Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder"

Transkript

1 Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund KLIKOVAND Projektet gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune (som Projektsekretariat), og den til kontrakten vedlagte Rammeprojektbeskrivelse af 27. februar KLIKOVAND Lokale løsninger i et regionalt perspektiv. Denne, som i det følgende omtales som Rammeprojektbeskrivelsen, indeholder de faglige krav til projektets omfang, indhold og gennemførelse. I henhold til denne skal der foreligge en Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder 1. juni (årstallet er ikke specificeret). Med henblik på at kvalificere strategidokumentet, og som forudsat i Rammeprojektbeskrivelsen, blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt KLIKOVAND s partnere i maj 2012, hvor behovet for beslutningsstøtte blev forsøgt afdækket. På denne baggrund har Beslutningsstøttegruppen siden begyndelse af 2012 løbende diskuteret form og indhold for en strategiplan, men gruppen har prioriteret hurtig igangsættelse af egentlige beslutningsstøtteaktiviteter over udarbejdelsen af et egentlig strategidokument. Der er imidlertid nu igangsat og gennemført så mange aktiviteter på beslutningsstøtteområdet, og dermed opsamlet så meget erfaring og læring, at der er baggrund for at udarbejde et kvalificeret strategidokument. Nærværende dokument, der er udarbejdet med henblik på en bred drøftelse på tværs af de fire spor i KLIKOVAND, Projektledelsen og Forretningsudvalget, er således gruppens første samlede forslag til en strategi for beslutningsstøtte, der både kigger tilbage og frem. Det konkrete arbejde i Beslutningsstøttegruppen har imidlertid vist, at der er behov for at operationalisere Rammeprojektbeskrivelsen for at sikre at der leveres det der er behov for på en effektiv måde. Derfor starter dette dokument med at operationaliserer Rammeprojektbeskrivelsen, derefter ses tilbage på de gennemførte aktiviteter, og med baggrund i dette formuleres en strategi, der begrunder de gennemførte aktiviteter, og beskriver hvad der skal ske i resten af 2014, for at KLIKOVAND kommer helt i mål i forhold til beslutningsstøtte. Rammeprojektbeskrivelsen Rammeprojektbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag en intensivt og omfattende projektforberedelses- og projektmodningsfase for KLIKOVAND, som har produceret to væsentlige dokumenter, der, som det også fremgår af denne, fungerer som faglige baggrundsrapporter: Projektbeskrivelse. 2. udkast 24. november Udviklings- og innovationsprojektet Klima Kommuner Vand. Lokale løsninger i et regionalt perspektiv med grænseoverskridende effekt. Sammenfattende projektbeskrivelse. December Region Hovedstaden og DTU ViTiS. KLIKOVAND. Klima, kommuner og vand. Lokale løsninger i et regionalt perspektiv med grænseoverskridende effekt.

2 I henhold til Rammeprojektbeskrivelsens strukturering og formuleringer er formål, indsats, og rammeforudsætninger for beslutningsstøtte beskrevet som følger i overensstemmelse med afsnits inddelingen i samme: 2. Formål og indsatsområder: 2.3. Beslutningsstøtte: Formålet med dette indsatsområde er, at indsamle, udvikle og afprøve metoder og værktøjer til proces- og kvalitetsstyring af beslutningsprocesser i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Indsatsområdet omfatter såvel data og model baserede konsekvensberegningsmodeller (risikovurdering af klimaforandringerne) samt kvalifikation af grundlaget for den politiske beslutningsproces Udviklingsmål (overordnet målsætning) og projektmål (specifikke målsætninger) o Processer, metoder og værktøjer til såvel politisk som teknisk-faglig beslutningsstøtte er erfaringsudvekslet, og KLIKOVAND bidrager til at kvalificere de politiske beslutninger via udviklingen af visualiseret kortmateriale for klimaforandring. 3. Hovedresultater: 3.3. Beslutningsstøtte (Hovedresultat 3): Kommunerne påpeger et behov for, at de mange udfordringer på klimaområdet bliver håndteret på tværs af kommuner, da vand jo bevæger sig på tværs af kommunegrænser. Der er i den forbindelse et stort behov for at inddrage det politiske niveau, og kunne planlægge mere langsigtet. Der er også en udfordring at udvikle metoder og modeller, der håndterer både drikkevand og spildevand: o Hvordan får forvaltninger og anden administration det politiske niveau til at tale sammen på tværs af kommunegrænser, så nødvendige beslutninger prioriteres til at blive koordineret? Dette set i forhold til, at kommuner og forsyningsselskaber er faseforskudt i fremskridt med hensyn til klimastrategier etc. o Hvilket scenarium skal regionens kommuner beskytte sig imod? o Hvordan kobler kommuner og forsyningsselskaber model og metoder med fx kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byggetilladelser og anlæg af veje? o Hvordan håndterer kommuner og forsyningsselskaber i givet fald neutral spildevandsudledning? o Med henblik på at gøre det politiske niveau mere beslutningsdygtig, hvordan laver kommuner og forsyningsselskaber beregninger, der kan fastsætte økonomiske konsekvenser for status og ved klimatiltag? 6. KLIKOVAND aktiviteter: 6.5. Beslutningsstøtte: Indledningsvist skal kommuner og forsyningsselskaber foretage en samlet behovsafklaring for beslutningsstøtte hos politikere, forsyninger, forvaltning, borgere og virksomheder. Der udarbejdes et oplæg til behovsafklaring for beslutningsstøtte, der afstemmes med udvalgte repræsentanter for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder udenfor projektets partnerkreds. Herefter udarbejdes der et samlet forslag til behovsafklaring i relation til beslutningsstøtte. KLIKOVAND partnerskabet udarbejder herefter mulige strategier og strukturer for et samlet beslutningsstøttesystem på grundlag af danske og udenlandske erfaringer indhentet under 1. og 2. indsatsområde. De mulige strategier drøftes i KLIKOVAND partnerskabet med henblik på et endeligt samlet forslag til mulige strategier og strukturer for opbygning af beslutningsstøttesystemer. Dette skal ske med baggrund i en sidste afstemning af strategien omfattende politikere, forsyninger, forvaltning, borgere og virksomheder. Som en del beslutningsstøtten sammenstiller KLIKOVAND - og udvikler i begrænset omfang - løbende risikokort og samler hvad der forefindes af tilgængelige detaljerede risikokortlægninger for hovedstadsregionen, som kan danne grundlag for klimatilpasningsplaner og tilpasningsindsatsen. Sammen med Region Hovedstaden vil KLIKOVAND søge at gå i dialog med Staten om udarbejdelse af en mere detaljeret risikovurdering for regionen.

3 Leverancer: Aktiviteter Kortlægning af behovsafklaring for erfaringsudveksling. 1.april: Sammenfattende notat 2. Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, 1. juni: Strategi for beslutningsstøtte borgere, og virksomheder. 3. Sammenstilling af kortmateriale for risikovurdering som grundlag for klimatil- 1.marts december 2014 pasning 4. Dialog med Staten sammen med Region 1.maj december 2014: Målsætning om udarbejdelse af detaljeret Hovedstaden kortmateriale for risikovurdering Alle notater vil blive tilgængeligt fra KLIKOVANDs hjemmesider. Der reserveres midler i budget til løbende sammenstilling og udvikling af kortmateriale til risikovurdering af oversvømmelser som grundlag for klimatilpasning. 9. Opsummering 3) at kommunerne medvirker i regionens dialog med Staten om en mere detaljeret risikokortlægning af oversvømmelser ved regnskyl og stigende havniveau som en fælles kvalificeret klimaindsats på tværs af kommunegrænser. Forbedret risikokortlægning vil kvalificerede beslutninger om nødvendige klimatilpasningstiltag. Fra Rammeprojektbeskrivelse til beslutningsstøtte I omstående figur er ovennævnte forsøgt sammenfattet og struktureret for at gøre det mere operationelt. Som det fremgår hører et af hovedresultaterne rettelig hjemme i Kompetencesporet da det handler om kompetencer for tværfagligt samarbejde i kommuner og mellem kommunerne og forsyningsselskaber. Endvidere hører en af aktiviteterne rettelig hjemme i Projektledelsen da det handler om overordnet forhandling på tværs af spor. Herudover er der tætte relationer med Kompetencesporet i forbindelse med at erfaringsudveksle og give partnerne de nødvendige kompetencer til at bruge de udviklede proces- og beslutningsværktøjer. På ovennævnte baggrund er der i det følgende udviklet en Strategi for beslutningsstøtte. Strategi for beslutningsstøtte Som det fremgår af figuren på næste side, er det operationaliserede mål med KLIKOVAND Beslutningsstøttespor: Det er målet, at grundlaget for de teknisk-faglige og politiske beslutningsprocesser er væsentlig forbedret

4 I nedenstående figur er der givet en oversigt over partnermålgruppen, som Beslutningsstøttesporet ser den. I det følgende er angivet, hvilke hovedresultater der skal leveres, hvilke aktiviteter det så kræver, og hvilke strategier det gennemføres efter. Med kursiv er angivet status på arbejdet per 1. juni 2014.

5 Hovedresultater: 1. En behovsafklaring for erfaringsudveksling i form et sammenfattende notat, og med tidsfrist 1. april. Som tidligere nævnt blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i maj Et notat er under udarbejdelse, der vil blive lagt på hjemmesiden. 2. En Strategi for beslutningsstøtte med tidsfrist 1. juni. Nærværende notat, som vil blive lagt på hjemmesiden. 3. Sammenstilling af kortmateriale for risikovurdering som grundlag for klimatilpasning i perioden 1. marts december Er under udarbejdelse og foreligger i en beta version på nuværende tidspunkt der blev præsenteret på politikerseminaret den 21. maj Følgende aktiviteter skal gennemføres for at levere ovennævnte hovedresultater: Der skal tilrettelægges, gennemføres, evalueres, og rapporteres en behovsafklaring for erfaringsudveksling for målgruppen. Tilrettelægges og gennemføres løbende. Se efterfølgende oversigt over afholdte og planlagte workshops i boksen nedenfor. Der skal på ovennævnte baggrund udarbejdes en Strategiplan. Nærværende dokument. Der skal på denne baggrund udarbejdes plan og program for erfaringsudvekslingsaktiviteterne for målgruppen. Se efterfølgende oversigt i boksen. Der skal på samme baggrund udarbejdes plan og program for udvikling af faglige beslutningsværktøjer herunder modeller og kort. Se efterfølgende oversigt i boksen. Disse aktiviteter skal gennemføres. Se efterfølgende oversigt i boksen. Ovennævnte arbejde vil blive tilrettelagt efter følgende strategier: Erfaringsudveksling gennemføres i første omgang ved møder og workshops hvor beslutningsværktøjer herunder modeller og oversigtsmæssige kort løbende præsenteres, drøftes, og efterfølgende videreudvikles. Sker. Alle disse aktiviteter planlægges og afvikles i tæt samarbejde med Kompetencegruppen, som fokuserer på den tilhørende kompetenceudvikling. Sker. Der fokuseres i første omgang på den teknisk-faglige beslutningsstøtte idet den ledelsesmæssige og politiske beslutningsstøtte forudsættes håndteret af Kommunikationsgruppen i fællesskab med Kompetencegruppen. Der arbejdes således på nuværende tidspunkt kun med generel kompetence- og informationsløft for disse grupper. Ikke egentlige beslutningsstøttesystemer for ledelse og politikere. Oversigt over gennemførte og planlagte workshops februar 2013: Seminar om beslutningsstøttesystemer herunder især de udviklede matrixer for valg af konsekvensberegningssystemer juni 2013: Temaformiddag om forståelse og tilrettelæggelse af planlægningsprocessen omkring klimatilpasningsplanen, og valg af værktøjer til udarbejdelse af planen maj 2014: Politikerseminar omkring implementering af klimatilpasningsplan samt byrådenes og forsyningsbestyrelsernes rolle heri. Her blev det regionale risikokort præsenteret juni 2014: Fra plan til virkelighed - ½ dag for de folk i kommune og forsyning, der har berøring med udarbejdelse eller implementering af klimatilpasningsplan. Her blev det regionale risikokort præsenteret.

6 Aktiviteter for juni til december 2014 Med baggrund i ovenstående, og idet der tages udgangspunkt i den korte tid, der er tilbage og de begrænsede ressourcer (såvel timer som økonomi), der er til rådighed for Beslutningsstøttegruppen, er der behov for at adressere følgende hovedområder/problemstillinger i forbindelse med afslutningen af Beslutningsstøttesporet: Det skal sikres, at Kompetencegruppen gennemfører aktiviteterne som forudsat i ovennævnte. Dette sikres ved afholdelse af et fælles evalueringsmøde inden sommerferien med Kompetencegruppen. Det skal sikres, at Projektledelsen gennemfører aktiviteterne som forudsat i ovennævnte. Dette sikres ved afholdelse af et fælles evalueringsmøde inden sommerferien i Projektledelsen. De gennemførte workshops skal evalueres med henblik på at identificere, hvor der mangler indsatser og aktiviteter. Dette skal sættes på dagsordenen ved førstkommende møde i Beslutningsstøttegruppen. Det igangværende strategiarbejde, med dette dokument som det første egentlige strategioplæg, skal afsluttes og især perspektiveres i forhold til et muligt kommende KLIKOVAND2. Og sidst men ikke mindst skal arbejdet i Beslutningsstøttesporet afsluttes og forankres i overensstemmelse med den endelige strategiplan.

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere