Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016"

Transkript

1 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning g fremadrettet tiltag er fra nu( ). Krtsigtede strategi Myndighedens visitatin/arbejde: Stram visitatin Fasthldelse af stram visitatin på myndighedsmrådet. Det betyder at det frtsat skal sikres, at det kun er brgere i målgruppen til de frskellige franstaltningsmråder, der visiteres til givne tilbud. De plitisk vedtagne serviceniveauer på vksenmrådet er derfr ekstremt vigtige at fasthlde. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der visiteres frsat meget stramt til tilbuddene efter servicelvens skalbestemmelser jf. visitatin til 85 g btilbud, hvr visitatin ligger i fagligt funderet visitatinsudvalg. Der visiteres efter plitisk vedtaget serviceniveauer. Der registreres et stigende pres fra pårørende til brgere, sm ikke (længere) vurderes at være i målgruppen. Der har gså været situatiner, hvr Ankestyrelsen har mgjrt afgørelse m afslag på knkrete dyre btilbud eller afslag på btilbud. Fremadrettet vil alle bevillinger på 107 kun være 2 årige, det betyder at det er visitatinsudvalget der afgør m phldet kan frlænges. Tæt pfølgning g effekt Tæt pfølgning på udvalgte franstaltninger, særligt 85 g 107. Myndigheden skal have fkus på tæt pfølgning g revisitering, stærkt fkus på m det aftalte leveres. Opfølgning g fremadrettet tiltag I de sidste 2 år har der været tæt pfølgning på 85 g 107. Den stramme styring ses bl.a. andet i, at sager drøftes på teammøde, så der sikres en ensartet tilgang g vurdering. Det viser sig gså i anke afgørelser, at det kan være svært at få en brger ud af 85, sm hænger sammen med, at vi i frvejen har en meget stram visitering, hvrfr ngle af de brgere, sm vi frsøger at udvisitere, faktisk efter ankepraksis hører til målgruppen. Brug af bestemt sagsbehandlingsmetde i myndigheden Brug af VUM-metden (vksenudredningsmetden) i myndighedsfunktin vil være afgørende fr, at der hldes fast i dels den stramme visitatin g dels den tætte pfølgning. VUM-metden skal sikre større effektivitet g kvalitet i myndighedsarbejde. I fråret 2013 frventes myndigheden at taget et nyt itsystem i brug der kan understøtte metden. Ved udgangen af 2013 frventes det at samtlige sager i myndigheden sagsbehandles efter metden. Implementering af VUM, hvilket medfører en pdatering på behv fr sciale ydelser 1

2 Opfølgning g fremadrettet tiltag Det har ikke været en kendt strategi, at alle skulle have været vummet ved udgangen af Det tager mellem 1 2 dage at lave en udredning, hvrfr vi aldrig ville have kunnet nå det fra september (eller hvrnår vi nu fik EKJ) til udgangen af året. Vi skulle indberette alle i EKJ g dermed skulle alle have en sag i EKJ. Herefter var det kun nye sager, der skulle udarbejdes en VUM i. Grunden til det var, at vi skulle have kendskab til metde g system. Fr at kunne vurdere brgernes fremskridt er det besluttet at alle brger, der mdtager ydelser efter servicelven skal have kvantificeret deres funktinsniveau, således at effekten af indsatsen kan følges ved pfølgningerne. Midlertidig btilbud Særligt fkus på 107. Der nedsættes en arbejdsgruppen under Handicap- g Psykiatriudvalget (under Scialcheffreningen), der skal afdække hvrfr ngle kmmuner i Regin Hvedstaden er billigere på 107-mrådet end andre. Ballerup er en af de kmmuner, der er dyrest på mrådet samt har flest mdtagere af denne franstaltningstype. Knklusin i ntat af 23. august 2013: Arbejdsgruppens analyse viser, at der ikke synes at være frskelle i hverken rganisering af pgaven eller i visitatinspraksis, sm kan frklare prisfrskelle på tværs af kmmunerne. Derudver peger analysen på, at det ikke er muligt at lave en isleret analyse af 107 mrådet, da datagrundlaget ikke synes sammenligneligt på tværs af hverken målgrupper eller typer af tilbud. Hvis der ønskes en sammenligneligt datagrundlag, er man nødt til at sammenligne tilbud på tværs af paragrafferne 85, 107 g 108, da kmmunerne ikke pretter samme typer af tilbud efter samme paragraffer. Frskellige faktrer såsm demgrafi g gegrafi vil endvidere gså være relevante at inddrage, hvis der skal ses nærmere på mulig årsager til de frskellige udgiftspster på mrådet i kmmunerne. Opfølgning g fremadrettet tiltag Ballerup benchmarking g KL s tal i regin Hvedstaden viser priser på disse mråder. Ballerup Kmmune er ikke prisførende, g dermed Brug af støtte i eget hjem sm udgangspunkt Fkus på brug af 85 støtte i eget hjem frem fr anbringelse på institutin. Ankesager har vist, at brgere fte kan fungere i eget hjem med den rette støtte frem fr at blive på institutin. Derfr må udgangspunktet være, at der frsøges brug af 85 støtte før der visiteres til 107 med mindre det er åbenlyst, at brgeren ikke er i stand til at være alene.. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der er et knstant fkus på at bruge 85 i stedet fr 107, hvilket bl.a. bør fremgå af vres visitatinspraksis g de typer af sager, sm vi visiterer. 2

3 Fremver vil hver enkelt brger blive mærket så de faktiske udgifter kan pgøres. I 2014 har vi hjemtaget 7 brgere fra 107 tilbud, svarende til 2,4 mi. kr. Ved at hjemtage disse brgere har vi i 2015 en bruttbesparelse på 4,8 mi. kr. Indtil videre har vi i 2015 hjemtaget 5 brgere fra 107 tilbud, hvilket giver en bruttbesparelse på 2,1 mi.kr. i 2015, stigende til 2,7 mi. kr. i Der udver har vi en frventning m at hjemtage yderligere 5 brgere, sm estimeres til en bruttbesparelse på 0,9 mi. kr. i 2015, stigende til 2,6 mi. kr. i 2016 På nuværende tidspunkt ved vi at der er 5 brgere der skal hjemtages starten af 2016, hvilket giver en bruttbesparelse yderligere på 3,6 mi.kr. i Bruttbesparelse: ,4 mi. kr ,8 mi. kr. (4,8 + 2,1 + 0,9 mi. kr.) ,7 mi. kr. (4,8 + 2,7 + 2,6 + 3,6 mi. kr.) Til bruttbesparelsen skal der mdregnes Ballerup Kmmunes udgift til 85. Månedlig budgetpfølgning i C-SS g tal fra børnemrådet Den månedlige budgetpfølgning skal følge budgetmdellen. Dvs. at der skal følges p på de fire mråder budgettet er delt p i; myndighed, drift, statsrefusin g verhead. Desuden følges tilgang g afgang til rammen løbende med henblik på at være på frkant med det frventede frbrug. Det betyder, at tæt samarbejde med særligt børnemrådet er afgørende fr at sikre indgriben i rette tid i frbindelse med eksempelvis en ny udefrakmmende sag. Børnemrådet skal i den frbindelse være pmærksmme på, at de skal kunne levere løbende vurderinger af hvilke sager de frventer, der skal vergå til vksenmrådet. I Øknmistyringsafsnittet i C-SS bør der således gså være fkus på det løbende analysearbejde på mrådet mhp. at kunne følge udviklingen g indarbejde den i budgettet. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der afhldes de månedlige budgetpfølgninger, det har været svært at have et tæt samarbejde med børnemrådet. Fr første gang i marts-15, mdtg C-SS en versigt ver kmmende brgere. 3

4 Langsigtet strategi med fkus på at udvikle den stigende tilgang Der er betydelige udfrdringer i frhld til særlige unge g de sager der kmmer fra børnemrådet Unge g psykiske prblemer/ psykisk sårbarhed- udvikling af scial psykiatrien Der udarbejdes en knkret strategi fr udvikling g dimensinering af fremtidens scialpsykiatri. Strategien vil samtidig hænge sammen med det visinsarbejde, der aktuelt fregår i regi af Handicap & Psykiatri efter aftale med Sundheds- g Frebyggelsesudvalget. Strategien vil skulle indehlde elementer mkring samarbejde med Regin Hvedstadens Psykiatri g ikke mindst samarbejdet med Jbcenteret. Frventet besparelse i 2014 g frem: Udviklingen af scialpsykiatrien frventes at kunne imødekmme den stigende tilgang inden fr scialpsykiatriens mråde således at flere brgere kan mdtage støtte indenfr det nuværende budget. Det betyder at tilgangen på 85 g 107 ift. psykisk syge ikke vil være nær så str sm budgetmdellen ellers frudser. Et frsigtigt estimat på hvad det frmentlig vil betyde i myndighedsbudgettet vil være ca. 0,5 mi. kr. fra Frudsætningen fr denne beregning er at min. t brgere undgår døgnanbringelse g i stedet mdtager 85 støtte i egen blig. Opfølgning g fremadrettet tiltag Strategien på scialmrådet blev udarbejdet g flere tiltag blev iværksat, men det har på ingen både været muligt at reducere tilgangen(der er venteliste) eller minimere udgifterne. Der er derimd kmmet flere brgere g de er blevet mere kmpleks syge g har brug fr flere støtte timer. Det har været nødvendigt at differentiere tilbuddene, pdelt efter diagnser/adfærd. Ballerup Ungeindsats, ASF-team g kmpetenceteam til de mest kmplekse brgere. Udvikling af samarbejdet med Herlev Kmmune ift. flexbstøtte Idet tanken er, at der skal satses mere på støtte i eget hjem frem fr støtte i institutin bør der være fkus på at udvikle samarbejdet med Herlev Kmmune vedr. flexbstøtten, der er et alternativt til institutinsanbringelse, sm tilbyder døgnstøtte til brgere med psykiske lidelser i egen blig. Frventet besparelse i 2014 g frem: 0,5 mi. kr. Frudsætningen fr denne beregning er, at min. 4 brgere undgår døgnanbringelse g stedet tilbydes støtte i flexbregi eller lignende mere fleksibel støtte i eget hjem. Opfølgning g fremadrettet tiltag Resultatet var, at vi undgik at sætte brgere i 107 ved at tilbyde flexbstøtte. Det har været svært at udnytte den kapacitet, sm blev stillet til rådighed g betalt af Ballerup Kmmune. Det gap, der var mellem de brgere, der abslut skulle bruge et døgntilbud i frm af 107 til de brgere, der kan være i eget hjem med meget støtte, var fr strt til flexbstøtten. Erfaringen viste, at de brgere, sm kunne blive i eget hjem med 85 støtte ikke nødvendigvis havde 4

5 brug fr støtte i frm af flexbstøtte til en månedlig udgift på kr., g kan have fået en bevilling via scialpsykiatrien. Flexb er lukket pr g øknmien er brugt til etablering af Krisetelefnen stadig i samarbejde med Herlev Kmmune. Købe indsatser hs Måløvgård til unge med nydebuterende skizfreni eller evt. dagtilbud på Måløvgård. Udvidet samarbejde med Jbcenteret Samarbejdet mellem Scialpsykiatrien g Jbcenteret m netp unge ift. at sikre dem jb g eller uddannelse er afgørende fr, at der kan ske en såkaldt parallelindsats, hvr de unge både mdtager behandling g støtte fr deres psykiske lidelse samtidig med, at de sikres et tilbud m beskæftigelse g eller uddannelse. Således er sigtet med et tættere samarbejde mellem Scialpsykiatrien g Jbcenteret, at de unge hurtigere vil være på vej til uddannelse g jb, idet de vil få den rette støtte på rette tid. Scialpsykiatrien har udarbejdet et udkast fr, hvrdan en mdel fr et samarbejde mellem Jbcenter, Scialpsykiatri g et af beskæftigelsesprjekterne kunne se ud. Aktuelt arbejdes der på frslaget g det frventes at kunne præsenteres plitisk inden smmerferien Krt går frslaget ud på at pulje de midler, der i dag bruges i Jbcenteret på psykisk syge under 30 år g de midler, der bruges i Scialpsykiatrien på unge under 30 år, således at vi pnår en samlet pulje til indsatsen fr de psykisk syge unge med under 30 år. Tanken er, at der skal være fkus på mentrrdninger, støtte i gruppefrløb, cafeaktiviteter g parallelindsatsen. Et andet frmål med en sådan pulje er samtidig at få fkus væk fra hvem skal betale g kassetænkningen g, hvr der i stedet er fkus på at sikre den bedst mulige indsats fr at hjælpe den unge i beskæftigelse g eller uddannelse. Frventet besparelse i 2014 g frem: Hensigten er, at flere unge fremver kan få støtte indenfr det budget der er, hvrfr planen betyder, at der ikke vil ske den viste udvikling i myndighedsbudgettet i verslagsårene, sm budgetmdellen ellers viser. Et frsigtigt bud vil være, at samarbejdet kan betyde mindre frbrug på myndighedsmrådet på 0,5 mi. kr. i Frudsætningen fr denne beregning er at færre unge skal mdtage 85 støtte g i stedet have mentrstøtte. Min. 4 unge skal flyttes fra 85 til mentrstøtte. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der har siden strategien blev vedtaget været et øget samarbejde ml Jbcenteret g scialpsykiatrien, hvr der sker en fælles indsats mkring brgeren, scial psykiatrien leveret mentrydelser g SKP. Gruppefrløb er så småt begyndt, men vanskelig gjrt af ikke egnede lkaler, cafeaktiviteter iværksat fr Ballerup Ungeindsats g fr brgere med autisme frstyrrelser. Samskabelse m øknmien har ikke været muligt. Der har ikke været ngen besparelse på mrådet, alle aktiviteter har etableringsmkstninger. Ændret rganisering af myndighedsfunktinen Med henblik på at kunne fkusere på den tætte pfølgning sådan sm beskrevet ift. krtsigtet strategi så freslås en ændret rganisering af 5

6 myndighedsfunktinen, hvr der nedsættes en fast gruppe af medarbejdere, der udelukkende skal arbejde med effekt af de tilbud vi igangsætter. Der freslås således, at myndigheden pnrmeres med 2 årsværk. Endvidere bør det vervejes m der i frbindelse med en rganisatinsændring i myndigheden samtidig etableres et ungeteam i lighed med den rganisering, der eksisterer i Jbcenteret. Frventet besparelse i 2014 g frem: 1 mi. kr. nett. Frudsætningen er at der ansættes t medarbejdere til en pris af i alt ca. 1 mi. kr. g at den intensiverede indsats ift. tæt pfølgning g effektmåling er, at der hentes 2 mi. kr. ved krtere franstaltningstid, frhandling af priser g evt. flytning af brgere fra dyrere tilbud til billigere tilbud. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af knsulent fra Supprt & Udvikling. Resultatet af analysen var, at ungegruppen i Scial Vejledning var fr lille til, at der kunne etableres en selvstændig sagsbehandlergruppe til ungemrådet. Det ville blive alt fr sårbart. Ungekrdinatrnetværket er kmmet til siden. Frntteamet er en udløber af den analyse af arbejdsfunktiner g arbejdsgange i Scial Vejledning. At pnrmere med 2 årsværk blev ikke til nget. Jeg kan ikke finde nget på skrift m det, men Inge var med i drøftelserne m det. Vi talte på det tidspunkt m det evt. skulle være en anden faggruppe, der skulle ansættes, f.eks. en jurist, der gså kunne hjælpe i visitatinen, sm åbenbart havde meget brug fr det. Der har været fkus på hjemtagning g prisfrhandling, det er desværre ikke pgjrt knkret hvad der er sparet. Men sm udgangspunkt er kriterierne fr hjemtagning blevet skærpet så flere tages hjem. Der vil fremver blive indført mærkning af brgeren så de kan følges med hensyn til afledte mkstninger. Udvikling af samarbejdet med Regin Hvedstadens Psykiatri I frhld til samarbejdet med Regin Hvedstadens Psykiatri er der, udver Scialpsykiatriens samarbejde med Psykiatrien, gså behv fr at udvikle en tættere kmmunikatin med Psykiatrien ift. den stigende aktivitetsbaserede medfinansiering sm til dels har afsmittende effekt på budgettet på ramme (flere med behv fr støtte pga. psykiske lidelser). Det freslås derfr, at der indledes en række møder med Psykiatrien ift. at afdække den nærmere årsag til, at Ballerup Kmmune har en vækst i stigningen i den aktivitetsbaserede medfinansieringen, der er større end øvrige kmmuner i Regin hvedstanden. Der udver bør psykiatrien indgå sm en sparringspart ift. udviklingen af Scialpsykiatrien. Temaet unge med psykiske vanskeligheder er endvidere sat på dagsrdenen til møde i april måned i samrdningsudvalget, planmråde midt, hvr Ballerup Kmmune indgår. Her vil det skulle drøftes med Psykiatrien g de øvrige kmmuner i samrdningsudvalget hvrdan udfrdringen med de unge kan gribes an. Samarbejdet med de praktiserende læger g tidlig pspring af psykiske lidelser g psykisk sårbarhed vil i samme frbindelse være et vigtigt fkusmråde. Frventet besparelse i 2014 g frem: 0 kr. Det vil være fr usikkert at pstille besparelsesptentiale fr denne udvikling idet kmmunen reelt ingen 6

7 indflydelse har på hvr mange brgere Hvedstadens Psykiatri tager i behandling endsige hvilken effekt behandlingen vil have. Opfølgning g fremadrettet tiltag LIS pgørelserne fra Reginen, viser at Ballerup kmmune har færre færdigbehandlede indlagt, fra 10 brgere i 2013 til 3 brgere i 2014 der er færdigbehandlet i mere end 5 dage. Antallet af genindlagte er ligeledes faldet. Sundhedsaftalernes implementering i regi af samrdningsudvalgene, drøftet hvrdan et tættere samarbejde med PC Ballerup vil kunne etableres, herunder udførelse af audit på de hyppigst genindlagte. Afsøgning af behvet fr pgangsbfællesskab fr udviklingshæmmede Området fr udviklingshæmmede er ikke knkret behandlet i rapprten, idet der ikke spres en særlig str tilgang af udviklingshæmmede. Ikke dest mindre er der grund til at tr, at der vil kunne spares penge, hvis vi fremadrettet bliver bedre til selv at løse eksempelvis udslusningspgaven fra institutin til egen blig fr de udviklingshæmmede, der mdtager tilbud m btræning. I afsøgningen skal det undersøges m et evt. pgangsbfællesskab vil kunne udvikles i samarbejde med andre kmmuner. Det kunne eksempelvis være Herlev kmmune, sm vi i frvejen samarbejder med på psykiatrimrådet. Frmålet med samarbejde med andre kmmuner er at imødegå en evt. sårbarhed fr at fylde et pgangsfællesskab p kntinuerligt. Der er aftalt besøg i Gladsaxe Kmmune medi april mhp. at hente inspiratin til et pgangsbfællesskab fr udviklingshæmmede. Herefter vil der skulle ske en afsøgning af ptentielle brgere, der kunne kmme i betragtning samt afhldes et møde med Herlev Kmmune i frhld til m de kunne være interesseret i et samarbejde. pfølgning g fremadrettet tiltag Der er fundet brgere der er egnet til at b i et karré eller pgangs fællesskab, g der er aftalt møde med beberbestyrelse fr baldersb den Der vil ske en afsøgning af mulige kmmune samarbejder, stre driftsfrdele Der skal være mere fleksibel arbejdstid fr scialpædaggerne, når brgerne hjemtages, herunder behv fr hjælp i aften g weekender. Fremadrettet tiltag på velfærdsteknlgi mrådet Anvendelse af Skype mellem brgerne g medarbejderne Anvendelse af screenings g selvhjælpsprgrammer indenfr fx Angst g depressin Anvendelse af Min Vej persnligt støtte redskab til psykisk sårbare De øknmiske gevinster ved at indføre dette, er svært at frudse, der skal først kmpetenceudvikling hs medarbejderne g implementering. 7

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 STATUS PÅ UDVALGTE AF SKANDERBORG BYRÅDS SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 - JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Familiemrådet side 3 Ældremrådet side 10 Frsynings- g miljømrådet side 14 Sundheds- g handicapmrådet

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere