Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende"

Transkript

1 Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne høringssvar til udkastet til samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende. DAK besluttede følgende: Arbejdsgruppen vedr. Samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende bedes på baggrund af høringssvarene at afklare målgruppen, hvad er omfanget, og øvrige rejste generelle spørgsmål samt tekniske bemærkninger. Det fælleskommunale sundhedssekretariat beder en række kommuner om uddybning af deres bemærkninger. Derefter laves beregninger på de økonomiske konsekvenser for både kommunerne og regionen af en ad hoc nedsat gruppe på grundlag af fælles forudsætninger. Eksempelvis kan beregningerne laves efter en mini MTV model. Efterfølgende forelægges materialet på ny for Det administrative Kontaktforum. Arbejdsgruppen vedr. samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende har på baggrund af høringssvarene udarbejdet et revideret udkast til samarbejdsaftale. Dette udkast er gennemgået af en ad hoc-gruppe med deltagelse af sundhedsøkonomer udpeget af kommunerne, samt repræsentanter for regionens sundhedsstab. Ad hoc-gruppen har taget udgangspunkt i høringssvarene, de af DAK fremsatte bemærkninger samt fælleskommunalt sundhedssekretariats notat af 13. november 2009 om konsekvensberegninger af elementer i samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende, og søgt at vurdere den fremtidige udgifts- og ressourceudvikling inden for de aktivitetsområder, der indgår i samarbejdsaftalen. Det har ikke på det foreliggende grundlag været muligt at kvantificere denne udvikling, men det er søgt vurderet i hvilket omfang evt. udgiftsstigninger kan tilskrives samarbejdsaftalens bestemmelser. Ad hoc-gruppens kommentarer og konklusioner er samlet i nærværende notat. Indledningsvist skal det bemærkes, at i Samarbejdsaftalen om Alvorligt syge og døende er der taget udgangspunkt i den gældende lovgivning på området - det vil sige Lov om Social service og Sundhedsloven. Samarbejdsaftalen er i høj grad udtryk for en harmonisering af indsatsen på området samt en synliggørelse af hvem gør hvad hvornår. 2. Målgruppen for samarbejdsaftalen På baggrund af høringsfasen har arbejdsgruppen vedr. samarbejde om alvorligt syge og døende i det reviderede samarbejdsaftaleudkast indføjet følgende præcisering af slutmålgruppen: Samarbejdsaftalens slutmålgruppe Patienter med alvorlig, livstruende, uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid samt palliative problemstillinger med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats Og til yderligere afgrænsning: Andre patientgrupper med behov for palliativ indsats er således ikke omfattet af samarbejdsaftalen. Målgruppen for den reviderede samarbejdsaftale er således afgrænset af sygdommens art og stadie samt prognose, og sigter på at harmonere med målgruppen for den kommunale indsats til alvorligt 50

2 syge og døende som beskrevet i serviceloven. I forhold til de tidligere aftaler i visse amter er der ikke længere en diagnostisk afgrænsning af målgruppen. Det forventes at målgruppen fremdeles overvejende vil omfatte kræftpatienter, men der kan også indgå andre uafvendelig fremadskridende sygdomme i de sene stadier, især sådanne hvor der er mulighed for at vurdere prognose og restlevetid. Ad hoc-gruppen skønner at især meget svært syge lungepatienter kan komme til at indgå i målgruppen. I Region Syddanmark dør ca patienter årligt af kræft, svarende til % af alle dødsfald. Der nydiagnosticeres ifølge Kræftens Bekæmpelse kræftpatienter årligt i regionen, hvoraf hver fjerde eller ca årligt - forventes at få behov for palliativ behandling. Antallet af dødsfald på grund af kræft er ret konstant, men den aldersrelaterede dødelighed er faldende. Dødsfald på grund af lungesygdomme udgør ca eller 10 % af alle dødsfald. Dødeligheden på grund af KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er stigende, især for kvinder. Hvis behovet for en tværsektoriel indsats i den terminale fase for lungepatienter svarer til kræftpatienterne, betyder det umiddelbart en forøgelse i samarbejdsaftalens målgruppe med omkring 35%. Det må dog understreges at de pågældende patienter også i dag modtager pleje- og behandlingsydelser fra såvel kommuner som regionen. For at være inden for målgruppen vil flere kriterier skulle være opfyldt på samme tid. Det vil således kun være en lille del af kroniker-området som eksempelvis svære KOL-tilfælde, der vil kunne være omfattet. Resten af de kroniske lidelser vil ikke umiddelbart falde inden for målgruppen. Det kan yderligere diskuteres hvorvidt patienter med svær KOL vil udvide målgruppen. Man kan således godt have svær KOL i en periode uden at have forventet kort levetid. I denne periode opfylder patienterne ikke definitionen på målgruppen, hvorfor den ikke vil blive udvidet. Alt afhængig af den enkelte kommunes serviceniveau i dag vil det kunne påvirke udgifterne. Det formodes dog, at mange kommuner allerede på nuværende tidspunkt anvender betydelige ressourcer på gruppen af borgere med svære KOL-lidelser. Med samarbejdsaftalen kommer der dog et øget fokus på og forventning til viften af kommunale tilbud, hvilket i sig selv kan øge mængden af henvisninger hertil og således også udgifterne. Ud fra det antal terminalbevillinger, Lægemiddelmiddelstyrelsen har givet i , vurderes at der er omkring 2500 patientforløb for alvorligt syge og døende i regionen årligt. Der er registreret en vækst på godt 5% fra 2008 til Der er nogen variation i antal fra kommune til kommune og mellem årene. Et nøgletal er ca. 2,1 forløb pr indbygger. Samlet vurderes, at samarbejdsaftalen vil medføre en udvidelse af målgruppen i forhold til de tidligere amtslige aftaler, men udvidelsen vil være begrænset og patienterne vil i forvejen være modtagere af behandling og pleje. Der kan forventes en svag stigning i målgruppen fremover, hovedsagelig på grund af øget fokus på området og forventninger til behandling og service. 3. Ressourceforbrug i almen praksis Der er i samarbejdsaftalen opregnet en række opgaver for egen læge som tovholder i afsnit 3.3. De fleste af disse opgaver er generelt gældende for alle patientforløb i almen praksis, mens enkelte er 51

3 særligt gældende for alvorligt syge og døende patienter, f.eks. ansøgninger om terminaltilskud til lægemidler. Udvidelsen af samarbejdsaftalens målgruppe som beskrevet ovenfor vil kunne påvirke aktivitetsmønstret i almen praksis, men ikke den samlede aktivitetsramme, eftersom de nye patienter i målgruppen som nævnt i forvejen modtager ydelser i almen praksis i stort set samme omfang. Region Syddanmark understøtter den alment praktiserende læge i varetagelse af alvorligt syge og døende gennem indgåelse af særlige honoraraftaler med almen praksis, beskrevet således i aftalen: Region Syddanmark indgår 2 aftale med almen praksis om bl.a. deltagelse i udskrivningskonference og mulighed for faglig koordinering med den kommunale sygeplejerske, samt opfølgende samtale med pårørende efter patientens død. 2-aftalerne vil naturligvis generere noget særskilt aktivitet, men heller ikke dette vil påvirke den samlede aktivitet i almen praksis nævneværdigt, idet der ikke er tilført øget kapacitet til almen praksis i denne forbindelse. 4. Ressourceforbrug inden for den kommunale hjemme- og sygepleje Sygeplejerskens fysiske deltagelse i udskrivningskonferencer vil formodentlig afhænge af afstanden mellem den enkelte kommune og sygehusets placering, og det vurderes at fysisk deltagelse kun i meget begrænset omfang anvendes. Samarbejdsaftalen kan skabe en forventning om at sygeplejersken fysisk er til stede men ressourcer til transport- og standby-tid i forbindelse hermed vil i langt de fleste tilfælde ikke være en del af det kommunale serviceniveau. Her vil der være tale om en telefonisk kontakt, alternativt telekommunikation der hvor det er muligt. Der er flere steder bestræbelser i gang for at etablere mulighed for videostøttede konferencer mellem kommuner og sygehus. Med hensyn til koordinering omkring bevilgede hjælpemidler, så kan det betyde forlænget sagsbehandlingstid, idet behovet for hjælpemidler kan ændres flere gange om ugen. 5. Ressourceforbrug i forbindelse med sygehusindlæggelse Sygehusenes opgaver i forbindelse med behandlingsforløb for alvorligt syge og døende er beskrevet i samarbejdsaftalens afsnit 3 samt i de beskrevne forløb i afsnit 4.2. og 4.4. Særligt er forhold omkring aftaler af åben indlæggelse beskrevet i afsnit 3.3. Samarbejdsaftalen ændrer ikke ved de gældende retningslinjer for henvisning til sygehusbehandling. Udvidelsen af målgruppen for samarbejdsaftalen omfatter patientgrupper, der i forvejen må forventes at være under sygehusbehandling. Der vil antagelig blive en vis forøgelse i antallet af patienter, som tildeles en åben indlæggelse som følge af samarbejdsaftalen, hvilket kan få konsekvenser i retning af øget antal indlæggelser med dertil hørende forbrug af sengedage i sygehusene og medfinansiering for kommunernes vedkommende. Det er dog opfattelsen at de pågældende patienter under alle omstændigheder ville være blevet indlagt, som det f.eks. sker i forbindelse med svært syge KOL-patienters anfald. 52

4 Med hensyn til udskrivning er det i udkastet til samarbejdsaftale formuleret følgende: Udskrivningen af patienten sker i henhold til Grundprincipperne i samarbejdet SAM:BO. Hvis der ikke kan tilvejebringes et passende tilbud i eget hjem eller primærsektor, og henvisning til hospice ikke er relevant, kan patienten ønske fortsat indlæggelse. Det er med denne passus forudsat at der mellem sygehus og kommune og patient og evt. pårørende - foregår en indgående dialog med udgangspunkt i SAM:BO og retningslinjerne for fælles udskrivningsplanlægning, og at alle relevante muligheder for at tilvejebringe et tilbud i hjemmet overvejes. Hvis en terminal patient herefter ønsker at forblive indlagt på sygehuset, registreres den pågældende ikke som færdigbehandlet af Region Syddanmarks sygehuse. Sundhedsministeren har i brev til KL. af 16. april 2009 om anvendelsen af færdigbehandlingsbegrebet præciseret følgende: Mange terminale patienter ønsker at dø i hjemmet, men indlægges ofte på sygehus eller hospice, når døden er nært forestående på grund af deres betydelige behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er enig med KL i, at disse patienter ikke kan betragtes som færdigbehandlede, og at færdigbehandlingstaksten i henhold til sundhedslovens 238, stk. 1, således ikke kan opkræves, idet patienterne må antages at have behov for og gavn af sygehusets ydelser. 6. Ressourceforbrug til hospice Samarbejdsaftalen ændrer ikke ved den eksisterende målgruppe for hospice. Henvisning til ophold på hospice foregår via praktiserende læge eller sygehuslæge, og visitation varetages i samarbejde mellem hospice og den tilknyttede palliative læge ud fra følgende visitationskriterier: o Patienten er uhelbredelig syg og helbredende behandling er ikke længere mulig. o Patienten ønsker selv ophold på Hospice. o Patientens tilstand kræver lindrende behandling med komplekse symptomer, der fordrer specialiseret og/ eller tværfaglig indsats Hospice finansieres via en fastsat sengedagstakst, og regionen opkræver via Sundhedsstyrelsens afregningssystem - jf. 238 stk 2 i Sundhedsloven, kommunal medfinansiering fra ophold på hospice, svarende til satsen for færdigbehandlede patienter på sygehus. Det bemærkes at der er 12 nye hospicepladser under etablering i det sydfynske område, hvilket ud fra erfaringerne vil øge antallet af indlæggelser i lokalområdet mærkbart. 7. Ressourceforbrug til fysioterapi Udførelse af palliativ fysioterapi kræver en specialiseret viden og kompetence hos terapeuten. Regionen ønsker derfor fortsat - som et selvstændigt initiativ uafhængigt af samarbejdsaftalen at iværksætte tiltag til udvikling og sikring af kvaliteten i tilbuddet om palliativ fysioterapi i hele regionen. 53

5 Konkret ønsker regionen at indgå aftale med et antal praktiserende fysioterapeuter i regionen, hvorved de palliative fysioterapeuter via sygesikringen modtager et fast årligt honorar for at medvirke i ordningen. Dette honorar vil dække kompensation for de omkostninger, som fysioterapeuten har til uddannelse, kvalitetssikring, koordination med det palliative team mv. Derudover vil de palliative fysioterapeuter modtage et honorar svarende til taksten for en normalydelse, når den palliative patient tilses. Derved vil kommunerne fremadrettet kun skulle dække de hidtidige udgifter. Af flere af høringssvarene fremgår der også fra kommunernes side et ønske om, at de gerne vil kunne bruge egne, velkvalificerede fysioterapeuter til at udføre palliativ fysioterapi. Der er ingen hindring herfor. I de tilfælde, hvor kommunen udfører palliativ fysioterapi, vil der imidlertid ikke kunne finde regional medfinansiering sted. Det bemærkes at det er borgeren selv, der bestemmer, hvor man vil have tilbuddet fra. Det forventes, at især relativt større kommuner kunne vurdere potentialet i uddannelse af egne terapeuter. Måske disse kommuner på nuværende tidspunkt allerede er i besiddelse af de nødvendige kompetencer på området. I disse kommuner foretages størstedelen af den palliative fysioterapi i kommunalt regi. Volumen i de mindre kommuner må forventes at være af et så begrænset omfang at der formodentligt ikke vil være ræson i at tilbyde ydelsen i eget kommunalt regi. I enkelte kommuner tilbydes f.eks. vederlagsfri fysioterapi i stedet for palliativ fysioterapi. Området for vederlagsfri fysioterapi er indtil udgangen af 2011 omfattet af en overgangsordning, hvor regionen varetager administrationen. Kommunerne overtager den fulde opgave fra og med Det er vanskeligt at vurdere om samarbejdsaftalen vil få betydning for antallet af borgere, der benytter sig af vederlagsfri fysioterapi. 8. Ressourceforbrug til sorg- og krisetilbud Samarbejdsaftalens afsnit om Sorg og krisetilbud ved psykolog er udarbejdet efter gældende praksis og overenskomst. Ifølge reglerne kan følgende personkreds henvises af lægen: Personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom Pårørende ved dødsfald Der har de senere år kunnet ses en stigende efterspørgsel efter psykologbehandling inden for overenskomstens rammer. Stigningen er dog behersket på grund af den afgrænsede kapacitet. Ad hoc-gruppen antager, at der også i de kommende år vil være en svagt stigende efterspørgsel efter psykologhjælp til patienter og pårørende i forbindelse med alvorlig sygdom og død. 9. Ressourceforbrug til pårørende, aflastning mm. Kommunalt tilbud om aflastning vil afhænge af den enkelte kommunes serviceniveau. Aftalens oplistning af eventuelle tilbud vil kunne skabe et forventningspres i forhold til kommunens tilbud. Disse stigende forventninger vil kunne komme til at betyde øgede udgifter for kommunerne. 54

6 I nogle kommuner kan der på nuværende tidspunkt visiteres til ubetinget tilstedeværelse (fast vagt). Dette gøres i meget korte perioder og kommunen tilstræber altid andre løsninger. I andre kommuner er der ikke tilsvarende tilbud. Ligeledes nævnes der i aftalen tilbud om kommunal aflastningsplads/rehabiliteringsplads. Brug af disse pladser til alvorligt syge og døende, betyder at pladserne ikke samtidig kan anvendes til andre grupper af borgere, der hermed må forventes at få sværere ved at komme i betragtning til en aflastningsplads. Dette øger ventetiden på en aflastningsplads og har betydning for såvel borgere i eget hjem som borgere der er indlagt. For sidstnævnte kan dette betyde øgede udgifter til den kommunale finansiering af færdigbehandlingstaksten. I høringsudkastet til samarbejdsaftalen var levering af linned, tøj og tøjvask i forbindelse med pleje af alvorligt syge og døende patienter i hjemmet anført som en kommunal opgave. Disse punkter er slettet. 10. Ressourceforbrug til befordring I udkastet til samarbejdsaftale er opgaverne vedr. befordring af patienter nu konkretiseret ned til hver enkelt mulig befordringsopgave i et patientforløb. Ansvaret for befordringen er fastsat efter de gældende regler. I forbindelse med befordring mellem hjemmet og midlertidigt ophold/aflastning, findes hjemmel i servicelovens 117, hvor det fremgår at befordring er en KAN-opgave og derfor afhænger af den enkelte kommunes serviceniveau. En rundspørge blandt kommunerne viser også, at det som udgangspunkt er borgeren selv der afholder udgiften til befordring. Enkelte kommuner har foranstaltninger hvor borgeren kan ansøge om at få befordring betalt af kommunen (f.eks. i form af omsorgskørsel). Ressourceforbruget er altså en konsekvens af gældende regler. Vedr. udviklingen i aktiviteten fremover henvises til de foregående afsnit. 11. Samlet vurdering Samlet vurderes, at samarbejdsaftalen vil medføre en udvidelse af målgruppen i forhold til de tidligere amtslige aftaler, men udvidelsen vil være begrænset og patienterne vil i forvejen være modtagere af behandling og pleje, således at der ikke er tale om en nævneværdig udvidelse af aktiviteterne af denne grund. Der kan herudover forventes en svag stigning i målgruppen og i ydelserne fremover, hovedsagelig på grund af øget fokus på området, et bedre organiseret og tilrettelagt tilbud samt brugernes forventninger til behandling og service. Befolkningens aldersfordeling og sygelighed har dog også betydning. Denne svage og gradvise vækst i aktiviteter antages at berøre de fleste involverede ydelser, herunder hjemme- og sygepleje, åbne sygehusindlæggelser, palliativ fysioterapi, sorg- og krisetilbud samt aflastningsmuligheder. 55

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser Udkast Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og Kommunerne i Nordjylland Udfyldningsaftaler for sygdomsgrupperne:

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Tema 3: Praksisområdet

Tema 3: Praksisområdet Introduktion... 2 1. Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater... 5 2. Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse... 10 3. Afvikling af lokal

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere