Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 12, Vederlag og betalingsplan"

Transkript

1 Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i Punkt Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt Punkt Punkt Punkt 5 - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet

2 - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Krav tilføjet - Tabel 1 Indsat punkt 8 - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning til udfyldelse Indledning Underbilag Angivelse af priser Fastlagte Delleverancer Agile Delleverancer Løbende Ydelser Drift Vedligeholdelse Support Selvstændige Opgaver, Egentlige Ændringer og ændringer efter Overtagelsen Benchmarking Fjernet Data- og trafikmængder Datatrafik Forespørgsler Datamængder Complianceskema... 26

4 4 Vejledning til udfyldelse De behov, som tilbuddet skal dække, er klassificeret og beskrevet som krav. Alle krav er indsat i en kravskabelon, hvor selve kravet fremgår af feltet Kravbeskrivelse. Kravtitel og Kravområde er vejledende information til tilbudsgiver som har til formål at danne grundlag for en logisk gruppering af krav. I feltet Delleverance angives vejledende, hvilken eller hvilke bestemte Delleverancer eller Optioner, kravet vedrører. For krav som vedrører alle dele af Projektet angives ingen værdi i feltet Delleverance. Kravtypen kan antage en af følgende værdier: Kravtype Markering af kravtype Betydning Mindstekrav Værdi: MK Mindstekrav skal opfyldes uden forbehold for, at et tilbud kan være konditionsmæssigt Prioriteret krav Værdi: PK Prioriterede krav har stor betydning for opfyldelse af de forretningsmæssige mål, og tillægges derfor særlig vægt ved vurdering af de afgivne tilbud. Krav Værdi: K Almindelige krav, som bidrager til opfyldelse af de forretningsmæssige mål. Tilbudsgiver kan angive alternative forslag til disse krav i form af forbehold. For krav som stilles til Agile Delleverancer, angives i feltet Agil kravtype, om kravet er et Absolut Krav eller et Øvrige Krav som defineret i Bilag 0. Alle krav er nummereret på 2. niveau, med foranstillet bilagsnummer, jf. nedenstående eksempel: Kravnr. 1.1 Kravtitel Eksempel på krav Kravtype K Kravområde Vejledning Agil kravtype Øvrige Delleverance krav Kravbeskrivelse Leverandøren skal tage dette krav til efterretning Vejledende tekst i bilag I bilagene er der imellem de konkrete krav visse steder indføjet vejledende tekst. Vejledende tekst er unummereret generel tekst til tilbudsgivers orientering, herunder om hvorledes tilbudsgiver forudsættes at arbejde med sit tilbud. Dette illustreres med følgende eksempel: Dette bilag indeholder Kundens specifikation af krav til Systemets funktion og virkemåde. Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tekst omgivet af firkantede parenteser og angivet med fed og kursiv skrift er vejledende tekst til tilbudsgiver om, hvad tilbudsgiver med egne ord skal beskrive i tilbuddet. Dette illustreres med følgende eksempel:

5 5 [Tilbudsgiver beskriver opfyldelsen af kravet i underbilag X.X.] Angivelse af kravsopfyldelse Alle bilag, som indeholder krav til Leverandøren, afsluttes med et complianceskema, hvor tilbudsgiver skal angive hvilke krav, der opfyldes af det afgivne tilbud, og om der er taget forbehold i form af ændring af kravteksten. Ved udfyldelsen af complianceskemaerne placeret sidst i bilaget skal tilbudsgiver for hvert krav angive med afkrydsning, om kravet er opfyldt, om kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst, eller om kravet ikke er opfyldt. Eksempel på udfyldt complianceskema: Krav nr. Kravet er opfyldt Kravet er opfyldt med forbehold Kravet er ikke Delkriterie i form af ændret kravtekst opfyldt 1.1 X Tidsplan 1.2 X Tidsplan 1.3 X Tidsplan 1.4 X Såfremt et krav er opfyldt uden forbehold skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og Kravet er opfyldt. Mindstekrav er i complianceskemaerne markeret med grå og er på forhånd afkrydset i kolonnen "Kravet er opfyldt", idet enhver anden afkrydsning fører til, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold til et krav, der ikke er et mindstekrav, indarbejdes forbeholdet direkte i kravteksten som en ændring af denne. Ændringen skal være markeret med ændringsmarkering. Der sættes herudover kryds i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer i kolonnen Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst. Der kan herudover henvises til evt. yderligere bilagsmateriale/dokumentation, der er vedlagt tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vil angive at et krav ikke er opfyldt, skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og i kolonnen Kravet er ikke opfyldt. I complianceskemaets højre kolonne fremgår det, hvilket delkriterie, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4, det pågældende krav er relateret til.

6 6 1. Indledning Dette bilag indeholder oplysninger om Leverandørens priser og om vederlagsmodellen. 1.1 Underbilag Dette bilag har følgende underbilag: - Underbilag 12A Vederlagsberegningsskema til brug ved tilbudsvurdering 1.2 Angivelse af priser [Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at dette bilag udelukkende indeholder mindstekrav, som tilbudsgiver skal opfylde for at komme i betragtning til den udbudte opgave. Det er et mindstekrav at tilbudsgiver udfylder alle de felter, hvor det fremgår, at der skal anføres priser, og tilbudsgiver må hverken fjerne eller tilføje priselementer med mindre det eksplicit fremgår. Bilaget er struktureret med udgangspunkt i de Delleverancer og Optioner, der er specificeret i Bilag 1 og Bilag. Tilbudsgiver skal udfylde prisskemaerne i underbilag 12A, som er vedlagt i et Excel-regneark, i henhold til retningslinjerne, og under iagttagelse af Kontraktens bestemmelser om vederlag. Opgørelsen af den samlede økonomiske værdi af tilbuddet sker på grundlag af dette underbilag.] Kravnr Kravtitel Priser i DKK ekskl. Moms Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Alle priser skal angives i danske kroner (DKK) ekskl. Moms. Kravnr Kravtitel Udfyldelse af underbilag 12A Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Leverandøren har udfyldt alle gule felter i underbilag 12A med Leverandørens vederlag for de pågældende Ydelser. Hvis et felt efterlades tomt fortolkes dette som en besvarelse af feltet med 0 DKK. Såfremt Leverandøren ikke tager vederlag for en given Ydelse, har Leverandøren udfyldt det pågældende felt med 0 DKK. Underbilag 12A angiver udtømmende, hvilke vederlag Leverandøren er berettiget til ved Kontraktens opfyldelse. Der betales ikke for rejsetid, medmindre det specifikt aftales i enkeltstående tilfælde begrundet i helt særlige forhold. [Tilbudsgiveren må ikke ændre på underbilag 12A, herunder ændre på formler, beregningsforudsætninger, tilføje eller fjerne felter i skemaerne medmindre andet eksplicit og konkret er angivet.

7 7 Underbilag 12A indeholder skønnede mængder, scenarier og vægtninger, der indgår som beregningsforudsætninger. Formålet er, at muliggøre udregning af en samlet kontraktsum og muliggøre sammenligning mellem tilbudsgivernes tilbud i forbindelse med Kundens tilbudsevaluering. De skønnede mængder og scenarier er alene til brug for tilbudsevalueringen og forpligter ikke Kunden til at aftage bestemte mængder fra Leverandøren.] Da Kontrakten bemyndiger Kunden til at udtræde af Kontrakten efter den generelle afklarings- og planlægningsfase og efter de delleverancespecifikke afklarings- og planlægningsfaser, fastsættes en honorering af de af Leverandøren anvendte ressourcer, såfremt en sådan udtrædelse finder sted. Kravnr Kravtitel Vederlag for den generelle afklarings- og planlægningsfase Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Hvis den generelle afklarings- og planlægningsfase som specificeret i bilag 1 resulterer i, at Kunden udtræder af Kontrakten, vederlægges Leverandøren for sin deltagelse i afklarings- og planlægningsfasen efter medgået tid på baggrund af et af Leverandøren udarbejdet konkret timeregnskab og til den i underbilag 12A angivne timepris for Selvstændige Opgaver. Et sådant vederlag kan maksimalt udgøre i alt DKK. Kravnr Kravtitel Vederlag for de delleverancespecifikke afklarings- og planlægningsfaser Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Hvis de delleverancespecifikke afklarings- og planlægningsfaser, som specificeret i bilag 1 resulterer i, at Kunden udtræder af Kontrakten, vederlægges Leverandøren for sin deltagelse i afklarings- og planlægningsfasen efter medgået tid på baggrund af et af Leverandøren udarbejdet konkret timeregnskab og til den i underbilag 12A angivne timepris for Selvstændige Opgaver. Et sådant vederlag kan maksimalt udgøre i alt DKK.

8 8 2. Fastlagte Delleverancer De Fastlagte Delleverancer omfatter etablering af Systemets Basisinfrastruktur samt udvikling af Registerplatformen og Geodataplatformen. Kravnr Kravtitel Vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet faste priser for hver af de Fastlagte Delleverancer. Priserne omfatter samtlige licensudgifter hos Leverandør og Kunde i forhold til Systemet i hele Kontraktens løbetid inkl. evt. forlængelser. De respektive Delleverancevederlag udgør maksimalt de i underbilag 12A angivne andele af det samlede Leverancevederlag. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Vederlag for Fastlagte Delleverancer reguleres ikke. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Det endelige vederlag for de Fastlagte Delleverancer beregnes som det i underbilag 12A angivne vederlag med eventuelt tillæg i henhold til bilag 13 og fradrag i henhold til den i Kontraktens punkt 30.2 regulerede bod. Kravnr Kravtitel Erlæggelse og forfaldstid for vederlag for Fastlagte Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Fastlagte Delleverancer Kravbeskrivelse Vederlaget for Delleverancen erlægges med 80 % efter Kundens godkendelse af bestået Overtagelsesprøve og 20 % efter Kundens godkendelse af bestået Driftsprøve. De respektive beløb forfalder til betaling 30 kalenderdage efter, at prøven (Overtagelsesprøven eller Driftsprøven) for den pågældende Delleverance er bestået og godkendt, som specificeret i bilag 14.

9 9 3. Agile Delleverancer Kravnr Kravtitel Timepris for Agile Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sin timepris for udvikling i Agile Delleverancer. Timepriserne reguleres årligt i juli måned efter Danmarks Statistiks beregningsmetoder og værdier for nettoprisindeks. Timepriser reguleres første gang Kravnr Kravtitel Targetpris for Agile Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet det forventede tidsforbrug (target), der er estimeret for at levere hver af de Agile Delleverancer. Leverandørens tidsestimat for en given Agil Delleverance multipliceret med den i krav 12.9 angivne timepris for udvikling i Agile Delleverancer udgør det estimerede delleverancevederlag for den pågældende Agile Delleverance (target pris). De respektive estimerede Delleverancevederlag for Agile Delleverancer udgør maksimalt de i underbilag 12A angivne andele af det samlede Leverancevederlag. Kravnr Kravtitel Opdeling i Iterationer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse En Agil Delleverance består af Absolutte Krav og Øvrige Krav som fastlagt i Kravlisten samt nedbrudt og specificeret i Leveranceplanen og Aktivitetsplanen, hvor de respektive krav allokeres på Iterationer. Leverandøren skal estimere tidsforbruget for opfyldelsen af hvert enkel Iteration. Estimeringen skal ske ved, at en del af det forventede tidsforbrug for den pågældende Agile Delleverance (target) henføres til Iterationen. Det estimerede tidsforbrug for alle Iterationer kan ikke overstige det forventede tidsforbrug for den pågældende Agile Delleverance (target). Allokeringen af krav til Iterationen, fastlæggelse af Iterationens varighed og allokering af tid indebærer således også et estimeret vederlag, som gælder for den pågældende Iteration, jf. ovenfor krav Forud for hver Iteration vil Parterne i fællesskab have foretaget en detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver, herunder prioritering af de nedbrudte krav i den forestående Iteration. Kunden prioriterer de nedbrudte krav på nedenstående fire vægtede kategorier. (Vægtningen sker efter, hvor stor forretningsmæssig værdi de pågældende krav har

10 10 for Kunden). Absolutte Krav 100 % Højt prioriterede Øvrige Krav 80 % Prioriterede Øvrige Krav 50 % Lavt Prioriterede krav 10 % Kravnr Kravtitel Reduktion af grundvederlaget ved overskridelse af tidsestimat Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Hvis Leverandøren konstaterer, at en Iteration ikke kan gennemføres indenfor det aftalte tidsestimat for den pågældende Iteration, skal Leverandøren hurtigst muligt informere Kunden om dette. Kunden beslutter herefter indenfor 5 Arbejdsdage, hvorvidt der skal arbejdes videre på den pågældende Ydelse til en lavere timepris, eller om Ydelsen skal overtages med reduceret kravopfyldelse. Hvis timeforbruget for en Iteration overstiger det estimerede, jf. krav 12.11, reduceres vederlaget efter nedenstående satser for de timer, der overstiger estimatet. Overskridelse i forhold til estimat Reduktion i timepriser Op til 10 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 10 % 10,01 % - 20 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 20 % 20,01 % - 30 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 30 % 30,01 % - 40 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 40 % 40,01 % - 50 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 50 % Over 50 % i forhold til estimat Timepriser reduceres med 100 %. Dette betyder, at hvis en opgave er estimeret til 1000 timer, men det faktiske timeforbrug er 1100 timer, reduceres grundvederlaget ved, at vederlaget fastlægges til 100 % af timeprisen for de aftalte 1000 timer, men med 90 % af timeprisen for de resterende 100 timer. Hvis der i stedet anvendes 1250 timer til at levere samme opgave, fastlægges vederlaget til 100 % for de aftalte 1000 timer, 90 % af timeprisen for de første 100 timer over estimatet, 80 % af timeprisen for de næste 100 timer og 70 % af timeprisen for de sidste 50 timer. Leverandøren vederlægges således ikke for timer, der overstiger estimatet i en Iteration med mere end 50 %. Kravnr Kravtitel Vederlagsbonus ved mindre timeforbrug end estimeret Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Såfremt Leverandørens faktiske antal forbrugte timer i en Iteration er lavere end tidsestimatet for den pågældende Iteration, vederlægges Leverandøren for det faktiske timeforbrug, jf. krav 12.11, med tillæg af 50 % af differencen mellem det faktiske dokumenterede antal forbrugte timer og tidsestimatet for den pågældende Iteration.

11 11 Kravnr Kravtitel Vederlagsregulering som følge af opfyldelsesgrad Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Leverandørens vederlag for gennemførslen af en Iteration justeres i henhold til den forretningsmæssige værdi, der leveres i Iterationen. I denne Kontrakt måles forretningsmæssig værdi som opfyldelsen af krav i henhold til kravenes respektive prioritering jf. krav Såfremt Leverandøren opfylder samtlige krav, der er planlagt til opfyldelse i Iterationen udgør dette en levering af forretningsmæssig værdi på 110 %. Dette skyldes, at der forventes et være mindre dele af kravene, som ikke opfyldes i en Iteration. Vederlaget beregnet efter krav og multipliceres derfor med 1,1, forinden der sker regulering som anført nedenfor. Såfremt Leverandøren ikke opfylder acceptkriterierne for et eller flere krav reguleres Leverandørens vederlag for den pågældende Iteration, jf. krav og 12.13, med en procentdel svarende til det eller de ikke leverede kravs forretningsmæssige værdi. Den forretningsmæssige værdi af ét krav udgør, jf. krav 12.11: 1/antallet af krav i Iterationen x det pågældende kravs forretningsmæssige vægtning Hvis acceptkriterierne ikke er opfyldt for et eller flere krav omfattet af en Iteration, nedsættes Leverandørens vederlag for den pågældende Iteration, jf. krav og 12.13, med en procentdel svarende til det eller de pågældende kravs forretningsmæssige værdi. Såfremt Leverandøren i en senere Iteration i samme Delleverance (eller ved overtagelsesprøven for Delleverancen for så vidt angår Absolutte Krav), opfylder acceptkriterierne for Øvrige eller Absolutte Krav, der har givet anledning til en nedsættelse af Leverandørens vederlag for en tidligere Iteration i samme Delleverance, uden at kravet indgår i planlægningen af den pågældende Iteration, vederlægges Leverandøren for opfyldelsen af det pågældende Øvrige eller Absolutte Krav, med et vederlag svarende til den nedsættelse det pågældende Øvrige eller Absolutte Krav har givet anledning til. Det samlede vederlag for opfyldelsen af et krav inklusive evt. replanlægning til levering i en senere Iteration kan kun overstige nedsættelsen med Kundens eksplicitte accept. Såfremt Leverandøren udover de planlagte krav i en Iteration, opfylder krav, der var planlagt til en senere Iteration i samme Delleverance, vederlægges Leverandøren for opfyldelsen af pågældende krav med ekstra procentdel af vederlaget for den aktuelle Iteration svarende til den forretningsmæssige værdi af kravet i den Iteration, hvor det opfyldes. Kunden bestemmer kravets prioritet. Dette betyder, at hvis der i en Iteration med i alt 25 krav er ti "højt prioriterede Øvrige Krav", der vægter 80 %, og acceptkriterierne for to højt prioriterede Øvrige Krav ikke opfyldes i en Iteration reguleres vederlaget

12 12 for den pågældende Iteration, jf. krav og med - 2/25 x 0,80 = -6,4 %. Hvis der i samme Iteration er fem Absolutte Krav og acceptkriterierne for ét Absolut Krav ikke opfyldes medfører dette en regulering på - 1/25 x 1,0 = -4 % i vederlaget for den pågældende Iteration, jf. krav og Denne regulering akkumuleres med reguleringen som følge af de "højt prioriterede Øvrige Krav", der ikke var blevet opfyldt, således at vederlaget for Iterationen reguleres med -4 % + (-6,4 %) = -10,4 %. Såfremt Leverandøren i samme Iteration, hvor der er planlagt 8 Prioriterede Krav, der vægter 50 %, har opfyldt ét yderligere "Prioriteret Krav" fra en senere Iteration reguleres Leverandørens vederlag for den igangværende Iteration med 1/25 x 0,5 = 2 %. Dette akkumuleres med de øvrige reguleringer, jf. ovenfor, således at vederlaget for den pågældende Iteration reguleres med -4 % + (-6,4 %) + 2 % = -8,4 %. Kravnr Kravtitel Vederlagsregulering som følge af incitamenter og bod Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel Kravbeskrivelse Det endelige vederlag for de Agile Delleverancer tillægges bonus i henhold til Bilag 13 og fradrag i henhold til den i Kontraktens punkt regulerede bod. Kravnr Kravtitel Erlæggelse og forfaldstid for vederlag for Agile Delleverancer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Agile Delleverancer Kravbeskrivelse Vederlaget for Iterationen erlægges med 80 % efter Kundens godkendelse af bestået Intern Test for Iterationen og 20 % efter Kundens godkendelse af bestået Driftsprøve for den Delleverance, som Iterationen indgår i. 4. Løbende Ydelser De respektive beløb forfalder til betaling 30 kalenderdage efter, at prøven (Intern Test eller Driftsprøven) er bestået og godkendt, som specificeret i Bilag 14. De Ydelser, der kræves af Leverandøren i relation til Drift, Vedligeholdelse og Support, er specificeret i Bilag 6 og Bilag Drift Leverandørens forpligtelser, i relation til drift af Systemet, er beskrevet i Bilag 8. Kravnr Kravtitel Vederlag for drift Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sit månedlige vederlag for drift af Systemet henset til de i underbilaget forudsatte datamængder, antal forespørgsler pr. år og pr. døgn, samt overførte datamængder for kontraktåret 2015/2016. Kravnr Kravtitel Vederlag for ændret kapacitetsbehov Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet, hvordan ændringer i kapacitetsbehovet såvel stigninger som fald påvirker det månedlige vederlag for drift. Leverandøren har således prissat de angivne trin på de angivne kapacitetsparametre.

13 13 Såfremt udviklingen i en angiven kapacitetsparameter ikke påvirker leverandørens vederlag for drift, har Leverandøren angivet prisen som 0 DKK. Såfremt Leverandøren ikke har angivet nogen pris betyder dette, at prisen er 0 DKK. Driftsvederlaget reguleres ikke til et lavere beløb end det månedlige vederlag angivet i henhold til krav justeret med en eventuel effektiviseringsgevinst i henhold til krav Dette gælder også i tilfælde af, at kapacitetsbehovet falder til et lavere niveau end det forventede behov for kontraktåret 2015/2016. Kravnr Kravtitel Fakturering og betalingsfrist for drift Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Vederlag for drift af Systemet faktureres månedsvis bagud senest den 10. i den efterfølgende måned. Ved opkrævning angives kapacitetsmæssigt beregningsgrundlag samt evt. tillæg i henhold til Bilag 13 og fradrag i henhold til Bilag 7. Kundens betalingsfrist er senest 30 kalenderdage fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Kravnr Kravtitel Effektiviseringsgevinst Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for drift Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet en effektiviseringsgevinst, dvs. en procentuel nedsættelse af det månedlige vederlag for drift, for hvert år af Kontraktens løbetid inklusive de fire års mulige forlængelse Vedligeholdelse Leverandørens forpligtelser i relation til vedligeholdelse er beskrevet i bilag 6. Kravnr Kravtitel Fast vederlag for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sit faste månedlige vederlag for vedligeholdelsesydelser, jf. bilag 6, der ikke er baseret på arbejdstimer. Kravnr Kravtitel Timepris for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sin timepris for vedligeholdelsesydelser, jf. bilag 6, der er baseret på arbejdstimer. Kravnr Kravtitel Timepris for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet sit estimerede timeforbrug på

14 14 vedligeholdelsesydelser, der er baseret på arbejdstimer, om måneden. Kravnr Kravtitel Basisvederlag for vedligeholdelse baseret på arbejdstimer Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse For vedligeholdelsesydelser, der er baseret på arbejdstimer, betaler Kunden et basisvederlag. Basisvederlaget er beregnet på baggrund af et estimeret antal timer pr. måned til vedligeholdelse af Systemet, jf. krav multipliceret med timeprisen for vedligeholdelsesydelser, jf. krav Dette udgør basisressourcerne, som Leverandøren skal levere timebaserede vedligeholdelsesydelser til Kunden for uden yderligere vederlag. Leverandøren er forpligtet til at allokere og udnytte sine basisressourcer effektivt og loyalt, således at Leverandørens vedligeholdelsesydelser leveres med det mindst mulige ressourceforbrug. Leverandørens medarbejdere skal løbende føre timeregnskab i overensstemmelse med Bilag 11, og Leverandøren skal hver måned dokumentere timeregnskabet for det udførte vedligeholdelsesarbejde. Forbruget af basisressourcer i en given måned beregnes på baggrund af den konkret dokumenterede mængde timer anvendt af Leverandøren til levering af vedligeholdelsesydelser, jf. bilag 6. Leverandøren er forpligtet til løbende i hver måned at monitorere sit forbrug af basisressourcer med henblik på at forudse uudnyttede basisressourcer ved en måneds udgang. Såfremt dette må forudses, er Leverandøren uden ugrundet ophold forpligtet til at orientere Kunden herom med henblik på dennes prioritering af opgaver til udnyttelse af de uudnyttede basisressourcer, jf. bilag 11. Uudnyttede basisressourcer tillægges den efterfølgende måneds basisressourcer, hvorefter Kunden kan modtage vedligeholdelsesydelser for de akkumulerede vedligeholdelsesressourcer. Overførte basisressourcer fra forudgående måned(er) bortfalder efter ét år, regnet fra sidste dag i den måned, hvor basisressourcerne er overført. Ved udnyttelse af akkumulerede basisressourcer forbruges de ældste akkumulerede basisressourcer først. Såfremt Leverandøren eller Kunden ønsker at ændre det månedlige basisvederlag, f.eks. med henblik på at begrænse den løbende akkumulering af uudnyttede basisressourcer, kan enhver af Parterne fremsætte ændringsanmodning herom, jf. bilag 10. Behovet for basisressourcer, og det deraf afledte basisvederlag, skal minimum drøftes én gang årligt. Leverandørens afhjælpning af mangler ved sine Ydelser, jf. Kontraktens punkt 30.3,

15 15 udgør ikke vedligeholdelse, og Leverandørens ressourceforbrug i denne henseende berører ikke de aftalte basisressourcer. Når Leverandøren har leveret en Selvstændig Opgave kan det medføre en regulering af basisvederlaget, jf. bilag 10. En forhøjelse af basisvederlaget sker et år efter Kundens Overtagelse af en given Selvstændig Opgave, jf. Kontraktens punkt En eventuel nedsættelse af basisvederlaget sker straks efter Kundens overtagelse af den Selvstændige Opgave. Leverandøren er alene berettiget til vederlag udover basisvederlaget for sine vedligeholdelsesydelser, såfremt Leverandørens ressourceforbrug for en given måned overstiger basisressourcerne med tillæg af eventuelle akkumulerede basisressourcer (mer-ressourceforbrug). Vederlaget beregnes på baggrund af Leverandørens dokumenterede mer-ressourceforbrug multipliceret med timeprisen, jf. underbilag 12A. Leverandøren skal uden ugrundet ophold varsle Kunden, såfremt tildelte vedligeholdelsesopgaver for en given måned må forventes at indebære et merressourceforbrug, der vil overstige basisressourcerne med tillæg af eventuelle akkumulerede basisressourcer. Leverandøren er ikke berettiget til vederlag ud over basisvederlaget, medmindre overskridelserne kan begrundes, er varslet, og accepteret af Kunden. Kravnr Kravtitel Fakturering og betalingsfrist for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Vederlag for vedligeholdelse af Systemet faktureres månedsvis bagud senest den 10. i den efterfølgende måned. Kundens betalingsfrist er senest 30 kalenderdage fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for vedligeholdelse Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for vedligeholdelse Kravbeskrivelse Vederlag for vedligeholdelse reguleres årligt i juli måned efter Danmarks Statistiks beregningsmetoder og værdier for nettoprisindeks. Vederlag reguleres første gang Support Leverandørens forpligtelser i relation til support er beskrevet i Bilag 6. Kravnr Kravtitel Månedligt vederlag for support Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet den månedlige pris for support i det i underbilaget forudsatte omfang.

16 16 Kravnr Kravtitel Vederlag for ændret omfang i Kundens supportbehov Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet, hvordan ændringer i antallet af henvendelser til supportfunktionen såvel stigninger som fald påvirker det månedlige vederlag for Support. Kravnr Kravtitel Vederlag for ændret kontakttid for supportfunktion Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet, hvordan eventuelle indskrænkninger i de i Bilag 6 krævede kontakttider påvirker det månedlige vederlag for support. Kravnr Kravtitel Fakturering og betalingsfrist for support Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Vederlag for support af Systemet faktureres månedsvis bagud senest den 10. i den efterfølgende måned. Kundens betalingsfrist er senest 30 kalenderdage fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Kravnr Kravtitel Regulering af vederlag for support Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for support Kravbeskrivelse Vederlag for support reguleres årligt i juli måned efter Danmarks Statistiks beregningsmetoder og værdier for nettoprisindeks. Vederlag reguleres første gang Selvstændige Opgaver, Egentlige Ændringer og ændringer efter Overtagelsen Kravnr Kravtitel Leverancemodel for Selvstændige Opgaver Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Selvstændige Opgaver Kravbeskrivelse Kunden afgør, hvorvidt en Selvstændig Opgave leveres efter den traditionelle metode eller den Agile Metode. Leverandøren er på anfordring forpligtet til at bistå Kunden med dette valg. Afhængigt af Kundens valg af leverancemodel vederlægges Leverandøren i overensstemmelse med vederlagsmodellen beskrevet for henholdsvis de Fastlagte Delleverancer, jf. punkt 2 eller de Agile Delleverancer, jf. punkt 3 Kravnr Kravtitel Timepris for Selvstændige Opgaver Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Egentlige Ændringer Kravbeskrivelse Leverandøren har angivet en timepris for levering af Selvstændige Opgaver i underbilag 12 A.

17 17 Denne timepris gælder dog ikke for prædefinerede videreudviklingsydelser, jf. krav Kravnr Kravtitel Leverancemodel og target pris for Option 1, 2 og 3 Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Selvstændige Opgaver Kravbeskrivelse Option 1, 2 og 3 leveres efter den Agile Metode. Leverandøren har i underbilag 12A angivet det forventede tidsforbrug, der er estimeret for at levere hver af Option 1, 2 og 3. Leverandørens betaling for Option 1, 2 og 3 sker på samme måde som ved betaling for Agile Delleverancer, jf. punkt 4. Kravnr Kravtitel Vederlagsmodel for prædefinerede videreudviklingsydelser Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for prædefinerede videreudviklingsydelser Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 12A angivet prisen for de i bilag 3 specificerede prædefinerede videreudviklingsydelser vedrørende tilføjelse og ændring af datamodel samt tilføjelse og ændring af Tjenester. Alle prædefinerede videreudviklingsydelser omfatter analyse, design, implementering, afprøvning og idriftsættelse. De prædefinerede videreudviklingsydelser leveres til de i underbilag 12A angivne priser. Andre videreudviklingsydelser, som ikke omfattes af de prædefinerede videreudviklingsydelser i underbilag 12A, vederlægges i overensstemmelse med krav Kravnr Forudgående aftale om Selvstændige Opgaver Kravtype MK Kravområde Vederlagsmodel for Selvstændige Opgaver Kravbeskrivelse Betaling for Selvstændige Opgaver forudsætter forudgående aftale om levering af Ydelsen. Betaling sker afhængigt af den af Kunden valgte leverancemodel, Kontraktens punkt 4, i overensstemmelse med punkt 2 eller Benchmarking Kunden har ret til at kræve iværksat en benchmarkundersøgelse af Leverandørens samlede prisniveau jf. dette bilag. En benchmarkingundersøgelse vil have til formål at sammenligne prisniveauet for Løbende Ydelser med prisniveauet på markedet i øvrigt.

18 18 Kravnr Kravtitel Formål med benchmarking Kravbeskrivelse Kunden er berettiget til at kræve en benchmarkundersøgelse af de af Kontrakten omfattede Løbende Ydelser med henblik på at sikre, at Leverandørens vederlag er i overensstemmelse med markedsniveauet for tilsvarende ydelser. Kravnr Kravtitel Udpegning af benchmarker Kravbeskrivelse Benchmarkundersøgelsen gennemføres af en benchmarker, som er uafhængig 3. mand, som Parterne før iværksættelse af benchmarkundersøgelsen er blevet enige om. Ved uenighed indstiller begge parter hver en anerkendt og uafhængig 3. mand, som herefter i fællesskab udpeger en tredje opmand, der i samarbejde med de indstillede tredjemænd forestår benchmarkundersøgelsen. Udpegningerne skal i givet fald ske indenfor 30 kalenderdage efter, at Parterne ikke har kunnet blive enige om en uafhængig 3. mand. Hvis Kunden ikke indenfor fristen udpeger en uafhængig 3. mand, anses kravet om benchmark for tilbagetrukket. Hvis Leverandøren ikke indenfor fristen udpeger en uafhængig 3. mand, foretages benchmarkundersøgelsen af den af Kunden udpegede uafhængig 3. mand. Kravnr Kravtitel Udkast til plan Kravbeskrivelse Benchmarkeren udarbejder og fremsender et udkast til plan for gennemførelse af benchmarkundersøgelsen til hver Part inden 10 Arbejdsdage fra udpegningen af benchmarkeren, eller en længere frist, som benchmarkeren under omstændighederne med rimelighed kan forlange. Planen skal indeholde: i. Forslag til tidsplan for benchmarkundersøgelsen. ii. Estimat over omkostningerne til benchmarkeren for undersøgelsen. iii. Beskrivelse af de oplysninger, som benchmarkeren kræver, at hver af Parterne afgiver. iv. Beskrivelse som sagligt og gennemsigtigt demonstrerer, at den anvendte benchmarkingmetodik er egnet til at opfylde formålet med benchmarkundersøgelsen, herunder hvorledes relevante korrektionsfaktorer identificeres. v. Estimeret ressourceforbrug for hver af Parterne til gennemførelse af planen. vi. Beskrivelse af, hvordan benchmarkeren vil identificere og udvælge referencegruppen. Oplysninger om de virksomheder, som benchmarkeren vil lade indgå i referencegruppen.

19 19 Kravnr Kravtitel Omkostninger til benchmarking Kravbeskrivelse Omkostninger til benchmarkundersøgelsen bæres af Kunden. I den situation, hvor Leverandøren ikke har afgivet det efterspurgte eller relevante materiale, og dette fører til en proces om ændring af benchmarkrapporten, bærer Leverandøren alle omkostninger forbundet hermed. Parterne bærer hver især egne interne omkostninger til benchmarkundersøgelsen. Kravnr Kravtitel Justering af priser på baggrund af benchmarking Kravbeskrivelse Fastslår den endelige benchmarkrapport, at en eller flere af de Løbende Ydelser eller de Løbende Ydelserne som helhed, ikke leveres til en markedsmæssig pris, og hvor denne difference er større end 5 %, skal Leverandøren nedsætte sit vederlag med et beløb svarende til 80 % af den difference, der fremgår af den endelige benchmarkrapport ved næste fakturering eller inden en tidsfrist aftalt med Kunden, dog i ingen tilfælde senere end 1 måned regnet fra modtagelsen af den endelige benchmarkrapport. Prisen pr. ydelse kan dog ikke nedsættes med mere end 25 % for hver benchmark, der iværksættes i medfør af krav Resultatet af den endelige benchmarkrapport kan ikke føre til en stigning i vederlaget eller en reduktion af nogen Løbende Ydelse eller noget serviceniveau. Såfremt Leverandøren gør indsigelser mod en forudsætning indlagt i benchmarkrapporten og kræver benchmarkrapporten ændret, skal Leverandøren fyldestgørende dokumentere, at forudsætningen ikke er til stede, og at resultatet af undersøgelsen ville være væsentligt anderledes, såfremt forudsætningen ikke var til stede i benchmarkrapporten. Dokumentationskravet i forhold til benchmarkrapportens resultat anses alene for opfyldt, såfremt benchmarkeren fastslår, at forudsætningen ikke er til stede, og resultatet ville være væsentligt anderledes. Såfremt Leverandøren fasholder sine indsigelser mod benchmarkingundersøgelsen, afgøres tvisten efter Kontraktens bestemmelser om tvistigheder, jf. Kontraktens punkt 45. Leverandøren er ikke forpligtet til at implementere resultatet af den endelige benchmarkrapport, hvis Leverandøren kan dokumentere, at en nedsættelse af prisen vil medføre, at levering af ydelserne vil være tabsgivende for Leverandøren. Kravnr Kravtitel Scope for benchmark Kravbeskrivelse Kunden kan kræve, at vederlaget for følgende ydelser samlet eller hver for sig indgår i en benchmarkundersøgelse:

20 20 Timepriser for Selvstændige Opgaver Det månedlige vederlag for drift Det månedlige vederlag for vedligeholdelse Det månedlige vederlag for support Kravnr Kravtitel Iværksættelse af benchmark Kravbeskrivelse En benchmarkundersøgelse iværksættes ved, at Kunden fremsender skriftlig meddelelse til Leverandøren med en beskrivelse af de Løbende Ydelser og priser, som Kunden ønsker omfattet af benchmarkundersøgelsen. Meddelelsen kan tidligst fremsendes 6 måneder forud for den førstkommende udnyttelse af optionen kontraktforlængelse eller 12 måneder efter en tidligere benchmarkundersøgelse af samme ydelsesområde. Kravnr Kravtitel Referencegruppe Kravbeskrivelse Benchmarkingen skal tage udgangspunkt i en referencegruppe. Referencegruppen skal som udgangspunkt bestå af mindst fem kundevirksomheder eller andre juridiske personer med løsninger som funktionelt og omfangsmæssigt er sammenlignelige med Systemet. Virksomhederne kan tilhøre en anden branche end Kunden. Det forudsættes, at data om referencegruppens priser som udgangspunkt ikke er ældre end 12 måneder fra udpegning af benchmarker. Kravnr Kravtitel Godkendelse af plan Kravbeskrivelse Såfremt en Part ikke kan godkende benchmarkerens udkast til plan for gennemførelse af benchmarkundersøgelsen, skal dette meddeles skriftligt til benchmarkeren og den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af udkastet. Meddelelsen skal indeholde Partens forslag til ændring af udkastet. Fremsættes der ikke forslag til ændringer inden for denne frist, anses udkastet for godkendt uanset tidligere meddelelse. Når benchmarkerens udkast til plan for gennemførelse af benchmarkundersøgelsen kan anses for godkendt af begge Parter, gennemføres benchmarkundersøgelsen i overensstemmelse med planen og vilkårene beskrevet i nærværende punkt 6. Kravnr Kravtitel Adgang til relevant materiale Kravbeskrivelse Hver Part skal samarbejde med benchmarkeren, herunder give adgang til data, teknisk dokumentation, ejendomme, udstyr, systemer og personale inden for det tidsrum,

Bilag 13, Incitamenter

Bilag 13, Incitamenter Bilag 13, Incitamenter Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Krav 13.4 fjernet - Krav 13.5 fjernet - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version 3.0 10-02-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler 1 UDBUDSBETINGELSER for Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler Version Ændringer Dato 1.0 Første udsendte version 14-06-2013 1.1 Punkt 5.2, afsnit Afgivelse

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Version Ændringer Dato 1.0 Rettelser ift. spørgsmål/svar i perioden 10. januar til 27. januar 2014 27. januar 2.0 Rettelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 8 - Vederlag og priser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. GENERELT VEDRØRENDE PRISER... 3 3. VEDERLAG... 3 3.1 Engangsvederlag... 3 3.2 Løbende vederlag...

Læs mere

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10 Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger Bilag 10 Vejledning til Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Den samlede Leverance benævnes Systemet. Bilaget er overordnet opdelt i

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere