Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn"

Transkript

1 Bundhugget Nummer 3 oktober årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

2 2

3 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Nummer 3 oktober årgang Redaktion: Flemming Tronbak Bladet udkommer i gange: Marts, juli, oktober og december Redaktionen slutter ca. 4 uger før bladets udgivelse Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte materialer og forbeholder sig ret til at forkorte indlæg og breve, hvis det skønnes påkrævet. Debatskabende indlæg står for den skrivendes egen holdning, og er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens holdning. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af bladet er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Redaktionsadresse: Flemming Tronbak Midgårdsvej Frederikshavn Mobil Sats og tryk : Lyngs Bogtrykkeri Oplag: 550 stk. Forsidebilledet: Tegnet og stillet til rådighed af Svend Saabye Sommeren er nu overstået, mange af vores medlemmer har været en tur i Norge for at lade batterierne op gennem laksefiskeriet. Isak Walton skrev, at de timer og dage man bruger på lystfiskeriet, bliver lagt oven i ens levetid. Hvis det er rigtigt er vi nogle fra foreningen der bliver meget gamle. For os betyder det at vi får visket tavlen ren en gang om året, til glæde for familie, kollegaer, venner og ikke mindst for os selv. Det er stort set ingen opgaver, der ikke kan løses efter en uges fiskeri i Norge. Det er også gerne i Norge hvor de store tanker og spekulationer bliver vendt og drejet, da det her er meget højt til loftet. For mit eget vedkommende, er der på årets Norges tur gået mange tanker til lystfiskerforeningen der gennem hele mit liv har været en stor passion var året jeg blev meldt ind i foreningen. Det er nu 33 år siden jeg kom ind i foreningsarbejdet hvor min første post var i juniorudvalget, derefter bestyrelsen vandplejeudvalget bladudvalget - fiskeriopsynsmand og nu som formand. Det var min mening, at jeg ville til at trappe ned med foreningsarbejdet efter forårets generalforsamling, da mit civile arbejde samt børnebørnene fylder en hel del af min fritid. Men jeg kunne ikke holde tanken ud om at vi kunne risikere at nedlægge foreningen, hvis vi ikke fandt en formand, så derfor tog jeg beslutningen med mange opfordringer fra de gamle medlemmer om at stille op til formandsposten. 3

4 Som jeg ser det, er det også en særdeles stærk bestyrelse der blev valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen har tilsammen langt over hundrede års erfaring inden for foreningslivet. Der er ingen tvivl om at foreningen står over for store udfordringer i fremtiden, derfor ser jeg at vi skal have en bred og åben ledelse af foreningen. Det vil sige at uddelegere, de forskellige opgaver, til de forskellige udvalg som har spidskompetencen inden for diverse. områder, og heldigvis har vi en bred skare af medlemmer der frivilligt stiller op til udvalgsarbejde. Så det ikke bare er Tordenskjolds soldater, der skal trække læsset hele tiden. Hvis du er interesseret i at deltage i foreningsarbejde, så kontakt de forskellige udvalgsformænd. Der er altid plads til en til. Det vil også gøre arbejdsopgaverne sjovere og måske vil give mere fisketid. Nogle af mine tanker fra Norge har været, hvordan ser foreningen ud nu og hvordan kommer den til at se ud i fremtiden også medlemsmæssigt hvis en ny Sæby forening bliver en realitet. En ide kan være at afholde et forenings seminar til foråret, hvor vi gerne skal finde ud af en eventuelt ny forenings strategi. Som for eksempel på hvilke områder vi skal bruge vores kræfter? Er vi ikke i bund og grund lystfiskere som vil ud og fiske i stedet for bureaukrati og papirnusseri? Dermed ikke være sagt at, vi skal slukke helt for blusset angående vigtige vandløbs / miljø sager. Skal vi hellere bruge kræfterne på at få etableret gode lystfisker venlige fiskevande, hvor der skabes gode opvækst og skjulesteder for vores ferskvandsfisk? Der er mange ideer og opgaver at kaste sig ud i. De følgende måneder vil der være fuld aktivitet for os lystfiskere. Den første eller sidste havørred skal fanges inden fredningen, der skal elfiskes moderfisk, der er gang i klubhuset med kreering af nye fluer til kommende sæson. Jeg tror ikke på at hver dag bringer solskin. Der vil også være dage med omskifteligt vejr og nogle gange storm, men er omslaget i vejret ikke også det, der er med til at gøre en forskel i hverdagen? Det er den hverdag, som jeg glæder mig til, og hvor jeg sammen med jer kan arbejde for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. Knæk og Bræk. Jens P. Vejen Formand. 4

5 Indhold I dette blad: Lederen 3 Bestyrelsen orienterer 6 Sæby vandmølle 7 Senioraftener 9 Havørred på 6 kg. 10 Info vedrørende Sæby å 10 Gæstekort til andre vandløb / foreninger 11 Fisketrappen ved Møllehuset 12 Havørred på 6,5 kg. 14 Junior program Uddrag fra ny udsætningsplan 16 Efterlyser sportsfiskerfangster 17 Hold dig opdateret med sidste nyt på: 5

6 Bestyrelsen informerer: Klubhuset Ole Haderup har lavet en ny trappe ved terrassen og Helge Hansen vil rette op på fliserne ved indgangen. Tak for det. Gæstekort til andre vandløb Vi er blevet inspireret af foreningen i Brønderslev. Her har man gæstekort til nogle andre vandløb / foreninger. Vi vil forsøge at lave noget lignende. Du hører nærmere. Seminar Hvad vil vi med vores fiskevand, vores forening, vores klubhus, vores hjemmeside? Bestyrelsen påtænker at lave et seminar inden for det næste års tid. Ny udsætningsplan Som det fremgår andetsteds i dette blad er der nu en ny udsætningsplan. Den findes i papirform i klubhuset til gennemlæsning. Kratluskerne har igen været på spil! Det vil være lettere for el-fiskeriet senere på året, og det vil også være meget lettere at fiske, når bevoksningen på brinkene langs åen er klippet, så derfor skal vi have klippet brinker på nordsiden af Skærum Å vest for Sysselhaven Teglværk op til Nygårds Mølle. Der er ingen træer, som skal klippes, så det er derfor kun brug for folk til at køre med buskryddere med klinge ikke snor.. Er der nogen af jer, der har en buskrydder? Eller måske kan låne en. Vi mangler i dag endnu et par tilladelser til klipning, men det går sikkert i orden i løbet af denne weekend. Derfor kan vi godt starte fra begge ender. Vil du give et nap med ved klipningen? Jeg forestiller mig at vi på skift kører med buskrydderne, så vi får klippet mest muligt på kortest mulig tid. Hvis vi er tilstrækkelig mange, kan vi få klippet hele strækningen på få timer. Tak til alle der mødte op lørdag den 8. sept. 6

7 SÆBY VANDMØLLE Center for Teknik og Miljø har den 12. april modtaget et gennemarbejdet detailprojekt fra den valgte rådgiver der har foretaget en geoteknisk undersøgelse og lavet en vurdering af stemmeværkets stand forud for projekteringen. Detailprojektet er udformet efter principperne i det valgte løsningsforslag. Men der er efter aftale foretaget tilpasninger grundet en faglig høring hos fiskeribiologerne hos DTU-Aqua. Projektet fremtræder nu med en løsning, der med langt større sikkerhed garanterer faunapassage for alle væsentlige fiskearter. Det er opnået ved at gøre faldet over stryget en del mindre. Stryget etableres i sydsiden af Møllesøen og løber fra stemmeværket 240 meter op i åen, hvor skitseprojektet foreslog 160 meter. På de sidste 90 meter udvides stryget tragtformet til den fulde vandløbsbredde på 16 meter. Bredden i strygets nedre del udvides fra 5 til 6 meter, og stemmeværket udvides med 2 meter i bredden. De geotekniske undersøgelser har afsløret, at der ned til 5 meter under terræn findes sætningsgivende tørve- og gytjelag lag og sandede lag med finsand og silt, hvorfor rådgiver anbefaler en spunsløsning. Spunsene skal vibreres eller presses 9-12 meter ned i undergrunden, for at have den fornødne styrke til at optage de kræfter, der er i spil under kritiske forhold på stedet. Der etableres en spunsvæg ind mod søen og en spunsvæg mod land på sydsiden. Bag denne lægges et omvendt dræn, der skal sikre grundvandsspejlet holdes konstant under de gamle huse, så der ikke sker sætningsskader. Over spunsvæggene, der afsluttes med en hammer i beton etableres adskilte terrasser ud for hver af ejendommene i Pindborggade, bortset fra nr. 9, der kan benytte en arbejdsplatform ud for kommunens vandværksgrund, hvor stryget skal serviceres fra.. Stryget beklædes på indersiden med hårdtræ. Der er behov for at udskifte gangbroen over stemmet og bundstokken i stemmeværket og reparere dele af betonen. Detailprojektet opgør anlægsomkostningerne til 16,8 mio. kr., hvor skitseprojektet anslog omkostninger til 4,3 mio. kr. - Årsagen til de stærkt forøgede udgifter er behovet for at spunse dybt og over en længere strækning end forudsat i skitseprojektet. Et andet forhold er, at de gamle bygninger tæt på vil kræve særlige teknikker for vibrering eller nedpresning af spunsvæg, samt at det skal ske fra vandsiden. Det indgår også, at anlægsarbejdet skal foregå på et vanskeligt tilgængeligt sted for maskiner. I prisen indgår ikke en slamoprensning i resten af møllesøen (1100 m 3 ), men kun i selve stryglejet (500 m 3 ), Udgiften til de 500 m 3 er vurderet til kr. Det er Center for Teknik og Miljø s vurdering, at en oprensning af resten af møllesøen er stærkt tiltrængt, hvis den karakteristiske søflade skal bevares 7

8 som del af det kulturhistoriske billede. Det er også et ofte fremført ønske fra lodsejerne. Erstatninger er heller ikke prissat, ligesom udarbejdelse af et udbudsmateriale heller ikke indgår i prisen Dette arbejde var i rådgiverens tilbud sat som selvstændig leverance til kr., Midler til erstatninger og udlicitering af opgaven kan indgå i ansøgning om anlægsbevilling. Det er efter den nu vedtagne Vandplan Staten, der skal finansiere fjernelse af spærringer, mens kommunerne laver og gennemfører projekterne. For at kunne lave en dækkende ansøgning til en anlægsbevilling fra den nye ordning, der ventes endeligt på plads inden årets udgang, skal disse ting være afklaret. Dette referat er fra Plan og Miljøudvalgets møde den 16. August 2012, hvor man orienterer udvalget om den nye faunapassage ved Sæby Vandmølle. 8

9 Seniorprogram Alle arrangementer har en kontaktperson eller flere. Har du spørgsmål til arrangementet henvender du dig til den / disse. Senioraftener er på torsdage fra 1. oktober 30. april 20. oktober 2012 Indkøbstur til Korsholm i Skjern. Samkøring i private biler. Afgang fra klubhuset kl Forventet hjemkomst ved tiden. Kontaktperson: Henning / Keld Tilmelding 5. december 2012 Mini julefrokost. Du får 2 slags sild, lidt andet og 1 snaps (eller 2..) Øl / vand medbringer du selv. Snyd ikke dig selv for denne oplevelse det plejer at være rigtig hyggeligt. Pris 60 kr. Kontaktperson: Henning / Kenneth Tilmelding 20. december 2012 Juleafslutning for seniorer. Gløgg og æbleskiver. Denne aften skal vi også stemme om årets foto. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: Henrik Kofod / René Carlsen. 12. Januar 2013 Fluebindingslørdag. Vi starter kl 8.00 med kaffe og rundstykker. Vi binder fluer. Får lidt frokost, som man selv betaler. Binder fluer igen og slutter ved 16-tiden. Kontaktperson: Erik / Kenneth. Tilmelding -hilsen Seniorudvalget Henning Jakobsen (formand) Kenneth Boesen Keld Christiansen Henrik Hansen Henrik Kofod Erik Munch Christensen René Carlsen

10 Havørred på 6 kg. Havørred fangede om morgen den i Elling Å bag kirken af Carl Jørn Jensen Elling, 6kg og 75 cm. Info vedrørende Sæby å Der er ikke så meget at skrive andet end, at der pt. er tilmeldt lige godt 60 folk, som vil være medlem af den nye Sæby Sportsfisker Klub. Dato for stiftende generalforsamling kommer snarest, men er endnu ikke fastsat. Der er store forventninger til foreningen, som jeg vil anslå, når 100 medlemmer, når der startes op til sæsonen 2013 Pt. undersøges der muligheder for evt. klub lokaler, men dette har ikke første prioritet, da det er mere vigtigt at få de rigtige folk valgt ind.. Hilsen Jesper 10

11 Gæstekort til andre vandløb / foreninger Som tidligere meddelt vil vi arbejde på en sådan ordning, og Nordjysk Lystfiskerforening (Lindenborg Å) har allerede sagt ja. Det fungerer på flg. Måde: Du bestiller gæstekortet hos Henning Jakobsen, O. Ottosensvej 19, 9900 Frederikshavn ( ) og aftaler samtidig tid for afhentning. Du kan tidligst bestille en uge før Du afhenter gæstekortet (100 kr. kontant i depositum aftalte penge) Du fisker Du aflever gæstekortet inden 3 dage og får dit depositum tilbage. Er der ingen hjemme afleveres gæstekortet i postkassen sammen med en seddel med dine konto-oplysninger. Dit depositum bliver så indsat på din konto i løbet af et par dage. Bemærk at det kun er medlemmer der kan nyde godt af denne service. Du kan ikke købe dagkort og dermed få adgang til gæstekort. Og du kan ikke medtage gæster. Udover det obligatoriske fisketegn skal du medbringer gyldigt medlemskort til vores egen forening Når du afhenter gæstekortet og når du tager på fiskeri. Pbv. René Henning 11

12 Fisketrappen ved Møllehuset De fleste fisk har meget svært ved at springe, og derfor bør spærringerne i vandløb fjernes. På steder, hvor det ikke er muligt at fjerne opstemningerne, bør fiskepassager udformes som naturlignende stryg eller omløb (egentlige vandløb) uden styrt og med strømlæ ved bunden, så alle fiskearter- og størrelser (samt invertebrater) kan passere uden at springe. Faldet bør ligne det naturlige fald for vandløbet, og vandhastighederne skal være tilpas lave. Samtidig skal fiskepassagerne umiddelbart kunne findes af de fisk og smådyr, der er på vandring (der skal være en god lokkevirkning til passagens ind- og udløb). Passagerne skal overalt i forløbet have et varieret forløb med mange strømlæ og hvilepladser, hvor de dårlige svømmere og fiskeynglen kan finde opholdsområder og vandhastigheder under ½ m/s. I Bangsbo Å ved Møllehuset vil det blive uhyre vanskelligt og omkostningsfuldt at føre åen tilbage til sit oprindelige forløb som det har set ud før møllens anlæggelse i 1700-tallet. Det skyldes for en stor del de tilkomne tekniske anlæg i form af bygninger, broer og støbte skråningssikringer. En tilbageføring ville således involvere sikring af Understedvej, udgravning og sikring af det nye vandløbsforløb opstrøms Understedvej. Udgravning og sikring af nyt dybt nedskåret vandløbsforløb gennem parken nedstrøms Understedvej. Dertil kommer at området i sin nuværende tilstand også rummer værdifulde kulturhistoriske som rekreative værdier. På den baggrund er der valgt en løsningsmodel, som kan sikre faunapassage uden at påvirke de omkringligge arealer nævneværdigt. På baggrund af en besigtigelse af lokaliteten den 7. juni med efterfølgende afklarende møde med Teknisk Forvaltning, myndighed i Sæby, baseres skitseforslaget på en principiel løsning, hvor det nuværende stemmeværks overkant sænkes i størrelsesordenen cm og Bangsbo Å hæves ca. 50 cm ved Skovalleen. Størstedelen af Bangsbo å s vandføring ledes gennem et nyt slynget strygforløb på det lavtliggende areal syd for den nuværende å mellem stemmeværk og Skovalleen. De nordligste tre kamre i kammertrappen samt åens nuværende forløb langs restauranten bevares i vid udstrækning med enkelte tilretninger. Den eksisterende bassintrappe erstattes delvist af et stryg som opbygges i området begrænset af broen/ bundtærsklen mod vest, af skråningen ved restauranten mod nord, af broen ved Skovalleen mod øst og af grusvejen mellem det lave og det højere terræn mod syd. Strygets forløb er vist på Bilag 1.1. Strygets beliggenhed i terrænet fremgår af de to snit, bilag 2.1 og 2.2. Stryget opbygges ved anvendelse af dele af den eksisterende bassintrappe som dels indløbsbygværk og dels som hvilebassin. Den nederste del af stryget indbygges i det nuværende nordlige åløb, og såvel den karakteristiske ø 12

13 mellem de to nuværende åløb som flest mulige af de store solitære træer bevares som elementer i det fremtidige landskab. Strygindløbet sker i st ved en 2,0 m bred og 0,50 m dyb udskæring i den sydlige side af den nuværende bundbjælke samt en 2 m bred og 0,2 m dyb udskæring i betonpladen under gangbroen (Bilag 3.1 og 4.3). Herved sænkes vandspejlet ca. 100 m opstrøms hvilket giver mulighed for at etablere gydebanker på denne strækning. Fra strygindløbet udnyttes det første bassin i den eksisterende bassintrappe som et indløbskammer til stryget, samt til aflastning af vandføringer større end medianmaksimum direkte til strygets nedre del via de nordlige kamre i den eksisterende og bibeholdte fisketrappe (Bilag 3.2 og 4.2). Fra strygindløbet etableres et 287m langt stryg, der opbygges med 9 pools/ hvilebassiner og 10 delstrækninger hvis længde varierer fra 15 m til 40m. Stryget slutter i st ved indløbet til broen under Skovalleen, hvor bunden hæves med ca. 0,35 m. Herved skabes der mulighed for at etablere gydebanker under broen såvel som på den nedstrøms broen liggende åstrækning. Strygindløbet udformes som anført med en 0,50 *2,0 m stor udskæring i den sydlige del af bundbjælken/ bunden af broen. Denne udformning er valgt således at vandføringer op til medianmaksimum overvejende afledes via det udskårne profil til strygets øvre del. 13

14 Havørred på 6,5 kg. Ole Haderup med en havørred på 80cm. 6,5kg fra Elling å Junior program 2012 Tirsdag den 23. oktober Junioraften starter i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl Gennemgang af hvad vi vil lave på vores junioraftener. Vores foreningsformand vil komme og fortælle om Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. Du vil møde foreningens bestyrelse samt hele juniorudvalget. Har du kammerater eller andre venner som ikke er medlem af foreningen er du velkommen til at tage dem med. Der vil være kage og sodavand samt kaffe. Tag bare dine forældre med så de kan se hvad du har lyst til, de vil blive budt på kaffe. Der vil være hyggeligt samvær med andre lystfiskere og vi vil binde de første fluer. Tirsdag den 30. oktober Junioraften i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, lave din egen wobbler og støbe din egen 14

15 blink. Denne aften skal vi også bestille fiskestænger og klinger til alle der vil bygge sin egen fiskestang. Tirsdag den 6. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink og fremstilling af woblere. Nu skulle materialerne til stang og kniv fremstilling gerne være kommet, så vi kan komme i gang med at bygge stænger og lave knive Tirsdag den 13. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 20. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 27. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink. Samt lave stænger og knive. Tirsdag den 4. december Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 11. december Juleafslutning med spil og julehygge Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl

16 Uddrag fra ny udsætningsplan Desværre er tallene ikke opløftende, det generelle billede er at der er færre fisk på stationerne både ½ års og større fisk. Der er færre fisk pr 100 m2 og den beregnede smoltproduktion er under 1/3 del i forhold til 2003 for Elling å i 2003 var tallet 5551 og er i 2011 beregnet til 1661 stk. For bangsbo å er den naturlige smoltproduktion heldigvis gået frem fra 786 i 2003 til 1717 i 2011, og er mere end fordoblet. Dog er tallene for Bangsboå også gået ned på mange punkter, og af 17 befiskede stationer er der kun på 7 fundet ½ års fisk. Lerbæk er fisket på 3 stationer, og derfor er procentdelen af stationer med ½ års gået meget frem. Men desværre er 3 stationer ikke meget at udlede noget på. I 2003 og 2011 er den gennemsnitlige tæthed af ½ års fisk meget stabil med ca 20 stk/100 m2. Selvom der er færre stationer med yngel er gået tilbage. For Elling å er tallene desværre mere trist læsning, her er tallet gået fra ca 48 stk/100m2 og helt ned til ca 12 stk/100m2. I rapporten er nævnt at der mangler opgangsfisk, dette kan dels skyldes problemet med at komme forbi trappen ved Mariendal, og den store sandvandring. Derudover nævnes at dette giver en dårligere kvalitet af gydeområderne. Vi kan kun håbe på at den nye udsætningsplan og de nye store projekter for at skabe nemmere vandringsmuligheder til fiskene, vil give en større tæthed af fisk i vores vandløb. Der er i planen mange gode forslag til ændringer og steder der kan smides grus i vandløbene. Og hvordan mindre projekter kan give bedre muligheder for fiskene for naturlig yngel. Der vil blive arbejdet hårdt på at finde ud af om forenings medlemmer selv kan hjælpe med nogle projekter, så vi kan få mere smolt i vores vandløb. De omtalte tabeller kan ses først i udsætningsplanen her %20Plan%20for%20fiskepleje%20i%20Bangsbo%20%C3%85,%20Lerb%C3 %A6k%20og%20Elling%20%C3%85%20-% pdf 16

17 EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer alle kyst- og havfiskere til at hjælpe med at samle oplysninger ind til det nye FiskeAtlas om danske saltvandsfisk. Alle kan deltage i indsamlingen af oplysninger om saltvandsfiskenes udbredelse, og man kan deltage på flere måder. Fangster kan indberettes direkte på atlas-telefonen på Du kan ringe, hvis du står med fisken i hånden og har brug for hjælp med artsbestemmelsen. Du kan også sende fangstoplysningerne på eller gå ind Når du indrapporterer din fangst er de vigtigste oplysninger: Art kan undlades, hvis du medsender fisken eller et foto Sted hvor blev fisken fanget eller observeret Dato gerne så præcist som muligt Metode hvordan blev fisken fanget eller observeret Dokumentation indsend foto eller selve fisken. Dokumentation er ikke obligatorisk, men mange fiskearter er forbavsende svære at artsbestemme selv for eksperter. Kontaktoplysninger navn, adresse, telefonnummer og mail. Oplysningerne betragtes som fortrolige og bliver ikke videregivet. Har du lyst til at deltage med større mængder af oplysninger kan du downloade et skema (excel), som du kan udfylde i hånden eller på computeren. Download skema her a_saltvand.xls/ 17

18 18

19 19

20 Afsender: Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Charlottevej Frederiksavn PP Danmark B 20

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august 2008 25. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand.

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C A Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november Indkaldelse til Vejle Sportsfiskerforenings 80. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015 Hjælp klubben så vi bedre kan hjælpe dig! Silkeborg Fiskeriforening er ved at forbedre vores medlemsarkiv. Det betyder, at vi gerne vil have e-mail

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere