J.nr rma/lb. VEDTÆGTER Juni for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr ) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX"

Transkript

1 J.nr rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr )

2 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab (Cimber Sterling Group A/S), Cimber Aviation Group A/S (Cimber Sterling Group A/S), Cimber Air A/S (Cimber Sterling Group A/S og Cimber Air-Holding A/S (Cimber Sterling Group A/S). 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Sønderborg Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at drive eller deltage i luftfartsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål. 4. Selskabskapital 4.1 Selskabets kapital udgør kr. 4.2 Selskabskapitalen er ikke opdelt i kapitalklasser. 4.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 5. Aktier 5.1 Hver akties pålydende er 1 kr. 5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. 5.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre, bortset fra som anført under pkt Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S, CVR-nr De til aktierne knyttede rettigheder skal indberettes til VP Securities A/S i henhold til gældende regler. 2

3 5.5 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres elektronisk af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR-nr , der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne. 6. Ejerbegrænsninger 6.1 For at selskabet og/eller dets datterselskaber kan opretholde sin licens til at udøve luftfartsvirksomhed inden for den europæiske union, er det en forudsætning, at selskabet opfylder de til enhver tid gældende EU-retlige regler om ejerforhold ( Reglerne ). Af denne årsag gælder nedenstående regler for alle aktier ejet eller kontrolleret af aktionærer, der ikke er EU- eller EØS statsborgere eller selskaber hjemhørende i EU eller et EØS land ( EU-Aktionærer ). 6.2 Aktionærer, der ikke er EU-Aktionærer, må ikke tilsammen eller hver for sig eje eller kontrollere aktier i selskabet i et omfang der udgør mere end 49,99 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital ( Ejerloftet ). Hvis Reglerne måtte blive ændret således at der gælder andre ejerbegrænsninger, skal Ejerloftet umiddelbart gælde i overensstemmelse hermed. 6.3 Overskrides Ejerloftet, eller er der en nærliggende risiko herfor, kan bestyrelsen iværksætte indløsning af ikke EU-Aktionærers aktier i et sådant omfang som bestyrelsen måtte finde hensigtsmæssig for at sikre overholdelse af Reglerne. Indløsning skal ske ved at de aktier der ifølge ejerbogen er erhvervet sidst, indløses først. Hvis erhvervelsestidspunktet ikke kan fastslås, anses dette for at være dagen før bestyrelsens beslutning om indløsning. Det påhviler enhver aktionær at tilse, at deres hjemsted til enhver tid fremgår af ejerbogen eller at dette på anden vis kan dokumenteres på selskabets opfordring. Herudover påhviler det enhver aktionær, der er en juridisk person, på opfordring af selskabet at dokumentere, hvem der direkte eller indirekte kontrollerer en sådan juridisk person. Aktionærer, hvis hjemsted ikke fremgår af ejerbogen eller på anden vis kan dokumenteres, samt aktionærer, der ikke på opfordring fra selskabet kan dokumentere direkte eller indirekte kontrol, anses ved indløsning for at have hjemsted uden for EU/EØS. 6.4 Aktionærer, hvis aktier bestyrelsen har truffet beslutning om indløsning af, skal skriftligt underrettes af selskabet med angivelse af det antal aktier der indløses hos aktionæren. Aktionærerne har mulighed for inden for ti børsdage efter underretningen at redegøre for sit hjemsted over for selskabet, og den direkte eller indirekte kontrol over den juridiske person, der mod behørig dokumentation kan føre til, at aktionæren ikke omfattes af indløsningen. 6.5 Aktierne indløses til et beløb svarende til gennemsnitskursen på Nasdaq OMX Copenhagen inden for de seneste 5 handelsdage før bestyrelsens beslutning om indledning af indløsningen. En aktionær kan kræve, at en skønsmand fastsætter værdien af aktierne efter de til enhver tid gældende selskabsretlige regler om skønsmæssige vurderinger ved tvangsindløsning af aktier. 3

4 6.6 Som alternativ eller supplement til en afhændelse i medfør af pkt. 6.3, kan bestyrelsen i medfør af bemyndigelsen i pkt. 7.5 træffe beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved en rettet emission mod EU-Aktionærer med henblik på sikring af, at Ejerloftet ikke overskrides. 6.7 Hvis en aktionær direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer aktier i strid med Ejerloftet, kan aktionæren ikke udøves stemmeret for disse aktier, ligesom disse aktier ikke kan anses for repræsenteret på generalforsamlingen. Dette skal ske ved at aktionærer, der ifølge ejerbogen har erhvervet sine aktier sidst, skal have begrænset sine forvaltningsmæssige rettigheder først. 7. Bemyndigelser 7.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 30. september 2011 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. à nominelt 1 kr., ved udstedelse af aktier til medarbejderne i selskabet og/eller dets datterselskaber uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet med fordeling og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen og således, at aktierne skal være omfattet af gældende skatteregler for medarbejderaktier. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen. 7.2 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2014 ad én eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion og ledende medarbejdere med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. aktier, svarende til styk, i selskabet uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet til en kurs og fordeling og på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen, samt til at foretage den dertil hørende forhøjelse af selskabets aktiekapital. 7.3 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2015 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. aktier à nominelt 1 kr. ved kontant indbetaling til markedskurs og uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer i selskabet. 7.4 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2011 ad én eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. aktier, svarende til styk, i selskabet uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet til en kurs, der ikke kan være lavere end markedskursen på tidspunktet for udstedelse af warrants. Fordeling og vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse fastlægges af bestyrelsen, der ligeledes er bemyndiget til at foretage den dertilhørende forhøjelse af selskabets aktiekapital På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den 10. juni 2011 vedtog bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i pkt. 7.4 at udstede stk. warrants, der giver ret til tegning af i alt nom. kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. 4

5 Vilkårene for de tildelte warrants er indeholdt i bilag 1, der udgør en integreret del af disse vedtægter. 7.5 Til sikring af overholdelse af Ejerloftet (som defineret i pkt. 6.2) er selskabets bestyrelse bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2014 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. à nominelt 1 kr., ved kontant indbetaling ved en rettet emission mod EU-Aktionærer (som defineret i pkt. 6.1). De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen. 7.6 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelserne i pkt. 7.1 til 7.5 skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jf. dog pkt. 6. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende selskabskapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter i tilfælde af udnyttelse af de givne bemyndigelser. 7.8 Generalforsamlingen har på selskabets generalforsamling den 19. august 2010 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside 8. Generalforsamling 8.1 Generalforsamling afholdes i Sønderborg eller Storkøbenhavn. 8.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af august. 8.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Aktionærer, der ejer 5 % af selskabskapitalen, kan skriftligt forlange ekstraordinær generalforsamling. 8.4 Indkaldelse skal ske med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt. 8.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse via selskabets hjemmeside via NASDAQ OMX Copenhagen samt ved skriftlig elektronisk udsendelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, samt på anden vis såfremt dette følger af gældende lovgivning og regler eller efter bestyrelsens beslutning herom. 5

6 8.6 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives. 8.7 Senest tre uger før generalforsamlingen skal dagsordenen, de fuldstændige forslag og andre dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside. 8.8 En aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger inden den ordinære generalforsamlingens afholdelse eller i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 8.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om resultatdisponering 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af revisor 8.10 Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være modtaget af bestyrelsen senest en (1) uge før generalforsamlingens afholdelse Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten påser, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten har blandt andet ret til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er overstået, afskære indlæg, bortvise deltagere fra generalforsamlingen og afgøre spørgsmål vedrørende resultatet af stemmeafgivning Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten. 6

7 9. Stemme- og repræsentationsret 9.1 På generalforsamlingen giver hver aktie på 1 kr. én stemme. 9.2 En aktionær kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen, det vil sige én (1) uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet via ejerbogsføreren. 9.3 Aktionærens adgang til og deltagelse i en generalforsamling er tillige betinget af, at aktionæren senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i selskabets ejerbog noterede aktionær. Selskabet kan kræve at modtage en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt. 9.4 Aktionærerne har mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. En sådan stemme skal være selskabet i hænde senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er en stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. 9.5 Aktionærerne har ret til at deltage på generalforsamling ved fuldmægtig. Selskabet stiller elektroniske fuldmagtsblanketter til rådighed for aktionærerne i samme tidsrum, som aktionærerne kan anmode om adgangskort til generalforsamlingen. 10. Meddelelser 10.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter, herunder selskabets årsrapport samt indkaldelse til generalforsamling kan fremlægges eller sendes elektronisk Ejerbogsføreren anmoder på vegne af selskabet de navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 10.1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse herom til aktionæren Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside. 7

8 11. Bestyrelse 11.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst ni medlemmer Medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges Så længe der ikke er valgt bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, herunder koncernrepræsentanter, skal der bestå en frivillig ordning, hvorved generalforsamlingen til selskabets bestyrelse vælger et antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra selskabets datterselskaber svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der i øvrigt vælges af generalforsamlingen. Såfremt det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. Bestyrelsen skal være bemyndiget til at ophæve denne bestemmelse, såfremt medarbejderne træffer beslutning om koncernrepræsentation efter aktieselskabslovens bestemmelser Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og komiteer, der på bestyrelsens ansvar varetager opgaver, som bestyrelsen henlægger til dem Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12. Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til fem medlemmer. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen. 13. Tegningsregel 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af et bestyrelsesmedlem og 2 direktører eller af den samlede bestyrelse. 8

9 14. Revisor 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en eller to statsautoriserede revisorer Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. 15. Årsrapport 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april. ***** Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 8. juni 2011 og ændret på bestyrelsesmøde den 10. juni

10 Bilag 1 til vedtægterne for Cimber Sterling Group A/S I henhold til bemyndigelse i pkt. 7.4 i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 10. juni 2011 udstedt warrants, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. De tildelte warrants er opdelt i to trancher, hvoraf tranche 1 udgør warrants ("Tranche 1 Warrants") og tranche 2 udgør warrants (Tranche 2 Warrants"). Bestyrelsen har som led heri fastsat nedenstående vilkår for tegning og udnyttelse af de udstedte warrants og den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse. 1. Warrant Hver Warrant giver Indehaveren ret (men ikke pligt) til at tegne en aktie á nominelt kr. 1,00 i Selskabet. 2. Vederlag Indehaveren skal ikke betale vederlag for de udstedte Warrants. 3. Udnyttelsesprisen 3.1 Udnyttelsesprisen for Tranche 1 Warrants er 3,75 kr. per Warrant og udnyttelseskursen for Tranche 2 Warrants er 110 % af kursen på selskabets aktier (gennemsnitskursen på NASDAQ OMX Copenhagen) på datoen for selskabets udstedelse af første subscription notice under tranche 2 i henhold til Subscription and Share Lending Agreement indgået den 17. maj 2011 mellem selskabet og GEM Global Yield Fund Limited. 3.2 Såfremt markedskursen på selskabets aktier overstiger 4,00 kr., skal udnyttelseskursen på Tranche 2 Warrants justeres i opadgående retning til den da gældende markedskurs på selskabets aktier, og antallet af Tranche 2 Warrants skal tilsvarende justeres i nedadgående retning, således at de udstedte Tranche 2 Warrants har den samme værdi, som hvis prisreguleringen ikke havde fundet sted. Pkt. 13 finder tilsvarende anvendelse for sådanne reguleringer. 4. Modning 4.1 Tranche 1 Warrants modnes umiddelbart efter udstedelsen af disse warrants. 4.2 Tranche 2 Warrants modnes ved Selskabets udstedelse af første subscription notice under tranche 2 i henhold til Subscription and Share Lending Agreement indgået den 17. maj 2011 mellem selskabet og GEM Global Yield Fund Limited. 10

11 5. Minimumsudnyttelse og Udnyttelsesperiode De modnede warrants kan efter bestemmelsen i pkt. 6 udnyttes i portioner på minimum stk. ad gangen, såfremt (i) udnyttelsen ikke kræver, at Selskabet offentliggør et prospekt, (ii) hvis udnyttelsen er tilladt i henhold til et prospekt, som Selskabet har udarbejdet i anden sammenhæng, og (iii) i alle tilfælde i perioden fra 17. maj 2014 til 17. maj 2018 ("Udnyttelsesperioden"). 6. Udnyttelsesvindue Modnede warrants kan udnyttes en gang månedligt i løbet af Udnyttelsesperioden. 7. Udnyttelsesmeddelelse 7.1 Såfremt Indehaveren ønsker at udnytte modnede Warrants, skal Indehaveren skriftligt meddele ("Udnyttelsesmeddelelse") dette til Selskabet, idet en sådan Udnyttelsesmeddelelse skal være kommet frem til Selskabets adresse (med attention til selskabets CEO eller CFO) inden for et Udnyttelsesvindue. Indehaveren skal i Udnyttelsesmeddelelsen angive, hvor mange Warrants Indehaveren ønsker at udnytte. 7.2 Såfremt Indehaveren ikke indbetaler det fulde tegningsbeløb i overensstemmelse med pkt (ii) nedenfor for de aktier, der i henhold til Udnyttelsesmeddelelsen skal tegnes, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen automatisk og bliver uden retskraft, uden at Indehaveren mister sine rettigheder i henhold til de Warrants, som Indehaveren ville udnytte i henhold til Udnyttelsesmeddelelsen. 7.3 Under forudsætning af rettidig afgivelse af Udnyttelsesmeddelelse og rettidig indbetaling af det fulde tegningsbeløb til Selskabet i overensstemmelse med ovenstående, er Selskabet forpligtet til inden for 3 dage efter modtagelse af det fulde tegningsbeløb vedrørende de udnyttede Warrants at (i) at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på registrering af den kapitalforhøjelse, der gennemføres i forbindelse med Indehaverens udnyttelse af sine Warrants, jf. selskabslovens 175, stk. 1-3, jf. 174, stk. 3 og 177, stk. 1-3, og (ii) kreditere det antal aktier, Indehaveren er berettiget til på Indehaverens konto i VP Securities A/S. 8. Justering Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants, justeres ikke, med mindre andet følger af dette pkt

12 8.1 Antallet af aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant, op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at den pågældende Warrant (enkeltvis eller i forening med andre Warrants ejet af Indehaveren) berettiger Indehaveren til at tegne en forholdsmæssig uændret ejerandel i Selskabet mod indskud af et uændret tegningsbeløb i følgende tilfælde: (i) udstedelse af fondsaktier, eller (ii) nedsættelse af Selskabets aktiekapital til dækning af tab 8.2 Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant, skal op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at Indehaveren kompenseres for den udvanding, om nogen, af værdien af den pågældende Warrant, såfremt Selskabet træffer beslutning om at: (i) forhøje Selskabets aktiekapital til en kurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, (ii) udstede konvertible gældsbreve med en konverteringskurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, (iii) udstede nye Warrants (bortset fra Warrants udstedt til Indehaveren eller til medarbejderne i selskabet eller datterselskaber heraf) med en udnyttelsespris, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, (iv) erhverve aktier i Selskabet til en kurs, som er højere end markedskursen for Selskabets aktier på erhvervelsestidspunktet, eller (v) nedsætte Selskabets aktiekapital med udbetaling til Selskabets aktionærer eller udlodde udbytte eller foretage udbetaling fra en særlig fond oprettet i henhold til selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3, såfremt sådanne udbetalinger overstiger 10 % af Selskabets egenkapital umiddelbart før udbetalingen gennemføres. 9. Fusion og solvent likvidation Såfremt Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants træffer beslutning om opløsning af Selskabet ved fusion eller solvent likvidation, er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, berettiget og forpligtet til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse med en frist på to (2) uger til Indehaveren om at udnytte de pågældende Warrants, inden beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet, hvor beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning. 10. Spaltning Såfremt Selskabet - i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - træffer beslutning om spaltning af Selskabet, kan Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, træf- 12

13 fe bestemmelse om at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren med en frist på to (2) uger til at udnytte de pågældende Warrants, inden beslutningen om spaltningen får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet, hvor beslutningen om spaltningen får retsvirkning. 11. Kontrollerende indflydelse Såfremt en aktionær i Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - opnår en bestemmende indflydelse i Selskabet, således som defineret i værdipapirhandelslovens 31, stk. 1 (enkeltvis eller i forening med en eller flere enheder, som har bestemmende indflydelse på, er underlagt bestemmende indflydelse af eller er underlagt den samme bestemmende indflydelse med sådan aktionær), der forpligter erhververen til at afgive et pligtmæssigt overtagelsestilbud til de øvrige aktionærer, er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, berettiget til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for den relevante tilbudsperiode for overtagelsestilbuddet. Meddelelsen skal afgives til Indehaveren senest to (2) uger efter offentliggørelse af overtagelsestilbuddet. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren. 12. Afnotering Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen på tidspunktet for udstedelse af Warrants. Ved en efterfølgende afnotering af Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants giver, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, Selskabet ret og pligt til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for to (2) uger. Meddelelse skal afgives til Indehaveren senest tre (3) måneder før gennemførelse af afnoteringen. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den under pkt. 7 anførte procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren. 13

14 13. Revisors redegørelse om justering Såfremt Selskabet træffer beslutning om at gennemføre nogen af de i henholdsvis pkt. 8.1 og 8.2 anførte ændringer, skal Selskabets bestyrelse anmode Selskabets revisor om en redegørelse for (a) om en justering af Udnyttelsesprisen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants, er påkrævet i henhold til sådanne bestemmelser, og (b), såfremt sådan bestemmelse foreskriver en justering, karakteren og omfanget af en sådan justering. Selskabet skal straks efter modtagelse af revisors redegørelse udlevere en kopi heraf til Indehaveren. Konklusionen i revisors redegørelse er bindende for Selskabet og Indehaveren og kan ikke gøres til genstand for indsigelser eller tvist, herunder men ikke begrænset til i henhold til en eventuelt aftalt voldgift. 14. Omsættelighed 14.1 De udstedte Warrants er uoverdragelige ikke-omsætningspapirer. Indehaveren er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder og modnede Warrants til højst tre tredjeparter (bortset fra de personer, der er oplistet i Bilag E til Subscription and Share Lending Agreement indgået den 17. maj 2011 mellem selskabet og GEM Global Yield Fund Limited) ("Tilladte Erhververe") under forudsætning af skriftlig meddelelse til selskabet og registrering heraf i selskabets register over warrants. Overdragelse af Warrants til Tilladte Erhververe kan ske helt eller delvist i beholdninger på minimum Warrants ("Tilladte Overdragelser") Warrants, der overdrages i henhold til en Tilladt Overdragelse, må ikke videreoverdrages til nogen anden part af den pågældende Tilladte Erhverver og er underlagt samme vilkår og betingelser som fastsat i warrantaftalen og dette bilag til selskabets vedtægter Selskabet skal føre et register over Warrants, der viser (i) navn og adresse på den registrerede indehaver af hver warrant (herunder alle Tilladte Overdragelser) og (ii) alle sletninger af Warrants som følge af udnyttelse. Indehaveren af de udstedte Warrants er i det omfang, lovgivningen giver mulighed herfor, berettiget til at modtage en kopi af selskabets register over Warrants i relation til registreringer vedrørende den pågældende Indehaver. 15. Bortfald En udstedt Warrant bortfalder automatisk umiddelbart efter udløbet af Udnyttelsesperioden uden yderligere meddelelse, vederlag eller kompensation til Indehaveren. 14

15 16. Vilkår for aktierne 16.1 Følgende vilkår skal være gældende ved tegning af aktier tegnet i forbindelse med udnyttelse af de udstedte Warrants: (i) Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier tegnet ved udnyttelse af Warrants, og (ii) Tegningsbeløbet skal indbetales kontant af Indehaveren af de udstedte Warrants inden ti (10) dage efter meddelelse til Selskabet om udnyttelsen. Tegningsbeløbet kan enten betales kontant eller ved elektronisk overførsel. I tilfælde af Indehaverens manglende rettidige betaling af tegningsbeløbet, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen og skal anses for ikke at have været afgivet af Indehaveren, uden at Indehaveren skal anses for at have frafaldet sine rettigheder til de Warrants, der er omfattet af Udnyttelsesmeddelelsen Følgende vilkår skal være gældende for aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af udstedte Warrants: (i) Aktierne skal udstedes i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf, (ii) Aktierne skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse, (iii) Aktierne skal udstedes i dematerialiseret form gennem VP Securities A/S, være frit omsættelige og lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, (iv) Aktierne skal optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S inden for en måned efter modtagelse af det fulde tegningsbeløb, (v) Aktierne skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og (vi) Der skal for aktierne gælde samme øvrige rettigheder og forpligtelser, som fastsat i Selskabets vedtægter I tilfælde af justering af udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de pågældende Warrants, jf. pkt. 8 og/eller ændring af Selskabets vedtægter forud for udnyttelse af en Warrant, skal sådanne eventuelle ændrede rettigheder og forpligtelser gælde for den pågældende Warrant samt for samtlige aktier tegnet i forbindelse med udnyttelsen af en sådan Warrant. ***** 15

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Vedtægter for Danske Bank A/S Bankens navn, virksomhed, hjemsted og koncernsprog Stk. 1. Bankens navn er Danske Bank A/S. 1. Stk. 2. Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2. Stk. 1. Banken driver bankvirksomhed

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere