Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen:"

Transkript

1 Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen: Denne optælling vedrører hjemler til adgang til privat ejendom uden retskendelse indsat i perioden mellem oktober 2008 og 2014 af henholdsvis VK-regeringen og S-RV-(SF)-regeringen. Rød skrift betyder, at hjemlen til privat ejendom er indsat før oktober 2008 Lilla markering betyder, at hjemlen til privat ejendom uden retskendelse er indført under VK Ingen markering betyder, at hjemlen er indført under SR(SF) Gul skrift betyder, at hjemlen er historisk eller, at en anden årsag medfører, at hjemlen ikke skal tælles med. Kursiv betyder, at hjemlen kun er dækkende for Grønland Ca. 37 hjemler er indsat under VK. Ca. 36 er indsat under S-RV-(SF). Samlet set ca.: 73 hjemler. Lovbekendtgørelser: 1. Lovbekendtgørelse nr om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (Hjemlen i 15, stk. 1, indsattes ved LOV nr 380 af 02/06/1999. Det samme gjorde hjemlen i 15, stk. 8, som dog dengang indsattes som stk. 7) 2. LBKG nr 894 Randzoneloven (1.1. Lov 2011 nr. 591 Randzoner (L 158 Forslag til lov om randzoner. Af fødevareministeren (Henrik Høegh (V)). Vedtaget 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF) 1 stemmer imod forslaget (LA). 51 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG) 3. LBKG , nr. 849 (Hjemmel indsat ved L ændring af lov om kemikalier. Fremsat af Ida Auken SF. Afstemning vedtaget 109 stemmer for forslaget. 0 stemmer imod. 0 stemmer hverken for eller imod. 4. Lovbekendtgørelse nr. 468 Slagtekyllingeloven (Hjemlen i 16, stk. 1, indført i den oprindelige lov, LOV nr 336 af 16/05/2001) 5. LBKG nr 475 Sikring af dyrepatogener (L nr 465 Sikring af dyrepatogener (Forslag til lov om sikring af dyrepatogener. Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV (1 ved en fejl) og LA) mod 7 (RV og EL) 6. LBKG nr 477 Foderstofloven (Hjemlen i 3, stk. 1, indførtes allerede med den oprindelige lov, LOV nr 282 af 08/05/1991) 7. LBKG nr 227 Værdipapirhandelsloven (3.1. L nr 392 Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andel. L 120 fremsat af Lene Espersen (KF) vedtaget ensstemmigt De øvrige hjemler bliver indsat i tidligere udgaver af loven fra før LBKG nr 185 Vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (vægtafgiftsloven) (udgivet) Historisk -version (Vægtafgiftsloven). Hjemmel indsat før LBKG nr. 72 Sikkerhed til søs (Indeholder én hjemmel. Hjemlen blev udvidet i 2010 ved L stk. 1 nr. 12 til også at omfatte lokaler, hvorfra der udføres erhvervsvirksomhed, som er omfattet af loven. Eksisterede før 2008) 10. LBKG nr 29 Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) 11. LBKG nr 1386 Færdselsloven ( 86 a er ikke blevet ændret siden LBKG nr 1329 Elforsyning ( 81 indsat ved L nr 633 i stedet for dagældende 81-83, som ophævedes. Hjemlen blev samtidig udvidet med L nr 642. Hjemlen eksisterede imidlertid før 2008, og er dermed ikke medtalt)

2 13. LBKG nr 1264 Skattekontrolloven (Hjemlen i 6, stk. 4 blev udvidet ved L stk. 1 nr. 1. Bl.a. kom hjemlen derved også til at omfatte arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. I øvrigt blev hjemlen indført tilbage i 2004) 14. LBKG nr 1210 Geodatastyrelsesloven (Hjemlen indførtes allerede i 1988) 15. LBKG nr 1213 Udstykningsloven (Hjemlen indførtes i 2003) 16. LBKG nr 1208 Vandløbsloven (Hjemlerne blev indført i 2004) 17. LBKG nr 1199 Vandforsyningsloven (Hjemlen i 64 indførtes i Den blev dog udvidet ved L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 48, således, at tilsynsmyndigheden også fik adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag) 18. LBKG nr Arbejdsløshedsforsikringsloven (Hjemlen i 91 a blev indført i Den er dog blevet udvidet ved L stk. 1 nr. 7, L stk. 1 nr. 27 og L stk. 1 nr. 28, til også at omfatte arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. I sidste pkt. er det dog samtidig blevet tilføjet, at Styrelsen ikke uden retskendelse kan foretage eftersyn i private hjem) 19. LBKG nr1080 Bygnings- og boligregistrering (Hjemlen i 3 indførtes ved L nr Den blev senest ændret ved L nr 1276) 20. LBKG nr 1079 Lønsumsafgiftsloven 21. LBKG nr 1036 Luftfartsloven 22. LBKG nr 1072 Kvælstofoxidloven (Hjemlen i 16 indførtes ved LOV nr 472 af 17/06/2008.) 23. LBKG nr 1062 Øl- og vinafgiftsloven 24. LBKG nr 1034 Kvælstofafgiftsloven 25. LBKG nr 1022 Hvidvaskningsloven (hjemlen i 34, stk. 6 fandtes tidligere i 34, stk. 4) 26. LBKG nr 983 Retssikkerhedsloven, social (hjemlen i 12 a indførtes før Hjemlen er dog siden blevet udvidet. Hjemlen er dog siden blevet udvidet ved L L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 9 nr. 4 samt ved L L stk. 1 nr. 2 og L stk. 1 nr. 9 nr. 4) 27. LBKG nr 1017 Emballageafgiftsloven 28. LBKG nr 940 Tøndermarskloven 29. LBKG nr 963 Beskyttelse af havmiljøet 30. LBKG nr 948 Finansiel virksomhed, lov (Hjemlen i 347, stk. 2, eksisterede også før 2008, men er dog blevet udvidet siden ved lov nr 392 af 25/05/2009, lov nr 155 af 28/02/2012 samt lov nr 155 af 28/02/2012. Hjemlen i 347, stk. 3, blev ligesom stk. 2, ved lov nr 155 af 28/02/2012 udvidet til også at omfatte forsikringsholdingvirksomheder. Hjemlen i 347, stk. 5 indførtes med lov nr 392 af 25/05/2009. (Ad tilføjelsen af ny hjemmel i 2009: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.) 31. LBKG nr 873 Hold af dyr 32. LBKG nr 875 Dyrlæger 33. LBKG nr 962 Vandafgiftsloven 34. LBKG nr 928 Spildevandsafgiftsloven 35. LBKG nr 736 Natur- og Miljøklagenævnet (Hjemlen i 16, stk. 1 blev indført i sin ordlyd ved lov nr 483 af 11/05/2010. Forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning:Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 50 (S, SF, RV, EL og Christian H. Hansen (UFG)).) 36. LBKG nr 735 Jagtloven 37. LBKG nr 752 Chokoladeafgiftsloven 38. LBKG nr 587 Planloven (Indsat ved L nr 388) 39. LBKG nr 504 Byfornyelsesloven 40. LBKG nr 520 Offshoresikkerhedsloven (Hjemlen i 62, stk. 3, indførtes med den oprindelige lov i 2005, lov nr 1424 af 21/12/2005

3 41. LBKG nr 500 Gødningsanvendelsesloven (Hjemlen i 28 indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 472 af 01/07/1998) 42. LBKG nr 439 Erhvervsuddannelsesloven (Hjemlen i 42, stk. 2, indførtes med den oprindelige lov i 1989, LOV nr 211 af 05/04/1989) 43. LBKG nr 506 Lægemiddelloven (Hjemlerne i 25, stk. 3; 44, stk. 2; 53, stk. 6; 87, stk. 2 og 95 indsat i den nye lægemiddellov i 2005, L nr Hjemlen i 44, stk. 2, er dog senest blevet ændret ved L nr 1258, mens hjemlen i 53, stk. 6, indførtes som stk. 5. Hjemlen i 44 d indsattes med L nr Fremsat af minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF). Vedtaget enstemmigt. (2) Hjemlen i 45 a blev indført ved LOV nr 518 af 26/05/2014. Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, m.v. Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF) Afstemning: Vedtaget; 101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), 5 stemmer imod forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod (3) forslaget. Hjemlen I 71 c indførtes ved L nr Hjemlen i 90, stk. 4, indsattes ved LOV nr 605 af 18/06/2012. Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven. (Skærpet lægemiddelovervågning). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag ()). Fremsat skr 18/4 12 Tillæg A. Lovf som fremsat 18/4 12 Tillæg A. Afstemning: Vedtaget; 71 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL), 34 stemmer imod forslaget (V, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (4) 44. LBKG nr 363 Fyrværkeriloven (Hjemlen i 4 indført i den oprindelige lov i L nr 193. Bestemmelsens ordlyd er dog blevet ændret markant siden med LOV nr 1060 af 09/11/2005 og senest ved L nr 267) 45. LBKG nr. 349 Ombudsmandsloven (Hjemlen i 19, stk. 5, indsat ved LOV nr 502 af 12/06/2009. Forslag af Thor Pedersen (V), Svend Auken (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF), Helge Adam Møller (KF). Vedrørende: Justitsministeriet. Afstemning:Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer. Hjemlen er siden blevet ændret ved LOV nr. 568 af 18/06/2012) 46. LBKG nr 333 Investeringsforeningsloven (historisk ifølge retsinfo) (Hjemlerne i 164, stk. 2, 3 og 5, indførtes ved Lov nr. 597 om investeringsforeninger mv.. Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). Lovf. som fremsat 1/3 13. Afstemning: Vedtaget; 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (5) 47. LBKG nr 278 Arbejdsskadesikringsloven (Hjemlen i 73 indsat ved LOV nr 365 af 19/05/2004) 48. LBKG nr. 253 Dyreforsøgsloven (Hjemlen i 11, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 382 af 10/06/1987) 49. LBKG nr. 252 Dyreværnsloven (Den oprindelige lov fra 1950 kan ikke findes på Retsinformation; men hjemlen i 24 fandtes i hvert fald i LOV nr. 386 af 06/06/1991. Også hjemlen i 24 a, stk. 3, er fra før 2008) 50. LBKG nr. 254 Hundeloven (Hjemlen i 6 b, stk. 2, indsattes med LOV nr. 385 af 28/05/2003) 51. LBKG nr. 250 Fødevareloven (Hjemlen i 53, stk. 1, indsattes ved LOV nr. 526 af 24/06/2005) 52. LBKG nr. 249 Plantebeskyttelsesmiddeljournalloven (hjemlen i 3, stk. 1, indførtes med LOV nr 266 af 06/05/1993) 53. LBKG nr. 244 Landbrugsstøtteloven (Hjemlerne i 4 og 10, stk. 4, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr. 414 af 13/06/1990) 54. LBKG nr. 106 Momsloven (Hjemlen i 74, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 375 af 18/05/1994. Hjemlen er dog siden blevet udvidet til også at omfatte kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt transportmidler der anvendes erhvervsmæssigt med LOV nr 1097 af 20/12/1995 og LOV nr 325 af 18/05/2005) 55. LBKG nr. 16 lov om Registrering af køretøjer (Hjemlen i 16, stk. 3, indførtes allerede

4 med den oprindelige lov, LOV nr 309 af 19/04/2006) 56. LBKG nr Stormfaldsloven (Hjemlen i 18, stk. 1, indsattes ved LOV nr 349 af 17/05/2000) 57. LBKG nr Krigsmaterielloven (Hjemlen i 12, stk. 1, indførtes med den oprindelige lov, LOV nr 400 af 13/06/1990) 58. LBKG nr Våbenloven (Hjemlen i 3, stk. 3, indsattes ved LOV nr. 400 af 13/06/1990. Hjemlen i 3, stk. 4, indsattes ved LOV nr. 368 af 18/05/1994) 59. LBKG nr. 959 Godkendelse og syn af køretøjer (ændring blev indsat ved L nr. 473) 60. LBKG nr. 636 Fremme af energibesparelser i bygninger (indsat ved L Lov fremsat af daværende klima- energi- og bygningsministeren. 95 stemte for. 13 stemte imod (DF)) 61. LBKG nr. 424 Energiaftaleloven (indsat ved L nr 1107 ændringslov) 62. LBKG nr. 115 Konsumisafgiftsloven (indsat ved , nr. 380) 63. LBKG nr Varmeforsyningsloven (indsat ved L nr. 451 Ændring af lov om varmeforsyning) 64. LBKG nr. 960 Undergrundsloven (indsat ved L nr. 442 Tvangsindgrebsloven 12) 65. LBKG nr. 877 Lov om autorisation af sundhedspersoner (indsat ved L nr. 451 Autorisation af sundhedspersoner, lov) 66. LBKG nr. 417 Jordforbedringsloven (indsat ved L nr. 318 Jordforbedringsloven historisk 11) 67. LBKG nr. 416 Økologiloven (indsat ved L nr. 463 Økologilov (HISTORISK) LBKG nr 365 Betalingstjenester og elektroniske penge (indsat ved Lov nr Lovforslag fremsat af Lene Espersen (KF). Vedtaget enstemmig med 114 stemmer. 69. LBKG nr. 321 Kuldioxidafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr. 380, men bemærk tvivl før) 70. LBKG nr. 313 Mineralolieafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr. 380, men bemærk tvivl før) 71. LBKG nr. 312 Gasafgiftsloven (hjemmel indsat ved L , nr LBKG nr. 311 Affald- og råstofafgiftsloven (Hjemmel indsat ved L , nr LBKG nr. 310 Elafgiftsloven (hjemmel blev indsat ved L nr LBKG nr Erhvervsfremmeloven (Begge hjemler indsat ved LL Erhvervsfremmeloven) 75. LBKG nr 1403 Kildskatteloven (hjemmel indsat i ændrings LOV nr /06/ Bestemmelsen står i 86). Den anden hjemmel blev indsat ved ændringslov L nr LBKG nr Kulafgiftsloven (Begge hjemler indsat ved L nr. 380 Ændring af ) 77. LBKG nr Jernbaneloven: Hjemmel indsat ved Lov nr. 477 om ændring af lov om jernbane 78. LBKG nr Byggeloven. 3 hjemler: L nr. 323 Byggelov b indsat ved Lov nr. 484 af 09/07/ b - L nr. 514 Ændring af byggeloven. 79. LBKG nr Ecodesignloven: L nr. 308 Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (HISTORISK) LBKG nr Arbejdsmiljøloven: Indsat ved L nr 380 Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø ny hjemmel Indsat ved indføjet ved L LBKG nr. 913 Sundhedsloven ( 215 B og 220 vedrører privat ejendom. 220 er indsat ved L , nr B Indsat ved L 2013, nr L 94 Fremsat af Astrid Krag (SF)). Vedtaget enstemmigt 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF). 82. LBKG nr. 879 Miljøbeskyttelsesloven. Samtlige hjemler indgik fra LBKG , nr Den oprindelig hjemmel blev indsat ved L nr LBKG nr. 869 Miljø- og genteknologiloven. Hjemmel indsat ved L LBKG nr. 616 Landbrugsloven. Hjemmel indsat ved L , nr. 435 Landbrusloven. 85. LBKG nr. 227 Vagtvirksomhedsloven. Hjemmel indsat ved L , nr. 266

5 86. LBKG nr. 135 Restaurationsloven. Indsat ved L , nr LBKG nr Visse landsdistriktsrelaterede tilskudsordninger. Indsat ved L nr LBKG nr Husdyrbrugloven. Hjemmel indsat ved L nr LBKG nr Jordforureningsloven. Hjemmel er indsat ved L nr LBKG nr. 942 ATP-loven. Indgik i LBKG Men bemærk L , hvor der blev indsat ny hjemmel. ( 11, nr. 5 i ændringslov.) L 120 fremsat af Lene Espersen (KF). Vedtaget ensstemmigt 91. LBKG nr. 934 Okkerloven. Indsat ved L , nr LBKG nr. 932 Miljømålsloven. Hjemmelse indsat ved L , nr LBKG nr. 660 Beredskabsloven 054 (samtlige hjemler indsat ved L , nr. 94. LBKG nr. 198 Planteskadegørerloven. Hjemmel indsat ved L , nr, LBKG nr. 197 Biavlsloven. Hjemmel indsat ved lov , nr LBKG nr. 195 Frøloven.Indsat ved L , nr LBKG nr. 193 Dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder. Hjemler til fast ejendom uden retskendelse, der fremgår af LBKG, i perioden oktober oktober 2014 Ca. 7 under S Ca. 8 under VK Love 1. L nr. 713 Center for Cybersikkerhed (Forslag af forsvarsministeren (Nicolai Wammen (S)), Afstemning: Vedtaget; 93 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF), 13 stemmer imod forslaget (EL, LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Lovf som fremsat 2/5 14) (godkendt) 2. L nr Lov om Vandplanlægning (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)), Lovf som fremsat 14/ Afstemning: Vedtaget 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget). (GODKENDT) 3. L nr. 607 Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Forslag af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()). Lovf som fremsat 3/ nr. 599 Finansielle rådgivere) (Godkendt) 4. L nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 5. LOV nr. 602 af 12/06/2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste og (109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)0 stemmer imod forslaget0 stemmer hverken for eller imod forslaget 6. PET-loven (samme stemme antal) 7. LOV nr 599 af 12/06/2013 om finansielle rådgivere Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). 8. L nr. 598 Forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (Forslag af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)). Lovf som fremsat 1/3 13. Afstemning: Vedtaget; 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (GODKENDT) 9. L nr. 155 Indretning m.v. af visse produkter (Forslag af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)). Afstemning: Vedtaget; 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), 6 stemmer imod forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (Godkendt) 10. L nr Udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)). Afstemning: Vedtaget; 112 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV,

6 SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (GODKENDT) 11. L nr Afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Forslag af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)). Afstemning: Vedtaget; 59 stemmer for (S, RV, SF og EL), 51 stemmer imod (V, DF, LA og KF), 0 stemmer hverken for eller imod) (GODKENDT) 12. L nr Administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt træ (Forslag af miljøministeren (Ida Auken (SF)). Afstemning: Vedtaget; 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 13. L nr Reklameafgiftsloven (Forslag af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)). Afstemning: Vedtaget; 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL), 49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 14. L nr. 551 Skadesforsikringsafgiftsloven (Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen )). Afstemning: Vedtaget; 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL), 51 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 15. L nr. 151 Kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation (Forslag af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)). Afstemning: Vedtaget; 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), 0 stemmer imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget) (godkendt) 16. L nr. 595 Næringsloven (Forslag af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Vedtaget; 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF), 2 stemmer imod forslaget (EL), 49 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV)). (godkendt) 17. L nr. 593 Videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)). Afstemning: Vedtaget 92 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV) 3 stemmer imod forslaget (EL, LA)15 stemmer hverken for eller imod forslaget (SF). (godkendt) 18. L nr. 457 Sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs (Forslag til lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs. Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Vedtaget: 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA).0 stemmer imod forslaget. 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (Godkendt) 19. LOV nr. 456 af 18/05/2011 Investerings- og specialforeninger, lov (109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA)2 stemmer imod forslaget (EL)0 stemmer hverken for eller imod forslaget 20. L nr. 455 Energimærkning af energirelaterede produkter (L 140Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter. Af klima- og energiministeren). Afstemning: Vedtaget: 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 21. L nr. 247 Fedtafgiftsloven: Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Vedtaget: 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV).1 stemmer imod forslaget (LA) 3 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL, UFG) (HISTORISK og ophævet) (HISTORISK Lov nr af 23/12/2012) 22. L nr. 223 Lov for Grønland om visse spil: Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Vedtaget 107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, UFG)0 stemmer imod forslaget. 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 23. L nr Postloven (Forslag til postlov. Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)). Vedtaget 94 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV, LA) 17 stemmer imod forslaget (SF, EL, UFG) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. (godkendt) 24. L nr. 848 Spilleloven (Forslag til lov om spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. (godkendt)

7 25. L nr. 698 Afgifter af spil (Forslag til lov om afgifter af spil. Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. (godkendt) 26. L nr. 697 Pantebrevsselskaber (Forslag til lov om pantebrevsselskaber. Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. (godkendt) 27. L nr. 647 Testcenter for store vindmøller ved Østerild (Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Af miljøministeren (Karen Ellemann (V)). Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (V, S, DF, SF og KF) mod 9 (RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)). (ændringslov , nr. 159 Hjemlen til adgang til FE blev FØRST INDSAT I DENNE LOVÆNDRING Godkendt. Ændringsloven bliver ikke talt med) 28. L nr Offentligt hasardspil i turneringsform Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform. Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 100 stemmer. (GODKENDT) 29. L nr Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (Forslag til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF, KF og LA); 46 (S, SF, RV og EL) stemte hverken for eller imod. (godkendt) 30. L nr Produktsikkerhed (L 41 Forslag til lov om produktsikkerhed. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. (godkendt) 31. L nr. 475 Radiofrekvenser (Forslag til lov om radiofrekvenser. Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)). Afstemning: Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.) (godkendt) 32. L nr. 285 Projektering af fast forbindelse over Femern Bælt (Forslag til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Af transportministeren (Lars Barfoed (KF)). Afstemning: Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV) mod 3 (Anne-Marie Meldgaard (S) og EL). (GODKENDT) Hjemler i love indsat i perioden okt okt. 2014: Ca. 15 under S Ca. 15 under VK Bekendtgørelser og anordninger: 1. BKG nr. 973 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. (godkendt) 2. BKG nr. 835 Registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis. (godkendt) 3. BKG nr. 558 Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser (Dobbelthjemmel dvs. bekendtgørelsen hjemler ikke en ny adgang til Fast ejendom, kun at fødevare direktøren kan foretage indgrebet jf. Økologilovens 19) 4. BKG nr. 76 Tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 5. BKG nr Våben og ammunition mv. 6. BKG nr Offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel (godkendt) 7. BKG nr Våben og ammunition mv. (godkendt med 2 ændringer siden bekendtgørelsen: BEK og BEK ) 8. BKG nr Delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen (GODKENDT) 9. BKG nr. 462 Tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer (G)

8 10. BKG nr. 460 Omsynsvirksomheder (godkendt) 11. BKG nr. 698 Brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe (G) 12. BKG nr Landbaserede kasinoer (g) 13. BKG nr Aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder (G) 14. BKG nr Aftale om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (G) 15. BKG nr. 724 Virksomheder, der foretager syn af køretøjer. 16. BKG nr 727 om post befordring 17. BKG nr. 452 Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder (G) 18. BKG nr. 13 Sikkerhedskrav til legetøjsprodukter (G, men ændringer i 2013) 19. BKG nr anvendelse af økologikontrolmærket (G) 20. BKG nr. 176 af 22/02/2010 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen 21. BKG nr Indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (G, men med senere ændringer) 22. BKG nr Fyrværkeribkg ( G, men med senere ændringer) 23. BKG nr. 906 Anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor (G) 24. BKG nr. 323 Kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v. (G) 25. BKG nr. 148 Gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk (G) 26. BKG nr Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (G) 27. BKG nr Medicinsk udstyr (G) 28. BKG nr. 997 EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer (G) Hjemler i BKG indsat i perioden okt okt. 2014: Ca. 14 under S Ca. 14 under VK

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Boligens krænkelighed Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides forstsat

Boligens krænkelighed Offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides forstsat myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides forstsat 1. Executive summary Grundlovens 72 fastslår, at en række tvangsindgreb, herunder husundersøgelser, kræver forudgående retskendelse,

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 3. maj 2012 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 1 Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 10. møde - Torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10.15 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 36: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Efter at det den 16. september 2011 har behaget Deres Majestæt at modtage den af statsminister Lars Løkke Rasmussen på det samlede ministeriums

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. 12. møde - Torsdag den 17. november 2011 kl. 10.00 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5: Forespørgsel til udenrigsministeren om det arabiske forår. - Af Søren Espersen (DF)m.fl(Anmeldelse 15.11.2011).

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1 90. møde Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om den kommunale

Læs mere

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 32. møde Tirsdag den 15. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

79. møde. Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1. 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark

79. møde. Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1. 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1 79. møde Tirsdag den 12. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 46: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Specialiseret behandling

Læs mere

32. møde. Torsdag den 6. december 2012 (D) 1

32. møde. Torsdag den 6. december 2012 (D) 1 Torsdag den 6. december 2012 (D) 1 32. møde Torsdag den 6. december 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. (Forenkling

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vedtagne love i Folketinget 2009-10

Vedtagne love i Folketinget 2009-10 1 Vedtagne love i Folketinget 2009-10 18. møde Torsdag den 19. november kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba,

Læs mere

Formanden. Vækst med visioner - 16 initiativer, der bidrager til varig vækst. Til Finansminister Bjarne Corydon

Formanden. Vækst med visioner - 16 initiativer, der bidrager til varig vækst. Til Finansminister Bjarne Corydon Finansminister Bjarne Corydon Uddannelsesminister Morten Østergaard Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager rhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Skatteminister Holger K. Nielsen Beskæftigelsesminister

Læs mere

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 103. møde Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011).

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011). Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1 98. møde Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til integrationsministeren og justitsministeren

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1 Fredag den 14. december 2012 (D) 1 36. møde Fredag den 14. december 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse.

Læs mere

94. møde. Fredag den 8. juni 2012 (D) 1

94. møde. Fredag den 8. juni 2012 (D) 1 Fredag den 8. juni 2012 (D) 1 94. møde Fredag den 8. juni 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 32 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om lighed

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

39. møde. Onsdag den 19. december 2012 (D) 1

39. møde. Onsdag den 19. december 2012 (D) 1 Onsdag den 19. december 2012 (D) 1 39. møde Onsdag den 19. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Uffe Elbæk

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 99. møde Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44: Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 30. møde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 350

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

30. møde. Torsdag den 10. december 2009 (D) 1

30. møde. Torsdag den 10. december 2009 (D) 1 Torsdag den 10. december 2009 (D) 1 30. møde Torsdag den 10. december 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 19: Forespørgsel til kulturministeren om kulturpolitik. Af Mogens

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 98. møde Tirsdag den 26. maj 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 87. møde Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 35 [afstemning]: Forespørgsel til fødevareministeren om landbrugets fremtid. Af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g.

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 12 Offentligt Lovafdelingen Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Dato: 27. maj 2010 Kontor: Procesretskontoret

Læs mere

30. møde. Torsdag den 4. december 2014 (D) 1

30. møde. Torsdag den 4. december 2014 (D) 1 Torsdag den 4. december 2014 (D) 1 30. møde Torsdag den 4. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]: Forespørgsel til kulturministeren om DR UnderholdningsOrkestret.

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 60. møde Torsdag den 22. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere