Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi"

Transkript

1 Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus Rovsing Kristiansen, Head of Analysis DATO: 13. maj 2013

2 Indhold 1. Hovedstaden er udfordret på talent Vækstudfordringen Potentialet i internationale talenter Fra dødvande til vækst En talentstrategi vil løfte regionen Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

3 1. Hovedstaden er udfordret på talent Hovedstadsregionen tiltrækker langt færre internationale talenter end hovedparten af de metropolregioner, som vi gerne vil sammenligne os med. Stockholm, Hamborg, Wien og Dublin er eksempler på regioner, der alle har langt flere internationale talenter end København Samtidig oplever de alle en højere vækst i tilstrømningen af internationale talenter. Hovedstadsregionen hører med andre ord til blandt den tunge tredjedel af de europæiske storbyer de metropoler, der er dårligst til at tiltrække de kloge hoveder. Finanskrisen og den økonomiske afmatning i Europa har bidraget til, at ledigheden i Danmark de seneste år har været stigende. Men i et historisk perspektiv er en ledighed på under 5 pct. moderat. Det er også en udbredt holdning blandt økonomer, at øges arbejdsudbuddet i Danmark, vil beskæftigelsen også vokse, når arbejdsmarkedet fungerer fleksibelt. Det er også baggrunden for de arbejdsmarkedsreformer, der er blevet gennemført i de senere år (fx dagpenge- og tilbagetrækningsreform). Dertil kommer, at på trods af at der er flere ledige nu, oplever Danmark, på linje med mange andre lande, et såkaldt talent paradoks, hvor virksomhedernes konkurrence om de bedste medarbejdere med præcist de rette kompetencer bliver mere global og intensiveret. 1 Hovedstadsregionen er sammen med resten af Danmark udfordret på væksten. Krisen har gjort sit, men også langsigtede, strukturelle skift i verdensøkonomiens tyngdepunkter og den øgede globalisering bidrager til vores vanskeligheder. Nye både billige og dygtige konkurrenter kommer til fra fjerne hjørner af verden. Da det samtidig er på nogle af disse markeder fremtidens vækstmuligheder gemmer sig, er globaliseringens udfordringer rykket helt tæt på. Den aktuelle økonomiske situation må ikke rykke ved erkendelsen af, at vi er udfordret: At vi er ikke gode nok til at udnytte den verden af talent, der eksisterer uden for Danmark. Der findes ikke ét simpelt vækstmiddel. En række små og store beslutninger skal træffes hvis væksten skal øges herhjemme. Én række af beslutninger handler om at blive bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i globaliseringen. Og én særligt oplagt mulighed er at udnytte, at arbejdsmarkedet bliver mere mobilt og at internationalt talent i stigende omfang søger karrieremuligheder og oplevelser, hvor de findes. Heriblandt i Danmark og i Hovedstadsregionen. 3 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

4 Det er dokumenteret, at internationale talenter bidrager til væksten, der hvor de slår sig ned. Derfor skal vi gøre alt for, at så mange af dem som muligt bliver bevidste om de muligheder, der findes i Hovedstadsregionen, og at der er så få hindringer som muligt for at de slår sig ned netop her. De fleste af de største danske virksomheder har opdaget og udnytter allerede styrken i internationalt talent. Og de har musklerne til at håndtere de praktiske udfordringer. Men vi mangler at få den store bredde i erhvervslivet med. Under 10 % af de højtuddannede internationale talenter arbejder således i en virksomhed med 0-49 ansatte. 2 Mange er ikke opmærksomme på mulighederne og ofte er forsøgene på at ansætte udlændinge præget af tilfældigheder. Hvis myndigheder og offentlige tilbud samtidig ikke er indrettet efter udlændingenes behov, er der næsten garanti for, at det er regioner og virksomheder i andre lande, der vinder kapløbet om de internationale talenter. Den nationale virksomhed Den sporadisk internationale virksomhed Den systematisk internationale virksomhed Den globale virksomhed Der er derfor behov for at udvikle en samlet strategi for, hvordan Hovedstadsregionen flytter sig til den bedste halvdel af europæiske storbyer, når det gælder tiltrækning af internationale talenter. Det kræver, at virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og myndigheder går hånd i hånd. At der udvikles strategier og nye muligheder, der giver mening for alle grupper og ikke mindst sætter det enkelte udenlandske talent i centrum. 4 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

5 2. Vækstudfordringen Den grundlæggende globale udfordring for tidligt udviklede økonomier som den danske er at skabe de rette betingelser for at sikre en økonomisk vækst også i fremtiden. Konkurrencen er hård fra de nye lande, der har en langt større sult efter velstand og som vil kæmpe hårdt for at opnå, hvad vi allerede har opnået og mere til. At andre bliver rigere, gør ikke os fattigere. Men bliver væksten for lav, kan vi ikke opretholde den velstand og den velfærd, som næsten hele det politiske landskab grundlæggende er enige om at ønske. Danmark står overfor en klar vækstudfordring. En udfordring, der ikke kan løses med ét enkelt greb, men kræver at der bliver truffet en række beslutninger. Beslutninger der skal ruste Danmark til at omdanne de udfordringer, som skabes ved at være en lille åben økonomi i en globaliseret verden, til at være muligheder vi udnytter fuldt ud. Én af de udfordringer, der skal vendes til en mulighed, er tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. 3 Udfordringen er særligt vigtig for Hovedstadsregionen. For det er metropolerne og deres virksomheder, der fungerer som magneter for internationalt talent. Flere end 60 % af de internatonale talenter i Danmark er trukket til regionen og befinder sig netop her. 4 Region Hovedstaden er derfor afgørende i arbejdet for at øge og forbedre den samlede tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent i Danmark. I 2009 gjorde OECD det klart, at Hovedstadsregionen er bagud på point og i høj grad udfordret af andre regioner, som vi normalt sammenligner os med, i forhold til tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. Det fremhæves ydermere som én af Hovedstadsregionens større udfordringer, når det kommer til vækstskabelse. 5 Udfordringens størrelse og omfang bliver tydelig, når vi ser på metropolregioner tæt på Danmark. Måler man andelen af udenlandske videnarbejdere som andel af det samlede antal videnarbejdere i en region, placerer København sig på en 22. plads ud af 32 mulige langt overgået fx Stockholm, Dublin, Berlin og Amsterdam. 6 Se figur 1. 5 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

6 Figur 1. Andel udenlandske videnarbejdere Kilde: Copenhagen Capacity pba REG LAB, 2012 I en verden, hvor virksomheder i højere grad flytter deres aktiviteter derhen, hvor de bedste vilkår findes, er det altafgørende at øge virksomhedernes adgang til internationale talenter. På nuværende tidspunkt er Danmark og Hovedstadsregionen ramt af et Globaliseringsgab. Gabet består i forskellen mellem, hvor højt erhvervslivet prioriterer tiltrækningen af talent og vurderingen af den faktiske tiltrækning og fastholdelse. Danmark er sammenlignet med andre europæiske lande, som Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Irland og Nederlandene, det land med det største globaliseringsgab. Figur 2. Globaliseringsgabet Kilde: Copenhagen Capacity pba. IMD Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

7 Når virksomhederne prioriterer tiltrækningen af internationalt talent så højt, er det, fordi de rette kompetencer er altafgørende for deres konkurrenceevne. I en rundspørge blandt danske HR-ansvarlige, svarer ca. 50 % at deres virksomhed i stigende omfang har behov for medarbejdere med kendskab til udenlandske markeder og globale konkurrenceforhold. Endvidere er disse kompetencer, ifølge virksomhederne, ikke let tilgængelige, hvorfor ca. 25 % svarer, at de i nogen udstrækning har svært ved at finde medarbejdere med de efterspurgte kompetencer. 7 Ca. 20 % angiver, at de i stigende grad rekrutterer medarbejdere fra udlandet for at få dækket deres kompetencebehov. 7 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

8 3. Potentialet i internationale talenter Kendskabet til internationale markeder, et internationalt netværk, kulturforståelse og sprogkundskaber er nogle af de positive egenskaber, som virksomhederne ser ved at have internationale talenter ansat i deres virksomhed. Det er egenskaber, som er afgørende for at en virksomhed kan drive forretning på internationale markeder, både hvad angår import og eksport. I analysen Copenhagen Talent Bridge Analyse af internationale talenter i Region Hovedstaden udarbejdet af DAMVAD for Tænketanken DEA og Copenhagen Capacity i regi af projektet Copenhagen Talent Bridge, er en række virksomheder blevet spurgt, hvilke potentialer de oplever ved at have international arbejdskraft ansat. Hele 49 % angiver, at det giver en større mangfoldighed. 85 % angiver at mangfoldighed skaber innovation Den øgede mangfoldighed i virksomheder har i stigende grad fået opmærksomhed, da flere undersøgelser viser, at virksomheder og teams, der har en øget mangfoldighed, også øger deres evne til at skabe innovation. Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes gennemførte i 2011 en undersøgelse blandt 300 virksomhedsledere i hele verden. Undersøgelsen blev fulgt op af en række interview. Resultaterne af undersøgelsen viste, at 85 % af virksomhedslederne var enige i, at mangfoldighed var en forudsætning for at skabe ideer og innovation. 8 En række forskellige økonomiske analyser, der refereres neden for, har endvidere undersøgt de økonomiske bidrag fra en øget tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. De dynamiske jobeffekter eller merbeskæftigelsen ved en stigning i internationale videnarbejdere viser fx, at når én udenlandsk videnarbejder kommer ind på det danske arbejdsmarked, skaber det yderligere to jobs i supportfunktioner. 9 15% Produktivitetsplus på internalt talent De internationale talenters produktivitetsbidrag er også blevet undersøgt, og det er industrien, der med 15 % plus, opnår den største produktivitetsgevinst ved ansættelse af international talent. 10 Der er økonomiske gevinster forbundet med tiltrækning af næsten alle typer af internationale talenter. Det glæder både de internationale studerende, de almindelige højtuddannede, og de på forskerordningen. Internationale studerende bliver i stigende grad set som en vigtig ressource til at øge antallet af internationale talenter på arbejdsmarkedet, og flere og flere regioner øger deres fokus på denne målgruppe. De målretter projekter og initiativer for at gøre sig attraktive overfor de internationale studerende. 8 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

9 Beregninger fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser understreger, hvorfor der er denne stigende interesse. Hvis man øger antallet af studerende fra andre vestlige lande, der bliver indskrevet på en masteruddannelse i Danmark med personer årligt, bidrager det varigt med ca. 750 millioner kr. om året til den danske statskasse. 11 Den almindelige gennemsnitlige højtuddannede udlænding, har et meget lavt brug af offentlige tilbud og kommer efter at have færdiggjort sin uddannelse, hvilket skaber et positivt bidrag på ca kr. over 6 år. 12 De talenter, der har tilstrækkeligt høje lønninger til at kvalificere sig til forskerordningen med skatterabat, er ligeledes en god forretning for Danmark, når man holder bidrag og omkostninger op mod hinanden. Udover den viden og de kompetencer, som medarbejderen tilfører den virksomhed han eller hun er ansat i, bidrager en person på forskerordningen med over kr. netto i de 3 år, som de gennemsnitligt er i Danmark. 13 Bidraget er endnu højere, hvis de indirekte produktivitetseffekter medregnes hvilket økonomer anser for rimeligt. 14 Figur 3. De positive effekter ved international talent Øget innovation Bidrag til de offenlige financer Øget eksport Internationalt talent Skabelse af nye jobs Øget produktivitet Kilde: Copenhagen Capacity, Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

10 4. Fra dødvande til vækst Som overstående viser kan øget tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter bidrage til at få Danmark og Hovedstadsregionen ud af det vækstmæssige dødvande. Det er imidlertid nemmere sagt end gjort, da en række faktorer besværliggør dette. Nogle kan ændres og forbedres mens andre faktorer er udenfor vores direkte påvirkning. Derfor er det desto vigtige, at vi handler, hvor vi kan. Nogle af de ting, vi kan gøre er bl.a.: - At sikre en smidig, effektiv og intelligent lovgivning, der gør det muligt for virksomheder, når du har fundet den ekspert, som de behøver og har søgt lang tid efter, at få vedkommende til landet uden større forhindringer. - At forbedre modtagelsen i Danmark af eksperter, forskere og studerende samt evt. medfølgende familier, så disse hurtigt og let kan komme på plads og falde til i deres nye hjemland. - At forbedre integrationen af de internationale talenter og deres evt. medfølgende familier, så disse vælger at blive i Danmark i længere tid end først planlagt. - At øge virksomhedernes blik for gevinsterne ved at ansætte udenlandske medarbejdere, så efterspørgslen herpå stiger, og så vi på sigt opnår et bæredygtigt, vækstgenererende flow af internationale talenter ind og ud af landet. Hvad angår lovgivningens betydning, findes der vurderinger fra erhvervslivet, der går helt tilbage til IMD beder hvert år om en vurdering af, hvorvidt lovgivningen ikke stiller sig hindrende i vejen for at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Som det fremgår af figur 4, var dansk erhvervslivs vurdering ganske positiv tilbage i midten af 90 erne mere positiv end i fx Sverige. Siden er det gået jævnt tilbage i Danmark, mens Sverige i de senere år har oplevet fremgang og overhalet Danmark. 10 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

11 Figur 4. Lovgivning hindrer ikke muligheden for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft =Ingen hindring Denmark Sweden Kilde: Copenhagen Capacity pba IMD 2013 Spørgsmål: Immigration laws do not prevent your company from employing foreign labor Udvider vi antallet af lande og ser på et bredere udsnit af lande vi normalt sammenligner os med, scorer Danmark meget lavt. Se figur 5. Figur 5. Sammenligning af i hvilken udstrækning lovgivning ikke er en barriere for at ansætte udenlandsk arbejdskraft Danmark og de nærmeste konkurrenter, =Ingen hindring ,3 5,7 6,1 6,2 6,8 7,3 7,3 7,4 7, Kilde: Copenhagen Capacity pba IMD 2013 Spørgsmål: Immigration laws do not prevent your company from employing foreign labor 11 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

12 Samtidig med, at vi tilsyneladende opstiller hindringer for vækst gennem ansættelse af internationale talenter, tiltager konkurrencen om netop at tiltrække og fastholde eksperterne, forskerne og de studerende. Der er intet, der indikerer, at konkurrencen vil blive mindre hård fremover snarere tværtimod. Danmark er et lille land, der nemt bliver overset, hvis ikke der bliver arbejdet hårdt og målrettet for at gøre opmærksomhed på de positive egenskaber, Danmark besidder. Det er en stor udfordring at vinde talentet når fx en biokemisk specialist fra Heidelberg i Tyskland frit kan vælge mellem Paris, San Francisco, København eller et helt fjerde sted. Eller at overbevise den internationale student, der kan vælge mellem at studere i Boston, London eller Singapore, om, at hun skal vælge netop København. Denne hårde konkurrence har medført, at noget nær alle de regioner, der er Hovedstadsregionens nærmeste konkurrenter fx Stockholm, Dublin og München arbejder strategisk med tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. Strategierne danner udgangspunkt for igangsættelsen af flere større og mindre initiativer og projekter, der skal øge udbredelsen og anvendelsen af international talent i netop deres region. 15 Udover dette eksempel er der en lang række faktorer, der påvirker tiltrækningen og fastholdelsen af internationale talenter. En række analyser, heriblandt The Expat Study 2010, har vist, at flere mere eller mindre lavpraktiske ting, som fx det at lære dansk, øger tilfredsheden med at opholde sig i Danmark. 16 Derudover har tilstrækkelig adgang til internationale skoler og pasningstilbud og muligheden for at være del af både internationale og danske netværk en stor betydning for muligheden for at fastholde de internationale talenter i Danmark. Det er vigtigt, at vi bestræber os på at udvikle fortsat flere og bedre modtagelsesog integrationstilbud i Hovedstadsregionen og i Danmark, så vi forlænger den periode, som internationale talenter i gennemsnit opholder sig i Danmark. Det vil på den lange bane gøre det billigere for at virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner at rekruttere internationale talenter. Desuden vil det alt andet lige også stimulere flere små- og mellemstore virksomheder til international rekruttering. Indførelsen af gratis danskundervisning for ressource stærke indvandrere i 2010, åbningen af International Citizen Service i 2011 og udviklingen af hjemmesiden der indeholder engelske oversættelser af dele af indholdet på er alle eksempler på skridt, som vi inden for de seneste år har taget mod en bedre modtagelse og integration af internationale talenter. Projektet Copenhagen Talent Bridge, som Copenhagen Capacity har initieret og driver i samarbejde med 14 offentlige og private aktører i Region Hovedstaden, lægger sig i kølvandet på disse forbedringer med et utal af services til expats og medfølgende familier inden for bl.a. danskundervisning, ægtefælleprogrammer og undervisning i entreprenørskab frem mod udgangen af Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

13 Vi kan og bør fortsætte denne udvikling. Særligt bør vi lægge os i selen for, at internationale talenter i vid udstrækning kan ankomme digitalt i Danmark. Det bør være målet, at de blot én gang skal oplyse deres stamdata og at de kan følge behandlingen af deres ankomst, fra én myndighed til en anden, uafhængigt af tid og sted. En sidste faktor er den danske erhvervsstruktur, der er kendetegnet ved færre store internationale koncerner sammenlignet med fx Stockholm eller Amsterdam. De rigtig mange små- og mellemstore virksomheder har i mange tilfælde ikke erfaringer med at ansætte højtuddannede og slet ikke udenlandske højtuddannede. Den danske erhvervsstruktur ændres ikke fra den ene dag til den anden, hvorfor det er yderst nødvendigt, at de rette tilbud eksisterer og de små og mellemstore virksomheder i højere grad gøres opmærksomme på de mange positive effekter af at have højtuddannede udenlandske medarbejdere ansat. 13 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

14 5. En talentstrategi vil løfte regionen Som denne analyse viser, er potentialet i at tiltrække udenlandsk talent stort og fordelene mange. Hvad er så løsningen for København, hovedstadsregionen og Danmark? 80 % af danskerne mener at højtuddannede udenlandske medarbejdere er en gevinst for Danmark Erhvervslivet har sagt ja til at få øget adgang til de højtuddannede udenlandske talenter og en undersøgelse foretaget af Webpol for Copenhagen Capacity blandt danskere, viser at 80 % af danskerne mener, at højtuddannede udenlandske medarbejdere, der vælger at komme til Danmark, er en gevinst for samfundet. 17 Der er de seneste år kommet et stigende fokus på talentdagsorden, hvilket har forbedret forholdene på flere områder. Det afgørende for om de gode intentioner og initiativer skal give fuldt udbytte er, at alle parter i Hovedstadsregionen trækker i samme retning og udnytter de styrker, som de enkelte organisationer besidder. At optimere de synergieffekter, der endnu er uforløste, er altafgørende for, at Hovedstadsregionen vinder terræn i det internationale talentkapløb. En pointe, som både OECD og flere andre har fremhævet, som helt afgørende for Københavns evne og mulighed for at øge antallet af internationale talenter. 18 For at få det til at lykkes vil Copenhagen Capacity igangsætte og drive udviklingen af en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter i regi af projektet Copenhagen Talent Bridge. Strategien skal lægge de udfordringer ned, der i dag gør, at hovedstadsregionen hører til i den tunge tredjedel blandt de europæiske hovedstæder. Det kræver en aktiv involvering og deltagelse fra alle parter: regionens virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og kommuner samt øvrige myndigheder. Hovedstadsregionen skal op i den bedste halvdel af talentfeltet, hvor byen og regionen hører til og øge tiltrækningen og fastholdelsen af internationale talenter til gavn for væksten i regionen og hele Danmark. Med afsæt i en ny regional talentstrategi kan vi tage et afgørende skridt, der gør det muligt at flere internationale talenter kan hjælpe med at løse regionens og Danmarks kort- og langsigtede vækstudfordringer. 14 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

15 1 Talent edge 2020 Surveying the Talent Paradox from the Employee Perspective, Deloitte, The Expat Study 2010, Oxford Research and Copenhagen Post, Internationalt talent er defineret, som international studerende og højtuddannede udlændinge. 4 Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen, Copenhagen Economics for REG LAB, OECD Territorial Reviews: Copenhagen, Denmark 2009, OECD, Videnarbejdere er her defineret som personer med en uddannelse på ICED 5 og 6 niveau. 7 Skærpet global kamp om skarpe hjerner, Mandag Morgen, 5. april Global diversity and inclusion Fostering Innovation Through a Diverse Workforce, Forbes, Arbejdspapir om beskæftigelses- og indkomsteffekterne ved ansættelse af udenlandske videnarbejdere, FORA, Malchow-Møller mfl. Do Foreign Experts Increase the Productivity of Domestic Firms?, Discussion Paper, NORFACE MIGRATION, Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande og ikke-vestlige lande, DREAM på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR, Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR, Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen, Copenhagen Economics for REG LAB, Se fx A Tale of Ten Cities: Attracting and Retaining Talent, arbejdspapir udarbejdet af Michael Luis & Associates for International Regions Benchmarking Consortium, 2009 samt Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada, SFI, The Expat Study 2010, Oxford Research and Copenhagen Post, Globaliseringssurvey, Webpol for Copenhagen Capacity, OECD Territorial Reviews: Copenhagen, Denmark 2009, OECD, Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

16

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER Executive Summary Dansk økonomi skal sørge for at få foden ind på de fjerne

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

DREAM-modellen. Peter Stephensen, DREAM. Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015.

DREAM-modellen. Peter Stephensen, DREAM. Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015. DREAM-modellen Peter Stephensen, DREAM Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015 DREAM: Info Danish Rational Economic Agents Model (DREAM) er en uafhængig

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere