Udstationering kpmg.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstationering kpmg.dk"

Transkript

1 Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk

2

3 Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk

4

5 Indhold Forord... 5 Skattemæssige forhold... 6 Fuld skattepligt... 6 Begrænset skattepligt Dobbeltbeskatningsoverenskomst... 8 Skattemæssigt hjemsted Dobbeltbeskatningsoverenskomstens regler for fordeling af beskatningsret til forskellige indkomster Lempelsesmetoder Dansk intern ret Begrænset skattepligt til Danmark/skattemæssigt hjemmehørende i udlandet Fradragsret Arbejdsgivers forpligtelser Indeholdelsespligt Skattetrækfritagelse Indberetningspligt Sociale arbejdsgiverbidrag Fraflytningsbeskatning Lokal beskatning i arbejdslandet Beskatning af løn i udlandet Beskatning af personalegoder i udlandet Udstationering 3

6 Pensionsordninger Efterbeskatning af indskud på pensionsordninger Lande der godkender fradrag for indskud på danske pensionsordninger Fradragsberettigede ordninger i udlandet Dokumentationskrav ikke-skattebegunstiget pensionsordning: 53 A-ordning Udligningsskat på store pensionsudbetalinger Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Arv og gave Dødsfald Gaver Arbejds- og opholdstilladelse Folkeregistrering Social sikring Forsikring Ansættelsesretligt lovvalg ved udstationering Generelt omkring lovvalg Udstationeringsdirektivet minimumsregler om løn, ferie og arbejdstid m.v. ved udstationering inden for EU-landene Ansættelsesbevis Særligt om ferie Beskatning af feriepenge Særligt i forhold til Sverige, herunder i Øresundsregionen Beskatning i arbejdsgiverlandet Sverige ved hjemmearbejde i bopælslandet Danmark Udstationering

7 Forord Når en medarbejder skal ind- eller udstationeres, er der mange forhold, der bør afklares for at sikre, at ind-/udstationeringen bliver tilfredsstillende for alle parter. KPMG har udarbejdet publikationer om indstationering og udstationering, tjeklister til disse publikationer samt et skema over nogle aktuelle skatte- og afgiftssatser. Publikationerne og tjeklisterne kan anvendes som inspiration i ind- og udstationeringssituationer og kan ikke ses som udtømmende vejledninger. København, januar 2011 Udstationering 5

8 Skattemæssige forhold Medarbejderens skattemæssige situation i Danmark under et udlandsophold er afhængig af flere faktorer, bl.a. af udstationeringens varighed, om familien følger med, boligsituation i Danmark og om medarbejderen arbejder for en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver. Hvis medarbejderen bliver skattepligtig i arbejdsstaten, kan løn og andre indkomster være skattepligtige i både Danmark og arbejdsstaten. Dobbeltbeskatning undgås dog enten efter dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og arbejdsstaten eller efter intern dansk ret. Fuld skattepligt En person med bopæl i Danmark er fuldt skattepligtig til Danmark. Det vil sige, at den pågældende som udgangspunkt er skattepligtig til Danmark af alle sine indtægter, uanset hvorfra de kommer. Et sommerhus anses som udgangspunkt ikke for bopæl, medmindre det har fungeret eller fungerer som helårsbolig for ejeren. Man kan derfor som udgangspunkt beholde sit sommerhus under en udstationering, uden at skattepligten af den grund opretholdes. Medarbejderen har rådighed over en helårsbolig i Danmark Medarbejderen har udlejet sin helårsbolig i Danmark uopsigelig for udlejer i mindst tre år Medarbejderen har ikke nogen helårsbolig i Danmark Fuldt skattepligtig til Danmark X Ikke-fuldt skattepligtig til Danmark X X 6 Udstationering

9 Begrænset skattepligt Er medarbejderen ikke fuldt skattepligtig til Danmark, er medarbejderen kun skattepligtig til Danmark af visse indkomster med kilde i Danmark ( begrænset skattepligt ), og fradragsmulighederne er ofte begrænsede. Udstationering 7

10 Dobbeltbeskatningsoverenskomst Anses medarbejderen for at være fuldt skattepligtig til Danmark, vil medarbejderen efter danske regler være skattepligtig til Danmark af sin indkomst, selv om medarbejderen også i den konkrete situation vil blive skattepligtig i arbejdsstaten. Dette indebærer, at løn og andre indkomster kan være skattepligtige i både Danmark og udlandet. Der kan i disse tilfælde som udgangspunkt blive tale om dobbeltbeskatning. En dobbeltbeskatningsoverenskomst har til formål at undgå international dobbeltbeskatning. Reglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst fordeler medarbejderens indkomster til beskatning i henholdsvis Danmark og arbejdslandet og bestemmer, hvordan der skal lempes for dobbeltbeskatning. Skattemæssigt hjemsted Hvis medarbejderen er fuldt skattepligtig til begge lande (resident) efter begge landes interne regler, skal det afgøres, hvor medarbejderen anses for skattemæssigt hjemmehørende (bopælsland), før fordelingsreglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan anvendes. I de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster anses medarbejderen som udgangspunkt for skattemæssigt hjemmehørende i det land, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. I tilfælde af at medarbejderen har en fast bolig til rådighed i begge lande, anses medarbejderen som udgangspunkt for skattemæssigt hjemmehørende i det land, hvor medarbejderen har de stærkeste personlige og økonomiske tilknytninger (midtpunkt for livsinteresser). De væsentligste momenter i vurderingen er opholdets længde, hvor arbejdet udføres, og om familien er med i udlandet under udstationeringen eller fortsat bor i hjemlandet. Hvis medarbejderen anses for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, kan Danmark som udgangspunkt beskatte medarbejderens globalindkomst, uanset hvor i verden indkomsterne kommer fra. 8 Udstationering

11 Hvis medarbejderen anses for skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, kan Danmark derimod kun beskatte visse indkomster fra kilder i Danmark. Medarbejderens globalindkomst vil i mange tilfælde blive beskattet i udlandet afhængigt af skattelovenen i dette land. Ved den danske indkomstopgørelse kan fradragsmulighederne være begrænsede, når medarbejderen anses for hjemmehørende i udlandet. Dobbeltbeskatningsoverenskomstens regler for fordeling af beskatningsret til forskellige indkomster Dobbeltbeskatningsoverenskomsten indeholder regler for, i hvilket omfang forskellige indkomster kan beskattes i bopælslandet og/eller i kildestaten. Det gælder bl.a. indkomstarter som f.eks. løn, pension, renteindtægter, kapitalgevinst m.v. Som udgangspunkt kan vederlag for personligt arbejde udført i tjenesteforhold kun beskattes i den stat, hvor medarbejderen er hjemmehørende. Hvis medarbejderen bliver hjemmehørende i udlandet, kan Danmark derfor ikke beskatte lønnen for arbejdet optjent i udlandet. Hvis medarbejderen forbliver hjemmehørende i Danmark, kan lønnen hvis arbejdet er udført i udlandet også beskattes i udlandet, hvis bare ét af de nedenstående punkter er opfyldt: Medarbejderen opholder sig i arbejdsstaten i en periode (eller måske flere perioder), der overstiger 183 dage i en 12-månedersperiode (i nogle overenskomster skal de 183 dage ligge inden for et kalenderår eller skatteår), Vederlaget udbetales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i arbejdsstaten, eller Vederlaget belaster eller burde belaste et fast driftssted eller lignende, som arbejdsgiveren har i arbejdsstaten. Ved opgørelsen af opholdsdage i arbejdsstaten medregnes med ganske få særlige undtagelser samtlige opholdsdage (også brudte døgn, feriedage m.v.) i arbejdsstaten. Lempelsesmetoder I de tilfælde, hvor en indkomst i henhold til reglerne i overenskomsten kan beskattes både i Danmark og i kildelandet, ophæves dobbeltbeskatningen ved den såkaldte creditmetode eller den såkaldte exemptionsmetode. Det er Danmark, der lemper beskatningen og nedsætter skatten til fordel for kildelandet, når medarbejderen er hjemmehørende i Danmark. Udstationering 9

12 Creditlempelse Denne metode indebærer, at Danmark giver credit for den udenlandske skat på samme indkomst, dog kun op til et beløb svarende til den danske skat på denne indkomst. Medarbejderen kommer til at betale en samlet indkomstskat, der svarer til skatten i det af landene, der har den højeste beskatningsprocent normalt Danmark. Exemptionslempelse Hvis exemptionslempelse finder anvendelse, skal medarbejderen reelt ikke betale skat i bopælslandet af indkomst optjent i kildelandet. Der er som oftest tale om lempelsesmetoden exemption med progressionsforbehold (ny metode), hvilket betyder, at den udenlandske indkomst skal indgå i indkomstopgørelsen og skatteberegningen i bopælslandet. Skatten nedsættes herefter med den del, der forholdsmæssigt vedrører skatten af den udenlandske indkomst. Den udenlandske indkomst er derved reelt skattefri og indgår kun i beregningen af progressionen af skatten på den øvrige indkomst. Dansk intern ret Foruden de nævnte lempelsesmetoder, som fremgår af de pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomster, findes der også mulighed for at opnå lempelse efter intern dansk ret. Disse regler kan f.eks. være relevante at anvende, hvis der ikke er en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende arbejds-/kildeland, eller hvis det er skattemæssigt mere hensigtsmæssigt at bruge de interne regler i stedet for overenskomstens regler. Ligningslovens 33 A, stk. 1 I henhold til reglerne i ligningslovens 33 A, stk. 1, kan udenlandsk lønindkomst under visse betingelser helt fritages fra dansk skat. Lempelse i henhold til ligningslovens 33 A, stk. 1, svarer til lempelse efter exemptionsmetoden med progression. Betingelserne herfor er, at udlandsopholdet skal strække sig over mindst seks måneder, der kun må afbrydes af nødvendigt arbejde (se nærmere nedenfor) og ferie eller lignende her i riget af en sammenlagt varighed på i alt højst 42 dage i enhver 6-månedersperiode. Ferie eller lignende, som afholdes i udlandet som afslutning på udlandsopholdet, kan medregnes til 6-månedersperioden. Det samme gælder, hvis et udlandsophold efterfølges af ferie her i riget (under 42 dage) og derefter ferie i udlandet, forudsat at skatteyderen ikke befinder sig i det danske rige på 6-månedersdagen for udlandsopholdets start. Hvis 10 Udstationering

13 medarbejderen fortsætter med at arbejde i udlandet efter 6-månedersdagen, vil ophold i det danske rige på 6-månedersdagen ikke medføre, at medarbejderen afbryder udenlandsopholdet. 42-dagesreglen skal således være opfyldt i de første seks måneder og herefter på ethvert tidspunkt mindst seks måneder bagud. Ved optællingen af dage med ophold i Danmark tæller brudte døgn med som hele døgn. Det vil sige, at opholder man sig i Danmark i en del af et døgn, skal dette medregnes som et helt døgn i beregningen. Der må kun udføres arbejde i Danmark, som er nødvendigt i direkte forbindelse med udlandsopholdet (afrapportering og lignende). Arbejdsdage i Danmark tæller også med i beregningen af de 42 dage. Løn for arbejde udført i Danmark indgår ikke i den lempelsesberettigede indkomst, og denne løn vil blive beskattet normalt i Danmark. Størrelsen af den udenlandske skat har ingen betydning for, om medarbejderen kvalificerer sig til lempelse i henhold til ligningslovens 33 A. Ligningslovens 33 A, stk. 3 halv lempelse (ikke offentligt ansatte ) Har dobbeltbeskatningsoverenskomst tillagt Danmark beskatningsretten til lønindkomst og således afskåret arbejdsstaten fra at beskatte lønindkomsten, gives der kun nedslag med halvdelen af den skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Betingelserne for beskatning efter ligningslovens 33 A, stk. 1, skal endvidere være opfyldt, jf. ovenstående afsnit. Hvis vederlaget for arbejde udført i udlandet udbetales af eller for en dansk arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende eller har et fast driftssted eller lignende i arbejdsstaten, vil Danmark som hovedregel have beskatningsretten, hvis opholdet i arbejdsstaten ikke overstiger en vis periode, sædvanligvis 183 dage i enten et kalenderår eller i en 12-månedersperiode. Personer, der ikke opfylder betingelserne i ligningslovens 33 A, stk. 1 Hvis medarbejderen ikke opfylder reglerne i ligningslovens 33 A, stk. 1, kan medarbejderen anvende lempelsesreglen i ligningslovens 33, som er en creditregel. Det betyder, at den skat, der er betalt af indkomst i udlandet, modregnes i den danske skat på samme indkomst. Udstationering 11

14 Begrænset skattepligt til Danmark/skattemæssigt hjemmehørende i udlandet Hvis den fulde skattepligt til Danmark ophører, beskattes medarbejderen alene som begrænset skattepligtig af visse indkomster med kilde i Danmark. Hvis medarbejderen fortsat er fuldt skattepligtig i Danmark, men bliver anset for skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, beskattes medarbejderen også kun i Danmark af visse indkomster med kilde i Danmark, som Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten har ret til at beskatte. Fradragsret Hvis medarbejderen under et udenlandsophold fortsat er fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark, kan medarbejderen foretage samme fradrag ved opgørelsen af sin danske skattepligtige indkomst som andre fuldt skattepligtige personer. Hvis medarbejderen er fuldt skattepligtig til Danmark, men i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i udlandet, vil medarbejderens fradragsmuligheder være begrænsede. Medarbejderen vil som udgangspunkt kun have fradrag for udgifter, der relaterer sig til en indkomst, til hvilken Danmark har beskatningsretten. Det kan f.eks. være renteudgifter vedrørende et lån med pant i en dansk ejendom. 12 Udstationering

15 Arbejdsgivers forpligtelser Indeholdelsespligt Udbetales lønnen under udstationeringen fortsat af den danske arbejdsgiver, har arbejdsgiveren indeholdelsespligt ved udbetaling af A-indkomst. Skattetrækfritagelse Hvis den danske arbejdsgiver udbetaler lønnen til en medarbejder, der opfylder betingelserne for fuld lempelse i ligningslovens 33 A, stk. 1, eller til en medarbejder, der har krav på exemptionslempelse i henhold en dobbeltbeskatningsoverenskomst, bør arbejdsgiveren anmode SKAT om en fritagelse for skattetræk. Hvis medarbejderens fulde skattepligt til Danmark er ophørt, og det er åbenbart, at indkomsten ikke skal beskattes i Danmark, behøver arbejdsgiver ikke at indhente skattetrækfritagelse. Indberetningspligt Arbejdsgiver har pligt til at indberette, hvis der udbetales A-indkomst eller gives indberetningspligtige goder til medarbejderen. Sociale arbejdsgiverbidrag Er medarbejderen omfattet af dansk social sikring, skal arbejdsgiveren betale de samme ydelser (ATP, AES m.v.) for medarbejderen, som hvis medarbejderen arbejdede i Danmark. Udstationering 13

16 Fraflytningsbeskatning Når den fulde skattepligt til Danmark ophører, eller der sker skift af skattemæssigt hjemsted, skal reglerne om fraflytningsskat overvejes. Reglerne betyder, at medarbejderen i visse tilfælde skal beskattes af en eventuel værditilvækst på visse aktiver. Fraflytningsbeskatningen kan bl.a. være aktuel i følgende tilfælde: Ekstraordinært store indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning Aktier Urealiseret avance på aktieoptioner og tegningsretter Investeringsfond, etableringskonti Af- og nedskrivningsberettigede aktiver Fordringer og kontrakter omfattet af kursgevinstloven. Det er derfor vigtigt at afgøre, om fraflytningsbeskatning er aktuel for medarbejderen. 14 Udstationering

17 Lokal beskatning i arbejdslandet Når virksomheden skal udstationere en medarbejder, er det vigtigt, at udstationeringslandets beskatningsregler, regler om registrering, indeholdelse, indberetning m.v. bliver afdækket. Beskatning af løn i udlandet Nogle lande har særligt lempelige regler for beskatning af indstationerede medarbejdere, og der kan være stor besparelse for både virksomheden og for medarbejderen, hvis lønpakken sammensættes optimalt. Er medarbejderen garanteret en fast nettoløn under udstationeringen, vil eventuelle skattebesparelser tilfalde virksomheden. Er der under udstationeringen fastlagt en bruttoløn for medarbejderen, er det medarbejderen, der får glæde af en eventuel skattebesparelse. Beskatning af personalegoder i udlandet Personalegoder, så som fri bolig, fri bil, telefon, skolepenge m.v., beskattes ikke nødvendigvis ens i de enkelte lande, og der kan være store skattebesparelser forbundet med at sammensætte lønpakken konkret under hensyn til de forskellige landes regler. Uanset om virksomheden ind- eller udstationerer en medarbejder, kan det være interessant for virksomheden at sammensætte lønpakken således, at skatten og de sociale bidrag minimeres. Udstationering 15

18 Pensionsordninger I det følgende beskrives de skattemæssige regler for danske pensionsordninger i forbindelse med udstationering eller fraflytning til udlandet. Omfattes medarbejderen af dansk skattefritagelse af lønindkomsten efter reglerne i ligningslovens 33 A, jf. ovenfor, er medarbejderens skattepligt til Danmark ophørt, eller er det skattemæssige hjemsted skiftet i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er fortsat indbetaling på rate- eller kapitalpension og løbende pensionsordninger i Danmark normalt ikke skattemæssigt attraktivt fra et dansk synspunkt, da medarbejderen ikke reelt opnår et skattefradrag i Danmark i denne periode, og da udbetalingen til sin tid alligevel vil være skattepligtig i Danmark. Det er derfor vigtigt at gennemgå medarbejderens nuværende pensionsordning og vurdere, hvordan denne uhensigtsmæssighed kan imødegås. Det kan eventuelt ske ved at stoppe indbetalingerne i udstationeringsperioden eller alternativt at lade indbetalingerne ske til en ikke-skattebegunstiget pensionsordning: 53 A-ordning (pensionsbeskatningsloven). Bemærk, at der kan være en række forsikringselementer tilknyttet pensionsordningen, som det kan være ønskeligt at opretholde. Efterbeskatning af indskud på pensionsordninger I forbindelse med ophør af fuld skattepligt til Danmark eller hvis medarbejderen bliver hjemmehørende i udlandet, kan der i visse tilfælde blive tale om efterbeskatning af indbetalinger til pensionsordninger ( fraflytningsbeskatning ). Reglerne gælder kun for arbejdsgiveradministrerede ordninger, dvs. pensionsordninger, hvor arbejdsgiveren er part i pensionsaftalen og har påtaget sig administrationen af indbetalingen af præmier til pensionsselskabet. Efterbeskatningen gælder endvidere kun for ratepensionsordninger og for pensionsordninger med løbende udbetalinger. Formålet med efterbeskatningen er at neutralisere den skattemæssige virkning af ekstraordinært store pensionsindbetalinger i årene frem til fraflytningen. 16 Udstationering

19 For at afgøre hvornår det er aktuelt med fraflytningsskat, ses der på forøgelsen af præmieindbetalingerne i fraflytningsåret og de fire foregående år (20 %-reglen og 5-årsreglen). Der gælder særlige regler for hovedaktionærer. Hvis en person tidligere er blevet fraflytningsbeskattet i Danmark, og senere udbetalinger fra ordningen ligeledes er skattepligtige i Danmark, vil den danske skat på udbetalingen blive lempet. I 2010 blev der indført et årligt loft på kr. for fradragsberettigede indbetalinger til rateforsikringer, ratepensioner og ophørende livrenter. Beløbsgrænsen gælder samlet for pensionsordninger, der oprettes i og uden for ansættelsesforhold. Der er særlige forhold, som skal overvejes for eksisterende privattegnede ordninger, hvor der enten er foretaget et engangsindskud eller er en igangværende 10-års fradragsfordeling. Lande der godkender fradrag for indskud på danske pensionsordninger Danmark har indgået aftaler med Storbritannien, Holland og Schweiz om, at disse lande godkender danske arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Sverige godkender i visse situationer også danske ordninger. Derudover kan der i visse EU/EØS lande være mulighed for at få danske pensionsordninger godkendt i disse lande. Godkendelsen og dermed fradragsmuligheden afhænger af det enkelte lands implementering af EU s regelsæt om fri bevægelighed. Muligheden herfor skal undersøges i hvert enkelt land. Fradragsberettigede ordninger i udlandet Det kan også overvejes at indbetale på fradragsberettigede ordninger i udlandet under udstationeringen. I disse overvejelser bør beskatningen ved udbetalingen også undersøges nærmere. Dokumentationskrav ikke-skattebegunstiget pensionsordning: 53 A-ordning Den 1. januar 2010 blev der indført et nyt dokumentationskrav, som skal opfyldes for at kunne hæve pensionsmidler fra en ikke-skattebegunstiget pensionsordning ( 53 A-ordning ) skattefrit. Dokumentationskravet gælder på hævetidspunktet for fuldt skattepligtige personer for ordninger oprettet den 18. februar 1992 eller senere. Udstationering 17

20 Hvis der under udlandsopholdet er indbetalt til en ikke-skattebegunstiget pensionsordning ( 53 A-ordning ) (pensionsbeskatningsloven), kan pensionsmidlerne kun hæves skattefrit i Danmark efter den 1. januar 2010, hvis medarbejderen som fuldt skattepligtig skatteyder kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for indskuddene på 53 A-pensionsordningen i Danmark eller i udlandet. Kan medarbejderen ikke dokumentere eller sandsynliggøre dette, vil udbetalingerne fra ordningen være skattepligtige. Dokumentationskravet kan bl.a. opfyldes med en revisorerklæring (blanket ), hvori det attesteres, at der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for indskuddene på 53 A-pensionsordningen i udlandet. Udligningsskat på store pensionsudbetalinger Personer, der beskattes i Danmark af deres løbende pensionsudbetalinger, skal fra og med 1. januar 2011 betale udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Udligningskatten skal betales i perioden af årlige pensionsudbetalinger, der samlet overstiger en fastsat bundgrænse. Udligningsskatten bliver opkrævet af løbende udbetalinger fra bl.a. arbejdsmarkedspensioner, livrente- og ratepensioner m.v. 18 Udstationering

21 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Når en medarbejder på grund af afstanden mellem en sædvanlig bopæl og et midlertidigt arbejdssted påføres omkostninger på grund af arbejdet, fordi medarbejderen ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl, kan arbejdsgiveren efter danske regler udbetale skattefrie rejsegodtgørelser. Hvis medarbejderen bliver skattepligtig til udlandet, bør arbejdslandets eventuelle regler om skattefrie godtgørelser undersøges, herunder om danske godtgørelser bliver skattepligtige i det pågældende land. Ved arbejde i udlandet, hvor der ikke kan opnås skattefritagelse i Danmark, kan medarbejderen som alternativ til skattefrie godtgørelser få fradrag i sin danske skat for sine erhvervsmæssige udgifter til kost og logi efter reglerne om differencefradrag. Dette betyder, at medarbejderen i sin danske skat kan tage et ligningsmæssigt fradrag, der svarer til et fradrag efter Skatterådets satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, eller tage fradrag for faktiske, dokumenterede udgifter. Fradraget er maksimeret til kr. ( niveau), svarende til maksimalt 76 fulde døgn (455 kr. pr. dag for kost og 195 kr. pr. dag for logi). Bundgrænsen på kr. for lønmodtagerfradrag gælder ikke i relation til kr.-grænsen. Hvorvidt det er muligt at foretage et fradrag i arbejdslandets skat, afhænger af arbejdslandets skatteregler, som bør undersøges nærmere. Personer, der bor i Danmark eller rejser rundt i Danmark for deres danske eller udenlandske arbejdsgiver, kan også anvende reglerne om skattefri rejsegodtgørelse. Personer, der beskattes i henhold til kildeskattelovens 48E-48F (25 %- eller 26 %-beskatning), kan også anvende disse regler. Da godtgørelserne er skattefrie, medregnes de ikke ved opgørelsen af kvalifikationsbeløbet efter kildeskattelovens 48E- 48F. Personer, der beskattes i henhold til kildeskattelovens 48E-48F (26 %-beskat- Udstationering 19

22 ning), kan dog aldrig få fradrag efter reglerne om differencefradrag, da det ikke er tilladt at foretage fradrag ved beregningen af 25 %- eller 26 %-skatten. Begrænset skattepligtige personer kan også bruge reglerne om skattefri rejsegodtgørelse. KPMG har udarbejdet en mere uddybende publikation om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Den kan findes på > Nyheder og udgivelser > Rapporter og undersøgelser > Tax > Person- & Erhvervsbeskatning. 20 Udstationering

23 Arv og gave I forbindelse med en udstationering kan det være relevant at undersøge de skatte- og arveretlige konsekvenser i tilfælde af dødsfald i udlandet. Endvidere kan det have skatteog afgiftsmæssige konsekvenser, hvis man modtager gaver under udstationeringen. Dødsfald Som hovedregel skal man anvende de arveretlige regler i det land, hvor afdøde havde bopæl ved dødsfaldet. Da arvereglerne er forskellige fra land til land, kan man som følge af udstationeringen risikere, at eventuel ægtefælle eller børn stilles anderledes, end man forventede. Desuden kan en ægtefælle i visse lande f.eks. ikke få lov til at sidde i uskiftet bo. Dette er blot et par eksempler. Man bør derfor overveje at oprette et testamente for at sikre de efterladte. Det bør også undersøges, om et testamente oprettet i Danmark er gældende i fuldt omfang i det pågældende udland, eller om testamentet skal justeres. Beskatning ved dødsfald under udstationeringen løses i et samspil mellem danske og udenlandske regler samt en eventuel overenskomst vedrørende arvemidler mellem Danmark og det pågældende udland. Boafgiften/arveafgiften opgøres som hovedregel efter de regler og med de procentsatser, der måtte være gældende i bopælslandet. Hvis den afdøde ikke har hjemting i Danmark, omfatter den danske boafgiftspligt kun fast ejendom i Danmark og formue tilknyttet et fast driftssted i Danmark. Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster vedrørende arvemidler med Italien, Schweiz, Tyskland, USA og de nordiske lande (ekskl. Sverige). En række lande har dog ophævet arveafgiften/boafgiften. Udstationering 21

24 Gaver Hvis man modtager en gave under udstationeringen til et andet land, kan man risikere at blive afgiftspligtig af gaven i både Danmark og bopælslandet. Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med Tyskland, USA og de nordiske lande (ekskl. Sverige), der indeholder bestemmelser om fordeling af beskatningsretten til gaver. I alle andre tilfælde skal konflikten løses ved hjælp af national lovgivning i udlandet og Danmark. 22 Udstationering

25 Arbejds- og opholdstilladelse Inden udstationeringen bør man altid undersøge, om der kræves visum eller opholds- og/ eller arbejdstilladelse i udstationeringslandet, og om der kræves oversættelse og stempling af personlige papirer. Inden for Norden kan nordiske statsborgere frit flytte og arbejde uden tilladelse, og som EU- og EØS-borger har man ret til at arbejde i et andet EU- og EØS-land, men der kræves i mange tilfælde opholdstilladelse. I resten af verden skal den udstationerede undersøge, om der kræves arbejdstilladelse og visum. Udstationering 23

26 Folkeregistrering Når man fraflytter Danmark, skal man afmelde sig på folkeregisteret i sin kommune. Det kan endvidere anbefales at melde fraflytningen til SKAT ved brug af blanket , der kan findes på SKATs hjemmeside. Hvis en person udstationeres i en periode under seks måneder og beholder sin primære bolig i Danmark, og denne bolig er til rådighed for vedkommende, kan der gives tilladelse til at vedblive med at være folkeregistreret på denne adresse. Desuden kan der ved ophold over seks måneder i udlandet også gives tilladelse til fortsat folkeregistrering, forudsat at familien bor i Danmark på den fælles bopæl, og at den udstationerede løbende opholder sig i Danmark. Det skal bemærkes, at i visse kommuner er der krav om, at mindst én person er tilmeldt folkeregisteret på adressen (bopælspligt). Forholdene bør undersøges ved den enkelte kommune. Der er forskellige regler for, hvordan og hvornår man skal registreres i de forskellige lande, og det er derfor hensigtsmæssigt at have undersøgt disse regler før ankomsten. De internordiske flyttepapirer er afskaffet, og den nødvendige udveksling af oplysninger mellem de nordiske lande samt Færøerne sker nu elektronisk mellem de centrale registreringsmyndigheder. 24 Udstationering

27 Social sikring Social sikring er en vigtig del af en udstationering, og såvel bidragene til social sikring for medarbejderen/arbejdsgiveren som de ydelser, medarbejderen får ret til, kan variere meget. Ofte er udgangspunktet, at medarbejderen bliver omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor denne arbejder, dvs. medarbejderen og arbejdsgiveren skal betale sociale bidrag dér. Det gælder, uanset om medarbejderen fortsat har bopæl i Danmark, eller om medarbejderen opgiver sin bolig i Danmark. Hvis Danmark har en social overenskomst med udstationeringslandet, er det i mange tilfælde muligt at forblive omfattet af dansk social sikring under udstationeringen. At medarbejderen forbliver omfattet af dansk social sikring indebærer for eksempel inden for EØS-området, at medarbejderen har ret til at modtage følgende ydelser fra Danmark: Sygesikring og sygehusbehandling m.v. Dagpenge ved sygdom og barsel Arbejdsløshedsforsikring Sociale pensioner (folkepension og førtidspension) Tillægspension (ATP) Børnefamilieydelse og børnetilskud Arbejdsskadeforsikring. Hvis medarbejderen skal forblive omfattet af dansk social sikring under udstationering til EØS-lande, skal der sendes en ansøgning om en attesteret blanket (E101/A1 afhængigt af land) til Pensionsstyrelsen. Der kan findes blanketter og mere information om social sikring på Pensionsstyrelsens hjemmeside Udstationering 25

28 Er medarbejderen omfattet af dansk social sikring, samtidig med at lønindkomsten under udstationeringen ikke er fritaget fra dansk beskatning og AM-bidrag i henhold til intern dansk ret eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal medarbejderen ligeledes betale ATP. 26 Udstationering

29 Forsikring Afhængig af, hvortil og hvor længe en medarbejder skal udstationeres, bør det vurderes, hvordan dette påvirker dækningen i de eksisterende forsikringer, og om medarbejderen skal have yderligere forsikringsdækning. Det anbefales derfor, at medarbejderen og/eller arbejdsgiveren kontakter sit forsikringsselskab og får rådgivning herom. Udstationering 27

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

DANVA Temadag om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. 27. februar 2014

DANVA Temadag om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. 27. februar 2014 DANVA Temadag om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 27. februar 2014 Agenda Den skattemæssige vinkel Er der fradrag for medfinansieringen? Bindende svar 1 Hvad er medfinansieringen udtryk for,

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2017 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen,

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsordning i DK eller udlandet

Pensionsordning i DK eller udlandet Pensionsordning i DK eller udlandet Fra- og tilflytning Advokat Peter Teisen Overvejelser ifm fra- og tilflytning Behov for (eller krav om) pensionsopsparing Skattefradrag (i dansk indkomst) for indbetalinger

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Skat, firmabil, personalegoder

Skat, firmabil, personalegoder S:63080\personalePPT Skat, firmabil, personalegoder Reinhard Herrmann Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee København (torsdag) 60 medarbejdere dansktalende Kunder: danske virksomheder

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Vandselskaber og skat

Vandselskaber og skat Vandselskaber og skat DANVA-konference 24. august 2011 Vandselskaber og skat Emner Overordnet om skattepligten Status på de skattemæssige indgangsværdier Hvornår forventes selskaberne at blive skattebetalende?

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere