Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen."

Transkript

1

2 Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan være en selvstændig autritet? Hvrledes sikres lærerens metdefrihed g selvstændighed, med den mindre frberedelsestid in mente g med et øget fkus på teamsamarbejde? Hvrledes skaber man rammer fr den initiativrige lærer ved en arbejdstid, sm denne ikke har medejerskab til? Individualisering g ledelse (scial kapital) Hvrledes vil ledelsen leve p til det øgede fkus på pædaggisk sparring mellem lærere g lederne? Hvrledes bibehldes den prfessinelle pgavevaretagelse under en lv sm bygger på detailstyring? Hvilke pgaver klares i teamet g hvrledes vil ledelsen undgå, at man ender sm mdspillere i teams i stedet fr medspillere, hvis man sidder med vidt frskellige vilkår (frberedelsestid)? Hvrdan sikres det, at teamet kan frberede sig prfessinelt samlet, hvis man har frskellige lektinssluttidspunkt? F.eks. den ene dag har den ene tidligt lektinsfri næste dag er det teamkllegaens skema sm slutter tidligt? Hvrledes sikres lærernes medbestemmelse g medindflydelse på egne arbejdsvilkår? Hvem skal fremver tage sig af pgaver, sm klasselærer pt. får tid til? Hvrdan sikres at lærerens mulighed fr prfessinel frberedelse fx digitalt, g at al relevant faglitteratur kan tilgås fra sklen? Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan være en selvstændig autritet? Hvrdan fasthldes kvaliteten i undervisningen pgaver i tilknytning til undervisningen hvrdan g hvrnår bliver de udført? Hvrdan sikres prfessinelt rum til frberedelse, der kræver sammenhængende tid, g ikke tid i småbidder (fx rettearbejde af en større mængde pgaver, læsning af rman sv.)? Opgaver i tilknytning til undervisningen hvrdan g hvrnår bliver de udført?

3 Kilder: Citat Anders Balle ved paneldebat ved Sklelederfreningens årsmøde: "Jeg pfrdrer sklelederne til at finde mål g indhld, så det giver mening fr lærerne at være på sklen i arbejdstiden. Vi står fran et alvrligt pgør med dansk lærertraditin, så fremver skal de ikke kun samarbejde m undervisningen, men gså i undervisningen. Det skal vi bruge til at sikre eleverne de bedst mulige resultater g til at udvikle arbejdspladser, så medarbejderne trives", sagde skleledernes frmand. Citat: Lv 409 Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Citat refrmudspillet s. 27. Mere fleksible rammer m klasselærerfunktinen Hver klasse skal frsat have en klasselærer. Sklerne skal dg have frihed til at fastsætte, hvrdan rganiseringen g ansvaret er placeret fr løsningen af pgaven sm klasselærer. Citat refrmudspillet s.26. Dannelse af pædaggisk dag gøres frivilligt. Dette frslag ændrer ikke på, at sklens leder stadig skal udøve sin virksmhed i samarbejde med medarbejderne

4 Prblemstilling 2: Frberedelse g evaluering Hvrdan sikres det, at temaet kan frberede sig sammen? Hvrdan sikres en retfærdig individuel frberedelse? Hvrdan sikres det at frberedelsestiden er retfærdig frdelt? Hvrdan sikres r/rum til individuel frberedelse? Hvrdan sikres balancen mellem tid g arbejdsbyrde (balancemdellen)? Vil lærerne blive pmuntret til vidensdeling i team, hvis det kan give pint at dele med lederne i stedet? Hvrdan undgår man at sidde sm knkurrenter g ikke samarbejdspartnere, når man har vidt frskellige arbejdsvilkår at arbejde ud fra? Hvrdan sikrer man at teamsamarbejdet ikke går ud ver den enkelte lærers individuelle tid til frberedelse til timerne? Hvrdan sikres fælles frberedelse ml. lærere g pædagger fx i frhld til understøttende undervisning når der er frskellige møde- g sluttidspunkter? Hvrdan frmidler læreren sin frberedelse til evt. pædagg eller andre? Hvem står fr frberedelsen af pædaggens eller andres evt. understøttende undervisning? Hvrdan er frberedelsen til alm. undervisning cntra understøttende undervisning? Er det den samme eller er der frskellig frberedelsestid? Hvrledes registreres frberedelsen til den understøttende undervisning? Hvilke pgaver skal løses individuelt g hvilke skal løses i fællesskab?

5 Kilder: Flkesklerefrm s. 18: 2.12 Lærerne har den generelle undervisningskmpetence. Lærerne kan varetage alle flkesklens pgaver i relatin til både fagpdelte timer g tiden til understøttende undervisning. Dette kan ske i samarbejde med andre medarbejdergrupper sm fx pædagger eller medarbejdere med andre relevante kmpetencer fr elevernes faglige udvikling. Læreren skal sikre sammenhæng i undervisningen g at de faglige mål fr fag g klassetrin bliver indfriet. Citat: Anders Balle frmand fr sklelederfreningen skal ikke frdele frberedelsestid, de skal frdele arbejdspgaver g sammensætte team. Og så skal de have en drøftelse med teamene m, hvrvidt det er realistisk inklusive den frberedelse, der hører til. Og det er klart, at lederen skal lægge pres på - fr udgangspunktet er, at alle skal undervise mere«, siger Anders Balle.

6 Prblemstilling 3: Fast tilstedeværelse. Fast tilstedeværelse betyder, at alt arbejde fregår på sklen (de fysiske steder, hvr læreren almindeligvis udfører sit arbejde, idrætsfaciliteter, efteruddannelsesinstitutiner, lejrskler) Hvrdan vil man sikre sig, at de fysiske rammer bliver ptimale til at kunne varetage frberedelse til den enkeltes fagkmbinatin? (idrætslæreren / musiklæreren kntra dansklæreren) Hvad siger ferielven (den, der gælder fr alle andre nrmale) m placering af den 6. ferieuge? Hvrledes planlægger man med nedsat tid, aldersreduktin, hvr mange dage (uger), aftenmøder g telefntid? Hvrledes planlægges pausetid? Hvrdan planlægges dagligdagen på sklen i frhld til elever? Hvr mange pgaver på elevfrie dage? Hvrdan undgås det grænseløse arbejde, når øknmi skrues ned g undervisningstid skrues p? Betyder nrmalisering ret til (tøj, tlf., instrumenter mm)? Hvrdan kan man knsultere læge, tandlæge g lign. sm ftest kun har åbent i samme tidsrum sm vres arbejdsdag? Kan bilgilæreren, billedkunstlæreren, samfundsfag m.fl. tage ud i naturen, på museum, virksmhed fr at frberede besøg sm en del af frberedelsen?

7 Prblemstilling 4: Tidsregistrering. 3. Arbejdstid Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den nrmale arbejdstid gennemsnitligt 37 timer m ugen. Stk. 2. Arbejdstiden beregnes fr en peride på 1 år (nrmperiden). Arbejdstiden fr periden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, brtset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvr den ansatte i frvejen altid har fri. Bemærkning: Arbejdstiden fr periden beregnes sm 7,4 timer gange antallet af kalenderdage, ekskl. fridage g eventuelle søgnehelligdage. Ved fridage frstås peridens lørdage g søndage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Helligdage er skærtrsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, st. bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, juledag, 2. juledag g nytårsdag. Juleaftensdag, nytårsaftensdag g grundlvsdag er ikke helligdage.»søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvr den ansatte i frvejen har fri«, mfatter søgnehelligdage, der falder på en lørdag. Stk. 3. Arbejdstiden tilrettelægges nrmalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Bemærkning: Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Bestemmelsen gælder ikke fr lærere ved ungdmskstskler 5. Opgaveversigt Frud fr hver nrmperide udarbejder ledelsen en pgaveversigt til den ansatte. Opgaveversigten skal verrdnet angive de arbejdspgaver, den ansatte påtænkes at løse i nrmperiden. Bemærkning: Opgaveversigten udarbejdes på baggrund af dialg mellem ledelse g lærer, hvr der bl.a. afstemmes frventninger til, m lærerens samlede arbejdstid er fyldt p med de tildelte pgaver. Der gives ikke med pgaveversigten et bindende tilsagn til læreren m, hvilke pgaver den pågældende skal løse. Stk. 2. Hvis der i løbet af nrmperiden pstår behv fr at ændre væsentligt på indhld eller mfang af de arbejdspgaver, der fremgår af pgaveversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen g den ansatte, herunder drøftes eventuelle knsekvenser af ændringer. Bemærkning: Skleledelsen er løbende pmærksm på lærernes præsterede arbejdstid g drøfter eventuelle justeringer af pgaver/pririteringer med den enkelte lærer efter behv. Ovenstående uddrag af L409 er ngle af de paragraffer sm beskriver hvrdan vres arbejdstid ser ud efter august 14. Men det er svært at genkende sklen i disse paragraffer. Hvis vi f.eks. kun skal arbejde 37 timer m ugen, ja- så skal vi arbejde 45,4 uger på et år. Hvis vi til gengæld kun skal arbejde de 40 uger der er børn på sklerne, så bliver vres arbejdstid 42 timer pr. uge. Og hvis det besluttes at vi skal arbejde i f. eks. 42 uger, så arbejder vi 40 timer m ugen.

8 Det er gså svært at gennemskue hvrdan vres daglige arbejdstid pgøres. Og det har j betydning fr lønudbetalingen. Der skal j udbetales undervisningstillæg fr undervisningen. Men hvis pgaveversigten ikke er et bindende tilsagn m hvilke pgaver der skal løses, hvrdan finder vi så ud af hvad vi skal lave g hvr meget vi underviser. Og hvrdan kan sklelederen løbende være pmærksm på lærerens præsterede arbejdstid i den mangfldighed af pgaver vi udfører. Vi arbejder j både i frm af individuel frberedelse g efterbehandling, fælles frberedelse, faglig ajurføring, samtaler med frældre, relatinsarbejde g naturligvis med udførelse af undervisning, plus meget andet. Skal vi mn krydse af på en liste ver hvad vi har nået, når vi går hjem? Eller kmmer lederen rundt g tjekker? Hvad sker der når der kmmer ekstra g akutte pgaver ind. Registreres det sm vertid eller merarbejde hvis vi løser sådanne pgaver, eller er det kun hvis de er pålagt af lederen g han skønner at de vil medføre verskridelse af arbejdstiden? Hvrdan vil man sikre sig, at den ansatte KUN arbejder 37 timer m ugen (gennemsnit 47 arbejdsuger)?

9 Prblemstilling 5: Opgaveversigt uden tid. Opgaveversigt uden knkret afsat tid giver anledning til en lang række spørgsmål. Hvad er fuld tid? Ændringer hvrdan? Opgørelse af arbejdstid Hvilke frventninger er der i frbindelse med de timeløse fag g tilsyn? Hvrdan g hvem, sikrer en retfærdig frdeling af frberedelsestiden? Hvrdan dæmmer man p fr det grænseløse arbejde? Hvrdan pgøres vertid?

10 Prblemstilling 6: Lederrllen. Det følger af Lv 409 at: Ledelsesretten g -pligten indebærer, at skleledelsen fastlægger arbejdstiden g har ansvar fr, at arbejdspgaverne kan løses inden fr den planlagte arbejdstid. Det fremgår gså af bemærkningerne til lven, at der skal være dialg g drøftelser m arbejdspgavernes mfang g afstemmes frventninger til m arbejdstiden er fyldt p. Hvrdan skal dialgen med den enkelte lærer finde sted? Hvrdan afstemmes der frventninger? Hvrdan vil lederen påvise hvilke pgaver, der skal nedpririteres? Hvrdan vil lederen sagligt g bjektivt frdele undervisningspgaver g den tilhørende frberedelse så lærerne kan se, at frdelingen bygger på tillid, samarbejde g retfærdighed? Hvad bliver vejledernes rller? Får de uddelegeret ledelsesfunktiner? Hvrdan fasthldes tillidsfrhld mellem lærere g ledelse, når magtfrhldene er ændret fra at være aftalebaseret til at lederen har den fulde ledelsesret? Hvrnår g hvrdan samarbejder de tillidsvalgte med lederen, m eftermiddagen har de j fælles frberedelse? Kilder: Lv 409 Ntat m L409 DLF. Krnik i Plitiken 23/10/2013. Sklelederne siger ja til en ny skle. Anders Balle frmand fr sklelederfreningen. En ny flkeskle. Pjece KL.

11 Prblemstilling 7: Retningslinjer i MED. (ud ver de i frvejen kendte) En retningslinje fastlægger spillereglerne fr, hvrdan nget skal frløbe. Medudvalgenes kmpetence: 1. Retten til at mdtage/udveksle infrmatin m frhld, der relaterer sig til arbejds- g persnalefrhld samt arbejdsmiljøarbejdet. 2. Retten til at drøfte alle spørgsmål, der relaterer sig til arbejds- g persnalefrhld g arbejdsmiljøarbejdet. 3. Retten til at aftale retningslinjer vedr. arbejds- g persnalefrhld g arbejdsmiljøarbejdet. Katalg ver frslag til retningslinjer sm kan vedtages i MED. Retningslinjer fr frberedelse Retningslinjer fr placering af pauser Retningslinjer fr frdeling af undervisningstimer, understøttende undervisning, andre pgaver Retningslinjer fr placering af arbejdsdage Retningslinjer fr TR g AMR s arbejde Retningslinjer fr frdeling af arbejdspladser Retningslinjer fr arbejdstilrettelæggelsen Retningslinjer fr placering af mødevirksmhed g frældrekntakt Retningslinjer fr hlddannelse Kilde: TR-uds. Nr. 026 af den 25. ktber 2013 Bilag 2 + underbilag A til retningslinjer i MED-udvalgene

12 Prblemstilling 8: Lønmidler. Udsagn: Da L409 phæver arbejdstidsaftalerne, fjerner lven samtidig alle henvisninger til A08 g A05, henvisninger til Bilag 3-aftaler fr A08 samt selve bilaget. Der er med L409 ikke vedtaget ændring af værdien af undervisningstillægget. Lvgiver har ikke defineret andet grundlag, end det der var gældende i den hidtidige verenskmst. Grundlaget fr undervisningstillægget er således den hidtidige definitin: Undervisningsbegreb: Undervisning fregår, når læreren skaber g fremmer prcesser, der øger elevens kmpetencer Lkale lønaftaler, herunder individuelle lønaftaler indgået med hjemmel i bilag 3 brtfalder 1. august I den frbindelse anvendes eventuelle lkale lønmidler, sm indgår i lkale lønaftaler med hjemmel i vennævnte bilag primært til de grupper, sm i dag er mfattet af lkale lønaftaler. Kilder: Lv 409. Ntat m L 409. DLF

13 Prblemstilling 9: Kredsens, TR s g AMR s rller. Rllen sm lkal aftalepart er brtfaldet med vedtagelse af Lv 409. Derfr defineres rllerne i frhld til lvgivningen (Lv 409, Arbejdsmiljølven) samt indflydelse i samarbejdsrganer (MED) g den plitiske g dialgbaserede indflydelse. Fra Frslaget til lv 25/4/13 side 47: Regeringens vervejelser På undervisningsmrådet, sm på alle andre mråder, er det imidlertid ikke intentinen, at adgangen til at indgå lkale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, sm begrænser ledelsesretten i frhld til at lede g frdele arbejdet. I frbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler på undervisnings- mrådet vil der derfr være fkus på, at der ikke indgås lkale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres arbejdstid, sm freslås phævet med lvfrslaget. Hvrdan sikres den nødvendige tid til TR-arbejde? Hvrdan skal samarbejde mellem ledelse g tillidsvalgte fregå? Hvrnår kan man afhlde faglig klub møder? Hvrdan styrker vi arbejdet i faglig klub? Hvrdan sikres de nødvendige faciliteter (arbejdsplads, adgang til mødelkale )? Hvrdan sikres at kmmunikatinen vedr. den enkelte medarbejders arbejdsvilkår mellem leder g medarbejder invlverer TR g AMR? Hvrdan defineres de nye rller g hvilke pgaver skal TR løse? Hvilke mråder kan TR lkalt indgå aftaler g på hvilke kan kredsen? Kilder: KTO aftale m tr mm: Frslag til lv m arbejdstid:

14 Prblemstilling 10: Sklen i kmmunen. Med sklen i kmmunen menes, m der er et fælles sklevæsen eller meget frskellige skler med meget frskellige vilkår både fr ansatte, elever g frældre. Hvrdan fastsættes nrmering/budget centralt g lkalt? Har eleverne på kmmunens skler den samme feriekalender? Hvrledes er frældrekntakten placeret på sklerne i kmmunen - enten m aftenen eller inden fr nrmal arbejdstid? Eller fastsættes dette lkalt? Bliver der frskel på tlkningen af fast tilstedeværelse fr lærerne? Må den enkelte skle tage stilling til, m der er klasser, hvr det vil være en frdel at knvertere resurser fra den understøttende undervisning til faglig støtte i den fagpdelte undervisning ( tlærerrdning )? Vil kmmunalbestyrelsen afskaffe Pædaggisk Råd? Har kmmunen en fælles definitin af, hvad der svarer til linjefagskmpetence?

15 Prblemstilling 11: Scial kapital Tillid, samarbejde g plevet retfærdighed er tre nøglebegreber når vi arbejder med scial kapital. Hvrdan sikrer vi tillid mellem lærerne i fremtiden? (frberedelse, selvstyrende team m.m.) Hvrdan sikrer vi tillid mellem lærere g ledere? Hvrdan sikrer vi retfærdighed? Kan vi verhvedet arbejde med scial kapital

16 Prblemstilling 12: Medlemsengagement DLF har en rganisatinsprcent på 97. Under knflikten g lckuten i fråret 2013 udviste medlemmerne et meget strt engagement g pbakning til DLF s OK-plæg, strategier, synspunkter g kampagnen i øvrigt. Hvrdan fasthldes den høje rganisatinsprcent? Hvrdan fasthldes medlemmernes stre pbakning til freningens synspunkter g strategier centralt, lkalt i kredsen g i Faglig Klub på sklerne? Hvrfr skal man være medlem af DLF? Hvad kan DLF/kredsen/TR/AMR gøre fr medlemmerne i Den nye virkelighed (refrmen g L-409)? Hvad kan TR g AMR gøre fr at fasthlde g styrke sammenhldet g medlemmernes engagement på sklen g i Faglig Klub? Hvad kan TR/AMR/medlemmerne gøre fr at få indflydelse på skleårets planlægning, elevernes skledag, lærernes arbejdsdag g sklens udvikling? Hvilke interessemråder er der på sklen sm TR, AMR g medlemmer skal søge indflydelse på? Hvrdan kan kntrlcirklen bruges på de frskellige interessemråder (uden fr kntrl indflydelse på kntrl ver)? Hvad bliver TR s g AMR s rller g pgaver fremver i relatin til medlemmerne?

17 Prblemstilling 13: Lærerarbejdspladser. Den nye lv m arbejdstid betyder fuld tilstedeværelse på sklerne. Det betyder gså, at lærere ikke længere kan arbejde hjemme, men skal kunne frberede sig på arbejdsstedet. Lærerarbejdspladser kan etableres enkeltvis frskellige steder på sklen eller samlet i et strt lkale. Fælles er, at lærerarbejdspladser er mfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse m faste arbejdssteders indretning. Kravene til indretning af arbejdspladsen gælder, hvis læreren arbejder ca. 1-2 timer dagligt ved arbejdspladsen. (Inspiratinsguide. Indretning af arbejdspladser til undervisere. 2013) Hvrdan vil sklerne pfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelser, når det handler m: Individuel arbejdsplads Mødelkaler Teamrum Spiselkale Pauserum Kpirum Hyldemeter Hvilerum Rum til frtrlige samtaler Hvrdan vil sklerne pfylde bekendtgørelserne m lysindfald, temperatur, udluftning, pladsfrhld sv.?

18 Prblemstilling 14: APV. Alle virksmheder med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). En APV er et redskab til at arbejde med virksmhedens arbejdsmiljø, så arbejdet med arbejdsmiljøet bliver sat i system, g sm kan bidrage til et gdt arbejdsmiljø. Virksmheden skal revidere sin APV, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på. Men kun hvis det har betydning fr arbejdsmiljøet. (At-vejledning D.1.1) L409 samt plægget til den nye flkesklerefrm er betydelige ændringer g vil have betydning fr arbejdsmiljøet. Derfr skal der udarbejdes en ny APV i skleåret Hvis man egentlig skulle lave en ny APV i 2013, kan den så udskydes til 2014? Hvr hurtigt inde i det første skleår med L409 skal den nye APV ligge klar? Var det en ide, at lave fysisk APV hvert 2.år g psykisk APV hvert 2. år frskudt? Hvrdan sikrer man sig at APV' en kmmer mkring alle aspekter? Hvrdan kan sklens APV digitaliseres? Hvad er præcis de nye fkusmråder i frbindelse med sklerefrmen?

19 Prblemstilling 15: Hvrdan sikres det kllektive i frhld til det individuelle. Der er ingen fælles kllektive aftaler m lærernes arbejdstid. Den samlede frdeling af pgaverne/pgaveversigten finder sted på baggrund af dialg mellem ledelse g den enkelte lærer. Hvrdan sikres det at lærerne er medspillere i frhld til hinanden g ikke mdspillere Hvrdan styrker vi(lærerne) sammenhldet på sklen? Hvrdan får vi mest viden m g frståelse fr hinandens arbejdspgaver samtidig med, at vi derudfra finder fælles fdslag? Hvrdan sikres/styrkes sklens sciale kapital plevelsen af retfærdighed, tillid g samarbejde? Hvrdan vil ledelsen sikre retfærdighed i tildeling af tid g pgaver? Hvrdan vil ledelsen sørge fr gennemskuelighed fr alle i prcesserne? Efter hvilke kriterier vil lederne tildele fx frberedelsestid ud fra? Hvilke kmpetencer sætter lederne i stand til at fretage denne priritering? Hvrdan kan man frhindre A- g B fag/lærere, hvis man får frskellig frberedelsestid fr frskellige fag? Hvrdan kan vi frhandle sm et samlet persnale? Hvrdan undgår man, at den enkelte lærer står alene fx når pgaven ikke kan nås indenfr den afsatte tid? Hvrdan gøres individuelle arbejdstidsprblemer til et fælles skleprblem? Til ledelsens prblem?

20 Prblemstilling 16: Balancemdellen. Gitte Daugaard har i hæftet Stress i sklen udarbejdet balancemdellen. Den skildrer sammenhængen mellem ressurcer g krav i arbejdet. Fr at pnå balance i ens arbejdsmiljø, må læreren selv, skleleder, TR g AMR være med til at vurdere, m ressurcerne er til stede fr at pfylde kravene. Det gælder især i frhld til skleårets planlægning, men gså i løbet af skleåret. Ressurceside Persnlige ressurcer Faglig-pædaggiske ressurcer Ressurcer i persnligt netværk Sklens ressurcer Sklens fysiske rammer Kravside Krav til viden g erfaring Krav m samarbejdsmæssig g kmmunikativ kmpetence Krav m følelsesmæssig kmpetence Administrative pgaver Strategiske krav (Stress i sklen. Branchearbejdsmiljømrådet Undervisning g frskning. 2007)

21 Når kravet er mere undervisning, hvrdan sikres det, at der er tilstrækkelig tid til frberedelse? Når kravet er fuld tilstedeværelse på sklen, kan der så tages persnlige hensyn til familiefrhld, nedsat tid, børnefamilier, frskellige mødetider? Når kravet er fuld tilstedeværelse på sklen, hvrdan sikres ren til den individuelle frberedelse? Når kravet er kreativ g spændende undervisning, hvrdan sikres at energien g kreativiteten er til stede inden fr den afsatte arbejdstid? Når kravet er ingen fastsat tid til den enkelte pgave, hvrdan vurderer lederen den enkeltes ressurcer? Når kravet er ingen tid g tillæg til klasselærerfunktinen, hvrdan sikres det, at klasselæreren får mulighed fr at udføre klasselærerpgaver ved siden af fagundervisningen? Når kravet er højere karakterer g større faglighed, hvrdan sikres det med mindre tid til frberedelse af undervisningen? Når kravet er øget teamsamarbejde, hvrdan findes tiden til det ved siden af tiden til mere undervisning, individuel frberedelse, frældresamarbejde g de øvrige pgaver? Når kravet er øget inklusin, hvrdan sikres tiden til planlægning af særlig tilrettelagt undervisning inden fr den afsatte arbejdstid? Når kravet er større faglighed, hvrdan sikres det, hvis persnalet ikke er læreruddannet? Når kravet er øget fælles frberedelse, fuld tilstedeværelse, mere undervisning, hvrdan sikres at støj ikke påvirker de ansattes arbejdsmiljø? Den nye arbejdstid betyder, at TR ikke længere kan henvise til lkale g centrale aftaler m afsat tid til bestemte pgaver. I stedet er det AMR, der kan henvise til arbejdsmiljølven, der bl.a. siger Kapitel 5, 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges g udføres således, at det sikkerheds- g sundhedsmæssigt er fuldt frsvarligt. Hvrdan klædes AMR på til denne pgave? Hvr skal pengene til en længere skledag kmme fra, når der bliver brug fr flere materialer, både frdi frbruget vil vkse, g frdi lærerne ikke vil have muligheder fr at prducere så meget selv grundet mindre frberedelsestid.

22

23 Prblemstilling 17: Teamsamarbejde.»Det er en sklekultur, hvr man går fra én lærer, én klasse, én time til fælles planlægning g gennemførelse af undervisningen i team mkring klassen eller årgangen«(undervisningsminister Christine Antrini m den nye flkesklerefrm på DLF s kngres 2013 Teamarbejde skal både fungere praktisk g indhldsmæssigt fr at have en gunstig virkning på det psykiske arbejdsmiljø. At arbejde i et team giver mulighed fr refleksin, aflastning g udvikling. Organisering af teamarbejde kræver en tydelig ledelse g lærere, sm vil frpligte sig i et kllegialt samarbejde. (Teamsamarbejde i sklen Branchearbejdsmiljørådet, Undervisning & Frskning, BAR U&F) Hvis elevernes skledag slutter hver dag kl g lærernes arbejdstid slutter kl hvrnår skal teamsamarbejde så fregå? Hvilke teampgaver skal/frventes teamet at skulle løse? Hvis lærerne får fast arbejdstid - hvrnår skal samarbejdet mellem lærere g pædagger så finde sted? Hvilke typer af team skal der være? Hvrdan kan det tydeliggøres, at den individuelle tid gså får plads på arbejdsdagen sammen med teamsamarbejdet inden fr den fastsatte arbejdstid?? Hvad vil blive vægtet højest teamtid eller individuel frberedelse? Hvad vil være teamets pgave g hvad vil være lederens?

24 Prblemstilling 18: Kmpetence. Skal afdække hvrledes refrmens krav m øget kmpetenceløft af lærerne bliver udmøntet lkalt. Hvrdan skal lærernes kmpetencer sikres g udvikles f.eks. linjefagene? Hvrdan g hvrnår får den enkelte lærer verblik ver sit kmpetencedækningsbehv? Ud fra hvilke præmisser pririteres kmpetenceuddannelsesbehvet på sklerne? Er det ud fra fag, erfaring eller hvad pririteres ver andet? Skal der linjefagsuddannelse til den understøttende undervisning? Hvrfr så kalde det undervisning? Kilder: Citat: Udspil til flkesklerefrmen Målet er, at alle elever i flkesklen i 2020 skal undervises af lærere, sm enten har undervisningskmpetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har pnået en tilsvarende faglig kmpetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen m fuld kmpetencedækning skal skrives ind i flkesklelven. Målsætningen indehlder alle fag g alle klassetrin g skal gælde på kmmuneniveau. Citat: Undervisningsministeriets hjemmeside Det er regeringens mål, at 95 prcent af undervisningen i flkesklen varetages af lærere, sm enten har undervisningskmpetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har pnået en tilsvarende faglig kmpetence gennem efteruddannelse m.v.

25 Prblemstilling 19: Frældresamarbejde. Samarbejde, dialg g inddragelse af familien er fundamentet fr alt pædaggisk arbejde. Det står der i den ene af vres kmmuners børne- g unge plitik. I flkesklelvens 1 stk. 1 står der: Flkesklen skal i samarbejde med frældrene give eleverne kundskaber g færdigheder, der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Der har altså hidtil hersket udbredt enighed, både lkalt g natinalt, m at samarbejdet med frældrene er uhyre vigtigt. I det nye frlig m fagligt løft af flkesklen er frældresamarbejdet gså nævnt. Her står der at frældrene er en ressurce sm kan bidrage til sklens virke. Og at sklebestyrelsen skal udarbejde principper fr frældrenes ansvar i samarbejdet. Vi skal altså gså efter august 14 arbejde, med frældrene sm vres allervigtigste samarbejdspartnere. Og selvfølgelig skal vi det, ingen lærer kan frestille sig andet. Samarbejdet skal endda styrkes yderligere, står der i frliget. Men det er svært at frestille sig hvrdan g hvrnår samarbejdet skal fregå. Vi skal j ikke længere arbejde efter arbejdstidsaftalen A08, sm blandt andet gav s mulighed fr at: mødes med frældrene udenfr deres arbejdstid. planlægge ekstra frældremøder eller samtaler ved akut pståede prblematikker. lægge frtløbende samtaler, udver de faste skle/hjem-samtaler med frældre fr at støtte p m en elev. tage på hjemmebesøg, når det passer frældrene. arrangere et spntant scialt arrangement frdi børnene har lavet ngle hamrende gde PwerPints, sm frældrene ikke skal gå glip af. Og meget, meget mere.

26 Nu skal vi arbejde efter L409, sm lægger en, i lærerøjne, nget rigid ramme m arbejdstiden g frhindrer s i at yde den kvalitet i samarbejdet med frældrene sm vi ønsker. Hvrdan kan et smidigt frældresamarbejde fregå i en fastlåst tidsramme? (Gælder begge veje lærer-frældre g frældre-lærer) Hvrdan skal frældrene "pdrages" til den nye virkelighed? Hvem har ansvaret fr denne "pdragelse"?

27 Prblemstilling 20: Understøttende undervisning. Understøttende undervisning skal supplere g understøtte den fagdelte undervisning i fagene. Frmålet er bl.a. at bidrage til at hæve elevernes faglige niveau. Det er lærerne, der skal sikre sammenhængen mellem undervis-ningen i fagene g den understøttende undervisning. Lærerne har ansvaret fr, at den understøttende under-visning bidrager til pfyldelse af fagenes mål. Hvad er understøttende undervisning? Hvilke fag indgår i understøttende undervisning? Er det alle fag? Hvrdan skal timerne placeres på dagen? Hvr mange timer skal indgå i den understøttende undervisning? Hvem kan udføre den understøttende undervisning? Hvem skal udføre den understøttende undervisning? Hvrfr er det mest hensigtsmæssigt, at lærerne varetager al understøttende undervisning? Hvrdan g hvrnår frberedes, planlægges g evalueres den understøttende undervisning, når/hvis der ikke er ngen frberedelsestid? Hvrdan sikres tid til samarbejdet mellem læreren g den der skal varetage den understøttende undervisning? Hvrdan sikrer man at læreren har ansvaret fr den understøttende undervisning?

28 Hvrdan g hvrnår sikres at fagenes faglige mål pnås i den understøttende undervisning? Hvrdan - g af hvem løses de lgistiske g skemamæssige udfrdringer i understøttende undervisning?

29 Prblemstilling 21: Rettigheder i Lv409. Fra august 14 har vi ikke længere en arbejdstidsaftale at arbejde efter, vi har en lv. Og lven vil vi følge. En lv frmulerer j både rettigheder g pligter, så lad s se hvilke rettigheder vi har ifølge L409 Det er en ret: At en fuldtidsbeskæftiget lærer har en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer. 1 At læreren får en pgaveversigt ver hvilke pgaver han påtænkes at løse. 2 At læreren afspadserer eller får udbetalt sit verarbejde med et tillæg på 50 % 3 At læreren får udbetalt en ulempegdtgørelse på 25 % af nett timelønnen inklusive tillæg, fr arbejde mellem kl. 17 g 06 på hverdage, i weekender eller på søgne-g helligdage. 4 At læreren får udbetalt et tillæg (ikke pensinsgivende) pr. påbegyndt dag fr deltagelse i lejrskler g lign. Med vernatning. 5 At læreren kan få sin arbejdstid nedsat med 175 timer pr. år, hvis man er fyldt 60 år g anmder herm. 6 Kan dagen starte på frskellige tidspunkter? Hvrdan sikres pausen? Kan læreren selv placere ferien? 1 L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag 2.1 6

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Tværministeriel arbejdsgruppe m sund livsstil g gd ernæring i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Indhld 1. Indledning...3

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl. 18.00 kl. 18.45 Kl. 18.55 Kl. 19.55 Kl. 20.05 Kl.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere