Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007"

Transkript

1 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere 6. Andre på vandet eller ombord 7. Ledelse under uddannelse af /stævner med ungdomssejlere 8. Nødsituationer 9. Definitioner 10.Implementering Bilag 3-1: Medlemmer af sikkerhedsudvalget Bilag 3-2: Paradigma: dagsorden for sikkerhedsudvalg Bilag 3-3: Paradigma for sikkerhedsinstruks

2 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik 1. Baggrund gyldighedsområde. I OCD Optimist Class Denmark også kaldet Optimist Sailing Team Denmark har sejlernes og andres sikkerhed højeste prioritet. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse og sejladser gør, at ansvarlig leder kan sikre sig, at regler overholdes, og skride ind, hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis uheldet er ude. Det gælder om at alle ved, hvilket sikkerhedsudstyr der kræves, hvorledes det kontrolleres, betjenes og hvorledes man gebærder sig på vandet. Korrekt handlemåde hvis uheldet er ude skal være kendt. Nærværende regler er gældende for enhver sejlads, som organiseres af Optimist Sailing Team Denmark, eller hvor Optimist Sailing Team Denmark er involveret, f.eks. coaching ved udtagelsesstævner. Ved udlån af både til/fra alle klubber er reglerne ligeledes gældende. Disse regler er inspireret af det grundige arbejde som er udført i KDY Målgruppen er primært voksne, d.v.s. ledere, trænere og forældre, især de som aktivt deltager i gennemførelse af aktiviteter 2. Form. Sikkerhedspolitikken er opbygget således: I. Generel politik med baggrund, struktur og overordnede regler. II. Et antal instrukser som anvendes i de daglige til undervisning, ophæng, tjeklister, nødprocedurer osv. III. Regelsæt det er nødvendigt at supplere nærværende politik med, som følge af særlige forhold. Disse må ikke svække eller reducere det fastlagte sikkerhedsniveau. 3. Ledelse/organisation Kommunikation af politikker, regelsæt og nødprocedurer: Det er væsentligt at alle beslutninger omkring sikkerhed, regelsæt og nødprocedurer kommunikeres bredt overfor alle brugere. Kommunikationen skal være instruktiv, visuel og umiddelbar forståelig. Der skal i al kommunikation være en klar ansvarsfordeling, således at ingen er i tvivl om hvem der er ansvarlig for sikkerheden. Alle, der er ansvarlige opgaver for Optimist Sailing Team Denmark i.f.m. sejlads skal være bekendt med sikkerhedspolitikken.

3 Politik: Vil være tilgængelig på www. ocd.dk Regelsæt: Regelsæt skal gennemgås og kommunikeres i forbindelse med hver træningslejr eller kapsejlads Nødprocedurer: Når der gennemføres Optimist Sailing Team Denmark aktiviteter skal der på et synligt og centralt sted være et opslag der på et tydeligt sted viser nødprocedurer. Eksempel: Regelsæt og forholdsregler ved ulykke kan f.eks. sidde på whiteboard hvor skippermøder foregår Uddannelse og træning: På sigt skal alle trænere og ledere have gennemgået et førstehjælpskursus [se definitioner nedenfor], der gennemføres specifikt med sejlsport for øje. Trænere skal gennemgå et brugs-kursus for gummibådene. (eksempelvis en 5-10 minutters instruktion fra cheftræneren eller en kyndig forældre). Permanent sikkerhedsudvalg, vedligehold af politik og procedurer. Et medlem af bestyrelsen for OCD - Optimist Sailing Team Denmark er formand for sikkerhedsudvalget. Der skal være mindst et andet medlem, gerne flere omend udvalget skal kunne fungere i praksis. En trænerrepræsentant bør også være medlem og tæt koordination med Dansk Sejlunion er klart hensigten. Sikkerhedsudvalgets opgave er kontinuerligt (og mindst én gang pr. år) at efterse at regler og procedurer er up-to-date, og at de efterleves af ledere, frivillige og de aktive. Paradigma for dagsorden fremgår af bilag 3-2. Forsikring Der skal etableres en klar og utvetydig beskrivelse af, hvad der er forsikret via de klubber som ejer aktiver (som gummibåde), de klubber som er værter for lejre/kapsejladser og hvad den enkelte udøver, frivillige forældre og træner selv skal være forsikret for. Det skal desuden klart beskrives, hvornår man er forsikret under klubbens/dif s kollektiv forsikring og hvornår man ikke er. Registrering af både Når sejlere og følgebåde afgår, så er det den leder som har ansvaret for lejren/kapsejladsen som ultimativt er ansvarlig for at registrere hvor mange der sejler ud. Det er samme persons ansvar at checke, at alle kommer i land igen. En episode i Kaløvig i oktober 2006 viser, hvor vigtigt dette er og hvor seriøst opgaven skal tages, selv i beskyttede farvande. 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) En planende båd skal være udstyret med følgende:

4 1: Der skal være en førstehjælps kasse (vakuum pakket) i båden. 2: Mand-Over-Bord-line (tidligere kaldet dødmandsknap ). 3: Der skal være en håndholdt VHF eller mobil telefon. 4: 1 stk. 2 kg ABC pulverslukker (vakuum pakket). 5: 1 stk. kniv som er fast monteret i line/tynd wire. 6: Anker med line. Under udarbejdelse af sikkerhedspolitikken er det besluttet ikke at stille krav til montering af propelbeskyttere. Dette er sket på baggrund af en lang række undersøgelser og indhentning af erfaringer world-wide. Disse viser, at de kendte anordninger medfører større risici og nedsat manøvreevne med en marginal sikring til følge. RYA har ved tilsvarende undersøgelser nået til samme konklusion. Kravspecifikation motorbådsbrugere a) Uddannelse/alder/godkendelse - Duelighedsbevis/speedbådsførerbevis - Min. 16 år - Godkendt af sejlklub eller sejlunion b) Sikkerhedsafbryder - Altid korrekt monteret MOB-line. c) Motorhåndtering - Motoren skal slukkes når man er i umiddelbar nærhed af sejlere i vandet. - Hastighed i forhold til vejrforholdene og de joller der trænes. d) Bøjearbejde - Når mærker droppes og hives op skal motoren være i frigear - Hvis mærker skal slæbes gøres dette ved et minimum hastighed og altid siddende på sædet. - Ankerliner må aldrig fastbindes til person e) Påklædning - Godkendt sejlervest skal altid bæres korrekt, helst synligt ikke mindst fordi trænere og andre voksne er rollemodeler

5 - Føreren bærer tøj efter sæson f) Gæster i båden - Når der er gæster i båden gøres sejladsen passagervenlig - Under træning/kapsejlads må trænere ikke medtage børn under 6 år. 5. Andre på vandet eller ombord Træning Trænerne/brovagten skal sikre sig at forældrebåde bliver instrueret om at de skal holde sig i sikker afstand (5 bådslængder) fra jollerne. Der kommer senere en seperat instruktion som en del af de fremtidige statutter for udtagelsesejladser - om forældrebåde generelt for at beskrive hvordan vi sikrer fair sportslig afvikling. De ansvarlige skal sikre at træningspas og kapsejladser gennemføres i farvand hvor der ikke er fare for at kommerciel trafik generes end sige kommer i nærheden af jollerne Alle deltagende motorbåde skal stå til rådighed for den ansvarlige, som skal instruere forældre og andre frivillige om nødprocedurer før de går på vandet 6. Ledelse under uddannelse af /stævner med ungdomssejlere Organisering af sejladsen Ansvarsforhold Under uddannelse af ungdomssejlere er der altid udpeget én ansvarlig leder som er vagthavnende. Til fremføring af hjælpebåde skal et tilstrækkeligt antal bådførere være til stede, under hensyn til antal sejlere, sejladsens karakter og vejrliget være til stede. Disse refererer direkte til den ansvarlige leder. Alle deltagende sejlere skal kende ansvarsfordelingen. Den ansvarlige leder mønstrer inden start alle bådførere og sikrer at disse er i besiddelse af lovpligtigt førerbevis, og at viden og udstyr lever op til instruksen. Det er besluttet ikke at stille minimumskrav til antal hjælpebåde i forhold til antal joller. Dette ud fra overvejelsen at der aldrig har været en situation, hvor antal hjælpebåde har været afgørende for en redningsindsats. Tværtimod kan for mange både udgøre en risiko, dog findes det ikke relevant at fastsætte maks. antal, dog er indføjet regler om tilskuere i egen båd. Hjælpebådenes antal i forhold til joller fastlægges ud fra undervisnings- og træningsmæssige vurderinger, ikke sikkerhedsmæssige.

6 Brovagt - jollesejlads Der er ved jollesejlads altid en brovagt på havnen. Brovagten befinder sig på land ikke på vandet. Brovagtens opgaver er at bistå ansvarlig leder bl.a.: - Bistå træneren med at tage imod jollesejlere der ønsker at komme ind, kan gøre dette. - Efter ansvarlig leders anvisning at kunne kalde alle sejlere ind ved visuel/akustisk signalgivning. - Lede og organisere eventuelle nødvendige nødprocedurer. - Vejlede forældre og andre på land. Brovagten skal være i forbindelse med ansvarlig leder (mobiltelefon/radio). Brovagt og ansvarlig leder kan være samme person, brovagt kan være enhver: forælder, hjælpetræner eller andet. II. Holdledere/Lejrledere En leder [se definitioner nedenfor] skal være bekendt med og sikre sig, at nærværende sikkerhedspolitik overholdes når Optimist Sailing Team Denmark sejlere drager ud. Leder referer i relation til sikkerhed til formanden for sikkerhedsudvalget for Optimist Sailing Team Denmark, med hvem aftale om sikkerhed kan indgås III. Transport af både over land Trailere må alene anvendes til de både, de er bygget til. Visuel/akustisk kommunikation. Ved sejladser hvor alle sejlere skal kaldes ind, afgives følgende akustiske og visuelle signal: Mindst 5 skud/trut eventuelt kombineret med at et rødt flag hejses Vejrbegrænsninger En sejlads skal indstille hvis vejret efter forholdene skønnes at være for dårligt. Ansvarlig leder skal i sin vurdering overveje følgende parametre: Sejlernes formåen/rutine. Sejlernes påklædning (våd- eller tørdragter) Vandtemperatur. Vindretning i.f.t. land Det tilstedeværende hjælpemandskab: omfang og evner. Påklædning Sommer/vinter. Ved lave vandtemperaturer i perioden fra 15. november til 15. april, og iøvrigt efter lederens skøn, så skal sejlere være iført tørdragt.

7 Børn alene på vandet. Sejlerne er på vandet på eget ansvar, d.v.s. forældrenes ansvar. Hvis/Når forældrene er taget hjem f.eks. i forbindelse med en træningslejr, så delegeres tilsynsopgaven til lederen.. 7. Nødsituationer Procedurer for nødsituationer skal være kendt på centrene. Skaf overblik over hændelsen Gør dig klart, hvad din opgave er: o Yd livreddende første hjælp / red brandtruede. o Alarmering 112 fortrinsvis fra fastnet telefon eller VHF: Lyngby Radio på kanal 16 Meld følgende oplysninger til alarmcentral (112) eller til koordinator. o Hvor ulykken er sket o Hvad der er sket o Antal tilskadekomne o Dit navn og kontakttelefonnummer o Lyt til spørgsmål og svar klart og tydeligt Send en person til at modtage og guide eventuelle redningskøretøjer/ambulancer. Tilse tilskadekomne bekæmp eventuel brand. Koordinator underretter Optimist Sailing Team Denmark (Optimist Sailing Team Denmark leder, lejrleder eller i disses fravær den mest relevante voksne): o Ovenstående oplysninger o Navne på de tilskadekomne 8. Definitioner Ungdomssejler: Optimistjollesejlere Holdleder/Lejrleder: Person, som varetager lederrollen overfor Optimist Sailing Team Denmark sejlere ved lejre/stævner Førstehjælpskursus: et af Dansk Førstehjælpsråd godkendt kursus. P.t. er det som minimum 12 timers Grundlæggende Førsthjælp, der skal vedligeholdes med mindst tre timer hvert 2. år. Trænere: alle trænere, der modtager betaling for deres arbejde, herunder igennem aktivkonto. 9. Implementering

8 Det er tanken at politiken skal være gældende fra 1. oktober 2007

9 Bilag 3-1 Medlemmer af sikkerhedsudvalget: Tine Frandsen, bestyrelsesmedlem i OCD og intensiv sygeplejeske er ansvarlig for sikkerhed og Formand for sikkerhedsudvalget Jens Brock Johansen, bestyrelsesmedlem i OCD og læge er medlem af udvalget På sigt er det tanken at supplere udvalget med andre deltagere. Kandidater kan henvende sig til Tine Frandsen.

10 Bilag 3-2 PARADIGMA DAGSORDEN FOR SIKKERHEDSUDVALGSMØDER: 1) Siden sidst i) Uheld ii) Ulykker iii) Tilskadekomster iv) Påbud/forbud i perioden i) Behov for opdatering/revision i) Opfyldelse af uddannelseskrav for: (a) Motorbådførere (b) Særlig uddannelse do. (c) Førstehjælp ii) Er registrering up to date? 2) Sikkerhedspolitik 3) Rapport fra de enkelte afdelinger. 4) Forsikringsforhold i) Gennemgang af oversigt 5) Eventuelt Næste møde

11 Bilag 3-3 PARADIGMA FOR SIKKERHEDSINSTRUKS: PROCEDURE VED ULYKKER under Optimist Sailing Team Denmark aktiviteter. OVERVÆRER DU EN ULYKKE MED TILSKADEKOMST OG/ELLER BRAND GØR FØLGENDE: Skaf overblik over hændelsen Gør dig klart, hvad din opgave er: o Yd livreddende første hjælp / red brandtruede. o Alarmering 112 fortrinsvis fra fastnet telefon. o Eller VHF: Kald Lyngby Radio på kanal 16. Meld følgende oplysninger til alarmcentral (112) eller til koordinator. o Hvor ulykken er sket o Hvad der er sket o Antal tilskadekomne o Dit navn og kontakttelefonnummer o Lyt til spørgsmål og svar klart og tydeligt Send en person til at modtage og guide eventuelle redningskøretøjer/ambulancer. Tilse tilskadekomne bekæmp eventuel brand. Koordinator underretter den sikerhedsansvarlige Optimist Sailing Team Denmark (Tine Frandsen mobil , lejrelederen, cheftræneren eller i dennes fravær de mest relevante voksne): o Ovenstående oplysninger o Navne på de tilskadekomne Udarbejdet af: bestyrelsen for OCD Optimist Sailing Team Denmark

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere