Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser"

Transkript

1 Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. 120 Serviceområdet Puljer -20 Afledt drift til Børnehuset Frederiksvej Den 11. maj 2015 åbnede den nybyggede daginstitution Børnehuset Frederiksvej på Frederiksvej 51. Den afledte drift vedrørende el, vand og varme søges frigivet til Bolig- og Ejendomsudvalget. Det drejer sig om kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem. 650 Dagtilbud til børn Kommunale ejendomme 275 Beboelses-ejendomme Huslejen på kommunens beboelsesejendomme reguleres årligt af DAB, som administrerer ejendommene for kommunen. Den højere husleje afspejler sig i tilsvarende øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommene. 210 Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme -412 Forvaltningen søger om teknisk omplacering af udgifts- og indtægtsbudget på Projekt Udvikling og evaluering af ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre. 431 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse 150 Bruttodifference Samarbejdsprojekt Der var budgetlagt indtægter og udgifter i forhold til ekstern finansiering af projektet via tilskud KEU - Kvalitets- og efteruddannelseudvalget i jf. SOU Dog modtager Frederiksberg Kommune ikke disse midler som et tilskud, men KEU afholder udgifter for samme beløb i stedet for. Derfor søges der om nulstilning af udgifts- og indtægtsbudgetterne hertil. Det lokale sundhedsvæsen: Fordeling af midler økonomiaftalen Forvaltningen søgte om omplacering ved 1. forventet regnskab 2014 (124F) af midler fra økonomiaftalen vedr. tilstedeværelse på Frederiksberg Hospital (det lokale sundhedsvæsen). Disse midler blev ved fejl ikke omplaceret i budget- og overslagsår, hvorfor der hermed søges teknisk omplacering af midlerne fra økonomiaftalen vedrørende det nære sundhedsvæsen. Konkret skal der ske udmøntning således: 1,5 mio. kr. afsat til stærk og målrettet indsats for færre indlæggelser - tilstedeværelse på Frederiksberg Hospital udmøntes foreløbigt på Magistraten: 500 t.kr. til udgående visitator på BBH. 300 t.kr. til styrkelse af kompetencer i boligteamet. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse -800

2 Forvaltningen søger om teknisk omplacering af effektivisering vedr. befordring: Den 27. oktober 2014 blev vedtog Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntning af effektivisering af befordringsløsningen. 431 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Beskyttet beskæftigelse -36 Effektivisering befordring Denne udmøntning imellem udvalgene er ikke blevet tastet i overslagsår. Derfor flyttes der -36 t. kr. i 2015 og overslagsår til Socialudvalget (Center for Beskæftigelse og Aktivitet) P/l ligger alt sammen på denne konto. Derfor fordeles p/lreguleringen imellem Sundhedscentret og Socialudvalget. Dette er også gælde i overslagsår. ESCO årskategori 2014 Fem ejendomme, der i 2014 blev energirenoveret som en del af ESCO-projektet, har fortsat decentrale energibudgetter, idet de anvendes af selvejende institutioner. Den afledte driftsbesparelse er imidlertid placeret samme med de centraliserede energibudgetter under Bolig- og Ejendomsudvalget, og udmøntningen på de pågældende fem ejendomme sker derfor ved tillægsbevilling med nærværende skema. Energibesparelserne opgjort i forbindelse med ESCO er garanteret fra leverandørens side de første otte år efter renoveringen udføres. 211 Kommunale ejendomme Idrætsanlæg og svømmehaller Dagtilbud til børn Aktivitets- og samværstilbud Vejvedligeholdelse -16 I forbindelse med facility management projektet samles ekstern huslejebetaling og indvendig vedligeholdelse i Frederiksberg Ejendomme. I første omgang er det dog kun budgettet til indvendig vedligeholdelse på Rådhuset ( kr.), der flyttes. Samling af ekstern husleje giver mulighed for et overblik og en ensretning i forhold til kontraktindgåelse, betaling og opfølgning. Budget til følgende lejemål flyttes: Fra Socialudvalget: - Solbjerg (flygtningeboliger), svarende til 0,3 mio. kr. i 2015 (8 måneders effekt) og 0,45 mio. kr. i 2016 og Derudover flyttes lønudgifter til en halv viceværtstilling. 650 Dagtilbud til børn Serviceområdet Kulturel virksomhed Midlertidig boligplacering af flygtninge Klubber Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme -337 Facility Management Fra Børneudvalget: - Himmel og Hav, Dragør (skovbørnehave) - Folkebørnehaven Rolfs Plads 3 - Børnehuset Dalgas Have - Planeten Solbjerg Have 4 - Idrætsbørnehuset Ingemannsvej - Solbjerghave Solbjerg Have 14 og 18 - Daginstitution Sct. Thomas, Rolighedsvej 23 B Fra Kultur og Fritidsudvalget: - Edisonteatret, svarende til -261 t.kr. Fra Undervisningsudvalget: - Klubben Louis P

3 Forløbskoordination Det er vedtaget at tildele kr. til forløbskoordination af Neuroområdet på Østervang, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Satspuljemiderne er imidlertid placeret under Magistraten, og forvaltningen søger derfor om teknisk omplacering af budget til Forløbskoordination vedrørende aftale om satspuljen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Boligtilbud juni 2013 behandlede Socialudvalget en sag vedrørende nye tiltag til hjemløse og socialt udsatte for uforbrugte kommunale midler under hjemløseplanen, og det blev bl.a. besluttet, at etablere et aktivitetstilbud målrettet socialt udsatte. 732 Botilbud til hjemløse Botilbud til hjemløse -400 Hjemløseplan og hjemløsningen Der blev oprindeligt bevilget ca. 2 mio. kr. til driftsmidler til projektet, der skulle køre i perioden I det oprindelige budget var der ved en fejl ikke taget højde for vikardækning ved sygdom og ferie samt projektledelse og udvikling af aktivitetsprojektet, hvorfor der siden hen er blevet bevilget 0,8 mio. kr. mere til budgettet. Finansieringen af det øgede budget, skulle bl.a. tages fra øgede refusionsindtægter i forbindelse med projektet, samt fra et restbudget fra hjemløseplanen. En omplacering af de 0,4 mio. kr. er imidlertid aldrig blevet foretaget, hvorfor der hermed søges rettelse af dette. I forbindelse med en omlægning fra beboere indskrevet på 85 til 107 på Diakonissen og Opgangsfællesskabet på Finsenshave opskrives budgettet løbende, da indtægterne for huslejeindbetalinger for 107 fremover vil tilgå socialafdelingen og ikke botilbuddet, som afholder huslejeudgiften til udlejer. På nuværende tidspunkt er 6 beboere gået fra at være 85 til 107 på Opgangsfællesskabet på Finsenshave og 2 beboere på Diakonissen. Beboernes ændres når der sker udskiftning. 735 Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud til midlertidigt ophold -281 Huslejeændring Som følge af ovenstående er budget 2015 på Opgangsfællesskabet forøget med kr. svarende til 12 måneders husleje af kr. månedligt for 5 boliger samt 7 måneders husleje for 1 bolig. På Diakonissen er budgettet opskrevet med kr. - husleje på kr. månedligt for 1 bolig i 12 måneder og husleje på kr. månedligt for 1 bolig i 8 måneder. Budgettet for huslejeindtægter er tilsvarende fratrukket, da indtægterne fremover går hertil. Det skal bemærkes, at indtægterne ikke reelt vil afspejle udgifterne, da det er muligt for borgerne at få reduceret deres egenbetaling, såfremt de efter betaling af faste udgifter ikke har et rådighedsbeløb på mindst kr. for kontanthjælps- og SU modtagere under 26 år og kr. for øvrige. Afvigelsen er ikke regnet med her, da der på nuværende tidspunkt er en forventet merindtægt på huslejeindtægter på pol 735

4 Indkøb og implementering af nyt ESDH I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der vedtaget en effektivisering vedrørende indkøb af nyt ESDH-system under digitaliseringsplan Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. Desuden ønskes den sidste rest af effektiviseringen af procesoptimering via InSite ligeledes fra digitaliseringsplan 2014 flyttet til serviceområdet. 120 Serviceområdet Puljer 0 Integrationspuljen Socialudvalget har på udvalgsmøde den 24/ behandlet sag om udmøntning af integrationspuljen for Som følge heraf flyttes budget til de fagudvalg og områder, som projekterne er forankret hos. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Integrationsindsats -612 I forbindelse med digitaliseringsprojekt talegenkendelse, er hele effektiviseringsgevinsten vedrørende Børne- og Ungeområdet placeret under Magistraten. Halvdelen af effektiviseringen vedrører aktiviteter der henhører under Undervisningsudvalget, hvorfor der flyttes 206 t.kr. 300 Skoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Tandpleje Dagtilbud til børn Børne- og Ungeområdet 437 Korrektioner mellem udvalg, digitaliseringsprojekter Tilsvarende for en række øvrige små digitaliseringsprojekter er hele effektiviseringsgevinsten vedrørende Børne- og Ungeområdet placeret under Magistraten. Dele af effektiviseringerne vedr. aktiviteter der henhører under Undervisningsudvalget og Børneudvalget, hvorfor der flyttes 231 t.kr. Heraf 116 t.kr. til Børneudvalget og 115 t.kr. til Undervisningsudvalget. Måltal i forbindelse med Facility Management Forvaltningen søger om teknisk omplacering af måltal for Facility Management Projektet vedr. de institutioner, hvorfra budget og forbrug på energi blev omplaceret ved 1. forventet regnskab På nuværende tidspunkt er måltal i overslagsår placeret på Sundhedscentrets Ejendom svarende til -155 t. kr. FM måltal omplaceret i 2016 og frem ud fra følgende fordeling: FKRC (Socialudvalget) = -10 t. kr. Døgn Rehabiliteringsenheden (Sundheds- og Omsorgsudvalget) = -93 t. kr. Sundhedscentrets Ejendom (Sundheds- og Omsorgsudvalget) = - 52 t. kr. 405 Døgntilbud Sundhedsfremme og forebyggelse Alkohol og stofmisbrug 0 Med virkning fra budgettet for 2013 og frem blev der foretaget en lang række effektiviseringer på det administrative budget, herunder også på Kultur- og Fritidsafdelingens andel af budgettet. 120 Serviceområdet Fælles formål Fritidsaktiviteter -60 Opfølgning på tidligere foretagne effektiviseringer Hele effektiviseringen blev oprindeligt lagt på konto 6, men en del af effektiviseringen vedrørte personale, der var lønnet på andre konti. I forbindelse med 2. FR. for 2013 blev der rettet op på dette forhold, men ved en fejl blev opretningen kun foretaget for 2013 og 14. Dette rådes der bod på med nærværende forslag.

5 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der vedtaget en effektivisering vedr. optimeret IT arkitektur på 1,0 mio. kr. Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. 120 Serviceområdet Puljer 916 Optimeret IT arkitektur I digitaliseringsplan 2013 var der desuden afsat en implementeringsbuffer som primært er anvendt til ESDH, heraf restere 75 t.kr som flyttes til serviceområdet og skal anvendes til optimeret arkitektur. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Kommunalbestyrelsen behandlede d. 23. februar 2015 sag vedr. ansøgning om støtte fra pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. I sagen forudsattes, at Frederiksberg Kommune ville få 5,367 mio.kr. fra puljen. Det har nu vist sig, at kommunen har fået 5,420 mio.kr. fra puljen. Indgifts- og udgiftsbevillingen til puljen førhøjes derfor med 0,053 mio.kr. 650 Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn -53 SFO-børn i dagtilbud I forbindelse med den almindelige overgang fra dagtilbud til SFO pr. 1. maj 2015, er 98 børn af kapacitetshensyn forblevet tre yderligere måneder i deres daginstitution. Den oprindelige udgift til SFO-pladserne på 1302 t.kr. overføres dermed til Dagtilbud under Børneudvalget. 304 Skolefritidsordninger Dagtilbud til børn Teknisk korrektion, indtægtsbudgetter Undervisningsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 19. januar 2015, at der etableres et nyt klubtilbud på specialskolen ved Nordens Plads. Forudsætningen for oprettelse af det nye klubtilbud er, at der sælges 5 klubpladser pr. år til unge fra andre kommuner. Svarende til 600 t.kr. i 2016 og 720 t.kr. i 2016 og frem. Der søges om teknisk tillægsbevilling under aktiviteterne 306 Specialundervisning og 342 Særlige klubtilbud. Indtægtsbudgettet under 306 Specialundervisning reduceres med 600 t.kr. i 2016 og 720 t.kr. i 2016 og frem, mod at der under 342 Særlige klubtilbud budgetteres med indtægter på 600 t.kr. i 2015 og 720 t.kr. i 2016 og frem. 306 Specialundervisning Særlige klubtilbud -600 Teknisk Omplacering Der foretages en række tekniske omplaceringer mellem udvalg for: - at overholde nye retningslinjer vedrørende kontering af indfasningsstøtte - at tomgangsleje konteres på den rigtige funktion - at nulstille en række gamle konti, så de kan lukkes - at få FGVs budget til at afspejle deres ressourcestyringssystem 123 By- og Miljøområdet Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Grønne områder Vejvedligeholdelse FGV -60

6 Forvaltningen søger om teknisk omplacering for at tilrette bruttodifferensen, således at indtægts- og udgiftsbudget på køb og salg af madserviceordning er mere retvisende. 403 Øvrige tilbud Øvrige tilbud Tilpasning af budget til madservice U & I Omplacering er baseret på regnskab 2013, 2014 samt forbrug ultimo maj 2015, da der forventes samme aktivitetsniveau i 2015 som tidligere år. Udbud I 2. FR udmøntes følgende nettoeffekter af udbudsprogrammet: - Effekt vikarudbud for selvejende plejeboliger - Madudbringning Kastanjehaven - Udmøntning af udbud af madserviceordning - DUP2 Sæsonarbejde - Psykosocial bistand 401 Boligtilbud Boligtilbud Øvrige tilbud Grønne områder Kommunaldirektørens område Puljer 787 Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering Forvaltningen søger om teknisk omplacering af investeringsmidler i forbindelse med oprettelse at de politiske vedtagne indsatser i forbindelse med "Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" (SOU04 fra budgetforlig 2015), indsatser som skal arbejde "med afdækning af behov, muligheder for omstilling af ydelser med maksimalt fokus på rehabilitering mv., med henblik på at kunne fremlægge forslag til omstilling af disse med afsæt i fornyede kvalitetsstandarder. Der afsættes et mindre investeringsbeløb ift. revisitation". Investeringsmidlerne er ved fejl placeret under Sundheds- og Omsorgsområdet (samme sted som effektiviseringen). Derfor søges der om omplacering af investeringsmidler til "Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Visitationsenheden, Magistraten. Budgetår indgår i 2. finansielle orientering. 400 Hjemmeplejen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 300 Børneudvalget og Undervisningsudvalget besluttede, senest den 23. januar 2012, at åbne friarealerne ved en række skoler og institutioner. De berørte institutioner kompenseres økonomisk for merudgifter til renhold og ekstra slid på friarealet, således at åbningen ikke belaster institutionens kerneydelse. 300 Skoler Klubber Dagtilbud til børn 83 Åbne Friarealer Institutioner med åbne friarealer har mulighed for at vælge mellem forskellige former for kompensation afhængigt af, om institutionen eller FGV forestår den nødvendige renhold. Da puljen til økonomisk kompensation for åbne friarealer står under Undervisningsudvalget, foretages en teknisk omflytning af 83 t. kr. fra Undervisningsudvalget til Børneudvalget. Herudover foretages en teknisk korrektion af bevilling til Klub Huset, indenfor Undervisningsudvalget, fra Undervisning til Unge.

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere