Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne"

Transkript

1 Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne Børne- og Skoleudvalgets område Dagpasning Strukturelle ændringer Langsigtet plan til økonomi Venter vi for længe med at lukke? inklusionspolitik skal udmøntes, giver besparelser (Spirepladser) Kildebakken (børnehave) i stedet for Mælkebøtten Tilbud i lokalsamfund. Visitering kun i lokalområdet? Træk vejret indtil det ikke kan løbe rundt Flexibilitet Skovbørnehave Dagpasning: Større institution i Aakirkeby Nexø det gamle rådhus. Luk tre andre Nord: Tejn og Allinge Rønne samles Dagpleje: Lokalområder større? Busbørnehave: 6 år frem fornuftigt (usikkerhed) Privatiser område? Ledelse: et distrikt/to distrikter Serviceniveau Lukketider åbningstider Undervisning Strukturelle ændringer Pasning i Rønne skal ikke medføre skole i lokalområdet SFO: takststigning 1

2 Lukke afdelinger på sig Sygefravær: hvad koster det? Sikkerheden i beslutninger skal ligge i starten af perioden. Se lidt længere frem. Tilflyt/fraflyt. (Langsigtet plan for skole). Sammenhæng til andre områder Færre ledere på skoleområdet? Færre HK ere Overgang UU: Beskæftigelses, STU osv., se på indhold. Golfgreenuddannelse som eksempel Anbragte børns undervisning. Tiltrække. Skolehjem undersøge Fokus på årige Kendskab til barnet, helhedsorienteret tilgang. Serviceniveau Kvaliteten skal være i orden. Se på Bornholms Familie Center Øvrige emner Helhedsorienteret indsats Skole og samarbejdsparterne 2

3 Socialudvalgets område Ældre Strukturelle ændringer Toftegården Nylars Tandplejen, antal lokationer? Klemensker (transport tid?) Rekruttering af tandlæger medtænkes (pt. 2 ud af 4 er over 60 år). Udkant er svær at rekruttere til Charmeoffensiv for at få flere fra ejet hjem til ældrebolig. Lovgivning returnering af f.eks. SU gæld ved arbejde i udkantsområder. Serviceforringelser praktisk bistand Visitation reduceret serviceniveau For mange personer? For meget tid til borgeren? Paragraf 85 er vi for large Reduktion af serviceniveau Revisitation af alle borgere Omlægning af, eller stramning således at ældreboliger findes mere attraktive Enhedspris, skal der kigges på Motivere via f.eks. kvalitetsstandarden til at foretrække ældreboliger frem for ejet hjem. Serviceforringelser personlig pleje Prisniveau pr. bruger hvorfor er det højere. Kvalitetsstandard Hvad gør de i andre kommuner, flere end Vordingborg Hvad er acceptabelt Enhedspriser på personlig pleje Prisniveau intern afregning Kvalitetsstandard - sammenligning med flere f.eks. Tønder 3

4 Serviceforringelser kan -tilbud Hvad kan hentes på praktisk bistand Evt. lave tilfredshedsundersøgelser Øvrige effektiviseringer Geronto, psykiatri Tryghedsbesøg Skal være anden frivillig org. der tager kontakten Velfærdsteknologi f.eks. via skærme Beskyttet beskæftigelse - øget anvendelse Velfærdsteknologi Støvsugning Mindre værdig ikke at kunne klare opg. selv Kan øge værdigheden Andet Hyppigere kontrol - (samme som Vordingborg) Loftslifter - Kan det give effekt Katalog over teknologiske hjælpemidler og deres effekt Rehabilitering Kan det nedbringe tidsforbrug Kan brugere oplæres til at løse flere opgaver selv. F.eks. rengøring, bad m.v. Træne borgere op til at kunne klare flere ting selv længst muligt i eget liv Revisitation hyppighed, oftere end i dag Reduktion af sygefravær Igangsatte tiltag tilfredsstillende. Der bør ikke igangsættes yderligere. Embedsmændene, chefer skal fortælle politikere konsekvenser af de beslutninger som de er ved at træffe. Hyppigere kontrol Enkelt og billigt at administrere Omkostninger undersøges 4

5 Psykiatri og handicappede Strukturelle ændringer Helt forløb, dvs. fra børn til voksen Forebyggelse, øget indsats Arbejde videre med f.eks. Christianshøj projektet Område samarbejde: Beskæftigelse Børn og unge Social og sundhed Kigge på muligheder for udnyttelse af reglerne på handicap området Lovgivning f.eks. opkrævning af takster der er lig med almindelig betaling for institutionspladser Medarbejder der løser opgaven Mennesket før systemet 5

6 Beskæftigelsesudvalgets område Førtidspension Ny reform fleks/førtidspension(unge under 40 år kan ikke få pension) Forberede os på hvordan vi kan forebygge endnu tidligere. Tænke andre løsninger/ tilbud/ arbejdspladser. Der vil altid være førtidspensionister, men evt. have nogle timer ved siden af. Kræver en forebyggende indsats, så de bliver klar til dette. Business cases på tværs af udvalgsområder som f.eks. UTA tilgange. Evt. partnerskabsaftaler med private virksomheder som f.eks. Jensen, Bech Pack. Dialog med private hvad der skal til, for at de kan være rummelige/sikre et alternativ arbejdsmarked. Kan man lave positive business cases specielt i forhold til de unge? Mål ikke kun at spare penge, men også at sikre en bedre indsats med forebyggelse, og dermed reducere udgiftsniveauet. God idé med konkrete business cases ud fra hvor administrationen kan se mulighederne. Fx oprettelse af flere erhvervsklasser hvis der er brug for dette. Prioritere BU s linje med at investere i tidlig og bedre indsats med reduktion af udgifter til følge men på tværs af udvalgsområderne. Tænke brede i anvendelse af mentor begrebet. Forebygge at det bliver nødvendigt med førtidspension, specielt for de unge. Kan beskyttet beskæftigelse tænkes anderledes både internt i BRK men også i forhold til offentlige og private arbejdspladser? Fortæl de gode historier om hvad der nytter, som eksempler til efterlevelse. Hvordan kan vi se og få andre til at se folks kompetencer. Ikke tale om restgrupper, men mennesker som under de rette vilkår kan blive en effektiv og stabil medarbejder. Udvide normalbegrebet. Tættere samarbejde kan løse en masse ting også på medarbejderplan. Den unge i fokus og ikke systemet. Stringens i anvendelse af evalueringer - evalueringskultur. I højere grad arbejde projektorienteret med start og stop af tilbud alt efter effekt. UU s placering og opgaveløsning på tværs. Inklusionspolitikken overført. 6

7 Teknik- og Miljøudvalgets område Vejdrift Rørsystemer fra landbruget til central gylle opsamlingssted Lave biveje uden asfalt Færre skilte Kan niveauet sænkes på vedligeholdelse på veje Snerydning: Hvad siger virksomhederne på Bornholm om niveauet på rydning Kan det gøres billigere? Potentiale i at køre på hvide veje? Konkurrence udsættelse på hele området Undersøgelse af hvorfor bud fra bornholmske entreprenører er 10-20% dyrere end ovre Få mindre virksomheder er årsag til 10-20% højere priser fra entreprenører Prioritering af veje alene til tung kørsel (dialog med landbruget) Broer kan ikke klare de nye axeltryk Grusveje som mulighed? Offentlige veje med en ejendom på, kan de overgives til private lodsejere Måske begrænsning af tung landbrugskørsel Separering af køretøjer? Snehegn i form af plantede/levende hegn Parallelvej på marker til tung kørsel Undersøge økonomi på grusveje Grønne områder Græsning ved får og geder som alternativ til maskinel slåning? Græsslåning bør ikke foretages ved tørre somre Kyststier skal vedligeholdelsesmæssigt prioriteres højt af hensyn til turisme Maskinparken: Leasing / leje af private? Ejendomsområdet Facility management: Kan formentlig spare BRK for mio. kr. 7

8 Besparelserne skal følges meget nøje Tomme bygninger forankres et sted i BRK Facility management: Andet Byggesager: Ekstern hjælp udefra? Samarbejde ml. Østkraft og Forsyningen Lys i byerne: Kan det koordineres bedre? LED-belysning mulighed? Beskæftigelsesprojekt: Strandrensning Renhold/vedligehold af havne Nexø og Rønne Havn til et selskab Kommunalhavne kan de administreres bedre? 8

9 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område Fritid og kultur Skal vi have 3 haller i Rønne? Belægningsprocent på hver bane/hal skal undersøges Hallerne skal være mere forretningsmindet - bør satse på kommercielle aktiviteter Presse idrætten på tiderne i hallerne Ændrede priser på tiderne i hallerne Ændrede åbningstider i svømmehaller: Hvorfor ikke sene åbningstider i sommerperioden Musikhuset/Wonderfestival på BRK s budget fremover Halvdelen af tilskuddet skal søges til aktiviteten og ikke gives pr. automatik til klubben Museer: FKF-udvalget må selv prioritere I højere grad efterspørgselsstyret end udbudsstyret Hallerne skal specialisere sig i en sportsgren Mere fokus på det uorganiserede Succes med ubemandede åbningstider på biblioteker kan overføres til andre områder Der skal regnes på, hvad den store dækning af haller koster BRK s fundraiser skal bruges på FKF området Vedligeholdelse: Samarbejde på tværs mellem private og offentlige aktør 9

10 Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Administration Nu store virksomheder men fortsat stabe efter den gamle struktur med mange små virksomheder. Der må være basis for at tænke anderledes og et potentiale i opgaveløsningen mellem virksomhed, sekretariater og stabe. Afdække hvor opgaver skal placeres /afdække evt. dobbeltarbejde. Afdække hvem som er på chefløn Bør kigge på yderlig afdækning af central/decentrale muligheder. Vigtigt at beholde viden ude i virksomhederne, det er her økonomistyringen skal fungere i praksis. Intet er helligt (i forhold til styreform) - også kigge på opgaver som kan samles. Kan også indeholdes i en virksomhedsmodel. Kigge på ledelseslag. Oversigt over chefaftaler ønskelig. Hvad sker der med gamle aftaler(lønsum) ved ophør? Behøver ikke at være ens for alle virksomheder. Vil aldersprofil få betydning? Afdække dette. Taler man samme sprog? Plejehjem og centre ansatte økonomimedarbejder fordi det bl.a. var svært at kommunikere med den centrale økonomifunktion. Overblik over demografien i BRK og betydningen af denne? Har vi mange specialister og andre højtlønnede? Ønsker oplæg fra administrationen, hvad er administrationens syn på potentialet? Kan vi bruge benchmarking? Bør søge en tilpasning på en anden måde end i 2006/2007. It Fastnet eller mobil, der må vælges den rette løsning for den enkelte. Skal styre mere Indkøbsaftaler skal også høres decentralt Der skal foretages et prioriteres valg, som gerne må styres centralt Nye tlf.system skal sikre at alle synes at det er det rigtige valg. IT skal have antennerne ude også gerne have nyhedsbrev Kan IT området outsources? (Off. Privat samarbejde?) Kan evt. benytte egene PC i skolen, hvis skolen kan sikre de sikkert få elever som ikke har denne mulighed. Bør være standarder gældende for alle i BRK. 10

11 Økonomi hvad er centralt hvad er decentralt? Oversigt over budget/forbrug centralt /decentralt. Hvad går til computere, telefoner mv. og hvad går til systemer, programmer mv.? Kan man indføre medarbejder/forældre/elev køb, så kan man også bedre bede elever selv medtage PC i skolen. Ikke god ide med egne PC i skole, bør være ens muligheder for alle. Uddannelse af medarbejdere i brug af det de har til rådighed bør opprioriteres. IT bør være mere serviceminded og mere åbne for andre muligheder, som også kan være billigere. Hvilke centrale krav kan vi stille i forhold til decentrale muligheder? Sikre at vi både i skoler og adm. Har mulighed for at udnytte potentialet i ny IT. 11

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere