Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse"

Transkript

1 Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse Kort baggrund for, hvorfor uddannelsen er relevant: For mange offentlige virksomheder er et meget væsentligt kvalitetsparameter frontmedarbejdernes personlige kontakt og kommunikation med borgeren i arbejdssituationen. Når medarbejderen arbejder i den ældre borgers hjem handler det således ikke blot om at få udført de rent praktiske opgaver, men også om at kunne indgå i dialog med den ældre om emner, som interesserer den ældre, for derigennem at få skabt en god kontakt, tillid og troværdighed. Dette er ikke mindst vigtigt i samarbejdet med den ældre om sikkerhed og tryghed i hjemmet. Projektet ønsker at uddanne medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg til at skabe større tryghed for de ældre borgere, med henblik på at skabe opmærksomhed på brand- og ulykkerisici så man derved minimerer antallet af ulykker og brande i ældre medborgeres private hjem. De ældre er den befolkningsgruppe, der har færrest røgalarmer i hjemmet og samtidig er de en befolkningsgruppe, som har vanskeligt ved at reagere hurtigt i tilfælde af brand, hvorfor de er mest udsat for at omkomme ved brand. Som en del af projektet vil der blive opsat og instrueret i røgalarmer i op til 2600 ældre medborgeres private hjem, da en undersøgelse hos ca. 50 % af Aalborg kommunes 3600 ældre borgeres private hjem viser, at mindst 2600 af disse ikke har røgalarm. Medarbejderne i Hjemmepleje Aalborg skal altså sættes i stand til at gå i dialog om og formidle om tryghed, så borgerne i Aalborg kommune oplever medarbejderne som kompetente medarbejdere, der er rigtig gode repræsentanter for den gode kvalitet i Hjemmepleje Aalborgs produkter. Som en del af projektet vil også indgå, at medarbejderne kan yde hjælp ved skader og sygdomssituationer samt kommunikere med de ældre borgere og deres pårørende om forebyggelse og sikkerhed i hjemmet, herunder også om forebyggende ændringsforslag f. eks. udskiftning af ledninger, fastgørelse af tæpper m.v. 740 kommunale medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg deltager derfor på 7 dages uddannelse. Medarbejderstaben består af husassistenter, social- og sundhedshjælpere samt -assistenter. På tværs af arbejdssteder og fag sammensættes 37 kursushold á 20 deltagere. Den samlede tryghedsuddannelse består af 4 moduler: Et forebyggelses- og formidlingsmodul, hvori blandt andet indgår brandbevidsthed, elementær brandbekæmpelse og reaktionsmønstre ved brand. Et nødbehandlingsmodul, hvori blandt andet indgår læring og redskaber til at yde kompetent hjælp ved akutte hændelser, som skader og sygdomssituationer hos borgeren Et dialogmodul, hvori blandt andet indgår redskaber til at skabe en åben dialog om aktuelle emner men også om, at Hjemmepleje Aalborg arbejder med værdier, forebyggelse, sikkerhed og tryghed. Et implementering/afprøvningsmodul, hvori også indgår observation og bevidsthedsgørelse om potentielle ulykkesfaktorer i hjemmet.

2 Modul 1 (2 dage), som er forebyggelses- og formidlingsmodulet Delmålet med dette modul er at udvikle deltagerens kompetencer, så de bliver i stand til at skærpe ældre menneskers bevidsthed om brandrisiko og røgalarmer i eget hjem. Kurset sikrer, at deltageren kan anvende principper fra Cooperative learning og NLP coaching i sit virke som formidler og vidensperson om emnet. Der bliver lagt vægt på at deltagerne alene og parvis får trænet og afprøvet principperne. Indhold Indholdstemaerne beskriver de overskrifter på de emner, der indgår i modulet, for at deltageren kan lære at håndtere de definerede arbejdssituationer og arbejdsopgaver. Indholdstemaerne er således de særlige faglige områder, som instruktøren skal bygge undervisningen på, for at deltageren opnår den ønskede handlekompetence. Deltageren opnår kompetence til selvstændigt at fungere som tryghedsskaber i ældre borgeres hjem samt tænke brandsikkerhed ind som en naturlig del af sin arbejdsdag. - Formål med kurset - Brandbevidsthed - Elementær brandbekæmpelse - Reaktionsmønstre ved brand - Brandforebyggelse i praksis Deltageren opnår formidlingskompetence til at gøre brug af NLP samtale teknik i de indledende og efterfølgende samtaler med den ældre borger. Arbejdsmodellen - Rapport - - Effekt - Nuværende situation - Frisættelse af ressourcer - Fremtidssikring Det menneskelige filter Modellen af verden Samtale og spørgeteknik Deltageren opnår kompetence til at gøre brug af formidlingsmetoder målrettet den ældre i eget hjem. Læringspyramiden Én til én læring

3 Modul 2 (2 dage), som er nødbehandlingsmodulet Delmålet med dette modul er at sætte medarbejderen i stand til selvstændigt at handle på akutte opståede skader eller sygdomssituationer indtil avanceret hjælp når frem samt at kunne varetage den kollegiale omsorg og lære at se eventuelle faresignaler, der indikerer at en kollega har brug for støtte og eventuel hjælp efter en akut opstået hændelse hos den ældre borger. Indhold Deltageren opnår kompetence til selvstændigt at handle på akutte opståede skader og sygdomssituationer. - ABC og de livsvigtige systemer. - Hjerte Lunge Redning og brug af AED - Case og situationsøvelsestræning. - Livreddende førstehjælp og forhold ved større ulykker - Førstehjælpens 4 hovedpunkter - Livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport samt alarmering - Shock/tegn på kredsløbssvigt og psykisk førstehjælp - Blødninger / næseblødninger og hovedlæsioner - Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken /Lårben - Forgiftninger og ætsninger og el-ulykker samt mindre knoglebrud - Almen kuldepåvirkning og forfrysninger samt varmepåvirkning og mindre forbrændinger - Patienter, der bruger ilt og patienter i behandlingsforløb, herunder uhelbredelig sygdom. - Sygdomslære herunder apopleksi, sukkersyge, KOOL og astma. - Den syges brug af udstyr og opmærksomhed på den svækkede patient - Akut tilskadekomst hos ældre Deltageren opnår kompetence til at opdage samt handle på kollegaers eftervirkninger efter en akut opstået hændelse hos borgeren. - Stressmønster - Advarselssignaler - Fysiske symptomer - Psykiske symptomer - Hvad kan jeg gøre for min kollega? - Hvor kan jeg gå hen med mit problem? - Støtteberedskab. Modul 3 (2 dage), som er dialogmodulet Delmålet med dette modul er at sætte medarbejderen i stand til på kort tid og med enkle midler at skabe en god og tillidsfuld dialog med den ældre medborger for derigennem at sikre tryghed og godt samarbejde mellem borger og medarbejder, så medarbejderen bliver i stand til at fungere som

4 Aalborg kommunes ambassadør overfor borgeren både på trygheds- og forebyggelsesområdet og som ambassadør for egen arbejdsplads - Hjemmepleje Aalborg. Indhold Følgende indholdstemaer beskriver de overskrifter på de emner, der indgår i modulet: Grundlæggende kommunikation om kvalitet og omsorg - Om at skabe, udbygge og afslutte kontakt - Om grundlæggende og bærende værdier i kontakt og dialog som tillid, oprigtighed, professionelt nærvær etc. - Om gensidighed og grænser i kommunikationen - Om følelsesmæssige og holdningsmæssige elementer i kommunikationen At kunne tale om dagsaktuelle emner - At være bredt orienteret i dagsaktuelle begivenheder - Kilder og muligheder - Forskellige interessefelter At kunne leve sig ind i den ældres livsfortælling og nuværende livssituation - At interessere sig for den ældres livsfortælling - At forstærke positive erindringer - At dele erfaringer fra sit eget liv grænser - At give fortællingen perspektiv At kunne gå i dialog med borgere, som har det vanskeligt - At lindre ensomhed og psykisk smerte - At møde psykisk syge, misbrugere og demente At kunne italesætte værdier og den service, som Hjemmepleje Aalborg også leverer - Forebyggelse, sikkerhed og tryghed - Netværket af fagkompetencer, som er omkring den ældre borger - Formidling til og fra andre fagpersoner - Opmærksomhed på de etiske aspekter og respekt for valgfrihed Skriftlig kommunikation via Info-mappe med borgere og pårørende herunder - Anbefalinger i forhold til hjemmets indretning, udskiftning af ledninger m.v. - Dokumentation om nær-ulykker Modul 4 (1 dag), som er implementeringsmodulet, der også indeholder elementer om sikkerhed i hjemmet og forebyggelse af ulykker Delmålet med dette modul er at øge deltagerens bevidsthed om de risikosituationer i hjemmet, som kan medføre ulykker. Der vil endvidere blive sat fokus på generel sikkerhed.

5 Indhold Følgende indholdstemaer beskriver de emner, der indgår: Situationer der typisk indebærer risiko for ulykker i de ældre borgeres hjem - Gennemgang af chekliste Fokus på forebyggende elementer som f. eks.: - Tidlige tegn på svækkelse og evt. indgriben - Boligindretning så evt. fald forebygges Fokus på sikkerhed og egenomsorg - Hvordan kan man forsøge at undgå ulykker? - Hvordan kan man skærpe egen opmærksomhed? Håndtering af ulykkessituationer og efterbehandling - Hvordan kan vi tage ordentlig hånd om det, når en ulykke alligevel sker? - Fokus på faldulykker Forskellige løsningstilgange / metoder - Personlig adfærd og fremtrædelse - Personlige og kollektive håndteringsstrategier Implementering - Screeningsøvelser hos 2-3 borgere Undervisningsmetoder i uddannelsen/modulerne Metodisk gennemføres uddannelsen i vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, undervisningsøvelser med sparring, supervision og feedback samt praksisnære opgaver og øvelser. Der vil således blive gennemført både teoretiske og praktiske lektioner, med hovedvægten på sidstnævnte. Indholdsmæssigt arbejdes der med afsæt i deltagerens viden og erfaring fra praksis og det i uddannelsen allerede gennemgåede indhold, ligesom der tages afsæt i deltagerens personlige kompetencer. Deltagerperspektivet og inddragelsen af den enkelte deltagers forudsætninger er centralt, da der ønskes skabt en læresituation i uddannelsen, hvor der er mulighed for at tage højde for den enkeltes styrker, ressourcer og udvikling i læreprocessen. Deltageren præsenteres for følgende undervisningsmetoder og måder at lære på: - Praktisk betonede metoder, vise-forklare-reflektér-øve. - Håndtering af cases / problemstillinger med kompleksitet afhængig af deltagerens formåen. - Kontekstafhængig opgaveløsning. - Samarbejde i teams og mindre grupper til løsning af opgaver - Interviews og to-mandsdrøftelser imellem deltagerne - Individuel refleksionsøvelse - Samtale- og dialogundervisning - Instruktøroplæg

6 Indholdet på uddannelsen omfatter blandt andet selvbevidsthed i jobbet og serviceopmærksomhed samt brandsikkerheds-, forebyggelses- og bevidsthedselementer, ulykker og sikkerhed, kommunikative og informationstekniske elementer samt konkret teknisk gennemgang af røgalarm og checkliste. Uddannelsen vil indebære, at de deltagende medarbejdere efterfølgende er meget mere bevidste om egen rolle i forhold til fremtidig sikring af jobbet samt at de kan sikkerhedsscreene de ældre borgeres hjem ud fra en udviklet checkliste samt orientere om muligheden for at få sat røgalarmer op og gøre opmærksom på de hyppigste årsager til brand og eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til brandfare og ulykker. Det er et delmål med uddannelsen, at de 740 medarbejdere som noget naturligt tænker i rettidig service i jobbet og sikkerhed hver arbejdsdag. Implementering Medarbejdere fra Hjemmepleje Aalborg forventes at sikkerhedsscreene 2-3 borgeres hjem ud fra en udviklet sikkerheds- og brand checkliste samt orientere om muligheden for at få sat røgalarmer op og gøre opmærksom på de hyppigste årsager til brand og eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til brandfare og generelle ulykker i hjemmet. Såfremt indsatsen medfører positive resultater, vil det blive drøftes om lignende uddannelsesmæssige tiltag skal igangsættes i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, så der kan sikres kontinuitet i den fremtidige praksis. Bevis Der udstedes et selvstændigt bevis for gennemført uddannelse. Beviset dokumenterer, at deltageren har gennemført uddannelsen. Evaluering Der udvikles et særskilt elektronisk evalueringsskema til brug for uddannelsen. Formidling af resultater Evalueringsresultaterne vil blive formidlet via s til partnerne og til øvrige interessenter. Projektpartnerne vil endvidere tilbyde at præsentere resultaterne på diverse relevante mødefora. Tidsplan Start forventes senest 14. september 2015 og afslutning forventes tidligst i efteråret Det forventes dog, at der afholdes et pilotkursus i forsommeren Pris Kr ,- pr. medarbejder Tilmelding er bindende

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere