20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v."

Transkript

1 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den 1. januar Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning beslutte, at pensionsalderen først forhøjes til 66 år fra den 1. januar 2021 for en person, som er nedslidt efter mindst 35 års fysisk eller psykisk arbejde, såfremt ansøgeren ikke er tilkendt førtidspension. Stk. 3. Pensionsalderen er 67 år fra den 1. januar Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning beslutte, at pensionsalderen først forhøjes til 67 år fra den 1. januar 2025 for en person, som er nedslidt efter mindst 35 års fysisk eller psykisk arbejde, såfremt ansøgeren ikke er tilkendt førtidspension. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for udskudt forhøjelse af pensionsalderen efter stk. 2 og 3. Stk. 5. Personer, der allerede er tilkendt alderspension, fortaber ikke retten hertil, selv om stk. 2-4 måtte føre til, at de ikke længere opfylder aldersbetingelsen for tilkendelse af alderspension. 2. Retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Kravet om dansk indfødsret efter stk. 1 gælder dog ikke: 1) personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring, eller 2) personer, der har haft fast bopæl i Grønland mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Stk. 3. Indgives ansøgning om alderspension efter tidspunktet for pensionsalderens indtræden, skal bopælskravet have været opfyldt det år, ansøger blev berettiget til alderspension. 3. Retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen. 4. Retten til alderspension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller Færøerne mellem det fyldte 15. år og pensionsalderen. 5. Som partner betragtes efter denne Inatsisartutlov en person, som alderspensionisten er gift med, har indgået registreret partnerskab med, eller lever med i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år. Stk. 2. Alderspensionister i parforhold betragtes som enlige, såfremt alderspensionisten og partneren har en samlet årlig aktuel indkomst på under kr EM 2015/XX IIAN sagsnr

2 Stk. 3. Hvis partneren varigt er flyttet til en social døgninstitution, betragtes alderspensionisten som enlig. Kapitel 2 Tilkendelse og optjening Tilkendelse af alderspension 6. Alderspension kan tilkendes fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om alderspension, og betingelserne for modtagelse af alderspension er opfyldt. Stk. 2. Søges der om alderspension efter tidspunktet for berettigelse til alderspension, kan alderspension tilkendes fra den 1. i måneden efter ansøgningsdatoen. Stk. 3. Personer, der modtager førtidspension, overgår til alderspension uden ansøgning, når vedkommende når pensionsalderen efter denne Inatsisartutlov. Optjening 7. Retten til fuld alderspension er betinget af mindst 40 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller Færøerne mellem det fyldte 15. år og pensionsalderen. Stk. 2. Er betingelsen for fuld alderspension efter stk. 1, ikke opfyldt, fastsættes alderspensionen efter forholdet mellem bopælstiden, nedrundet til hele år, og 40 år. Kapitel 3 Pensionsbeløbet 8. Alderspension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. 9. Alderspensionens grundbeløb udgør op til kr Stk. 2. Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensionistens samlede aktuelle indkomst bortset fra alderspension, herunder pension efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr Stk. 3. Alderspensionens grundbeløb nedsættes med 50 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr Pensionstillægget udgør årligt op til kr for en enlig og op til kr for en alderspensionist med partner, jf. 5. Stk. 2. Pensionstillægget nedsættes, såfremt alderspensionisten og dennes eventuelle partners samlede aktuelle indkomst, bortset fra grundbeløbet, samt pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger: 1) kr årligt for en enlig alderspensionist. 4

3 2) kr årligt for en alderspensionist med partner, jf. 5. Stk. 3. Pensionstillægget nedsættes med 45 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr for en enlig alderspensionist og med 30 pct. af indtægtsgrundlaget med fradrag af kr for en alderspensionist med partner, jf De i 9-10 nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik opgjorte reguleringsprisindeks. Grundbeløb og pensionstillæg reguleres med den indenfor de seneste 12 måneder opgjorte ændring i reguleringsprisindekset af 1. juli. Reguleringen foretages en gang årligt gældende fra den førstkommende 1. januar. Stk. 2. Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år den 1. januar Kapitel 4 Årlig regulering af alderspension 12. Udbetaling af alderspension reguleres hver den 1. januar, jf Stk. 2. Udbetaling af alderspension reguleres løbende ved væsentlige ændringer i de økonomiske forhold, jf. 9 og 10. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden. Kapitel 5 Ophold uden for eget hjem på institution mv. 13. Udbetaling af alderspension sker uændret, når en alderspensionist midlertidigt opholder sig uden for eget hjem på institution m.v., hvor det offentlige afholder udgifterne, og alderspensionisten har forsørgerforpligtelser eller udgifter til egen bolig. Stk. 2. Ved alderspensionistens længerevarende ophold uden for eget hjem på institution m.v., hvor det offentlige afholder udgifterne, udbetales alderspension uændret i flyttemåneden og efterfølgende måned, og herefter med 46 pct. af grundbeløbet. Udbetaling af eventuelt pensionstillæg ophører efter flyttemåneden og efterfølgende måned. Stk. 3. En alderspensionist med ophold, jf. stk. 1 og 2, kan modtage økonomisk- eller handicap- og helbredstillæg. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret. Stk. 4. Udbetaling af alderspension genoptages fra den 1. i den måned, hvor en alderspensionist ikke længere opholder sig uden for eget hjem, jf. stk. 2. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af alderspension ved ophold uden for eget hjem, herunder om modregning i alderspension på grund af aktuel indkomst på institutioner mv., samt om egenbetaling for ophold på social døgninstitution. Kapitel 6 Tillæg Børnetillæg 5

4 14. Til en alderspensionist, der har forsørgerpligt over for børn under 18 år, udbetales for hvert barn et børnetillæg. Tillægget udbetales, uanset om forsørgerpligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved udbetaling af underholdsbidrag. Stk. 2. Opfyldes forsørgelsespligten ved betaling af underholdsbidrag, udbetales børnetillægget direkte til den, der er berettiget til at modtage bidraget. Stk. 3. Børnetillæg kan ikke udbetales direkte til et barn. Stk. 4. Børnetillæg udbetales med et månedligt beløb, der svarer til det normalbidrag, der årligt fastsættes på finansloven, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Er begge forsørgere alderspensionister, udbetales der 1 børnetillæg p.r. barn til hver alderspensionist. Stk. 6. Er en alderspensionist forpligtet til at betale underholdsbidrag til et barn, udbetales børnetillægget halvårligt, medmindre der er aftalt eller fastsat en anden betalingsperiode. Betales underholdsbidrag for en kortere eller længere periode end halvårlig, udbetales hele børnetillægget 1 gang for denne periode. Stk. 7. Bor et barn hos en anden end alderspensionisten, og er alderspensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget til den, der er berettiget til at modtage bidraget. Stk. 8. Børnetillæg udbetales ikke til en alderspensionist, der har fast bopæl uden for Grønland. 15. Børnetillæg bortfalder, når et eller flere af følgende kriterier opfyldes: 1) Barnet er anbragt uden for hjemmet efter Landstingsforordningen om hjælp til børn og unge eller forsørges i øvrigt fuldt ud af det offentlige. 2) Barnet modtager uddannelsesstøtte, herunder praktikstøtte, efter reglerne herom. 3) Barnet har selv forsørgelsespligt over for en ægtefælle, registreret partner, samlever eller et barn. Handicap- og helbredstillæg 16. Handicap- og helbredstillæg kan tildeles til følgende typer af udgifter: 1) Hjælp til personer med handicap i form af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 2) Væsentlige udgifter som følge af helbredsmæssige behov, herunder anskaffelse af briller. Stk. 2. Handicap- og helbredstillæg udbetales ikke til en alderspensionist, der har fast bopæl uden for Grønland. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om handicap- og helbredstillæg. Økonomisk tillæg 6

5 17. Økonomisk tillæg kan udbetales til en alderspensionist, hvis vedkommendes økonomiske forhold er særligt vanskelige, eller såfremt der er risiko for, at alderspensionisten vil komme i alvorlig økonomisk nød. Stk.2. Tilbagebetaling af økonomisk tillæg, jf. stk. 1, kan kræves, såfremt: 1) der ydes økonomisk tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller 2) en alderspensionist, der har modtaget økonomisk tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det senere udbetalte tillæg. Stk. 3. Tilbagebetaling af et økonomisk tillæg kan alene kræves, hvis en alderspensionist i forbindelse med bevillingen af tillægget er oplyst om en tilbagebetalingspligt, og der foreligger dokumentation for denne oplysning. Stk. 4. Økonomisk tillæg udbetales ikke til en alderspensionist med fast bopæl uden for Grønland. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af økonomisk tillæg. Kapitel 7 Vederlagsfri hjemmehjælp 18. Kommunalbestyrelsen skal visitere en alderspensionist til vederlagsfri hjemmehjælp, hvis hjemmehjælp er nødvendigt for, at alderspensionisten kan forblive i eget hjem. Kapitel 8 Administration 19. Ansøgning om alderspension og eventuelle tillæg indgives af personer med bopæl i Grønland til bopælskommunen. Stk. 2. Ansøgning om alderspension og eventuelle tillæg indgives af personer med bopæl uden for den kommunale inddeling til Naalakkersuisut. Stk. 3. Ansøgning om pension efter Nordisk konvention om social sikring indgives til Naalakkersuisut. Stk. 4. Bopælskommunen henholdsvis Naalakkersuisut kan rejse og afgøre sager om tilkendelse af alderspension og eventuelle tillæg til en person, der ikke selv har søgt herom. Kapitel 9 Oplysnings- og kontrolpligt 20. En modtager af alderspension og eventuelle tillæg har pligt til at underrette bopælskommunen henholdsvis Naalakkersuisut om ændringer i forhold af betydning for retten til alderspension og eventuelle tillæg, eller for regulering heraf. Stk. 2. Er der uberettiget udbetalt alderspension eller eventuelle tillæg på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, og vidste eller burde en alderspensionist vide, at vedkommende ikke var berettiget til det modtagne beløb, kan det uberettigede beløb 7

6 kræves tilbagebetalt, eller der kan foretages modregning i løbende alderspensionsudbetalinger og eventuelle tillæg. 21. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre kontrol med udbetaling af alderspension og eventuelle tillæg. Kapitel 10 Udbetaling 22. Alderspension og eventuelle tillæg udbetales månedsvis forud. 23. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en alderspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om administration af vedkommendes alderspension og eventuelle tillæg. Stk. 2. En sådan afgørelse efter stk. 1 indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte individuelle udbetalingsvilkår, der fraviger sædvanlige regler og praksis med henblik på at sikre, at alderspensionisten til enhver tid dækker sine faste udgifter og bevarer tilstrækkelige midler til at opretholde tilværelsen. 24. Er betingelserne for alderspension ikke længere opfyldt, stoppes udbetalingen ved udgangen af den efterfølgende måned. Ved flytning fra Grønland stoppes udbetalingen dog ved udgangen af fraflytningsmåneden, medmindre betingelserne for fortsat alderspensionsudbetaling er opfyldt ved flytning til andet nordisk land eller et land, der har tiltrådt EØSaftalen. Stk. 2. Udbetalingen af alderspension indstilles fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra en alderspensionist er meldt savnet, og der ikke foreligger dokumentation for, at alderspensionisten er i live. Stk. 3. Alderspension bortfalder, hvis der ikke inden 1 år, fra det tidspunkt, hvor alderspensionen er indstillet, foreligger dokumentation for, at alderspensionisten er i live. Stk. 4. I forbindelse med en alderspensionists død, udbetales afdødes alderspension til den afdødes eventuelle partner efter 5, stk. 1, i 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er indtruffet. Kapitel 11 Udlæg 25. Alderspension og eventuelle tillæg kan alene gøres til genstand for udlæg eller andre former for tvangsfuldbyrdelse for gæld til offentlige myndigheder. Kapitel 12 Klageadgang 8

7 26. Afgørelser ifølge denne Inatsisartutlov kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i Landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation. Kapitel 13 Finansiering og regnskab 27. Udgifter til alderspension samt børnetillæg afholdes med 90 pct. af Landskassen og 10 pct. af bopælskommunen. Stk. 2. Udgifter til økonomisk tillæg og handicap- og helbredstillæg afholdes af bopælskommunen. Stk. 3. Udgifter til alderspension og eventuelle tillæg afholdes af Landskassen for alderspensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling. Stk. 4. Udgifter til alderspension afholdes af landskassen for pensionister med fast bopæl uden for Grønland, Danmark eller Færøerne. Stk. 5. Udgifter til administration af denne lov afholdes af den ansvarlige myndighed. Stk. 6. Udgifter til kommunalt visiteret hjemmehjælp til en alderspensionist, jf. 18, er vederlagsfri for alderspensionisten og udgiften afholdes af bopælskommunen. 28. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kommunernes regnskabsaflæggelse og revision. 29. Kommunalbestyrelsen skal senest 1 måned efter udløbet af et kvartal og kalenderår meddele Naalakkersuisut statistiske oplysninger om modtagere af alderspension i kommunen. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om meddelelsens indhold og form. 30. Naalakkersuisut kan tilbageholde landskassemidler til hel eller delvis finansiering af de i 27 nævnte udgifter, hvis kommunalbestyrelsen ikke opfylder de regler, der er fastsat i medfør af Stk. 2. En borgers ret til modtagelse af en ydelse efter denne Inatsisartutlov påvirkes ikke af, at Naalakkersuisut tilbageholder landskassemidler efter stk. 1. Kapitel 14 Ikrafttrædelse 31. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension med senere ændringer. Grønlands Selvstyre, den xx.yy

8 Kim Kielsen 10

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere