J.nr rma/lb. VEDTÆGTER Juni for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr ) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX"

Transkript

1 J.nr rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr )

2 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab (Cimber Sterling Group A/S), Cimber Aviation Group A/S (Cimber Sterling Group A/S), Cimber Air A/S (Cimber Sterling Group A/S og Cimber Air-Holding A/S (Cimber Sterling Group A/S). 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Sønderborg Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at drive eller deltage i luftfartsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål. 4. Selskabskapital 4.1 Selskabets kapital udgør kr. 4.2 Selskabskapitalen er ikke opdelt i kapitalklasser. 4.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 5. Aktier 5.1 Hver akties pålydende er 1 kr. 5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. 5.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre, bortset fra som anført under pkt Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S, CVR-nr De til aktierne knyttede rettigheder skal indberettes til VP Securities A/S i henhold til gældende regler. 2

3 5.5 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres elektronisk af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR-nr , der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne. 6. Ejerbegrænsninger 6.1 For at selskabet og/eller dets datterselskaber kan opretholde sin licens til at udøve luftfartsvirksomhed inden for den europæiske union, er det en forudsætning, at selskabet opfylder de til enhver tid gældende EU-retlige regler om ejerforhold ( Reglerne ). Af denne årsag gælder nedenstående regler for alle aktier ejet eller kontrolleret af aktionærer, der ikke er EU- eller EØS statsborgere eller selskaber hjemhørende i EU eller et EØS land ( EU-Aktionærer ). 6.2 Aktionærer, der ikke er EU-Aktionærer, må ikke tilsammen eller hver for sig eje eller kontrollere aktier i selskabet i et omfang der udgør mere end 49,99 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital ( Ejerloftet ). Hvis Reglerne måtte blive ændret således at der gælder andre ejerbegrænsninger, skal Ejerloftet umiddelbart gælde i overensstemmelse hermed. 6.3 Overskrides Ejerloftet, eller er der en nærliggende risiko herfor, kan bestyrelsen iværksætte indløsning af ikke EU-Aktionærers aktier i et sådant omfang som bestyrelsen måtte finde hensigtsmæssig for at sikre overholdelse af Reglerne. Indløsning skal ske ved at de aktier der ifølge ejerbogen er erhvervet sidst, indløses først. Hvis erhvervelsestidspunktet ikke kan fastslås, anses dette for at være dagen før bestyrelsens beslutning om indløsning. Det påhviler enhver aktionær at tilse, at deres hjemsted til enhver tid fremgår af ejerbogen eller at dette på anden vis kan dokumenteres på selskabets opfordring. Herudover påhviler det enhver aktionær, der er en juridisk person, på opfordring af selskabet at dokumentere, hvem der direkte eller indirekte kontrollerer en sådan juridisk person. Aktionærer, hvis hjemsted ikke fremgår af ejerbogen eller på anden vis kan dokumenteres, samt aktionærer, der ikke på opfordring fra selskabet kan dokumentere direkte eller indirekte kontrol, anses ved indløsning for at have hjemsted uden for EU/EØS. 6.4 Aktionærer, hvis aktier bestyrelsen har truffet beslutning om indløsning af, skal skriftligt underrettes af selskabet med angivelse af det antal aktier der indløses hos aktionæren. Aktionærerne har mulighed for inden for ti børsdage efter underretningen at redegøre for sit hjemsted over for selskabet, og den direkte eller indirekte kontrol over den juridiske person, der mod behørig dokumentation kan føre til, at aktionæren ikke omfattes af indløsningen. 6.5 Aktierne indløses til et beløb svarende til gennemsnitskursen på Nasdaq OMX Copenhagen inden for de seneste 5 handelsdage før bestyrelsens beslutning om indledning af indløsningen. En aktionær kan kræve, at en skønsmand fastsætter værdien af aktierne efter de til enhver tid gældende selskabsretlige regler om skønsmæssige vurderinger ved tvangsindløsning af aktier. 3

4 6.6 Som alternativ eller supplement til en afhændelse i medfør af pkt. 6.3, kan bestyrelsen i medfør af bemyndigelsen i pkt. 7.5 træffe beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved en rettet emission mod EU-Aktionærer med henblik på sikring af, at Ejerloftet ikke overskrides. 6.7 Hvis en aktionær direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer aktier i strid med Ejerloftet, kan aktionæren ikke udøves stemmeret for disse aktier, ligesom disse aktier ikke kan anses for repræsenteret på generalforsamlingen. Dette skal ske ved at aktionærer, der ifølge ejerbogen har erhvervet sine aktier sidst, skal have begrænset sine forvaltningsmæssige rettigheder først. 7. Bemyndigelser 7.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 30. september 2011 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. à nominelt 1 kr., ved udstedelse af aktier til medarbejderne i selskabet og/eller dets datterselskaber uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet med fordeling og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen og således, at aktierne skal være omfattet af gældende skatteregler for medarbejderaktier. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen. 7.2 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2014 ad én eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion og ledende medarbejdere med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. aktier, svarende til styk, i selskabet uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet til en kurs og fordeling og på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen, samt til at foretage den dertil hørende forhøjelse af selskabets aktiekapital. 7.3 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2015 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. aktier à nominelt 1 kr. ved kontant indbetaling til markedskurs og uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer i selskabet. 7.4 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2011 ad én eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. aktier, svarende til styk, i selskabet uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet til en kurs, der ikke kan være lavere end markedskursen på tidspunktet for udstedelse af warrants. Fordeling og vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse fastlægges af bestyrelsen, der ligeledes er bemyndiget til at foretage den dertilhørende forhøjelse af selskabets aktiekapital På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den 10. juni 2011 vedtog bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i pkt. 7.4 at udstede stk. warrants, der giver ret til tegning af i alt nom. kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. 4

5 Vilkårene for de tildelte warrants er indeholdt i bilag 1, der udgør en integreret del af disse vedtægter. 7.5 Til sikring af overholdelse af Ejerloftet (som defineret i pkt. 6.2) er selskabets bestyrelse bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2014 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. à nominelt 1 kr., ved kontant indbetaling ved en rettet emission mod EU-Aktionærer (som defineret i pkt. 6.1). De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen. 7.6 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelserne i pkt. 7.1 til 7.5 skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jf. dog pkt. 6. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende selskabskapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter i tilfælde af udnyttelse af de givne bemyndigelser. 7.8 Generalforsamlingen har på selskabets generalforsamling den 19. august 2010 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside 8. Generalforsamling 8.1 Generalforsamling afholdes i Sønderborg eller Storkøbenhavn. 8.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af august. 8.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Aktionærer, der ejer 5 % af selskabskapitalen, kan skriftligt forlange ekstraordinær generalforsamling. 8.4 Indkaldelse skal ske med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt. 8.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse via selskabets hjemmeside via NASDAQ OMX Copenhagen samt ved skriftlig elektronisk udsendelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, samt på anden vis såfremt dette følger af gældende lovgivning og regler eller efter bestyrelsens beslutning herom. 5

6 8.6 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives. 8.7 Senest tre uger før generalforsamlingen skal dagsordenen, de fuldstændige forslag og andre dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside. 8.8 En aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger inden den ordinære generalforsamlingens afholdelse eller i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 8.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om resultatdisponering 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af revisor 8.10 Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være modtaget af bestyrelsen senest en (1) uge før generalforsamlingens afholdelse Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten påser, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten har blandt andet ret til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er overstået, afskære indlæg, bortvise deltagere fra generalforsamlingen og afgøre spørgsmål vedrørende resultatet af stemmeafgivning Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten. 6

7 9. Stemme- og repræsentationsret 9.1 På generalforsamlingen giver hver aktie på 1 kr. én stemme. 9.2 En aktionær kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen, det vil sige én (1) uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet via ejerbogsføreren. 9.3 Aktionærens adgang til og deltagelse i en generalforsamling er tillige betinget af, at aktionæren senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i selskabets ejerbog noterede aktionær. Selskabet kan kræve at modtage en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt. 9.4 Aktionærerne har mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. En sådan stemme skal være selskabet i hænde senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er en stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. 9.5 Aktionærerne har ret til at deltage på generalforsamling ved fuldmægtig. Selskabet stiller elektroniske fuldmagtsblanketter til rådighed for aktionærerne i samme tidsrum, som aktionærerne kan anmode om adgangskort til generalforsamlingen. 10. Meddelelser 10.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter, herunder selskabets årsrapport samt indkaldelse til generalforsamling kan fremlægges eller sendes elektronisk Ejerbogsføreren anmoder på vegne af selskabet de navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 10.1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse herom til aktionæren Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside. 7

8 11. Bestyrelse 11.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst ni medlemmer Medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges Så længe der ikke er valgt bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, herunder koncernrepræsentanter, skal der bestå en frivillig ordning, hvorved generalforsamlingen til selskabets bestyrelse vælger et antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra selskabets datterselskaber svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der i øvrigt vælges af generalforsamlingen. Såfremt det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. Bestyrelsen skal være bemyndiget til at ophæve denne bestemmelse, såfremt medarbejderne træffer beslutning om koncernrepræsentation efter aktieselskabslovens bestemmelser Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og komiteer, der på bestyrelsens ansvar varetager opgaver, som bestyrelsen henlægger til dem Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12. Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til fem medlemmer. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen. 13. Tegningsregel 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af et bestyrelsesmedlem og 2 direktører eller af den samlede bestyrelse. 8

9 14. Revisor 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en eller to statsautoriserede revisorer Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. 15. Årsrapport 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april. ***** Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 8. juni 2011 og ændret på bestyrelsesmøde den 10. juni

10 Bilag 1 til vedtægterne for Cimber Sterling Group A/S I henhold til bemyndigelse i pkt. 7.4 i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 10. juni 2011 udstedt warrants, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. De tildelte warrants er opdelt i to trancher, hvoraf tranche 1 udgør warrants ("Tranche 1 Warrants") og tranche 2 udgør warrants (Tranche 2 Warrants"). Bestyrelsen har som led heri fastsat nedenstående vilkår for tegning og udnyttelse af de udstedte warrants og den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse. 1. Warrant Hver Warrant giver Indehaveren ret (men ikke pligt) til at tegne en aktie á nominelt kr. 1,00 i Selskabet. 2. Vederlag Indehaveren skal ikke betale vederlag for de udstedte Warrants. 3. Udnyttelsesprisen 3.1 Udnyttelsesprisen for Tranche 1 Warrants er 3,75 kr. per Warrant og udnyttelseskursen for Tranche 2 Warrants er 110 % af kursen på selskabets aktier (gennemsnitskursen på NASDAQ OMX Copenhagen) på datoen for selskabets udstedelse af første subscription notice under tranche 2 i henhold til Subscription and Share Lending Agreement indgået den 17. maj 2011 mellem selskabet og GEM Global Yield Fund Limited. 3.2 Såfremt markedskursen på selskabets aktier overstiger 4,00 kr., skal udnyttelseskursen på Tranche 2 Warrants justeres i opadgående retning til den da gældende markedskurs på selskabets aktier, og antallet af Tranche 2 Warrants skal tilsvarende justeres i nedadgående retning, således at de udstedte Tranche 2 Warrants har den samme værdi, som hvis prisreguleringen ikke havde fundet sted. Pkt. 13 finder tilsvarende anvendelse for sådanne reguleringer. 4. Modning 4.1 Tranche 1 Warrants modnes umiddelbart efter udstedelsen af disse warrants. 4.2 Tranche 2 Warrants modnes ved Selskabets udstedelse af første subscription notice under tranche 2 i henhold til Subscription and Share Lending Agreement indgået den 17. maj 2011 mellem selskabet og GEM Global Yield Fund Limited. 10

11 5. Minimumsudnyttelse og Udnyttelsesperiode De modnede warrants kan efter bestemmelsen i pkt. 6 udnyttes i portioner på minimum stk. ad gangen, såfremt (i) udnyttelsen ikke kræver, at Selskabet offentliggør et prospekt, (ii) hvis udnyttelsen er tilladt i henhold til et prospekt, som Selskabet har udarbejdet i anden sammenhæng, og (iii) i alle tilfælde i perioden fra 17. maj 2014 til 17. maj 2018 ("Udnyttelsesperioden"). 6. Udnyttelsesvindue Modnede warrants kan udnyttes en gang månedligt i løbet af Udnyttelsesperioden. 7. Udnyttelsesmeddelelse 7.1 Såfremt Indehaveren ønsker at udnytte modnede Warrants, skal Indehaveren skriftligt meddele ("Udnyttelsesmeddelelse") dette til Selskabet, idet en sådan Udnyttelsesmeddelelse skal være kommet frem til Selskabets adresse (med attention til selskabets CEO eller CFO) inden for et Udnyttelsesvindue. Indehaveren skal i Udnyttelsesmeddelelsen angive, hvor mange Warrants Indehaveren ønsker at udnytte. 7.2 Såfremt Indehaveren ikke indbetaler det fulde tegningsbeløb i overensstemmelse med pkt (ii) nedenfor for de aktier, der i henhold til Udnyttelsesmeddelelsen skal tegnes, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen automatisk og bliver uden retskraft, uden at Indehaveren mister sine rettigheder i henhold til de Warrants, som Indehaveren ville udnytte i henhold til Udnyttelsesmeddelelsen. 7.3 Under forudsætning af rettidig afgivelse af Udnyttelsesmeddelelse og rettidig indbetaling af det fulde tegningsbeløb til Selskabet i overensstemmelse med ovenstående, er Selskabet forpligtet til inden for 3 dage efter modtagelse af det fulde tegningsbeløb vedrørende de udnyttede Warrants at (i) at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på registrering af den kapitalforhøjelse, der gennemføres i forbindelse med Indehaverens udnyttelse af sine Warrants, jf. selskabslovens 175, stk. 1-3, jf. 174, stk. 3 og 177, stk. 1-3, og (ii) kreditere det antal aktier, Indehaveren er berettiget til på Indehaverens konto i VP Securities A/S. 8. Justering Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants, justeres ikke, med mindre andet følger af dette pkt

12 8.1 Antallet af aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant, op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at den pågældende Warrant (enkeltvis eller i forening med andre Warrants ejet af Indehaveren) berettiger Indehaveren til at tegne en forholdsmæssig uændret ejerandel i Selskabet mod indskud af et uændret tegningsbeløb i følgende tilfælde: (i) udstedelse af fondsaktier, eller (ii) nedsættelse af Selskabets aktiekapital til dækning af tab 8.2 Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant, skal op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at Indehaveren kompenseres for den udvanding, om nogen, af værdien af den pågældende Warrant, såfremt Selskabet træffer beslutning om at: (i) forhøje Selskabets aktiekapital til en kurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, (ii) udstede konvertible gældsbreve med en konverteringskurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, (iii) udstede nye Warrants (bortset fra Warrants udstedt til Indehaveren eller til medarbejderne i selskabet eller datterselskaber heraf) med en udnyttelsespris, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, (iv) erhverve aktier i Selskabet til en kurs, som er højere end markedskursen for Selskabets aktier på erhvervelsestidspunktet, eller (v) nedsætte Selskabets aktiekapital med udbetaling til Selskabets aktionærer eller udlodde udbytte eller foretage udbetaling fra en særlig fond oprettet i henhold til selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3, såfremt sådanne udbetalinger overstiger 10 % af Selskabets egenkapital umiddelbart før udbetalingen gennemføres. 9. Fusion og solvent likvidation Såfremt Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants træffer beslutning om opløsning af Selskabet ved fusion eller solvent likvidation, er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, berettiget og forpligtet til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse med en frist på to (2) uger til Indehaveren om at udnytte de pågældende Warrants, inden beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet, hvor beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning. 10. Spaltning Såfremt Selskabet - i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - træffer beslutning om spaltning af Selskabet, kan Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, træf- 12

13 fe bestemmelse om at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren med en frist på to (2) uger til at udnytte de pågældende Warrants, inden beslutningen om spaltningen får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet, hvor beslutningen om spaltningen får retsvirkning. 11. Kontrollerende indflydelse Såfremt en aktionær i Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - opnår en bestemmende indflydelse i Selskabet, således som defineret i værdipapirhandelslovens 31, stk. 1 (enkeltvis eller i forening med en eller flere enheder, som har bestemmende indflydelse på, er underlagt bestemmende indflydelse af eller er underlagt den samme bestemmende indflydelse med sådan aktionær), der forpligter erhververen til at afgive et pligtmæssigt overtagelsestilbud til de øvrige aktionærer, er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, berettiget til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for den relevante tilbudsperiode for overtagelsestilbuddet. Meddelelsen skal afgives til Indehaveren senest to (2) uger efter offentliggørelse af overtagelsestilbuddet. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren. 12. Afnotering Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen på tidspunktet for udstedelse af Warrants. Ved en efterfølgende afnotering af Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants giver, uanset om andet måtte følge af pkt. 5 og 6, Selskabet ret og pligt til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for to (2) uger. Meddelelse skal afgives til Indehaveren senest tre (3) måneder før gennemførelse af afnoteringen. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den under pkt. 7 anførte procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren. 13

14 13. Revisors redegørelse om justering Såfremt Selskabet træffer beslutning om at gennemføre nogen af de i henholdsvis pkt. 8.1 og 8.2 anførte ændringer, skal Selskabets bestyrelse anmode Selskabets revisor om en redegørelse for (a) om en justering af Udnyttelsesprisen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants, er påkrævet i henhold til sådanne bestemmelser, og (b), såfremt sådan bestemmelse foreskriver en justering, karakteren og omfanget af en sådan justering. Selskabet skal straks efter modtagelse af revisors redegørelse udlevere en kopi heraf til Indehaveren. Konklusionen i revisors redegørelse er bindende for Selskabet og Indehaveren og kan ikke gøres til genstand for indsigelser eller tvist, herunder men ikke begrænset til i henhold til en eventuelt aftalt voldgift. 14. Omsættelighed 14.1 De udstedte Warrants er uoverdragelige ikke-omsætningspapirer. Indehaveren er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder og modnede Warrants til højst tre tredjeparter (bortset fra de personer, der er oplistet i Bilag E til Subscription and Share Lending Agreement indgået den 17. maj 2011 mellem selskabet og GEM Global Yield Fund Limited) ("Tilladte Erhververe") under forudsætning af skriftlig meddelelse til selskabet og registrering heraf i selskabets register over warrants. Overdragelse af Warrants til Tilladte Erhververe kan ske helt eller delvist i beholdninger på minimum Warrants ("Tilladte Overdragelser") Warrants, der overdrages i henhold til en Tilladt Overdragelse, må ikke videreoverdrages til nogen anden part af den pågældende Tilladte Erhverver og er underlagt samme vilkår og betingelser som fastsat i warrantaftalen og dette bilag til selskabets vedtægter Selskabet skal føre et register over Warrants, der viser (i) navn og adresse på den registrerede indehaver af hver warrant (herunder alle Tilladte Overdragelser) og (ii) alle sletninger af Warrants som følge af udnyttelse. Indehaveren af de udstedte Warrants er i det omfang, lovgivningen giver mulighed herfor, berettiget til at modtage en kopi af selskabets register over Warrants i relation til registreringer vedrørende den pågældende Indehaver. 15. Bortfald En udstedt Warrant bortfalder automatisk umiddelbart efter udløbet af Udnyttelsesperioden uden yderligere meddelelse, vederlag eller kompensation til Indehaveren. 14

15 16. Vilkår for aktierne 16.1 Følgende vilkår skal være gældende ved tegning af aktier tegnet i forbindelse med udnyttelse af de udstedte Warrants: (i) Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier tegnet ved udnyttelse af Warrants, og (ii) Tegningsbeløbet skal indbetales kontant af Indehaveren af de udstedte Warrants inden ti (10) dage efter meddelelse til Selskabet om udnyttelsen. Tegningsbeløbet kan enten betales kontant eller ved elektronisk overførsel. I tilfælde af Indehaverens manglende rettidige betaling af tegningsbeløbet, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen og skal anses for ikke at have været afgivet af Indehaveren, uden at Indehaveren skal anses for at have frafaldet sine rettigheder til de Warrants, der er omfattet af Udnyttelsesmeddelelsen Følgende vilkår skal være gældende for aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af udstedte Warrants: (i) Aktierne skal udstedes i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf, (ii) Aktierne skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse, (iii) Aktierne skal udstedes i dematerialiseret form gennem VP Securities A/S, være frit omsættelige og lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, (iv) Aktierne skal optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S inden for en måned efter modtagelse af det fulde tegningsbeløb, (v) Aktierne skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og (vi) Der skal for aktierne gælde samme øvrige rettigheder og forpligtelser, som fastsat i Selskabets vedtægter I tilfælde af justering af udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de pågældende Warrants, jf. pkt. 8 og/eller ændring af Selskabets vedtægter forud for udnyttelse af en Warrant, skal sådanne eventuelle ændrede rettigheder og forpligtelser gælde for den pågældende Warrant samt for samtlige aktier tegnet i forbindelse med udnyttelsen af en sådan Warrant. ***** 15

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry Internional A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S December 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere