Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen."

Transkript

1

2 Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan være en selvstændig autritet? Hvrledes sikres lærerens metdefrihed g selvstændighed, med den mindre frberedelsestid in mente g med et øget fkus på teamsamarbejde? Hvrledes skaber man rammer fr den initiativrige lærer ved en arbejdstid, sm denne ikke har medejerskab til? Individualisering g ledelse (scial kapital) Hvrledes vil ledelsen leve p til det øgede fkus på pædaggisk sparring mellem lærere g lederne? Hvrledes bibehldes den prfessinelle pgavevaretagelse under en lv sm bygger på detailstyring? Hvilke pgaver klares i teamet g hvrledes vil ledelsen undgå, at man ender sm mdspillere i teams i stedet fr medspillere, hvis man sidder med vidt frskellige vilkår (frberedelsestid)? Hvrdan sikres det, at teamet kan frberede sig prfessinelt samlet, hvis man har frskellige lektinssluttidspunkt? F.eks. den ene dag har den ene tidligt lektinsfri næste dag er det teamkllegaens skema sm slutter tidligt? Hvrledes sikres lærernes medbestemmelse g medindflydelse på egne arbejdsvilkår? Hvem skal fremver tage sig af pgaver, sm klasselærer pt. får tid til? Hvrdan sikres at lærerens mulighed fr prfessinel frberedelse fx digitalt, g at al relevant faglitteratur kan tilgås fra sklen? Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan være en selvstændig autritet? Hvrdan fasthldes kvaliteten i undervisningen pgaver i tilknytning til undervisningen hvrdan g hvrnår bliver de udført? Hvrdan sikres prfessinelt rum til frberedelse, der kræver sammenhængende tid, g ikke tid i småbidder (fx rettearbejde af en større mængde pgaver, læsning af rman sv.)? Opgaver i tilknytning til undervisningen hvrdan g hvrnår bliver de udført?

3 Kilder: Citat Anders Balle ved paneldebat ved Sklelederfreningens årsmøde: "Jeg pfrdrer sklelederne til at finde mål g indhld, så det giver mening fr lærerne at være på sklen i arbejdstiden. Vi står fran et alvrligt pgør med dansk lærertraditin, så fremver skal de ikke kun samarbejde m undervisningen, men gså i undervisningen. Det skal vi bruge til at sikre eleverne de bedst mulige resultater g til at udvikle arbejdspladser, så medarbejderne trives", sagde skleledernes frmand. Citat: Lv 409 Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Citat refrmudspillet s. 27. Mere fleksible rammer m klasselærerfunktinen Hver klasse skal frsat have en klasselærer. Sklerne skal dg have frihed til at fastsætte, hvrdan rganiseringen g ansvaret er placeret fr løsningen af pgaven sm klasselærer. Citat refrmudspillet s.26. Dannelse af pædaggisk dag gøres frivilligt. Dette frslag ændrer ikke på, at sklens leder stadig skal udøve sin virksmhed i samarbejde med medarbejderne

4 Prblemstilling 2: Frberedelse g evaluering Hvrdan sikres det, at temaet kan frberede sig sammen? Hvrdan sikres en retfærdig individuel frberedelse? Hvrdan sikres det at frberedelsestiden er retfærdig frdelt? Hvrdan sikres r/rum til individuel frberedelse? Hvrdan sikres balancen mellem tid g arbejdsbyrde (balancemdellen)? Vil lærerne blive pmuntret til vidensdeling i team, hvis det kan give pint at dele med lederne i stedet? Hvrdan undgår man at sidde sm knkurrenter g ikke samarbejdspartnere, når man har vidt frskellige arbejdsvilkår at arbejde ud fra? Hvrdan sikrer man at teamsamarbejdet ikke går ud ver den enkelte lærers individuelle tid til frberedelse til timerne? Hvrdan sikres fælles frberedelse ml. lærere g pædagger fx i frhld til understøttende undervisning når der er frskellige møde- g sluttidspunkter? Hvrdan frmidler læreren sin frberedelse til evt. pædagg eller andre? Hvem står fr frberedelsen af pædaggens eller andres evt. understøttende undervisning? Hvrdan er frberedelsen til alm. undervisning cntra understøttende undervisning? Er det den samme eller er der frskellig frberedelsestid? Hvrledes registreres frberedelsen til den understøttende undervisning? Hvilke pgaver skal løses individuelt g hvilke skal løses i fællesskab?

5 Kilder: Flkesklerefrm s. 18: 2.12 Lærerne har den generelle undervisningskmpetence. Lærerne kan varetage alle flkesklens pgaver i relatin til både fagpdelte timer g tiden til understøttende undervisning. Dette kan ske i samarbejde med andre medarbejdergrupper sm fx pædagger eller medarbejdere med andre relevante kmpetencer fr elevernes faglige udvikling. Læreren skal sikre sammenhæng i undervisningen g at de faglige mål fr fag g klassetrin bliver indfriet. Citat: Anders Balle frmand fr sklelederfreningen skal ikke frdele frberedelsestid, de skal frdele arbejdspgaver g sammensætte team. Og så skal de have en drøftelse med teamene m, hvrvidt det er realistisk inklusive den frberedelse, der hører til. Og det er klart, at lederen skal lægge pres på - fr udgangspunktet er, at alle skal undervise mere«, siger Anders Balle.

6 Prblemstilling 3: Fast tilstedeværelse. Fast tilstedeværelse betyder, at alt arbejde fregår på sklen (de fysiske steder, hvr læreren almindeligvis udfører sit arbejde, idrætsfaciliteter, efteruddannelsesinstitutiner, lejrskler) Hvrdan vil man sikre sig, at de fysiske rammer bliver ptimale til at kunne varetage frberedelse til den enkeltes fagkmbinatin? (idrætslæreren / musiklæreren kntra dansklæreren) Hvad siger ferielven (den, der gælder fr alle andre nrmale) m placering af den 6. ferieuge? Hvrledes planlægger man med nedsat tid, aldersreduktin, hvr mange dage (uger), aftenmøder g telefntid? Hvrledes planlægges pausetid? Hvrdan planlægges dagligdagen på sklen i frhld til elever? Hvr mange pgaver på elevfrie dage? Hvrdan undgås det grænseløse arbejde, når øknmi skrues ned g undervisningstid skrues p? Betyder nrmalisering ret til (tøj, tlf., instrumenter mm)? Hvrdan kan man knsultere læge, tandlæge g lign. sm ftest kun har åbent i samme tidsrum sm vres arbejdsdag? Kan bilgilæreren, billedkunstlæreren, samfundsfag m.fl. tage ud i naturen, på museum, virksmhed fr at frberede besøg sm en del af frberedelsen?

7 Prblemstilling 4: Tidsregistrering. 3. Arbejdstid Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den nrmale arbejdstid gennemsnitligt 37 timer m ugen. Stk. 2. Arbejdstiden beregnes fr en peride på 1 år (nrmperiden). Arbejdstiden fr periden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, brtset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvr den ansatte i frvejen altid har fri. Bemærkning: Arbejdstiden fr periden beregnes sm 7,4 timer gange antallet af kalenderdage, ekskl. fridage g eventuelle søgnehelligdage. Ved fridage frstås peridens lørdage g søndage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Helligdage er skærtrsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, st. bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, juledag, 2. juledag g nytårsdag. Juleaftensdag, nytårsaftensdag g grundlvsdag er ikke helligdage.»søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvr den ansatte i frvejen har fri«, mfatter søgnehelligdage, der falder på en lørdag. Stk. 3. Arbejdstiden tilrettelægges nrmalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Bemærkning: Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Bestemmelsen gælder ikke fr lærere ved ungdmskstskler 5. Opgaveversigt Frud fr hver nrmperide udarbejder ledelsen en pgaveversigt til den ansatte. Opgaveversigten skal verrdnet angive de arbejdspgaver, den ansatte påtænkes at løse i nrmperiden. Bemærkning: Opgaveversigten udarbejdes på baggrund af dialg mellem ledelse g lærer, hvr der bl.a. afstemmes frventninger til, m lærerens samlede arbejdstid er fyldt p med de tildelte pgaver. Der gives ikke med pgaveversigten et bindende tilsagn til læreren m, hvilke pgaver den pågældende skal løse. Stk. 2. Hvis der i løbet af nrmperiden pstår behv fr at ændre væsentligt på indhld eller mfang af de arbejdspgaver, der fremgår af pgaveversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen g den ansatte, herunder drøftes eventuelle knsekvenser af ændringer. Bemærkning: Skleledelsen er løbende pmærksm på lærernes præsterede arbejdstid g drøfter eventuelle justeringer af pgaver/pririteringer med den enkelte lærer efter behv. Ovenstående uddrag af L409 er ngle af de paragraffer sm beskriver hvrdan vres arbejdstid ser ud efter august 14. Men det er svært at genkende sklen i disse paragraffer. Hvis vi f.eks. kun skal arbejde 37 timer m ugen, ja- så skal vi arbejde 45,4 uger på et år. Hvis vi til gengæld kun skal arbejde de 40 uger der er børn på sklerne, så bliver vres arbejdstid 42 timer pr. uge. Og hvis det besluttes at vi skal arbejde i f. eks. 42 uger, så arbejder vi 40 timer m ugen.

8 Det er gså svært at gennemskue hvrdan vres daglige arbejdstid pgøres. Og det har j betydning fr lønudbetalingen. Der skal j udbetales undervisningstillæg fr undervisningen. Men hvis pgaveversigten ikke er et bindende tilsagn m hvilke pgaver der skal løses, hvrdan finder vi så ud af hvad vi skal lave g hvr meget vi underviser. Og hvrdan kan sklelederen løbende være pmærksm på lærerens præsterede arbejdstid i den mangfldighed af pgaver vi udfører. Vi arbejder j både i frm af individuel frberedelse g efterbehandling, fælles frberedelse, faglig ajurføring, samtaler med frældre, relatinsarbejde g naturligvis med udførelse af undervisning, plus meget andet. Skal vi mn krydse af på en liste ver hvad vi har nået, når vi går hjem? Eller kmmer lederen rundt g tjekker? Hvad sker der når der kmmer ekstra g akutte pgaver ind. Registreres det sm vertid eller merarbejde hvis vi løser sådanne pgaver, eller er det kun hvis de er pålagt af lederen g han skønner at de vil medføre verskridelse af arbejdstiden? Hvrdan vil man sikre sig, at den ansatte KUN arbejder 37 timer m ugen (gennemsnit 47 arbejdsuger)?

9 Prblemstilling 5: Opgaveversigt uden tid. Opgaveversigt uden knkret afsat tid giver anledning til en lang række spørgsmål. Hvad er fuld tid? Ændringer hvrdan? Opgørelse af arbejdstid Hvilke frventninger er der i frbindelse med de timeløse fag g tilsyn? Hvrdan g hvem, sikrer en retfærdig frdeling af frberedelsestiden? Hvrdan dæmmer man p fr det grænseløse arbejde? Hvrdan pgøres vertid?

10 Prblemstilling 6: Lederrllen. Det følger af Lv 409 at: Ledelsesretten g -pligten indebærer, at skleledelsen fastlægger arbejdstiden g har ansvar fr, at arbejdspgaverne kan løses inden fr den planlagte arbejdstid. Det fremgår gså af bemærkningerne til lven, at der skal være dialg g drøftelser m arbejdspgavernes mfang g afstemmes frventninger til m arbejdstiden er fyldt p. Hvrdan skal dialgen med den enkelte lærer finde sted? Hvrdan afstemmes der frventninger? Hvrdan vil lederen påvise hvilke pgaver, der skal nedpririteres? Hvrdan vil lederen sagligt g bjektivt frdele undervisningspgaver g den tilhørende frberedelse så lærerne kan se, at frdelingen bygger på tillid, samarbejde g retfærdighed? Hvad bliver vejledernes rller? Får de uddelegeret ledelsesfunktiner? Hvrdan fasthldes tillidsfrhld mellem lærere g ledelse, når magtfrhldene er ændret fra at være aftalebaseret til at lederen har den fulde ledelsesret? Hvrnår g hvrdan samarbejder de tillidsvalgte med lederen, m eftermiddagen har de j fælles frberedelse? Kilder: Lv 409 Ntat m L409 DLF. Krnik i Plitiken 23/10/2013. Sklelederne siger ja til en ny skle. Anders Balle frmand fr sklelederfreningen. En ny flkeskle. Pjece KL.

11 Prblemstilling 7: Retningslinjer i MED. (ud ver de i frvejen kendte) En retningslinje fastlægger spillereglerne fr, hvrdan nget skal frløbe. Medudvalgenes kmpetence: 1. Retten til at mdtage/udveksle infrmatin m frhld, der relaterer sig til arbejds- g persnalefrhld samt arbejdsmiljøarbejdet. 2. Retten til at drøfte alle spørgsmål, der relaterer sig til arbejds- g persnalefrhld g arbejdsmiljøarbejdet. 3. Retten til at aftale retningslinjer vedr. arbejds- g persnalefrhld g arbejdsmiljøarbejdet. Katalg ver frslag til retningslinjer sm kan vedtages i MED. Retningslinjer fr frberedelse Retningslinjer fr placering af pauser Retningslinjer fr frdeling af undervisningstimer, understøttende undervisning, andre pgaver Retningslinjer fr placering af arbejdsdage Retningslinjer fr TR g AMR s arbejde Retningslinjer fr frdeling af arbejdspladser Retningslinjer fr arbejdstilrettelæggelsen Retningslinjer fr placering af mødevirksmhed g frældrekntakt Retningslinjer fr hlddannelse Kilde: TR-uds. Nr. 026 af den 25. ktber 2013 Bilag 2 + underbilag A til retningslinjer i MED-udvalgene

12 Prblemstilling 8: Lønmidler. Udsagn: Da L409 phæver arbejdstidsaftalerne, fjerner lven samtidig alle henvisninger til A08 g A05, henvisninger til Bilag 3-aftaler fr A08 samt selve bilaget. Der er med L409 ikke vedtaget ændring af værdien af undervisningstillægget. Lvgiver har ikke defineret andet grundlag, end det der var gældende i den hidtidige verenskmst. Grundlaget fr undervisningstillægget er således den hidtidige definitin: Undervisningsbegreb: Undervisning fregår, når læreren skaber g fremmer prcesser, der øger elevens kmpetencer Lkale lønaftaler, herunder individuelle lønaftaler indgået med hjemmel i bilag 3 brtfalder 1. august I den frbindelse anvendes eventuelle lkale lønmidler, sm indgår i lkale lønaftaler med hjemmel i vennævnte bilag primært til de grupper, sm i dag er mfattet af lkale lønaftaler. Kilder: Lv 409. Ntat m L 409. DLF

13 Prblemstilling 9: Kredsens, TR s g AMR s rller. Rllen sm lkal aftalepart er brtfaldet med vedtagelse af Lv 409. Derfr defineres rllerne i frhld til lvgivningen (Lv 409, Arbejdsmiljølven) samt indflydelse i samarbejdsrganer (MED) g den plitiske g dialgbaserede indflydelse. Fra Frslaget til lv 25/4/13 side 47: Regeringens vervejelser På undervisningsmrådet, sm på alle andre mråder, er det imidlertid ikke intentinen, at adgangen til at indgå lkale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, sm begrænser ledelsesretten i frhld til at lede g frdele arbejdet. I frbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler på undervisnings- mrådet vil der derfr være fkus på, at der ikke indgås lkale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres arbejdstid, sm freslås phævet med lvfrslaget. Hvrdan sikres den nødvendige tid til TR-arbejde? Hvrdan skal samarbejde mellem ledelse g tillidsvalgte fregå? Hvrnår kan man afhlde faglig klub møder? Hvrdan styrker vi arbejdet i faglig klub? Hvrdan sikres de nødvendige faciliteter (arbejdsplads, adgang til mødelkale )? Hvrdan sikres at kmmunikatinen vedr. den enkelte medarbejders arbejdsvilkår mellem leder g medarbejder invlverer TR g AMR? Hvrdan defineres de nye rller g hvilke pgaver skal TR løse? Hvilke mråder kan TR lkalt indgå aftaler g på hvilke kan kredsen? Kilder: KTO aftale m tr mm: Frslag til lv m arbejdstid:

14 Prblemstilling 10: Sklen i kmmunen. Med sklen i kmmunen menes, m der er et fælles sklevæsen eller meget frskellige skler med meget frskellige vilkår både fr ansatte, elever g frældre. Hvrdan fastsættes nrmering/budget centralt g lkalt? Har eleverne på kmmunens skler den samme feriekalender? Hvrledes er frældrekntakten placeret på sklerne i kmmunen - enten m aftenen eller inden fr nrmal arbejdstid? Eller fastsættes dette lkalt? Bliver der frskel på tlkningen af fast tilstedeværelse fr lærerne? Må den enkelte skle tage stilling til, m der er klasser, hvr det vil være en frdel at knvertere resurser fra den understøttende undervisning til faglig støtte i den fagpdelte undervisning ( tlærerrdning )? Vil kmmunalbestyrelsen afskaffe Pædaggisk Råd? Har kmmunen en fælles definitin af, hvad der svarer til linjefagskmpetence?

15 Prblemstilling 11: Scial kapital Tillid, samarbejde g plevet retfærdighed er tre nøglebegreber når vi arbejder med scial kapital. Hvrdan sikrer vi tillid mellem lærerne i fremtiden? (frberedelse, selvstyrende team m.m.) Hvrdan sikrer vi tillid mellem lærere g ledere? Hvrdan sikrer vi retfærdighed? Kan vi verhvedet arbejde med scial kapital

16 Prblemstilling 12: Medlemsengagement DLF har en rganisatinsprcent på 97. Under knflikten g lckuten i fråret 2013 udviste medlemmerne et meget strt engagement g pbakning til DLF s OK-plæg, strategier, synspunkter g kampagnen i øvrigt. Hvrdan fasthldes den høje rganisatinsprcent? Hvrdan fasthldes medlemmernes stre pbakning til freningens synspunkter g strategier centralt, lkalt i kredsen g i Faglig Klub på sklerne? Hvrfr skal man være medlem af DLF? Hvad kan DLF/kredsen/TR/AMR gøre fr medlemmerne i Den nye virkelighed (refrmen g L-409)? Hvad kan TR g AMR gøre fr at fasthlde g styrke sammenhldet g medlemmernes engagement på sklen g i Faglig Klub? Hvad kan TR/AMR/medlemmerne gøre fr at få indflydelse på skleårets planlægning, elevernes skledag, lærernes arbejdsdag g sklens udvikling? Hvilke interessemråder er der på sklen sm TR, AMR g medlemmer skal søge indflydelse på? Hvrdan kan kntrlcirklen bruges på de frskellige interessemråder (uden fr kntrl indflydelse på kntrl ver)? Hvad bliver TR s g AMR s rller g pgaver fremver i relatin til medlemmerne?

17 Prblemstilling 13: Lærerarbejdspladser. Den nye lv m arbejdstid betyder fuld tilstedeværelse på sklerne. Det betyder gså, at lærere ikke længere kan arbejde hjemme, men skal kunne frberede sig på arbejdsstedet. Lærerarbejdspladser kan etableres enkeltvis frskellige steder på sklen eller samlet i et strt lkale. Fælles er, at lærerarbejdspladser er mfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse m faste arbejdssteders indretning. Kravene til indretning af arbejdspladsen gælder, hvis læreren arbejder ca. 1-2 timer dagligt ved arbejdspladsen. (Inspiratinsguide. Indretning af arbejdspladser til undervisere. 2013) Hvrdan vil sklerne pfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelser, når det handler m: Individuel arbejdsplads Mødelkaler Teamrum Spiselkale Pauserum Kpirum Hyldemeter Hvilerum Rum til frtrlige samtaler Hvrdan vil sklerne pfylde bekendtgørelserne m lysindfald, temperatur, udluftning, pladsfrhld sv.?

18 Prblemstilling 14: APV. Alle virksmheder med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). En APV er et redskab til at arbejde med virksmhedens arbejdsmiljø, så arbejdet med arbejdsmiljøet bliver sat i system, g sm kan bidrage til et gdt arbejdsmiljø. Virksmheden skal revidere sin APV, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på. Men kun hvis det har betydning fr arbejdsmiljøet. (At-vejledning D.1.1) L409 samt plægget til den nye flkesklerefrm er betydelige ændringer g vil have betydning fr arbejdsmiljøet. Derfr skal der udarbejdes en ny APV i skleåret Hvis man egentlig skulle lave en ny APV i 2013, kan den så udskydes til 2014? Hvr hurtigt inde i det første skleår med L409 skal den nye APV ligge klar? Var det en ide, at lave fysisk APV hvert 2.år g psykisk APV hvert 2. år frskudt? Hvrdan sikrer man sig at APV' en kmmer mkring alle aspekter? Hvrdan kan sklens APV digitaliseres? Hvad er præcis de nye fkusmråder i frbindelse med sklerefrmen?

19 Prblemstilling 15: Hvrdan sikres det kllektive i frhld til det individuelle. Der er ingen fælles kllektive aftaler m lærernes arbejdstid. Den samlede frdeling af pgaverne/pgaveversigten finder sted på baggrund af dialg mellem ledelse g den enkelte lærer. Hvrdan sikres det at lærerne er medspillere i frhld til hinanden g ikke mdspillere Hvrdan styrker vi(lærerne) sammenhldet på sklen? Hvrdan får vi mest viden m g frståelse fr hinandens arbejdspgaver samtidig med, at vi derudfra finder fælles fdslag? Hvrdan sikres/styrkes sklens sciale kapital plevelsen af retfærdighed, tillid g samarbejde? Hvrdan vil ledelsen sikre retfærdighed i tildeling af tid g pgaver? Hvrdan vil ledelsen sørge fr gennemskuelighed fr alle i prcesserne? Efter hvilke kriterier vil lederne tildele fx frberedelsestid ud fra? Hvilke kmpetencer sætter lederne i stand til at fretage denne priritering? Hvrdan kan man frhindre A- g B fag/lærere, hvis man får frskellig frberedelsestid fr frskellige fag? Hvrdan kan vi frhandle sm et samlet persnale? Hvrdan undgår man, at den enkelte lærer står alene fx når pgaven ikke kan nås indenfr den afsatte tid? Hvrdan gøres individuelle arbejdstidsprblemer til et fælles skleprblem? Til ledelsens prblem?

20 Prblemstilling 16: Balancemdellen. Gitte Daugaard har i hæftet Stress i sklen udarbejdet balancemdellen. Den skildrer sammenhængen mellem ressurcer g krav i arbejdet. Fr at pnå balance i ens arbejdsmiljø, må læreren selv, skleleder, TR g AMR være med til at vurdere, m ressurcerne er til stede fr at pfylde kravene. Det gælder især i frhld til skleårets planlægning, men gså i løbet af skleåret. Ressurceside Persnlige ressurcer Faglig-pædaggiske ressurcer Ressurcer i persnligt netværk Sklens ressurcer Sklens fysiske rammer Kravside Krav til viden g erfaring Krav m samarbejdsmæssig g kmmunikativ kmpetence Krav m følelsesmæssig kmpetence Administrative pgaver Strategiske krav (Stress i sklen. Branchearbejdsmiljømrådet Undervisning g frskning. 2007)

21 Når kravet er mere undervisning, hvrdan sikres det, at der er tilstrækkelig tid til frberedelse? Når kravet er fuld tilstedeværelse på sklen, kan der så tages persnlige hensyn til familiefrhld, nedsat tid, børnefamilier, frskellige mødetider? Når kravet er fuld tilstedeværelse på sklen, hvrdan sikres ren til den individuelle frberedelse? Når kravet er kreativ g spændende undervisning, hvrdan sikres at energien g kreativiteten er til stede inden fr den afsatte arbejdstid? Når kravet er ingen fastsat tid til den enkelte pgave, hvrdan vurderer lederen den enkeltes ressurcer? Når kravet er ingen tid g tillæg til klasselærerfunktinen, hvrdan sikres det, at klasselæreren får mulighed fr at udføre klasselærerpgaver ved siden af fagundervisningen? Når kravet er højere karakterer g større faglighed, hvrdan sikres det med mindre tid til frberedelse af undervisningen? Når kravet er øget teamsamarbejde, hvrdan findes tiden til det ved siden af tiden til mere undervisning, individuel frberedelse, frældresamarbejde g de øvrige pgaver? Når kravet er øget inklusin, hvrdan sikres tiden til planlægning af særlig tilrettelagt undervisning inden fr den afsatte arbejdstid? Når kravet er større faglighed, hvrdan sikres det, hvis persnalet ikke er læreruddannet? Når kravet er øget fælles frberedelse, fuld tilstedeværelse, mere undervisning, hvrdan sikres at støj ikke påvirker de ansattes arbejdsmiljø? Den nye arbejdstid betyder, at TR ikke længere kan henvise til lkale g centrale aftaler m afsat tid til bestemte pgaver. I stedet er det AMR, der kan henvise til arbejdsmiljølven, der bl.a. siger Kapitel 5, 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges g udføres således, at det sikkerheds- g sundhedsmæssigt er fuldt frsvarligt. Hvrdan klædes AMR på til denne pgave? Hvr skal pengene til en længere skledag kmme fra, når der bliver brug fr flere materialer, både frdi frbruget vil vkse, g frdi lærerne ikke vil have muligheder fr at prducere så meget selv grundet mindre frberedelsestid.

22

23 Prblemstilling 17: Teamsamarbejde.»Det er en sklekultur, hvr man går fra én lærer, én klasse, én time til fælles planlægning g gennemførelse af undervisningen i team mkring klassen eller årgangen«(undervisningsminister Christine Antrini m den nye flkesklerefrm på DLF s kngres 2013 Teamarbejde skal både fungere praktisk g indhldsmæssigt fr at have en gunstig virkning på det psykiske arbejdsmiljø. At arbejde i et team giver mulighed fr refleksin, aflastning g udvikling. Organisering af teamarbejde kræver en tydelig ledelse g lærere, sm vil frpligte sig i et kllegialt samarbejde. (Teamsamarbejde i sklen Branchearbejdsmiljørådet, Undervisning & Frskning, BAR U&F) Hvis elevernes skledag slutter hver dag kl g lærernes arbejdstid slutter kl hvrnår skal teamsamarbejde så fregå? Hvilke teampgaver skal/frventes teamet at skulle løse? Hvis lærerne får fast arbejdstid - hvrnår skal samarbejdet mellem lærere g pædagger så finde sted? Hvilke typer af team skal der være? Hvrdan kan det tydeliggøres, at den individuelle tid gså får plads på arbejdsdagen sammen med teamsamarbejdet inden fr den fastsatte arbejdstid?? Hvad vil blive vægtet højest teamtid eller individuel frberedelse? Hvad vil være teamets pgave g hvad vil være lederens?

24 Prblemstilling 18: Kmpetence. Skal afdække hvrledes refrmens krav m øget kmpetenceløft af lærerne bliver udmøntet lkalt. Hvrdan skal lærernes kmpetencer sikres g udvikles f.eks. linjefagene? Hvrdan g hvrnår får den enkelte lærer verblik ver sit kmpetencedækningsbehv? Ud fra hvilke præmisser pririteres kmpetenceuddannelsesbehvet på sklerne? Er det ud fra fag, erfaring eller hvad pririteres ver andet? Skal der linjefagsuddannelse til den understøttende undervisning? Hvrfr så kalde det undervisning? Kilder: Citat: Udspil til flkesklerefrmen Målet er, at alle elever i flkesklen i 2020 skal undervises af lærere, sm enten har undervisningskmpetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har pnået en tilsvarende faglig kmpetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen m fuld kmpetencedækning skal skrives ind i flkesklelven. Målsætningen indehlder alle fag g alle klassetrin g skal gælde på kmmuneniveau. Citat: Undervisningsministeriets hjemmeside Det er regeringens mål, at 95 prcent af undervisningen i flkesklen varetages af lærere, sm enten har undervisningskmpetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har pnået en tilsvarende faglig kmpetence gennem efteruddannelse m.v.

25 Prblemstilling 19: Frældresamarbejde. Samarbejde, dialg g inddragelse af familien er fundamentet fr alt pædaggisk arbejde. Det står der i den ene af vres kmmuners børne- g unge plitik. I flkesklelvens 1 stk. 1 står der: Flkesklen skal i samarbejde med frældrene give eleverne kundskaber g færdigheder, der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Der har altså hidtil hersket udbredt enighed, både lkalt g natinalt, m at samarbejdet med frældrene er uhyre vigtigt. I det nye frlig m fagligt løft af flkesklen er frældresamarbejdet gså nævnt. Her står der at frældrene er en ressurce sm kan bidrage til sklens virke. Og at sklebestyrelsen skal udarbejde principper fr frældrenes ansvar i samarbejdet. Vi skal altså gså efter august 14 arbejde, med frældrene sm vres allervigtigste samarbejdspartnere. Og selvfølgelig skal vi det, ingen lærer kan frestille sig andet. Samarbejdet skal endda styrkes yderligere, står der i frliget. Men det er svært at frestille sig hvrdan g hvrnår samarbejdet skal fregå. Vi skal j ikke længere arbejde efter arbejdstidsaftalen A08, sm blandt andet gav s mulighed fr at: mødes med frældrene udenfr deres arbejdstid. planlægge ekstra frældremøder eller samtaler ved akut pståede prblematikker. lægge frtløbende samtaler, udver de faste skle/hjem-samtaler med frældre fr at støtte p m en elev. tage på hjemmebesøg, når det passer frældrene. arrangere et spntant scialt arrangement frdi børnene har lavet ngle hamrende gde PwerPints, sm frældrene ikke skal gå glip af. Og meget, meget mere.

26 Nu skal vi arbejde efter L409, sm lægger en, i lærerøjne, nget rigid ramme m arbejdstiden g frhindrer s i at yde den kvalitet i samarbejdet med frældrene sm vi ønsker. Hvrdan kan et smidigt frældresamarbejde fregå i en fastlåst tidsramme? (Gælder begge veje lærer-frældre g frældre-lærer) Hvrdan skal frældrene "pdrages" til den nye virkelighed? Hvem har ansvaret fr denne "pdragelse"?

27 Prblemstilling 20: Understøttende undervisning. Understøttende undervisning skal supplere g understøtte den fagdelte undervisning i fagene. Frmålet er bl.a. at bidrage til at hæve elevernes faglige niveau. Det er lærerne, der skal sikre sammenhængen mellem undervis-ningen i fagene g den understøttende undervisning. Lærerne har ansvaret fr, at den understøttende under-visning bidrager til pfyldelse af fagenes mål. Hvad er understøttende undervisning? Hvilke fag indgår i understøttende undervisning? Er det alle fag? Hvrdan skal timerne placeres på dagen? Hvr mange timer skal indgå i den understøttende undervisning? Hvem kan udføre den understøttende undervisning? Hvem skal udføre den understøttende undervisning? Hvrfr er det mest hensigtsmæssigt, at lærerne varetager al understøttende undervisning? Hvrdan g hvrnår frberedes, planlægges g evalueres den understøttende undervisning, når/hvis der ikke er ngen frberedelsestid? Hvrdan sikres tid til samarbejdet mellem læreren g den der skal varetage den understøttende undervisning? Hvrdan sikrer man at læreren har ansvaret fr den understøttende undervisning?

28 Hvrdan g hvrnår sikres at fagenes faglige mål pnås i den understøttende undervisning? Hvrdan - g af hvem løses de lgistiske g skemamæssige udfrdringer i understøttende undervisning?

29 Prblemstilling 21: Rettigheder i Lv409. Fra august 14 har vi ikke længere en arbejdstidsaftale at arbejde efter, vi har en lv. Og lven vil vi følge. En lv frmulerer j både rettigheder g pligter, så lad s se hvilke rettigheder vi har ifølge L409 Det er en ret: At en fuldtidsbeskæftiget lærer har en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer. 1 At læreren får en pgaveversigt ver hvilke pgaver han påtænkes at løse. 2 At læreren afspadserer eller får udbetalt sit verarbejde med et tillæg på 50 % 3 At læreren får udbetalt en ulempegdtgørelse på 25 % af nett timelønnen inklusive tillæg, fr arbejde mellem kl. 17 g 06 på hverdage, i weekender eller på søgne-g helligdage. 4 At læreren får udbetalt et tillæg (ikke pensinsgivende) pr. påbegyndt dag fr deltagelse i lejrskler g lign. Med vernatning. 5 At læreren kan få sin arbejdstid nedsat med 175 timer pr. år, hvis man er fyldt 60 år g anmder herm. 6 Kan dagen starte på frskellige tidspunkter? Hvrdan sikres pausen? Kan læreren selv placere ferien? 1 L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag L409, underbilag 2.1 6

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune Rammer fr arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 28. maj 2015 Kære alle lærere, børnehaveklasseledere g ledere Dette brev udsendes til alle lærere g børnehaveklasseledere ansat

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening

Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening 7. marts 2016 1. Rammeaftale... 1 2. Ledelsesrllen... 2 3. Lærerrllen... 3 4. Skleårets planlægning... 3 5. Arbejdstid... 4 6. Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden...

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Silkeborgaftalen Uddannelsesforbundet

Silkeborgaftalen Uddannelsesforbundet 7. marts 2016 1. Rammeaftale... 1 2. Ledelsesrllen... 2 3. Lærerrllen... 3 4. Skleårets planlægning... 3 5. Arbejdstid... 4 6. Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden... 5 7. Opgaveversigt g

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere