Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 12, Vederlag og betalingsplan"

Transkript

1 Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i Punkt Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt Punkt Punkt Punkt 5 - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet

2 - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Tabel 1 Indsat punkt 8 - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning til udfyldelse Indledning Underbilag Angivelse af priser Fastlagte Delleverancer Agile Delleverancer Løbende Ydelser Drift Vedligeholdelse Support Selvstændige Opgaver, Egentlige Ændringer og ændringer efter Overtagelsen Benchmarking Fjernet Data- og trafikmængder Datatrafik Forespørgsler Datamængder Complianceskema... 26

4 4 Vejledning til udfyldelse De behov, som tilbuddet skal dække, er klassificeret og beskrevet som krav. Alle krav er indsat i en kravskabelon, hvor selve kravet fremgår af feltet Kravbeskrivelse. Kravtitel og Kravområde er vejledende information til tilbudsgiver som har til formål at danne grundlag for en logisk gruppering af krav. I feltet Delleverance angives vejledende, hvilken eller hvilke bestemte Delleverancer eller Optioner, kravet vedrører. For krav som vedrører alle dele af Projektet angives ingen værdi i feltet Delleverance. Kravtypen kan antage en af følgende værdier: Kravtype Markering af kravtype Betydning Mindstekrav Værdi: MK Mindstekrav skal opfyldes uden forbehold for, at et tilbud kan være konditionsmæssigt Prioriteret krav Værdi: PK Prioriterede krav har stor betydning for opfyldelse af de forretningsmæssige mål, og tillægges derfor særlig vægt ved vurdering af de afgivne tilbud. Krav Værdi: K Almindelige krav, som bidrager til opfyldelse af de forretningsmæssige mål. Tilbudsgiver kan angive alternative forslag til disse krav i form af forbehold. For krav som stilles til Agile Delleverancer, angives i feltet Agil kravtype, om kravet er et Absolut Krav eller et Øvrige Krav som defineret i Bilag 0. Alle krav er nummereret på 2. niveau, med foranstillet bilagsnummer, jf. nedenstående eksempel: Kravnr. 1.1 Kravtitel Eksempel på krav Kravtype K Kravområde Vejledning Agil kravtype Øvrige Delleverance krav Kravbeskrivelse Leverandøren skal tage dette krav til efterretning Vejledende tekst i bilag I bilagene er der imellem de konkrete krav visse steder indføjet vejledende tekst. Vejledende tekst er unummereret generel tekst til tilbudsgivers orientering, herunder om hvorledes tilbudsgiver forudsættes at arbejde med sit tilbud. Dette illustreres med følgende eksempel: Dette bilag indeholder Kundens specifikation af krav til Systemets funktion og virkemåde. Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tekst omgivet af firkantede parenteser og angivet med fed og kursiv skrift er vejledende tekst til tilbudsgiver om, hvad tilbudsgiver med egne ord skal beskrive i tilbuddet. Dette illustreres med følgende eksempel:

5 5 [Tilbudsgiver beskriver opfyldelsen af kravet i underbilag X.X.] Angivelse af kravsopfyldelse Alle bilag, som indeholder krav til Leverandøren, afsluttes med et complianceskema, hvor tilbudsgiver skal angive hvilke krav, der opfyldes af det afgivne tilbud, og om der er taget forbehold i form af ændring af kravteksten. Ved udfyldelsen af complianceskemaerne placeret sidst i bilaget skal tilbudsgiver for hvert krav angive med afkrydsning, om kravet er opfyldt, om kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst, eller om kravet ikke er opfyldt. Eksempel på udfyldt complianceskema: Krav nr. Kravet er opfyldt Kravet er opfyldt med forbehold Kravet er ikke Delkriterie i form af ændret kravtekst opfyldt 1.1 X Tidsplan 1.2 X Tidsplan 1.3 X Tidsplan 1.4 X Såfremt et krav er opfyldt uden forbehold skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og Kravet er opfyldt. Mindstekrav er i complianceskemaerne markeret med grå og er på forhånd afkrydset i kolonnen "Kravet er opfyldt", idet enhver anden afkrydsning fører til, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold til et krav, der ikke er et mindstekrav, indarbejdes forbeholdet direkte i kravteksten som en ændring af denne. Ændringen skal være markeret med ændringsmarkering. Der sættes herudover kryds i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer i kolonnen Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst. Der kan herudover henvises til evt. yderligere bilagsmateriale/dokumentation, der er vedlagt tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vil angive at et krav ikke er opfyldt, skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og i kolonnen Kravet er ikke opfyldt. I complianceskemaets højre kolonne fremgår det, hvilket delkriterie, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4, det pågældende krav er relateret til.

6 6 1. Indledning Dette bilag indeholder oplysninger om Leverandørens priser og om vederlagsmodellen. 1.1 Underbilag Dette bilag har følgende underbilag: - Underbilag 12A Vederlagsberegningsskema til brug ved tilbudsvurdering 1.2 Angivelse af priser [Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at dette bilag udelukkende indeholder mindstekrav, som tilbudsgiver skal opfylde for at komme i betragtning til den udbudte opgave. Det er et mindstekrav at tilbudsgiver udfylder alle de felter, hvor det fremgår, at der skal anføres priser, og tilbudsgiver må hverken fjerne eller tilføje priselementer med mindre det eksplicit fremgår. Bilaget er struktureret med udgangspunkt i de Delleverancer og Optioner, der er specificeret i Bilag 1 og Bilag. Tilbudsgiver skal udfylde prisskemaerne i underbilag 12A, som er vedlagt i et Excel-regneark, i henhold til retningslinjerne, og under iagttagelse af Kontraktens bestemmelser om vederlag. Opgørelsen af den samlede økonomiske værdi af tilbuddet sker på grundlag af dette underbilag.] Kravnr Kravtitel Priser i DKK ekskl. Moms Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Alle priser skal angives i danske kroner (DKK) ekskl. Moms. Kravnr Kravtitel Udfyldelse af underbilag 12A Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Leverandøren har udfyldt alle gule felter i underbilag 12A med Leverandørens vederlag for de pågældende Ydelser. Hvis et felt efterlades tomt fortolkes dette som en besvarelse af feltet med 0 DKK. Såfremt Leverandøren ikke tager vederlag for en given Ydelse, har Leverandøren udfyldt det pågældende felt med 0 DKK. Underbilag 12A angiver udtømmende, hvilke vederlag Leverandøren er berettiget til ved Kontraktens opfyldelse. Der betales ikke for rejsetid, medmindre det specifikt aftales i enkeltstående tilfælde begrundet i helt særlige forhold. [Tilbudsgiveren må ikke ændre på underbilag 12A, herunder ændre på formler, beregningsforudsætninger, tilføje eller fjerne felter i skemaerne medmindre andet eksplicit og konkret er angivet.

7 7 Underbilag 12A indeholder skønnede mængder, scenarier og vægtninger, der indgår som beregningsforudsætninger. Formålet er, at muliggøre udregning af en samlet kontraktsum og muliggøre sammenligning mellem tilbudsgivernes tilbud i forbindelse med Kundens tilbudsevaluering. De skønnede mængder og scenarier er alene til brug for tilbudsevalueringen og forpligter ikke Kunden til at aftage bestemte mængder fra Leverandøren.] Da Kontrakten bemyndiger Kunden til at udtræde af Kontrakten efter den generelle afklarings- og planlægningsfase og efter de delleverancespecifikke afklarings- og planlægningsfaser, fastsættes en honorering af de af Leverandøren anvendte ressourcer, såfremt en sådan udtrædelse finder sted. Kravnr Kravtitel Vederlag for den generelle afklarings- og planlægningsfase Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Hvis den generelle afklarings- og planlægningsfase som specificeret i bilag 1 resulterer i, at Kunden udtræder af Kontrakten, vederlægges Leverandøren for sin deltagelse i afklarings- og planlægningsfasen efter medgået tid på baggrund af et af Leverandøren udarbejdet konkret timeregnskab og til den i underbilag 12A angivne timepris for Selvstændige Opgaver. Et sådant vederlag kan maksimalt udgøre i alt DKK. Kravnr Kravtitel Vederlag for de delleverancespecifikke afklarings- og planlægningsfaser Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Hvis de delleverancespecifikke afklarings- og planlægningsfaser, som specificeret i bilag 1 resulterer i, at Kunden udtræder af Kontrakten, vederlægges Leverandøren for sin deltagelse i afklarings- og planlægningsfasen efter medgået tid på baggrund af et af Leverandøren udarbejdet konkret timeregnskab og til den i underbilag 12A angivne timepris for Selvstændige Opgaver. Et sådant vederlag kan maksimalt udgøre i alt DKK.

8 8 2. Fastlagte Delleverancer De Fastlagte Delleverancer omfatter etablering af Systemets Basisinfrastruktur samt udvikling af Registerplatformen og Geodataplatformen. Kravnr Kravtitel Vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet faste priser for hver af de Fastlagte Delleverancer. Priserne omfatter samtlige licensudgifter hos Leverandør og Kunde i forhold til Systemet i hele Kontraktens løbetid inkl. evt. forlængelser. De respektive Delleverancevederlag udgør maksimalt de i underbilag 12A angivne andele af det samlede Leverancevederlag. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Vederlag for Fastlagte Delleverancer reguleres ikke. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Det endelige vederlag for de Fastlagte Delleverancer beregnes som det i underbilag 12A angivne vederlag med eventuelt tillæg i henhold til bilag 13 og fradrag i henhold til den i Kontraktens punkt 30.2 regulerede bod. Kravnr Kravtitel Erlæggelse og forfaldstid for vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Vederlaget for Delleverancen erlægges med 80 % efter Kundens godkendelse af bestået Overtagelsesprøve og 20 % efter Kundens godkendelse af bestået Driftsprøve. De respektive beløb forfalder til betaling 30 kalenderdage efter, at prøven (Overtagelsesprøven eller Driftsprøven) for den pågældende Delleverance er bestået og godkendt, som specificeret i bilag 14.

9 9 3. Agile Delleverancer Kravnr Kravtitel Timepris for Agile Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sin timepris for udvikling i Agile Delleverancer. Timepriserne reguleres årligt i juli måned efter Danmarks Statistiks beregningsmetoder og værdier for nettoprisindeks. Timepriser reguleres første gang Kravnr Kravtitel Targetpris for Agile Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet det forventede tidsforbrug (target), der er estimeret for at levere hver af de Agile Delleverancer. Leverandørens tidsestimat for en given Agil Delleverance multipliceret med den i krav 12.9 angivne timepris for udvikling i Agile Delleverancer udgør det estimerede delleverancevederlag for den pågældende Agile Delleverance (target pris). De respektive estimerede Delleverancevederlag for Agile Delleverancer udgør maksimalt de i underbilag 12A angivne andele af det samlede Leverancevederlag. Kravnr Kravtitel Opdeling i Iterationer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse En Agil Delleverance består af Absolutte Krav og Øvrige Krav som fastlagt i Kravlisten samt nedbrudt og specificeret i Leveranceplanen og Aktivitetsplanen, hvor de respektive krav allokeres på Iterationer. Leverandøren skal estimere tidsforbruget for opfyldelsen af hvert enkel Iteration. Estimeringen skal ske ved, at en del af det forventede tidsforbrug for den pågældende Agile Delleverance (target) henføres til Iterationen. Det estimerede tidsforbrug for alle Iterationer kan ikke overstige det forventede tidsforbrug for den pågældende Agile Delleverance (target). Allokeringen af krav til Iterationen, fastlæggelse af Iterationens varighed og allokering af tid indebærer således også et estimeret vederlag, som gælder for den pågældende Iteration, jf. ovenfor krav Forud for hver Iteration vil Parterne i fællesskab have foretaget en detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver, herunder prioritering af de nedbrudte krav i den forestående Iteration. Kunden prioriterer de nedbrudte krav på nedenstående fire vægtede kategorier. (Vægtningen sker efter, hvor stor forretningsmæssig værdi de pågældende krav har

10 10 for Kunden). Absolutte Krav 100 % Højt prioriterede Øvrige Krav 80 % Prioriterede Øvrige Krav 50 % Lavt Prioriterede krav 10 % Kravnr Kravtitel Reduktion af grundvederlaget ved overskridelse af tidsestimat Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Hvis Leverandøren konstaterer, at en Iteration ikke kan gennemføres indenfor det aftalte tidsestimat for den pågældende Iteration, skal Leverandøren hurtigst muligt informere Kunden om dette. Kunden beslutter herefter indenfor 5 Arbejdsdage, hvorvidt der skal arbejdes videre på den pågældende Ydelse til en lavere timepris, eller om Ydelsen skal overtages med reduceret kravopfyldelse. Hvis timeforbruget for en Iteration overstiger det estimerede, jf. krav 12.11, reduceres vederlaget efter nedenstående satser for de timer, der overstiger estimatet. Overskridelse i forhold til estimat Reduktion i timepriser Op til 10 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 10 % 10,01 % - 20 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 20 % 20,01 % - 30 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 30 % 30,01 % - 40 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 40 % 40,01 % - 50 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 50 % Over 50 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 100 %. Dette betyder, at hvis en opgave er estimeret til 1000 timer, men det faktiske timeforbrug er 1100 timer, reduceres grundvederlaget ved, at vederlaget fastlægges til 100 % af timeprisen for de aftalte 1000 timer, men med 90 % af timeprisen for de resterende 100 timer. Hvis der i stedet anvendes 1250 timer til at levere samme opgave, fastlægges vederlaget til 100 % for de aftalte 1000 timer, 90 % af timeprisen for de første 100 timer over estimatet, 80 % af timeprisen for de næste 100 timer og 70 % af timeprisen for de sidste 50 timer. Leverandøren vederlægges således ikke for timer, der overstiger estimatet i en Iteration med mere end 50 %. Kravnr Kravtitel Vederlagsbonus ved mindre timeforbrug end estimeret Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Såfremt Leverandørens faktiske antal forbrugte timer i en Iteration er lavere end tidsestimatet for den pågældende Iteration, vederlægges Leverandøren for det faktiske timeforbrug, jf. krav 12.11, med tillæg af 50 % af differencen mellem det faktiske dokumenterede antal forbrugte timer og tidsestimatet for den pågældende Iteration.

11 11 Kravnr Kravtitel Vederlagsregulering som følge af opfyldelsesgrad Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandørens vederlag for gennemførslen af en Iteration justeres i henhold til den forretningsmæssige værdi, der leveres i Iterationen. I denne Kontrakt måles forretningsmæssig værdi som opfyldelsen af krav i henhold til kravenes respektive prioritering jf. krav Såfremt Leverandøren opfylder samtlige krav, der er planlagt til opfyldelse i Iterationen udgør dette en levering af forretningsmæssig værdi på 110 %. Dette skyldes, at der forventes et være mindre dele af kravene, som ikke opfyldes i en Iteration. Vederlaget beregnet efter krav og multipliceres derfor med 1,1, forinden der sker regulering som anført nedenfor. Såfremt Leverandøren ikke opfylder acceptkriterierne for et eller flere krav reguleres Leverandørens vederlag for den pågældende Iteration, jf. krav og 12.13, med en procentdel svarende til det eller de ikke leverede kravs forretningsmæssige værdi. Den forretningsmæssige værdi af ét krav udgør, jf. krav 12.11: 1/antallet af krav i Iterationen x det pågældende kravs forretningsmæssige vægtning Hvis acceptkriterierne ikke er opfyldt for et eller flere krav omfattet af en Iteration, nedsættes Leverandørens vederlag for den pågældende Iteration, jf. krav og 12.13, med en procentdel svarende til det eller de pågældende kravs forretningsmæssige værdi. Såfremt Leverandøren i en senere Iteration i samme Delleverance (eller ved overtagelsesprøven for Delleverancen for så vidt angår Absolutte Krav), opfylder acceptkriterierne for Øvrige eller Absolutte Krav, der har givet anledning til en nedsættelse af Leverandørens vederlag for en tidligere Iteration i samme Delleverance, uden at kravet indgår i planlægningen af den pågældende Iteration, vederlægges Leverandøren for opfyldelsen af det pågældende Øvrige eller Absolutte Krav, med et vederlag svarende til den nedsættelse det pågældende Øvrige eller Absolutte Krav har givet anledning til. Det samlede vederlag for opfyldelsen af et krav inklusive evt. replanlægning til levering i en senere Iteration kan kun overstige nedsættelsen med Kundens eksplicitte accept. Såfremt Leverandøren udover de planlagte krav i en Iteration, opfylder krav, der var planlagt til en senere Iteration i samme Delleverance, vederlægges Leverandøren for opfyldelsen af pågældende krav med ekstra procentdel af vederlaget for den aktuelle Iteration svarende til den forretningsmæssige værdi af kravet i den Iteration, hvor det opfyldes. Kunden bestemmer kravets prioritet. Dette betyder, at hvis der i en Iteration med i alt 25 krav er ti "højt prioriterede Øvrige Krav", der vægter 80 %, og acceptkriterierne for to højt prioriterede Øvrige Krav ikke opfyldes i en Iteration reguleres vederlaget

12 12 for den pågældende Iteration, jf. krav og med - 2/25 x 0,80 = -6,4 %. Hvis der i samme Iteration er fem Absolutte Krav og acceptkriterierne for ét Absolut Krav ikke opfyldes medfører dette en regulering på - 1/25 x 1,0 = -4 % i vederlaget for den pågældende Iteration, jf. krav og Denne regulering akkumuleres med reguleringen som følge af de "højt prioriterede Øvrige Krav", der ikke var blevet opfyldt, således at vederlaget for Iterationen reguleres med -4 % + (-6,4 %) = -10,4 %. Såfremt Leverandøren i samme Iteration, hvor der er planlagt 8 Prioriterede Krav, der vægter 50 %, har opfyldt ét yderligere "Prioriteret Krav" fra en senere Iteration reguleres Leverandørens vederlag for den igangværende Iteration med 1/25 x 0,5 = 2 %. Dette akkumuleres med de øvrige reguleringer, jf. ovenfor, således at vederlaget for den pågældende Iteration reguleres med -4 % + (-6,4 %) + 2 % = -8,4 %. Kravnr Kravtitel Vederlagsregulering som følge af incitamenter og bod Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Det endelige vederlag for de Agile Delleverancer tillægges bonus i henhold til Bilag 13 og fradrag i henhold til den i Kontraktens punkt regulerede bod. Kravnr Kravtitel Erlæggelse og forfaldstid for vederlag for Agile Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Vederlaget for Iterationen erlægges med 80 % efter Kundens godkendelse af bestået Intern Test for Iterationen og 20 % efter Kundens godkendelse af bestået Driftsprøve for den Delleverance, som Iterationen indgår i. 4. Løbende Ydelser De respektive beløb forfalder til betaling 30 kalenderdage efter, at prøven (Intern Test eller Driftsprøven) er bestået og godkendt, som specificeret i Bilag 14. De Ydelser, der kræves af Leverandøren i relation til Drift, Vedligeholdelse og Support, er specificeret i Bilag 6 og Bilag Drift Leverandørens forpligtelser, i relation til drift af Systemet, er beskrevet i Bilag 8. Kravnr Kravtitel Vederlag for drift Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sit månedlige vederlag for drift af Systemet henset til de i underbilaget forudsatte datamængder, antal forespørgsler pr. år og pr. døgn, samt overførte datamængder for kontraktåret 2015/2016. Kravnr Kravtitel Vederlag for ændret kapacitetsbehov Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet, hvordan ændringer i kapacitetsbehovet såvel stigninger som fald påvirker det månedlige vederlag for drift. Leverandøren har således prissat de angivne trin på de angivne kapacitetsparametre.

13 13 Såfremt udviklingen i en angiven kapacitetsparameter ikke påvirker leverandørens vederlag for drift, har Leverandøren angivet prisen som 0 DKK. Såfremt Leverandøren ikke har angivet nogen pris betyder dette, at prisen er 0 DKK. Driftsvederlaget reguleres ikke til et lavere beløb end det månedlige vederlag angivet i henhold til krav justeret med en eventuel effektiviseringsgevinst i henhold til krav Dette gælder også i tilfælde af, at kapacitetsbehovet falder til et lavere niveau end det forventede behov for kontraktåret 2015/2016. Kravnr Kravtitel Fakturering og betalingsfrist for drift Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Vederlag for drift af Systemet faktureres månedsvis bagud senest den 10. i den efterfølgende måned. Ved opkrævning angives kapacitetsmæssigt beregningsgrundlag samt evt. tillæg i henhold til Bilag 13 og fradrag i henhold til Bilag 7. Kundens betalingsfrist er senest 30 kalenderdage fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Kravnr Kravtitel Effektiviseringsgevinst Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet en effektiviseringsgevinst, dvs. en procentuel nedsættelse af det månedlige vederlag for drift, for hvert år af Kontraktens løbetid inklusive de fire års mulige forlængelse Vedligeholdelse Leverandørens forpligtelser i relation til vedligeholdelse er beskrevet i bilag 6. Kravnr Kravtitel Fast vederlag for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sit faste månedlige vederlag for vedligeholdelsesydelser, jf. bilag 6, der ikke er baseret på arbejdstimer. Kravnr Kravtitel Timepris for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sin timepris for vedligeholdelsesydelser, jf. bilag 6, der er baseret på arbejdstimer. Kravnr Kravtitel Timepris for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sit estimerede timeforbrug på

14 14 vedligeholdelsesydelser, der er baseret på arbejdstimer, om måneden. Kravnr Kravtitel Basisvederlag for vedligeholdelse baseret på arbejdstimer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse For vedligeholdelsesydelser, der er baseret på arbejdstimer, betaler Kunden et basisvederlag. Basisvederlaget er beregnet på baggrund af et estimeret antal timer pr. måned til vedligeholdelse af Systemet, jf. krav multipliceret med timeprisen for vedligeholdelsesydelser, jf. krav Dette udgør basisressourcerne, som Leverandøren skal levere timebaserede vedligeholdelsesydelser til Kunden for uden yderligere vederlag. Leverandøren er forpligtet til at allokere og udnytte sine basisressourcer effektivt og loyalt, således at Leverandørens vedligeholdelsesydelser leveres med det mindst mulige ressourceforbrug. Leverandørens medarbejdere skal løbende føre timeregnskab i overensstemmelse med Bilag 11, og Leverandøren skal hver måned dokumentere timeregnskabet for det udførte vedligeholdelsesarbejde. Forbruget af basisressourcer i en given måned beregnes på baggrund af den konkret dokumenterede mængde timer anvendt af Leverandøren til levering af vedligeholdelsesydelser, jf. bilag 6. Leverandøren er forpligtet til løbende i hver måned at monitorere sit forbrug af basisressourcer med henblik på at forudse uudnyttede basisressourcer ved en måneds udgang. Såfremt dette må forudses, er Leverandøren uden ugrundet ophold forpligtet til at orientere Kunden herom med henblik på dennes prioritering af opgaver til udnyttelse af de uudnyttede basisressourcer, jf. bilag 11. Uudnyttede basisressourcer tillægges den efterfølgende måneds basisressourcer, hvorefter Kunden kan modtage vedligeholdelsesydelser for de akkumulerede vedligeholdelsesressourcer. Overførte basisressourcer fra forudgående måned(er) bortfalder efter ét år, regnet fra sidste dag i den måned, hvor basisressourcerne er overført. Ved udnyttelse af akkumulerede basisressourcer forbruges de ældste akkumulerede basisressourcer først. Såfremt Leverandøren eller Kunden ønsker at ændre det månedlige basisvederlag, f.eks. med henblik på at begrænse den løbende akkumulering af uudnyttede basisressourcer, kan enhver af Parterne fremsætte ændringsanmodning herom, jf. bilag 10. Behovet for basisressourcer, og det deraf afledte basisvederlag, skal minimum drøftes én gang årligt. Leverandørens afhjælpning af mangler ved sine Ydelser, jf. Kontraktens punkt 30.3,

15 15 udgør ikke vedligeholdelse, og Leverandørens ressourceforbrug i denne henseende berører ikke de aftalte basisressourcer. Når Leverandøren har leveret en Selvstændig Opgave kan det medføre en regulering af basisvederlaget, jf. bilag 10. En forhøjelse af basisvederlaget sker et år efter Kundens Overtagelse af en given Selvstændig Opgave, jf. Kontraktens punkt En eventuel nedsættelse af basisvederlaget sker straks efter Kundens overtagelse af den Selvstændige Opgave. Leverandøren er alene berettiget til vederlag udover basisvederlaget for sine vedligeholdelsesydelser, såfremt Leverandørens ressourceforbrug for en given måned overstiger basisressourcerne med tillæg af eventuelle akkumulerede basisressourcer (mer-ressourceforbrug). Vederlaget beregnes på baggrund af Leverandørens dokumenterede mer-ressourceforbrug multipliceret med timeprisen, jf. underbilag 12A. Leverandøren skal uden ugrundet ophold varsle Kunden, såfremt tildelte vedligeholdelsesopgaver for en given måned må forventes at indebære et merressourceforbrug, der vil overstige basisressourcerne med tillæg af eventuelle akkumulerede basisressourcer. Leverandøren er ikke berettiget til vederlag ud over basisvederlaget, medmindre overskridelserne kan begrundes, er varslet, og accepteret af Kunden. Kravnr Kravtitel Fakturering og betalingsfrist for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Vederlag for vedligeholdelse af Systemet faktureres månedsvis bagud senest den 10. i den efterfølgende måned. Kundens betalingsfrist er senest 30 kalenderdage fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Vederlag for vedligeholdelse reguleres årligt i juli måned efter Danmarks Statistiks beregningsmetoder og værdier for nettoprisindeks. Vederlag reguleres første gang Support Leverandørens forpligtelser i relation til support er beskrevet i Bilag 6. Kravnr Kravtitel Månedligt vederlag for support Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet den månedlige pris for support i det i underbilaget forudsatte omfang.

16 16 Kravnr Kravtitel Vederlag for ændret omfang i Kundens supportbehov Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet, hvordan ændringer i antallet af henvendelser til supportfunktionen såvel stigninger som fald påvirker det månedlige vederlag for Support. Kravnr Kravtitel Vederlag for ændret kontakttid for supportfunktion Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet, hvordan eventuelle indskrænkninger i de i Bilag 6 krævede kontakttider påvirker det månedlige vederlag for support. Kravnr Kravtitel Fakturering og betalingsfrist for support Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Vederlag for support af Systemet faktureres månedsvis bagud senest den 10. i den efterfølgende måned. Kundens betalingsfrist er senest 30 kalenderdage fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for support Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Vederlag for support reguleres årligt i juli måned efter Danmarks Statistiks beregningsmetoder og værdier for nettoprisindeks. Vederlag reguleres første gang Selvstændige Opgaver, Egentlige Ændringer og ændringer efter Overtagelsen Kravnr Kravtitel Leverancemodel for Selvstændige Opgaver Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Selvstændige Opgaver Kravbeskrivelse Kunden afgør, hvorvidt en Selvstændig Opgave leveres efter den traditionelle metode eller den Agile Metode. Leverandøren er på anfordring forpligtet til at bistå Kunden med dette valg. Afhængigt af Kundens valg af leverancemodel vederlægges Leverandøren i overensstemmelse med vederlagsmodellen beskrevet for henholdsvis de Fastlagte Delleverancer, jf. punkt 2 eller de Agile Delleverancer, jf. punkt 3 Kravnr Kravtitel Timepris for Selvstændige Opgaver Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Egentlige Ændringer Kravbeskrivelse Leverandøren har angivet en timepris for levering af Selvstændige Opgaver i underbilag 12 A.

17 17 Denne timepris gælder dog ikke for prædefinerede videreudviklingsydelser, jf. krav Kravnr Kravtitel Leverancemodel og target pris for Option 1, 2 og 3 Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Selvstændige Opgaver Kravbeskrivelse Option 1, 2 og 3 leveres efter den Agile Metode. Leverandøren har i underbilag 12A angivet det forventede tidsforbrug, der er estimeret for at levere hver af Option 1, 2 og 3. Leverandørens betaling for Option 1, 2 og 3 sker på samme måde som ved betaling for Agile Delleverancer, jf. punkt 4. Kravnr Kravtitel Vederlagsmodel for prædefinerede videreudviklingsydelser Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for prædefinerede videreudviklingsydelser Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet prisen for de i bilag 3 specificerede prædefinerede videreudviklingsydelser vedrørende tilføjelse og ændring af datamodel samt tilføjelse og ændring af Tjenester. Alle prædefinerede videreudviklingsydelser omfatter analyse, design, implementering, afprøvning og idriftsættelse. De prædefinerede videreudviklingsydelser leveres til de i underbilag 12A angivne priser. Andre videreudviklingsydelser, som ikke omfattes af de prædefinerede videreudviklingsydelser i underbilag 12A, vederlægges i overensstemmelse med krav Kravnr Forudgående aftale om Selvstændige Opgaver Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Selvstændige Opgaver Kravbeskrivelse Betaling for Selvstændige Opgaver forudsætter forudgående aftale om levering af Ydelsen. Betaling sker afhængigt af den af Kunden valgte leverancemodel, Kontraktens punkt 4, i overensstemmelse med punkt 2 eller Benchmarking Kunden har ret til at kræve iværksat en benchmarkundersøgelse af Leverandørens samlede prisniveau jf. dette bilag. En benchmarkingundersøgelse vil have til formål at sammenligne prisniveauet for Løbende Ydelser med prisniveauet på markedet i øvrigt.

18 18 Kravnr Kravtitel Formål med benchmarking Kravbeskrivelse Kunden er berettiget til at kræve en benchmarkundersøgelse af de af Kontrakten omfattede Løbende Ydelser med henblik på at sikre, at Leverandørens vederlag er i overensstemmelse med markedsniveauet for tilsvarende ydelser. Kravnr Kravtitel Udpegning af benchmarker Kravbeskrivelse Benchmarkundersøgelsen gennemføres af en benchmarker, som er uafhængig 3. mand, som Parterne før iværksættelse af benchmarkundersøgelsen er blevet enige om. Ved uenighed indstiller begge parter hver en anerkendt og uafhængig 3. mand, som herefter i fællesskab udpeger en tredje opmand, der i samarbejde med de indstillede tredjemænd forestår benchmarkundersøgelsen. Udpegningerne skal i givet fald ske indenfor 30 kalenderdage efter, at Parterne ikke har kunnet blive enige om en uafhængig 3. mand. Hvis Kunden ikke indenfor fristen udpeger en uafhængig 3. mand, anses kravet om benchmark for tilbagetrukket. Hvis Leverandøren ikke indenfor fristen udpeger en uafhængig 3. mand, foretages benchmarkundersøgelsen af den af Kunden udpegede uafhængig 3. mand. Kravnr Kravtitel Udkast til plan Kravbeskrivelse Benchmarkeren udarbejder og fremsender et udkast til plan for gennemførelse af benchmarkundersøgelsen til hver Part inden 10 Arbejdsdage fra udpegningen af benchmarkeren, eller en længere frist, som benchmarkeren under omstændighederne med rimelighed kan forlange. Planen skal indeholde: i. Forslag til tidsplan for benchmarkundersøgelsen. ii. Estimat over omkostningerne til benchmarkeren for undersøgelsen. iii. Beskrivelse af de oplysninger, som benchmarkeren kræver, at hver af Parterne afgiver. iv. Beskrivelse som sagligt og gennemsigtigt demonstrerer, at den anvendte benchmarkingmetodik er egnet til at opfylde formålet med benchmarkundersøgelsen, herunder hvorledes relevante korrektionsfaktorer identificeres. v. Estimeret ressourceforbrug for hver af Parterne til gennemførelse af planen. vi. Beskrivelse af, hvordan benchmarkeren vil identificere og udvælge referencegruppen. Oplysninger om de virksomheder, som benchmarkeren vil lade indgå i referencegruppen.

19 19 Kravnr Kravtitel Omkostninger til benchmarking Kravbeskrivelse Omkostninger til benchmarkundersøgelsen bæres af Kunden. I den situation, hvor Leverandøren ikke har afgivet det efterspurgte eller relevante materiale, og dette fører til en proces om ændring af benchmarkrapporten, bærer Leverandøren alle omkostninger forbundet hermed. Parterne bærer hver især egne interne omkostninger til benchmarkundersøgelsen. Kravnr Kravtitel Justering af priser på baggrund af benchmarking Kravbeskrivelse Fastslår den endelige benchmarkrapport, at en eller flere af de Løbende Ydelser eller de Løbende Ydelserne som helhed, ikke leveres til en markedsmæssig pris, og hvor denne difference er større end 5 %, skal Leverandøren nedsætte sit vederlag med et beløb svarende til 80 % af den difference, der fremgår af den endelige benchmarkrapport ved næste fakturering eller inden en tidsfrist aftalt med Kunden, dog i ingen tilfælde senere end 1 måned regnet fra modtagelsen af den endelige benchmarkrapport. Prisen pr. ydelse kan dog ikke nedsættes med mere end 25 % for hver benchmark, der iværksættes i medfør af krav Resultatet af den endelige benchmarkrapport kan ikke føre til en stigning i vederlaget eller en reduktion af nogen Løbende Ydelse eller noget serviceniveau. Såfremt Leverandøren gør indsigelser mod en forudsætning indlagt i benchmarkrapporten og kræver benchmarkrapporten ændret, skal Leverandøren fyldestgørende dokumentere, at forudsætningen ikke er til stede, og at resultatet af undersøgelsen ville være væsentligt anderledes, såfremt forudsætningen ikke var til stede i benchmarkrapporten. Dokumentationskravet i forhold til benchmarkrapportens resultat anses alene for opfyldt, såfremt benchmarkeren fastslår, at forudsætningen ikke er til stede, og resultatet ville være væsentligt anderledes. Såfremt Leverandøren fasholder sine indsigelser mod benchmarkingundersøgelsen, afgøres tvisten efter Kontraktens bestemmelser om tvistigheder, jf. Kontraktens punkt 45. Leverandøren er ikke forpligtet til at implementere resultatet af den endelige benchmarkrapport, hvis Leverandøren kan dokumentere, at en nedsættelse af prisen vil medføre, at levering af ydelserne vil være tabsgivende for Leverandøren. Kravnr Kravtitel Scope for benchmark Kravbeskrivelse Kunden kan kræve, at vederlaget for følgende ydelser samlet eller hver for sig indgår i en benchmarkundersøgelse:

20 20 Timepriser for Selvstændige Opgaver Det månedlige vederlag for drift Det månedlige vederlag for vedligeholdelse Det månedlige vederlag for support Kravnr Kravtitel Iværksættelse af benchmark Kravbeskrivelse En benchmarkundersøgelse iværksættes ved, at Kunden fremsender skriftlig meddelelse til Leverandøren med en beskrivelse af de Løbende Ydelser og priser, som Kunden ønsker omfattet af benchmarkundersøgelsen. Meddelelsen kan tidligst fremsendes 6 måneder forud for den førstkommende udnyttelse af optionen kontraktforlængelse eller 12 måneder efter en tidligere benchmarkundersøgelse af samme ydelsesområde. Kravnr Kravtitel Referencegruppe Kravbeskrivelse Benchmarkingen skal tage udgangspunkt i en referencegruppe. Referencegruppen skal som udgangspunkt bestå af mindst fem kundevirksomheder eller andre juridiske personer med løsninger som funktionelt og omfangsmæssigt er sammenlignelige med Systemet. Virksomhederne kan tilhøre en anden branche end Kunden. Det forudsættes, at data om referencegruppens priser som udgangspunkt ikke er ældre end 12 måneder fra udpegning af benchmarker. Kravnr Kravtitel Godkendelse af plan Kravbeskrivelse Såfremt en Part ikke kan godkende benchmarkerens udkast til plan for gennemførelse af benchmarkundersøgelsen, skal dette meddeles skriftligt til benchmarkeren og den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af udkastet. Meddelelsen skal indeholde Partens forslag til ændring af udkastet. Fremsættes der ikke forslag til ændringer inden for denne frist, anses udkastet for godkendt uanset tidligere meddelelse. Når benchmarkerens udkast til plan for gennemførelse af benchmarkundersøgelsen kan anses for godkendt af begge Parter, gennemføres benchmarkundersøgelsen i overensstemmelse med planen og vilkårene beskrevet i nærværende punkt 6. Kravnr Kravtitel Adgang til relevant materiale Kravbeskrivelse Hver Part skal samarbejde med benchmarkeren, herunder give adgang til data, teknisk dokumentation, ejendomme, udstyr, systemer og personale inden for det tidsrum,

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere