ammunition, sprængstoffer og gasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ammunition, sprængstoffer og gasser"

Transkript

1 ISBN nr.: Vare nr.: udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser

2 1 Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagersiden fra forsvaret og politiet. Branchevejledningen henvender sig til arbejdsgiveren, sikkerhedsorganisationen, ansatte i forsvaret og i politiet samt øvrige, der kan komme ud for at stå overfor fundet eller indleveret ammunition, sprængstof og Branchevejledningen kan hentes på hjemmesiden Indholdsfortegnelse Fund eller indbragt 1 Ved kendt menes: 2 Ved ukendt menes: 2 Aflevering 3 Transport 5 Nødtransport 5 Fund eller indbragt Under normale forhold sker omgang med og anvendelse af ammunition, sprængstoffer mv. på egnede steder og under ansvar af hertil uddannet personel. Men ansatte i politiet og i forsvaret vil som myndighedspersoner kunne komme til at stå overfor ammunition, ammunitionsdele, sprængstoffer og gasser under forhold, der afviger fra de normale. Ansatte i politiet er ofte de første, der bliver tilkaldt, når der af den ene eller anden grund dukker ammunition, sprængstoffer eller gasser op på civilt område. Ansatte i forsvaret oplever relativt ofte at få indleveret ammunition og sprængstoffer, typisk afleveret i vagten på tjenestestedet. Under normale forhold sker omgang med og anvendelse af ammunition, sprængstoffer mv. på egnede steder og under ansvar af hertil uddannet personel. Ansatte i politiet og i forsvaret vil som myndighedspersoner kunne komme til at stå overfor ammunition, ammunitionsdele, sprængstoffer og gasser under forhold, der afviger fra de normale. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Midlertidig sikring 6 Afspærring 7 Generelle sikkerhedsafstande ved afspærring af område: 7 Tilkaldelse og overdragelse 8 Bistand fra forsvaret rekvireres således: 9 Det vil også typisk være politiet, der får indleveret våben, ammunition og sprængstoffer, f.eks. effekter, som dukker op ved rydning af dødsboer, skunke og loftsrum. I forbindelse med ransagninger og beslaglæggelser kan politiet komme i kontakt med ammunition og sprængstoffer, herunder Generelt gælder det for ansatte i forsvaret og politiet, at man ikke nægter at modtage hverken våben, ammunition, sprængstoffer eller fyrværkeri, der indleveres af civile borgere. Fund på landjorden 9 Fund af ilanddrevne 9 Henvisninger 10 Adresser 11

3 2 3 Uanset, hvordan man bliver inddraget ved fund eller indlevering af ammunition og sprængstoffer, er det af afgørende betydning at vide, hvordan man forholder sig i det enkelte tilfælde. Udover indleverede effekter, kommer ansatte i forsvaret også ud for at finde ammunition og ammunitionsgenstande i de militære øvelsesterræner, herunder forsaget ammunition. I det følgende vil ordene kendt og ukendt blive anvendt i omtale af ammunition, sprængstof, fyrværkeri mm. Ved kendt menes: Fabriksfremstillet håndvåbenammunition, der ikke er tydeligt skadet eller i øvrigt har lidt overlast, der kan gøre det ustabilt Fyrværkeri med Beredskabsstyrelsens godkendelsesnummer (BRS-nummer) og som i øvrigt ikke vurderes at være ustabilt. Ved ukendt menes: Alle andre typer ammunition, sprængstof, fyrværkeri end ovenstående. Altså alt andet end det, der kan betegnes som kendt. Opstår der den mindste tvivl om kategorisering som kendt eller ukendt, BETRAGTES EFFEKTERNE ALTID SOM UKENDTE, og der handles herefter. Politiafspæring Aflevering Det er forsvarets opgave at uskadeliggøre alle typer ammunition, sprængstoffer og Uanset om politiet modtager ammunition eller sprængstoffer, eller på anden måde får kendskab til det, skal politikredsens vagthavende kontaktes og informeres om situationen. Er der tale om kendte typer (fabriksfremstillet) håndvåbenammunition eller BRS-nummereret fyrværkeri, der ikke skønnes at være fare ved at transportere, afleverer politiet effekterne til nærmeste militære myndighed. Ved fyrværkeri i form af krysantemumbomber tilkaldes forsvaret altid, da dette er meget ustabilt. I alle andre tilfælde kontakter politiet i samråd med vagthavende Kriminalteknisk afdeling, der tager stilling til evt. forholdsregler samt om transport til forsvaret. Se nærmere i afsnittet om tilkaldelse og overdragelse. Hvis der er tale om fyrværkeri, kontakter politiet afdeling S. (kun for KBH). Er der tale om ukendte eller ustabile typer af ammunition, sprængstof, fyrværkeri mm., skal håndtering i videst mulig omfang undgås. Overlad det til eksperterne. Krysantemumbomber findes i flere udformninger. Her er et eksempel på, hvordan en krysantemumbombe kan se ud. Alle typer ammunition, sprængstof, fyrværkeri mm. skal behandles med omtanke, uanset om der er tale om kendte eller ukendte effekter.

4 Midlertidig sikring, med afmærkning Tobaksrygning forbudt, ildslukker i container Ildslukker medbringes altid ved nødtransport 4 5 Ansatte i forsvaret, som finder ammunition og ammunitionsgenstande i de militære øvelsesterræner, herunder også forsaget ammunition eller sprængstoffer, underretter straks nærmeste foresatte. Når forsvaret får indleveret ammunition eller sprængstoffer, informeres den stedlige vagthavende straks. Det er forsvarets opgave at uskadeliggøre alle typer ammunition, sprængstoffer og Politi: Kontakt vagthavende beskriv situationen Kriminalteknisk afdeling kontaktes videre forløb planlægges Forsvaret tilkaldes og fjerner effekterne eller der foretages nødtransport til nærmeste station eller militære myndighed. Forsvar: Kontakt nærmeste foresatte Vagthavende kontaktes videre forløb aftales. Transport Ved vejtransport af ammunition og sprængstoffer herunder fyrværkeri skal Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods følges. (Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen) er indarbejdet i bekendtgørelsen). Nødtransport I særlige tilfælde og i samråd med vagthavende kan nødtransport foretages. Transport af kendt ammunition og sprængstoffer herunder fyrværkeri kan ske fra findestedet og til første sikre opbevaringssted efter reglerne om nødtransport, dvs. uden udfærdigelse af transportdokument og sikkerhedskort. Der skal dog altid medbringes mindst én 2 kg. ildslukker, og rygning og brug af åben ild under transporten er ikke tilladt. Overlad al håndtering af ukendt, ikke sikkert, ustabilt ammunition, sprængstof, fyrværkeri mm. til eksperterne. Giv så mange informationer som muligt UDEN at have flyttet, vendt eller på anden vis håndteret effekterne. Altså udelukkende ud fra visuelle observationer og eventuelt, hvad andre personer kan fortælle om effekterne. I særlige tilfælde kan nødtransport af ammunition og sprængstoffer herunder fyrværkeri ske fra findestedet og til første sikre opbevaringssted. Der skal dog altid medbringes mindst én 2 kg. ildslukker, og rygning og brug af åben ild under transporten er ikke tilladt. Er effekterne først transporteret til en politistation eller en militær myndighed, falder den efterfølgende transport ikke ind under reglerne om nødtransport.

5 6 7 Midlertidig sikring Som nævnt kan kendte typer (fabriksfremstillet) håndvåbenammunition eller BRSnummereret fyrværkeri, der ikke skønnes at være fare ved at transportere, fjernes direkte fra stedet og afleveres til nærmeste militære myndighed i samråd med vagthavende. De fleste politikredse har rum, der er specielt indrettede til opbevaring af mindre mængder Det nærmeste rum oplyses af vagthavende. Godkendelse af rummet kræver bl.a. mærkning med skiltene Fyrværkeri og Tobaksrygning forbudt, og at der er opsat ildslukkere. Generelt gælder det, at der er ubetinget forbud mod tobaksrygning og anvendelse af åben ild på eller nær ved områder, hvor eksplosivstoffer opbevares eller anvendes. Politiafspæring Afspærring Når det drejer sig om fund af ammunition eller sprængstoffer, som ikke umiddelbart kan fjernes, skal der ske en afspærring af området for at forhindre ulykker. På militært område er det forsvarets opgave at foretage afspærring af områder, hvor der er fundet ammunition eller sprængstoffer. Udenfor militært område er det politiets opgave at foretage afspærring af områder, hvor der er fundet ammunition eller sprængstoffer. Såfremt forsvaret tilkaldes til civilt område, underretter forsvaret straks den stedlige politimester, idet det er politiet, der har ansvar for afspærring. Hvis afspærring allerede er iværksat eller påbegyndt f.eks. af forsvaret, redningskorps eller private overtager politiet opgaven, så snart det ankommer. På civilt område foretages afspærringen som både en indre og en ydre afspærring, jfr. politiets bestemmelse. Generelle sikkerhedsafstande ved afspærring af område: Emne Ydre Indre afspærring afspærring Mindre 200 m. 50 m. genstande Større 200 m. 150 m. genstande Biler mv. 400 m. 350 m. Der iværksættes afspærring af området, hvor der er fundet effekter. Afspærringen skal være så omfattende, at der ikke sker personskade, hvis eller når effekternes oprindelige funktion aktiveres. Det er ubetinget forbudt at ryge eller bruge ild i nærheden af eksplosivstoffer. Hensynet til sikkerheden vejer langt tungere end hensynet til de gener afspærring, evakuering eller rømning af området kan medføre for borgerne.

6 8 9 Tilkaldelse og overdragelse Politiet kan selv aflevere kendte typer (fabriksfremstillet) håndvåbenammunition eller BRS-nummereret fyrværkeri, som der ikke skønnes at være fare ved at transportere direkte til nærmeste militære myndighed. I alle andre tilfælde kontakter politiet Kriminalteknisk afdeling, der vurderer, hvor vidt det er nødvendigt at tilkalde ammunitionsryddere fra forsvaret. Afhængig af politiets vurdering af ammunitionsgenstanden og telefonisk drøftelse med vagthavende ammunitionsrydder besluttes udrykning eller ej. Drejer det sig om fund af kemikalier, kontakter politiet Beredskabsstyrelsens Kemikalievagt. Vurderes kemikaliet ikke transportsikkert, overtages transporten af forsvarets ammunitionsryddere efter rekvisition fra politiet. Fund af ilanddrevne ammunitionsgenstande: Søværnets Operative Kommando (SOK) SOK: HUSK Det er Kriminalteknisk afdeling, der rekvirerer assistance fra forsvaret. Der findes stadig efterladenskaber fra 2. verdenkrig. Her er en sennepsgasbombe.

7 Henvisninger Justitsministeriets bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Justitsministeriets bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer Justitsministeriets cirkulære om eksplosivstoffer Civilforsvarsstyrelsens vejledning om umiddelbare sikkerhedsforanstaltninger overfor ueksploderet ammunition Cirkulæreskrivelse om samarbejdet mellem Forsvaret og Redningsberedskabet i fredstid Indenrigsministeriets bekendtgørelse af bered skabsloven Indenrigsministeriets bekendtgørelse om fyrværkeri Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Rigspolitichefens Kundgørelse B 20 Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan også hentes på BAR ens hjemmeside: Andre adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Branchevejledningen kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på 10 Kriminalpolitiet. Sagsbehandling mm. af sager vedrørende fyrværkeri 11

8 12

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 3 Forord Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere