Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014"

Transkript

1 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22

2 1. Principper og visioner for skolevæsenet Vision 2020 for Hillerød Kommune Fælles Børn Fælles Ansvar Skolepolitikken Vi vil videre Fælles principper for skole-hjem samarbejdet i Hillerød Kommune Rammer for skolevæsenet Skolestrukturen Skolernes ordning og omfang Klassedannelse børnehaveklasser Frit skolevalg Specialundervisningens organisation Retningslinjer for indskoling Undervisning efter folkeskolelovens 3, stk Skolefritidsordninger (SFO er) Rammer for undervisningens ordning Budgetmodel for tildeling af lærerressourcer Supplerende undervisning Supplerende undervisning i dansk som andetsprog Modtagelsesklassetilbud Modersmålsundervisning Talentidrætsklasser på Frederiksborg Byskole Andre forhold Underbilag A. Skoledistrikter Underbilag B. Retningslinjer for indskoling Underbilag C. Budgetmodel for lærerressource til almenundervisning Underbilag E. Styrelsesvedtægt for 10. klasseskolen Side 2 af 22

3 1. Principper og visioner for skolevæsenet 1.1 Vision 2020 for Hillerød Kommune Vision 2020 s 7 temaer rummer de overordnede visioner for Hillerød Kommune, som også udstikker pejlemærker for skolevæsenet. Temaet om kompetencer er særligt centralt: Hillerød er en ledende læringsby. Institutioner og skoler er et aktivt og trygt miljø, hvor børn og unge udfordres i hverdagen. Hillerød tiltrækker, udvikler og fastholder alle borgere uanset deres udgangspunkt. Tilbuddene kvalificeres i et konstruktivt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, frivillige og kommunen. 1.2 Fælles Børn Fælles Ansvar Fælles Børn Fælles Ansvar er helt centralt for skolernes arbejde med børn, unge og familier, og håndbogen for Fælles Børn Fælles Ansvar udgør den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. Håndbogen og en pixiudgave af håndbogen findes på Hillerød Kommunes hjemmeside Skolepolitikken Vi vil videre Den 22. juni 2011 vedtog Byrådet en skolepolitik for folkeskolerne i Hillerød Kommune med titlen Vi vil videre. Skolepolitikken indeholder pejlemærker for skolerne i Hillerød Skolevæsen. Pejlemærkerne gælder for en årrække og skal udfyldes med konkrete mål og indsatser af både politikere i Byrådet og skolerne. Skolepolitikken findes på Hillerød Kommunes hjemmeside. 1.4 Fælles principper for skole-hjem samarbejdet i Hillerød Kommune I forbindelse med Skolekonventet 16. og 17. september 2005, blev det formuleret, at fremtidens skole-hjem samarbejde skal understøtte den enkelte elevs faglige og sociale udvikling ved at bygge på parternes gensidige respekt for hinandens roller, funktion og faglighed. Alle parter skal indgå i en tydelig dialog, om hvilke forventninger vi har til samarbejdet. Det betyder, at: Eleverne tager medansvar for egen og andres læring og trivsel og respekteres for deres forskellighed. Lærerne og pædagogerne tager i fællesskab ansvar for skole-hjem samarbejdet og stiller deres faglige og menneskelige kompetencer til rådighed for alle skolens parter Side 3 af 22

4 Ledelsen inspirerer og udvikler skole-hjem samarbejdet og sikrer, at det sker på basis af skolens værdier og vedtagne principper. Forældrene engagerer sig aktivt i børnenes dagligdag og klassens sociale liv og er ansvarlige for, at eleverne er parate til at deltage i undervisningen. Kommunen sikrer gode rammer og vilkår for skole-hjem samarbejdet også for familier i vanskeligheder. Rammer og vilkår justeres løbende gennem evaluering. Side 4 af 22

5 2. Rammer for skolevæsenet 2.1. Skolestrukturen Der er ved skolevæsenet følgende skoler (med følgende afdelinger): Frederiksborg Byskole, register nr Grønnevang Skole, register nr Jespervej - Nødebo - Østervang Hanebjerg Skole, register nr Brødeskov - Gørløse - Uvelse Hillerød Vest Skolen, register nr Alsønderup - Ålholm Hillerødsholmskolen, register nr Kornmarkskolen, register nr Lille Lyngby - Skævinge Sophienborgskolen, register nr Klasseskolen, register nr Skolen ved Skoven, register nr Harløse Skole, register nr Harløse Skole og Skolen ved Skoven er begge specialskoler for elever med særlige behov. Skoledistrikterne fremgår af underbilag A. Alle forældre er sikret ret til at sende deres børn i skole på den skole, som er beliggende i deres skoledistrikt. Forældrene kan fremsætte ønske om at få deres barn optaget på én af de øvrige skoler i kommunen. Elever kan optages på en anden skole, indtil der er en gennemsnitlig klassestørrelse på 24 elever. Børne- og Familieudvalget tilstræber - om muligt - at danne klasser med et elevtal på elever, hvilket anses for at være en pædagogisk hensigtsmæssig klassestørrelse. Side 5 af 22

6 Antallet af tilmeldte børn fra skolens eget skoledistrikt danner baggrund for denne beslutning. Såfremt det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en bestemt skole, prioriteres optagelsen efter flg. retningslinjer: 1. Først optages børn, der har ældre søskende på skolen. Såfremt alle børn med søskende på den ønskede skole ikke kan optages, gælder følgende: A. Hvor særlige sociale forhold taler derfor B. Herefter optages nærmestboende børn med søskende på skolen, idet der ved nærmestboende gås ud fra nærmeste anvendelige skolevej for barnet. 2. Såfremt alle børn med søskende på skolen kan optages, sker yderligere optagelse efter afstandskriteriet. Frederiksborg Byskole tilstræbes formet som en 3-4 sporet skole Grønnevang Skole tilstræbes formet som en 5-7 sporet skole Hanebjerg Skole tilstræbes formet som en 4-5 sporet skole Hillerød Vest Skolen tilstræbes formet som en 5-6 sporet skole Hillerødsholmskolen tilstræbes formet som en 3-4 sporet skole Kornmarkskolen tilstræbes formet som en 3-5 sporet skole Sophienborgskolen tilstræbes formet som en 2 sporet skole 2.2 Skolernes ordning og omfang Frederiksborg Byskole: 0. klasse 9. klasse. Grønnevang Skole: 0. klasse 9. klasse. Hanebjerg Skole: 0. klasse 9. klasse. Harløse Skole: 0. klasse 10. klasse. Hillerød Vest Skolen: 0. klasse 9. klasse. Hillerødsholmskolen: 0. klasse 9. klasse. Kornmarkskolen: 0. klasse - 9. klasse. 10. Klasseskolen: 10. klasse. Skolen ved Skoven: 0. klasse 10. klasse. Sophienborgskolen: 0. klasse 9. klasse. Side 6 af 22

7 2.3 Klassedannelse børnehaveklasser Børne- og Familieudvalget fastlægger antallet af børnehaveklasser efter flg. regler: Antallet af klasser på den enkelte skole dannes med baggrund i antallet af elever fra skolens eget skoledistrikt efter følgende standard: Ved 28 elever dannes to klasser. Ved 55 elever dannes 3 klasser. Ved 82 elever dannes 4 klasser. Ved 109 elever dannes 5 klasser. Ved 136 elever dannes 6 klasser. Ved 163 elever dannes 7 klasser. 2.4 Frit skolevalg Såfremt det er muligt at opfylde forældreønsker imødekommes disse, indtil en gennemsnitlig klassestørrelse på 24 elever på det enkelte klassetrin. Opfyldning ud over de 24 elever i en klasse er forbeholdt distriktets egne elever. Indenfor samme store nye skoledistrikt kan forældre til kommende børn i børnehaveklasse ønske, hvilken afdeling de foretrækker. Regler om fortrinsret for søskende og korteste vejafstand anvendes, når alle ønsker ikke kan imødekommes. 2.5 Specialundervisningens organisation I Hillerød Kommune er oprettet følgende specialundervisningstilbud beliggende på distriktsskoler og 10. klasseskolen: Kompetencecenter Grønnevang (beliggende på Grønnevang skole) o Specialklasserække for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder o Tale-læse-sprogklasser o IT-rygsæk-kursus for elever i 5., 7. og (8.) 9. klasse med store læse/stavevanskeligheder, der har brug for kompenserende hjælpemiddel for at følge den almindelige undervisning. Kompetencecenter Vest (beliggende på Kornmarkskolen) 10. klassestilbud for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder (beliggende på 10. klasseskolen) Tale-læse-sprogklasse på 10. klassetrin (beliggende på 10. klasseskolen) Side 7 af 22

8 Specialundervisningstilbuddene og understøttende tiltag fra Familier og Sundhed fremgår af tilbudsviften for specialundervisning og understøttelse af inkluderende læringsmiljøer. Visitationskompetencen er delt imellem Visitationsudvalget for Børn og Unge og distriktsskolelederen. Visitationskompetencens placering blev besluttet af Byrådet i august 2012 og fremgår af håndbog for budget- og visitationsmodel for specialundervisning. 2.6 Retningslinjer for indskoling (Se Underbilag B) Børn, Skoler og Familier har udarbejdet retningslinjer for indskoling i Hillerød Kommune. (Godkendt af Skoleudvalget den 4. december 2001). På afd. Uvelse, Hanebjerg Skole, hvor der er rullende skolestart, er det alene distriktsskolelederen, der afgør om der er plads til optagelse i skolens børnehaveklasse. Vurderingen foretages efter samme retningslinjer, som Børne- og Familieudvalget tager i anvendelse på de øvrige skoler, når det ikke er muligt at opfylde alle ønsker. 2.7 Undervisning efter folkeskolelovens 3, stk. 3 Skolerne kan tilbyde korsang på klassetrin som frivillig undervisning i fritiden. Der kan oprettes andre tilbud efter godkendelse i Børn, Skoler og Familier. 2.8 Skolefritidsordninger (SFO er) Der oprettes SFO er i henhold til folkeskolelovens 3 stk. 4 ved følgende skoler og afdelinger: Frederiksborg Byskole: Frederiksborg Byskoles SFO med afdeling i Bøgelund Grønnevang Skole: Grønnevang SFO Nødebo Fritidscenter Hanebjerg Skole: Afd. Brødeskov: SFO Zik-Zakken Afd. Gørløse: Gørløse SFO Afd. Uvelse: Uvelse SFO Harløse Skole: SFO en er en integreret del af skolen Side 8 af 22

9 Hillerød Vest Skolen: Afd. Alsønderup: Kulminen Afd. Ålholm: Ålerusen med afdeling Solvognen Hillerødsholmskolen: Hillerødsholmskolens SFO med afdeling på Thurahsvej Kornmarkskolen: Skævinge Afd.: SFO 12 eren Lille Lyngby Afd.: SFO 7 eren Skolen ved Skoven: SFO en er en integreret del af skolen Sophienborgskolen: Sophienborg SFO Side 9 af 22

10 3. Rammer for undervisningens ordning 3.1 Budgetmodel for tildeling af lærerressourcer Regi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse af en revideret budgetmodel for almenundervisningen (se sag herom) skal budgetmodellen sættes ind her i bilaget og skal erstatte indholdet i 3.1. (se underbilag C) Timer til valgfag tildeles som led i den almindelige timefordeling, jfr. underbilag C. Skolerne kan samarbejde med hinanden om elevernes undervisning i tilbuds- og valgfag på klassetrin. Undervisningen kan desuden ske i samarbejde med ungdomsskolen. Ungdomsskolen og 10. klasseskolen er geografisk placeret på Hillerød Ungdoms Center (HUC) på Ndr. Banevej Skole. 3.2 Supplerende undervisning Timer til supplerende undervisning 1 tildeles i overensstemmelse med budgetmodellen for almenundervisning på følgende måde: 80 % tildeles efter skolens elevtal, og 20 % tildeles af PPR-lederen og skolechefen på baggrund af antallet af sager. Regi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse af en ny budgetmodel med socioøkonomisk fordeling af midler til supplerende undervisning, skal beskrivelsen heraf erstatte ovenstående 3.4 Supplerende undervisning i dansk som andetsprog Jævnfør bekendtgørelse nr. 31. af 10. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, 3 tildeles skolerne lærerressourcer til dansk som andetsprog. Lærerressource til supplerende undervisning i dansk som andetsprog tildeles skolerne efter samråd med konsulenten for tosprogede elever, og tildelingen sker i medfør af budgetmodellen for almenundervisning. 3.5 Modtagelsesklassetilbud Betegnelsen i daglig tale er modtagelsestilbud, og indeholder basisundervisning i dansk som andetsprog jævnfør bekendtgørelse nr. 31. af 10. januar 2006, 4. 1 Lovændringen om specialpædagogisk bistand indebærer bl.a., at betegnelsen specialundervisning udelukkende anvendes for bistand over 9 klokketimer pr. uge. Forud for lovændringen har betegnelsen for lærerressource til skolerne til fx AKT og faglig specialundervisning været almindelig specialundervisning. Fremadrettet anvendes betegnelsen supplerende undervisning. Side 10 af 22

11 Hillerød Kommune har modtagelsesklassetilbud, der dækker alle klassetrin fra børnehaveklassen til og med 10. klasse. Modtagelsesklassetilbud er for elever, der ved tilflytning til kommunen ikke har dansksproglige forudsætninger til at kunne deltage i den almindelige klasseundervisning med et godt fagligt udbytte. Formålet med modtagelsestilbud er, at eleverne modtager basisundervisning i dansk som andetsprog, og efterfølgende kan udsluses til almindelig klasseundervisning på distriktsskolen. I Hillerød Kommune er følgende modtagelsesklassetilbud: Grønnevang Skole: Modtagelsesbørnehaveklassen til 6 årige tosprogede børn placeret på afdeling Jespervej M1 svarende til klasse (til 7-10-årige tosprogede elever) placeret på afdeling Jespervej M2 svarende til klasse (til årige tosprogede elever) placeret på afdeling Østervang 10. klasseskolen M3 svarende til klasse (til årige tosprogede elever). Fletteklassen: Tilbuddet er til normaltbegavede elever med anden etnisk baggrund end dansk. Eleverne har ikke generelle indlæringsvanskeligheder, men de behersker ikke nødvendigvis sproget dansk i tilstrækkelig grad til at følge undervisningen på FSA eller FS10 niveau. Elever til modtagelsesklassetilbud og fletteklassen visiteres via Skoleafdelingen. 3.6 Modersmålsundervisning Hillerød kommune tilbyder modersmålsundervisning 3 lektioner ugentligt. Tilbuddet gælder børn af statsborgere fra EU og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Færøerne og Grønland. Undervisningen foregår på Frederiksborg Byskole. 3.7 Talentidrætsklasser på Frederiksborg Byskole Hillerød Kommunes talentidrætsklasser omfatter klassetrin og er placeret på Frederiksborg Byskole. Optagelse i i talentidrætsklasserne sker efter ansøgning og på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau. Jfr. 25, stk. 4 Talentidrætsklasserne er oprettet som led i udmøntningen af Hillerød Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark. Side 11 af 22

12 3.8 Andre forhold Skolebiblioteker Der er oprettet skolebiblioteker ved samtlige afdelinger med undtagelse af afd. Gadevang på Hillerødsholmskolen og afd. Nødebo på Grønnevang Skole. Antallet af skoledage Skoleåret begynder den 1. august. Antallet af skoledage er overladt til lokal beslutning i kommunen, og i Hillerød fastholdes 200 skoledage. Specialundervisning uden for kommunen Elever med særlige handicaps kan henvises til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand uden for kommunen. Skolepsykologisk virksomhed Kommunen har egen skolepsykologisk virksomhed (PPR). Indskrivning Indskrivningen og optagelse i folkeskolen finder sted efter de herom gældende regler. Indskrivningen annonceres offentligt af Børn, Skoler og Familier. Personalenormering Børn, Skoler og Familier udarbejder hvert år en normeringsplan på grundlag af byrådets beslutninger om budgetmodel for almenundervisning og centralt fastsatte regler herom. Distriktsskolelederne fastlægger den endelige personalenormering på skolerne. Læseplaner Undervisningsministeriets vejledende læseplaner er gældende i Hillerød Kommune. Skolebestyrelserne kan udarbejde og godkende lokale læseplaner. Side 12 af 22

13 Fælles mål Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, herunder faghæfterne Fælles mål, er gældende i Hillerød Kommune. Skolebestyrelserne kan udarbejde og godkende lokale læseplaner. Lønsumsstyring Alle institutioner i Hillerød Kommune har lønsumsstyring. Styrelsesvedtægt for 10. klasseskolen Styrelsesvedtægten for 10. klasseskolen fremgår af bilag E. Side 13 af 22

14 Underbilag A. Skoledistrikter Et kort over kommunens skoledistrikter. Skoleafdelingen kan oplyse de helt specifikke afgrænsninger af skoledistrikterne. Side 14 af 22

15 Underbilag B. Retningslinjer for indskoling Godkendt af Skoleudvalget den 4. december 2001 Indledning Skoleudvalget har vedtaget nedenstående retningslinjer for indskolingen i Hillerød Kommune i december Retningslinjerne er udarbejdet med baggrund i erfaringer fra igangværende indskolingsforsøg, studiebesøg og indhentet praksiserfaring, ligesom retningslinjerne har været til høring i skolebestyrelserne. Vision: Glade, nysgerrige og engagerede børn. Formål: At møde, fastholde og stimulere det enkelte barns motivation for læring og social udvikling. Der tages udgangspunkt i børnenes viden, fantasi og interesser de personlige, kulturelle og sociale kompetencer. Værdier og indhold afklares i åben dialog med forældrene. Mål: Indskolingen skal give børnene den bedste start på et trygt, udviklende skoleforløb med optimale vilkår for læring og udvikling af mange kompetencer. Det er herunder målet at Alsidige undervisnings- og arbejdsformer anvendes i indskolingen og nye ideer afprøves. Der skabes sammenhængende forløb i undervisningsdele og sikres sammenhæng i overgange mellem undervisningsdele og fritidsdele ud fra et fælles børnesyn og en fælles faglighed. Legen har en central placering i indskolingen, da legen er vigtig for børns udvikling fagligt som socialt. Værdier: Tryghed, trivsel, sammenhæng, udvikling, åbenhed, medbestemmelse, dialog og ansvarlighed. ***** Børn, Skoler og Familier organiserer de formelle rammer omkring annoncering, tidsplan og resurser vedrørende indskrivning til børnehaveklasse. Beslutningen om antallet af børnehaveklasser som oprettes er uddelegeret fra Byrådet til Børne- og Familieudvalget indenfor budgettets rammer. Der er afsat et særskilt budget til sikring af øget voksenkontakt i børnehaveklassen. Når antallet af børnehaveklasser er fastsat, meldes klassepædagogresursen ud til hver klasse eller Side 15 af 22

16 enhed. Klassepædagogresursen tildeles som en procentdel af en fuldtidsstilling i forhold til klassestørrelsen og/eller klassens sociale situation. En del af det samlede budget til sikring af øget voksenkontakt placeres i en central bufferpulje, som udmøntes ved opståede behov. Skolestarten til børnehaveklassen forberedes fra skolens side gennem et samarbejde mellem skolen og daginstitutionerne i skoledistriktet samt konsulenten for tosprogede elever og mellem skole og den pågældende børneårgangs forældre ud fra intentionerne om sammenhænge i barnets udvikling. Skolen er forpligtet til at organisere informationsmøder vedrørende skole- og SFO-start for forældrene forud for den tekniske indskrivning. Der afholdes et introduktionsarrangement for børnene. Hvis der er tosprogede elever, skal informationsmaterialet oversættes ligesom der skal være tolke med til informationsmøderne. Skolens ledelse sikrer, at der i et samarbejde mellem - skolen, - distriktets børnehaver, - PPR, - konsulenten for tosprogede elever og - forældre sker en udveksling af nødvendige og relevante oplysninger af betydning for - det enkelte barns skolestart og - klassedannelsen Samarbejdet tager bl.a. udgangspunkt i Fælles børn fælles ansvar, juni Er der tosprogede elever, følges en særlig procedure. Et udvalg for skole/sfo og daginstitutioner i skoledistriktet fastlægger i fællesskab decentrale principper, planlægningsarbejde, kommunikationsformer, mødeafvikling og konkret dagligt arbejde og problemløsning. Desuden aftales besøgsordninger og erfaringsudveksling. Udvalget formulerer fælles værdier og praktiske normer for skoleparathed ved at opliste forudsætninger og færdigheder som tilstræbes opnået inden skiftet fra daginstitution til skole/sfo. Skolen udarbejder principper for dannelse af børnehaveklasser eller enheder, idet der er mulighed for at etablere aldersintegrerede grupper, hold og sproggrupper. Det er hensigtsmæssigt, at børn fra samme sproggruppe går i samme klasse. Skolen udarbejder mål for aktiviteterne i børnehaveklasser og indskolingsgrupper set i sammenhæng med undervisningen på de første klassetrin. Det tilstræbes, at børnehaveklassen stifter bekendtskab med flere faglærere som inspiration til kommende års undervisning. Skolen drager omsorg for, at forældrenes og skolens krav og forventninger er indbyrdes kendte. Side 16 af 22

17 Skolen udarbejder principper for skole-/hjemsamarbejde. I disse principper beskrives, hvordan forventningsudvekslingen skal foregå på de forskellige niveauer, ligesom de forskellige informations- og kommunikationsformer beskrives. Principperne skal herunder omhandle dialog i forbindelse med implementering af undervisnings- og arbejdsformer. Principperne kan endvidere omhandle konkrete kommunikationsformer mellem skole og hjem som f.eks. elevens logbog, elevprofiler, porte folio og lignende. Det er vigtigt at medtænke oversættelse og tolkning i forbindelse med forældrearbejdet. Skolen udarbejder principper for organiseringen af aktiviteterne i hverdagen i forhold til målfastsættelsen på en måde, så der tages hensyn til familierne, og sådan at børnene møder skoleparate. Inden for den økonomiske ramme gives der tilbud om start i SFO 3 måneder forud for starten i skolen. Denne ordning gælder ikke for Uvelse Skole, da denne skole har en særlig indskolingsordning (rullende skolestart). Der skabes mulighed for at børnene kan få en delt start i skolemiljøet ved, at familien kan søge om at lade deres barn starte tidligere i SFO en end starten i skolen. Der skal decentralt udarbejdes oplæg til et pædagogisk/metodisk samarbejde mellem daginstitution, familie og skole/sfo. Kvalitetsniveau i indskolingen og motivation til at løfte denne opgave sikres og videreudvikles eksempelvis gennem fælles uddannelsesprogrammer for de involverede personalegrupper. Skole og SFO s aktivitetsplanlægning og personalets mødeplaner tilrettelægges så mulighederne for børnehaveklasseledere, lærernes og pædagogernes fælles forberedelse, erfaringsudveksling, kulturformidling og mødevirksomhed fremmes bedst muligt. Side 17 af 22

18 Underbilag C. Budgetmodel for lærerressource til almenundervisning Regi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse af en revideret budgetmodel for almenundervisningen (se sag herom) skal denne sættes ind her i bilaget og erstatte nedenstående tekst. Skolerne tildeles en samlet timeressource, der er beregnet med baggrund i budgetmodellen for almenundervisning godkendt af Hillerød Byråd, senest behandlet den 29. februar Budgetmodellen for almenundervisningen er justeret efter beslutning om visitations- og budgetmodel for specialundervisning. Justeringen indebærer, at ressourcen til kommunale specialklasser ikke længere er indeholdeholdt i budgetmodellen for almenundervisning, idet denne ressource indgår i specialundervisningsressourcen som er udlagt til skolerne. Beskrivelse af budgetmodellen for almenundervisning Budgetmodellen omfatter følgende elementer: 1. Almenundervisning fra klasse med baggrund i antallet af elever 2. Supplerende undervisning (tidligere kaldet almindelig specialundervisning) 3. Supplerende dansk som andet sprog (DSA) 4. Modtagelsesklasser 5. Ledelsesressourcen 6. 1,5 mio kr. til strategiske udviklingsformål på kommuneniveau lærerstillinger, som fordeles med baggrund i antallet af matrikler Skolernes samlede ressource tildeles efter flg. plantal: Elevtallet pr. 1. marts danner baggrund for tildeling af lærerressourcen for klassetrin. 10. klassetrin fastsættes på baggrund af elevtallet efter den samordnede tilmelding i marts måned. Side 18 af 22

19 Underbilag D. Retningslinjer for åben skole og partnerskaberregi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse om regler for, hvor mange partnerskaber om åben skole med eksterne parter skolerne skal indgå, skal disse regler sættes ind her i bilaget. Åben Skole og partnerskaber er beskrevet i sagen om den længere, sammenhængende og varierede skoledag, specifikt under understøttende undervisning. Side 19 af 22

20 Underbilag E. Styrelsesvedtægt for 10. klasseskolen Kapitel 1 - Lovgrundlag klasseskolen etableres med hjemmel i folkeskolelovens 24. stk. 2, der lyder: Undervisningsministeren kan godkende, at en selvstændig skole kun omfatter 10. klassetrin. Undervisningsministerens godkendelse findes som bilag nr. 1 til denne styrelsesvedtægt klasseskolens undervisningstilbud er beskrevet i folkeskolelovens 19 a-i 3. Lærernes uddannelse er beskrevet i folkeskolelovens 28. Kapitel 2 - Skolebestyrelsens sammensætning og valg 1. Stk.1. Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og evt. 1-2 elevrepræsentanter. Stk.2. Elevrepræsentanterne deltager i den del af forhandlingerne, der ikke angår sager vedrørende enkeltpersoner. 2. Stk.1. Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af og blandt de forældre, der har et barn indskrevet i 10. klasseskolen i det pågældende skoleår. Valgperioden er for de menige medlemmer 1 år gældende fra 1. august i det skoleår, de har et barn indskrevet i 10. klasseskolen. For at sikre kontinuitet i arbejdet gælder valgperioden for formandens vedkommende frem til den nye skolebestyrelse har konstitueret sig på det første skolebestyrelsesmøde i det følgende skoleår. Valget finder sted i maj måned forud for valgperiodens start. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Stk.2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, og hvis ansættelsesforhold har en varighed af mindst 1 år, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Medarbejdere med et ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid tillægges 1 stemme pr. person. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. Derefter vælges 2 stedfortrædere efter samme fremgangsmåde. Stk.3. Valg i henhold til stk. 2. finder sted ved skoleårets afslutning med virkning for det kommende skoleår og gælder kun for ét skoleår. Stk.4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet / elevforsamlingen. Stk.5. Valg i henhold til stk. 4 finder sted ved skoleårets start med virkning for det indeværende skoleår og gælder det pågældende skoleår. 3. Såvel forældrerepræsentanterne som medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen har stemmeret. Elevrepræsentanterne tillægges ligeledes stemmeret. 4. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en Side 20 af 22

21 af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. 5. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Stk.2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. 7. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk.2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 8. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk.2. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. Stk.3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 9. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er tilstede. 11. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stk.2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 12. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk.3. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder. 13. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden. Kapitel 3 - Skolebestyrelsens beføjelser 1. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. Side 21 af 22

22 Stk.2. De nærmere bestemmelser om skolebestyrelsens kompetence er fastsat i folkeskoleloven. Hillerød Byråd har vedtaget et sæt spilleregler for økonomisk decentralisering og heraf følger en delegation af kompetence fra Byrådet til skolebestyrelsen og skoleleder til at træffe beslutninger om anvendelse af dele af budgettet. Hillerød Byråd har fastsat en kompetenceplan for ansættelse og afskedigelse i folkeskolen. Herved delegeres dele af Byrådets kompetence til at ansætte visse personalegrupper på skolen til skolelederen. Hillerød Byråd er sindet i praksis at fremme den ny folkeskolelovs princip om pædagogisk selvforvaltning på den enkelte skole. Dette vil komme til udtryk i en række beslutninger om yderligere delegation af kompetence til skolen, herunder til skolebestyrelsen, efter spørgsmålet i det enkelte tilfælde har været til udtagelse hos skolebestyrelsen. Kapitel 4 - Forum for pædagogiske drøftelser På skolen skal være et forum, hvor ledelsen og alle de pædagogiske medarbejdere drøfter pædagogiske forhold. Det er formålet med det pågældende forum at danne ramme for dialog imellem alle pædagogiske medarbejdere og ledelsen. Kapitel 5 - Elevråd 1. Skolens elever har mulighed for at danne et elevråd i henhold til Folkeskolelovens 46 stk. 2. Kapitel 6 - Skolens ledelse 1. Skolelederens opgaver er beskrevet i folkeskolelovens 45. Side 22 af 22

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 Børn, Skoler, Familier - Skoleafdelingen Februar 2015 1 Indledning... 3 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 1. Undervisning i tal... 7 Tabel 1.1 Skoler, elever

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune Februar 2011 Børne- og Fritidsforvaltningen 1 Endelig version Kommunalbestyrelsen 28.2.2011 Bilagsdel tilrettet skoleåret 2011/2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School

Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School R Ø D O V R E K O M M U N E Ku soo dhawada iskuulka Okula Ho geldiniz Welcome to the School Velkommen i skole... til de nye skolebørn i Rødovre og deres forældre 1 Indhold Side Indskrivning til skoleåret

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven.

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven. Styrelsesvedtægt for Tønder Ungdomsskole Kapitel I Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Tønder Ungdomsskole og fastsætter mål og rammer for Ungdomsskolens virksomhed.

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 2014 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage... 8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere