Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne"

Transkript

1 STOF nr. 21, 2013 Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne - STOF bringer den uforkortede udgave af Centerlederforeningens høringssvar i anledning af den igangværende evaluering af kommunalreformen. AF KARIN RAAHAUGE Centerlederforeningen har siden midten af 1990 erne fungeret som et netværk for centerledere, der arbejdede på at påvirke udviklingen af misbrugsområdet. Da amterne i 1995 overtog ansvaret for narkobehandlingen blev gruppen af centerledere mindre, men de færre repræsentanter gav mulighed for at give området en mere samlet stemme, og det blev mere overskueligt at lave fælles arrangementer. Forskellig organisering, herunder også forskellige kompetenceniveauer for lederne, har spillet en rolle i foreningens muligheder for at fremtræde med fælles fodslag i principielle sager. Fra 1995 kunne Centerlederforeningen i princippet repræsentere både alkohol- og stofområdet, men selvom samarbejdet mellem de to misbrugsområder udviklede sig konstruktivt i disse år, blev det aldrig helt tilfredsstillende. Frem til 2007 fungerede foreningen dels som netværk for centerledere, der her kunne hente inspiration og sparring, dels som arrangør af en række studieture til lande, der på forskellig måde kunne inspirere og understøtte udviklingen af nye metoder i behandlingen. Ved kommunalreformen i 2007 blev det samlede misbrugsområde et kommunalt ansvar. Foreningen blev tilpasset den nye kommunale virkelighed, hvor et voksende antal kommuner har organiseret alkohol- og stofområderne i samme regi. Centerlederforeningen repræsenterer aktuelt 47 kommuner, hvoraf en række leverer rusmiddelbehandling til andre kommuner og /eller samarbejder med andre kommuner (ud over de 47). Der forestår et stort arbejde, hvis centerlederne fra alle landets kommuner skal samles, for godt nok er vi mange, men også meget forskellige, hvad angår baggrund og kompetencer. Forskellighederne er også tydelige, når man ser på, hvordan rusmiddelområdet er indplaceret i kommunerne: Det spænder lige fra socialpsykiatrien og sundhedsafdelingen til jobcentre m.m., ligesom der er store variationer i kommunestørrelse, tilgængelighed (geografiske forskelle) og tilbud. Centerlederforeningens medlemmer og bestyrelse repræsenterer denne variation, og det er bestyrelsens intention at fastholde et fælles perspektiv og en fælles organisering af ledelsesområdet, hvor form og indhold må udvikles i det tempo, det nu er muligt Foreningen har bl.a. deltaget i drøftelser med Rådet for Socialt Udsatte, med Kommunernes Landsforening om KL s udspil til En styrket misbrugsbehandling samt i Socialstyrelsens forberedelsesarbejde vedrørende Socialt tilsyn på bl.a. ambulant stofbehandling (Serviceloven, 101). Som det seneste har Centerlederforeningen i marts 2013 afgivet høringssvar i forbindelse med evalueringen af strukturreformen. Vi har ønsket at bringe høringssvaret i STOF, fordi vi finder det 1

2 beskrivende for foreningens aktuelle tilgang til både emnet og området, og fordi det viser en af de opgaver, som foreningen forsøger at løfte i bestræbelserne på at give stemme til rusmiddelområdet. Grundlæggende støtter Centerlederforeningen fuldt ud de overvejelser og anbefalinger, som KL lancerede i udspillet En styrket misbrugsbehandling i december 2012, bl.a. fordi det forholder sig konkret til praksis i kommunerne og inddrager både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Dertil kommer, at God social misbrugsbehandling hvad virker, og hvad kan der gøres?, udarbejdet Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, på vegne af KL, bidrager til et relevant og bredere perspektiv på rusmiddelbehandling. Centerlederforeningen afventer nu, hvornår og hvordan Socialministeriet & Socialstyrelsen konkretiserer udspillet fra oktober 2012 om Metoder, der virker på narkoområdet. HØRINGSSVAR: Rusmiddelbehandling - er relevant forankret kommunalt! Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til alkohol- og stofmisbrugsområdet. Centerlederforeningens udtalelser i nedenstående er derfor generelle og er ikke rettet mod specifikke formuleringer i rapporten. To afgørende forudsætningen for en god behandlingsindsats på rusmiddelområdet er, at: faglighed (opgaveløsningen) vægtes højere end organisatorisk forankring aktørerne på området indgår i et forpligtende samarbejde på tværs af områder i kommunerne og mellem kommuner og regioner. Centerlederforeningens holdning er, at de mange facetterede problemstillinger, som ses i sammenhæng med rusmiddelproblematikker, håndteres bedst i kommunalt regi, hvor de øvrige hjælpeindsatser er forankret. Centerlederforeningen finder, at behandlingsindsatsen på alkohol- og stofområdet er mest hensigtsmæssigt forankret - som nu - i kommunerne. Kommunerne har - i samarbejde med borgerne ansvar for at levere og koordinere indsatser på områderne: forebyggelse, job- og beskæftigelse, bolig, skole og uddannelse, familieproblematikker, socialpsykiatri, plejebehov etc. De seneste reformer på førtidspensionsområdet, flexjobordning og den forventede kontanthjælpsreform tager afsæt i, at der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats i kommunerne. Set i det lys forekommer det ikke hensigtsmæssigt at henlægge ansvaret for rusmiddelområdet til sygehusvæsenet. Danske Regioner har advokeret for at placere ansvaret for alkohol- og stofområdet regionalt. Det er i den sammenhæng alene de sundhedsfaglige aspekter af rusmiddeproblematikken, der har været udgangspunkt for argumentationen. Centerlederforeningen ønsker at pointere vigtigheden af, at misbrug af rusmidler anskues som en problematik, der indeholder både sundhedsfaglige og psykosociale aspekter, og at de løsninger, der skal til for at minimere skadevirkninger og styrke behandlingen, bør bestå af et fint koordineret samspil mellem en sundhedsfaglig og en psykosocial behandlingsindsats. Det er i det daglige samarbejde, at der sikres løbende vurdering og justering af indsatsen efter behov. Misbrug af alkohol og stoffer repræsenterer komplekse problematikker og fordrer komplekse svar. 2

3 Uddybning Danske Regioner ser forankring af misbrugsområdet i regionsregi som en garanti for, at problematikken imødekommes fagligt (videnskabeligt), og at der sker en ensartet behandling på land og i by. Misbrug forstås biologiseret, dvs. primært defineret som psykisk sygdom, hvorfor misbrugere imødekommes med en behandling i det specialiserede sundhedsvæsen. Brugergruppen er defineret som udsatte og sårbare mennesker, hvoraf en del også har anden psykisk sygdom Sociale problematikker ses som afledte effekter af sygdommen, som følgeproblematikker. Blandt argumenterne for, at regionerne kan levere bedre og mere faglighed (læs: evidensbaserede indsatser), fremhæves bl.a. følgende: regionerne har en vis volumen (øvelse gør mester) specialisering betyder, at arbejdet er evidensbaseret der arbejdes systematisk, og eksplicit anvendes den bedste viden om metoder og indsatser viden udvikles og sikres via akkreditering og brug af standarder borgeren udredes, diagnosticeres og behandles i et lægeligt regi, og alle gives denne mulighed. Opgaven løses bedst, mener regionsfortalerne, hvis rusmiddelbehandlingen defineres som en del af psykiatrien. Centerlederforeningen mener, at opgaven bedst løftes i et regi, der rummer mulighed for, at: mål og metode løbende drøftes, udvikles og tilpasses den skiftende rusmiddelscene og bredden i målgruppen, der spænder fra unge med problematisk rusmiddelbrug til kronikere : misbrugere gennem mange år af alkohol og heroin værdier, mål og succeskriterier er politisk godkendte (det skærmer for vejrhanepolitik) forsknings - og undersøgelsesresultater inddrages i mål og metodeudvikling området kigges i kortene af brugergrupper og eksterne forskere, der ikke er belastet af forforståelsen i fagfeltet: læge- og psykosociale medarbejdere målene for indsatsen drøftes og testes: både de individuelle og de samfundsmæssige målene er troværdige og realisable - eller skal der skrues på andre virkemidler? skal målene revurderes? Det er alment kendt, men ofte negligeret i det heftigt voksende evalueringsparadigme, at forskningsfeltet og de valgte målepunkter er bestemmende for udkommet, således også for såkaldt videnskabelig forskning, hvor en række faktorer med betydning kan være udeladt, f.eks. uspecifikke faktorer som imødekommenhed, respekt, ligeværdighed, tilgængelighed m.m. Det giver ikke nødvendigvis flere raske eller mere velfærd at måle. Men: målene skal være graduerede og modsvare den mangfoldighed, rusmiddelscenen repræsenterer indsatserne skal (fagligt og samfundsmæssigt) kunne begrundes rammer og ressourcer skal gøre det muligt organisatorisk og økonomisk at udmønte de politisk fastlagte mål fagligt kompetente folk skal rekrutteres og fastholdes: rette profession på rette sted til rette opgave professionerne: sundheds- og socialfaglige skal samarbejde respektfuldt og ligeværdigt for at nå de fastlagte mål sektorerne skal samarbejde. Både områderne i kommunerne og mellem behandlingspsykiatri i regionerne og socialpsykiatrien i kommunerne 3

4 den behandlingssøgende, brugerorganisationer og politikere skal medinddrages i at definere og vurdere, om målene er realistiske og relevante behandlingsplanen - den individuelle for rusmiddelproblematikken - skal være nedskrevet og kendt af den behandlingssøgende og justeres jævnligt, tilpasset mål og ressourcer den medicinske behandlingsplan skal være nedskrevet (SL 101 og 141) handleplanen (SEL 141) for den socialfaglige indsats skal være nedskrevet, herunder skal ansvar og handlekompetencer være veldefineret, og gråzoner mellem region- og kommuneprofessioner skal minimeres Dertil kommer: samarbejde, samarbejde og samarbejde. Det er en politisk og ledelsesmæssig opgave at sikre, at organisationernes opgaver, mål og værdier er kendte og klart formuleret. Det er den enkelte behandlers opgave at udmønte værdierne på baggrund af: kendskab til sundheds - og socialfaglig lovgivning på området medicinsk og psykosocial viden, dertil metodemæssige kundskaber indsigt i samspillet mellem fysiologiske, psykiatriske/psykologiske og sociale faktorer kendskab til og erfaring i motivations-, fastholdelses- og ændringsmetoder evne og lyst til at samarbejde Forankringsdiskussionen giver ikke i sig selv bedre resultater, men Det er, set i lyset af Danske Regioners argumenter for at placere rusmiddelbehandlingen i sygehusregi, nærliggende at rejse spørgsmålet: Hvad har forhindret behandlingspsykiatrien i at samarbejde med rusmiddelbehandlingsenhederne, at løfte de sundhedsfaglige opgaver som f.eks. screening og udredning af psykiatriske diagnoser i dag? Sektorerne skal spille sammen ligegyldigt, hvor opgaven ligger Udfordringerne er bl.a.: Volumen - befolkningsgrundlaget i nogle kommuner er småt? Forskellige videnspraktikker/konkurrerende problemforståelser? Konkurrerende sektorer? Konkurrerende økonomier? Vanskeligheder med at rekruttere og fastholde især sundhedsfaglige ressourcer både i kommunernes rusmiddelbehandling og i regionernes behandlingspsykiatri. Læger, der er interesserede i rusmiddelbehandling som speciale, således at brugergruppen får det bedste fra det sundheds- og socialfaglige område. Volumenproblematikkerne løftes bl.a. ved gode lokale samarbejdsaftaler og kan løses ved, at kommuner slår sig sammen f.eks. samarbejder Holstebro og Herning om fælles tilbud til klienter/patienter og fælles personaleuddannelse. Centerlederforeningen anbefaler, at: Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed spiller sammen. I dag er alkohol- og stofbehandling defineret i hhv. SL 141 og SEL 101 og SL 142 praksisfeltet i kommunerne, der udgøres af beskæftigelses, social- og sundhedsfaglige fagområder, 4

5 og kommuner og region indgår forpligtende samarbejdsaftaler I dag understøtter lovgivningen, at: Alkoholområdet, forankret i Sundhedsloven, arbejder ud fra en lægefaglig professionsforståelse. Man kan sige, at arbejdet med de afledte, sociale problemer ses som en hjælpeydelse. Stofområdet, forankret i Serviceloven, arbejder ud fra en psykosocial professionsforståelse. Man kan sige, at de lægefaglige ydelser ses som en hjælpeydelse. Af effektundersøgelser fremgår det, at et element i god behandling netop er bredde i behandlingstilbuddet forstået bl.a. som samspil mellem ydelser fra andre områder/professioner. Ved en placering i regionerne risikeres det, at: problemforståelsen kan blive for biologisk, det vil sige smal. Helhedssynet begrænses, og samarbejdet på tværs nedtones. Med al respekt for regionerne er samarbejde på tværs IKKE en spidskompetence der opstår en mere entydig lægefaglig tilgang (diagnose = medicinsk lindring), som kun i begrænset omfang vil blive udfordret af andre fag der etableres flere enkeltstående, gentagne behandlings pakker med fokus på den medicinske del der kommer mindre fokus på koordination og overgange mellem region og kommune, mellem sektorer og områder alkoholbehandlingen vil blive prioriteret. Alkoholbehandlingen er udviklet i og tilpasset den medicinske problemforståelse stofmisbrugsbehandlingen vil blive nedprioriteret. Regionen er uvant med målgruppen (der repræsenterer flere vilde problematikker), hvor den sociale indsats fylder og skal fylde mest forebyggelsen (SL 119), i dag en kommunal opgave, kan blive fragmenteret og miste den sammenhæng, der er under opbygning med folkeskole, ungdomsuddannelserne, tekniske skoler, arbejdspladser, institutionspersonale, hjemmepleje, myndighedspersoner, egen læge m.m. Indsatsplaner, der skal udarbejdes i kommunerne i forbindelse med den nye førtidpensionsreform og den kommende kontanthjælpsreform, fordrer en velkoordineret kommunal indsats, herunder sundhedsfaglig deltagelse (pr ). Ungeområdet udfordres: Nærheden til og samarbejde med Familieafdeling (unge < 18 og unge 18-23), myndigheds- og pårørendeinddragelse udfordres Samarbejdet med ungdomsuddannelserne udfordres Samarbejdet med jobcentrene bliver udfordret Voksen- og ældreområdet udfordres på: Tætheden til det specialiserede område og handicap Særlige ydelser: Hjemmehjælp og -sygepleje (hvor der skal banes vej / adgang til hjemmet) Dag- og døgnbehandling: visitation og opfølgning SKP ordninger, etablering, visitation og opfølgning Særlige tilbud til særlige grupper Skæve boliger, visitation Væresteder, visitation 5

6 Omsorgsophold, visitation Særlige plejehjemslignende ophold, visitation Særligt kendskab til klient / patient / bruger Løsninger år 2013: Centerlederforeningen støtter det videre arbejde med at udmønte de mål, der er formuleret i Socialministeriets initiativer 2012 og KL s anbefalinger Det videre arbejde kan bl.a. ske i form af konkretiseringer, metodeudvikling og -træning og ved, at der etableres forpligtende samarbejdsaftaler mellem områderne i kommunerne og mellem kommuner og region. Samarbejdsaftalerne bør udformes således, at de kan tilpasses lokale forhold, og retssikkerheden for brugergruppen skal i fokus. Centerlederforeningen anbefaler en fortsat forankring af området i kommunerne. LITTERATUR En styrket misbrugsbehandling. Kommunernes Landsforening To diagnoser - et menneske. Danske Regioner Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli Sundhedsstyrelsen. Projekt bedre udredning - et eksempel på kommunalt og regionalt samarbejde om psykiatrisk udredning af personer med psykiske lidelser og misbrug. Center for Misbrugsbehandling. Aarhus Kommune Læs også artiklen i STOF nr. 14 af Kirsten S. Frederiksen: Projekt Bedre Udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Mads Uffe Petersen: Stoffri døgnbehandling Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Morten Hesse, Birgitte Thylstrup & Sidsel Schrøder: Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet Peter Ege: Behandling gør en forskel. STOF nr FORFATTER KARIN RAAHAUGE CENTERLEDER PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES RÅDGIVNINGSCENTER MEDLEM AF CENTERLEDERFORENINGENS BESTYRELSE 6

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere