HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20. december 2012 og af Østre Landsrets 5. afdeling den 29. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Henrik Waaben og Oliver Talevski. Påstande Dommen er anket af T1 og T2 med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. Anbringender T1 og T2 har anført, at røveriet ikke kan henføres under strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens 288, stk. 2, da der ikke var tale om et egentligt hjemmerøveri, men om et indbrud, der udviklede sig til et røveri. Der forelå ikke det fornødne forudgående forsæt til at begå vold i forbindelse med berigelsen. Det er betænkeligt at fastslå forsæt ud fra en dolus eventualis betragtning, idet dette vil indebære, at enhver listetyv, som overraskes og griber til vold, kan dømmes for et egentligt hjemmerøveri.

2 - 2 - Ved lovændringen i 2011 vedrørende egentlige hjemmerøverier blev det forudsat, at straffen skulle udmåles til det dobbelte af den straf, der ville være blevet fastsat før lovændringen. Et røveri af den foreliggende karakter ville før lovændringen have medført en straf lavere end fængsel i 2 år og 6 måneder. Anklagemyndigheden har anført, at der efter landsrettens bevisvurdering ikke var tale om et indbrud, der udviklede sig til et røveri, men om et egentligt hjemmerøveri, som er omfattet af den tilføjelse til strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens 288, stk. 2, der blev indført i Landsrettens bevisresultat må forstås således, at de tiltalte havde forsæt til et egentligt hjemmerøveri i form af dolus eventualis. Der er ikke i forarbejderne til lovændringen bemærkninger om, at der kræves bevis for direkte forsæt eller sandsynlighedsforsæt til egentlige hjemmerøverier. Lovændringen i 2011 indebærer, at der ved domfældelse for egentligt hjemmerøveri efter straffelovens 288, stk. 2, skal udmåles en straf på det dobbelte af, hvad straffen ville være udmålt til før lovændringen. I skærpende retning må der i denne sag lægges vægt på, at røveriet er begået af flere i forening, og at de tiltalte udøvede grov vold. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at straffen forud for lovændringen ville være blevet fastsat til 2 til 2 ½ års fængsel. Da der foreligger omstændigheder, som isoleret set er skærpende, bør straffen fastsættes til fængsel i 5 år. Påstanden om skærpelse er nedlagt for at stille Højesteret frit. Retsgrundlaget Ved lov nr. 760 af 29. juni 2011, som trådte i kraft den 1. juli 2011, blev der til den hidtidige opregning af strafskærpende omstændigheder i straffelovens 288, stk. 2, tilføjet ordene eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri. Om ændringen fremgår af punkt og 3.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget (L 209, Folketingstidende A, , s. 3 ff.) bl.a.: 3.1 Gældende ret Efter anmodning fra Justitsministeriet afgav Rigsadvokaten i oktober 2009 en redegørelse for strafniveauet i sager om røveri begået i private hjem. I redegørelsen angav

3 - 3 - Rigsadvokaten også sin opfattelse af, om der kunne være brug for yderligere initiativer med henblik på at sikre en skærpet strafferetlig vurdering på dette område. Rigsadvokaten anførte, at den øgede opmærksomhed og den særlige indsats på området navnlig var rettet mod de egentlige hjemmerøverier - det vil sige røverier, hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft forudgående personlige relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i offerets hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme. Rigsadvokaten anførte endvidere, at Højesteret i en dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2009, side 1410, mere generelt havde udtalt, at indtrængen i privat hjem for at begå røveri er en selvstændig skærpende omstændighed, som må tillægges betydning ved fastsættelse af straffen. Desuden anførte Rigsadvokaten, at det også i hovedparten af de øvrige sager om egentligt hjemmerøveri udtrykkeligt af retten blev anset som en skærpende omstændighed ved røveriet, at det var begået i privat hjem. Den samlede gennemgang af de domme, der var omfattet af kategorien egentligt hjemmerøveri, viste efter Rigsadvokatens opfattelse, at straffen lå i niveauet 2 år og 6 måneder til 3 års fængsel, når der ikke forelå særlig skærpende eller formildende omstændigheder. For så vidt angår sagerne om røveri i privat hjem med motiv af hævn eller inddrivelse af påstået gæld eller lignende og sagerne om indbrud, som udvikler sig til et røveri, anførte Rigsadvokaten, at domstolene også i disse sager generelt ved straffastsættelsen lagde vægt på, at røveriet er begået i privat hjem. På baggrund af sagernes forskellighed fandt Rigsadvokaten det imidlertid vanskeligt at udtale sig mere præcist om straffeniveauet i disse sager. Rigsadvokaten anførte, at den skærpede strafferetlige vurdering, som ligger i anklagemyndighedens påstand om, at det skal anses som en selvstændig skærpende omstændighed, at røveriet er begået i privat hjem, måtte anses for at have haft indflydelse på domstolenes fastsættelse af straffen i skærpende retning. Der kunne således siges at være sket en skærpelse af strafniveauet, navnlig i sagerne om de egentlige hjemmerøverier. Rigsadvokaten fandt endvidere, at der ved højesteretsdommen var fastlagt et vist - strengt - strafniveau for egentlige hjemmerøverier, og at det var slået fast, at det skal anses for en selvstændig skærpende omstændighed, at et røveri begås i et privat hjem. På den baggrund fandt Rigsadvokaten ikke behov for yderligere initiativer til sikring af en skærpet strafferetlig vurdering på området. Rigsadvokaten fandt dog, at det ville være nyttigt at følge strafudmålingen i sager om de egentlige hjemmerøverier i endnu en periode for derved at sikre fortsat opmærksomhed på området. Justitsministeriet anmodede i overensstemmelse hermed Rigsadvokaten om at udarbejde en fornyet udtalelse om straffene i sager om egentlige hjemmerøverier. Rigsadvokaten iværksatte herefter en ny midlertidig underretnings- og forelæggelsesordning i sager om egentlige hjemmerøverier og udarbejdede på den baggrund en ny redegørelse, der omfatter by- og landsretsdomme, hvor dommen er afsagt i perioden fra den 1. juli 2009 til den 1. juli 2010.

4 - 4 - Den samlede gennemgang af dommene viste efter Rigsadvokatens opfattelse, at normalstraffen for egentlige hjemmerøverier fortsat ligger i niveauet 2 år og 6 måneder til 3 års fængsel. Straffastsættelsen i den enkelte sag vil dog - ligesom i andre straffesager - altid ske efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder i både skærpende og formildende retning. Rigsadvokatens redegørelser er optrykt som bilag til dette lovforslag Lovforslagets udformning Regeringen ser med stor alvor på røverier begået i private hjem. Det skyldes, at der er tale om en forbrydelse, som i sagens natur kan udgøre en meget voldsom belastning for ofrene. Et hjemmerøveri er således et endog særdeles groft angreb på den enkeltes ret til at kunne opholde sig sikkert og trygt i sit eget hjem. I overensstemmelse med den i pkt. 1 nævnte aftale mellem regeringsparterne, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne foreslås der med dette lovforslag en skærpelse af straffen for egentlige hjemmerøverier, hvilket vil sige røverier, hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft forudgående personlige relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i offerets hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme (jf. de ovenfor nævnte redegørelser fra Rigsadvokaten). Det er hensigten med forslaget, at egentlige hjemmerøverier fremover som udgangspunkt skal anses for at være røveri af en sådan grov beskaffenhed, at forholdet henføres under strafskærpelsesreglen i straffelovens 288, stk. 2, hvorefter strafferammen er fængsel i indtil 10 år. Det tilsigtes samtidig, at straffen i de pågældende sager forhøjes til det dobbelte i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene, således at straffen som udgangspunkt vil være 5 års fængsel. Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og det angivne strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, jf. herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens kapitel 10. Der tilsigtes med forslaget ikke i øvrigt en skærpelse af straffen for røveri. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2. De specielle bemærkninger til bestemmelsen svarer til det, som er anført under punkt 3.2 i de almindelige bemærkninger. Højesterets begrundelse og resultat Sagens hovedspørgsmål er, om det røveri, som T1 og T2 er fundet skyldige i, er omfattet af straffelovens 288, stk. 2. I bekræftende fald er spørgsmålet, hvad straffen skal udmåles til.

5 - 5 - Om straf for hjemmerøveri efter straffelovens 288, stk. 2 Efter straffelovens 288, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed, herunder fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri. Det fremgår af forarbejderne, at det citerede led i straffelovens 288, stk. 2, som udgangspunkt omfatter egentlige hjemmerøverier, dvs. røverier, hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft forudgående personlige relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i offerets hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme. Uden for anvendelsesområdet falder indbrud, der udvikler sig til et røveri, og i øvrigt røverier i private hjem med motiv af hævn eller inddrivelse af påstået gæld eller lignende. I modsætning til et indbrud, der udvikler sig til et røveri, skal gerningsmanden ved et egentligt hjemmerøveri have forsæt til at begå røveri senest på det tidspunkt, hvor den pågældende er trængt ind i det private hjem. Højesteret finder, at der ikke i ordlyden af straffelovens 288, stk. 2, eller i forarbejderne er belæg for at antage, at der kræves bevis for forsæt i form af direkte forsæt eller sandsynlighedsforsæt. Er der fornødent bevismæssigt grundlag, er forsæt i form af dolus eventualis tilstrækkeligt. Det fremgår af forarbejderne, at det tilsigtes, at straffen for et egentligt hjemmerøveri, der omfattes af straffelovens 288, stk. 2, forhøjes til det dobbelte i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene, således at straffen som udgangspunkt vil være fængsel i 5 år. I forarbejderne er det i den forbindelse på baggrund af to redegørelser fra Rigsadvokaten forudsat, at normalstraffen for egentlige hjemmerøverier da lå i niveauet 2 år og 6 måneder til 3 års fængsel. Det anføres samtidig i forarbejderne, at fastsættelsen af straffen vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og at det angivne strafniveau vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Forarbejderne må efter Højesterets opfattelse forstås således, at udgangspunktet er, at straffen for et egentligt hjemmerøveri, der er omfattet af straffelovens 288, stk. 2, skal fastsættes til fængsel i 5 år. Udmålingen af straffen i det enkelte tilfælde må dog bero på en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i sagen. Det bemærkes herved, at Højesteret i dom af 10.

6 - 6 - marts 2009 (gengivet i UfR 2009 s. 1410) har udtalt, at grovheden af egentlige hjemmerøverier kan variere meget betydeligt. Den konkrete sag er der tale om et egentligt hjemmerøveri? T1 og T2 har anført, at røveriet ikke kan henføres under straffelovens 288, stk. 2, da der ikke var tale om et egentligt hjemmerøveri, men om et indbrud, der udviklede sig til et røveri. Der forelå således ikke det fornødne forudgående forsæt til at begå vold i forbindelse med berigelsen. Højesteret kan i den foreliggende sag ikke efterprøve den konkret foretagne bevisbedømmelse vedrørende skyldspørgsmålet, jf. retsplejelovens 933, stk. 2, sammenholdt med 912, stk. 1, nr. 4, modsætningsvis. Højesteret kan imidlertid tage stilling til, om landsretten har anvendt forsætsbegrebet rigtigt, og om de faktiske omstændigheder, som er lagt til grund af landsretten, herunder vedrørende de tiltaltes subjektive forhold, kan begrunde, at der foreligger forsæt, jf. retsplejelovens 933, stk. 2, sammenholdt med 912, stk. 1, nr. 3. Landsrettens flertal har lagt til grund, at T1 og T2 sammen gik ind i huset medbringende en flaske, som T2 forinden havde anbragt i livremmen, efter at den tidligere havde været i hans rygsæk. Det er videre lagt til grund, at T1 var bekendt med, at T2 medbragte den tomme flaske, der i givet fald kunne bruges som våben. Det er desuden lagt til grund, at T1 og T2 gik ind i huset ca. kl , at der var en bil i carporten, at lågen til haven var åben, at de ved bagdøren passerede en rollator, at bagdøren var ulåst, og at fjernsynet var tændt, da de kom ind i huset, hvilket de senest må have konstateret, da de kom ind i husets gang. Det er endelig lagt til grund, at T1 og T2 gik ind i huset i den hensigt at berige sig, selv om de må have anset det for sandsynligt, at forurettede som de vidste, var en ældre mand var hjemme. Landsrettens flertals præmisser må forstås således, at flertallet fandt det godtgjort, at T1 og T2 allerede på det tidspunkt, hvor de trængte ind i forurettedes hjem, må have indset, at det var sandsynligt, at forurettede var hjemme, og at de med henblik på at berige sig muligvis skulle anvende vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, samt at de accepterede denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk måtte forholde sig på denne måde. T1 og T2 havde derfor efter landsrettens flertals opfattelse allerede på det tidspunkt, hvor de trængte ind i huset, det fornødne forsæt (i form af dolus eventualis) til røveri.

7 - 7 - Højesteret finder, at landsretten har anvendt forsætsbegrebet korrekt, og at de faktiske omstændigheder, som er lagt til grund af landsretten, kan begrunde, at der foreligger forsæt. Højesteret tiltræder herefter, at der er tale om et egentligt hjemmerøveri omfattet af straffelovens 288, stk. 2. Den konkrete sag straffastsættelsen I den foreliggende sag blev røveriet begået om aftenen af to gerningsmænd i forening over for en ældre, svagelig person. Der blev udøvet grov vold omfattet af straffelovens 245. Røveriet var dog ikke nøjere planlagt, forurettedes skader var forholdsvis begrænsede, og udbyttet var alene en nøgle. Efter en samlet vurdering finder Højesteret, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte straffen, der er fastsat til fængsel i 5 år. Konklusion Højesteret stadfæster landsrettens dom. T1 og T2 har fortsat været fængslet under anken. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. T1 og T2 skal solidarisk betale sagens omkostninger for byret, landsret og Højesteret, dog skal de hver især betale salæret til den for dem beskikkede forsvarer.

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse Hadforbrydelser RM 2/2011 revideret 11. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Sager om straffelovens 266 b 2.1.1. Skal der indledes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere