Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2"

Transkript

1 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering

2 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger... 8 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil... 9 Bacheloruddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 14 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i softwareudvikling Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i softwareudvikling

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i softwareudvikling består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Birger Møller Pedersen, professor ved Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for informatikk. Birger Møller Pedersen blev uddannet datalog fra Aarhus Universitet i Derefter var Birger Møller Pedersen ansat som forsker hos Norsk Regnecentral indtil 1995, hvorefter han arbejdede som seniorforsker hos Telenor Forskning & Utvikling. Fra 1997 var Birger Møller Pedersen Principal Researcher hos Ericsson Research, Software Technology Norwegian Applied Research Center. Birger Møller Pedersen har været professor på Universitetet i Oslo siden 2004 og tilknyttet universitetet som adjungeret lektor siden Gennem hele hans karriere har Birger Møller Pedersens forskning omhandlet design og implementering af modellerings- og programmeringssprog samt variabilitets-modellering. Birger Møller Pedersen underviser i programmeringssprog og kompilatorteknik. Aftagerrepræsentant Rolf Christensen, Senior Project Manager hos Systematic A/S, der laver it-løsninger til blandt andet sundhedsektoren og forsvaret. Rolf Christensen er uddannet elektronikingeniør på Aarhus Ingeniørhøjskole og har siden arbejdet hos Ericsson Denmark, Vestas Technology R&D, openusource og senest Systematic A/S. Siden 2005 har Rolf Christensen været med i censorkorpset for datalogi. Studerende Daniel Neupart Hansen, studerende på Aalborg Universitets kandidatuddannelse i informatik. Daniel Neupart Hansen er næstformand i Studienævnet for Datalogi, som omfatter uddannelserne i informatik, datalogi, samt software & informationsteknologi på AAU. Daniel Neupart Hansen er også studenterrepræsentant for de studerende i Studieråd ved School of Information and Communicationstechnology (SICT) på AAU og i dekanens rådgivende uddannelseskomite (DRU). Derudover har Daniel Neupart Hansen været med til at stifte Aalborgs Datalogiske StudenterLaug, en studenterpolitisk forening ved Aalborg Universitet. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 10. oktober 2013 modtaget supplerende dokumentation; kursusbeskrivelser. 12. november 2013 modtaget supplerende dokumentation om dimittendernes overgang til kandidatuddannelser. 27. november 2013 supplerende dokumentation indhentet af Akkrediteringsinstitutionen om ledigheds- og beskæftigelsestal fra 6. december 2013 modtaget supplerende dokumentation om VIP/DVIP-ratioen og stud/vip-ratioen. 5

6 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 12. november 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 7. februar 2014 Høringssvar modtaget 28. februar 2014 Sagsbehandling afsluttet 19. marts 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april

7 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i softwareudvikling på IT-Universitetet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne tilfredsstillende. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Universitetet er i løbende dialog med aftagere og dimittender, og der er et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen vurderes at basere sig på et bredt og solidt forskningsmiljø inden for fagområdet. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for bacheloruddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 7

8 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen udbydes i København Sprog Undervisningen foregår på dansk Hovedområde Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige hovedområde Bacheloruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

9 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Viden og forståelse: Bacheloren har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de datalogiske områder: programmeringssprog, softwarearkitektur, algoritmer, datastrukturer, operativsystemer, databaser, distribuerede systemer og brugergrænseflader. Bacheloren har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for software engineering områderne: kravspecifikation, software arkitektur og kvalitetssikring og test. Bacheloren kan forstå og reflektere over teori, videnskabelig metode og praksis inden for de ovenstående områder. Bacheloren har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for systemudvikling, projektorganisering og forretningsprocesser og kan forstå og reflektere over teori, videnskabelig metode og praksis inden for disse områder. Færdigheder: Bacheloren behersker moderne programmeringssprog og -platforme og kan anvende gængse redskaber, notationer og metoder i softwareudviklingsprojekter. Bacheloren kan skrive veldokumenteret og pålidelig software. Bacheloren kan designe effektive brugergrænseflader. Bacheloren kan selvstændigt designe avancerede algoritmer og datastrukturer og analysere kvalitetsfaktorer såsom tids- og hukommelsesforbrug. Bacheloren kan designe og udvikle moderne software- og databasearkitekturer, der opfylder givne krav. Bacheloren kan designe og udvikle distribuerede og netværksbaserede softwaresystemer. Bacheloren kan medvirke til alle faser af softwareudvikling, fra forundersøgelse og kravspecifikation til brugertest og idriftsættelse, og har erfaring med dette fra projekter i uddannelsen. Bacheloren kan formidle informationsteknologiske problemstillinger og løsningsmodeller effektivt med brugere, kolleger og andre interessenter. Kompetencer: Bacheloren kan beskrive og tilgodese den forretningsmæssige og organisatoriske kontekst for et softwareudviklingsprojekt. Bacheloren kan bruge teori til at styrke egen praksis og til at reflektere over egne erfaringer. Bacheloren har grundlæggende viden om den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst for et softwaresystem og kan redegøre for dets etiske, juridiske, og sociale konsekvenser. Bacheloren kan vedligeholde og udvikle sine faglige og professionelle kompetencer. Bacheloren kan samarbejde med andre, også i internationale, distribuerede projekter og på tværs af kulturelle skel. 9

10 Bacheloruddannelsens struktur Under et kursus følger den studerende et tilrettelagt kursusforløb. Det kan indeholde forelæsninger, mindre opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, mundtlige oplæg, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Et kursus kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv. Et projekt består i målrettet, selvstændig læring under vejledning. Et projekt kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv. Et projekt gennemføres normalt i grupper på 2-6 studerende. Et projekt, der ikke indgår som en integreret del af et modul, defineres ved en projektaftale. På universitetets hjemmeside fremgår det, hvorvidt de konkrete undervisningsaktiviteter, som uddannelsens moduler består af, gennemføres som kurser eller projekter. 10

11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Universitetets uddannelser har et fælles studienævn og en studieleder. Studielederen har dermed det overordnede ansvar for alle uddannelser på universitetet. Den enkelte uddannelse har desuden en faglig leder kaldet linjeleder, som varetager den daglige drift af uddannelsen (se også under kriterium 2). Universitetet har et samlet aftagerpanel, som rådgiver rektor og studielederen (dokumentationsrapporten s. 4). Panelet mødes to gange årligt og har 16 medlemmer, der repræsenterer både den private og offentlige sektor. Blandt andre er Finansministeriet og Danske Bank med i panelet (bilag 1.3). Aftagerpanelet inddrages også løbende ved udvikling af nye eller større revisioner af eksisterende uddannelser, enten via et møde eller skriftlig kommunikation (dokumentationsrapporten s. 5). Når en uddannelse er på dagsordenen deltager linjelederen for uddannelsen i panelets møde. I forhold til aftagere udover aftagerpanelet, skriver universitetet, at linjelederen for uddannelsen i primo 2012 har været i kontakt med en række virksomheder om videreudvikling af uddannelsen (dokumentationsrapporten s. 5). Virksomhedernes tilbagemeldinger handlede om vigtigheden af teknisk dybde og analytisk fokus, hvilket universitetet finder ligger i tråd med deres egne tanker om uddannelsens faglige udvikling. Information og anbefalinger fra aftagerpanelet er blandt andet blevet anvendt i forbindelse med et projekt på uddannelsens fjerde semester (dokumentationsrapporten s. 5). Aftagerpanelet har givet udtryk for, at det er vigtigt, at de studerende har kompetencer inden for tværkulturelt samarbejde. På den baggrund er en del af fjerde semesters projekt at indgå i et samarbejde med studerende fra et management universitet i Singapore. Akkrediteringspanelet bemærker, at mødedeltagelsen i aftagerpanelet generelt ser ud til at være lav (2-7 medlemmer per møde). I høringssvaret skriver ITU, at det ikke altid er hele panelet, der indkaldes til et møde (men kun medlemmer med særlige kompetencer i forhold til de uddannelser, der skal behandles på mødet), og at der er en udbredt praksis for, at panelmedlemmer, der er forhindrede i at deltage i et møde sender skriftlig feedback. Akkrediteringspanelet har læst mødereferaterne (der findes på ITU s hjemmeside). Det fremgår ikke af referaterne, at der er blevet indsendt skriftligt materiale fra panelmedlemmer, der ikke var til stede, og det fremgår heller ikke, at ikke alle panelmedlemmer var indkaldt til de forskellige møder. Akkrediteringspanelet fastholder derfor sin bemærkning. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med et relevant aftagerpanel, og at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Universitetet laver ikke særskilte dimittendundersøgelser for bachelordimittenderne (dokumentationsrapporten s. 6). For kandidatuddannelserne laves der undersøgelser hvert 3-4 år. Universitetets egen opgørelse over uddannelsens dimittender fra ser således ud (supplerende dokumentation af 12. november 2013): 11

12 År Dimittender Kandidatuddannelse i Kandidatuddannelse Beskæftigelse Udlandet Ukendt alt på ITU Som det ses, fortsætter de fleste dimittender på en kandidatuddannelse. For årgangene 2010, 2011 og 2013 var det mere end 75 %, der fortsatte på ITU, mens det i 2012 var 64 %. Dimittender, der ikke er fortsat på en af ITU s kandidatuddannelser, er gået til DTU, KU eller et relevant universitet i udlandet. Årgang 2012 skiller sig ud med knap 70 %, der er fortsat på en kandidatuddannelse (på ITU eller et andet sted), og ca. 16 % der er fortsat i beskæftigelse. Samlet er det over 90 %, der er fortsat i videreuddannelse eller beskæftigelse. Årgang 2013 er endnu ikke fuldt opgjort. ITU har en alumneforening, som også har en Facebook-side (dokumentationsrapporten s. 6). Universitetet oplyser, at de fremadrettet vil afsætte ressourcer til at udvikle og drifte foreningens aktiviteter, blandt andet så den bedre kan anvendes til dialog med dimittenderne. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er dialog med bachelordimittenderne, idet det generelle billede er, at størstedelen fortsætter på en af universitetets egne kandidatuddannelser. Dermed har studielederen og linjelederne for både bachelor- og kandidatuddannelserne gode muligheder for at følge de studerende og være i kontinuerlig dialog om, hvordan de klarer sig på kandidatuddannelserne. Der giver også gode muligheder for at anvende dialogen til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Uddannelsen indgår endnu ikke i de officielle tal fra Uddannelsesministeriet, idet de første studerende dimitterede i Universitetet har derfor udarbejdet sin egen tabel, der viser, at over 90 % af dimittenderne fra er fortsat i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet (dokumentationsrapporten s. 7). Det er ikke lykkedes universitetet at komme i kontakt med alle dimittenderne, så ledighedstallet kan ikke opgøres præcist. Potentielt kan samlet set 7,2 % fra de tre årgange være ledige, men de kan også være i uddannelse eller beskæftigelse (dokumentationsrapporten s. 7). De senest opgjorte officielle ledighedstal for bachelordimittender fra det naturvidenskabelige hovedområde er fra 2010, hvor ledigheden var 0 % på landsplan (supplerende dokumentation af 27. november 2013). For undergruppen mat/fys/kemi/datalogi var tallet for beskæftigede mv. i 2010 på 98 % på landsplan. Akkrediteringspanelet vurderer, at overgangsfrekvensen til videreuddannelse eller beskæftigelse for dimittenderne, sammenholdt med ledigheds- og beskæftigelsestallene for hovedområdet og undergruppen sandsynliggør, at ledigheden for uddannelsens dimittender ikke afviger væsentligt fra hovedområdet. 12

13 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Relevant beskæftigelse Som det fremgår ovenfor fortsætter flertallet af dimittenderne på en relevant kandidatuddannelse. Universitetet har desuden undersøgt, hvor dimittender, der er gået direkte i beskæftigelse har job (dokumentationsrapporten s. 8). 7 ud af 8 er i relevant beskæftigelse (den sidste har man ikke kunnet finde oplysninger om), blandt andet som softwareudvikler, IT-koordinator eller netudvikler. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 4-8 Bilag 1.3: Aftagerpanel medlemmer og kommissorium Bilag 1.4: Referat af møde i aftagerpanelet referater af møder i aftagerpanelet Supplerende dokumentation modtaget 12. november 2013 Supplerende dokumentation indhentet 27. november

14 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Forskerne på ITU er inddelt i 11 forskningsteams, men der samarbejdes også på tværs af grupperne. Teams involveret i undervisningen på uddannelsen er (dokumentationsrapporten s. 9-11): Software Development Group, der forsker i softwareudvikling bredt set. Forskernes mål er at udvikle bedre og mere avanceret software samt forbedre metoder og værktøjer til softwareudvikling. Algorithms, som forsker i, hvordan man kan producere software, der bruger computerens ressourcer mest effektivt, såsom databehandlingskapacitet og udnyttelse af hukommelsen. Programming, Logic and Semantics, der forsker i, hvordan man kan eliminere og minimere kode-fejl når man udvikler avancerede programmer. Technologies in Practice, der har fokus på kvalitative studier af teknologisk medieret praksis i organisationer og hverdagslivet. Software Engineering, hvis forskning stiler mod at udvikle metoder, værktøjer og teknikker til at støtte software engineering. Universitetet har udarbejdet en tabel, der viser sammenhængen mellem fagelement, underviser og forskning. Et eksempel er (dokumentationsrapporten s. 9): Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Universitetet skriver, at de fleste forskningsprojekter udføres i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige organisationer (dokumentationsrapporten s. 12). Et eksempel er et projekt med Edlund (privat virksomhed, der udvikler it-systemer til forsikrings- og pensionsbranchen) om udvikling af specialsprog. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Som nævnt under kriterium 1 har universitetet et fælles studienævn, der dækker samtlige universitetets uddannelser og har det overordnede ansvar for deres tilrettelæggelse (dokumentationsrapporten s. 12). Uddannelserne er fordelt på fire uddannelsesområder; Business, Digital kommunikation, Software og Games (bilag 14

15 1.1). Bacheloruddannelsen i softwareudvikling hører under uddannelsesområdet Software (sammen med kandidatuddannelsen i softwareudvikling og -teknologi og masteruddannelsen i it softwarekonstruktion). Hvert af de fire uddannelsesområder har et Subject Area Team (SAT), hvor linjelederne og et tilsvarende antal studerende fra de tilhørende uddannelser er medlemmer. I SAT for bacheloruddannelsen i softwareudvikling sidder således tre linjeledere og tre studerende. Hvert SAT vælger en VIP og en studerende til at sidde i Studienævnet. Studentermedlemmerne af SAT er direkte valgt blandt de studerende. Linjelederen for uddannelsen i softwareudvikling og studielederen står for den daglige tilrettelæggelse af uddannelsen (dokumentationsrapporten s. 12). Begge er aktive forskere inden for relevante områder. Linjelederen hører til sektionen Software and Systems og forsker blandt andet i optimering af stuvningsplaner for containerskibe (dokumentationsrapporten s. 13). Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsens faglige leder (linjelederen) ikke underviser på uddannelsen. Panelet finder, at det kan påvirke nærheden til de studerende og den daglige afvikling af uddannelsen. Linjelederen har dog tidligere undervist på uddannelsen og underviser desuden på den tilhørende kandidatuddannelse, som hører under samme SAT (se ovenfor). På mødet med de studerende fremgik det, at de fleste ved hvem uddannelsens linjeleder er og oplever, at de kan kontakte ham med spørgsmål. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet oplyser disse tal for uddannelsen for 2012 (supplerende dokumentation af 6. december 2013): Antal personer Antal årsværk VIP 18 4,69 DVIP 4 1,25 Ratio 4,5 3,76 Til sammenligning var ratioen på landsplan 7,62 på det teknisk/naturvidenskabelige hovedområde. Uddannelsens ratio i årsværk ligger dermed mere end 25 % under landstallet. Universitetet oplyser også, at to af de fire DVIP er henholdsvis professor på RUC og postdoc på DTU, mens de resterende to har en ph.d. og er ansat i erhvervslivet. Det vil sige, at alle DVIP har en forskeruddannelse, og at to af dem desuden er aktive forskere på et andet universitet. De to DVIP, der ikke har en forskningsansættelse underviser på kurser, hvor deres praksiserfaring er relevant, for eksempel projektarbejde og kommunikation. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at de studerende på bacheloruddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Universitetet oplyser følgende tal for 2012 (supplerende dokumentation af 6. december 2013): Antal personer Antal årsværk VIP 18 5,21 Studerende ,08 Ratio 11,67 33,68 På besøget gav de studerende udtryk for, at de kendte deres undervisere og deres forskningsområder, og at underviserne er tilgængelige for dem. 15

16 Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på bacheloruddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Universitetet har udarbejdet en tabel, der viser publikationsaktiviteten for de 10 mest centrale VIP ere tilknyttet uddannelsen (dokumentationsrapporten s. 14): Akkrediteringspanelet har desuden gennemset CV erne for de resterende 8 VIP ere (samt DVIP erne), der også underviser på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 1.1: Uddannelsesorganisation Bilag 2.3: CV er og publikationer Supplerende dokumentation modtaget 6. december

17 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsens danske titel er bachelor (BSc) i softwareudvikling, og den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Software Development (Grundoplysninger). Det faglige fokus i uddannelsen er på softwareudvikling, og formålet med uddannelsen er, at den studerende selvstændigt kan medvirke til alle faser af avanceret softwareudvikling i teams (dokumentationsrapporten s ). De studerende får undervisning i såvel teoretisk som praktisk udvikling af software i løbet af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet har udarbejdet et skema, der sammenholder kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil (bilag 3.1). Her gengives et uddrag: Kvalifikationsrammen Skal have forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for et eller flere fagområder Skal kunne anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne Uddannelsens kompetenceprofil Bacheloren har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for software engineering områderne: kravspecifikation, software arkitektur og kvalitetssikring og test Bacheloren behersker moderne programmeringssprog og -platforme og kan anvende gængse redskaber, notationer og metoder i softwareudviklingsprojekter Akkrediteringspanelet har gennemgået hele skemaet og vurderer, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 3.1: Kompetenceprofil og kvalifikationsramme 17

18 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Adgangskravene til uddannelsen er en gymnasial eksamen med: Dansk A Engelsk B Matematik A Derudover har universitetet fastfast følgende karakterkrav for hvert af to centrale fag (dokumentationsrapporten s. 18): Matematik A: minimum 6 i gennemsnit Engelsk B: minimum 6 i gennemsnit Uddannelsens indledende kurser fokuserer på at give de studerende indblik i grundlæggende elementer inden for softwareudvikling (dokumentationsrapporten s. 18). De får redskaber til at udvikle brugervenlig software og lærer at arbejde i projektgrupper og formulere og kommunikere om software. Undervisningen er tilrettelagt, så der ikke stilles krav om kendskab til pogrammering. Adgangskravet om matematik på A-niveau med minimum 6 i gennemsnit sikrer, at de studerende kan gå ind i den krævede abstrakte og logiske tænkning. På mødet med de studerende gav de udtryk for, at indgangsniveauet på uddannelsen var passende i forhold til adgangskravene. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Uddannelsen er tilrettelagt med både kurser og projekter på hvert semester, hvorved alle semestre indeholder teori og praksis. Universitetet illustrerer progressionen med en figur (se næste side), hvor det ses, at der både er vertikal og horisontal progression (dokumentationsrapporten s. 19). Uddannelsen har tre kompetenceområder med hver to progressionsforløb. Kompetenceområderne med de to tilhørende progrssionsforløb er: Viden og forståelse (teoretisk softwareudvikling, teori om processer) Færdigheder (softwareudvikling i praksis, processer i praksis) Kompetencer (teori og praksis) I figuren på næste side er progressionsforløbene angivet med farver: 18

19 Det faglige niveau stiger inden for hvert progressionsforløb i løbet af uddannelsen: På mødet med de studerende gav de udtryk for, at de oplever en god sammenhæng i uddannelsen, at teori og praksis forbindes, og at kurser og projekter bygger oven på hinanden i løbet af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Til at illustrere sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og de enkelte kurser og projekters læringsmål har universitetet udarbejdet et skema (bilag 4.2). Eksempler er: Kompetenceprofilen Bacheloren har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for software engineering områderne: kravspecifikation, software arkitektur og kvalitetssikring og test. Bacheloren kan designe og udvikle moderne software- og databasearkitekturer, der opfylder givne krav. Kursus/projekt Analyse design og softwarearkitektur med projekt Introduktion til databasedesign Eksempel på understøttende læringsmål Describe and be able to execute all the primary facets of software development within software engineering including analysis, design, implementation, testing, validation, and verification Create and implement database designs Akkrediteringspanelet har gennemset hele skemaet og alle uddannelsens kursusbeskrivelser og finder sammenhængen tilfredsstillende. Panelet bemærker positivt, at målene med projektet på 4. semester var tydeligt kommunikeret til de studerende. I projektet skal de studerende samarbejde med studerende fra et management universitet i Singapore og udvikle et produkt. Det reelle formål med projektet er i mindre grad selve produktet, men mere at de studerende opnår erfaring med tværkulturelt og tværfagligt samarbejde, der desuden foregår virtuelt. Det var tydeligt på mødet med de studerende, at læringspointen var klar for dem. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. 19

20 Frafald Universitetet har udarbejdet en oversigt over 1. årsfrafaldet på uddannelsen, der sammenholder frafaldet med hovedområdet på landsplan (dokumentationsrapporten s. 20): Softwareudvikling Antal optagne Antal frafaldne Frafald i % 5 % 6 % 3 % Tek-Nat på landsplan i % 15 % 14 % 16 % På mødet med ledelsen fortalte studielederen, at universitetet har fokus på at forventningsafstemme med potentielle studerende, og på at kommunikere klart og tydeligt hvad uddannelsen indeholder, og hvad de studerende kan forvente. Akkrediteringspanelet konstaterer, at frafaldet på uddannelsens første år ligger under landsgennemsnittet for hovedområdet i alle tre år og har været faldende. Prøveformer Universitetet vælger uddannelsens prøveformer med udgangspunkt i principperne i Constructive Alignment, hvilket betyder, at prøveformerne fastlægges med udgangspunkt i læringsmålene for uddannelsens kurser og projekter (dokumentationsrapporten s. 21). Et eksempel er kurset Analysedesign og softwarearkitektur med projekt, der har prøveformen Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder men uden forberedelsestid ved eksamen. Begrundelsen for prøveformen er: Da software engineering bedst læres gennem et praktisk projekt er et mundtligt forsvar af dette projekt en naturlig udprøvning (bilag 4.3). Sammenhængen mellem fag og eksamensform indgår i de studerendes evaluering. Hvis der opnås en score under 4 (ud af 6) skal linjeleder, studieleder og undervisere arbejde med at forbedre sammenhængen mellem kurset/projektet og prøveformen. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Det pædagogiske udviklingsarbejde varetages af IT-Universitetets læringsenhed, Learning Unit. Enheden udvikler og tilbyder alle undervisere kurser og seminarer samt individuel coaching og feedback efter ønske. Alle undervisere har også adgang til et wikibaseret katalog over god undervisningspraksis på IT-Universitetet. Der eksisterer desuden en workshoprække, der er åben for alle underviserkategorier. Der afholdes 3-4 workshops ( teachit 21) hvert semester med forskellige emner, f.eks. mundtlig eksamen, dialogbaseret undervisning, feedback, klasserumsledelse og digitale værktøjer i undervisningen (dokumentationsrapporten, s ). Alle nyansatte VIP ere og DVIP ere deltager i et obligatorisk heldagsseminar om blandt andet de pædagogiske principper og deres konkrete udmøntning, undervisningskulturen, uddannelsernes opbygning, kursusplatform, ressourcer og retningsuddannelser for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Et tilsvarende, dog kortere, velkomstmøde tilbydes alle eksterne lektorer. Deltagelse i adjunktpædagogikum er obligatorisk for adjunkter, ligesom der er et obligatorisk pædagogisk forløb for nye ph.d. studerende. Alle kurser evalueres hvert semester af de studerende i et webbaseret kursusevalueringssystem. Emnerne er: constructive alignment, relevans for fremtidig jobprofil, tidsforbrug og fagligt niveau. Derudover har de studerende mulighed for at komme med fritekstkommentarer. Underviserne skal derefter besvare og kommen- 20

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i datalogi Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i datalogi Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i datalogi Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I DATALOGI AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I DATALOGI AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I DATALOGI AARHUS UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i datalogi på Aarhus Universitet 14/007798-29

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme:

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere