Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen:"

Transkript

1 Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen: Denne optælling vedrører hjemler til adgang til privat ejendom uden retskendelse indsat i perioden mellem oktober 2008 og 2014 af henholdsvis VK-regeringen og S-RV-(SF)-regeringen. Rød skrift betyder, at hjemlen til privat ejendom er indsat før oktober 2008 Lilla markering betyder, at hjemlen til privat ejendom uden retskendelse er indført under VK Ingen markering betyder, at hjemlen er indført under SR(SF) Gul skrift betyder, at hjemlen er historisk eller, at en anden årsag medfører, at hjemlen ikke skal tælles med. Kursiv betyder, at hjemlen kun er dækkende for Grønland Ca. 37 hjemler er indsat under VK. Ca. 36 er indsat under S-RV-(SF). Samlet set ca.: 73 hjemler. Lovbekendtgørelser: 1. Lovbekendtgørelse nr om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (Hjemlen i 15, stk. 1, indsattes ved LOV nr 380 af 02/06/1999. Det samme gjorde hjemlen i 15, stk. 8, som dog dengang indsattes som stk. 7) 2. LBKG nr 894 Randzoneloven (1.1. Lov 2011 nr. 591 Randzoner (L 158 Forslag til lov om randzoner. Af fødevareministeren (Henrik Høegh (V)). Vedtaget 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF) 1 stemmer imod forslaget (LA). 51 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG) 3. LBKG , nr. 849 (Hjemmel indsat ved L ændring af lov om kemikalier. Fremsat af Ida Auken SF. Afstemning vedtaget 109 stemmer for forslaget. 0 stemmer imod. 0 stemmer hverken for eller imod. 4. Lovbekendtgørelse nr. 468 Slagtekyllingeloven (Hjemlen i 16, stk. 1, indført i den oprindelige lov, LOV nr 336 af 16/05/2001) 5. LBKG nr 475 Sikring af dyrepatogener (L nr 465 Sikring af dyrepatogener (Forslag til lov om sikring af dyrepatogener. Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV (1 ved en fejl) og LA) mod 7 (RV og EL) 6. LBKG nr 477 Foderstofloven (Hjemlen i 3, stk. 1, indførtes allerede med den oprindelige lov, LOV nr 282 af 08/05/1991) 7. LBKG nr 227 Værdipapirhandelsloven (3.1. L nr 392 Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andel. L 120 fremsat af Lene Espersen (KF) vedtaget ensstemmigt De øvrige hjemler bliver indsat i tidligere udgaver af loven fra før LBKG nr 185 Vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (vægtafgiftsloven) (udgivet) Historisk -version (Vægtafgiftsloven). Hjemmel indsat før LBKG nr. 72 Sikkerhed til søs (Indeholder én hjemmel. Hjemlen blev udvidet i 2010 ved L stk. 1 nr. 12 til også at omfatte lokaler, hvorfra der udføres erhvervsvirksomhed, som er omfattet af loven. Eksisterede før 2008) 10. LBKG nr 29 Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) 11. LBKG nr 1386 Færdselsloven ( 86 a er ikke blevet ændret siden LBKG nr 1329 Elforsyning ( 81 indsat ved L nr 633 i stedet for dagældende 81-83, som ophævedes. Hjemlen blev samtidig udvidet med L nr 642. Hjemlen eksisterede imidlertid før 2008, og er dermed ikke medtalt)

2 13. LBKG nr 1264 Skattekontrolloven (Hjemlen i 6, stk. 4 blev udvidet ved L stk. 1 nr. 1. Bl.a. kom hjemlen derved også til at omfatte arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. I øvrigt blev hjemlen indført tilbage i 2004) 14. LBKG nr 1210 Geodatastyrelsesloven (Hjemlen indførtes allerede i 1988) 15. LBKG nr 1213 Udstykningsloven (Hjemlen indførtes i 2003) 16. LBKG nr 1208 Vandløbsloven (Hjemlerne blev indført i 2004) 17. LBKG nr 1199 Vandforsyningsloven (Hjemlen i 64 indførtes i Den blev dog udvidet ved L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 48, således, at tilsynsmyndigheden også fik adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag) 18. LBKG nr Arbejdsløshedsforsikringsloven (Hjemlen i 91 a blev indført i Den er dog blevet udvidet ved L stk. 1 nr. 7, L stk. 1 nr. 27 og L stk. 1 nr. 28, til også at omfatte arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. I sidste pkt. er det dog samtidig blevet tilføjet, at Styrelsen ikke uden retskendelse kan foretage eftersyn i private hjem) 19. LBKG nr1080 Bygnings- og boligregistrering (Hjemlen i 3 indførtes ved L nr Den blev senest ændret ved L nr 1276) 20. LBKG nr 1079 Lønsumsafgiftsloven 21. LBKG nr 1036 Luftfartsloven 22. LBKG nr 1072 Kvælstofoxidloven (Hjemlen i 16 indførtes ved LOV nr 472 af 17/06/2008.) 23. LBKG nr 1062 Øl- og vinafgiftsloven 24. LBKG nr 1034 Kvælstofafgiftsloven 25. LBKG nr 1022 Hvidvaskningsloven (hjemlen i 34, stk. 6 fandtes tidligere i 34, stk. 4) 26. LBKG nr 983 Retssikkerhedsloven, social (hjemlen i 12 a indførtes før Hjemlen er dog siden blevet udvidet. Hjemlen er dog siden blevet udvidet ved L L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 9 nr. 4 samt ved L L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 9 nr. 4) 27. LBKG nr 1017 Emballageafgiftsloven 28. LBKG nr 940 Tøndermarskloven 29. LBKG nr 963 Beskyttelse af havmiljøet 30. LBKG nr 948 Finansiel virksomhed, lov (Hjemlen i 347, stk. 2, eksisterede også før 2008, men er dog blevet udvidet siden ved lov nr 392 af 25/05/2009, lov nr 155 af 28/02/2012 samt lov nr 155 af 28/02/2012. Hjemlen i 347, stk. 3, blev ligesom stk. 2, ved lov nr 155 af 28/02/2012 udvidet til også at omfatte forsikringsholdingvirksomheder. Hjemlen i 347, stk. 5 indførtes med lov nr 392 af 25/05/2009. (Ad tilføjelsen af ny hjemmel i 2009: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.) 31. LBKG nr 873 Hold af dyr 32. LBKG nr 875 Dyrlæger 33. LBKG nr 962 Vandafgiftsloven 34. LBKG nr 928 Spildevandsafgiftsloven 35. LBKG nr 736 Natur- og Miljøklagenævnet (Hjemlen i 16, stk. 1 blev indført i sin ordlyd ved lov nr 483 af 11/05/2010. Forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning:Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 50 (S, SF, RV, EL og Christian H. Hansen (UFG)).) 36. LBKG nr 735 Jagtloven 37. LBKG nr 752 Chokoladeafgiftsloven 38. LBKG nr 587 Planloven (Indsat ved L nr 388) 39. LBKG nr 504 Byfornyelsesloven 40. LBKG nr 520 Offshoresikkerhedsloven (Hjemlen i 62, stk. 3, indførtes med den oprindelige lov i 2005, lov nr 1424 af 21/12/2005

3 41. LBKG nr 500 Gødningsanvendelsesloven (Hjemlen i 28 indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 472 af 01/07/1998) 42. LBKG nr 439 Erhvervsuddannelsesloven (Hjemlen i 42, stk. 2, indførtes med den oprindelige lov i 1989, LOV nr 211 af 05/04/1989) 43. LBKG nr 506 Lægemiddelloven (Hjemlerne i 25, stk. 3; 44, stk. 2; 53, stk. 6; 87, stk. 2 og 95 indsat i den nye lægemiddellov i 2005, L nr Hjemlen i 44, stk. 2, er dog senest blevet ændret ved L nr 1258, mens hjemlen i 53, stk. 6, indførtes som stk. 5. Hjemlen i 44 d indsattes med L nr Fremsat af minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF). Vedtaget enstemmigt. (2) Hjemlen i 45 a blev indført ved LOV nr 518 af 26/05/2014. Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, m.v. Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF) Afstemning: Vedtaget; 101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), 5 stemmer imod forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod (3) forslaget. Hjemlen I 71 c indførtes ved L nr Hjemlen i 90, stk. 4, indsattes ved LOV nr 605 af 18/06/2012. Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven. (Skærpet lægemiddelovervågning). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag ()). Fremsat skr 18/4 12 Tillæg A. Lovf som fremsat 18/4 12 Tillæg A. Afstemning: Vedtaget; 71 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL), 34 stemmer imod forslaget (V, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (4) 44. LBKG nr 363 Fyrværkeriloven (Hjemlen i 4 indført i den oprindelige lov i L nr 193. Bestemmelsens ordlyd er dog blevet ændret markant siden med LOV nr 1060 af 09/11/2005 og senest ved L nr 267) 45. LBKG nr. 349 Ombudsmandsloven (Hjemlen i 19, stk. 5, indsat ved LOV nr 502 af 12/06/2009. Forslag af Thor Pedersen (V), Svend Auken (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF), Helge Adam Møller (KF). Vedrørende: Justitsministeriet. Afstemning:Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer. Hjemlen er siden blevet ændret ved LOV nr. 568 af 18/06/2012) 46. LBKG nr 333 Investeringsforeningsloven (historisk ifølge retsinfo) (Hjemlerne i 164, stk. 2, 3 og 5, indførtes ved Lov nr. 597 om investeringsforeninger mv.. Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). Lovf. som fremsat 1/3 13. Afstemning: Vedtaget; 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (5) 47. LBKG nr 278 Arbejdsskadesikringsloven (Hjemlen i 73 indsat ved LOV nr 365 af 19/05/2004) 48. LBKG nr. 253 Dyreforsøgsloven (Hjemlen i 11, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 382 af 10/06/1987) 49. LBKG nr. 252 Dyreværnsloven (Den oprindelige lov fra 1950 kan ikke findes på Retsinformation; men hjemlen i 24 fandtes i hvert fald i LOV nr. 386 af 06/06/1991. Også hjemlen i 24 a, stk. 3, er fra før 2008) 50. LBKG nr. 254 Hundeloven (Hjemlen i 6 b, stk. 2, indsattes med LOV nr. 385 af 28/05/2003) 51. LBKG nr. 250 Fødevareloven (Hjemlen i 53, stk. 1, indsattes ved LOV nr. 526 af 24/06/2005) 52. LBKG nr. 249 Plantebeskyttelsesmiddeljournalloven (hjemlen i 3, stk. 1, indførtes med LOV nr 266 af 06/05/1993) 53. LBKG nr. 244 Landbrugsstøtteloven (Hjemlerne i 4 og 10, stk. 4, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr. 414 af 13/06/1990) 54. LBKG nr. 106 Momsloven (Hjemlen i 74, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 375 af 18/05/1994. Hjemlen er dog siden blevet udvidet til også at omfatte kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt transportmidler der anvendes erhvervsmæssigt med LOV nr 1097 af 20/12/1995 og LOV nr 325 af 18/05/2005) 55. LBKG nr. 16 lov om Registrering af køretøjer (Hjemlen i 16, stk. 3, indførtes allerede

4 med den oprindelige lov, LOV nr 309 af 19/04/2006) 56. LBKG nr Stormfaldsloven (Hjemlen i 18, stk. 1, indsattes ved LOV nr 349 af 17/05/2000) 57. LBKG nr Krigsmaterielloven (Hjemlen i 12, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 400 af 13/06/1990) 58. LBKG nr Våbenloven (Hjemlen i 3, stk. 3, indsattes ved LOV nr. 400 af 13/06/1990. Hjemlen i 3, stk. 4, indsattes ved LOV nr. 368 af 18/05/1994) 59. LBKG nr. 959 Godkendelse og syn af køretøjer (ændring blev indsat ved L nr. 473) 60. LBKG nr. 636 Fremme af energibesparelser i bygninger (indsat ved L Lov fremsat af daværende klima- energi- og bygningsministeren. 95 stemte for. 13 stemte imod (DF)) 61. LBKG nr. 424 Energiaftaleloven (indsat ved L nr 1107 ændringslov) 62. LBKG nr. 115 Konsumisafgiftsloven (indsat ved , nr. 380) 63. LBKG nr Varmeforsyningsloven (indsat ved L nr. 451 Ændring af lov om varmeforsyning) 64. LBKG nr. 960 Undergrundsloven (indsat ved L nr. 442 Tvangsindgrebsloven 12) 65. LBKG nr. 877 Lov om autorisation af sundhedspersoner (indsat ved L nr. 451 Autorisation af sundhedspersoner, lov) 66. LBKG nr. 417 Jordforbedringsloven (indsat ved L nr. 318 Jordforbedringsloven historisk 11) 67. LBKG nr. 416 Økologiloven (indsat ved L nr. 463 Økologilov (HISTORISK) LBKG nr 365 Betalingstjenester og elektroniske penge (indsat ved Lov nr Lovforslag fremsat af Lene Espersen (KF). Vedtaget enstemmig med 114 stemmer. 69. LBKG nr. 321 Kuldioxidafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr. 380, men bemærk tvivl før) 70. LBKG nr. 313 Mineralolieafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr. 380, men bemærk tvivl før) 71. LBKG nr. 312 Gasafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr LBKG nr. 311 Affald- og råstofafgiftsloven (Hjemmel indsat ved L , nr LBKG nr. 310 Elafgiftsloven (hjemmel blev indsat ved L nr LBKG nr Erhvervsfremmeloven (Begge hjemler indsat ved LL Erhvervsfremmeloven) 75. LBKG nr 1403 Kildskatteloven (hjemmel indsat i ændrings LOV nr /06/ Bestemmelsen står i 86). Den anden hjemmel blev indsat ved ændringslov L nr LBKG nr Kulafgiftsloven (Begge hjemler indsat ved L nr. 380 Ændring af ) 77. LBKG nr Jernbaneloven: Hjemmel indsat ved Lov nr. 477 om ændring af lov om jernbane 78. LBKG nr Byggeloven. 3 hjemler: L nr. 323 Byggelov b indsat ved Lov nr. 484 af 09/07/ b - L nr. 514 Ændring af byggeloven. 79. LBKG nr Ecodesignloven: L nr. 308 Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (HISTORISK) LBKG nr Arbejdsmiljøloven: Indsat ved L nr 380 Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø ny hjemmel Indsat ved indføjet ved L LBKG nr. 913 Sundhedsloven ( 215 B og 220 vedrører privat ejendom. 220 er indsat ved L , nr B Indsat ved L 2013, nr L 94 Fremsat af Astrid Krag (SF)). Vedtaget enstemmigt 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF). 82. LBKG nr. 879 Miljøbeskyttelsesloven. Samtlige hjemler indgik fra LBKG , nr Den oprindelig hjemmel blev indsat ved L nr LBKG nr. 869 Miljø- og genteknologiloven. Hjemmel indsat ved L LBKG nr. 616 Landbrugsloven. Hjemmel indsat ved L , nr. 435 Landbrusloven. 85. LBKG nr. 227 Vagtvirksomhedsloven. Hjemmel indsat ved L , nr. 266

5 86. LBKG nr. 135 Restaurationsloven. Indsat ved L , nr LBKG nr Visse landsdistriktsrelaterede tilskudsordninger. Indsat ved L nr LBKG nr Husdyrbrugloven. Hjemmel indsat ved L nr LBKG nr Jordforureningsloven. Hjemmel er indsat ved L nr LBKG nr. 942 ATP-loven. Indgik i LBKG Men bemærk L , hvor der blev indsat ny hjemmel. ( 11, nr. 5 i ændringslov.) L 120 fremsat af Lene Espersen (KF). Vedtaget ensstemmigt 91. LBKG nr. 934 Okkerloven. Indsat ved L , nr LBKG nr. 932 Miljømålsloven. Hjemmelse indsat ved L , nr LBKG nr. 660 Beredskabsloven 054 (samtlige hjemler indsat ved L , nr. 94. LBKG nr. 198 Planteskadegørerloven. Hjemmel indsat ved L , nr, LBKG nr. 197 Biavlsloven. Hjemmel indsat ved lov , nr LBKG nr. 195 Frøloven.Indsat ved L , nr LBKG nr. 193 Dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder. Hjemler til fast ejendom uden retskendelse, der fremgår af LBKG, i perioden oktober oktober 2014 Ca. 7 under S Ca. 8 under VK Love 1. L nr. 713 Center for Cybersikkerhed (Forslag af forsvarsministeren (Nicolai Wammen (S)), Afstemning: Vedtaget; 93 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF), 13 stemmer imod forslaget (EL, LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Lovf som fremsat 2/5 14) (godkendt) 2. L nr Lov om Vandplanlægning (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)), Lovf som fremsat 14/ Afstemning: Vedtaget 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget). (GODKENDT) 3. L nr. 607 Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Forslag af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()). Lovf som fremsat 3/ nr. 599 Finansielle rådgivere) (Godkendt) 4. L nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 5. LOV nr. 602 af 12/06/2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste og (109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)0 stemmer imod forslaget0 stemmer hverken for eller imod forslaget 6. PET-loven (samme stemme antal) 7. LOV nr 599 af 12/06/2013 om finansielle rådgivere Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). 8. L nr. 598 Forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (Forslag af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). Lovf som fremsat 1/3 13. Afstemning: Vedtaget; 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (GODKENDT) 9. L nr. 155 Indretning m.v. af visse produkter (Forslag af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)). Afstemning: Vedtaget; 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), 6 stemmer imod forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (Godkendt) 10. L nr Udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)). Afstemning: Vedtaget; 112 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV,

6 SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (GODKENDT) 11. L nr Afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Forslag af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)). Afstemning: Vedtaget; 59 stemmer for (S, RV, SF og EL), 51 stemmer imod (V, DF, LA og KF), 0 stemmer hverken for eller imod) (GODKENDT) 12. L nr Administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt træ (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)). Afstemning: Vedtaget; 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 13. L nr Reklameafgiftsloven (Forslag af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)). Afstemning: Vedtaget; 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL), 49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 14. L nr. 551 Skadesforsikringsafgiftsloven (Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen )). Afstemning: Vedtaget; 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL), 51 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 15. L nr. 151 Kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation (Forslag af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)). Afstemning: Vedtaget; 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 16. L nr. 595 Næringsloven (Forslag af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Vedtaget; 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF), 2 stemmer imod forslaget (EL), 49 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV)). (godkendt) 17. L nr. 593 Videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)). Afstemning: Vedtaget 92 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV) 3 stemmer imod forslaget (EL, LA)15 stemmer hverken for eller imod forslaget (SF). (godkendt) 18. L nr. 457 Sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs (Forslag til lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs. Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Vedtaget: 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA).0 stemmer imod forslaget. 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (Godkendt) 19. LOV nr. 456 af 18/05/2011 Investerings- og specialforeninger, lov (109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA)2 stemmer imod forslaget (EL)0 stemmer hverken for eller imod forslaget 20. L nr. 455 Energimærkning af energirelaterede produkter (L 140Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter. Af klima- og energiministeren). Afstemning: Vedtaget: 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 21. L nr. 247 Fedtafgiftsloven: Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Vedtaget: 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV).1 stemmer imod forslaget (LA) 3 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL, UFG) (HISTORISK og ophævet) (HISTORISK Lov nr af 23/12/2012) 22. L nr. 223 Lov for Grønland om visse spil: Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Vedtaget 107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, UFG)0 stemmer imod forslaget. 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 23. L nr Postloven (Forslag til postlov. Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)). Vedtaget 94 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV, LA) 17 stemmer imod forslaget (SF, EL, UFG) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 24. L nr. 848 Spilleloven (Forslag til lov om spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. (godkendt)

7 25. L nr. 698 Afgifter af spil (Forslag til lov om afgifter af spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. (godkendt) 26. L nr. 697 Pantebrevsselskaber (Forslag til lov om pantebrevsselskaber. Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. (godkendt) 27. L nr. 647 Testcenter for store vindmøller ved Østerild (Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Af miljøministeren (Karen Ellemann (V)). Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (V, S, DF, SF og KF) mod 9 (RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)). (ændringslov , nr. 159 Hjemlen til adgang til FE blev FØRST INDSAT I DENNE LOVÆNDRING Godkendt. Ændringsloven bliver ikke talt med) 28. L nr Offentligt hasardspil i turneringsform Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform. Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 100 stemmer. (GODKENDT) 29. L nr Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (Forslag til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF, KF og LA); 46 (S, SF, RV og EL) stemte hverken for eller imod. (godkendt) 30. L nr Produktsikkerhed (L 41 Forslag til lov om produktsikkerhed. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. (godkendt) 31. L nr. 475 Radiofrekvenser (Forslag til lov om radiofrekvenser. Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.) (godkendt) 32. L nr. 285 Projektering af fast forbindelse over Femern Bælt (Forslag til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Af transportministeren (Lars Barfoed (KF)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV) mod 3 (Anne-Marie Meldgaard (S) og EL). (GODKENDT) Hjemler i love indsat i perioden okt okt. 2014: Ca. 15 under S Ca. 15 under VK Bekendtgørelser og anordninger: 1. BKG nr. 973 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. (godkendt) 2. BKG nr. 835 Registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis. (godkendt) 3. BKG nr. 558 Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser (Dobbelthjemmel dvs. bekendtgørelsen hjemler ikke en ny adgang til Fast ejendom, kun at fødevare direktøren kan foretage indgrebet jf. Økologilovens 19) 4. BKG nr. 76 Tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 5. BKG nr Våben og ammunition mv. 6. BKG nr Offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel (godkendt) 7. BKG nr Våben og ammunition mv. (godkendt med 2 ændringer siden bekendtgørelsen: BEK og BEK ) 8. BKG nr Delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen (GODKENDT) 9. BKG nr. 462 Tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer (G)

8 10. BKG nr. 460 Omsynsvirksomheder (godkendt) 11. BKG nr. 698 Brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe (G) 12. BKG nr Landbaserede kasinoer (g) 13. BKG nr Aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder (G) 14. BKG nr Aftale om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (G) 15. BKG nr. 724 Virksomheder, der foretager syn af køretøjer. 16. BKG nr 727 om post befordring 17. BKG nr. 452 Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder (G) 18. BKG nr. 13 Sikkerhedskrav til legetøjsprodukter (G, men ændringer i 2013) 19. BKG nr anvendelse af økologikontrolmærket (G) 20. BKG nr. 176 af 22/02/2010 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen 21. BKG nr Indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (G, men med senere ændringer) 22. BKG nr Fyrværkeribkg ( G, men med senere ændringer) 23. BKG nr. 906 Anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor (G) 24. BKG nr. 323 Kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v. (G) 25. BKG nr. 148 Gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk (G) 26. BKG nr Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (G) 27. BKG nr Medicinsk udstyr (G) 28. BKG nr. 997 EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer (G) Hjemler i BKG indsat i perioden okt okt. 2014: Ca. 14 under S Ca. 14 under VK

Bilag 1 - Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

Bilag 1 - Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse Bilag 1 - Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse Kursiv = kun dækkende for rønland Hvid: Erhvervsmæssig ejendom ul: Såvel privat som erhvervsmæssig ejendom røn: kan vedrører

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 4. - 10. JUNI 2012 (UGE 23) Tirsdag den 5. juni 2012 Intet møde. 31. maj 2012 Lovsekretariatet Onsdag den 6. juni 2012 kl. 10.00 Forespørgsel til statsministeren

Læs mere

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) LOV nr 518 af 26/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303663 Senere ændringer til

Læs mere

Boligens krænkelighed Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides forstsat

Boligens krænkelighed Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides forstsat myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides forstsat 1. Executive summary Grundlovens 72 fastslår, at en række tvangsindgreb, herunder husundersøgelser, kræver forudgående retskendelse,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dok nr.: 1431894 Ændringsforslag til L 94 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen København, den 11. marts 2016 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 436 af 11/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1314-0002

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 10. - 16. MAJ 2010 (UGE 19) Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

84. møde. Torsdag den 28. april 2011 (D) 1

84. møde. Torsdag den 28. april 2011 (D) 1 Torsdag den 28. april 2011 (D) 1 84. møde Torsdag den 28. april 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37: Forespørgsel til klima- og energiministeren om klimapolitiske og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 1 Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 10. møde - Torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10.15 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 36: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Vedtagne love i Folketingssamlingen 2012-13. Ingen vedtagelser før

Vedtagne love i Folketingssamlingen 2012-13. Ingen vedtagelser før Vedtagne love i Folketingssamlingen 2012-13 Ingen vedtagelser før 15. møde - Tirsdag den 6. november 2012 kl. 15.20 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 46: Forslag til lov om akutjob og jobpræmie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)]

2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)] 2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 3. - 9. DECEMBER 2012 (UGE 49) Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 8 om dansk arbejdskraft på Femern Bælt-forbindelsen,

Læs mere

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. 12. møde - Torsdag den 17. november 2011 kl. 10.00 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5: Forespørgsel til udenrigsministeren om det arabiske forår. - Af Søren Espersen (DF)m.fl(Anmeldelse 15.11.2011).

Læs mere

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918 regeringen og folkeskoleforhandlingerne regeringen og folkeskoleforhanlingerne Feltperiode: Den 20.-21. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2014 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

88. møde. Torsdag den 7. maj 2015 (D) 1

88. møde. Torsdag den 7. maj 2015 (D) 1 Torsdag den 7. maj 2015 (D) 1 88. møde Torsdag den 7. maj 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 36 [afstemning]: Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder

Læs mere

Folketinget Skatteudvalget

Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 7 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) Eksempler på gældende direktiver, love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger samt forskrifter og bestemmelser i øvrigt gældende for SEA-bygninger pr. 1. marts 2014 Listen er ikke udtømmmende. Europa-Parlamentets

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 3. maj 2012 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 19. - 25. NOVEMBER 2012 (UGE 47) Tirsdag den 20. november 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om CO2-kvoter. (Af klima-, energi- og bygningsministeren)

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1) LOV nr 542 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403230 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 674 Offentligt J.nr. 13-0193918 Den 23. september 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

2009/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Betænkning afgivet af Boligudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Betænkning afgivet af Boligudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET Endelig ugeplan UGEPLAN FOR FOLKETINGET 19. december - 25. december 2016 (UGE 51) Mandag den 19. december 2016 kl. 10.00 arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter I medfør af 99, stk. 1 og 2, 112, stk. 1 og 113, stk. 1

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Vedtagne love i Folketinget 2009-10

Vedtagne love i Folketinget 2009-10 1 Vedtagne love i Folketinget 2009-10 18. møde Torsdag den 19. november kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 100 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle

Læs mere

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1 90. møde Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om den kommunale

Læs mere

Lov om ændring af en række skatte- og afgiftslove

Lov om ændring af en række skatte- og afgiftslove Lov om ændring af en række skatte- og afgiftslove (Afskaffelse af hæftestraf samt indførelse af strafansvar og adgang til skønsmæssig ansættelse i forbindelse med selvangivelse af ejendomsværdiskat) VI

Læs mere

2 Torsdag den 24. maj 2012 (D)

2 Torsdag den 24. maj 2012 (D) Torsdag den 24. maj 2012 (D) 1 87. møde Torsdag den 24. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 120: Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Vedtagne love i folketingssamlingen

Vedtagne love i folketingssamlingen 1 Vedtagne love i folketingssamlingen 2008-09 8. oktober 2008 Kl. 14:00 Skatteministeren (Kristian Jensen) har meddelt mig, at han ønsker skriftligt at fremsætte: Forslag til lov om inddrivelse af gæld

Læs mere

32. møde. Torsdag den 6. december 2012 (D) 1

32. møde. Torsdag den 6. december 2012 (D) 1 Torsdag den 6. december 2012 (D) 1 32. møde Torsdag den 6. december 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. (Forenkling

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Februar-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Lovgivning vedrørende varighedsbegrænsningen

Læs mere

90. møde. Torsdag den 15. maj 2014 (D) 1

90. møde. Torsdag den 15. maj 2014 (D) 1 Torsdag den 15. maj 2014 (D) 1 90. møde Torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om LAGorganisering

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere