BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden"

Transkript

1 Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Aftaleparterne er enige om, at indsatsen mod grænsehindringer skal prioriteres. Det sker for, at Danmark kan indtage en drivende rolle for at udvikle det nordiske samarbejde, der sikrer fri bevægelighed og vækst og beskæftigelse i Norden. Aftaleparterne er enige om, at man indenfor de eksisterende økonomiske rammer i videst muligt omfang skal reducere antallet af eksisterende grænsehindringer, styrke den forebyggende indsats og aktivt informere borgerne og virksomhederne om de eksisterende grænsehindringer. Aftalen gennemføres inden for rammerne af gældende EU-ret. Regeringen fremsender årligt en skriftlig status over arbejdet med fjernelse af prioriterede grænsehindringer og over, hvilke konkrete tiltag regeringen har iværksat for at forhindre at nye grænsehindringer opstår. Der vil løbende være en dialog mellem regeringen og Folketingets delegation til Nordisk Råd om udviklingen inden for konkrete sager vedrørende grænsehindringer. På denne baggrund vurderes, hvornår det er hensigtsmæssigt at genforhandle aftalen. Genforhandling skal dog finde sted senest inden udgangen af Fjernelsen af eksisterende grænsehindringer Der vil i bl.a. blive fokuseret på grænsehindringerne på arbejdsmarkeds- og socialområdet, der udgør en barriere for den enkelte borger og som bremser den økonomiske vækst indenfor Norden. Regeringen forpligter sig særskilt til løbende at arbejde for fjernelsen af grænsehindringer for Bornholms vedkommende. Regeringen vil i første omgang tage følgende konkrete initiativer: 1

2 Flytning af plejekrævende Personer på eksempelvis plejehjem med behov for at vende hjem til et tidligere bopælsland kan have vanskeligt ved dette grundet uklare regler om refusion og kompetencefordeling mellem de nordiske lande. Social- og integrationsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse tager initiativ til, at der på nordisk plan kan lægges op til klarere vejledning til relevante myndigheder (herunder kommunerne) om myndighedernes samarbejde i forbindelse med anmodning fra plejekrævende borgere om flytning til et andet nordisk land efter den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester. Regeringen, herunder bl.a. social- og integrationsministeren, forhandler med de øvrige nordiske lande om en mulig ændring af bestemmelsen i artikel 9 i den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, således at refusionsreglerne vedrørende flytninger klarlægges. Studerendes sociale sikring under et ophold i et andet nordisk land Mange sociale tjenester i de nordiske lande afhænger af bopælslandet, og der kan i nogle situationer opstå vanskeligheder for studerende, der bevæger sig mellem de nordiske lande, med at få fastslået, hvilke sociale ydelser de har krav på. Endvidere har de nordiske lande ikke ens nationale regler for social sikring for studerende. Social- og integrationsministeren tager initiativ til, at den nordiske socialforsikringsgruppe behandler spørgsmålet om studerendes sociale sikring. Formålet er, at der udarbejdes en nordisk vejledning på området, hvori der med respekt for EU-retten fastsættes klare kriterier for hvilket lands lovgivning den studerende er omfattet af ved flytning mellem de nordiske lande. 2

3 Foreløbige udbetalinger af ydelser ved tvivl om, hvilket land der er udbetalingsansvarlig Der er eksempler på, at der kan være forskellige opfattelser i de nordiske lande om udbetaling af sociale ydelser til borgere, der bevæger sig mellem landene. EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger åbner mulighed for, at landene kan træffe afgørelse om, hvilket lands lovgivning om social sikring der gælder for personer, der arbejder i et eller flere medlemslande. Endvidere er der lagt op til, at myndighederne kan udbetale ydelser provisorisk for et kortere tidsrum, indtil det bliver endeligt afklaret, hvilket lands lovgivning om social sikring der finder anvendelse i den enkelte situation. Social- og integrationsministeren sætter spørgsmålet om foreløbige udbetalinger på dagsordenen i den nordiske socialforsikringsgruppe med henblik på, at der udarbejdes en nordisk forståelse på området, der fastsætter klare kriterier for, hvilket land der udbetaler. Da dette er et område, der er reguleret i EU-forordning 987/2009, skal der tages hensyn til, at en nordisk fortolkning er i overensstemmelse med EU-retten. Virksomhedspraktik for ledige Det har vist sig vanskeligt at gennemføre virksomhedspraktik for ledige i et andet nordisk land, fordi den nationale arbejdsmarkedslovgivning i vid udstrækning er baseret på, at praktik gennemføres i hjemlandet. Der kan således ifølge gældende dansk lovgivning ikke gives tilbud om virksomhedspraktik i udlandet til dagpengemodtagere. For kontanthjælpsmodtagere kan kommunen alene i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet. Beskæftigelsesministeren vil tage kontakt til de svenske myndigheder med henblik på at revidere bestemmelserne om virksomhedspraktik. I den forbindelse skal praktiske og juridiske problemer i forhold til bl.a. forsikring og lønmodtagerbeskyttelse adresseres. 3

4 Erhvervsmæssig rehabilitering For sygedagpengemodtagere kan en beskæftigelsesrettet indsats i form af virksomhedspraktik (erhvervsmæssig rehabilitering) i arbejdslandet være forbundet med besvær for borgere, der bevæger sig mellem flere nordiske lande. For de sygedagpengemodtagere, der er i et ansættelsesforhold, er udgangspunktet, at en beskæftigelsesmæssig indsats i form af virksomhedspraktik er knyttet til den virksomhed, hvor personen er ansat. Det er for sygedagpengemodtagere, der modtager tilbud om virksomhedspraktik, altid en forudsætning, at forløbet og indsatsen er i overensstemmelse med personens helbredssituation. Et virksomhedspraktikforløb må således ikke forhale eller forværre personens helbredstilstand og muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage i arbejde. Det har siden 2009 været muligt for kommunerne at iværksætte tilbud om virksomhedspraktik i udlandet for grænsegængere, der modtager danske sygedagpengemodtagere. Det er kommunen, der ud fra en konkret vurdering iværksætter indsatsen. Bestemmelsen findes i 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det fremgår af den (reviderede) nordiske konvention om social sikring, der blev underskrevet i juni 2012, at landene skal komme overens om administrative rutiner for en beskæftigelsesrettet indsats. Danmark deltager allerede i en nordisk rehabiliteringsarbejdsgruppe, som arbejder med udformningen af disse rutiner. Beskæftigelsesministeren vil arbejde for at arbejdet hermed færdiggøres snarest muligt. 4

5 Lærlinges mulighed for at søge praktikplads i Sverige Elever på danske erhvervsuddannelser kan ikke søge praktik i Sverige. Dette begrundes i Sverige med, at de to landes erhvervsskoler har forskelligt fokus, hvor den svenske erhvervsskole er mere teoretisk funderet end den tilsvarende danske. Denne forskel betyder, at relativt mange svenskere søger ind på de danske erhvervsskoler. Elever på svenske erhvervsskoler kan i dag søge en praktikplads både i Danmark og i Sverige. Det er en uheldig situation, da der dels er mangel på praktikpladser i Danmark, dels er efterspørgsel i Sverige efter netop de praktiske kompetencer, som elever på de danske erhvervsskoler har. Børne- og undervisningsministeren vil rette henvendelse til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvor bl.a. andre repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og skolerne har sæde, med henblik på, at rådet sætter spørgsmålet på dagsordenen og eventuelt indleder et samarbejde med organisationer og skoler i Sverige om en nærmere afdækning af og løsning på de rejste problemstillinger. Ministeren vil om nødvendigt tage kontakt til sin svenske kollega. Sundhedspersoners mulighed for at søge praktik i de øvrige nordiske lande I regi af Nordisk Ministerråd vil der i 2013 blive lavet en undersøgelse af velfærdsuddannelserne i de nordiske lande, der bl.a. skal se på øgede muligheder for samarbejde inden for både sundhedsuddannelserne og velfærdsuddannelserne. Der vil således blive iværksat initiativer, som løbende kan fremme mulighederne for uddannelsespraktik i et andet nordisk land. Dette samarbejde vil også betyde, at der på nordisk plan kan ske en bedre udnyttelse af en veluddannet arbejdskraft, som uden vanskeligheder kan arbejde i de andre nordiske lande. Ret til fravær fra arbejde ved møder i visse udvalgte forsamlinger Grænsependlere har i dag ikke ret til fravær fra arbejde ved varetagelse af politiske hverv i kommune og region. Det kan medføre, at grænsependlere på forhånd afstår fra at påtage sig politiske hverv. Regeringen arbejder for en løsning med Sverige i sagen med henblik på gensidighed i retten til fravær fra arbejde ved varetagelse af politiske hverv. 5

6 Såfremt der kan indgås aftale med den svenske regering om en fælles lovgivningsmæssig løsning, fremsætter regeringen forslag om ændring af den kommunale styrelseslov med henblik på at give personer med politiske hverv i nabolande ret til fravær fra arbejde, i det omfang det er nødvendigt for at deltage i relevante politiske møder. Ændringen skal gælde generelt med forbehold for den fornødne gensidighed i det pågældende land. Herved løses problemet for svenskere, der arbejder i Danmark og er valgt til et politisk hverv i Sverige. Standarder på byggeområdet Forskellige normer og standarder i byggesektoren i de nordiske lande kan medføre øgede omkostninger for virksomhederne i byggebranchen og nedsat mobilitet inden for den nordiske byggesektor. Under hensyntagen til den europæiske harmoniseringsproces pågår der på nordisk niveau to overordnede projekter. Det ene sigter på at få beskrevet og løst en række helt konkrete problemer og foregår i det svenske Socialdepartements regi. Klima-, energi- og bygningsministeren bidrager til dette projekt med en undersøgelse af, om det er muligt at justere krav til trækonstruktioner og brandprøvningsmetoder med henblik på at fjerne eventuelle hindringer for at benytte materialer fra andre nordiske lande i Danmark. På direkte opdrag fra de nordiske statsministre i forbindelse med Nordisk Globaliseringsforum 2011 vil erhvervs- og vækstministeren i samarbejde med klima-, energi- og bygningsministeren også bidrage til arbejdet i det andet nordiske projekt, der skal undersøge mulighederne for at fjerne grænsehindringer gennem udarbejdelse af ensartede grønne, nordiske normer og standarder. Konkret søges fire til fem områder, der er egnet til harmonisering af standarder identificeret. Klima-, energi- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren vil tage initiativ til, at der sker en opfølgning på resultaterne af dette og de allerede igangsatte projekter, når disse foreligger. 6

7 Regeringen vil arbejde for øget nordisk koordination i forbindelse med den nationale implementering af de europæiske krav på byggeområdet, og for at indsatsen i forlængelse af de allerede igangsatte projekter skal fokusere på at styrke både den grønne indsats og det generelle standardiseringsarbejde. Regeringen vil orientere delegationen for Nordisk Råd om resultaterne af Klima- Energi- og Bygningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriets fælles analyse af konkurrencen i dansk byggeri, herunder særlig, om de forhold, der kan hindre brugen af udenlandske byggematerialer, og om eventuelle forslag der skal øge konkurrencen i byggeriet, herunder fjerne eventuelle barrierer for at benytte byggematerialer fra både de nordiske og de øvrige europæiske lande. Om nødvendigt vil ministeren og Folketinget tage spørgsmålet op i relevante fora. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (autorisation) Forskellige krav til autorisation kan betyde, at autoriserede håndværkere i mange tilfælde ikke kan bruge deres autorisation i de andre nordiske lande. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil i Nordisk Ministerråd følge op på det danske forslag fra efteråret 2012 om et nordisk projekt, der skal sikre og styrke arbejdskraftens frie bevægelighed og vækst og beskæftigelse i Norden ved - at der samtænkes nordiske initiativer med de fælleseuropæiske initiativer til modernisering af EU-direktiv 2005/36/EF (anerkendelsesdirektivet). Dette bl.a. fordi anerkendelsesdirektivet allerede i dag sikrer automatisk anerkendelse af kvalifikationer på håndværksområdet med henblik på autorisation og sikrer retten til fri levering af midlertidige tjenesteydelser. Derudover indeholder direktivforslaget en række horisontale forslag, der skal skabe vækst og jobs i EU ved at gøre det mindre byrdefuldt for fuldt kvalificerede EU-borgere at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller lønmodtager i en anden medlemsstat og skal styrke det indre marked og arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, - at det som led i det europæiske transparensinitiativ undersøges og kortlægges hvilke erhverv der i Norden er lovregulerede, og hvilke krav der begrænser adgangen til de erhverv (autorisationskrav, anvendelsen af faglige titler, brancheaftaler, certificering i overenskomster 7

8 m.v.), og ikke mindst hvorvidt lovregulering af disse erhverv vil kunne knyttes til nogle objektive kriterier (diskriminationsforbud, offentlig interesse, nødvendighed, proportionalitet m.v.) og at foreslå yderligere initiativer til, at visse erhverv dereguleres eller reguleres smartere (i lighed med de fælleeuropæiske initiativer på området better regulation ). Ovennævnte skal bl.a. sikre større gennemsigtighed og berettigelse for reguleringen, - at sikre ressourcer til at styrke samarbejde og videndeling mellem nationale koordinatorer og kontaktpunkter for anerkendelsesdirektivet i Norden med henblik på at styrke borgernes, virksomhedernes og faglige organisationers adgang til information og viden om erhvervsmæssig anerkendelse på tværs af grænserne i de nordiske lande, - at styrke samarbejde og videndeling mellem kompetente myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af autorisationer i (bl.a. gennem konsekvent anvendelse af informationssystemet for det indre marked (IMI)) i Norden, - at de embedsmænd, der arbejder med revision af anerkendelsesdirektivet i Norden får et klart politisk mandat til at arbejde med en ensartet nordisk gennemførelse af direktivet, da dette principielt kan bidrage til en styrkelse af nordiske landes position under forhandlinger af visse dele af direktivforslaget i EU og til en ensartet og korrekt gennemførelse af det reviderede direktiv i nordiske lande. Herudover redegør samtlige danske kompetente myndigheder hvert år til Folketinget og til EU- Kommissionen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer: "Beretninger og statistik om vurdering og anerkendelse af..." : Beskatning af uddannelsesstøtte Hvis en studerende ved en dansk uddannelsesinstitution bosætter sig i Sverige, beskattes skattepligtig dansk uddannelsesstøtte hverken i Danmark eller i Sverige. Regeringen vil arbejde for at finde en løsning på spørgsmålet i forbindelse med en kommende ændring af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. 8

9 Beskatning af kapitalpension Danske kapitalpensioner pålægges en afgift ved udbetalingen. Denne afgift er ikke omfattet af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der er hermed risiko for, at en udbetaling beskattes i et andet nordisk land, uden at der tages hensyn til den afgift, der er betalt i Danmark. Regeringen vil arbejde for at finde en løsning på spørgsmålet i forbindelse med en kommende ændring af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Klagemulighed vedrørende grænsehindringer Regeringen vil drøfte med de andre nordiske lande, om der kan skabes muligheder for at borgerne kan henvende sig/klage vedrørende situationer, hvor den frie bevægelighed mellem de nordiske lande forhindres. Forebyggelsen af grænsehindringer Det er vigtigt, at ny lovgivning ikke skaber unødige grænsehindringer for de nordiske landes borgere og virksomheder. Det er derfor vigtigt, at der fastlægges klare procedurer, der sikrer, at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer vurderes i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse i Folketinget for at undgå, at der utilsigtet indføres nye grænsehindringer mellem de nordiske lande, jf. Folketingets vedtagelse nr. V 57 af 24. april 2012 om grænsehindringer i Norden. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, at hvis et lovforslag har betydning for det nordiske samarbejde, bør der i lovforslagets bemærkninger i relevant omfang henvises til de øvrige nordiske landes lovgivning mv. på området. Endvidere vil det også fremover fremgå, at hvis et lovforslag har særlige konsekvenser i forhold til de øvrige nordiske lande, herunder i forhold til den fri bevægelighed mellem de nordiske lande, skal der redegøres nærmere herfor i bemærkningerne. 9

10 Også i forbindelse med implementering af EU-direktiver må det relevante fagministerium sikre, at lovgivningen lever op til lovkvalitetsvejledningen, herunder at der i bemærkningerne til et lovforslag indgår en beskrivelse af lovgivningen i de øvrige nordiske lande i de tilfælde, hvor det er relevant. Der kan desuden opstå særlige grænsehindringer i forholdet mellem Færøerne/Grønland og de øvrige nordiske lande som følge af EU-lovgivningen. Det er således vigtigt i forbindelse med forberedelse og implementering af EU-lovgivningen også at være opmærksom på i forhold til Færøerne og Grønland at modvirke nordiske grænsehindringer. Justitsministeriet vil i forbindelse med førstkommende udgave af det årlige orienteringsbrev til samtlige ministre om udvalgte problemstillinger og andre aktuelle emner af betydning for udarbejdelsen af lovforslag understrege vigtigheden af, at bemærkningerne til et lovforslag i overensstemmelse med angivelserne i lovkvalitetsvejledningen indeholder en beskrivelse af lovgivningen i de øvrige nordiske lande, hvor det er relevant. Justitsministeriet vil i den forbindelse ligeledes opfordre de enkelte ministerier til at fastlægge klare procedurer, der sikrer, at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer vurderes i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse i Folketinget med henblik på at undgå, at der utilsigtet indføres nye grænsehindringer mellem de nordiske lande Dette vil ske under henvisning til Folketingets vedtagelse nr. V 57 af 24. april 2012 om grænsehindringer i Norden. Som led heri vil de nordiske lande i relevant omfang kunne samarbejde og hente inspiration fra hinanden, hvis implementeringsprocessen giver anledning til tvivlsspørgsmål, som skal afklares. For så vidt angår spørgsmålet om samarbejdet mellem de nordisk lande under det forberedende arbejde i EU, vil regeringen arbejde for at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande med henblik på at sikre det tættest mulige samarbejde på dette område, jf. folketingsvedtagelsen af 24. april Information om grænsehindringer Der er løbende blevet arbejdet på at nedbringe antallet af grænsehindringer. Men det må også erkendes, at de nordiske lande på nogle områder har forskellige regler og traditioner, som det kan være svært at harmonisere. Derfor er det vigtigt, at man i de nordiske lande fortsætter med at informere hinanden om reglerne på relevante områder. 10

11 Ministeren for nordisk samarbejde nedsætter en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at forstærke informationsindsatsen over for såvel borgere som små og mellemstore virksomheder gennem nationale, bilaterale og fællesnordiske informationstjenester. Arbejdsgruppen skal inddrage de eksisterende informationstjenester Hallo Norden og Øresunddirekt i sit arbejde. 11

Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden.

Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Bilag til redegørelsen om det nordiske samarbejde 2013-2014. Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Aftaletekst: Regeringen fremsender årligt en

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

BILAG 1. Statusnotat om opfølgning på aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Fjernelsen af eksisterende grænsehindringer

BILAG 1. Statusnotat om opfølgning på aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Fjernelsen af eksisterende grænsehindringer Nordisk Råd 2013-14 NOR Alm.del Bilag 1 Offentligt BILAG 1 Statusnotat om opfølgning på aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftaletekst: Regeringen fremsender årligt en skriftlig status på

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO har modtaget forslaget til moderniseringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Direktiv

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Folketinget 2011-12 R 10 Offentligt

Folketinget 2011-12 R 10 Offentligt Folketinget 2011-12 R 10 Offentligt Redegørelse nr. R 10 (11/4 2012) Folketinget 2011-12 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 11/4 12 om fjernelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Folkpensionsanstalten/ Pensionsskyddscentralen i Finland om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande

Redegørelse til Folketinget om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande J. nr. 39.Q.3.j. Redegørelse til Folketinget om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande Indhold Resumé... 2 Fri bevægelighed i Norden en prioritet for regeringen... 3 Nordiske tiltag...

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4 Den 20.september 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) I foråret

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere