LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 002.239"

Transkript

1 LOKALPLAN NR For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991

2 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse samt merialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer fællesanlæg Ifølge kommuneplanloven skal der udarbejdes en lokalpian, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser foret område i en lokalpian. Alle har mulighed for fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalpianforslaget, og byrådet skal derefter tage stilling hertil, inden lokalpianen kan vedtages endeligt. Efterbyrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for pianens område. Svendborg kommune, teknisk forvaltning, Gåsestræde 14 B, 5700 Svendborg Tlf Gennemvalg Telefax

3 Ind hoidstortegnelse Lokaiplanens baggrund 2 Lokalpianens indhold 2 Lokaiplanens retsvirkninger 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens bestemmelser 5

4 Lokalplanens baggrund Svendborg kommune har modtaget et forslag til udbygning af Sygekassens Hjem. Sygekassens Hjem, der er en selvejende institution, har fra Heisefonden fået tilsagn om et beløb til renovenng samt til opførelse af et center. Lokaiplanen er udarbejdet således der åbnes mulighed for udbygning til ældrecenter. Lokalpianens indhold Lokaiplanen omhandler arealerne omkring sygekassens Hjem og Sct. Jørgens Alderdomshjem. Lokalpianen muliggør en ny bebyggelse med ældreboliger samt indretning af ældreboliger i Sct. Jørgens Alderdomshjem. Der opføres et center i tilknytning til boligerne og institutionen. Vejadgangen til området sker fra Chnstinedalsvej. Lokalplanens retsvirkninger Efter offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalpian må ejendomme, der er omftet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispension til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse al en ny lokaiplan. Områdets nye bebyggelse skal opføres indenfor nærmere angivne byggefelter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. I området udlægges fælles opholdsarealer. De bevaringsværdige træer i området søges bevaret. Idéskitse rilfremtidig bebyggelse ved Sygekassens Hjem. 2

5 Lokalplanens forhold til anden planlægning Udsnit af kommunens ram,nekorj Kommuneplanen Lokalpianen er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde nr. 002.B19, hvori en lokalplan, der træffer bestemmelser forområdet, skal sikre: der udlægges 2 p-pladser pr. bolig ved fritliggende parcelhuse og ved øvrig boligbebyggelse i p-plads pr. bolig samt i p- plads pr m2 erhvervsetageareal afhængig al erhvervstype, der udlægges opholdsarealer svarende til 10-40% al etagearealet ved boligbebyggelse, og 10-25% ved erhvervsbebyggelse, enkeltområdets anvendelse fastlægges til boligformål parcelhuse, men der samtidig gives mulighed for etablering al institutioner, butikker og kollektive anlæg til brug for området samt nærmere angivne erhvervstyper, bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom til parcelhuse eller for større samlede bebyggelsesplaner ikke overstiger 25,og etageantallet ikke overstiger i 1/2 etage, og bygningshøjden fastsættes til maks. 8,5 m i overensstemmelse med bygningsreglementet. Sammen med lokalplanforslaget offentliggøres tillæg nr. 44 til kommuneplanens rammer for lokaiplanlægning. Tillægget skal sikre, bebyggelsen kan opføres i indtil 2 etager med en maks. bygningshøjde på 9 m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maks. 40. Vejforhold Vejadgangen til området skal ske fra Christinedalsvej. Teknisk forsyning Vandforsyningen varetages af Svendborg Vandforsyning. Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning. Varmeforsyningen varetages af Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A. 3

6 Kollektiv trafik Området betjenes al Svendborg Bytrafik, linie 206 og 208, der kører af Niels Hansens Vej og Christinedalsvej. Spildevandsforhold Lokalplanområdet er beliggende inden for område nr. A 6.3 i spildevandspianen. Området er fælleskloakeret. Spildevandet ledes via offentlige ledninger til det centrale rensningsanlæg ved Egsmade, hvor spildevandet renses biologisk og kemisk. Tidsfolgeplan Lokaiplanen er i overensstemmelse med Svendborg kommunes tidsfølgeplan for udbygning al byområder. Fredningsforhold Lokalplanområdet er omftet al skovbyggelinie. Fredningsnævnet skal søges m.h.t. byggeri inden for skovbyggelinien. Sygekassens Hjem og Sct. JørgensAlderdoms hjem, Christinedalsvej 4

7 MATR. NR. 5-z m.fl. Sankt Jørgens Stempelfn i h.t. 83 i lov om stempelafgift ANMELDER: Svendborg kommune Teknisk forvaltning Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg Lokalplanens bestemmelser 1. Lokaiplanens formål 2. Lokalpianens område 3. Områdets anvendelse 4. Vej- og stiforhold 5. Lednings- og antenneanlæg 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Ubebyggede arealer 9. Forudsætning foribrugtagen Lokalplan nr foret område ved Christinedaisvej og Niels Hansens Vej. I henhold til kommuneplanloven (lovbestemmelse nr. 391 al 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser fordet i 2 nævnte område. i Lokaiplanens formål. Formålet med lokalpianen er, fastlægge bestemmelser forområdets anvendelse til offentlige formål/institutioner med tilhørende boliger, 2 Lokaiplanens område. 1. Lokalpianen afgrænses som vist på kortbilaget og omfter følgende mr.nr.: 5-z, 5- ex samt del al 5-cb, Sankt Jørgens, Svendborg jorder, samt alle parceller, der udstykkes fra ovennævnte ejendomme efter den 1. september Områdets anvendelse. i. Området må kun anvendes til offentlige formål, såsom institutions- og klubvirksomhed med tilhørende boliger samt sådanne prive institutioner al almennyttig karakter, som efter byrådets skøn nurligt hører til i området. 4 Vej- og parkeringsforhold 1. Vejadgang til området skal finde sted fra Christinedalsvej. 2. Der skal udlægges areal til parkeringspladser med adgang som vist på kortbilaget. 5 Lednings- og antenneanlæg. 1. Ved ny bebyggelse/ændret anvendelse er det ikke tilladt inden for området etablere udendørs antenne, heller ikke antenner med andet formål end modtagelse al ty og radio, f.eks. radiotelefon. 2. Tilslutning skal ske til eksisterende fællesantenneanlæg. 6 Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Her ud over kan dog tillades opførelse af mindre bygninger til fælles brug. fastlægge rammer for ny bebyggelses placering, omfang og udformning. Skitse affællesbygning ved Sygekassens Hjem 5

8 2. Nybyggeri må ikke opføres med mere end 2 etager, med en maks. bygningshøjde på 9m. 3. Nybyggeriet skal opføres inden fordet på kortbilaget viste retningsgivende byggefelt og yderligere bebyggelse vil ikke kunne finde sted. Dog kan mindre bygninger til fælles brug opføres undenfor de viste byggefelter. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden. 1. Den overvejende del al bygningens ydervægge skal være opført af tegl, som enten kan stå blank eller vandskuret. 3. Tagmerialet skal være tegl. Taghældninger skal være mellem ~ 8 Ubebyggede arealer. 1. Der skal udlægges fælles opholdsarealer for lokalpianområdet svarende mindst til 40% al bruttoetagearealet. 2. Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 3. De på kortbilaget viste bevaringsværdige træer må ikke fældes uden byrådets særlige tilladelse. 4. Beplantningspianen for området skal i hvert enkelt tilfælde forud godkendes ~ifbyrådet. 9 Forudsætning for ibrugtagen af fly bebyggelse. 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret de i 4 nævnte parkeringspladserog de i 8 nævnte opholdsarealer. 2. Ejendommene inden for området sammenlægges til een ejendom. io Ophævelse servitutter. 1. Følgende servituuer ophæves i medfør al lov om kommuneplanlægning 18 stk. 1, nr. 16. Den under 17. maj 1950 tinglyste servitut punkt A og B vedrørende benyttelse og bebyggelse på mr. nr. 5-cb Sct. Jørgens. ii Eventuelle tilladelser eller dispensioner fra andre myndigheder. 1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer al eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse / dispension fra: Fredningsnævnet om placering af bygninger m.v. inden for de i nurfredningslovens 47 omhandlende byggelinier omkring skove. 1=;,..;. ~ ~-4. ~ ~ ~. 11!.i U1~~I ~ Facadeskitse, Sct. Jørgens Alderdomshjem 6

9 Således vedtaget af Svendborg byråd den 12. august 1991 P.b.v. E.b. Jørgen Wrisberg sektionsleder I medfør af kommuneplanlovens 30, stk. 3, begæres lokaiplanen tinglyst på de ejendomme, der er omftet af planen. Den i 10 nævnte servitut begæres aflyst i medfør af kommuneplanlovens 18 stk. i, nr. 16, for de pågældende ejendomme. Svendborg byråd, den 7. september 1991 P.b.v. E.b. 7

10

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08. Centervænget i Vipperød. Et område til nye boliger \ /

HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08. Centervænget i Vipperød. Et område til nye boliger \ / HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.08 Centervænget i Vipperød Et område til nye boliger \ / UdviklingsEnheden Oktober 1997 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv LOKALPLAN NR. 2.55 Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

Læs mere