Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen"

Transkript

1 Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015

2 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker og udfordrer en selv - man bidrager til et fællesskab, hvor man er med til at tage ansvar for hinanden Og så får man også Frivillighed er mening, rela on og nærvær 2 - gode oplevelser og nye venskaber - god int oduktion og løbende vejledning - mulighed for at deltage i arrangementer og kurser - taknemmelige medmennesker

3 Velkommen som frivillig Tak for dit engagement som frivillig. Det frivillige engagement skaber netværk, fællesskab - og livskvalitet. Som frivillig i Faxe Kommune er du en borger, der yder en indsats, fordi du gerne vil gøre en forskel for dine medmennesker! Det er en fantas sk forskel - for hvis du ikke gør det, bliver det måske aldrig gjort. Din frivillighed ersta er med andre ord ikke noget, som f.eks. kommunen eller medarbejderne er forpligtede l. Det betyder, at du fak sk gør noget helt særligt! Gennem fællesskab kan vi styrke frem den Derfor vil Faxe Kommune bakke op om borgere som dig og gøre det nemmere og måske sjovere for dig at være frivillig. Bl.a. har vi lavet denne lille folder der beskriver, hvor du kan finde oplysninger, der kan gavne dig som frivillig - fra forsikring og love l oversigter over alle de foreninger, der er i Faxe Kommune. Alle der har lyst l at skabe rela oner og være en del af et fællesskab kan blive frivillige. Hold dig derfor ikke lbage med spørgsmål eller idéer. Vi kan kun give den bedste stø e, hvis I siger jeres idéer højt. Måske kan vi hjælpe l med at gøre det l gode projekter, der gavner og inspirerer bredt. Hvis vi ikke kan hjælpe med det samme, kan vi måske lære af jeres spørgsmål og bruge det i andre sammenhænge. Velkommen! Forord

4 Frivillig - hvordan? 4

5 Frivillig - hvordan? Som en borger der ønsker at være frivillig, er der sikkert flere spørgsmål du s ller, og som du gerne vil have a laret. I denne folder kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål: Hvad har jeg lyst l at lave - hvor skal jeg være frivillig? Hvad siger loven, hvis man vil være frivillig? Hvordan er jeg forsikret, hvis uheldet sker? Hvem skal jeg kontakte/ yderligere informa on? 5

6 Du har flere muligheder Man kan være frivillig som man ønsker det enten blot ved at hjælpe l i en given sammenhæng, hvor man har en særlig lknytning f.eks. i forsamlingshuset eller i børnenes dagins tu on mv.. Man kan også være frivillig i forbindelse med projekter, der går ud over ens egen lknytning. Eksempelvis kan man hjælpe børn i skolen, selv om man ikke selv har børn i den alder længere. Eller man kan hjælpe de udsa e voksne, de ældre eller naturen. Listen kan være lang, men alt sammen kan være i samarbejde med Faxe Kommune. 6 Endelig har du mulighed for at være frivillig i en af de over 200 foreninger vi har i kommunen. Her er der medlemmer, en bestyrelse med formand mv., der er demokra sk valgt og som deler en særlig interesse hver især.

7 Orienter dig om dine muligheder: Frivillighedsbasen Frivillighedsbasen er en slags matchmulighed for dels idéer og opgaver, der søger frivillige og dels frivillige, der søger opgaver. Her kan du opre e dig selv som frivillig, og angive dine ønsker l frivillighed. Vil du være frivillig 2 mer en bestemt måned, eller vil du være det flere gange om ugen i en forening eller helt frit? Du bestemmer helt selv. Du kan også opre e en idé eller en opgave på OpgaveBasen. Måske er der flere, der vil tage fat på idéen sammen med dig. Se mere på: Oversigt over foreninger Tilskud og puljer Vi har samlet en oversigt over alle de foreninger, vi har kendskab l og gjort dem lgængelige på vores hjemmeside. Foreningerne er i oversigten inddelt i kategorierne: sociale og sundhedsorienterede, kulturelle, idræt og fri d samt naturforeninger. Læs mere på: foreningsoversigter For at stø e det frivillige og foreningsarbejdet har Faxe Kommune en række puljer, der kan søges. Vælg de relevante puljer og læs nærmere om de retningslinjer, der er l hver af puljerne. Det kan du gøre på vores hjemmeside: lskud-lokalerog-dialogm%c3%b8der 7

8 8 - hvad siger loven?

9 Frivillighed er frihed - næsten Frivillighed er noget, der eksisterer helt for sig selv og uden nogen former for lovmæssig regulering. Det bygger jo på frihed og villighed. Det betyder, at pilles der ved friheden så pilles der selvsagt også ved villigheden. Derfor er der næsten ingen lovmæssige reguleringer på området. Dog er der nogle få forhold som lovgiverne har bestemt og som er nødvendige at være opmærksom på. Det er regler, som vi kort har beskrevet i de næste par sider. Bemærk at disse regler gælder uanset om, man er frivillig i en sportsforening eller blot hjælper l i en genbrugsforretning. Læs generelt om reglerne på Center for Frivilligt Socialt Arbejde h p://www.frivillighed.dk/webnodes/faq+-+frivilligt+arbejde/

10 Tavshedspligt Som frivillig kommer du højst sandsynligt i kontakt med andre borgere - enten i deres eget hjem, på skolen, plejehjemmet eller ved arrangementer, hvor du hjælper l. For at sikre respekten og lliden er det naturligvis vig gt for alle frivillige at værne om en tavshedspligt - det er derved at frivillighed lfører værdi l fællesskabet. Børnea est Hvis du vil være frivillig et sted, hvor du skal have med børn at gøre, er der lovmæssig krav om indhentelse af børnea est. Du vil blive bedt om at underskrive en erklæring om, at foreningen eller skolen/ dagsins tu onen mv. må indhente din børnea est. Herudover skal du ikke gøre noget yderligere selv. Straffea est Alle har lov l at være frivillig - også selv om man måske har en ple et straffea est. Det a ænger af de konkrete opgaver, man som frivillig skal udføre. Derfor kan du i nogle lfælde blive bedt om at vise din straffea est, som du kan hente hos poli et. Det kan gøres på poli ets hjemmeside eller ved personlig henvendelse på den lokale poli sta on. 10

11 Særlige regler for frivillige på dagpenge eller e erløn Hvis du modtager dagpenge, kontanthjælp eller er på e erløn, er der sat en begrænsning i form af antal mer, du må udføre frivilligt arbejde. Det gælder for såvel frivillige i foreninger som for frivillige, der udfører en bestemt opgave for en kommunal ins tu on. Som frivillig i en forening må du højst udføre 15 mer frivilligt arbejde pr. uge før det medfører fratræk i din indkomst. I en kommunal ins tu on vil der dog være fratræk i din indkomst fra første me. Det er derfor vig gt at du oplyser om din indkomstsitua on, sådan at du kan få den re e vejledning. Det vig gste er dog, at du al d får talt med din sagsbehandler om dine ønsker l din frivillige indsats, sådan at du kan sikre dig de re e be ngelser for din frivillige indsats. Ska efrie godtgørelser Frivillighed er kendetegnet ved, at man udfører en indsats uden modbetaling i form af løn eller godtgørelser. I nogle sammenhænge er der dog mulighed for at få ska efri godtgørelser. Det gælder især i foreningssammenhænge og vedrører konkret disse fire områder: telefon, befordring, rejse eller administra on. Disse er beskrevet i Ligningsloven, og du kan læse mere herom på Center for Frivilligt Socialt Arbejde h p:// oner/ Ar kler+om+frivilligt+arbejde/ska efri+godtg%f8relse+ l+frivillige En kommune kan ifølge loven ikke udbetale ska efrie godtgørelser. 11

12 Forsikring - hvis uheldet sker Din egen hel dsulykkesforsikring Som frivillig er det vig gt, at du kontakter dit forsikringsselskab og spørger l dine muligheder. Det anbefales at man al d har sikret sig selv gennem en fri dsulykke forsikring eller helst en hel dsulykkesforsikring. Dit forsikringsselskab kan vejlede dig l den mest relevante udformning af din forsikring. Kollek v ulykkesforsikring i foreningerne Hvis du vil være frivillig i en forening kan der herudover opnås forsikring i foreningsregi. Det gælder dog kun, hvis foreningen har tegnet en kollek v ulykkesforsikring, som o est dækker alle deres medlemmer og frivillige. Kommunens arbejdsskadeforsikring 12 Frivillige der udfører en frivillig indsats for en kommunal ins tu on er som regel dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring. Der kan dog være situa oner og opgaver, som er af sådan en karakter, at be ngelserne for dækning ikke er lstede. Derfor anbefales det al d, at man som frivillig selv tegner en hel dsulykkesforsikring. Kontakt evt. frivilligkonsulenten for yderligere informa on.

13 - find yderligere informa on 13

14 Mere informa on om det hele Nyt l foreninger og frivillige Hvis du jævnligt går ind på vores hjemmeside, under fanen Fri d & Kultur, kan du læse seneste nyt l foreninger og frivillige i Faxe Kommune. Her kan du finde informa on om kommende arrangementer samt frister l puljeansøgninger mv.. Se mere på Folkeoplysningsudvalget og Faxe Frivilligråd For at sikre den løbende dialog med vores frivillige inden for både idrætsområdet og de sociale foreninger er der etableret to dialogfora. Idrætsforeningerne og a enskolerne repræsenteres af Folkeoplysningsudvalget og de sociale foreninger repræsenteres af Faxe Frivilligråd. Begge fungerer som dialogpartner i Faxe Kommune. Du kan al d kontakte en af disse for at høre mere om deres virke. Læs mere på Ny ge links Center for frivilligt socialt arbejde: Dansk Folkeoplysnings Samråd: Frivilligrådet: 14 Kulturelle Samråd:

15 Generelt om Faxe Kommunes perspek v på frivillighed Faxe Kommune har en strategiramme, der understreger, at fokus på frivillighed ikke må ændre frivillighedens natur : Fak sk vil Faxe Kommunes fokus på frivillighed blot skabe basis for udvikling af de samfundsmæssige rammer, hvor indenfor borgernes trivsel kan udvikles, og hvor der udvikles meningsfulde rela oner og sammenhænge for den enkelte borger. Fra Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune Frivilligt arbejde: Den ligeværdige lgang: Vores medarbejdere skal kunne respektere og acceptere forskellene og ikke frygte dem men hellere bruge dem. Og omvendt. Vores frivillige og foreninger respekterer og accepterer de professionelles ansvar og faglighed. Frivillighed er ikke blot et stykke arbejde. Frivillighed er mening, rela on og nærvær. Ved at give, får den frivillige. Når det er borgeren, der giver og borgeren, der får, så bidrager frivillighed stærkt l sammenhængskra en i vort samfund. Læs mere her: h p://www.faxekommune.dk/frivillighed-faxe-kommune-strategisk-ramme-0 15

16 Du kan al d få mere informa on og hjælp, hvis du henvender dig l os eller går ind på vores hjemmeside. Kontakt os Hvis du har spørgsmål, gode idéer mv. kan du al d henvende dig l Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Vi vil forsøge at besvare dit spørgsmål eller guide dig videre l relevante koordinatorer, kontaktpersoner eller ins tu oner. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Jernbanegade 62, 4690 Haslev Telefon: Mail: kulturogfri Webadresse: Redak on: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere