Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter"

Transkript

1 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Områdefag 49-55, Valgfag 20, 22, Bundne specialefag 24, 14, stk. 1 Udfyldes Grundfag Grundfagene Matematik og Arbejdsmiljø påbegyndes i grundforløbet. Områdefag: Værktøj og maskiner, rutineniveau, vejledende uddannelsestid 1 uge Tegningsforståelse rutineniveau, vejledende uddannelsestid 1 uge Produktkendskab, rutineniveau, vejledende uddannelsestid 1 uge Se grundfagsbeskrivelserne Del 4 Bundne specialefag: Elementmontage, rutineniveau, vejledende uddannelsestid 3 uger Gipslofter, rutineniveau, vejledende uddannelsestid 3 uger Lette gipsvægskonstruktioner, rutineniveau, vejledende uddannelsestid 3,5 uge Praktisk byggemontageteknik, avanceret niveau, vejledende uddannelsestid 25 uger Valgfag, vejledende uddannelsestid 2 uger De forskellige fag integreres så vidt muligt i hinanden som helheder, men de enkelte fags særlige elementer bearbejdes særskilt. 1

2 1 og 5, stk. 3, pkt. 3 Sammenhængen mellem didaktiske og metodiske overvejelser og formålet Det overordnede formål med uddannelsen er at eleven gennem skoleundervisning opnår kompetence som byggemontagetekniker. Dette indebærer at der arbejdes ud fra følgende mål: At eleven kan planlægge og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver i forventet kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner. At eleven kan søge information og træffe valg af materialer og konstruktions- og montagemetoder og foretage planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver i samarbejde med andre faggrupper. At eleven kan orientere sig om love og regler vedr. byggeri, herunder brandsikring, arbejdsmiljø, licitation tilbudsgivning og kvalitetssikring. kvali De kompetencer, der beskriver byggemontageteknikeren rummer både tværgående og generelle kompetencer samt kernekompetencer på de mere byggemontagespecifikke områder. Undervisningen i såvel de teoretiske som de praktiske elementer søges sammenholdt i undervisningen. De beskrevne kompetencer rummer såvel grundlæggende, som rutine og avanceret niveau. Når det sammenholdes med fagrækken af såvel grundfag, områdefag og specialefag er det vanskeligt at adskille de enkelte læringselementer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen og læringsaktiviteterne vil der- 2

3 for være tilrettelagt med størst mulig fleksibilitet, der hele tiden inddrager den enkelte elevs vidensopbygning. Generelt vil dette betyde at undervisningen vil være tilrettelagt, så der kan opnås størst mulig fleksibilitet gennem hele forløbet. Det vil gøre det muligt for den enkelte elev at forfølge sin egen læringsstil og læringstempo. Der vil derfor være elever der på samme tid arbejder med praktiske projekter og andre der arbejder med informationssøgning til et givent projekt. Metodikken vil løbende blive tilpasset udviklingen hos den enkelte elev. 66, 68 Sammenhængen mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse Der er ikke praktikuddannelse forbundet med Byggemontageteknikeruddannelsen. Der foregår dog en løbende dialog med det lokale uddannelsesudvalg om undervisningens indhold og betingelser. Uddannelsens indhold tager udgangspunkt i den virkelighed som eleverne vil møde efter endt skoleuddannelse. Der kan i særlige tilfælde arrangeres virksomhedsforlagt undervisning, hvor elever tager enkelt dele af deres uddannelse i en virksomhed. Elevplan Eleven kan selv via elevplan følge sin kompetenceudvikling og indskrive relevant portfolio Undervisningsmål Generelt vil undervisningen blive tilrettelagt således at der gives eleven forudsætninger for Se skema 1 og/eller 2 og/eller 3 (A, B) Evt. link til offtl. del af 3

4 49-55, 12, stk. 3 personlig udvikling både selvstændigt og i gruppesammenhænge. Fag og temaer i undervisningen varieres så den enkelte elev aktiveres mest muligt og gøres medansvarlig for undervisningen. Der planlægges efter at undervisningen i stor udstrækning som muligt afspejler arbejdsfunktioner og teknologianvendelse der er karakteristisk for uddannelsen. Grundfagene skal styrke elevens faglige og almene bredde ved, at eleven opnår grundigt kendskab til beregning, anvendte materialers egenskaber, arbejdsmetoder og processer, kundebetjening og service, hensigtsmæssig arbejdspladsindretning og sikkerhedsarbejde. Områdefagene skal sikre eleven almene forudsætninger og kompetencer til at overskue, planlægge og udføre arbejdsopgaver inden for uddannelsesområdet. Specialefagene skal medvirke til elevens forståelse for og rutine med de konkrete arbejdsfunktioner og teknikker på uddannelsesområdet. Valgfagene kan være udgangspunkt for elevens eventuelle videreuddannelsesmuligheder, så eleven får mulighed for at uddybe emner i sin uddannelse. Elevplan Eleven skal kunne udføre alle forekommende 4

5 arbejdsopgaver inden for området og skal have godt kendskab til forekommende specialopgaver, så eleven kan deltage i løsning og udførelse af disse. Eleven skal selvstændigt vurdere materialevalg, konstruktions- og montagemetoder samt planlægge, tilrettelægge og udføre givne arbejdsopgaver. Eleven skal derfor kunne opsøge viden på området. Målene for de enkelte områdefag skal sikre at eleven kan vælge, anvende og vedligeholde håndværktøjer og maskiner for området. At eleven kan læse og efterleve en arbejdstegning og at eleven får et grundlæggende kendskab til materialer og produkter. Målene for de bundne specialefag skal sikre at eleven får indsigt og rutine i at opstille skabs-, køkken- og badeværelseselementer. At eleven får indsigt og rutine i at opsætte lofter af gips på forskellige underlag og at eleven får indsigt og rutine i at konstruere og opstille lette gipsvægge. I faget Praktisk byggemontageteknik skal eleven på avanceret niveau montere elementer og tilbehør til køkken og bad, opsætte og beklæde lette gipsvægskonstruktioner samt lofter med gips og andet plademateriale. Eleven skal kunne planlægge eget arbejdsforløb og herigennem overføre teori til praksis samt opsøge og anvende faglig relevant doku- 5

6 mentation. Målene søges nået gennem tværgående og helhedsorienterede projektforløb. Kompetencevurdering og merit Der foretages en løbende vurdering af elevens kompetenceudvikling gennem rene matematiske opgaver og faglig relaterede projekter. Der gives merit på baggrund af bekendtgørelse om merit i erhvervsuddannelserne, dog således at de for uddannelsen relevante emner skal kunne opfyldes. Spørgsmål om merit vil blive afgjort individuelt og for hvert af de aktuelle fag. Se skema 1 og/eller 2 og/eller 3 (A, B) 6

7 18, bilag 1-6 og 2, stk. 3 Undervisningsindhold Undervisningen rummer en række målpinde, hvor flere af disse vil blive behandlet samlet når der er sammenfald i indhold. Værktøjer og maskiner; Valg af korrekt håndværktøj, eldrevet samt luftdrevet. Sikkerhedsmæssig korrekt anvendelse af værktøjer, maskinel og øvrigt udstyr, samt vedligeholdelse. Tegningsforståelse; Læsning af arbejdstegninger og anvisninger. Udførelse af skitser med forslag til indretning af køkken og bad. Udfører styklister til givne opgaver ud fra tegninger. Produktkendskab; Søge oplysninger om almindeligt forekommende væg og loftskonstruktioner samt elementtyper og tilbehør til køkken og bad. Redegøre for sammenhæng mellem pris og kvalitet. Vejledning om produkters og materialer anvendelse og vedligeholdelse. Korrekt bearbejdning af almindeligt forekommende produkter og materialer. Elementmontage; Valg af korrekt opsætnings-/monteringsmetode for forskellige elementsystemer. Opsætning af elementer til køkken og bad på diverse underlag. Montering og justering af låger, skuffer o. lign 7

8 på almindeligt forekommende elementer. Montering af tilbehør som greb, vaske, lister, bordplader etc. i alle materialer. Gipslofter. Montering af gipslofter på forskalling. Montering af skinnesystemer og nedhængte lofter, samt opsætning af dampspærre efter gældende regler. Lette gipsvægskonstruktioner; Planlægning og opstilling af letvægskonstruktioner til gips og andet plademateriale i træ - og stålkonstruktioner. Forhold omkring isolering, brand od lyd. Isolering af lette vægge samt tildannelse og montering af plader på skelet. Forberedelse af vægge til elementopsætning, skabe etc. og sikring af styrke til dette. Kendskab til grundlæggende standarder for lyd og brandisolering. Udførelse af arbejde ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt. Konstruktion og opsætning af buet gips med tilhørende underlagskonstruktion. Montering af gipsplader på svært stål med valg af korrekte værktøjer og befæstigelser. Praktisk byggemontageteknik; Opsætning og færdiggørelse af lodrette og vandrette gipspladekonstruktioner. Udførelse af konstruktive løsninger med skeletopbygning til gipsplader. Arbejdet med forhold omkring isolering, lyd, 8

9 akustik og brand. Opsætning af gipsvægge i forbindelse med vådrum. Beregning af materialeforbrug. Montering af forskellige skabselementer samt foretage tilpasninger og tilsætninger, bordplader, udskæringer mm. på opsætningsstedet. Samarbejde med andre faggrupper og sikring af arbejdsmiljøets optimale forhold. Indretning af arbejdsplads ud fra ergonomiske og miljømæssige hensyn. Hensigtsmæssig håndtering af arbejdsredskaber og materialer. 12 og 50 Undervisningens organisering For at den enkelte elev kan følge uddannelsens mål i relation til sin egen uddannelsesplan, arbejdes med delemner og projekter, der muliggør individuelle læringsforløb. Undervisningen er derfor organiseret som en vekslen mellem lærerstyrede forløb og mere individuelle forløb. Undervisningen vil i hovedsagen være tilrettelagt som mindre projekter, hvor eleven har stor indflydelse på opgavernes gennemførelse og i særdeleshed på planlægning og tidsforbrug. Dele af undervisningen kan i perioder være virksomhedsforlagt eller lignende, hvor der arbejdes ud fra realistiske opgaver. Med henblik på løbende at kunne kompetencevurdere den enkelte elev, vil delmål i undervisningen løbende blive holdt op mod den enkelte elevs præstationer. Undervisningsform(er) Undervisningen tager udgangspunkt i det projektorienterede. 9

10 49, stk. 1 I hvert projekt/temaforløb kan indgå: -lærerstyret klasseundervisning -individuel vejledning og undervisning -selvstændigt arbejde -gruppearbejde. Eleverne arbejder både selvstændigt og i mindre grupper med opgaveløsninger, informationssøgning og de praktiske forløb. Der kan i perioder forekomme hjemmearbejde i forbindelse med de enkelte projektforløb. Dette vil dog kun være i mindre omfang. 49, stk. 1 49, stk. 3 Differentiering Den enkelte elev har mulighed for at tilrettelægge eller få tilrettelagt egne forløb, hvor dette vil være mest hensigtsmæssigt i forhold til den enkeltes læringsmønstre. Der arbejdes med forskellige undervisningsmetoder, individuel, team og der gives mulighed for supplerende undervisning. Undervisningen differentieres både med hensyn til indhold, form og omfang i forhold til den enkelte elevs læringsstil og kompetencer. Elevindflydelse på undervisningen Eleverne inddrages i forløbet i forhold til deres reelle behov for kompetenceudvidelse. Ud fra elevens personlige uddannelsesplan afdækkes og/eller videreføres de elementer i elevens viden og læringsstil, som er relevant i forhold til de aktuelle opgaver/projekter. Efter lærerens præsentation af undervisningsindhold og mål for de enkelte fagområder, udarbejder eleven en kort plan for opgaveløsning. Eleverne planlægger og udarbejder et projekt- 10

11 oplæg indeholdende tidsplan og organisering af arbejdet. Undervisningen vil desuden blive diskuteret på de ugentlige byggemøder i afdelingen, hvor eleverne kan fremlægge deres ideer og vurderinger. 11

12 Elevens arbejdstid Lokaler og Udstyrsbehov (læringsmiljø) Praktiklokale med min 20 m2 pr elev og teorilokale med min. 4m2 pr. elev. Der forefindes normalt værktøj til gipsplade og montagearbejder. Der er endvidere lokaler til informationssøgning såvel via ITK søg bibliografisk Samtlige lærebøger for Træfagenes Byggeuddannelse, Firmaanvisninger, TOP-pjecer samt SBI-anvisninger vil være til stede. Diverse bekendtgørelser ang. arbejdsmiljø, brugs og sikkerhedsanvisninger vedr. udstyr og maskineri. Håndbøger for sikkerhedsgruppen; Bygge og Anlæg samt diverse arbejdshygiejniske brugsanvisninger og faktablade. Undervisningsmaterialer Elevens arbejdstid vil i gennemsnit svare til 37 timer/uge. Normalt vil den lærerdækkede undervisningstid være 30 lektioner/uge. Den resterende tid er afsat til individuelt arbejde, dels på skolen og dels som hjemmearbejde. Se skema 1 og/eller 2 Byggeproducenter hjemmesider og diverse links til byggeteknik. Publiceret web 26. februar

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere