Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016"

Transkript

1 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning g fremadrettet tiltag er fra nu( ). Krtsigtede strategi Myndighedens visitatin/arbejde: Stram visitatin Fasthldelse af stram visitatin på myndighedsmrådet. Det betyder at det frtsat skal sikres, at det kun er brgere i målgruppen til de frskellige franstaltningsmråder, der visiteres til givne tilbud. De plitisk vedtagne serviceniveauer på vksenmrådet er derfr ekstremt vigtige at fasthlde. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der visiteres frsat meget stramt til tilbuddene efter servicelvens skalbestemmelser jf. visitatin til 85 g btilbud, hvr visitatin ligger i fagligt funderet visitatinsudvalg. Der visiteres efter plitisk vedtaget serviceniveauer. Der registreres et stigende pres fra pårørende til brgere, sm ikke (længere) vurderes at være i målgruppen. Der har gså været situatiner, hvr Ankestyrelsen har mgjrt afgørelse m afslag på knkrete dyre btilbud eller afslag på btilbud. Fremadrettet vil alle bevillinger på 107 kun være 2 årige, det betyder at det er visitatinsudvalget der afgør m phldet kan frlænges. Tæt pfølgning g effekt Tæt pfølgning på udvalgte franstaltninger, særligt 85 g 107. Myndigheden skal have fkus på tæt pfølgning g revisitering, stærkt fkus på m det aftalte leveres. Opfølgning g fremadrettet tiltag I de sidste 2 år har der været tæt pfølgning på 85 g 107. Den stramme styring ses bl.a. andet i, at sager drøftes på teammøde, så der sikres en ensartet tilgang g vurdering. Det viser sig gså i anke afgørelser, at det kan være svært at få en brger ud af 85, sm hænger sammen med, at vi i frvejen har en meget stram visitering, hvrfr ngle af de brgere, sm vi frsøger at udvisitere, faktisk efter ankepraksis hører til målgruppen. Brug af bestemt sagsbehandlingsmetde i myndigheden Brug af VUM-metden (vksenudredningsmetden) i myndighedsfunktin vil være afgørende fr, at der hldes fast i dels den stramme visitatin g dels den tætte pfølgning. VUM-metden skal sikre større effektivitet g kvalitet i myndighedsarbejde. I fråret 2013 frventes myndigheden at taget et nyt itsystem i brug der kan understøtte metden. Ved udgangen af 2013 frventes det at samtlige sager i myndigheden sagsbehandles efter metden. Implementering af VUM, hvilket medfører en pdatering på behv fr sciale ydelser 1

2 Opfølgning g fremadrettet tiltag Det har ikke været en kendt strategi, at alle skulle have været vummet ved udgangen af Det tager mellem 1 2 dage at lave en udredning, hvrfr vi aldrig ville have kunnet nå det fra september (eller hvrnår vi nu fik EKJ) til udgangen af året. Vi skulle indberette alle i EKJ g dermed skulle alle have en sag i EKJ. Herefter var det kun nye sager, der skulle udarbejdes en VUM i. Grunden til det var, at vi skulle have kendskab til metde g system. Fr at kunne vurdere brgernes fremskridt er det besluttet at alle brger, der mdtager ydelser efter servicelven skal have kvantificeret deres funktinsniveau, således at effekten af indsatsen kan følges ved pfølgningerne. Midlertidig btilbud Særligt fkus på 107. Der nedsættes en arbejdsgruppen under Handicap- g Psykiatriudvalget (under Scialcheffreningen), der skal afdække hvrfr ngle kmmuner i Regin Hvedstaden er billigere på 107-mrådet end andre. Ballerup er en af de kmmuner, der er dyrest på mrådet samt har flest mdtagere af denne franstaltningstype. Knklusin i ntat af 23. august 2013: Arbejdsgruppens analyse viser, at der ikke synes at være frskelle i hverken rganisering af pgaven eller i visitatinspraksis, sm kan frklare prisfrskelle på tværs af kmmunerne. Derudver peger analysen på, at det ikke er muligt at lave en isleret analyse af 107 mrådet, da datagrundlaget ikke synes sammenligneligt på tværs af hverken målgrupper eller typer af tilbud. Hvis der ønskes en sammenligneligt datagrundlag, er man nødt til at sammenligne tilbud på tværs af paragrafferne 85, 107 g 108, da kmmunerne ikke pretter samme typer af tilbud efter samme paragraffer. Frskellige faktrer såsm demgrafi g gegrafi vil endvidere gså være relevante at inddrage, hvis der skal ses nærmere på mulig årsager til de frskellige udgiftspster på mrådet i kmmunerne. Opfølgning g fremadrettet tiltag Ballerup benchmarking g KL s tal i regin Hvedstaden viser priser på disse mråder. Ballerup Kmmune er ikke prisførende, g dermed Brug af støtte i eget hjem sm udgangspunkt Fkus på brug af 85 støtte i eget hjem frem fr anbringelse på institutin. Ankesager har vist, at brgere fte kan fungere i eget hjem med den rette støtte frem fr at blive på institutin. Derfr må udgangspunktet være, at der frsøges brug af 85 støtte før der visiteres til 107 med mindre det er åbenlyst, at brgeren ikke er i stand til at være alene.. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der er et knstant fkus på at bruge 85 i stedet fr 107, hvilket bl.a. bør fremgå af vres visitatinspraksis g de typer af sager, sm vi visiterer. 2

3 Fremver vil hver enkelt brger blive mærket så de faktiske udgifter kan pgøres. I 2014 har vi hjemtaget 7 brgere fra 107 tilbud, svarende til 2,4 mi. kr. Ved at hjemtage disse brgere har vi i 2015 en bruttbesparelse på 4,8 mi. kr. Indtil videre har vi i 2015 hjemtaget 5 brgere fra 107 tilbud, hvilket giver en bruttbesparelse på 2,1 mi.kr. i 2015, stigende til 2,7 mi. kr. i Der udver har vi en frventning m at hjemtage yderligere 5 brgere, sm estimeres til en bruttbesparelse på 0,9 mi. kr. i 2015, stigende til 2,6 mi. kr. i 2016 På nuværende tidspunkt ved vi at der er 5 brgere der skal hjemtages starten af 2016, hvilket giver en bruttbesparelse yderligere på 3,6 mi.kr. i Bruttbesparelse: ,4 mi. kr ,8 mi. kr. (4,8 + 2,1 + 0,9 mi. kr.) ,7 mi. kr. (4,8 + 2,7 + 2,6 + 3,6 mi. kr.) Til bruttbesparelsen skal der mdregnes Ballerup Kmmunes udgift til 85. Månedlig budgetpfølgning i C-SS g tal fra børnemrådet Den månedlige budgetpfølgning skal følge budgetmdellen. Dvs. at der skal følges p på de fire mråder budgettet er delt p i; myndighed, drift, statsrefusin g verhead. Desuden følges tilgang g afgang til rammen løbende med henblik på at være på frkant med det frventede frbrug. Det betyder, at tæt samarbejde med særligt børnemrådet er afgørende fr at sikre indgriben i rette tid i frbindelse med eksempelvis en ny udefrakmmende sag. Børnemrådet skal i den frbindelse være pmærksmme på, at de skal kunne levere løbende vurderinger af hvilke sager de frventer, der skal vergå til vksenmrådet. I Øknmistyringsafsnittet i C-SS bør der således gså være fkus på det løbende analysearbejde på mrådet mhp. at kunne følge udviklingen g indarbejde den i budgettet. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der afhldes de månedlige budgetpfølgninger, det har været svært at have et tæt samarbejde med børnemrådet. Fr første gang i marts-15, mdtg C-SS en versigt ver kmmende brgere. 3

4 Langsigtet strategi med fkus på at udvikle den stigende tilgang Der er betydelige udfrdringer i frhld til særlige unge g de sager der kmmer fra børnemrådet Unge g psykiske prblemer/ psykisk sårbarhed- udvikling af scial psykiatrien Der udarbejdes en knkret strategi fr udvikling g dimensinering af fremtidens scialpsykiatri. Strategien vil samtidig hænge sammen med det visinsarbejde, der aktuelt fregår i regi af Handicap & Psykiatri efter aftale med Sundheds- g Frebyggelsesudvalget. Strategien vil skulle indehlde elementer mkring samarbejde med Regin Hvedstadens Psykiatri g ikke mindst samarbejdet med Jbcenteret. Frventet besparelse i 2014 g frem: Udviklingen af scialpsykiatrien frventes at kunne imødekmme den stigende tilgang inden fr scialpsykiatriens mråde således at flere brgere kan mdtage støtte indenfr det nuværende budget. Det betyder at tilgangen på 85 g 107 ift. psykisk syge ikke vil være nær så str sm budgetmdellen ellers frudser. Et frsigtigt estimat på hvad det frmentlig vil betyde i myndighedsbudgettet vil være ca. 0,5 mi. kr. fra Frudsætningen fr denne beregning er at min. t brgere undgår døgnanbringelse g i stedet mdtager 85 støtte i egen blig. Opfølgning g fremadrettet tiltag Strategien på scialmrådet blev udarbejdet g flere tiltag blev iværksat, men det har på ingen både været muligt at reducere tilgangen(der er venteliste) eller minimere udgifterne. Der er derimd kmmet flere brgere g de er blevet mere kmpleks syge g har brug fr flere støtte timer. Det har været nødvendigt at differentiere tilbuddene, pdelt efter diagnser/adfærd. Ballerup Ungeindsats, ASF-team g kmpetenceteam til de mest kmplekse brgere. Udvikling af samarbejdet med Herlev Kmmune ift. flexbstøtte Idet tanken er, at der skal satses mere på støtte i eget hjem frem fr støtte i institutin bør der være fkus på at udvikle samarbejdet med Herlev Kmmune vedr. flexbstøtten, der er et alternativt til institutinsanbringelse, sm tilbyder døgnstøtte til brgere med psykiske lidelser i egen blig. Frventet besparelse i 2014 g frem: 0,5 mi. kr. Frudsætningen fr denne beregning er, at min. 4 brgere undgår døgnanbringelse g stedet tilbydes støtte i flexbregi eller lignende mere fleksibel støtte i eget hjem. Opfølgning g fremadrettet tiltag Resultatet var, at vi undgik at sætte brgere i 107 ved at tilbyde flexbstøtte. Det har været svært at udnytte den kapacitet, sm blev stillet til rådighed g betalt af Ballerup Kmmune. Det gap, der var mellem de brgere, der abslut skulle bruge et døgntilbud i frm af 107 til de brgere, der kan være i eget hjem med meget støtte, var fr strt til flexbstøtten. Erfaringen viste, at de brgere, sm kunne blive i eget hjem med 85 støtte ikke nødvendigvis havde 4

5 brug fr støtte i frm af flexbstøtte til en månedlig udgift på kr., g kan have fået en bevilling via scialpsykiatrien. Flexb er lukket pr g øknmien er brugt til etablering af Krisetelefnen stadig i samarbejde med Herlev Kmmune. Købe indsatser hs Måløvgård til unge med nydebuterende skizfreni eller evt. dagtilbud på Måløvgård. Udvidet samarbejde med Jbcenteret Samarbejdet mellem Scialpsykiatrien g Jbcenteret m netp unge ift. at sikre dem jb g eller uddannelse er afgørende fr, at der kan ske en såkaldt parallelindsats, hvr de unge både mdtager behandling g støtte fr deres psykiske lidelse samtidig med, at de sikres et tilbud m beskæftigelse g eller uddannelse. Således er sigtet med et tættere samarbejde mellem Scialpsykiatrien g Jbcenteret, at de unge hurtigere vil være på vej til uddannelse g jb, idet de vil få den rette støtte på rette tid. Scialpsykiatrien har udarbejdet et udkast fr, hvrdan en mdel fr et samarbejde mellem Jbcenter, Scialpsykiatri g et af beskæftigelsesprjekterne kunne se ud. Aktuelt arbejdes der på frslaget g det frventes at kunne præsenteres plitisk inden smmerferien Krt går frslaget ud på at pulje de midler, der i dag bruges i Jbcenteret på psykisk syge under 30 år g de midler, der bruges i Scialpsykiatrien på unge under 30 år, således at vi pnår en samlet pulje til indsatsen fr de psykisk syge unge med under 30 år. Tanken er, at der skal være fkus på mentrrdninger, støtte i gruppefrløb, cafeaktiviteter g parallelindsatsen. Et andet frmål med en sådan pulje er samtidig at få fkus væk fra hvem skal betale g kassetænkningen g, hvr der i stedet er fkus på at sikre den bedst mulige indsats fr at hjælpe den unge i beskæftigelse g eller uddannelse. Frventet besparelse i 2014 g frem: Hensigten er, at flere unge fremver kan få støtte indenfr det budget der er, hvrfr planen betyder, at der ikke vil ske den viste udvikling i myndighedsbudgettet i verslagsårene, sm budgetmdellen ellers viser. Et frsigtigt bud vil være, at samarbejdet kan betyde mindre frbrug på myndighedsmrådet på 0,5 mi. kr. i Frudsætningen fr denne beregning er at færre unge skal mdtage 85 støtte g i stedet have mentrstøtte. Min. 4 unge skal flyttes fra 85 til mentrstøtte. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der har siden strategien blev vedtaget været et øget samarbejde ml Jbcenteret g scialpsykiatrien, hvr der sker en fælles indsats mkring brgeren, scial psykiatrien leveret mentrydelser g SKP. Gruppefrløb er så småt begyndt, men vanskelig gjrt af ikke egnede lkaler, cafeaktiviteter iværksat fr Ballerup Ungeindsats g fr brgere med autisme frstyrrelser. Samskabelse m øknmien har ikke været muligt. Der har ikke været ngen besparelse på mrådet, alle aktiviteter har etableringsmkstninger. Ændret rganisering af myndighedsfunktinen Med henblik på at kunne fkusere på den tætte pfølgning sådan sm beskrevet ift. krtsigtet strategi så freslås en ændret rganisering af 5

6 myndighedsfunktinen, hvr der nedsættes en fast gruppe af medarbejdere, der udelukkende skal arbejde med effekt af de tilbud vi igangsætter. Der freslås således, at myndigheden pnrmeres med 2 årsværk. Endvidere bør det vervejes m der i frbindelse med en rganisatinsændring i myndigheden samtidig etableres et ungeteam i lighed med den rganisering, der eksisterer i Jbcenteret. Frventet besparelse i 2014 g frem: 1 mi. kr. nett. Frudsætningen er at der ansættes t medarbejdere til en pris af i alt ca. 1 mi. kr. g at den intensiverede indsats ift. tæt pfølgning g effektmåling er, at der hentes 2 mi. kr. ved krtere franstaltningstid, frhandling af priser g evt. flytning af brgere fra dyrere tilbud til billigere tilbud. Opfølgning g fremadrettet tiltag Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af knsulent fra Supprt & Udvikling. Resultatet af analysen var, at ungegruppen i Scial Vejledning var fr lille til, at der kunne etableres en selvstændig sagsbehandlergruppe til ungemrådet. Det ville blive alt fr sårbart. Ungekrdinatrnetværket er kmmet til siden. Frntteamet er en udløber af den analyse af arbejdsfunktiner g arbejdsgange i Scial Vejledning. At pnrmere med 2 årsværk blev ikke til nget. Jeg kan ikke finde nget på skrift m det, men Inge var med i drøftelserne m det. Vi talte på det tidspunkt m det evt. skulle være en anden faggruppe, der skulle ansættes, f.eks. en jurist, der gså kunne hjælpe i visitatinen, sm åbenbart havde meget brug fr det. Der har været fkus på hjemtagning g prisfrhandling, det er desværre ikke pgjrt knkret hvad der er sparet. Men sm udgangspunkt er kriterierne fr hjemtagning blevet skærpet så flere tages hjem. Der vil fremver blive indført mærkning af brgeren så de kan følges med hensyn til afledte mkstninger. Udvikling af samarbejdet med Regin Hvedstadens Psykiatri I frhld til samarbejdet med Regin Hvedstadens Psykiatri er der, udver Scialpsykiatriens samarbejde med Psykiatrien, gså behv fr at udvikle en tættere kmmunikatin med Psykiatrien ift. den stigende aktivitetsbaserede medfinansiering sm til dels har afsmittende effekt på budgettet på ramme (flere med behv fr støtte pga. psykiske lidelser). Det freslås derfr, at der indledes en række møder med Psykiatrien ift. at afdække den nærmere årsag til, at Ballerup Kmmune har en vækst i stigningen i den aktivitetsbaserede medfinansieringen, der er større end øvrige kmmuner i Regin hvedstanden. Der udver bør psykiatrien indgå sm en sparringspart ift. udviklingen af Scialpsykiatrien. Temaet unge med psykiske vanskeligheder er endvidere sat på dagsrdenen til møde i april måned i samrdningsudvalget, planmråde midt, hvr Ballerup Kmmune indgår. Her vil det skulle drøftes med Psykiatrien g de øvrige kmmuner i samrdningsudvalget hvrdan udfrdringen med de unge kan gribes an. Samarbejdet med de praktiserende læger g tidlig pspring af psykiske lidelser g psykisk sårbarhed vil i samme frbindelse være et vigtigt fkusmråde. Frventet besparelse i 2014 g frem: 0 kr. Det vil være fr usikkert at pstille besparelsesptentiale fr denne udvikling idet kmmunen reelt ingen 6

7 indflydelse har på hvr mange brgere Hvedstadens Psykiatri tager i behandling endsige hvilken effekt behandlingen vil have. Opfølgning g fremadrettet tiltag LIS pgørelserne fra Reginen, viser at Ballerup kmmune har færre færdigbehandlede indlagt, fra 10 brgere i 2013 til 3 brgere i 2014 der er færdigbehandlet i mere end 5 dage. Antallet af genindlagte er ligeledes faldet. Sundhedsaftalernes implementering i regi af samrdningsudvalgene, drøftet hvrdan et tættere samarbejde med PC Ballerup vil kunne etableres, herunder udførelse af audit på de hyppigst genindlagte. Afsøgning af behvet fr pgangsbfællesskab fr udviklingshæmmede Området fr udviklingshæmmede er ikke knkret behandlet i rapprten, idet der ikke spres en særlig str tilgang af udviklingshæmmede. Ikke dest mindre er der grund til at tr, at der vil kunne spares penge, hvis vi fremadrettet bliver bedre til selv at løse eksempelvis udslusningspgaven fra institutin til egen blig fr de udviklingshæmmede, der mdtager tilbud m btræning. I afsøgningen skal det undersøges m et evt. pgangsbfællesskab vil kunne udvikles i samarbejde med andre kmmuner. Det kunne eksempelvis være Herlev kmmune, sm vi i frvejen samarbejder med på psykiatrimrådet. Frmålet med samarbejde med andre kmmuner er at imødegå en evt. sårbarhed fr at fylde et pgangsfællesskab p kntinuerligt. Der er aftalt besøg i Gladsaxe Kmmune medi april mhp. at hente inspiratin til et pgangsbfællesskab fr udviklingshæmmede. Herefter vil der skulle ske en afsøgning af ptentielle brgere, der kunne kmme i betragtning samt afhldes et møde med Herlev Kmmune i frhld til m de kunne være interesseret i et samarbejde. pfølgning g fremadrettet tiltag Der er fundet brgere der er egnet til at b i et karré eller pgangs fællesskab, g der er aftalt møde med beberbestyrelse fr baldersb den Der vil ske en afsøgning af mulige kmmune samarbejder, stre driftsfrdele Der skal være mere fleksibel arbejdstid fr scialpædaggerne, når brgerne hjemtages, herunder behv fr hjælp i aften g weekender. Fremadrettet tiltag på velfærdsteknlgi mrådet Anvendelse af Skype mellem brgerne g medarbejderne Anvendelse af screenings g selvhjælpsprgrammer indenfr fx Angst g depressin Anvendelse af Min Vej persnligt støtte redskab til psykisk sårbare De øknmiske gevinster ved at indføre dette, er svært at frudse, der skal først kmpetenceudvikling hs medarbejderne g implementering. 7

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere