UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten"

Transkript

1 UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010

2 Forord I Danmark har vores drikkevand en meget høj kvalitet. De fleste steder kan man åbne for vandhanen, og ud kommer friskt og godt grundvand, der kun har været gennem en meget begrænset behandling. Mange danskere har på rejser til udlandet fået øjnene op for, at det ikke er en selvfølge, at der er godt vand i vandhanen. Når vi i Danmark kan glæde os over drikkevand af høj kvalitet, skyldes det overordnet set to forhold. For det første er vi fra naturens side beriget med rigelig nedbør og gode jordbundsforhold. For det andet har der i mange år været gjort en stor indsats for at beskytte grundvandet og på anden måde sikre drikkevand af høj kvalitet. Derfor kan vi i dag glæde os over godt drikkevand. Vi må dog også se i øjnene, at der på nogle områder er udfordringer, og at det kræver en fortsat indsats, hvis kommende generationer også skal kunne nyde rent drikkevand på samme måde, som vi kan i dag. Jeg ser sikring af rent og godt drikkevand som en af mine vigtigste opgaver, og jeg vil gerne være med til at gøre en ekstra indsats, som det fremgår af denne handlingsplan. Handlingsplanen skal sikre fokus på drikkevandsområdet og sikre, at også fremover kan urenset grundvand som udgangspunkt være kilde til vores drikkevand. Handlingsplanen præsenterer en række initiativer inden for syv indsatsområder. Nogle initiativer er helt nye, mens andre allerede er i gang blandt andet som konsekvens af aftalen om Grøn Vækst. Dermed er handlingsplanen et katalog over de vigtigste fremtidige initiativer til sikring af drikkevandet. Når vi har et godt udgangspunkt skyldes det i høj grad, at de forskellige interessenter i vandsektoren er sig deres ansvar bevist. De gør en stor indsats i dagligdagen, og de bidrager konstruktivt med forslag til nye initiativer. Det engagement og samarbejde bliver der også brug for fremover for at gennemføre handlingsplanens initiativer. Mange gode kræfter har bidraget aktivt til udviklingen af denne handlingsplan, og der er brug for, at kommuner, vandforsyninger og andre parter fortsætter det gode samarbejde om at sikre drikkevand af god kvalitet. Miljøminister Karen Ellemann 2

3 Indhold 1 Dansk drikkevand og udfordringer på området Den danske drikkevandsmodel Ny organisering af området Centrale udfordringer for drikkevandet Vision og fokusområder for drikkevandet Reguleringen af drikkevandsområdet Generel beskyttelse af grundvandet Områder med særlige drikkevandsinteresser Drikkevandsdirektivet og Vandrammedirektivet stiller også krav Syv indsatser til sikring af drikkevandskvaliteten Grundvandbeskyttelse skal forebygge drikkevandsproblemer Gennemtænkt vandplanlægning Mere sikker drikkevandforsyning Systematisk kommunalt tilsyn Mere borgerinddragelse på vandområdet Udvikling af vandteknologier Offensiv regulering Eksport af dansk vandteknologi og know how

4 1 Dansk drikkevand og udfordringer på området Dansk drikkevand har generelt en meget høj kvalitet, og de fleste steder i landet kan man indvinde grundvand og bruge det til drikkevand efter en meget begrænset behandling. Men drikkevandskvaliteten er også under pres. Det danske drikkevand har en høj kvalitet, og det er regeringens mål at sikre, at det også vil være sådan fremover. Denne handlingsplan sætter rammerne og retningen for indsatsen i Handlingsplanen er bygget op på følgende måde: I første afsnit gives en introduktion til den danske model for drikkevand, og de vigtigste udfordringer for drikkevandskvaliteten. I andet afsnit præsenteres den overordnede vision og syv indsatsområder i handlingsplanen. Samtidig præsenteres de tre fokusområder der ligger i strategiperioden: Øget sikkerhed, større ressourcebevidsthed og bedre teknologi. I tredje afsnit beskrives den lovgivningsmæssige regulering af drikkevandet, der både omfatter en række love og EU-direktiver. I fjerde afsnit beskrives hvert af de syv indsatsområder. Udfordringerne på området beskrives, og ved hvert af områderne fastlægges de centrale initiativer de kommende 3 år. Nogle af initiativerne arbejdes der allerede med, mens andre er helt nye. I det femte og sidste afsnit gives en kort beskrivelse af perspektiverne i eksport af dansk vandteknologi og know how. 1.1 Den danske drikkevandsmodel Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, som er egnet til at fremstille drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt. Drikkevand, der er fremstillet ud fra grundvand og har så fin en kvalitet, at det generelt de fleste steder er af bedre kvalitet end flaskevand. Den gode grundvandskvalitet sikres gennem den generelle grundvandsbeskyttelse og en særlig beskyttelse, som er rettet mod drikkevandsressourcerne. 4

5 På langt de fleste vandværker gennemgår vandet kun en luftning og filtrering, en såkaldt simpel vandbehandling. Luftningen sker dels for at tilføre grundvandet ilt og dels for at fjerne eventuelle opløste luftarter som svovlbrinte, kuldioxid og methan. Filtreringen sker for at fjerne opløste jern- og manganforbindelser. Herefter er vandet klar til at blive anvendt som drikkevand. I mange lande tilsættes klor til drikkevandet for at sikre sig mod bakterier, der findes i råvandet. Råvandet stammer ofte fra overfladevand i fx søer. Kloring betyder, at det ikke får konsekvenser for forbrugerne, hvis der sker mindre forureninger med bakterier af drikkevandet, mens vandet er på vej gennem ledningsnettet. Kloring har imidlertid en række uønskede effekter ikke mindst når det gælder smagen. Derfor bruges kloring ikke i Danmark. Den danske drikkevandsmodel er unik og sikrer, at danskerne kan få velsmagende og rent drikkevand fra hanen, hvor man i flere andre lande må købe vand på flaske, fordi vandet fra hanen i de lande ikke har så høj kvalitet. Figur 1. Påvirkninger af grundvandets kvalitet Grundvandets kvalitet påvirkes de vand der siver ned og af den omkringliggende geologi. Derfor indeholder grundvand nogen steder pesticider eller anden forurening, ligesom grundvandet kan indeholde naturligt forekommende stoffer som kalk, arsen, nikkel og flourid. Godt drikkevand Drikkevandet i Danmark kommer fra grundvandet. Nedsivningen gennem jorden gør, at vandet bliver naturligt renset og filtreret. På sin vej gennem jordlagene får vandet tilført naturlige salte og kalk, hvorved det får smag og karakter. Der stilles flere krav til hanevandet end til flaskevandet. 5

6 1.2 Ny organisering af området I Danmark er myndighedsansvaret for, at vores drikkevand på det enkelte vandværk har en ordentlig kvalitet, placeret i kommunerne. Det er kommunerne, der har ansvaret for den overordnede planlægning af hvordan kommunens vandforsyning skal være. Det er også kommunerne der giver tilladelse til indvinding, og fører tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlægget. Vandforsyningerne har ansvaret for at drive vandforsyningsanlæggene så grænseværdierne overholdes, og borgerne forsynes med rent og godt drikkevand. Ved en konkret forurening er det kommunens ansvar at sikre, at årsagen til forureningen findes og udbedres. Modernisering af vandsektoren To tredjedele af drikkevandet er hidtil blevet leveret af kommunale vandforsyninger, mens en tredjedel leveres af private, forbrugerejede vandforsyninger. Men med Vandsektorloven, som trådte i kraft 1. januar 2010, skal de kommunale vandforsyninger udskilles fra kommunerne og etableres som selvstændige, kommunalt ejede eller forbrugerejede selskaber. Formålet med Vandsektorloven er at modernisere reguleringen og organiseringen af den danske vandsektor, så sektoren bl.a. effektivt og økonomisk kan sikre forsyning med drikkevand. Hvis alle vandforsyninger kan gøres lige så effektive som de bedste i branchen, vil det betyde store effektiviseringer af sektoren. I Danmark giver naturen gunstige muligheder for at indvinde grundvand af god kvalitet i langt størstedelen af landet. Samtidig er der en historisk tradition specielt i landdistrikterne for etablering af lokale fællesskaber inden for bl.a. vandforsyning. Derfor er den danske vandforsyningsstruktur meget decentral, og i Danmark er der et stort antal vandværker set i forhold til befolkningens størrelse. Størstedelen af vandforsyningerne drives af frivillige bestyrelser. De lægger et stort arbejde i at sikre god og sikker vandforsyning uden for de store byer. Med øgede krav til kvalitetskontrol og dokumentation er de frivillige bestyrelser i de små vandværker kommet under pres, derfor kan der forventes færre og større vandforsyninger på lidt længere sigt almene forsyninger heraf 250 store Der er ca almene vandforsyninger i Danmark, hvoraf de ca. 250 betegnes som store forsyninger. De almene vandforsyninger forsyner ca 97 % af danskerne med drikkevand. Ud over de ca almene vandforsyninger er der ca ikke-almene vandforsyninger dvs. forsyninger som forsyner mindre end 10 ejendomme. Disse vandforsyninger består som regel kun af en brønd eller en boring, og langt de fleste forsyner kun en enkelt husstand. Antallet af ikke-almene vandforsyninger falder løbende. Dels på grund af forureningsproblemer, dels fordi mange borgere ønsker at overlade ansvaret for vandkvaliteten til et vandværk. For forsyninger til mindst ti ejendomme Den nye Vandsektorlov gælder for alle vandforsyninger, der leverer mindst m3 vand årligt og forsyner, eller har til formål at forsyne, mindst 10 ejendomme. 6

7 1.3 Centrale udfordringer for drikkevandet Det danske drikkevandet er godt, men der er udfordringer, hvis den gode kvalitet og danskernes tillid fremover skal sikres. Forurening af grundvandet Kvaliteten af det grundvand, som i dag udnyttes til vandforsyning i Danmark, er generelt god, men menneskeskabte forureninger kan true grundvandsressourcen. Der er i dag kortlagt forurenede grunde, hvoraf vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandsressourcen. Udvaskning af næringsstoffer fra landbruget betyder at grundvandet nogle steder indeholder for meget nitrat. Brug af pesticider har mange steder også ført til forurening af grundvandet. I dag er der en skrap og omfattende godkendelsesordning for pesticider, der skal sikre mod, at pesticider ender i grundvandet. I forhold til pesticider er det derfor især fortidens synder, der fortsat giver problemer. Forurening i forsyningsleddet Inden for de senere år har der været flere tilfælde af forurenet drikkevand, hvor de største har været forureningen i Køge i 2007 og i Tune i I disse sager har der været tale om mikrobiel forurening af vandet, som er sket i forsyningsleddet. Mikrobielle forureninger kan gøre forbrugerne akut syge, og derfor skal der stor fokus på at mindske risikoen for den type forurening. Områder med knappe vandressourcer I dag er der på landsplan balance mellem grundvandsdannelse og indvinding. Men der er store geografiske forskelle på både dannelse og indvinding af grundvand. Derudover findes der grundvandsressourcer, som ikke anvendes til drikkevand, da de indeholder humus (rester af jord, der giver brunt vand), sundhedsskadelige stoffer som nikkel og arsen eller er pesticidforurenede. I nogle områder er grundvand af god kvalitet en for knap ressource til både at kunne tilfredsstille behovet for drikkevand, behovet for vand til erhverv og samtidig sikre en god miljøtilstand i vandløb, søer og vandet ved kysterne. Endelig forventes klimaændringer også at kunne spille en rolle i forhold til vandressourcerne, da ændringerne giver tørkeperioder i sommerhalvåret og øgede regnmængder i vinterhalvåret. Utilstrækkelig adgang til data for myndigheder og borgere Mange borgere er interesserede i at vide noget om deres drikkevand. Vandværkerne har pligt til at informere om drikkevandskvaliteten, og mange vandværker bruger deres hjemmeside til formidling af analyseresultater. Oplysningerne kan dog være vanskelige af forstå, hvis de ikke er kommunikeret på en letforståelig måde. Hver gang vi har en forureningssag som i Køge og Tune får danskernes tillid til drikkevandet et knæk. Det er problematisk, da vi i Danmark generelt har rent og godt drikkevand. Der findes i dag ikke en enkel og let tilgængelig måde, hvorved borgere i hele landet kan få oplysninger om det lokale drikkevand. 7

8 Vision og fokusområder for drikkevandet Visionen er rent og godt drikkevand. I skal der særligt fokus på større ressourcebevidsthed, øget sikkerhed og bedre teknologi. Ny vision for drikkevandet I Danmark skal alle have adgang til rent og godt drikkevand, der er baseret på grundvand af god kvalitet. Det gælder uanset, om vi bor i byen eller på landet. Vandindvindingen skal være bæredygtig, så der også er rent vand til kommende generationer og så vandløb og vådområder beskyttes. Energibesparelser skal også være et naturligt tiltag for vandforsyningerne. Samtidig skal vandforsyningssektoren have gode muligheder for at deltage i udviklingen af dansk miljøteknologi. Visionen er derfor, at vi skal have: Rent og godt drikkevand - leveret gennem en bæredygtig vandindvinding - af en innovativ vandforsyningssektor Tre fokusområder: Sikkerhed, ressourcebevidsthed og teknologi På tværs af den samlede indsats ønskes et særligt fokus på tre temaer: Større ressourcebevidsthed Viden er både vigtigt for ressourcebevidstheden og for at fastholde tilliden til det danske drikkevand. Danskerne skal vide, hvorfor det er fornuftigt at spare på vandet, og danskerne bør have adgang til mere viden om kvaliteten af drikkevandet. Nogle steder i landet er der rigeligt med grundvand af god kvalitet, men det gælder ikke alle steder. Derfor er det vigtigt med større ressourcebevidsthed i forhold til indvinding og forbrug, så vi ikke kommer til at mangle vand. Ressourcebevidstheden i forhold til energiforbrug skal derudover være et naturligt tiltag for vandforsyningerne. Øget sikkerhed Når man åbner for hanen, skal vandet altid være rent og godt. Derfor skal der særligt fokus på sikkerheden, så man undgår forurening af drikkevandet. Der er ikke mange forureninger af drikkevandet i Danmark, men hver eneste forurening er en for meget. Derfor skal der være stort fokus på sikkerhed. Man skal selvfølgelig ikke blive syg af at drikke vand fra hanen, og det er et mål, at alle fortsat kan have stor tillid til det danske vand. Bedre teknologi Fra forebyggelsen til man åbner vandhanen med det rene vand spiller teknologien en vigtig rolle. Danmark har allerede vandteknologi af høj standard, men der er brug for endnu mere innovation og teknologiudvikling for at forbedre behandling, overvågning, energibesparelser og forsyningssikkerhed. 8

9 Der er brug for, at nye teknologier hurtigere og i større omfang tages i brug af vandværkerne også af de mindre vandværker. Samtidig er vandteknologi yderst interessant, fordi Danmark på flere områder er blandt de førende nationer. Vi skal arbejde på at fastholde og styrke vores rolle som eksportør af både teknologi og know how. Initiativer i En effektiv indsats til sikring af drikkevandskvaliteten, kræver, at stat, regioner og kommuner fortsat har fokus på at beskytte grundvandet. Det kræver, at vandforsyningerne fortsat fokuserer på at levere drikkevand af høj kvalitet. Og det kræver, at den gældende regulering følges. I disse år sker der to centrale begivenheder på vandområdet. For det første en modernisering og ny organisering af sektoren med Vandsektorloven. For det andet en ny og sammenhængende vandplanlægning som følge af EU s Vandrammedirektiv. De fulde resultater af de to initiativer ser vi først om et par år. Det er med dette afsæt og med visionen som pejlemærke, at denne handlingsplan fastlægger, hvad der skal være indsatsen de kommende år. For at kunne sikre godt drikkevand er det nødvendigt med en indsats i mange forskellige led fra forebyggelse og sikkerhed i forsyningsleddet, til ressourcebevidsthed og teknologiudvikling. I denne handlingsplan gives en samlet præsentation af indsatsen, hvor de forskellige typer af indsats beskrives, og hvor både nye og igangværende initiativer er med. I perioden vil drikkevandskvaliteten særligt blive sikret gennem syv indsatsområder: God drikkevandskvalitet Grundvandsbeskyttelse skal forebygge drikkevandsproblemer 2. Gennemtænkt vandplanlægning 3. Mere sikker drikkevandsforsyning 4. Systematisk kommunalt tilsyn 5. Mere borgerinddragelse på vandområdet 6. Udvikling af vandteknologier 7. Offensiv regulering 9

10 2 Reguleringen af drikkevandsområdet Drikkevandsområdet er både reguleret af Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven og af EU-direktiver. God drikkevandskvalitet sikres i et samspil mellem forskellige reguleringer. I dette afsnit gives en overordnet introduktion til reguleringen af drikkevandsområdet. Vandforsyningsloven regulerer primært udnyttelsen af vandressourcerne og sikrer en hensigtsmæssig vandforsyning. Vandforsyningsloven indgår i et tæt samspil med særligt Miljømålsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Vandsektorloven. En række andre love berører grundvand og drikkevand blandt andet har Planloven, Jordforureningsloven og Husdyrbrugsloven indflydelse på grundvandsbeskyttelsen, mens byggelovgivningen indeholder regler for vandinstallationer. I tilknytning til lovene findes en række bekendtgørelser og vejledninger, ligesom der findes normer, der beskriver de tekniske krav til vandværker og vandinstallationer. 2.1 Generel beskyttelse af grundvandet Den generelle beskyttelse af grundvandsressourcerne skal sikre grundvandskvaliteten overalt. Den generelle beskyttelse sker gennem Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningslovens regler. Hertil kommer pesticidhandleplaner, nationale godkendelsesordninger for anvendelse af pesticider og husdyrloven f.eks harmonikrav for udspredning af husdyrgødning. Kommuneplanlægningen også en faktor Kommuneplanlægningen kan påvirke grundvandsbeskyttelsen f.eks. skal kommunerne være opmærksom ved udlæg af nye byområder og områder til erhverv. Samtidig vil skovrejsningsområderne bidrage til grundvandsbeskyttelsen. Kommuneplanen må ikke stride mod en vandplan, hvilket sikrer, at kommunerne varetager hensynet til grundvandet i deres planlægning. De beskyttede områder i vandplanen, herunder områder med særlige drikkevandsinteresser, skal indgå i redegørelsen til kommuneplanen, jf. planlovens 11 a, stk. 1, nr. 3. Miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven Den generelle grundvandsbeskyttelse, som gælder overalt, sker med udgangspunkt i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og et større antal bekendtgørelser om sikring mod forurening af jord og grundvand. Der er blandt andet tale om bekendtgørelser om olietanke, nedsivningsanlæg, udførelse og sløjfning af boringer, jordvarmeanlæg, renserier og genanvendelse af restprodukter. 2.2 Områder med særlige drikkevandsinteresser De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandforsyningen er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser. I disse områder skal der gøres en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. Det gælder den offentlige indsats mod jordforurening, grundvandskortlægningen og indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse. 10

11 Ekstra indsats ved områder med særlige drikkevandsinteresser Regionerne kortlægger de arealer, der er jordforurenet. Oprydningen prioriteres, hvor grundvandet eller menneskers sundhed er truet. Indsatsen for grundvandet er målrettet områder med særlige drikkevandsinteresser og andre områder med vandindvinding. Grundvandskortlægningen er en statslig opgave efter miljømålsloven, hvor grundvandsmagasinernes udbredelse og naturlige beskyttelse kortlægges. Den statslige kortlægning er godt i gang, og det sidste areal skal være kortlagt i Med kortlægningen finder staten frem til de områder hvor grundvandet, grundet de geologiske betingelser, er følsomt overfor forurening, og der udpeges områder, hvor der er behov for en særlig indsats til at beskytte grundvandet. Efterhånden som grundvandskortlægningen gøres færdig, udarbejder kommunerne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. Indsatsplanerne beskriver de konkrete indsatser, som kommunerne skal iværksætte. De sidste indsatsplaner skal være færdige i Indsatsplanlægningen udgør således et af flere konkrete tiltag i den kommunale handleplan, som kommunerne skal udarbejde efter miljømålsloven. Statens kortlægning og kommunernes indsatsplaner finansieres gennem en særlig afgift på indvindingstilladelser. Kortlægning, indsatsplaner og beskyttelsesområder Kortlægning af vandressourcerne og udpegning af områder sker efter Miljømålslovens 6-8a. Indsatsplaner udarbejdes af kommunen efter Vandforsyningslovens 13-13d og den tilhørende bekendtgørelse. I den forbindelse kan der fastsættes beskyttelsesområder eller mod kompensation fastsættes krav om dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens 26a. Også vandforsyninger kan udarbejde indsatsplaner. Særlig beskyttelse omkring boringer For at beskytte nærområdet omkring vandindvindingsboringerne har kommunerne mulighed for at udlægge et specifikt beskyttelsesområde omkring boringerne et såkaldt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). I et boringsnært beskyttelsesområde kan en aktivitet, f.eks. anvendelse af pesticider, begrænses. Etablering af et boringsnært beskyttelsesområde kan ske, når der er risiko for en forurening. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om det er nødvendigt med etableringen af et sådant område og sørge for at indgrebet ikke er mere vidtgående end nødvendigt. Vejledningen om BNBO er fra 2007 og er således relativt ny. By- og Landskabsstyrelsen forventer, at mange kommuner vil samarbejde med vandforsyningerne om at etablere boringsnære beskyttelsesområder de kommende år. Boringsnære beskyttelsesområder Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) kan beskyttes med påbud og forbud efter Miljøbeskyttelseslovens 24. Erstatning til grundejer fastsættes af Taksationskommissionen. 2.3 Drikkevandsdirektivet og Vandrammedirektivet stiller også krav EU-reguleringen spiller en vigtig rolle for vandområdet. Drikkevandsdirektivet og Vandrammedirektivet er de centrale direktiver på vandområdet. 11

12 Drikkevandsdirektivet er centralt EU s Drikkevandsdirektiv fastsætter grænseværdier for de sundhedsskadelige stoffer, både pesticider, naturligt forekommende stoffer og for mikrobiologiske elementer. Desuden fastsætter direktivet krav til, hvordan og hvor ofte drikkevandet skal kontrolleres, så det sikres at drikkevandet er sundt, rent og velsmagende. Udkast til EU's nye drikkevandsdirektiv forventes offentliggjort inden udgangen af Drikkevandsdirektivets grænseværdier fremgår af den danske Drikkevandsbekendtgørelse, hvor der også er krav til temperatur, farve og smag mv. Det er vandforsyningernes ansvar at sikre, at vandet overholder kvalitetskravene, og det er kommunernes ansvar at føre tilsyn med, at vandforsyningerne overholder kravene. De almene vandforsyninger har også pligt til skriftligt at oplyse forbrugere om drikkevandets kvalitet. Med Vandrammedirektivet er der krav om vandplaner EU's Vandrammedirektiv betyder, at der skal laves vandplaner, der beskriver, hvordan der kan opnås god miljøtilstand for det danske grundvand samt søer, vandløb og vandet ved kysterne. I Danmark er der valgt en model, hvor hele landet er delt op i 23 vandoplande. Staten udarbejder vandplaner for de 23 oplande. Vandplanerne indeholder blandt meget andet en prioritering af, hvordan grundvandsressourcen anvendes i de områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov. Som udgangspunkt prioriteres anvendelsen således: a) Befolkningens almindelige vandforsyning. b) Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder. c) Andre formål herunder indvinding til vandforbrugende industrier, indvinding til jordbrugsformål og øvrige vandforbrugende aktiviteter. De 23 statslige vandplaner skal følges op af kommunale handleplaner. Planerne beskriver de konkrete handlinger, der skal gennemføres for at opnå god miljøtilstand i grundvandet, søer, vandløb og vandet ved kysterne. 3 Syv indsatser til sikring af drikkevandskvaliteten I skal den gode kvalitet af drikkevandet særligt sikres gennem igangværende og nye initiativer inden for syv indsatsområder. 3.1 Grundvandbeskyttelse skal forebygge drikkevandsproblemer Den bedste vej til at sikre drikkevand af høj kvalitet er at undgå forurening af grundvandet. Vandforsyning baseret på uforurenet grundvand Der er bred politisk enighed om, at den danske drikkevandforsyning skal baseres på uforurenet grundvand, som kun kræver en simpel behandling. 12

13 Grundvandsdannelsen sker over årtier, så hvis grundvandet først er blevet forurenet, kan det tage lang tid, inden grundvandet atter er rent. Derfor er forebyggelse afgørende for at sikre drikkevandsressourcen i fremtiden. Den danske model lever dermed flot op til EU's Vandrammedirektiv, som siger, at vandressourcerne skal beskyttes, så man reducerer behovet for rensning. Godkendelsesordning for pesticider forebygger Da vandet er lang tid om at nå fra overfladen og ned i grundvandsmagasinerne, har vi i dag problemer med de pesticider, som er blevet forbudt, eller på anden måde indskrænket på det danske marked, på grund af deres skadelige virkning. Vi kæmper derfor hovedsageligt med fortidens synder. Der lukkes mere end 100 vandforsyningsboringer om året på grund af pesticider. Antallet er faldende. Dette skyldes, at vandforsyningerne fusionerer, og dermed får en bedre mulighed for via fortynding at levere vand, der overholder kvalitetskravene. I den statslige grundvandsovervågning påvises pesticider over grænseværdien i næsten 14 % af prøverne, og antallet stiger tilsyneladende fortsat. For at undgå fremtidig forurening med pesticider er der en godkendelsesordning, som skal sikre, at regelret anvendelse af godkendte pesticider ikke forurener grundvandet med koncentrationer over grænseværdien. Godkendelsesordningen kontrolleres gennem et varslingssystem for pesticider i grundvandet. Dermed kan der sættes ind med forbud eller restriktioner, hvis godkendte stoffer mod forventning giver en overskridelse af grænseværdierne. Varslingssystemet har bekræftet, at godkendelsesordningen i dag virker efter hensigten. Med Regeringens Grøn Vækst-strategi er der sket en opprioritering af både godkendelsesordningen og varslingssystemet. Derudover indeholder Grøn Vækst en indsats for at reducere kvælstofpåvirkningen med blandt andet etablering af vådområder, randzoner langs vandløb og søer, sprøjtefrie zoner om almene vandforsyninger samt en grøn omlægning af kvælstofreguleringen. Anvendelsen af arealerne påvirker grundvandet Det er ikke alene landbrugets aktiviteter, der udgør en risiko for forurening af grundvandet. Byer rummer også aktiviteter der kan udgøre et problem f.eks. nogle typer af erhverv. Under vores skove dannes der godt og rent grundvand, som ikke bliver udsat for forurening. Derfor bruges skovrejsning bl.a. til at beskytte grundvandet, og flere vandforsyninger og kommuner samarbejder med Skov- og Naturstyrelsen om at etablere ny skov, som kan beskytte grundvandet. Søger man om starttilskud til privat skovrejsning, er det også et fremmende kriterium, hvis arealet ligger i et følsomt indvindingsområde. Initiativer I perioden skal særligt følgende initiativer sikre, at vi forebygger fremtidige forureninger af grundvandet og dermed sikrer en høj drikkevandskvalitet: Styrket indsats mod problematisk brug af pesticider I regeringens Grøn Vækst vision er der beskrevet en række initiativer for at reducere belastningen med pesticider. 13

14 Målet med initiativerne er at reducere belastningsomfanget til 1,4 inden udgangen af Det svarer til reduktion af behandlingshyppigheden fra 2,5 til 1,7. Det vil bl.a. ske gennem grøn omlægning af pesticidafgiften og fremme af pesticidfri dyrkning. Udlægning af 25m sprøjtefri zoner om almene vandboringer Med Grøn Vækst er det besluttet at indføre et generelt forbud mod erhvervsmæssig og offentlig anvendelse af pesticider i en 25 meters randzoner rundt om almene vandforsyningsboringer. Randzonerne indføres som en ændring af Miljøbeskyttelsesloven. Ændringen bliver en del af den samlede lovpakke, som skal implementere regeringens Grøn Vækst strategi. Plantedirektoratet vil etablere et kontrolsystem for at overvåge, at beskyttelseszonerne bliver etableret. Flere begrænsninger i arealanvendelsen EU s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider trådte i kraft ved udgangen af Den videre gennemførelse af direktivets krav i dansk lovgivning vil ske i løbet af 2010 og Udlægning af 25m sprøjtefrie zoner indgår som del af implementeringen. Når direktivteksten er fortolket, tager Miljøministeriet stilling til, hvilke øvrige tiltag implementeringen vil omfatte. Oprensning af forurenede grunde, hvor der er drikkevandsinteresser Der er fra 2008 afsat ca. 380 mio. kr. årligt til de danske regioners administration af jordforureningsloven. Langt hovedparten af midlerne - ca. 300 mio. kr. årligt - forventes at blive brugt på en indsats, der har særligt fokus på drikkevandsområdet. I 2003 blev det vurderet, at de fremtidige omkostninger til den offentlige prioriterede indsats kunne opgøres til ca. 10 mia. kr. Grundvandskortlægning og indsatsplaner Senest i 2015 skal staten have afsluttet grundvandskortlægningen, hvor grundvandsmagasinernes udbredelse og naturlige beskyttelse kortlægges. Efterhånden som grundvandskortlægningen gøres færdig i de enkelte områder, udarbejder kommunerne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. De sidste indsatsplaner skal være færdige i Gennemtænkt vandplanlægning Det er nødvendigt med systematisk og klog planlægning, så grundvandet anvendes fornuftigt. Store forskelle i Danmark I dag er der på landsplan balance mellem grundvandsdannelse og indvinding. Men der er store geografiske forskelle på både dannelse og indvinding af grundvand. Derudover er der problemer med pesticidforurening af grundvandet en række steder. Andre steder har grundvandet for høje koncentrationer af naturligt forekommende men sundhedsskadelige stoffer. Der kan også være for meget humus i vandet. Derfor er det vigtigt med en gennemtænkt planlægning af, hvor og hvordan vi bruger grundvandet, så vi har drikkevand i hanen, vand i vandløb og vådområder og vand til brug i virksomheder og landbrug. Det er kommunerne, der giver vandindvindingstilladelser, der udgør et naturligt omdrejningspunkt i en fornuftig brug af grundvandet. Med grundvandskortlægningen og vandplanlægningen bliver der skabt overblik over, hvor det fremover vil være hensigtsmæssigt at tillade vandindvinding, så hensynet til sikring af god vandkvalitet i vandløb og søer samtidig bliver tilgodeset. 14

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr. 08.004-088 jnr. 08.216-021 Vandforsyning. Projektbeskrivelse VANDFORSYNING I DANMARK

NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr. 08.004-088 jnr. 08.216-021 Vandforsyning. Projektbeskrivelse VANDFORSYNING I DANMARK Projektbeskrivelse NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr. 08.004-088 jnr. 08.216-021 Vandforsyning VANDFORSYNING I DANMARK Drikkevand rent vand, men hvordan? I Danmark bruger vi knap 1 mia. m 3 vand årligt.

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Vand og vandforsyning

Vand og vandforsyning Af Erland Andersen og Jens O. Mortensen Udgave: 11-10-2004 Indledning Vand og vandforsyning er det 3. undervisningsforløb i det folkeskoleprojekt Vvs-branchens uddannelsesnævn startede i efteråret 2002.

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, men det smager meget forskelligt. Fredag 10. oktober

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata By- og Landskabsstyrelsen, November 2010 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG BAGGRUND 4 1.2 INDHOLD 4 1.3 SIKRING AF OFFENTLIGHEDENS

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Bilag til indsatsplan Beder April 2013 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Vandvision 2100... 2 2 Resumé... 3 3 Baggrund...

Læs mere

Afdeling Vand og Jord

Afdeling Vand og Jord Afdeling Vand og Jord Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved Jakob S. Kudsk Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved Susanna Esbensen

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål.

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 37 Offentligt Dato: 21. oktober 2013 J. nr.: MST-1210-00041 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Idet vi takker for at have modtaget udkastet

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere