Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen:"

Transkript

1 Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen: Denne optælling vedrører hjemler til adgang til privat ejendom uden retskendelse indsat i perioden mellem oktober 2008 og 2014 af henholdsvis VK-regeringen og S-RV-(SF)-regeringen. Rød skrift betyder, at hjemlen til privat ejendom er indsat før oktober 2008 Lilla markering betyder, at hjemlen til privat ejendom uden retskendelse er indført under VK Ingen markering betyder, at hjemlen er indført under SR(SF) Gul skrift betyder, at hjemlen er historisk eller, at en anden årsag medfører, at hjemlen ikke skal tælles med. Kursiv betyder, at hjemlen kun er dækkende for Grønland Ca. 37 hjemler er indsat under VK. Ca. 36 er indsat under S-RV-(SF). Samlet set ca.: 73 hjemler. Lovbekendtgørelser: 1. Lovbekendtgørelse nr om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (Hjemlen i 15, stk. 1, indsattes ved LOV nr 380 af 02/06/1999. Det samme gjorde hjemlen i 15, stk. 8, som dog dengang indsattes som stk. 7) 2. LBKG nr 894 Randzoneloven (1.1. Lov 2011 nr. 591 Randzoner (L 158 Forslag til lov om randzoner. Af fødevareministeren (Henrik Høegh (V)). Vedtaget 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF) 1 stemmer imod forslaget (LA). 51 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG) 3. LBKG , nr. 849 (Hjemmel indsat ved L ændring af lov om kemikalier. Fremsat af Ida Auken SF. Afstemning vedtaget 109 stemmer for forslaget. 0 stemmer imod. 0 stemmer hverken for eller imod. 4. Lovbekendtgørelse nr. 468 Slagtekyllingeloven (Hjemlen i 16, stk. 1, indført i den oprindelige lov, LOV nr 336 af 16/05/2001) 5. LBKG nr 475 Sikring af dyrepatogener (L nr 465 Sikring af dyrepatogener (Forslag til lov om sikring af dyrepatogener. Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV (1 ved en fejl) og LA) mod 7 (RV og EL) 6. LBKG nr 477 Foderstofloven (Hjemlen i 3, stk. 1, indførtes allerede med den oprindelige lov, LOV nr 282 af 08/05/1991) 7. LBKG nr 227 Værdipapirhandelsloven (3.1. L nr 392 Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andel. L 120 fremsat af Lene Espersen (KF) vedtaget ensstemmigt De øvrige hjemler bliver indsat i tidligere udgaver af loven fra før LBKG nr 185 Vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (vægtafgiftsloven) (udgivet) Historisk -version (Vægtafgiftsloven). Hjemmel indsat før LBKG nr. 72 Sikkerhed til søs (Indeholder én hjemmel. Hjemlen blev udvidet i 2010 ved L stk. 1 nr. 12 til også at omfatte lokaler, hvorfra der udføres erhvervsvirksomhed, som er omfattet af loven. Eksisterede før 2008) 10. LBKG nr 29 Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) 11. LBKG nr 1386 Færdselsloven ( 86 a er ikke blevet ændret siden LBKG nr 1329 Elforsyning ( 81 indsat ved L nr 633 i stedet for dagældende 81-83, som ophævedes. Hjemlen blev samtidig udvidet med L nr 642. Hjemlen eksisterede imidlertid før 2008, og er dermed ikke medtalt)

2 13. LBKG nr 1264 Skattekontrolloven (Hjemlen i 6, stk. 4 blev udvidet ved L stk. 1 nr. 1. Bl.a. kom hjemlen derved også til at omfatte arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. I øvrigt blev hjemlen indført tilbage i 2004) 14. LBKG nr 1210 Geodatastyrelsesloven (Hjemlen indførtes allerede i 1988) 15. LBKG nr 1213 Udstykningsloven (Hjemlen indførtes i 2003) 16. LBKG nr 1208 Vandløbsloven (Hjemlerne blev indført i 2004) 17. LBKG nr 1199 Vandforsyningsloven (Hjemlen i 64 indførtes i Den blev dog udvidet ved L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 48, således, at tilsynsmyndigheden også fik adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag) 18. LBKG nr Arbejdsløshedsforsikringsloven (Hjemlen i 91 a blev indført i Den er dog blevet udvidet ved L stk. 1 nr. 7, L stk. 1 nr. 27 og L stk. 1 nr. 28, til også at omfatte arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. I sidste pkt. er det dog samtidig blevet tilføjet, at Styrelsen ikke uden retskendelse kan foretage eftersyn i private hjem) 19. LBKG nr1080 Bygnings- og boligregistrering (Hjemlen i 3 indførtes ved L nr Den blev senest ændret ved L nr 1276) 20. LBKG nr 1079 Lønsumsafgiftsloven 21. LBKG nr 1036 Luftfartsloven 22. LBKG nr 1072 Kvælstofoxidloven (Hjemlen i 16 indførtes ved LOV nr 472 af 17/06/2008.) 23. LBKG nr 1062 Øl- og vinafgiftsloven 24. LBKG nr 1034 Kvælstofafgiftsloven 25. LBKG nr 1022 Hvidvaskningsloven (hjemlen i 34, stk. 6 fandtes tidligere i 34, stk. 4) 26. LBKG nr 983 Retssikkerhedsloven, social (hjemlen i 12 a indførtes før Hjemlen er dog siden blevet udvidet. Hjemlen er dog siden blevet udvidet ved L L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 9 nr. 4 samt ved L L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 9 nr. 4) 27. LBKG nr 1017 Emballageafgiftsloven 28. LBKG nr 940 Tøndermarskloven 29. LBKG nr 963 Beskyttelse af havmiljøet 30. LBKG nr 948 Finansiel virksomhed, lov (Hjemlen i 347, stk. 2, eksisterede også før 2008, men er dog blevet udvidet siden ved lov nr 392 af 25/05/2009, lov nr 155 af 28/02/2012 samt lov nr 155 af 28/02/2012. Hjemlen i 347, stk. 3, blev ligesom stk. 2, ved lov nr 155 af 28/02/2012 udvidet til også at omfatte forsikringsholdingvirksomheder. Hjemlen i 347, stk. 5 indførtes med lov nr 392 af 25/05/2009. (Ad tilføjelsen af ny hjemmel i 2009: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.) 31. LBKG nr 873 Hold af dyr 32. LBKG nr 875 Dyrlæger 33. LBKG nr 962 Vandafgiftsloven 34. LBKG nr 928 Spildevandsafgiftsloven 35. LBKG nr 736 Natur- og Miljøklagenævnet (Hjemlen i 16, stk. 1 blev indført i sin ordlyd ved lov nr 483 af 11/05/2010. Forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning:Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 50 (S, SF, RV, EL og Christian H. Hansen (UFG)).) 36. LBKG nr 735 Jagtloven 37. LBKG nr 752 Chokoladeafgiftsloven 38. LBKG nr 587 Planloven (Indsat ved L nr 388) 39. LBKG nr 504 Byfornyelsesloven 40. LBKG nr 520 Offshoresikkerhedsloven (Hjemlen i 62, stk. 3, indførtes med den oprindelige lov i 2005, lov nr 1424 af 21/12/2005

3 41. LBKG nr 500 Gødningsanvendelsesloven (Hjemlen i 28 indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 472 af 01/07/1998) 42. LBKG nr 439 Erhvervsuddannelsesloven (Hjemlen i 42, stk. 2, indførtes med den oprindelige lov i 1989, LOV nr 211 af 05/04/1989) 43. LBKG nr 506 Lægemiddelloven (Hjemlerne i 25, stk. 3; 44, stk. 2; 53, stk. 6; 87, stk. 2 og 95 indsat i den nye lægemiddellov i 2005, L nr Hjemlen i 44, stk. 2, er dog senest blevet ændret ved L nr 1258, mens hjemlen i 53, stk. 6, indførtes som stk. 5. Hjemlen i 44 d indsattes med L nr Fremsat af minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF). Vedtaget enstemmigt. (2) Hjemlen i 45 a blev indført ved LOV nr 518 af 26/05/2014. Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, m.v. Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF) Afstemning: Vedtaget; 101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), 5 stemmer imod forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod (3) forslaget. Hjemlen I 71 c indførtes ved L nr Hjemlen i 90, stk. 4, indsattes ved LOV nr 605 af 18/06/2012. Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven. (Skærpet lægemiddelovervågning). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag ()). Fremsat skr 18/4 12 Tillæg A. Lovf som fremsat 18/4 12 Tillæg A. Afstemning: Vedtaget; 71 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL), 34 stemmer imod forslaget (V, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (4) 44. LBKG nr 363 Fyrværkeriloven (Hjemlen i 4 indført i den oprindelige lov i L nr 193. Bestemmelsens ordlyd er dog blevet ændret markant siden med LOV nr 1060 af 09/11/2005 og senest ved L nr 267) 45. LBKG nr. 349 Ombudsmandsloven (Hjemlen i 19, stk. 5, indsat ved LOV nr 502 af 12/06/2009. Forslag af Thor Pedersen (V), Svend Auken (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF), Helge Adam Møller (KF). Vedrørende: Justitsministeriet. Afstemning:Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer. Hjemlen er siden blevet ændret ved LOV nr. 568 af 18/06/2012) 46. LBKG nr 333 Investeringsforeningsloven (historisk ifølge retsinfo) (Hjemlerne i 164, stk. 2, 3 og 5, indførtes ved Lov nr. 597 om investeringsforeninger mv.. Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). Lovf. som fremsat 1/3 13. Afstemning: Vedtaget; 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (5) 47. LBKG nr 278 Arbejdsskadesikringsloven (Hjemlen i 73 indsat ved LOV nr 365 af 19/05/2004) 48. LBKG nr. 253 Dyreforsøgsloven (Hjemlen i 11, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 382 af 10/06/1987) 49. LBKG nr. 252 Dyreværnsloven (Den oprindelige lov fra 1950 kan ikke findes på Retsinformation; men hjemlen i 24 fandtes i hvert fald i LOV nr. 386 af 06/06/1991. Også hjemlen i 24 a, stk. 3, er fra før 2008) 50. LBKG nr. 254 Hundeloven (Hjemlen i 6 b, stk. 2, indsattes med LOV nr. 385 af 28/05/2003) 51. LBKG nr. 250 Fødevareloven (Hjemlen i 53, stk. 1, indsattes ved LOV nr. 526 af 24/06/2005) 52. LBKG nr. 249 Plantebeskyttelsesmiddeljournalloven (hjemlen i 3, stk. 1, indførtes med LOV nr 266 af 06/05/1993) 53. LBKG nr. 244 Landbrugsstøtteloven (Hjemlerne i 4 og 10, stk. 4, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr. 414 af 13/06/1990) 54. LBKG nr. 106 Momsloven (Hjemlen i 74, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 375 af 18/05/1994. Hjemlen er dog siden blevet udvidet til også at omfatte kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt transportmidler der anvendes erhvervsmæssigt med LOV nr 1097 af 20/12/1995 og LOV nr 325 af 18/05/2005) 55. LBKG nr. 16 lov om Registrering af køretøjer (Hjemlen i 16, stk. 3, indførtes allerede

4 med den oprindelige lov, LOV nr 309 af 19/04/2006) 56. LBKG nr Stormfaldsloven (Hjemlen i 18, stk. 1, indsattes ved LOV nr 349 af 17/05/2000) 57. LBKG nr Krigsmaterielloven (Hjemlen i 12, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 400 af 13/06/1990) 58. LBKG nr Våbenloven (Hjemlen i 3, stk. 3, indsattes ved LOV nr. 400 af 13/06/1990. Hjemlen i 3, stk. 4, indsattes ved LOV nr. 368 af 18/05/1994) 59. LBKG nr. 959 Godkendelse og syn af køretøjer (ændring blev indsat ved L nr. 473) 60. LBKG nr. 636 Fremme af energibesparelser i bygninger (indsat ved L Lov fremsat af daværende klima- energi- og bygningsministeren. 95 stemte for. 13 stemte imod (DF)) 61. LBKG nr. 424 Energiaftaleloven (indsat ved L nr 1107 ændringslov) 62. LBKG nr. 115 Konsumisafgiftsloven (indsat ved , nr. 380) 63. LBKG nr Varmeforsyningsloven (indsat ved L nr. 451 Ændring af lov om varmeforsyning) 64. LBKG nr. 960 Undergrundsloven (indsat ved L nr. 442 Tvangsindgrebsloven 12) 65. LBKG nr. 877 Lov om autorisation af sundhedspersoner (indsat ved L nr. 451 Autorisation af sundhedspersoner, lov) 66. LBKG nr. 417 Jordforbedringsloven (indsat ved L nr. 318 Jordforbedringsloven historisk 11) 67. LBKG nr. 416 Økologiloven (indsat ved L nr. 463 Økologilov (HISTORISK) LBKG nr 365 Betalingstjenester og elektroniske penge (indsat ved Lov nr Lovforslag fremsat af Lene Espersen (KF). Vedtaget enstemmig med 114 stemmer. 69. LBKG nr. 321 Kuldioxidafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr. 380, men bemærk tvivl før) 70. LBKG nr. 313 Mineralolieafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr. 380, men bemærk tvivl før) 71. LBKG nr. 312 Gasafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr LBKG nr. 311 Affald- og råstofafgiftsloven (Hjemmel indsat ved L , nr LBKG nr. 310 Elafgiftsloven (hjemmel blev indsat ved L nr LBKG nr Erhvervsfremmeloven (Begge hjemler indsat ved LL Erhvervsfremmeloven) 75. LBKG nr 1403 Kildskatteloven (hjemmel indsat i ændrings LOV nr /06/ Bestemmelsen står i 86). Den anden hjemmel blev indsat ved ændringslov L nr LBKG nr Kulafgiftsloven (Begge hjemler indsat ved L nr. 380 Ændring af ) 77. LBKG nr Jernbaneloven: Hjemmel indsat ved Lov nr. 477 om ændring af lov om jernbane 78. LBKG nr Byggeloven. 3 hjemler: L nr. 323 Byggelov b indsat ved Lov nr. 484 af 09/07/ b - L nr. 514 Ændring af byggeloven. 79. LBKG nr Ecodesignloven: L nr. 308 Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (HISTORISK) LBKG nr Arbejdsmiljøloven: Indsat ved L nr 380 Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø ny hjemmel Indsat ved indføjet ved L LBKG nr. 913 Sundhedsloven ( 215 B og 220 vedrører privat ejendom. 220 er indsat ved L , nr B Indsat ved L 2013, nr L 94 Fremsat af Astrid Krag (SF)). Vedtaget enstemmigt 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF). 82. LBKG nr. 879 Miljøbeskyttelsesloven. Samtlige hjemler indgik fra LBKG , nr Den oprindelig hjemmel blev indsat ved L nr LBKG nr. 869 Miljø- og genteknologiloven. Hjemmel indsat ved L LBKG nr. 616 Landbrugsloven. Hjemmel indsat ved L , nr. 435 Landbrusloven. 85. LBKG nr. 227 Vagtvirksomhedsloven. Hjemmel indsat ved L , nr. 266

5 86. LBKG nr. 135 Restaurationsloven. Indsat ved L , nr LBKG nr Visse landsdistriktsrelaterede tilskudsordninger. Indsat ved L nr LBKG nr Husdyrbrugloven. Hjemmel indsat ved L nr LBKG nr Jordforureningsloven. Hjemmel er indsat ved L nr LBKG nr. 942 ATP-loven. Indgik i LBKG Men bemærk L , hvor der blev indsat ny hjemmel. ( 11, nr. 5 i ændringslov.) L 120 fremsat af Lene Espersen (KF). Vedtaget ensstemmigt 91. LBKG nr. 934 Okkerloven. Indsat ved L , nr LBKG nr. 932 Miljømålsloven. Hjemmelse indsat ved L , nr LBKG nr. 660 Beredskabsloven 054 (samtlige hjemler indsat ved L , nr. 94. LBKG nr. 198 Planteskadegørerloven. Hjemmel indsat ved L , nr, LBKG nr. 197 Biavlsloven. Hjemmel indsat ved lov , nr LBKG nr. 195 Frøloven.Indsat ved L , nr LBKG nr. 193 Dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder. Hjemler til fast ejendom uden retskendelse, der fremgår af LBKG, i perioden oktober oktober 2014 Ca. 7 under S Ca. 8 under VK Love 1. L nr. 713 Center for Cybersikkerhed (Forslag af forsvarsministeren (Nicolai Wammen (S)), Afstemning: Vedtaget; 93 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF), 13 stemmer imod forslaget (EL, LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Lovf som fremsat 2/5 14) (godkendt) 2. L nr Lov om Vandplanlægning (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)), Lovf som fremsat 14/ Afstemning: Vedtaget 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget). (GODKENDT) 3. L nr. 607 Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Forslag af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()). Lovf som fremsat 3/ nr. 599 Finansielle rådgivere) (Godkendt) 4. L nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 5. LOV nr. 602 af 12/06/2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste og (109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)0 stemmer imod forslaget0 stemmer hverken for eller imod forslaget 6. PET-loven (samme stemme antal) 7. LOV nr 599 af 12/06/2013 om finansielle rådgivere Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). 8. L nr. 598 Forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (Forslag af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). Lovf som fremsat 1/3 13. Afstemning: Vedtaget; 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (GODKENDT) 9. L nr. 155 Indretning m.v. af visse produkter (Forslag af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)). Afstemning: Vedtaget; 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), 6 stemmer imod forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (Godkendt) 10. L nr Udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)). Afstemning: Vedtaget; 112 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV,

6 SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (GODKENDT) 11. L nr Afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Forslag af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)). Afstemning: Vedtaget; 59 stemmer for (S, RV, SF og EL), 51 stemmer imod (V, DF, LA og KF), 0 stemmer hverken for eller imod) (GODKENDT) 12. L nr Administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt træ (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)). Afstemning: Vedtaget; 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 13. L nr Reklameafgiftsloven (Forslag af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)). Afstemning: Vedtaget; 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL), 49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 14. L nr. 551 Skadesforsikringsafgiftsloven (Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen )). Afstemning: Vedtaget; 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL), 51 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 15. L nr. 151 Kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation (Forslag af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)). Afstemning: Vedtaget; 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 16. L nr. 595 Næringsloven (Forslag af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Vedtaget; 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF), 2 stemmer imod forslaget (EL), 49 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV)). (godkendt) 17. L nr. 593 Videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)). Afstemning: Vedtaget 92 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV) 3 stemmer imod forslaget (EL, LA)15 stemmer hverken for eller imod forslaget (SF). (godkendt) 18. L nr. 457 Sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs (Forslag til lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs. Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Vedtaget: 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA).0 stemmer imod forslaget. 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (Godkendt) 19. LOV nr. 456 af 18/05/2011 Investerings- og specialforeninger, lov (109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA)2 stemmer imod forslaget (EL)0 stemmer hverken for eller imod forslaget 20. L nr. 455 Energimærkning af energirelaterede produkter (L 140Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter. Af klima- og energiministeren). Afstemning: Vedtaget: 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 21. L nr. 247 Fedtafgiftsloven: Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Vedtaget: 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV).1 stemmer imod forslaget (LA) 3 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL, UFG) (HISTORISK og ophævet) (HISTORISK Lov nr af 23/12/2012) 22. L nr. 223 Lov for Grønland om visse spil: Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Vedtaget 107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, UFG)0 stemmer imod forslaget. 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 23. L nr Postloven (Forslag til postlov. Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)). Vedtaget 94 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV, LA) 17 stemmer imod forslaget (SF, EL, UFG) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 24. L nr. 848 Spilleloven (Forslag til lov om spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. (godkendt)

7 25. L nr. 698 Afgifter af spil (Forslag til lov om afgifter af spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. (godkendt) 26. L nr. 697 Pantebrevsselskaber (Forslag til lov om pantebrevsselskaber. Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. (godkendt) 27. L nr. 647 Testcenter for store vindmøller ved Østerild (Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Af miljøministeren (Karen Ellemann (V)). Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (V, S, DF, SF og KF) mod 9 (RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)). (ændringslov , nr. 159 Hjemlen til adgang til FE blev FØRST INDSAT I DENNE LOVÆNDRING Godkendt. Ændringsloven bliver ikke talt med) 28. L nr Offentligt hasardspil i turneringsform Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform. Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 100 stemmer. (GODKENDT) 29. L nr Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (Forslag til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF, KF og LA); 46 (S, SF, RV og EL) stemte hverken for eller imod. (godkendt) 30. L nr Produktsikkerhed (L 41 Forslag til lov om produktsikkerhed. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. (godkendt) 31. L nr. 475 Radiofrekvenser (Forslag til lov om radiofrekvenser. Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.) (godkendt) 32. L nr. 285 Projektering af fast forbindelse over Femern Bælt (Forslag til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Af transportministeren (Lars Barfoed (KF)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV) mod 3 (Anne-Marie Meldgaard (S) og EL). (GODKENDT) Hjemler i love indsat i perioden okt okt. 2014: Ca. 15 under S Ca. 15 under VK Bekendtgørelser og anordninger: 1. BKG nr. 973 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. (godkendt) 2. BKG nr. 835 Registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis. (godkendt) 3. BKG nr. 558 Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser (Dobbelthjemmel dvs. bekendtgørelsen hjemler ikke en ny adgang til Fast ejendom, kun at fødevare direktøren kan foretage indgrebet jf. Økologilovens 19) 4. BKG nr. 76 Tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 5. BKG nr Våben og ammunition mv. 6. BKG nr Offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel (godkendt) 7. BKG nr Våben og ammunition mv. (godkendt med 2 ændringer siden bekendtgørelsen: BEK og BEK ) 8. BKG nr Delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen (GODKENDT) 9. BKG nr. 462 Tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer (G)

8 10. BKG nr. 460 Omsynsvirksomheder (godkendt) 11. BKG nr. 698 Brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe (G) 12. BKG nr Landbaserede kasinoer (g) 13. BKG nr Aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder (G) 14. BKG nr Aftale om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (G) 15. BKG nr. 724 Virksomheder, der foretager syn af køretøjer. 16. BKG nr 727 om post befordring 17. BKG nr. 452 Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder (G) 18. BKG nr. 13 Sikkerhedskrav til legetøjsprodukter (G, men ændringer i 2013) 19. BKG nr anvendelse af økologikontrolmærket (G) 20. BKG nr. 176 af 22/02/2010 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen 21. BKG nr Indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (G, men med senere ændringer) 22. BKG nr Fyrværkeribkg ( G, men med senere ændringer) 23. BKG nr. 906 Anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor (G) 24. BKG nr. 323 Kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v. (G) 25. BKG nr. 148 Gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk (G) 26. BKG nr Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (G) 27. BKG nr Medicinsk udstyr (G) 28. BKG nr. 997 EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer (G) Hjemler i BKG indsat i perioden okt okt. 2014: Ca. 14 under S Ca. 14 under VK

Vedtagne love i Folketinget 2009-10

Vedtagne love i Folketinget 2009-10 1 Vedtagne love i Folketinget 2009-10 18. møde Torsdag den 19. november kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba,

Læs mere

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. 12. møde - Torsdag den 17. november 2011 kl. 10.00 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5: Forespørgsel til udenrigsministeren om det arabiske forår. - Af Søren Espersen (DF)m.fl(Anmeldelse 15.11.2011).

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 98. møde Tirsdag den 26. maj 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 103. møde Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 3. maj 2012 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1 Fredag den 14. december 2012 (D) 1 36. møde Fredag den 14. december 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse.

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

101. møde. Tirsdag den 1. juni 2010 (D) 1

101. møde. Tirsdag den 1. juni 2010 (D) 1 Tirsdag den 1. juni 2010 (D) 1 101. møde Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 51 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om dansk udviklingsbistand.

Læs mere

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 55. møde Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 99. møde Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44: Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 28. møde Tirsdag den 8. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til integrationsministeren om moskeer. Af Martin

Læs mere

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 87. møde Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 35 [afstemning]: Forespørgsel til fødevareministeren om landbrugets fremtid. Af

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere