verden for at effektivisere området Fortsat fokus på at finde økonomiske gevinster ved arealoptimering og dermed reducere vedligehold og medarbejderes kørsel og anden befordring Meget ringe kendskab til den faktiske kvadratmeterudgift og anvendelsesgrad af bygningerne Tilkendegiver at der er store politiske og økonomiske barrierer for at effektivisere området

4 Har kommunen en centraliseret Facilities Management-funktion, der dækker en eller flere af følgende opgaver? Nej, vi har ingen central Facilities Management-funktion 25% 13% 40% Ejendomsadministration (leje af ejendomme, opkrævning af husleje fra udlejningsboliger, forbrugsafregning, ejendomsskatter/afgifter, forsikring, økonomistyring mv.) 25% 44% Ejendomsdrift (vedligehold, energibesparende tiltag, rengøring, pedel mv.) Intern service (post, vagt, reception, kantine, vognpark, kopimaskiner mv.) 54% IT/tele support mv. Andet - Af de 40% forventer 28% at etablere en central funktion - 52% af alle enheder er forankret på det tekniske område

5 Har kommunen i budget 2011 indregnet effektiviserings- eller besparelsespotentialer på ejendomsområdet? Ja: 58% Nej: 40% 26% 7% På drift (rengøring mv.) 44% På salg af ejendomme 48% På mere effektivt indkøb af facilities management ydelser På vedligehold 63% Ved arealeffektivisering og bedre udnyttelse 56% 22% Besparelserne er vedtaget men endnu ikke specificeret Andet Ca. 70% har svaret at kommunen har tomme bygninger

6 Opgør I udnyttelsesgraden på jeres bygninger (på fx skoler, børnehaver, ældrecentre, udlejningsboliger mv.)? 2% 4% Nej, vi opgør det ikke 9% 6% Ja, vi opgør det på 'udnyttelse over timer i døgnet' Ja, vi opgør det på 'brugere per kvadratmeter' Ja, vi opgør det som - andet 79% Ved ikke

7 Har kommunen opgjort sine samlede udgifter til ejendomme? - Beløb inklusiv udgifter til - ejendomsadministration (leje af ejendomme, opkrævning af husleje fra udlejningsboliger, forbrugsafregning, ejendomsskatter/afgifter, forsikring, økonomistyring)- ejendomsdrift (vedligehold, energibesparende tiltag, rengøring, pedel)- intern service (post, vagt, reception, kantine, vognpark, kopimaskiner)- IT/tele-support 12% 21% Ja Nej Ved ikke 67%

8 Hvad er de største barrierer i din kommune for at arbejde med strategisk arealeffektivisering (fortætning af brugere på færre kvm, udnyttelse af bygningsarealer på tværs af forvaltninger etc.)? Oplever ingen barrierer 38% 9% 17% Politiske barrierer 36% Økonomiske barrierer 23% 23% Administrative eller organisatoriske barrierer Praktiske barrierer 66% Personale-ressourcemæssige barrierer Andet

9 Deloittes tilgange! Fokus på organisering og styring Fokus på incitamenter Fokus på bygningsmassen

10 Forankring og Organisering Det er centralt at vurdere, hvordan en ejendomsenhed bedst opbygges og udformes, så den tilpasses kommunens arbejdsgange og behov. Overvejelser: - Hvad skal være enhedens formål også på den lange bane! - Hvordan gøres enhedens rolle og mål kendte og accepterede i organisationen politisk og forvaltningsmæssigt? Risiko for ikke at kunne agerer når det bliver svært! - Hvilken model skal vi gå efter Central model med de konsekvenser det har - Slagkraftig eller..? - Hvem(ledelse) tegner enheden i organisationen brug for løbende tydeliggørelse af strategier og mål. Kræver analysekraft, drift og udviklingskapacitet 10

11 Valg af ejendomsmodel = valg af styringsmodel Selvstændig ejendomsenhed Forvaltermodellen - Forretningsfører Forvaltermodellen - Udvalgsstyre Decentral ejendomsenhed Effektiv opgaveløsning Mulighed for koordination Mulighed for prioritering Politisk forankring Forankring hos brugerne Relevante kompetencer TAG udgangspunkt i at serviceområder skal afgive ejerskab til ejd. enhed 11

12 Opgaver og kompetencer Med udgangspunkt i enhedens formål beskrives enhedens opgaver evt. SLA: Anlæg, vedligehold og drift af bygninger Administration, køb/salg af ejendomme FM opgaver: Energi, forbrugsopgørelser, rengøring, vagt etc. Rådgivning og dialog vedrørende kvalificering af brugerbehov Økonomiske analyser arealeffektiviseringer, ejendomsporteføljepleje Beskriv konkrete arbejdsgange/procedure som tydeliggør kompetencer/rettigheder på følgende områder: - Procedure for: renoveringer, til- og ombygninger, nybygning, køb, salg leje - Budgetproces for vedligeholdelsesbudgetter, indvendigt/udvendigt ansvar! - Forpagtninger - Vedligehold og opdateringer af ejendomsregister - Boligadministrationen Resultat: Tydeliggørelse af rolle og ansvar Hvilke opgaver kan jeg forvente at få løst af enheden tid til kerneopgaven! 12

13 FM støttefunktioner til serviceområderne Kantine Vognpark Vand og VVS Post Teknisk installation IT/Tele Reception Rengøring Kerneopgaver Støttefunktioner Betjente Vagt Gartner EL Varme Central forvaltning Fag forvaltning Teknisk forvaltning

14 Incitamenter og effektivisering De lavt hængende frugter - ikke så lave længere hvor skal vi kigge hen? - Strategisk ejendomsporteføljepleje - langsigtede effekter, investeringskalkuler - Tæt samspil med byudvikling lav evt. analyse af bygningsplaceringer og urbaniseringsforhold medarbejderanalyser, sølvbryllupskvarterer, Catchment areas - Ejendomsregister ikke nok med et vedligeholdelsesprogram IT system med fokus på arealanvendelsen, omkostningsanalyser, Green Economy og energistyring - Bygningseffektiviseringer kan bygninger ombygges så de gøres mere fleksible klassestørrelser og gangarealer samlokalisering af enheder, årsværksanalyser færre medarbejdere - Effektivisering af byggesager hvordan kan et ejd.regiser anvendes således rådgiverhonoraret reduceres digitale bygningstegninger - Areal og anvendelsesgrader ! 14

15 Personer i året Personer sammenlagt Pensioner og kompetencer Forventet omfang af tilbagetrækning År Omfanget af tilbagetrækning: Den forventede tilbagetrækning vil særligt sætte ind omkring Tilbagetrækningen vil forblive på et relativt højt niveau over de næste ti år. Der vil derfor komme et behov for øget rekruttering 15

16 Pensioner og kompetencer - vurdering 12 lokationer 1 lokation Pensioner Kompetencer Medarbejderstabens aldring er upåvirket af placering, men på en række områder kan organiseringen af administrationen have betydning for kommunens evne til at håndtere tilbagetrækningen Bibeholdes den nuværende organisering, vil kommunens grundvilkår for rekruttering ikke ændre sig markant Arbejdsmarkedssituationen og udnyttelse af ny teknologi kan på sigt medfører en slankning af administrative funktioner. En samlet bygning vil øge fleksibiliteten over for dette. En samlet lokation vil kunne fungere som et ekstra rekrutteringsparameter for kommunen. Dels i forhold til medarbejdere generelt, og særligt i forhold til at tiltrække de kompetencer kommunen fremover vil få behov for. 16

17 Indtænkning af genudlejelige enheder Genudlejelig enhed Rådhus Indgang Borgerservice Borgerservice Indgang Rådhus Genudlejelig enhed Indgang Borgerservice & Rådhus Rådhus Borgerservice Indgang Andre 17

18 Fordeling af arealer Arealfordeling i dag 55% af arealerne er i dag beliggende i Slagelse. 20% i Korsør. Adresse By em2 % fordeling Gørtlergade 4 Slagelse ,6% Jernbanegade 10 Slagelse 695 2,6% Kalundborgvej 59 Slagelse ,8% Rådhuspladsen 11 Slagelse ,8% Rådhuspladsen 7-9 Slagelse 955 3,6% Smedegade 36 Slagelse 165 0,6% Torvegade Slagelse ,7% Valbyvej 69G Slagelse ,0% Subtotal Slagelse ,6% Caspar Brands Plads 6 Korsør ,1% Caspar Brands Plads 8 Korsør 415 1,5% Dahlsvej 3 Korsør ,0% Subtotal Korsør ,6% Gammeltorv 13 Skælskør 993 3,7% Industrivej 43 Skælskør 996 3,7% Næstvedvej 15 Skælskør ,5% Subtotal Skælskør ,9% Vemmeløsevej 40 Dalmose ,9% Total ,0% 18

19 Arealforbrug pr. medarbejder Volumenudnyttelse 84% af arbejdspladskapaciteten m2/faktisk antal medarbejdere udnyttes, svarende til 165 arbejdspladser. I gennemsnit 31 m 2 /medarbejder Gørtlergade 4 Jernbanegade 10 Kalundborgvej 59 Rådhuspladsen 11 Rådhuspladsen 7-9 Smedegade 36 Torvegade Valbyvej 69G Caspar Br. Plads 6 Caspar Br. Plads 8 Dahlsvej 3 Gammeltorv 13 Industrivej 43 Næstvedvej 15 Vemmeløsevej 40 19

20 Illustration: et stærkt redskab til at skabe arealbevidsthed 20 Billeder af alle ledige kontorarbejdspladser en tirsdag formiddag uden for feriesæsonen som havde forventning om behov for MERE kontorareal i.f.m. kommunesammenlægning. Dette er et simpelt og effektivt redskab, der efterfølgende kan bruges som argumentation for en egentlig undersøgelse, støttet på data fra IT-system.

21 Hvor er der muligheder? - Vedligeholdelsesbudget flyttes fra TMU til ØK - Klassificering af bygningers vedligehold - kategoriseringer - Nødvendigt med alle pengene til ejendomme er samlet et sted sikring af strategisk udvikling og ikke hugst på midler på fagområder - Rammeaftaler på vedligehold udbud, indkøb etc. - Beslutning om, at ejendomsenheden er en budgetramme/investeringsenhed Deloittes vurdering er, at den enkelte kommune gennem øget fokus på organisering og drift kan optimere de samlede bygningsdriftsomkostninger mellem 5 og 10% af det samlede udgiftsniveau. Hertil kommer effekter ved arealoptimering. 21

22 Analysetilgang kommuner Grundlag Analysespor output Temaer Forankring og organisation Opgaver og kompetencer Incitamenter og implementering Effektivitet i drift Grundlag Kommunens egne bygningsoplysninger og data for personel, forsyning, serviceforhold Data fra Deloittes kommunale databaser og nationale nøgletal Interviews med nøglepersoner Etablering af central ejendomsfunktion - Facllitering af afklaringsforløb vedrørende formål, visioner for kommunens organisering, særligt med fokus på ejendomsdrift - Vurdering af modenhed - Afklaring af muligheder og udfordringer ved etablering af central ejendomsenhed Effektiv arealanvendelse - Afdækning og analyse af nuværende og fremtidige pladsbehov med udgangspunkt i den demografiske udvikling - Afdækning og analyse af faglige og administrative kompetencer Salg og nybyggeri - Potentialet i kommunes bygningsmasse kortlægges og ejendommene vurderes, både som de er i dag, og hvis de blev udviklet. - Afdækning af økonomiske og kontraktuelle konsekvenser såsom momsreguleringsforpligtigelse, lejekontrakter mv. - Undersøgelse og afklaring af markedet for egnede ejendomme og planmæssige forhold Facility Management - Udgifter til Facility Management holdes op mod DFM-nøgletal for sammenlignelige ejendomme - Vurdering af kommunens organisering af Facility Management-funktion, fx udgifter til rengøring, reception, kantine mv. - Sammenligning af den nuværende ejendomsportefølje med en optimeret ejendomsportefølje Borgerperspektiv - Undersøgelse af optimal placering af borgerbetjeningsfunktioner - Undersøgelse af, hvordan fysisk placering og eventuelle sammenlægninger af borgerbetjenende enheder understøtter den bedst mulige samlede borgerbetjening i forhold til geografi, infrastruktur og målgrupper Eksempler: Udvikling af strategi for kommunens ejendsomsadministration Beregning af potentialer, fx med fokus på arealanvendelse Opstilling af tiltag og indsatsområder for ejendomsadministration 22

23 Ønskes yderligere oplysninger om emnet kan følgende kontaktes: Mikkel Munk, Manager Mobil Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Analyse af digitale skriftlige prøver

Analyse af digitale skriftlige prøver Analyse af digitale skriftlige prøver Midtvejsrapportering Deloitte Consulting 6. marts 2014 Agenda Baggrund Nationale erfaringer: Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Proces- og

Læs mere

Analyse af Skatteministeriet

Analyse af Skatteministeriet Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Analyse af Skatteministeriet SKATTEMINISTERIET FINANSMINISTERIET Rapport 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 0. SAMMENFATNING...

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere