Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn"

Transkript

1 Bundhugget Nummer 3 oktober årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

2 2

3 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Nummer 3 oktober årgang Redaktion: Flemming Tronbak Bladet udkommer i gange: Marts, juli, oktober og december Redaktionen slutter ca. 4 uger før bladets udgivelse Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte materialer og forbeholder sig ret til at forkorte indlæg og breve, hvis det skønnes påkrævet. Debatskabende indlæg står for den skrivendes egen holdning, og er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens holdning. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af bladet er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Redaktionsadresse: Flemming Tronbak Midgårdsvej Frederikshavn Mobil Sats og tryk : Lyngs Bogtrykkeri Oplag: 550 stk. Forsidebilledet: Tegnet og stillet til rådighed af Svend Saabye Sommeren er nu overstået, mange af vores medlemmer har været en tur i Norge for at lade batterierne op gennem laksefiskeriet. Isak Walton skrev, at de timer og dage man bruger på lystfiskeriet, bliver lagt oven i ens levetid. Hvis det er rigtigt er vi nogle fra foreningen der bliver meget gamle. For os betyder det at vi får visket tavlen ren en gang om året, til glæde for familie, kollegaer, venner og ikke mindst for os selv. Det er stort set ingen opgaver, der ikke kan løses efter en uges fiskeri i Norge. Det er også gerne i Norge hvor de store tanker og spekulationer bliver vendt og drejet, da det her er meget højt til loftet. For mit eget vedkommende, er der på årets Norges tur gået mange tanker til lystfiskerforeningen der gennem hele mit liv har været en stor passion var året jeg blev meldt ind i foreningen. Det er nu 33 år siden jeg kom ind i foreningsarbejdet hvor min første post var i juniorudvalget, derefter bestyrelsen vandplejeudvalget bladudvalget - fiskeriopsynsmand og nu som formand. Det var min mening, at jeg ville til at trappe ned med foreningsarbejdet efter forårets generalforsamling, da mit civile arbejde samt børnebørnene fylder en hel del af min fritid. Men jeg kunne ikke holde tanken ud om at vi kunne risikere at nedlægge foreningen, hvis vi ikke fandt en formand, så derfor tog jeg beslutningen med mange opfordringer fra de gamle medlemmer om at stille op til formandsposten. 3

4 Som jeg ser det, er det også en særdeles stærk bestyrelse der blev valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen har tilsammen langt over hundrede års erfaring inden for foreningslivet. Der er ingen tvivl om at foreningen står over for store udfordringer i fremtiden, derfor ser jeg at vi skal have en bred og åben ledelse af foreningen. Det vil sige at uddelegere, de forskellige opgaver, til de forskellige udvalg som har spidskompetencen inden for diverse. områder, og heldigvis har vi en bred skare af medlemmer der frivilligt stiller op til udvalgsarbejde. Så det ikke bare er Tordenskjolds soldater, der skal trække læsset hele tiden. Hvis du er interesseret i at deltage i foreningsarbejde, så kontakt de forskellige udvalgsformænd. Der er altid plads til en til. Det vil også gøre arbejdsopgaverne sjovere og måske vil give mere fisketid. Nogle af mine tanker fra Norge har været, hvordan ser foreningen ud nu og hvordan kommer den til at se ud i fremtiden også medlemsmæssigt hvis en ny Sæby forening bliver en realitet. En ide kan være at afholde et forenings seminar til foråret, hvor vi gerne skal finde ud af en eventuelt ny forenings strategi. Som for eksempel på hvilke områder vi skal bruge vores kræfter? Er vi ikke i bund og grund lystfiskere som vil ud og fiske i stedet for bureaukrati og papirnusseri? Dermed ikke være sagt at, vi skal slukke helt for blusset angående vigtige vandløbs / miljø sager. Skal vi hellere bruge kræfterne på at få etableret gode lystfisker venlige fiskevande, hvor der skabes gode opvækst og skjulesteder for vores ferskvandsfisk? Der er mange ideer og opgaver at kaste sig ud i. De følgende måneder vil der være fuld aktivitet for os lystfiskere. Den første eller sidste havørred skal fanges inden fredningen, der skal elfiskes moderfisk, der er gang i klubhuset med kreering af nye fluer til kommende sæson. Jeg tror ikke på at hver dag bringer solskin. Der vil også være dage med omskifteligt vejr og nogle gange storm, men er omslaget i vejret ikke også det, der er med til at gøre en forskel i hverdagen? Det er den hverdag, som jeg glæder mig til, og hvor jeg sammen med jer kan arbejde for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. Knæk og Bræk. Jens P. Vejen Formand. 4

5 Indhold I dette blad: Lederen 3 Bestyrelsen orienterer 6 Sæby vandmølle 7 Senioraftener 9 Havørred på 6 kg. 10 Info vedrørende Sæby å 10 Gæstekort til andre vandløb / foreninger 11 Fisketrappen ved Møllehuset 12 Havørred på 6,5 kg. 14 Junior program Uddrag fra ny udsætningsplan 16 Efterlyser sportsfiskerfangster 17 Hold dig opdateret med sidste nyt på: 5

6 Bestyrelsen informerer: Klubhuset Ole Haderup har lavet en ny trappe ved terrassen og Helge Hansen vil rette op på fliserne ved indgangen. Tak for det. Gæstekort til andre vandløb Vi er blevet inspireret af foreningen i Brønderslev. Her har man gæstekort til nogle andre vandløb / foreninger. Vi vil forsøge at lave noget lignende. Du hører nærmere. Seminar Hvad vil vi med vores fiskevand, vores forening, vores klubhus, vores hjemmeside? Bestyrelsen påtænker at lave et seminar inden for det næste års tid. Ny udsætningsplan Som det fremgår andetsteds i dette blad er der nu en ny udsætningsplan. Den findes i papirform i klubhuset til gennemlæsning. Kratluskerne har igen været på spil! Det vil være lettere for el-fiskeriet senere på året, og det vil også være meget lettere at fiske, når bevoksningen på brinkene langs åen er klippet, så derfor skal vi have klippet brinker på nordsiden af Skærum Å vest for Sysselhaven Teglværk op til Nygårds Mølle. Der er ingen træer, som skal klippes, så det er derfor kun brug for folk til at køre med buskryddere med klinge ikke snor.. Er der nogen af jer, der har en buskrydder? Eller måske kan låne en. Vi mangler i dag endnu et par tilladelser til klipning, men det går sikkert i orden i løbet af denne weekend. Derfor kan vi godt starte fra begge ender. Vil du give et nap med ved klipningen? Jeg forestiller mig at vi på skift kører med buskrydderne, så vi får klippet mest muligt på kortest mulig tid. Hvis vi er tilstrækkelig mange, kan vi få klippet hele strækningen på få timer. Tak til alle der mødte op lørdag den 8. sept. 6

7 SÆBY VANDMØLLE Center for Teknik og Miljø har den 12. april modtaget et gennemarbejdet detailprojekt fra den valgte rådgiver der har foretaget en geoteknisk undersøgelse og lavet en vurdering af stemmeværkets stand forud for projekteringen. Detailprojektet er udformet efter principperne i det valgte løsningsforslag. Men der er efter aftale foretaget tilpasninger grundet en faglig høring hos fiskeribiologerne hos DTU-Aqua. Projektet fremtræder nu med en løsning, der med langt større sikkerhed garanterer faunapassage for alle væsentlige fiskearter. Det er opnået ved at gøre faldet over stryget en del mindre. Stryget etableres i sydsiden af Møllesøen og løber fra stemmeværket 240 meter op i åen, hvor skitseprojektet foreslog 160 meter. På de sidste 90 meter udvides stryget tragtformet til den fulde vandløbsbredde på 16 meter. Bredden i strygets nedre del udvides fra 5 til 6 meter, og stemmeværket udvides med 2 meter i bredden. De geotekniske undersøgelser har afsløret, at der ned til 5 meter under terræn findes sætningsgivende tørve- og gytjelag lag og sandede lag med finsand og silt, hvorfor rådgiver anbefaler en spunsløsning. Spunsene skal vibreres eller presses 9-12 meter ned i undergrunden, for at have den fornødne styrke til at optage de kræfter, der er i spil under kritiske forhold på stedet. Der etableres en spunsvæg ind mod søen og en spunsvæg mod land på sydsiden. Bag denne lægges et omvendt dræn, der skal sikre grundvandsspejlet holdes konstant under de gamle huse, så der ikke sker sætningsskader. Over spunsvæggene, der afsluttes med en hammer i beton etableres adskilte terrasser ud for hver af ejendommene i Pindborggade, bortset fra nr. 9, der kan benytte en arbejdsplatform ud for kommunens vandværksgrund, hvor stryget skal serviceres fra.. Stryget beklædes på indersiden med hårdtræ. Der er behov for at udskifte gangbroen over stemmet og bundstokken i stemmeværket og reparere dele af betonen. Detailprojektet opgør anlægsomkostningerne til 16,8 mio. kr., hvor skitseprojektet anslog omkostninger til 4,3 mio. kr. - Årsagen til de stærkt forøgede udgifter er behovet for at spunse dybt og over en længere strækning end forudsat i skitseprojektet. Et andet forhold er, at de gamle bygninger tæt på vil kræve særlige teknikker for vibrering eller nedpresning af spunsvæg, samt at det skal ske fra vandsiden. Det indgår også, at anlægsarbejdet skal foregå på et vanskeligt tilgængeligt sted for maskiner. I prisen indgår ikke en slamoprensning i resten af møllesøen (1100 m 3 ), men kun i selve stryglejet (500 m 3 ), Udgiften til de 500 m 3 er vurderet til kr. Det er Center for Teknik og Miljø s vurdering, at en oprensning af resten af møllesøen er stærkt tiltrængt, hvis den karakteristiske søflade skal bevares 7

8 som del af det kulturhistoriske billede. Det er også et ofte fremført ønske fra lodsejerne. Erstatninger er heller ikke prissat, ligesom udarbejdelse af et udbudsmateriale heller ikke indgår i prisen Dette arbejde var i rådgiverens tilbud sat som selvstændig leverance til kr., Midler til erstatninger og udlicitering af opgaven kan indgå i ansøgning om anlægsbevilling. Det er efter den nu vedtagne Vandplan Staten, der skal finansiere fjernelse af spærringer, mens kommunerne laver og gennemfører projekterne. For at kunne lave en dækkende ansøgning til en anlægsbevilling fra den nye ordning, der ventes endeligt på plads inden årets udgang, skal disse ting være afklaret. Dette referat er fra Plan og Miljøudvalgets møde den 16. August 2012, hvor man orienterer udvalget om den nye faunapassage ved Sæby Vandmølle. 8

9 Seniorprogram Alle arrangementer har en kontaktperson eller flere. Har du spørgsmål til arrangementet henvender du dig til den / disse. Senioraftener er på torsdage fra 1. oktober 30. april 20. oktober 2012 Indkøbstur til Korsholm i Skjern. Samkøring i private biler. Afgang fra klubhuset kl Forventet hjemkomst ved tiden. Kontaktperson: Henning / Keld Tilmelding 5. december 2012 Mini julefrokost. Du får 2 slags sild, lidt andet og 1 snaps (eller 2..) Øl / vand medbringer du selv. Snyd ikke dig selv for denne oplevelse det plejer at være rigtig hyggeligt. Pris 60 kr. Kontaktperson: Henning / Kenneth Tilmelding 20. december 2012 Juleafslutning for seniorer. Gløgg og æbleskiver. Denne aften skal vi også stemme om årets foto. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: Henrik Kofod / René Carlsen. 12. Januar 2013 Fluebindingslørdag. Vi starter kl 8.00 med kaffe og rundstykker. Vi binder fluer. Får lidt frokost, som man selv betaler. Binder fluer igen og slutter ved 16-tiden. Kontaktperson: Erik / Kenneth. Tilmelding -hilsen Seniorudvalget Henning Jakobsen (formand) Kenneth Boesen Keld Christiansen Henrik Hansen Henrik Kofod Erik Munch Christensen René Carlsen

10 Havørred på 6 kg. Havørred fangede om morgen den i Elling Å bag kirken af Carl Jørn Jensen Elling, 6kg og 75 cm. Info vedrørende Sæby å Der er ikke så meget at skrive andet end, at der pt. er tilmeldt lige godt 60 folk, som vil være medlem af den nye Sæby Sportsfisker Klub. Dato for stiftende generalforsamling kommer snarest, men er endnu ikke fastsat. Der er store forventninger til foreningen, som jeg vil anslå, når 100 medlemmer, når der startes op til sæsonen 2013 Pt. undersøges der muligheder for evt. klub lokaler, men dette har ikke første prioritet, da det er mere vigtigt at få de rigtige folk valgt ind.. Hilsen Jesper 10

11 Gæstekort til andre vandløb / foreninger Som tidligere meddelt vil vi arbejde på en sådan ordning, og Nordjysk Lystfiskerforening (Lindenborg Å) har allerede sagt ja. Det fungerer på flg. Måde: Du bestiller gæstekortet hos Henning Jakobsen, O. Ottosensvej 19, 9900 Frederikshavn ( ) og aftaler samtidig tid for afhentning. Du kan tidligst bestille en uge før Du afhenter gæstekortet (100 kr. kontant i depositum aftalte penge) Du fisker Du aflever gæstekortet inden 3 dage og får dit depositum tilbage. Er der ingen hjemme afleveres gæstekortet i postkassen sammen med en seddel med dine konto-oplysninger. Dit depositum bliver så indsat på din konto i løbet af et par dage. Bemærk at det kun er medlemmer der kan nyde godt af denne service. Du kan ikke købe dagkort og dermed få adgang til gæstekort. Og du kan ikke medtage gæster. Udover det obligatoriske fisketegn skal du medbringer gyldigt medlemskort til vores egen forening Når du afhenter gæstekortet og når du tager på fiskeri. Pbv. René Henning 11

12 Fisketrappen ved Møllehuset De fleste fisk har meget svært ved at springe, og derfor bør spærringerne i vandløb fjernes. På steder, hvor det ikke er muligt at fjerne opstemningerne, bør fiskepassager udformes som naturlignende stryg eller omløb (egentlige vandløb) uden styrt og med strømlæ ved bunden, så alle fiskearter- og størrelser (samt invertebrater) kan passere uden at springe. Faldet bør ligne det naturlige fald for vandløbet, og vandhastighederne skal være tilpas lave. Samtidig skal fiskepassagerne umiddelbart kunne findes af de fisk og smådyr, der er på vandring (der skal være en god lokkevirkning til passagens ind- og udløb). Passagerne skal overalt i forløbet have et varieret forløb med mange strømlæ og hvilepladser, hvor de dårlige svømmere og fiskeynglen kan finde opholdsområder og vandhastigheder under ½ m/s. I Bangsbo Å ved Møllehuset vil det blive uhyre vanskelligt og omkostningsfuldt at føre åen tilbage til sit oprindelige forløb som det har set ud før møllens anlæggelse i 1700-tallet. Det skyldes for en stor del de tilkomne tekniske anlæg i form af bygninger, broer og støbte skråningssikringer. En tilbageføring ville således involvere sikring af Understedvej, udgravning og sikring af det nye vandløbsforløb opstrøms Understedvej. Udgravning og sikring af nyt dybt nedskåret vandløbsforløb gennem parken nedstrøms Understedvej. Dertil kommer at området i sin nuværende tilstand også rummer værdifulde kulturhistoriske som rekreative værdier. På den baggrund er der valgt en løsningsmodel, som kan sikre faunapassage uden at påvirke de omkringligge arealer nævneværdigt. På baggrund af en besigtigelse af lokaliteten den 7. juni med efterfølgende afklarende møde med Teknisk Forvaltning, myndighed i Sæby, baseres skitseforslaget på en principiel løsning, hvor det nuværende stemmeværks overkant sænkes i størrelsesordenen cm og Bangsbo Å hæves ca. 50 cm ved Skovalleen. Størstedelen af Bangsbo å s vandføring ledes gennem et nyt slynget strygforløb på det lavtliggende areal syd for den nuværende å mellem stemmeværk og Skovalleen. De nordligste tre kamre i kammertrappen samt åens nuværende forløb langs restauranten bevares i vid udstrækning med enkelte tilretninger. Den eksisterende bassintrappe erstattes delvist af et stryg som opbygges i området begrænset af broen/ bundtærsklen mod vest, af skråningen ved restauranten mod nord, af broen ved Skovalleen mod øst og af grusvejen mellem det lave og det højere terræn mod syd. Strygets forløb er vist på Bilag 1.1. Strygets beliggenhed i terrænet fremgår af de to snit, bilag 2.1 og 2.2. Stryget opbygges ved anvendelse af dele af den eksisterende bassintrappe som dels indløbsbygværk og dels som hvilebassin. Den nederste del af stryget indbygges i det nuværende nordlige åløb, og såvel den karakteristiske ø 12

13 mellem de to nuværende åløb som flest mulige af de store solitære træer bevares som elementer i det fremtidige landskab. Strygindløbet sker i st ved en 2,0 m bred og 0,50 m dyb udskæring i den sydlige side af den nuværende bundbjælke samt en 2 m bred og 0,2 m dyb udskæring i betonpladen under gangbroen (Bilag 3.1 og 4.3). Herved sænkes vandspejlet ca. 100 m opstrøms hvilket giver mulighed for at etablere gydebanker på denne strækning. Fra strygindløbet udnyttes det første bassin i den eksisterende bassintrappe som et indløbskammer til stryget, samt til aflastning af vandføringer større end medianmaksimum direkte til strygets nedre del via de nordlige kamre i den eksisterende og bibeholdte fisketrappe (Bilag 3.2 og 4.2). Fra strygindløbet etableres et 287m langt stryg, der opbygges med 9 pools/ hvilebassiner og 10 delstrækninger hvis længde varierer fra 15 m til 40m. Stryget slutter i st ved indløbet til broen under Skovalleen, hvor bunden hæves med ca. 0,35 m. Herved skabes der mulighed for at etablere gydebanker under broen såvel som på den nedstrøms broen liggende åstrækning. Strygindløbet udformes som anført med en 0,50 *2,0 m stor udskæring i den sydlige del af bundbjælken/ bunden af broen. Denne udformning er valgt således at vandføringer op til medianmaksimum overvejende afledes via det udskårne profil til strygets øvre del. 13

14 Havørred på 6,5 kg. Ole Haderup med en havørred på 80cm. 6,5kg fra Elling å Junior program 2012 Tirsdag den 23. oktober Junioraften starter i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl Gennemgang af hvad vi vil lave på vores junioraftener. Vores foreningsformand vil komme og fortælle om Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. Du vil møde foreningens bestyrelse samt hele juniorudvalget. Har du kammerater eller andre venner som ikke er medlem af foreningen er du velkommen til at tage dem med. Der vil være kage og sodavand samt kaffe. Tag bare dine forældre med så de kan se hvad du har lyst til, de vil blive budt på kaffe. Der vil være hyggeligt samvær med andre lystfiskere og vi vil binde de første fluer. Tirsdag den 30. oktober Junioraften i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, lave din egen wobbler og støbe din egen 14

15 blink. Denne aften skal vi også bestille fiskestænger og klinger til alle der vil bygge sin egen fiskestang. Tirsdag den 6. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink og fremstilling af woblere. Nu skulle materialerne til stang og kniv fremstilling gerne være kommet, så vi kan komme i gang med at bygge stænger og lave knive Tirsdag den 13. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 20. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 27. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink. Samt lave stænger og knive. Tirsdag den 4. december Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 11. december Juleafslutning med spil og julehygge Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl

16 Uddrag fra ny udsætningsplan Desværre er tallene ikke opløftende, det generelle billede er at der er færre fisk på stationerne både ½ års og større fisk. Der er færre fisk pr 100 m2 og den beregnede smoltproduktion er under 1/3 del i forhold til 2003 for Elling å i 2003 var tallet 5551 og er i 2011 beregnet til 1661 stk. For bangsbo å er den naturlige smoltproduktion heldigvis gået frem fra 786 i 2003 til 1717 i 2011, og er mere end fordoblet. Dog er tallene for Bangsboå også gået ned på mange punkter, og af 17 befiskede stationer er der kun på 7 fundet ½ års fisk. Lerbæk er fisket på 3 stationer, og derfor er procentdelen af stationer med ½ års gået meget frem. Men desværre er 3 stationer ikke meget at udlede noget på. I 2003 og 2011 er den gennemsnitlige tæthed af ½ års fisk meget stabil med ca 20 stk/100 m2. Selvom der er færre stationer med yngel er gået tilbage. For Elling å er tallene desværre mere trist læsning, her er tallet gået fra ca 48 stk/100m2 og helt ned til ca 12 stk/100m2. I rapporten er nævnt at der mangler opgangsfisk, dette kan dels skyldes problemet med at komme forbi trappen ved Mariendal, og den store sandvandring. Derudover nævnes at dette giver en dårligere kvalitet af gydeområderne. Vi kan kun håbe på at den nye udsætningsplan og de nye store projekter for at skabe nemmere vandringsmuligheder til fiskene, vil give en større tæthed af fisk i vores vandløb. Der er i planen mange gode forslag til ændringer og steder der kan smides grus i vandløbene. Og hvordan mindre projekter kan give bedre muligheder for fiskene for naturlig yngel. Der vil blive arbejdet hårdt på at finde ud af om forenings medlemmer selv kan hjælpe med nogle projekter, så vi kan få mere smolt i vores vandløb. De omtalte tabeller kan ses først i udsætningsplanen her %20Plan%20for%20fiskepleje%20i%20Bangsbo%20%C3%85,%20Lerb%C3 %A6k%20og%20Elling%20%C3%85%20-% pdf 16

17 EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer alle kyst- og havfiskere til at hjælpe med at samle oplysninger ind til det nye FiskeAtlas om danske saltvandsfisk. Alle kan deltage i indsamlingen af oplysninger om saltvandsfiskenes udbredelse, og man kan deltage på flere måder. Fangster kan indberettes direkte på atlas-telefonen på Du kan ringe, hvis du står med fisken i hånden og har brug for hjælp med artsbestemmelsen. Du kan også sende fangstoplysningerne på eller gå ind Når du indrapporterer din fangst er de vigtigste oplysninger: Art kan undlades, hvis du medsender fisken eller et foto Sted hvor blev fisken fanget eller observeret Dato gerne så præcist som muligt Metode hvordan blev fisken fanget eller observeret Dokumentation indsend foto eller selve fisken. Dokumentation er ikke obligatorisk, men mange fiskearter er forbavsende svære at artsbestemme selv for eksperter. Kontaktoplysninger navn, adresse, telefonnummer og mail. Oplysningerne betragtes som fortrolige og bliver ikke videregivet. Har du lyst til at deltage med større mængder af oplysninger kan du downloade et skema (excel), som du kan udfylde i hånden eller på computeren. Download skema her a_saltvand.xls/ 17

18 18

19 19

20 Afsender: Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Charlottevej Frederiksavn PP Danmark B 20

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 3 Oktober. 2011 35. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Elling å udløb i Kattegat Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 1 Fremtidens ådale og forslag til at bevare,

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. NYHEDSBREV Nyhedsbrev 11 // 2012 INDEKS SIDE 3 FISKEKONFERENCE: SPORTSFISKERE REDDER TRUEDE FISK EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT INDEKS SIDE 4 OPFORDRING TIL MERE SAMARBEJDE

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008.

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008. dansk ørredrekord i Gudenåen Begejstrede biologer og erfarne vandløbsingeniører oplevede et af karrierens højdepunkter, da det i september 2009 væltede frem med ørredyngel i Gudenåen syd for Mossø. Teknikerne

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Anders M Madsen (AMM) Anne-Sofie A. Hansen (ASH) Jakob Lærke Lorentzen (JLL) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM Dag Dato Aktivitet Personale Tors 2. Jul Kåring af årets sommer is Ki Ja Ca Tirs

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 Åge R. Nielsen med en fin Laks fra Brufoss-Lågen i Norge Se omtale på side 2 Fluebinding i vinterhalvåret. Så er der atter tid til efteråret`s og

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere