Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011."

Transkript

1 Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011.

2 Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte borgerens identitet og færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation længst muligt. Derved fremmes oplevelsen af mestring, sundhed og livskvalitet, samt mulighederne for at være aktiv og medlevende i familie og samfund. Dette skal ske ved tidlig udredning og relevante tilbud til borgeren og borgerens pårørende Værdigrundlag Indsatsen og udviklingen på området skal være præget af en overordnet holdning om respekt for det enkelte menneskes personlige frihed og ret til at bestemme over sit eget liv. Selvom den demensramte borgers evne til at tænke og handle hensigtsmæssigt i dagligdagen er svækket, skal det stadig respekteres, at han/hun giver udtryk for behov og ønsker, og disse behov må søges opfyldt. Personalet skal lægge vægt på: Engagement Ansvarlighed Kvalitet Samarbejde Værdighed Nærvær og omtanke Organisering Demenskonsulenterne er centrale ressourcepersoner i arbejdet på demensområdet. Demenskonsulenterne er primærsygeplejersker med specialuddannelse på demensområdet. Demenskonsulenterne: Medvirker til udvikling af nye arbejdsmetoder. Udarbejder oplæg til relevante retningslinjer og vejledninger med henblik på at sikre den faglige standard. Underviser og superviserer personalet for at øge deres kompetencer. Medvirker ved afholdelse af relevante kurser indenfor området. Indgår i komplekse plejeopgaver på området og sikrer koordinering i.f.t. tværfaglige samarbejdspartere. Fungerer som ressourceperson overfor personalet lokalt. Medvirker til at udarbejde og udmønte delpolitikker indenfor området i praksis. Tager initiativ til sikring af relevante uddannelses- og udviklingstilbud. Rådgiver og vejleder pårørende efter behov.

3 Leder gruppe Samarbejde med frivillige Hjemme plejen Kontakt til region Demenskonsulent Visitation Pårørende Lægehuse Geronto psyk. Fokusområder Udredning og diagnosticering Boligforhold Socialpædagogisk pleje Aktivitetstilbud Pårørende Personale Eksterne samarbejdspartnere Udvikling Udredning og diagnosticering Borgere med demenslignende symptomer skal sikres en faglig og kvalificeret udredning, så den rette diagnose kan stilles. Dette sikres via et samarbejde mellem hjemmepleje, demenskonsulent, egen læge samt Gerontopsykiatrisk Team. Den praktiserende læge er ansvarlig nøgleperson for udredningen. Demenskonsulenten / sygeplejersken vejleder og støtter borgeren til lægekontakt, så snart symptomer observeres. Når diagnosen er stillet skal den demensramte borger og de pårørende via demenskonsulenten/sygeplejersken sikres den nødvendige information og rådgivning angående sygdommen, dens forløb og konsekvenser for fremtiden, samt information om, hvilke hjælpe- og støttemuligheder der er. Herved sikres det rette grundlag for at kunne træffe hensigtsmæssige og realistiske beslutninger for fremtiden.

4 Boligforhold Demensramte borgere og eventuelle ægtefæller skal have mulighed for at forblive i eget hjem så længe dette ønskes. At der er mulighed for at yde hjemmepleje som er tilpasset den enkelte families behov. Hjælpen skal gives af så få kompetente personer som muligt At der er tilbud udenfor eget hjem i form af daghjem der er tilpasset den demente borgers behov At der er aflastnings/afløsningstilbud i og udenfor eget hjem. Hvis det bliver nødvendigt at skifte bolig, skal der være mulighed for at tilbyde den demensramte borger anden bolig, hvis indretning, placering og plejemæssige tilbud er særlig hensigtsmæssig for den demensramte borgers individuelle behov. Der bør tilstræbes så få boligskift som muligt. At der er relevante individuelle tilbud i form af boenheder eller leve-bo miljøer At der, hvis behovene går ud over dette, er mulighed for botilbud udenfor kommunen. Den demensramte borger skal kunne forblive i den plejebolig, vedkommende flytter ind i, uafhængigt af sygdommens fremadskriden. Socialpædagogisk pleje Indsatsen i forhold til den demensramte borger og vedkommendes familie skal tilrettelægges individuelt på en sådan måde, at borgeren og de pårørende oplever respekt, ligeværdighed og sammenhæng i opgaveløsninger. At der tilrettelægges en socialpædagogisk indsats og omsorg for borgere med demenssygdomme, som tager udgangspunkt i den enkeltes personlighed, værdier og livshistorie At denne indsats ikke kun gælder den demensramte, men også den/de pårørende. At denne indsats udføres af så få kompetente personer som muligt, uanset hvor den demensramte borger bor Aktivitetstilbud Demensramte borgere skal, uanset boform, sikres samvær og aktiviteter tilpasset den enkeltes behov og ressourcer, således at fysisk og intellektuel formåen i videst muligt omfang fastholdes.

5 At der, med udgangspunkt i den enkeltes livshistorie, ønsker, behov og ressourcer, gives et kvalificeret tilbud om aktivering og socialt samvær. At mulighed for aktiviteter anses for at være en vigtig del af behandlingen på lige fod med anden behandling, og indgår således som en del af hverdagslivet. At de tilbudte aktiviteter har som mål at vedligeholde borgerens evner samt styrke dennes oplevelse af at være en unik person. Gennem aktivitet og samvær skal borgerens identitet og billede af sig selv understøttes, således at borgeren oplever øget mening i sin tilværelse. At hverdagen struktureres mest muligt med kendte dagligdags opgaver som det primære Pårørende Pårørende er en vigtig samarbejdspartner i forhold til den demente person. Pårørende til demensramte skal sikres hjælp, støtte og aflastning i deres rolle som omsorgsgivere, således at de får en oplevelse af ikke at stå alene med problematikkerne. Derfor skal der være en bred vifte af muligheder, så den enkeltes behov kan imødekommes. At der tilbydes den hjælp og støtte i hjemmet der er behov for af så få kompetente personer som muligt At der tilbydes aflastning som kan være både planlagt og akut At der tilbydes afløsning i eget hjem. På denne måde sikres den pårørende mulighed for at bibeholde sit aktive liv udenfor hjemmet, både med hensyn til interesser, socialt samvær og evt. job. At der er tilbud om at deltage i pårørendegrupper/ cafémøder/eller andet. At der er tilbud om undervisning, vejledning og information Personale Personalet skal have en særlig lyst og interesse i og forudsætninger for at arbejde sammen med demensramte borgere og deres familier. Der bør tilstræbes en bred tværfaglighed. Personalet skal sikres en grundlæggende viden om demens samt mulighed for kompetenceudvikling. Endvidere skal personalet sikres mulighed for supervision og støtte til udvikling af handleplaner. At der hvert år tilbydes et grundkursus i demens til nyansatte og personale som trænger til at samle op på gammel viden. Dette kursus er obligatorisk. At der løbende tilbydes brush up kurser for personale som har gennemgået grundkursus. Her formidles speciel viden på området At der i konkrete situationer tilbydes undervisning og supervision til personale, der arbejder med vanskelige problemstillinger.

6 Eksterne samarbejdspartnere Fælles referenceramme omkring demensproblematikken skal danne grundlag for samarbejdet sektorerne imellem og sikre at gældende lovgivning bliver overholdt. Personalet skal i deres arbejde med demente borgere og deres pårørende samarbejde med alle relevante instanser. At personalet har kendskab til lovgivning på området, til Samarbejdsaftalen samt viden om, hvordan den anvendes. At kommunen er repræsenteret i regionsarbejdet Udvikling Indsatsen til borgere med en demenssygdom skal baseres på dokumenteret viden og erfaring inden for området. Der skal sikres en sammenhængende evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af kommunens tilbud på demensområdet. At der løbende er erfaringsopsamling både indadtil i kommunen og udadtil gennem kontakt til eksterne samarbejdspartnere. At demenskonsulenterne er opsøgende og ajourførte med den nyeste viden på området At demenskonsulenterne formidler og sørger for implementering af nye tiltag i organisationen Politisk godkendt Marts Bilag 1 : Forekomst

7 Bilag Forekomst Antallet af demente mennesker: I foråret 2008 blev der i Hedensted Kommune lavet en optælling på området, hvoraf det fremgik, at systemet kendte 355 mennesker med en demenssygdom. Tallet vil være større, da systemet langt fra har kontakt til alle. Man anslår, at der i Danmark er ca demente mennesker, hvoraf de ca er under 65 år. Der kommer hvert år nye tilfælde, og der er ca danskere der lever med en dement person i familien. (Videnscenter for Demens 2007) Nye undersøgelser fra 2009 forudser en større stigning i antallet demente personer både i Danmark og på verdensplan end tidligere beregnet. Nationalt Videnscenter for Demens har i juli 2009 opdateret beregningerne af forekomsten af demens hos personer i alderen Beregningerne bygger på den nyeste forskning fra European Collaboration on Dementia 2009 og fra World Alzheimer Report Fremskrivning af prævalens af demens hos 60+årige i Hedensted Kommune Alder Demens hos mænd (%) Demens hos kvinder (%) år 0,2 0, år 1,8 1, år 3,2 3, år 7,0 7, år 14,5 16, år 20,9 28, år 29,2 44, år 32,4 48, I alt

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Strategiplan for Demensområdet - 1 -

Strategiplan for Demensområdet - 1 - Strategiplan for Demensområdet - 1 - Intro I Silkeborg Kommune tager vi i vores måde at arbejde på udgangspunkt i mestringstankegangen, hvilket inkluderer et fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere