Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016"

Transkript

1 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning g fremadrettet tiltag er fra nu( ). Krtsigtede strategi Myndighedens visitatin/arbejde: Stram visitatin Fasthldelse af stram visitatin på myndighedsmrådet. Det betyder at det frtsat skal sikres, at det kun er brgere i målgruppen til de frskellige franstaltningsmråder, der visiteres til givne tilbud. De plitisk vedtagne serviceniveauer på vksenmrådet er derfr ekstremt vigtige at fasthlde. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der visiteres frsat meget stramt til tilbuddene efter servicelvens skalbestemmelser jf. visitatin til 85 g btilbud, hvr visitatin ligger i fagligt funderet visitatinsudvalg. Der visiteres efter plitisk vedtaget serviceniveauer. Der registreres et stigende pres fra pårørende til brgere, sm ikke (længere) vurderes at være i målgruppen. Der har gså været situatiner, hvr Ankestyrelsen har mgjrt afgørelse m afslag på knkrete dyre btilbud eller afslag på btilbud. Fremadrettet vil alle bevillinger på 107 kun være 2 årige, det betyder at det er visitatinsudvalget der afgør m phldet kan frlænges. Tæt pfølgning g effekt Tæt pfølgning på udvalgte franstaltninger, særligt 85 g 107. Myndigheden skal have fkus på tæt pfølgning g revisitering, stærkt fkus på m det aftalte leveres. Opfølgning g fremadrettet tiltag I de sidste 2 år har der været tæt pfølgning på 85 g 107. Den stramme styring ses bl.a. andet i, at sager drøftes på teammøde, så der sikres en ensartet tilgang g vurdering. Det viser sig gså i anke afgørelser, at det kan være svært at få en brger ud af 85, sm hænger sammen med, at vi i frvejen har en meget stram visitering, hvrfr ngle af de brgere, sm vi frsøger at udvisitere, faktisk efter ankepraksis hører til målgruppen. Brug af bestemt sagsbehandlingsmetde i myndigheden Brug af VUM-metden (vksenudredningsmetden) i myndighedsfunktin vil være afgørende fr, at der hldes fast i dels den stramme visitatin g dels den tætte pfølgning. VUM-metden skal sikre større effektivitet g kvalitet i myndighedsarbejde. I fråret 2013 frventes myndigheden at taget et nyt itsystem i brug der kan understøtte metden. Ved udgangen af 2013 frventes det at samtlige sager i myndigheden sagsbehandles efter metden. Implementering af VUM, hvilket medfører en pdatering på behv fr sciale ydelser 1

2 Opfølgning g fremadrettet tiltag Det har ikke været en kendt strategi, at alle skulle have været vummet ved udgangen af Det tager mellem 1 2 dage at lave en udredning, hvrfr vi aldrig ville have kunnet nå det fra september (eller hvrnår vi nu fik EKJ) til udgangen af året. Vi skulle indberette alle i EKJ g dermed skulle alle have en sag i EKJ. Herefter var det kun nye sager, der skulle udarbejdes en VUM i. Grunden til det var, at vi skulle have kendskab til metde g system. Fr at kunne vurdere brgernes fremskridt er det besluttet at alle brger, der mdtager ydelser efter servicelven skal have kvantificeret deres funktinsniveau, således at effekten af indsatsen kan følges ved pfølgningerne. Midlertidig btilbud Særligt fkus på 107. Der nedsættes en arbejdsgruppen under Handicap- g Psykiatriudvalget (under Scialcheffreningen), der skal afdække hvrfr ngle kmmuner i Regin Hvedstaden er billigere på 107-mrådet end andre. Ballerup er en af de kmmuner, der er dyrest på mrådet samt har flest mdtagere af denne franstaltningstype. Knklusin i ntat af 23. august 2013: Arbejdsgruppens analyse viser, at der ikke synes at være frskelle i hverken rganisering af pgaven eller i visitatinspraksis, sm kan frklare prisfrskelle på tværs af kmmunerne. Derudver peger analysen på, at det ikke er muligt at lave en isleret analyse af 107 mrådet, da datagrundlaget ikke synes sammenligneligt på tværs af hverken målgrupper eller typer af tilbud. Hvis der ønskes en sammenligneligt datagrundlag, er man nødt til at sammenligne tilbud på tværs af paragrafferne 85, 107 g 108, da kmmunerne ikke pretter samme typer af tilbud efter samme paragraffer. Frskellige faktrer såsm demgrafi g gegrafi vil endvidere gså være relevante at inddrage, hvis der skal ses nærmere på mulig årsager til de frskellige udgiftspster på mrådet i kmmunerne. Opfølgning g fremadrettet tiltag Ballerup benchmarking g KL s tal i regin Hvedstaden viser priser på disse mråder. Ballerup Kmmune er ikke prisførende, g dermed Brug af støtte i eget hjem sm udgangspunkt Fkus på brug af 85 støtte i eget hjem frem fr anbringelse på institutin. Ankesager har vist, at brgere fte kan fungere i eget hjem med den rette støtte frem fr at blive på institutin. Derfr må udgangspunktet være, at der frsøges brug af 85 støtte før der visiteres til 107 med mindre det er åbenlyst, at brgeren ikke er i stand til at være alene.. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der er et knstant fkus på at bruge 85 i stedet fr 107, hvilket bl.a. bør fremgå af vres visitatinspraksis g de typer af sager, sm vi visiterer. 2

3 Fremver vil hver enkelt brger blive mærket så de faktiske udgifter kan pgøres. I 2014 har vi hjemtaget 7 brgere fra 107 tilbud, svarende til 2,4 mi. kr. Ved at hjemtage disse brgere har vi i 2015 en bruttbesparelse på 4,8 mi. kr. Indtil videre har vi i 2015 hjemtaget 5 brgere fra 107 tilbud, hvilket giver en bruttbesparelse på 2,1 mi.kr. i 2015, stigende til 2,7 mi. kr. i Der udver har vi en frventning m at hjemtage yderligere 5 brgere, sm estimeres til en bruttbesparelse på 0,9 mi. kr. i 2015, stigende til 2,6 mi. kr. i 2016 På nuværende tidspunkt ved vi at der er 5 brgere der skal hjemtages starten af 2016, hvilket giver en bruttbesparelse yderligere på 3,6 mi.kr. i Bruttbesparelse: ,4 mi. kr ,8 mi. kr. (4,8 + 2,1 + 0,9 mi. kr.) ,7 mi. kr. (4,8 + 2,7 + 2,6 + 3,6 mi. kr.) Til bruttbesparelsen skal der mdregnes Ballerup Kmmunes udgift til 85. Månedlig budgetpfølgning i C-SS g tal fra børnemrådet Den månedlige budgetpfølgning skal følge budgetmdellen. Dvs. at der skal følges p på de fire mråder budgettet er delt p i; myndighed, drift, statsrefusin g verhead. Desuden følges tilgang g afgang til rammen løbende med henblik på at være på frkant med det frventede frbrug. Det betyder, at tæt samarbejde med særligt børnemrådet er afgørende fr at sikre indgriben i rette tid i frbindelse med eksempelvis en ny udefrakmmende sag. Børnemrådet skal i den frbindelse være pmærksmme på, at de skal kunne levere løbende vurderinger af hvilke sager de frventer, der skal vergå til vksenmrådet. I Øknmistyringsafsnittet i C-SS bør der således gså være fkus på det løbende analysearbejde på mrådet mhp. at kunne følge udviklingen g indarbejde den i budgettet. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der afhldes de månedlige budgetpfølgninger, det har været svært at have et tæt samarbejde med børnemrådet. Fr første gang i marts-15, mdtg C-SS en versigt ver kmmende brgere. 3

4 Langsigtet strategi med fkus på at udvikle den stigende tilgang Der er betydelige udfrdringer i frhld til særlige unge g de sager der kmmer fra børnemrådet Unge g psykiske prblemer/ psykisk sårbarhed- udvikling af scial psykiatrien Der udarbejdes en knkret strategi fr udvikling g dimensinering af fremtidens scialpsykiatri. Strategien vil samtidig hænge sammen med det visinsarbejde, der aktuelt fregår i regi af Handicap & Psykiatri efter aftale med Sundheds- g Frebyggelsesudvalget. Strategien vil skulle indehlde elementer mkring samarbejde med Regin Hvedstadens Psykiatri g ikke mindst samarbejdet med Jbcenteret. Frventet besparelse i 2014 g frem: Udviklingen af scialpsykiatrien frventes at kunne imødekmme den stigende tilgang inden fr scialpsykiatriens mråde således at flere brgere kan mdtage støtte indenfr det nuværende budget. Det betyder at tilgangen på 85 g 107 ift. psykisk syge ikke vil være nær så str sm budgetmdellen ellers frudser. Et frsigtigt estimat på hvad det frmentlig vil betyde i myndighedsbudgettet vil være ca. 0,5 mi. kr. fra Frudsætningen fr denne beregning er at min. t brgere undgår døgnanbringelse g i stedet mdtager 85 støtte i egen blig. Opfølgning g fremadrettet tiltag Strategien på scialmrådet blev udarbejdet g flere tiltag blev iværksat, men det har på ingen både været muligt at reducere tilgangen(der er venteliste) eller minimere udgifterne. Der er derimd kmmet flere brgere g de er blevet mere kmpleks syge g har brug fr flere støtte timer. Det har været nødvendigt at differentiere tilbuddene, pdelt efter diagnser/adfærd. Ballerup Ungeindsats, ASF-team g kmpetenceteam til de mest kmplekse brgere. Udvikling af samarbejdet med Herlev Kmmune ift. flexbstøtte Idet tanken er, at der skal satses mere på støtte i eget hjem frem fr støtte i institutin bør der være fkus på at udvikle samarbejdet med Herlev Kmmune vedr. flexbstøtten, der er et alternativt til institutinsanbringelse, sm tilbyder døgnstøtte til brgere med psykiske lidelser i egen blig. Frventet besparelse i 2014 g frem: 0,5 mi. kr. Frudsætningen fr denne beregning er, at min. 4 brgere undgår døgnanbringelse g stedet tilbydes støtte i flexbregi eller lignende mere fleksibel støtte i eget hjem. Opfølgning g fremadrettet tiltag Resultatet var, at vi undgik at sætte brgere i 107 ved at tilbyde flexbstøtte. Det har været svært at udnytte den kapacitet, sm blev stillet til rådighed g betalt af Ballerup Kmmune. Det gap, der var mellem de brgere, der abslut skulle bruge et døgntilbud i frm af 107 til de brgere, der kan være i eget hjem med meget støtte, var fr strt til flexbstøtten. Erfaringen viste, at de brgere, sm kunne blive i eget hjem med 85 støtte ikke nødvendigvis havde 4

5 brug fr støtte i frm af flexbstøtte til en månedlig udgift på kr., g kan have fået en bevilling via scialpsykiatrien. Flexb er lukket pr g øknmien er brugt til etablering af Krisetelefnen stadig i samarbejde med Herlev Kmmune. Købe indsatser hs Måløvgård til unge med nydebuterende skizfreni eller evt. dagtilbud på Måløvgård. Udvidet samarbejde med Jbcenteret Samarbejdet mellem Scialpsykiatrien g Jbcenteret m netp unge ift. at sikre dem jb g eller uddannelse er afgørende fr, at der kan ske en såkaldt parallelindsats, hvr de unge både mdtager behandling g støtte fr deres psykiske lidelse samtidig med, at de sikres et tilbud m beskæftigelse g eller uddannelse. Således er sigtet med et tættere samarbejde mellem Scialpsykiatrien g Jbcenteret, at de unge hurtigere vil være på vej til uddannelse g jb, idet de vil få den rette støtte på rette tid. Scialpsykiatrien har udarbejdet et udkast fr, hvrdan en mdel fr et samarbejde mellem Jbcenter, Scialpsykiatri g et af beskæftigelsesprjekterne kunne se ud. Aktuelt arbejdes der på frslaget g det frventes at kunne præsenteres plitisk inden smmerferien Krt går frslaget ud på at pulje de midler, der i dag bruges i Jbcenteret på psykisk syge under 30 år g de midler, der bruges i Scialpsykiatrien på unge under 30 år, således at vi pnår en samlet pulje til indsatsen fr de psykisk syge unge med under 30 år. Tanken er, at der skal være fkus på mentrrdninger, støtte i gruppefrløb, cafeaktiviteter g parallelindsatsen. Et andet frmål med en sådan pulje er samtidig at få fkus væk fra hvem skal betale g kassetænkningen g, hvr der i stedet er fkus på at sikre den bedst mulige indsats fr at hjælpe den unge i beskæftigelse g eller uddannelse. Frventet besparelse i 2014 g frem: Hensigten er, at flere unge fremver kan få støtte indenfr det budget der er, hvrfr planen betyder, at der ikke vil ske den viste udvikling i myndighedsbudgettet i verslagsårene, sm budgetmdellen ellers viser. Et frsigtigt bud vil være, at samarbejdet kan betyde mindre frbrug på myndighedsmrådet på 0,5 mi. kr. i Frudsætningen fr denne beregning er at færre unge skal mdtage 85 støtte g i stedet have mentrstøtte. Min. 4 unge skal flyttes fra 85 til mentrstøtte. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der har siden strategien blev vedtaget været et øget samarbejde ml Jbcenteret g scialpsykiatrien, hvr der sker en fælles indsats mkring brgeren, scial psykiatrien leveret mentrydelser g SKP. Gruppefrløb er så småt begyndt, men vanskelig gjrt af ikke egnede lkaler, cafeaktiviteter iværksat fr Ballerup Ungeindsats g fr brgere med autisme frstyrrelser. Samskabelse m øknmien har ikke været muligt. Der har ikke været ngen besparelse på mrådet, alle aktiviteter har etableringsmkstninger. Ændret rganisering af myndighedsfunktinen Med henblik på at kunne fkusere på den tætte pfølgning sådan sm beskrevet ift. krtsigtet strategi så freslås en ændret rganisering af 5

6 myndighedsfunktinen, hvr der nedsættes en fast gruppe af medarbejdere, der udelukkende skal arbejde med effekt af de tilbud vi igangsætter. Der freslås således, at myndigheden pnrmeres med 2 årsværk. Endvidere bør det vervejes m der i frbindelse med en rganisatinsændring i myndigheden samtidig etableres et ungeteam i lighed med den rganisering, der eksisterer i Jbcenteret. Frventet besparelse i 2014 g frem: 1 mi. kr. nett. Frudsætningen er at der ansættes t medarbejdere til en pris af i alt ca. 1 mi. kr. g at den intensiverede indsats ift. tæt pfølgning g effektmåling er, at der hentes 2 mi. kr. ved krtere franstaltningstid, frhandling af priser g evt. flytning af brgere fra dyrere tilbud til billigere tilbud. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af knsulent fra Supprt & Udvikling. Resultatet af analysen var, at ungegruppen i Scial Vejledning var fr lille til, at der kunne etableres en selvstændig sagsbehandlergruppe til ungemrådet. Det ville blive alt fr sårbart. Ungekrdinatrnetværket er kmmet til siden. Frntteamet er en udløber af den analyse af arbejdsfunktiner g arbejdsgange i Scial Vejledning. At pnrmere med 2 årsværk blev ikke til nget. Jeg kan ikke finde nget på skrift m det, men Inge var med i drøftelserne m det. Vi talte på det tidspunkt m det evt. skulle være en anden faggruppe, der skulle ansættes, f.eks. en jurist, der gså kunne hjælpe i visitatinen, sm åbenbart havde meget brug fr det. Der har været fkus på hjemtagning g prisfrhandling, det er desværre ikke pgjrt knkret hvad der er sparet. Men sm udgangspunkt er kriterierne fr hjemtagning blevet skærpet så flere tages hjem. Der vil fremver blive indført mærkning af brgeren så de kan følges med hensyn til afledte mkstninger. Udvikling af samarbejdet med Regin Hvedstadens Psykiatri I frhld til samarbejdet med Regin Hvedstadens Psykiatri er der, udver Scialpsykiatriens samarbejde med Psykiatrien, gså behv fr at udvikle en tættere kmmunikatin med Psykiatrien ift. den stigende aktivitetsbaserede medfinansiering sm til dels har afsmittende effekt på budgettet på ramme (flere med behv fr støtte pga. psykiske lidelser). Det freslås derfr, at der indledes en række møder med Psykiatrien ift. at afdække den nærmere årsag til, at Ballerup Kmmune har en vækst i stigningen i den aktivitetsbaserede medfinansieringen, der er større end øvrige kmmuner i Regin hvedstanden. Der udver bør psykiatrien indgå sm en sparringspart ift. udviklingen af Scialpsykiatrien. Temaet unge med psykiske vanskeligheder er endvidere sat på dagsrdenen til møde i april måned i samrdningsudvalget, planmråde midt, hvr Ballerup Kmmune indgår. Her vil det skulle drøftes med Psykiatrien g de øvrige kmmuner i samrdningsudvalget hvrdan udfrdringen med de unge kan gribes an. Samarbejdet med de praktiserende læger g tidlig pspring af psykiske lidelser g psykisk sårbarhed vil i samme frbindelse være et vigtigt fkusmråde. Frventet besparelse i 2014 g frem: 0 kr. Det vil være fr usikkert at pstille besparelsesptentiale fr denne udvikling idet kmmunen reelt ingen 6

7 indflydelse har på hvr mange brgere Hvedstadens Psykiatri tager i behandling endsige hvilken effekt behandlingen vil have. Opfølgning g fremadrettet tiltag LIS pgørelserne fra Reginen, viser at Ballerup kmmune har færre færdigbehandlede indlagt, fra 10 brgere i 2013 til 3 brgere i 2014 der er færdigbehandlet i mere end 5 dage. Antallet af genindlagte er ligeledes faldet. Sundhedsaftalernes implementering i regi af samrdningsudvalgene, drøftet hvrdan et tættere samarbejde med PC Ballerup vil kunne etableres, herunder udførelse af audit på de hyppigst genindlagte. Afsøgning af behvet fr pgangsbfællesskab fr udviklingshæmmede Området fr udviklingshæmmede er ikke knkret behandlet i rapprten, idet der ikke spres en særlig str tilgang af udviklingshæmmede. Ikke dest mindre er der grund til at tr, at der vil kunne spares penge, hvis vi fremadrettet bliver bedre til selv at løse eksempelvis udslusningspgaven fra institutin til egen blig fr de udviklingshæmmede, der mdtager tilbud m btræning. I afsøgningen skal det undersøges m et evt. pgangsbfællesskab vil kunne udvikles i samarbejde med andre kmmuner. Det kunne eksempelvis være Herlev kmmune, sm vi i frvejen samarbejder med på psykiatrimrådet. Frmålet med samarbejde med andre kmmuner er at imødegå en evt. sårbarhed fr at fylde et pgangsfællesskab p kntinuerligt. Der er aftalt besøg i Gladsaxe Kmmune medi april mhp. at hente inspiratin til et pgangsbfællesskab fr udviklingshæmmede. Herefter vil der skulle ske en afsøgning af ptentielle brgere, der kunne kmme i betragtning samt afhldes et møde med Herlev Kmmune i frhld til m de kunne være interesseret i et samarbejde. pfølgning g fremadrettet tiltag Der er fundet brgere der er egnet til at b i et karré eller pgangs fællesskab, g der er aftalt møde med beberbestyrelse fr baldersb den Der vil ske en afsøgning af mulige kmmune samarbejder, stre driftsfrdele Der skal være mere fleksibel arbejdstid fr scialpædaggerne, når brgerne hjemtages, herunder behv fr hjælp i aften g weekender. Fremadrettet tiltag på velfærdsteknlgi mrådet Anvendelse af Skype mellem brgerne g medarbejderne Anvendelse af screenings g selvhjælpsprgrammer indenfr fx Angst g depressin Anvendelse af Min Vej persnligt støtte redskab til psykisk sårbare De øknmiske gevinster ved at indføre dette, er svært at frudse, der skal først kmpetenceudvikling hs medarbejderne g implementering. 7

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Bilagsnotat ramme 5054

Bilagsnotat ramme 5054 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 20. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2959 Fax. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Bilagsnotat ramme 5054 Opfølgning og fremadrettede tiltag ift. den tidligere

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar Februar 2014 Midtvejsevaluering af frsøget med at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune 1. Indledning Fra plitisk side har der været et ønske m at undersøge, hvrvidt den nuværende

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi 29. ktber 2015 Frslag til øget anvendelse af velfærdsteknlgi I frbindelse med vedtagelsen af budgettet fr 2016 g verslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at der skal indarbejdes en driftsbesparelse

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V. Rune Gamby Københavns Kmmune Scialfrvaltningen Mål- g rammekntret fr udsatte grupper, misbrug g blig Bernstrffsgade 17, 5. sal vær. 552 1592 København V KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere