Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger"

Transkript

1 Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med behov for tilsyn hele døgnet en bolig med døgnbemanding. Brugere, som er visiteret til permanent plejehjemsplads (beskrevet i kvalitetsstandarden Boligtilbud ). met skal tilbyde brugerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Der skal tages hensyn til brugernes værdighed, integritet, kultur og livskvalitet, og der skal lægges stor vægt på omsorg og kommunikation. met skal sikre, at brugerne har medbestemmelse og indflydelse. Der skal lægges vægt på de sociale aspekter og gives muligheder for privatliv og fællesskab. Der skal være mulighed for at brugeren kan deltage i aktivitetstilbud udenfor boligdelen. Der skal så vidt muligt tages hensyn til brugernes ønsker om aktiviteter, ture, besøg o.l. Der skal være fokus på at yde en faglig kvalificeret indsats, både pleje- og omsorgsmæssigt og socialpædagogisk for at inddrage brugerne i det daglige hverdagsliv. Den faglige indsats skal leveres med et aktiverende sigte, således at brugeren støttes / vejledes i at udføre de opgaver, brugeren selv kan, og derved fastholder sit funktionsniveau længst muligt. Ydelsens omfang Hele døgnet Krav til leverandøren Leverandøren skal overholde forvaltningsretlige regler om tavshedspligt m.v. Leverandøren skal følge anvisningerne i Helsingør Kommunes arbejdsmiljøpolitik. Leverandøren skal tilbyde brugeren en servicepakke svarende til den servicepakke, der er politisk godkendt i Helsingør Kommune. Leverandøren skal overholde regler og krav vedr. miljø og hygiejne. Det anbefales, at leverandøren indhenter referencer på medarbejdere inden ansættelse. Leverandøren skal indhente straffeattest ved ny-ansættelse af medarbejdere, som skal komme i brugerens hjem. 1

2 Kompetencekrav til medarbejderen Minimumskrav for at kunne udføre ydelsen er, at hjælperen har opdateret viden og er bekendt med kvalitetsstandard og mål for. Der henvises til de kompetencekrav, der er beskrevet i de politisk godkendte kvalitetsstandarder indenfor ældreområdet i Helsingør Kommune. Medarbejderen skal kunne bestride det danske sprog i skrift og tale på et forståeligt niveau. Krav til brugeren Brugeren skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, brugeren er i stand til. Brugeren skal følge de krav, som fastsættes i arbejdspladsvurderingen. Brugeren skal acceptere brug af hjælpemidler. Krav til observation og dokumentation Leverandøren skal følge retningslinjerne i Krav og vejledning til dokumentation. Leverandøren skal i samarbejde med brugeren udarbejde en handleplan (Døgnrytmeplan) for den planlagte hjælp, træning, aktiviteter o.l. Leverandøren skal forebygge tab af funktionsevne f.eks. ved at motivere brugeren til at selv udføre de opgaver, brugeren er i stand til og / eller f.eks. ved at vejlede og opmuntre brugeren til at klare hverdagen. Leverandøren skal observere ændringer i brugerens tilstand. Leverandøren skal handle fagligt forsvarligt i forhold til brugeren tilstand. Leverandøren skal dokumentere væsentlige ændringer i brugeren tilstand i elektronisk brugerjournal. Leverancesikkerhed Leverandør af ydelsen Leverandøren skal sikre, at der er personale fysisk til stede på plejehjemmet hele døgnet. De kommunale leverandører, som har indgået aftale med Helsingør Kommune. De private leverandører, som har indgået aftale med Helsingør Kommune. Betaling for ydelsen Brugeren skal betale husleje, elektricitet og varme samt evt. indskud og TV-pakke, som beskrevet i Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger og Lov om almene boliger. På Falkenberg betales der også for vask og tørring af tøj over huslejen. 2

3 Brugeren skal tilbydes at købe en servicepakke. Prisen er afhængig af, hvor mange serviceydelser brugeren ønsker at købe, men vælger brugeren at købe alle ydelser i den fulde servicepakke, er prisen ca ,00 kr. pr. måned (2014 niveau). Der kan forekomme forskelle i prisen for den fulde servicepakke afhængigt af brugerens forbrug af f.eks. vaske- og tørremaskiner. Kvalitetsmål og opfølgning De overordnede kvalitetsmål for Helsingør Kommune er: at brugerne er tilfredse med kvaliteten i udførelsen af de visiterede indsatser at der er kvalitet i de leverede indsatser at der er helhed, sikkerhed og kontinuitet i indsatserne og at fejl og uhensigtsmæssigheder forebygges Opfølgning foretages gennem: lovpligtige uanmeldte tilsyn revurdering ved ændring i funktionsniveau leverandørens frivillige egenkontrol For den detaljerede beskrivelse af kvalitetsmål, resultatkrav og opfølgning henvises til Kravspecifikationen. 3

4 Personlig pleje navn Personlig pleje Serviceloven 83, stk. 1.1 At sikre brugerens velvære, således at brugeren bedst muligt bevarer egne normer for personlig pleje. Personlig hjælp omfatter hjælp til den personlige pleje, ernæring, psykisk pleje og omsorg samt målrettede pædagogiske opgaver. I personlige pleje kan indgå hjælp til bad, personlig hygiejne, hudpleje, toiletbesøg, kateterpleje, stomipleje, hjælp med personlige hjælpemidler og støttestrømper, hjælp til forflytning, vending og lejring samt hjælp til ledsagelse til f.eks. spisestue. I psykisk pleje og omsorg kan indgå hjælp med strukturering af dagligdagen og sikkerhedsbesøg samt psykisk hjælp og støtte. I psykisk pleje og omsorg kan desuden indgå socialpædagogiske indsatser rettet mod at hjælpe brugere med specielle behov. I ernæring kan indgå hjælp med tilberedning og anretning af maden, hjælp med at spise og drikke, samt hjælp med at give doseret medicin. I målrettede pædagogiske opgaver kan indgå vejledning og rådgivning om f.eks. kost. I personlig pleje kan desuden indgå hjælp i akutte situationer f.eks. at tage klokker, ledsage til undersøgelse/behandling, samt overvåge ved behov for ubetinget tilstedeværelse. Indsatser omkring indflytning og i forbindelse med dødsfald indgår også i den personlige pleje. Der henvises til kvalitetsstandarder for: Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Målrettede pædagogiske opgaver Ernæring Anden hjælp til brugeren Særlige forhold Brugere, som har inkontinensproblemer, skal udredes. Ved behov for inkontinenshjælpemidler, tilbydes brugeren dette. Ledsagelse til undersøgelser / behandling udføres kun, hvis en forsvarlig aftale med hospitalet / lægen / tandlægen ikke er tilstrækkelig, og hvis brugeren ikke har pårørende, som kan ledsage. Hyppighed Omfanget af den personlige pleje er afhængig af den visiterede hjælp. Udgangspunktet er, at brugeren selv skal gøre, hvad brugeren kan. Hjælpen ydes ud fra brugerens funktionsniveau. Personlig hjælp ydes daglig, med undtagelse af bad inkl. hårvask, som ydes 2 gange ugentlig. 4

5 Hjælpen tilpasses ud fra den enkelte brugers evne til at klare sig selv, og derved ud fra brugerens individuelle behov for hjælp. 5

6 Praktisk hjælp navn Praktisk hjælp Serviceloven 83, stk. 1.2 At sikre nødvendig renholdning af brugerens / husstandens bolig og brugerens tøj. At sikre brugeren rede penge, og sikre en hensigtsmæssig varetagelse af brugerens økonomi. Praktisk hjælp omfatter rengøring af brugerens bolig, og den del af fællesarealerne, der hører med til boligen, og vask af brugerens eget private tøj og ved behov vaskbare dyner og puder. Desuden kan hjælp til indkøb af tøj m.v., bankærinder og hjælp til brugerens egen administration indgå I rengøring kan indgå hjælp til støvsugning, gulvvask, aftørring af støv, rengøring af toilet og vask, rengøring af køkken samt rengøring af hjælpemidler. I tøjvask kan indgå hjælp til vask af privat tøj, tørre tøj, lægge tøj på plads samt evt. mærkning af tøjet. I bankærinder kan indgå at hente penge i bank, betale regninger, som ikke endnu er kommet på PBS eller anden betalingsordning samt at afregne med brugeren. I hjælp til brugerens egen administration kan indgå at låse penge ind i brugerens egen indkøbte eller faste pengeboks i brugerens bolig, at føre regnskab / lægge kvitteringer for indkøb, at omdele post og at opbevare værdier i forbindelse med skifteretssager. Særlige forhold Brugeren skal tilbydes at købe rengøringsredskaber og rengøringsmidler gennem servicepakken. Hvis brugeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal brugeren og / eller dennes pårørende selv sørge for at skaffe og opbevare rengøringsredskaber og rengøringsmidler i brugerens bolig. Rengøringsredskaberne og -midlerne skal være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. Hvis vinduespudsning ikke indgår i lejekontrakten, skal brugeren tilbydes vinduespudsning gennem servicepakken. Hvis brugeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal brugeren og / eller dennes pårørende selv sørge for at få pudset vinduer i brugerens bolig og i andelen af fællesarealerne. Brugeren skal tilbydes at købe tøjvaskeartikler inkl. drift af vaske- og tørremaskiner gennem servicepakken. Hvis brugeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal brugeren og / eller dennes pårørende selv sørge for vask af brugerens tøj. På Falkenberg vaskes tøj og sengelinned mv. i enhedens vaskemaskine 6

7 med betaling via personligt vaskekort over huslejen. På Falkenberg skal brugerne selv medbringe sengelinned, håndklæder mv. Brugeren skal tilbydes leje og vask af linned, håndklæder og vaskeklude m.m. gennem servicepakken. Hvis brugeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal brugeren og / eller dennes pårørende selv sørge for vask af linned og håndklæder m.m. Der udføres kun indkøb i de tilfælde, hvor brugeren ikke har pårørende, som kan udføre hjælpen, eller hvor brugeren har pårørende, men hvor brugeren ikke ønsker, at de pårørende hjælper. Der udføres kun bankærinder i de tilfælde, hvor brugeren ikke har pårørende, som kan udføre hjælpen, eller hvor brugeren har pårørende, men hvor brugeren ikke ønsker, at de pårørende hjælper. Der hæves max 3000 kr. efter modtagelse af fuldmagt. Der udføres ikke bankærinder, som kan løses med PBS eller lignende. Der udføres kun hjælp til brugerens egen administration af penge, hvis det sker efter aftale med brugeren, og brugeren ikke selv er i stand til at varetage sin egen administration, og brugeren ikke har pårørende, som kan varetage opgaven, eller hvor brugeren har pårørende, men hvor brugeren ikke ønsker, at de pårørende hjælper. Hyppighed Omfanget af den praktiske hjælp er afhængig af den visiterede hjælp. Udgangspunktet er, at brugeren selv skal gøre, hvad brugeren kan. Hjælpen ydes ud fra brugerens funktionsniveau. Rengøring af boligen ydes ugentlig. Rengøring af toilet og vask i boligen samt omkring sengen ydes daglig ved behov. Tøjvask ydes ugentlig. Indkøb af tøj m.v. ydes efter behov. Bankærinder ydes månedligt. Hjælp til brugerens egen administration ydes efter behov. Der henvises til Helsingør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ, 1999 med efterfølgende opdateringer. 7

8 Sygepleje navn Sygepleje Sundhedsloven 138 At imødekomme behov i tilslutning til sygdomsbehandling. Sygepleje omfatter hjælp til målrettede pædagogiske opgaver, undersøgelser og behandling samt hjælp til medicingivning og medicinadministration. I målrettede pædagogiske opgaver kan indgå vejledning og rådgivning om f.eks. medicin, kost, injektionsteknik, støttestrømper, kateter og stomi. I undersøgelser og behandlinger kan indgå hjælp til sårpleje, kateterskift, stomiskift, sondeskift, sondeernæring, IV-ernæring, IVvæske, posedialyse og målinger af blodsukker, blodtryk, temperatur o.l. I medicingivning og medicinadministration kan indgå hjælp med at få doseret medicinen, at få insulin, injektioner, drop, plaster, klyx, øjendrypning o.l. I sygepleje kan desuden indgå hjælp i akutte situationer f.eks. ved akut sygdom. Indsatser omkring indflytning og i forbindelse med dødsfald kan også indgå i sygepleje. Der henvises til kvalitetsstandarder for: Målrettede pædagogiske opgaver Undersøgelser og behandling Medicingivning / Medicinadministration Særlige forhold Hyppighed Brugere, som har medicin, der kan dosisdispenseres, skal have medicinen dosisdispenseret. Sygepleje ydes efter behov. 8

9 Aktiviteter navn Aktiviteter Serviceloven 86 At fastholde funktioner og færdigheder med det mål, at brugeren klarer sig selv mest muligt. At forebygge tab af funktioner og færdigheder. At skabe mulighed for socialt samvær og oplevelser. Aktiviteter omfatter hjælp til træning, hjælp til deltagelse i aktiviteter og målrettede pædagogiske opgaver. I træning kan indgå hjælp til vedligeholdende træning, hjælp til genoptræning efter sygdom samt lindrende fysioterapi i terminalstadiet. Ligeledes foregår der træning, ved at brugeren bliver inddraget aktivt i de daglige gøremål. I aktiviteter kan indgå information om aktivitetsmulighederne, deltagelse i aktiviteter i boligenheden, i dagcenter, udflugter, fester, gåture o.l. I målrettede pædagogiske opgaver kan indgå vejledning og rådgivning om f.eks. hjælpemidler, redskaber og selvtræning. Der henvises til kvalitetsstandarder for: Træning Aktiviteter Målrettede pædagogiske opgaver Særlige forhold Træning og aktiviteter vil som udgangspunkt blive gennemført på hold og i grupper. For deltagelse i aktiviteter enten i dagcenter eller i boligenheden opkræves aktivitetskontingent. Hyppighed Træning ydes generelt 2 gange ugentlig. Træningen tilpasses ud fra den enkelte brugers behov. Aktiviteter i dagcenter tilbydes generelt 2 gange ugentlig. Aktiviteter indgår desuden i hverdagslivet i boligenheden, og tilpasses ud fra den enkelte brugers behov. 9

10 Madservice navn Madservice Serviceloven 83, stk. 1.2 At brugeren kan bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Madservice omfatter tilbud om ernæringsmæssigt rigtigt sammensat kost. Maden skal overholde de anbefalinger, der fremgår af Anbefalinger for den danske institutionskost f.eks. energifordeling, vitaminer, mineraler, sammensætning af protein, fedt og kulhydrater. I madservice kan indgå normalkost eller diæter / specialkost, som er lægeordinerede, eller når brugeren har et utilsigtet vægttab / lavt BMI, og derfor har behov for energiberiget kost. Krav til hygiejne og egenkontrol Særlige forhold Leverandøren skal leve op til en hver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Brugeren tilbydes madservice gennem servicepakken. Hvis brugeren ikke ønsker at købe hele eller dele af denne ydelse gennem servicepakken, skal brugeren og / eller dennes pårørende selv sørge for indkøb og tilberedning af mad. Maden skal kunne opbevares i brugerens bolig, og den varme mad skal kunne opvarmes i mikrobølgeovn. Brugeren kan afbestille mad og drikkevarer 3 dage før, f.eks. når brugeren ikke er hjemme pga. besøg eller ved planlagt indlæggelse. Ved akut indlæggelse afbestilles maden af personalet samme dag. Brugerens skal tilbydes at kunne købe drikkevarer efter eget ønske til måltiderne. Brugerne skal betale fuld pris for den valgte madservice, uanset størrelsen på de portioner, brugeren spiser. Hyppighed Madservice ydes mindst 5 gange daglig, heraf 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider. 10

11 Drift af plejehjemmet navn Drift af plejehjemmet Serviceloven 192 Lov om almene boliger At sikre plejehjemmets drift Driften af plejehjemmet skal sikre, at brugerne kan færdes og opholde sig i fremkommelige og tempererede omgivelser, som er rengjort således, at der ikke er lugtgener eller forhold, der kan karakteriseres som uhygiejniske eller giver forøget sundheds- eller infektionsrisiko. Desuden skal driften sikre, at brugere og pårørende kan blive serviceret administrativt. Følgende elementer kan indgå i : Sikring af rene og fremkommelige udendørs gange og stier. Græs, buske og hække samt sne må ikke hindre en sikker fremkommelighed. Sikring af vand- og energiforsyning således at brugerens bolig og plejehjemmet har vand, lys og varme. Sikring af indvendig og udvendig vedligeholdelse ifølge den huslejemæssige aftale omkring plejehjemmet. Sikring af vedligeholdelse og rengøring af servicearealer inklusive vinduespudsning samt drift af vaskeri Sikring af istandsættelse af bolig inden indflytning af ny beboer Sikring af at de fornødne hjælpemidler i form af arbejdsmiljøhjælpemidler og inkontinenshjælpemidler er til stede. Sikring af opkrævning af husleje og servicepakkebetaling inklusive dagcenterkontingent Omfang Omfanget af driften varierer afhængigt af et. 11

12 Servicepakke navn Servicepakke Serviceloven 192 Lov om almene boliger At tilbyde brugeren hele eller dele af en servicepakke Følgende elementer kan indgå i : Madservice Vinduespudsning, hvis det ikke indgår i huslejekontrakten Tøjvaskeartikler inkl. drift af vaske- og tørremaskiner, hvis ikke der er direkte brugerbetaling gennem huslejen Leje af linned m.m. (på Falkenberg benyttes eget linned m.m.) Toiletartikler, hvis ikke de tilbydes at kunne købes i kiosken Rengøringsartikler inkl. rengøringsredskaber Aktivitetskontingent Desuden kan leverandøren tilbyde: evt. forsikring evt. copy-dan Særlige forhold Hvis brugeren ikke ønsker at købe hele eller dele af servicepakken, skal brugeren selv eller dennes pårørende sørge for de dele, der indgår i servicepakken. 12

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere